Plankton Paranoia Emojis & Text

Copy & Paste Plankton Paranoia Emojis & Symbols đŸ„łđŸŽ‰đŸ’š | https://i.imgflip.com/8jy651.gif

https://i.imgflip.com/8o8sco.gif https://i.imgflip.com/8o8sic.gif
áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ ˜ [á”–â±á¶œá”Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔘᔖ] áŽŹâżÊž Ëąâ±á”âż ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż? á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᔁʰ➎ á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ ⁿᔒᔗ➎ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ ˜ áŽčᔃʞᔇᔉ ʰᔉ'Ëą ᔒⁿ á”›á”ƒá¶œá”ƒá”—â±á”’âżâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ ˜ Ꮀᔒⁿ'á”— ᔇᔉ Ëąâ±ËĄËĄÊž! ᔂᔉ á”ƒËĄÊ·á”ƒÊžËą ᔗᔃᔏᔉ á”’á”˜Êł á”—Êłâ±á”–Ëą á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰ÊłâžŽ [Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰Ëąá”—á”ƒËĄá” á”‰âżËĄá”ƒÊłá”á”‰Ëą ᔃᔗ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ] á”—á”’ ᔏᔉᔉᔖ ᔃⁿ ᔉʞᔉ ᔒⁿ ᔉᔃᶜʰ á”’á”—Ê°á”‰Êłâ€§ ᔂʰᔃᔗ'Ëą á”—á”ƒá”â±âżá” ᔗʰᔃᔗ á¶œÊłá”’á”’á” Ëąá”’ ËĄá”’âżá”? [ËĄá”’á”’á”Ëą ᔃᔗ Ê°â±Ëą ʷᔃᔗᶜʰ] ᎎᔐ‧‧‧ áŽčᔃʞᔇᔉ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł ⁱ˹ Ëąá”—á”˜á¶œá”â€§ [ᔒⁱ˥˹ ᔗʰᔉ Ê°â±âżá”á”‰Ëą ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł ᔃⁿᔈ ˹ᔉᔉ˹ ᔃ ˥ⁱⁿᔉ ᔒᶠ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰ÊłËą á¶œá”’á”â±âżá”] áŽŹÊ°âžŽ á¶ á”’Êłâ€”á”—Ê°á”‰Ëąá”‰ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰ÊłËą á”ƒÊłá”‰ á”‡ËĄá”’á¶œá”â±âżá” ᔗʰᔉ ʷᔃʞ! [ᶠ˥ⁱᔖ˹ ᔗʰᔉ Êłá”’á”ƒá”ˆ ᔃⁿᔈ Ëąá”‰âżá”ˆËą ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰ÊłËą Ê°á”˜ÊłËĄâ±âżá” ⁱⁿᔗᔒ á”–á”ƒËąËąâ±âżá” á”á”ƒÊłá”‡á”ƒá”á”‰ á”—Êłá”˜á¶œá”; Ëąâ±á”Ê°Ëą] á”€Ê°á”‰Êłá”‰ ʷᔉ ᔍᔒ‧ áŽșⁱᶜᔉ➎ ᔒᔖᔉⁿ ᔖᔃᔗʰ‧ [Ê°â±Ëą ᔖᔃᔗʰ ⁱ˹ âżâ±á¶œá”‰ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”ƒÊłá”ËĄÊž] ᎎᔐ? áŽčᔐ‧‧‧ ᎎᔉʞ! ᔂᔉ˥˥➎ ᔐᔃʞᔇᔉ ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— âżá”‰á”‰á”ˆËą ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ â±âżá¶œá”‰âżá”—â±á”›á”‰â€§ [á¶œá”˜á”—Ëą á”—á”’ ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž áŽ·Êłá”ƒá”‡ á”ˆâ±Ëąá”–ËĄá”ƒÊžâ±âżá” ᔗʰᔉ Ëąá”‰á¶œÊłá”‰á”— á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ ᔒⁿ ᔃ á”–â±ËĄËĄá”’Ê·; ᔗʰᔉ Ëąâ±á”âż á”‡ËĄâ±âżá”á”‰ÊłËą ᔗʰᔉ Ê·á”’Êłá”ˆËą "á”†á”‰á¶œÊłá”‰á”— á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ" ʷⁱᔗʰ á”ƒÊłÊłá”’Ê·Ëą á”–á”’â±âżá”—â±âżá” ᔃᔗ ⁱᔗ] á”€Ê°á”‰Êłá”‰ ʷᔉ ᔍᔒ‧ [á”–á”‰á”ƒá”Ëą á”’á”›á”‰Êł ᔗʰᔉ á¶œá”ƒËąÊ° Êłá”‰á”â±Ëąá”—á”‰Êł ᔃⁿᔈ ËĄá”’á”’á”Ëą ᔃᔗ Ê°â±Ëą ʷᔃᔗᶜʰ; ʰᔉ ËąËĄá”’Ê·ËĄÊž á”‡á”‰á”â±âżËą á”—á”’ Ê·á”’ÊłÊłÊž] áŽčᔃʞᔇᔉ ʰᔉ á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ á”ƒâżÊžá”á”’Êłá”‰â€§
squidbob 20,000 patties under the sea 23-24 truth or square Pizza delivery episode Dying for pie A day without tears A krusty koncessionaires Are you happy now? Band geeks Breath of fresh squidward Bubblebass’s tab Bulletin board Eek! An urchin! Spongebob you’re fired Funny pants Good neighbors Hello bikini bottom Hiccup plague Bottle burglars House fancy Yeti crabs Krab borg Krusty towers Kwarantined krab Love that squid Two thumbs down Larry the floor manager Mermaid pants Mimic madness House worming Mind the gap Missing identity Mustard o mine Pat the dog Out of the picture Boating buddies Pineapple rv Manray returns Plankton paranoria Restraining spongebob Fiasco Sanitation insanity The sewers of bikini bottom Shark vs. Pods Copybob dittopants Skill crane Snooze you lose Krusty katering Spin the bottle Spongebob in random land Larry’s gym Spongebob’s big birthday blowout Spongebob’s last stand The check up Squid baby Squid defense Squid plus one Squid’s visit Squidbob tentaclepants Squiditis Squids on a bus Squidwood Squidnoir Abrasive side Ear worm The bikini bottom triangle The ghost of plankton two faces of squidward Spongehenge Under the small top Squidward sick daze Unreal estate Code yellow Wishing you well Mall girl pearl Whale watching Artist unknown SpongeBob on parade Yellow pevement Abandon twits Boss for a day
⟡ pls note the ai inflicts emotional damage (ᔕ—᎗—)
→ AI Story Generator ←
completely free, NO signup required (ever), and unlimited!
https://i.imgflip.com/8jy651.gif
https://imgflip.com/gif/8jxrro
https://imgflip.com/gif/8o8kh8

Related Text & Emojis

áŽșá”ƒÊłÊłá”ƒá”—á”’Êłâ ˜ ᎔ᔗ'Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą áŽžá”‰á”á”‰âżá”ˆá”ƒÊłÊž áŽ°á”ƒâżá¶œá”‰ áŽŸá”ƒÊłá”—Êž! á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᎎᔉʞ á”‰á”›á”‰ÊłÊžá”‡á”’á”ˆÊž! ᎔ᔗ'Ëą ᔗⁱᔐᔉ á”—á”’ á”ˆá”ƒâżá¶œá”‰! Ꮀᔒ ᔗʰᔉ á¶œÊžá¶œËĄá”’á”–Ëą! [á”–á”˜ËąÊ°á”‰Ëą Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰Ëą á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰Êł á”—á”’ á¶ á”’Êłá” ᔒⁿᔉ ᔉʞᔉ ᔃⁿᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”—Ëą Ê·Ê°á”’á”’â±âżá”] áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎎᔃ⁻ʰᔃ➎ ᎔ ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ áŽșᔒʷ➎ ᔈᔒ ᔗʰᔉ Ëąá”‰á”ƒ á”á”’âżËąá”—á”‰Êł! [á”—á”˜ÊłâżËą ⁱⁿᔗᔒ Ëąá”‰á”ƒ á”á”’âżËąá”—á”‰Êł ᔃⁿᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”—Ëą Êłá”’á”ƒÊłâ±âżá”] áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â ˜ ᎌᔒʰ! [áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ ᔈᔒ ᔃ Ëąá”‰á”ƒ á”á”’âżËąá”—á”‰ÊłâžŽ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”‡Êłá”‰á”ƒá”Ëą Ê°â±Ëą ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ Ê°â±Ëą ᔇᔃᶜᔏ ᔇᔒⁿᔉ á”–á”’á”–Ëą ᔒᔘᔗ] ᎌʷ! á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”âžŽ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ ᔒᔏᔃʞ? áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â ˜ ᎔ᔗ'Ëą ÊČá”˜Ëąá”— ᔐʞ âżá”‰Ê· á”ˆá”ƒâżá¶œá”‰ ᔐᔒᔛᔉ‧ ᎔ á¶œá”ƒËĄËĄ ⁱᔗ‧‧‧ "ᔗʰᔉ Ê°á”’ÊłÊłâ±á”‡ËĄá”‰ á”â±Ëąá”—á”ƒá”á”‰â€§"
Wait, that’s not right, IT SHOULD SAY THE DAYÌŽÌ„Ì‰Í†ÌÌ‹ÍŒÌÌˆÌˆÌ±Ì­Ì§ÌŻÌčÌ—Ì„ÌŹÌŹÌ­Ì  ̷̜͂̃͒̂́̊͗͂̔͝Ìč͕̘͖T̞͛̊HA̞͎͉͛̅̉̈́̈̎͝͝ͅÌș͇ͅT ÌžÌŠÍ‘Í†ÍŠÍÌÍ’ÍÌ•Í€Ì‰ÌœÍŽÌŁÌ™Í”Í‰Í•Ì™Í‰Ì©ÌŠÍˆÌĄÌ˜ÍˆKÌ¶Ì‚ÌÌ†Í‚ÌŽÌŒÌ…Í’Ì˜Ì§Ì§ÍšÌ˜Í–Ì­Í“ÌšÍ‡ÌŹÌČÌčÌĄÌ©Ȓ̶ÌČÍšÍˆÍ“ÌĄÌȘÌ˜Ì—ÌŹÌȘÌȘ͚Ìč͈Â̞̔BS ÌŽÌÌÍ‚Í›Í„ÌƒÌŸÍŠÌ‰ÍƒÌ…Ì‹ÌÌ°Í“ÍÌÌŻÌ„Ì€ÌąÍˆÌ–ÌȘÌšÌčFÌŽÍ€ÌƒÍ€Ì•ÍÍ’ÌœÍ†Ì»ÌłÍšÍ–ÌžÌ€ÍÌ„Ì«Ì€R̞̃̀̎̈̌̏̕IEÌžÍ„Í‹Ì‹Ì†ÌĄÌŁÌŠÌčÌ€ÌŒÍ‰Í•Í™Ì—Ì Ì€ÌŒÌ–ÌŹSÌŽÌœÍÍ…Í‰Í™Ì»Í‰ÌŒÌ©ÌŻÌšÍ•
💚💛= Plankbob â€ïžđŸ’› = Krabob đŸ©”đŸ’›= Squidbob đŸ©·đŸ’›= Patbob đŸ€ŽđŸ’›= Spandy â€ïžđŸ’š = Plabs 💙💚 = Plankaren đŸ€ŽđŸ’™= Karendy â€ïžđŸ©” = Krabsward
˥ᶊ˹᎛ᎇɎ ʞᔒᔘ áŽ„Ê€áŽœËąá”—á”ƒáŽ„áŽ‡áŽáŽœs cheapskate Ëąá” á”˜á¶Šá”ˆáŽĄáŽ€Ê€áŽ…â€™s ᔇᔉᔉⁿ ʟÉȘᎠÉȘÉŽÉą ᶊⁿ my house ᮀɮᮅ ʏᎏ᎜'ʀᎇ ɮᮏᮛ ɱᮏɮɮᮀ ʜÉȘʀᎇ ʜᶊᔐ ᔇᔃᶜᔏ ᎀʟʟ Ê™áŽ‡á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᔒᶠ ᮀ Ëąá”—á”˜áŽ˜ÉȘᮅ dime
"Tʜᎇ ᎍᎏɎᎇʏ ÉȘꜱ áŽ€ÊŸáŽĄáŽ€Êêœ± ʀÉȘÉąÊœáŽ›!"
❞ⓈⓟⓞⓝⓖⓔⒷⓞⓑ, â“šâ“žâ“€ ⓘⓓⓘⓞⓣ, â“šâ“žâ“€âœâ“Ąâ“” ⓐ â“–â“”â“â“˜â“€â“ąâ•âž ~ Ⓢⓗⓔⓛⓓⓞⓝ Ⓟⓛⓐⓝⓚⓣⓞⓝ
á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᎌʰ➎ ᔇᔒʞ! Ꮀᔒᔉ˹ á”—Ê°â±Ëą á”á”‰á”ƒâż ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”á”’âżâżá”ƒ Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ? áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ [á”ƒâżâżá”’Êžá”‰á”ˆ] Êžá”‰Ëąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ʞᔉᔃʰ! [á”–á”˜ËĄËĄËą ᔃ Ëąá”—Êłâ±âżá” ᔃⁿᔈ á¶œá”’âżá¶ á”‰á”—á”—â±âžŽ ᔃ á”‡á”ƒâżâżá”‰ÊłâžŽ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒËĄËĄá”’á”’âżËą ᶠᔃ˥˥ á”ˆá”’Ê·âż] ᔂᔉ'Êłá”‰ á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔉ ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ Êłá”’á”’á”á”á”ƒá”—á”‰Ëą á”‰á”›á”‰Êł! [á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒÊłá”‰ Ê·á”ƒá”—á¶œÊ°â±âżá” ᔃ ᔐᔒᔛⁱᔉ‧] [ᎏ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”ƒá”á”‰Ëą ᔒᔘᔗ ᔃ á”–â±á¶œá”—á”˜Êłá”‰ ᔒᶠ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  ʷⁱᔗʰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ ᎎᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”—Ëą á”—á”’ á¶œÊłÊžâ€§] á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ áŽŹÊ·âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ᎔ ᔃᔐ Ëąá”’ Ëąá”’ÊłÊłÊžâžŽ á”—Ê°â±Ëą ⁱ˹ Êžá”’á”˜Êł Ëąá”ƒá¶ á”‰ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰â€§ ᎔ᔗ'Ëą ᔒᔏᔃʞ á”—á”’ á”—á”ƒËĄá” ᔃᔇᔒᔘᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá”Ëąâ€§ [Êłá”˜á”‡Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ʰᔉᔃᔈ] ᎌʰ➎ Ëąá”’á”á”‰á”‡á”’á”ˆÊž'Ëą ᔗᔉⁿ˹ᔉ! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎎᔉʞ! ᔂʰᔃᔗ? [áŽžá”’á”’á”Ëą á”ˆá”’Ê·âż ᔃⁿᔈ á”‡ËĄá”˜ËąÊ°á”‰ËąâžŽ á”—Ê°á”‰âż ËĄá”’á”’á”Ëą ᔘᔖ ᔃᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡] ᔁᔍʰ‧ [á”Êłá”ƒá”‡Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ] á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᎌʰ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ»á”–á”’á”’! áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ ᎎᔉʞ➎ ʞᔒᔘ! Ꮃᔉᔗ Êžá”’á”˜Êł Ê°á”ƒâżá”ˆËą ᔒᶠᶠ ᔐʞ ᔐᔃⁿ! á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ʞᔒᔘ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł ˹ᔗᔉᔖ ᔒᶠᶠ➎ ËĄá”ƒá”ˆÊž! áŽșá”’ ᔒⁿᔉ á¶œá”ƒâż ᔐᔃᔏᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰᔃᔖᔖʞ ËĄâ±á”á”‰ ᎔ á¶œá”ƒâżâ€§ ᔂᔉ á”ƒÊłá”‰ Ëąá”’á”˜ËĄá”á”ƒá”—á”‰ËąâžŽ ᔃⁿᔈ ʷᔉ'Êłá”‰ á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔍᔉᔗ á”á”ƒÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”–Êłâ±âżá”— Âč➎³⁎⁷ á”‡á”ƒá”‡â±á”‰Ëąâ€§ [á”›á”ƒÊłâ±á”’á”˜Ëą á”–á”ƒá”–á”‰ÊłËą ᔒᶠ Êłá”’á”‡á”’á”— á”–â±á¶œá”—á”˜Êłá”‰Ëą á¶ ËĄÊž ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą á¶œá”’Ëąá”—á”˜á”á”‰] áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ Âč➎⁰⁰⁰ ᔂᎎᎏᔀ??! áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ ᎌʰ➎ Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Êłá”‰á”ƒËĄËĄÊž ⁱⁿ ˥ᔒᔛᔉ‧ ᎔ Ê·á”’âż'á”— Ëąá”—á”ƒâżá”ˆ ⁱⁿ Êžá”’á”˜Êł ʷᔃʞ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔃ˥˥ Êžá”’á”˜ÊłËąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ʞᔉᔃʰ! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ áŽșá”’! ᔀʰᔉ Ê·Ê°á”’ËĄá”‰ ᔖᔒⁱⁿᔗ ᔒᶠ á”—Ê°â±Ëą Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰ Ê·á”ƒËą á¶ á”’Êł ᔐᔉ á”—á”’ ᔍᔉᔗ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔇᔃᶜᔏ➎ ᔃⁿᔈ âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Êłá”˜â±âżâ±âżá” ⁱᔗ! á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ [á”—á”ƒá”á”‰Ëą ᔒᶠᶠ Ê°â±Ëą á¶œá”’Ëąá”—á”˜á”á”‰] á”†á”’ÊłÊłÊžâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ʞᔒᔘ ÊČá”˜Ëąá”— ˹ᔃⁱᔈ âżâ±á¶œá”‰ á”—Ê°â±âżá”Ëą á”—á”’ ᔐᔉ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ ᔂᔃⁱᔗ ᔃ Ëąá”‰á¶œá”’âżá”ˆâžŽ ʞᔒᔘ ᶜᔒᔒᔏᔉᔈ á”—Ê°â±Ëą Ê·Ê°á”’ËĄá”‰ Ëąá”—á”˜á”–â±á”ˆ Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰ ᔘᔖ á”—á”’ Ê·â±âż ᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ? áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ ᎔ ᔈⁱᔈ‧ [ÊČá”˜á”á”–Ëą ᔒⁿ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą ʰᔉᔃᔈ] ᎔'ᔈ ᔈᔒ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ➎ ᔇᔃᔇʞ➎ ᔉᔛᔉⁿ Ê°á”ƒâżá” ᔒᔘᔗ ʷⁱᔗʰ á”—Ê°â±Ëą á”á”’Êłá”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᎌʰ➎ ᔗʰᔃᔗ ⁱ˹ Ëąá”’ ËąÊ·á”‰á”‰á”—!
áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ ᎏⁿᔈ âżá”’Ê·âžŽ ⁱᶠ á”ƒâżÊžá”’âżá”‰ Ê°á”ƒËą á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâžŽ á”—Ê°â±Ëą Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ ᔗʰᔉ ᔗⁱᔐᔉ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ [Ê·á”ƒËĄá”Ëą ᔘᔖ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”ƒËĄá”—á”ƒÊł ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËą] ᔁᔐ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą ˹ᔐᔃ˥˥ á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§ [˹ⁿⁱᶠᶠ˹] ᎏⁿᔈ á”Êłá”‰á”‰âż á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§ ᎞ᔒᔘᔈ! [á¶œÊłâ±á”‰Ëą Ê°ÊžËąá”—á”‰Êłâ±á¶œá”ƒËĄËĄÊž] áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ [á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᔗᔃᔏᔉ ʰⁱᔐ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê°â±Ëą Ëąá”‰á”ƒá”—] ᎏ˥˥ Êłâ±á”Ê°á”—âžŽ ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ‧ ᎔ᔗ'Ëą ᔒᔏᔃʞ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ Êžá”‰á”‰ËąÊ°â€§
áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᔂᔉ˥˥➎ ᎌ‧Ꮇ‧➎ ᔇʞᔉ⁻ᔇʞᔉ➎ á”—Ê°á”‰âżâ€§ ᎔'ËĄËĄ ˹ᔉᔉ ʞᔃ ËĄá”ƒá”—á”‰Êł ᔏⁱᔈ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ [á”Êłá”ƒá”‡Ëą ᔒⁿᔗᔒ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”—Ëą á¶œÊłÊžâ±âżá”] áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ ˜ [Ëąâ±á”Ê°Ëą ᔃⁿᔈ Êłá”’ËĄËĄËą Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰Ëą] á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ˹ᔗⁱ˥˥ Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔‧‧ á”ƒËĄÊłá”‰á”ƒá”ˆÊž ᔐⁱ˹˹ ʞᔒᔘ! [á¶œá”’âżá”—â±âżá”˜á”‰Ëą á”—á”’ Ê·Ê°â±âżá”‰] áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ [á”–â±á¶œá”Ëą ᔘᔖ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż] áŽŹËĄÊłâ±á”Ê°á”—âžŽ ᔗʰᔃᔗ'Ëą á”‰âżá”’á”˜á”Ê°âžŽ ˥ᔉᔗ'Ëą ᔍᔒ‧
𝑆𝑎𝑛𝑑𝑩: [𝑙𝑎𝑱𝑔ℎ𝑠 𝑎𝑠 𝑠ℎ𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑝𝑠] 𝑇ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑠 𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑎 đ‘‡đ‘’đ‘„đ‘Žđ‘  "𝑇", đ‘†đ‘đ‘œđ‘›đ‘”đ‘’đ”đ‘œđ‘! đ»đ‘’ 𝑛𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑 𝑩𝑜𝑱 𝑡𝑜𝑜, 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑡𝑜𝑛! 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑡𝑜𝑛: đŒđ‘Ą đ‘€đ‘Žđ‘  𝑜𝑘𝑎𝑩, 𝑏𝑱𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑣𝑜𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒.
ₛₚₒₙgₑᔊₒᔊ: á”ąđ†‘ wₑ'ᔣₑ gₒₙₙₐ ₛᔀᔣᔄᔹᔄₑ, wₑ'ₗₗ ₕₐᔄₑ ₜₒ ₛₕₐᔣₑ  ₚₗₐₙₖₜₒₙ: ₕᔀₕ, ₛₕₐᔣₑ? [ₛₜₐₙdₛ ᔀₚ ₐₙd ₑₓₜₑₙdₛ ₕₐₙd] Yₒᔀ'ᔄₑ gₒₜ yâ‚’á”€á”Łâ‚›â‚‘â‚—đ†‘ ₐ dₑₐₗ, ᔊᔹg ᔊₒy! ₛₚₒₙgₑᔊₒᔊ: ₐww, ₚᔀₜ 'ₑᔣ â‚œâ‚•â‚‘á”Łâ‚‘, ₚₐₗ  [ₛₕₐₖₑₛ ₚₗₐₙₖₜₒₙ'ₛ ₕₐₙd ₐₙd ₕₒₗdₛ ₒᔀₜ ₜₕₑ ₚₐₜₜy] ₕₑᔣₑ, yₒᔀ 𝄮ₐₙ ₕₐᔄₑ ₜₕₑ đ†‘á”ąá”Łâ‚›â‚œ á”Šá”ąâ‚œâ‚‘â€€ ₘₐₖₑ á”ąâ‚œ ₐ ₛₘₐₗₗ ₒₙₑ  ₚₗₐₙₖₜₒₙ: Dₒₙ'ₜ â‚˜á”ąâ‚™d á”ąđ†‘ ᔹ dₒ!
𝙿𝚕𝚊𝚗𝚔𝚝𝚘𝚗: đ™”đš’đš—đšŽ, 𝙾 𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚗𝚎𝚎𝚍 𝚱𝚘𝚞 𝚘𝚛 𝚝𝚑𝚎 đ™Č𝚑𝚞𝚖 đ™±đšžđšŒđš”đšŽđš! 𝙾 𝚐𝚘𝚝 𝚙𝚕𝚎𝚗𝚝𝚱 𝚘𝚏 𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍𝚜 𝚊𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍 𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚝𝚘 𝚝𝚊𝚔𝚎 𝚖𝚎 𝚒𝚗! [𝚂𝚝𝚊𝚕𝚔𝚜 𝚊𝚠𝚊𝚱 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚝𝚑𝚎 đ™Č𝚑𝚞𝚖 đ™±đšžđšŒđš”đšŽđš] [𝚃𝚑𝚎 𝚜𝚌𝚎𝚗𝚎 𝚌𝚑𝚊𝚗𝚐𝚎𝚜 𝚝𝚘 𝚘𝚞𝚝𝚜𝚒𝚍𝚎 đ™Œđš›. đ™ș𝚛𝚊𝚋𝚜' 𝚑𝚘𝚞𝚜𝚎, 𝚠𝚑𝚎𝚛𝚎 𝙿𝚕𝚊𝚗𝚔𝚝𝚘𝚗 𝚒𝚜 𝚏𝚒𝚍𝚐𝚎𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚠𝚑𝚒𝚕𝚎 𝚝𝚊𝚕𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 đ™Œđš›. đ™ș𝚛𝚊𝚋𝚜.] 𝙿𝚕𝚊𝚗𝚔𝚝𝚘𝚗: 𝚂𝚘 𝚒𝚜 𝚒𝚝 𝚌𝚘𝚘𝚕 𝚒𝚏 𝙾 𝚌𝚛𝚊𝚜𝚑 𝚑𝚎𝚛𝚎? đ™Œđš›. đ™ș𝚛𝚊𝚋𝚜: đ™œđš˜. 𝙿𝚕𝚊𝚗𝚔𝚝𝚘𝚗: 𝚃𝚑𝚎𝚗 𝚌𝚊𝚗 𝙾 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚞𝚜𝚎 𝚱𝚘𝚞𝚛 𝚋𝚊𝚝𝚑𝚛𝚘𝚘𝚖? [đ™Œđš›. đ™ș𝚛𝚊𝚋𝚜 𝚜𝚕𝚊𝚖𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚘𝚘𝚛 𝚒𝚗 𝙿𝚕𝚊𝚗𝚔𝚝𝚘𝚗'𝚜 𝚏𝚊𝚌𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚎𝚗𝚍𝚜 𝚑𝚒𝚖 𝚏𝚕𝚱𝚒𝚗𝚐 𝚘𝚗𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚐𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍.]
Mʀ. Kʀᎀʙs: [ɱᮀs᎘s] SᮘᮏɮɱᮇBᎏʙ, ᎛ʜᎇʀᎇ's sᎏᎍᎇ᎛ʜÉȘÉŽÉą áŽĄÊ€áŽÉŽÉą ᎥÉȘ᎛ʜ ʜÉȘs ᎇʏᎇ. SᮘᮏɮɱᮇBᎏʙ: Tʜᎀ᎛'s PʟᎀɎᎋ᎛ᎏɎ's ʀᎀʀᎇʟʏ sᮇᮇɮ sÉȘɎᎄᎇʀᎇ ғᎀᎄᎇ, Mʀ. Kʀᎀʙs, ᮀɮᮅ ÉȘᮛ ᮍᮇᮀɮs ғᎏʀ ᮏɮᮄᮇ ʜᎇ ÉȘs ᎛ᎇʟʟÉȘÉŽÉą ᎛ʜᎇ ᎛ʀ᎜᎛ʜ. Mʀ. Kʀᎀʙs: [᎛ᎇᎀʀʏ ᎇʏᎇᎅ] SᮘᮏɮɱᮇBᎏʙ: AᎥᎥ. Mʀ. Kʀᎀʙs: [sᎏʙs] Aʟʟ ʀÉȘÉąÊœáŽ›, I ʙ᎜ʏ ÉȘᮛ. [SᮘᮏɮɱᮇBᎏʙ ɱᮀs᎘s] PʟᎀɎᎋ᎛ᎏɎ: TʜᎀɎᎋ ʏᎏ᎜. Mʀ. Kʀᎀʙs: Nᮏᮡ ᎇᎠᎇʀʏᎏɎᎇ ʀᎇᎍᎇᎍʙᎇʀ, ғᎏʀ ᎛ʜᎇ ʀᎇsᮛ ᎏғ ᎛ʜᎇ ᎅᎀʏ, PʟᎀɎᎋ᎛ᎏɎ ÉȘs ᎛ʜᎇ— [s᎛ᎀᎍᎍᎇʀs] PʟᎀɎᎋ᎛ᎏɎ's ʙᎏss.
âŁđŸŽžâ‹†â­’ËšïœĄâ‹†
favorite(s) SpongeBob shipping Karendy — the ship between Sandy and Karen krabbob (spongebob x mr krabs) Larrick — the ship between Larry the Lobster and Patrick Star MR KRABS AND MRS PUFF + KRUFF PatBob(SpongeBobxPatrick) Plabs — the ship between Mr. Krabs and Sheldon Plankton Plankaren — the ship between Plankton and Karen PlankBob — the ship between SpongeBob and Sheldon Plankton Plankward — the ship between Plankton and Squidward Tentacles Sandrick — the ship between Patrick and Sandy Cheeks Spandrick Sandy Cheeks · Patrick Star Spandward — the ship between SpongeBob, Sandy Cheeks and Squidward Tentacles Spandy(SpongeBobxSandy) Squandy(Squidward vs Sandy) SquidBob(Squidward vs SpongeBob) SquidPatBob — the ship between SpongeBob, Squidward Tentacles and Patrick Star
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓█▒██▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒█▓░▒█▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒▓▓░░░▒▓▒░▓▓▒█▒▒██▒█▒░▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓░░▓░▒░░░░░▒█▓░░▒█▓▒░░░░░░░▓███▓▓▓▒ ░░░░░░░░░░▒▓▒░░▓▓▒▒▒█▒██░▓████▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░▓░░▓█▒▒██▓▒░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░▒░ ░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▒▒▓█████████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░ ░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓█▓██▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒██████▓▓▓██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░███▓░▒░░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░▒░░▒░░░░░█░░░░░░░▓██░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▒░░░░░░▓░░░░█░░░░░░░░░▓░▓░░░▓██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░▒▓░░░▒░░░░░░░░░▓░▒░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒█▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░▒░░░███░░░░░░░░█░▓▓░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▓█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░▒▓█▓▒░░░▒▓███▓░░█░▓▓░░░░░░░░█░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒█▓▒░█▒▒▒▓▒▒▒▒▓░▓▓▒██▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░▓█▒░░░░░▓▓███░░░░░░░░▓░▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░█▒▓▓█████▓▓▒▓░▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▓███▒▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░▓███▓░▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░▒░░░██░░░░░░░░▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░█▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▒░██░░░░░░░░░▓▓▓█▓░░░▒▓░░░░░░▒▓░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒░▒█░░░░░░░░░▒▒▓██▓▓▓░░░░░░░░░░░▓▓▒█░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▓░░░░░░░░░▒▒██████░░░░░░░░░░▓▒▒▓█░░▒▓▒▒░░░░░░░░░█▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▓░░░░░░░░░░▒█████░░░░░░░░░░▓▒▓████░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒████▒░░░░░░░░░░▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▒▒▒░▓░░░░░░░░░▒▓███░░░░░░░░░░░▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░▒▒▒▒▒░░▓░░░░░░░░░▒▒██░░░░░░░░░░░▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░▒▒▒░░░░█░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░░░░░░▓▒▓███▒░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░██▓▒░░░░░░▒▓▓▓░░░░░░░░░░░░▓▒▓█▓░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒░░░░░░░░░█▒░░▒▓░░░█▒░░░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓░░░░░░▓░░░░▓░░░░█▓░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▒▒░░░░░░░░░░█▓░░▒▓░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒▒░░░░░░░░░░░░██░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░
áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ ˜ ᎎᔘʰ? [Ëąá”–á”‰á¶œá”—á”ƒá”—á”’ÊłËą ˹ᔗᔉᔖ á”ƒËąâ±á”ˆá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á”›á”‰á”ƒËĄ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż] áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ʞᔒᔘ ᔍᔒᔗ ᔃ á”–Êłá”’á”‡ËĄá”‰á” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔃᔗ➎ Ꮁᔘ⁻ á”á”‰âżá”‰? [á”—á”’ ᔗʰᔉ Ëąá”–á”‰á¶œá”—á”ƒá”—á”’ÊłËą] ᎎⁱ˹ âżá”ƒá”á”‰'Ëą áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰âžŽ ᔇʞ ᔗʰᔉ ʷᔃʞ! áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ ˜ [ËĄá”ƒá”˜á”Ê°Ëą] ᎔ ᔍᔒᔗ ⁿᔒ á”–Êłá”’á”‡ËĄá”‰á” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔃᔗ➎ á”†Ê°á”‰ËĄâ» á”ˆá”’âżâ€§ [á”—á”’ ᔗʰᔉ Ëąá”–á”‰á¶œá”—á”ƒá”—á”’ÊłËą] ᎎⁱ˹ âżá”ƒá”á”‰'Ëą á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâžŽ ᔇʞ ᔗʰᔉ ʷᔃʞ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎔ᔗ'Ëą Ê°á”˜á”â±ËĄâ±á”ƒá”—â±á”’âż ᔗⁱᔐᔉ➎ áŽ·Êłá”ƒá”‡â»á¶œá”ƒá”á”‰! ᎔'ᔛᔉ ᔇᔉᔉⁿ Ê·á”’Êłá”â±âżá” ᔒᔘᔗ á¶ á”’Êł á”á”’âżá”—Ê°Ëą á”—á”’ á”‡Êłâ±âżá” ʞᔒᔘ á”ˆá”’Ê·âż! áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ ˜ [Ëąâ±á”Ê°Ëą; á”–â±á¶œá”Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔘᔖ ᔃⁿᔈ á”—Ê°á”‰âż ËĄá”ƒá”˜á”Ê°Ëą ᔃⁿᔈ á”—Ê°Êłá”’Ê·Ëą ʰⁱᔐ ᔃʷᔃʞ] ᎔'ᔐ ᔗʰᔉ á¶œÊ°á”ƒá”á”–â±á”’âżâ€§â€§â€§ Ê°á”ƒâżá”ˆËą á”ˆá”’Ê·âż! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎌʰ➎ Ê·Ê°Êž ᔈᔒ ᎔ á”—ÊłÊž á”—á”’ ᶜᔒᔐᔖᔉᔗᔉ ʷⁱᔗʰ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą? ᎎᔉ á”ƒËĄÊ·á”ƒÊžËą á”á”’á”‰Ëą ËĄá”’âżá” ᔃⁿᔈ ᎔ á”ƒËĄÊ·á”ƒÊžËą ᶠᔃ˥˥ ËąÊ°á”’Êłá”—! ᔂⁱ˥˥ ᎔ á”‰á”›á”‰Êł ᔍᔉᔗ ᔗʰᔉ á”˜á”–á”–á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”ˆ?
đŸ§Ș || ᶀ'ËĄËĄ ᔍᶀᔛᔉ ʞᔒᔘ ᔃ ᶠᶀᔍʰᔗ ʞᔒᔘ'ËĄËĄ á¶°á”‰á”›á”‰Êł á¶ á”’Êłá”á”‰á”—á”Ž
☹;;❝ВUĐą бНEÉŽ YOU ЅНOWED МE ҒRΙEÉŽDЅНΙP! бНΑб'Ѕ ΑLL Ι REΑLLY WΑɮбED!❞ ⁜ Ëąá”–á”’á¶°á”á”‰á”‡á”’á”‡  
𝘒𝘳𝘱𝘣𝘮: 𝘞𝘩 đ˜„đ˜Șđ˜„ đ˜Șđ˜”! 𝘞𝘩 đ˜Šđ˜Žđ˜€đ˜ąđ˜±đ˜Šđ˜„! đ˜—đ˜­đ˜ąđ˜Żđ˜Źđ˜”đ˜°đ˜Ż: đ˜ˆđ˜Żđ˜„ 𝘐 đ˜šđ˜°đ˜” đ˜¶đ˜Ž đ˜Žđ˜Šđ˜Żđ˜” đ˜”đ˜° đ˜Žđ˜­đ˜°đ˜·đ˜Š đ˜žđ˜°đ˜łđ˜­đ˜„! 𝘧𝘰𝘳 𝘧𝘳𝘩𝘩. đ˜ đ˜°đ˜¶'𝘳𝘩 𝘾𝘩𝘭- đ˜€đ˜°đ˜źđ˜Š! 𝘚đ˜Čđ˜¶đ˜Șđ˜„đ˜žđ˜ąđ˜łđ˜„: [𝘩𝘼𝘩𝘳𝘹𝘩𝘮] đ˜“đ˜ąđ˜Žđ˜” 𝘰𝘯𝘩 𝘰𝘯 đ˜”đ˜©đ˜Š đ˜‰đ˜¶đ˜źđ˜±đ˜Šđ˜ł đ˜Žđ˜­đ˜°đ˜·đ˜Šđ˜Ž đ˜Ș𝘮 𝘱 đ˜łđ˜°đ˜”đ˜”đ˜Šđ˜Ż 𝘩𝘹𝘹!
á”€Êłá”‰á”ƒá”— Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶  âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ ᎔ᔗ'Ëą ᔗʰᔉ Ê·á”‰á”‰á”á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ'Ëą á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔍᔒ á¶œá”‰ËĄá”‰á”‡Êłá”ƒá”—á”‰â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· ᔗʰᔉᔐ ᔇᔒᔗʰ ᔃⁿᔈ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ ᔘᔖ á”—á”’ ᔗʰᔉᔐ‧ 'áŽłá”’á”’á¶ Êž áŽłá”’á”’á”‡á”‰ÊłËą? áŽŸá”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ᔗʰᔉʞ á”ƒá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”—á”ƒËĄËĄÊž Êłá”‰á”›á”‰á”ƒËĄ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą á”’á”›á”‰Êł á”—Ê°á”‰â±Êł â±á¶œá”‰â»á¶œÊłá”‰á”ƒá”' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ ᔀʰᔉʞ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰ ᔃ á”—Êłâ±á”–ËĄá”‰ á”á”’á”’á”‡á”‰Êł á”‡á”‰ÊłÊłÊž Ëąá”˜âżÊłâ±Ëąá”‰â€§ "᎔'ᔐ á”ËĄá”ƒá”ˆ ʞᔒᔘ ᶜᔃᔐᔉ ʷⁱᔗʰ ᔘ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" ˹ᔃⁱᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "á”†á”˜Êłá”‰â€§" "ᎎᔃᔖᔖʞ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž!" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”†á”—á”ƒÊł Ê·á”ƒËĄá”á”‰á”ˆ ⁱⁿ‧ "ᎎᔉʞ➎ ᎟ᔃᔗ!" "᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ᎔'ËĄËĄ á”—ÊłÊž ᔃ ᔇⁱᔗᔉ ᔒᶠ‧‧‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€œ" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ á”‰á”ƒá”—â±âżá” ᔗʰᔉ Ëąá”˜âżá”ˆá”ƒá”‰ ᔗʰᔉʞ á”á”‰á”ƒâżá”— á”—á”’ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰â€§ "ᔂʰʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊłá”—â±âżá” á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ ᔗʰᔉ Ëąá”˜á”á”ƒÊł Êłá”˜ËąÊ°â€§ "á¶œá”ƒâż ᎔ ˥ᔉᔗ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ʰᔃᔛᔉ ˹ᔒᔐᔉ âżá”’Ê·? ᎔ á”á”‰á”ƒâż ʰᔉ ⁱ˹ ᔗʰᔉ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž ᔇᔒʞ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒá”— á”ˆá”’Ê·âż ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ ᔃ˹ ʷⁱᔗʰ ᔃ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°â€§ "᎔ᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔍᔒᔒᔈ á”—á”’ ᔉᔃᔗ Ëąá”’ á¶ á”ƒËąá”— ˹ᔉᔉ‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ'ᔈ á¶œá”ƒâż ᔍᔒ➎ ᔃ˹ ᎔ ᔃᔐ ⁿᔒᔗ Ê°á”˜âżá”ÊłÊž á”—á”’ á”‡á”‰á”â±âż ʷⁱᔗʰ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰â€§â€§" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—á”’ËĄá”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ʰᔃᔛᔉ ᔗʰᔉ â±á¶œá”‰â»á¶œÊłá”‰á”ƒá” ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—âžŽ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§â€§â€§" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” âżá”’á”ˆá”ˆá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ëąá”‰á”–á”ƒÊłá”ƒá”—â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ Êłá”’á” ⁱᔗ‧ "᎔ ËĄâ±á”á”‰ ᔍᔒᔒᶠʞ á”á”’á”’á”‡á”‰ÊłËą ᔃⁿᔈ Ëąá”˜âżá”ˆá”ƒá”‰Ëąâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”â±á”á”ËĄá”‰Ëąâ€§ "áŽźÊžá”‰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˥ᔉᶠᔗ‧ "᎔ á”á”˜á”‰ËąËą áŽłá”’á”’á¶ Êž áŽłá”’á”’á”‡á”‰Êł'Ëą ⁿᔒᔗ Ê·á”’Êłá” ᔒᔘᔗ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷⁱᔖᔉᔈ ˹ᔒᔐᔉ á”ˆÊłá”’á”’ËĄ ᔒᶠᶠ ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ ˥ᔉᶠᔗ‧ "᎞ᔉᔗ'Ëą ᔍᔒ‧‧‧" "᎔'ᔈ Ê·á”ƒâżâżá”ƒâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʞᔒᔘ ʰᔃᔈ á”á”’Êłá”‰ á”—Ê°á”ƒâż á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”ˆá”‰ËąËąá”‰Êłá”—!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ Ê°á”’Ê· á”†á”ƒâżá”ˆÊž ˹ᔃⁱᔈ ËąÊ°á”‰'ᔈ ᔇᔉ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔃ á”â±ÊłËĄËą âżâ±á”Ê°á”— ʷⁱᔗʰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâžŽ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”—Êłá”˜Ëąá”— á”—á”’ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËĄá”’âżá”‰ ᔇʞ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ "ᎎᔃᔖᔖʞ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž ᔗᔒ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔉ á”ƒÊłá”‰ ʰᔒᔐᔉ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ âżá”’Ê·â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔒⁿ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒá”— ᔇʞ ʰⁱᔐ‧ "᎔'ᔈ á”ƒËąËąá”˜á”á”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ ʞᔒᔘ ËąÊ°á”‰ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ˹ᔉᔉ á”†á”ƒâżá”ˆÊžâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·â±á”–á”‰Ëą ᔒᶠᶠ á”á”’Êłá”‰ á”ˆÊłá”’á”’ËĄâ€§ "᎔ Ê·á”ƒâżá”— á”á”’Êłá”‰ ⁱᶜᔉ á¶œÊłá”‰á”ƒá”!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”ƒÊžâ€§ "ʞᔒᔘ'ᔛᔉ ʰᔃᔈ ˹ᔒᔐᔉ ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ âżá”’Ê· ⁿᔒᔗ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”‰ ᔗᔒ‧‧‧" "ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·âžŽ ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł ʰᔃᔈ Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ ᔍᔒᔒᔈ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ "᎔ ˥ᔒᔛᔉ ⁱᔗ Ê·Ê°á”‰âż ʷᔉ'Êłá”‰ á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰Êł á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶠᔉ˥ᔗ Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶œá”’âżá¶ á”‰ËąËąâ±á”’âż ʞᔉᔗ ʰᔉ á”âżá”‰Ê· ᔃ áŽłá”’á”’á¶ Êž áŽłá”’á”’á”‡á”‰Êł'Ëą Ëąá”˜âżá”ˆá”ƒá”‰ á¶œá”ƒâż ⁱᔐᔖᔃᶜᔗ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔃᔛᔉ á”â±ËąËąá”‰Ëą Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ ⁱⁿ ᔃ ʰᔘᔍ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᎔‧‧‧" "᎔'ᔈ á”’âżËĄÊž ˥ᔉᔗ á¶œËĄá”’Ëąá”‰ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ ᔇᔘᔗ ᎔'ᔐ ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ ˹ᔉⁿ˹ⁱᔗⁱᔛᔉ‧ áŽ¶á”˜Ëąá”— á”ˆá”’âż'á”— ᔗᔉ˥˥ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ Ê·á”’Êłá”á”‰ÊłËąâ€§ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”ƒá”á”ƒá¶»â±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔃⁿᔈ ᎔ á”á”‰á”ƒâż ⁱᔗ‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱⁿ Ëąâ±ËĄá”‰âżá¶œá”‰â€§ "Ꮀⁱᔈ ᎔ ᔈᔒ ˹ᔒᔐᔉ á”—Ê°â±âżá” Ê·Êłá”’âżá”? ᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”Ëą ËĄâ±á”á”‰ ʰᔉ'ᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á¶œÊłÊžâ±âżá”â€§ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ÊČá”˜Ëąá”— ᶠⁱⁿᔉ➎ Ëąâ±ËĄËĄÊž!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰ËĄá”ˆ Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’á”á”–ËĄâ±á”á”‰âżá”— ʰⁱᔐ‧ "᎔'ᔛᔉ á”ƒËĄÊ·á”ƒÊžËą ËĄá”’á”›á”‰á”ˆ Êžá”’á”˜Êł ᔛᔒⁱᶜᔉ➎ á¶œá”ƒâż Ëąâ±âżá” á”—á”’ ᔐᔉ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ⁿᔒᔗ á”‰á”›á”‰Êł ᔃᔈᔐⁱᔗ Ëąá”˜á¶œÊ° âżá”’Êłá”á”ƒËĄËĄÊžâ€§ ᎏ˹ ᔃ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł ᔒᶠ ᶠᔃᶜᔗ➎ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰Ê· ʰᔉ'ᔈ ᶠᔉᔉ˥ Ëąá”’ á”‰á”á”‡á”ƒÊłÊłá”ƒËąËąá”‰á”ˆ ⁱᶠ ʰᔉ ᔉᔛᔉⁿ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłá”‰á”ˆ! ᎎᔉ Êłá”ƒÊłá”‰ËĄÊž á”â±á”›á”‰Ëą Ê°â±Ëą á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê°á”˜á”Ëą ᔃⁿᔈ/á”’Êł á”â±ËąËąá”‰Ëą! á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á¶œËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” ᔘᔖ á”á”’Êłá”‰ á”ˆÊłá”’á”’ËĄ á”’âżËĄÊž ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ᔈᔒᶻᔉᔈ ᔒᶠᶠ á¶ á”’Êł âżâ±á”Ê°á”—â€§ ᔀʰᔉʞ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ â±âżá”—á”‰Êłá”ƒá¶œá”— á”˜âżá”—â±ËĄ ᔗʰᔉ âżá”‰Ê· ʷᔉᔉᔏ Ëąá”—á”ƒÊłá”—Ëąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· ⁱᶠ Ê°á”’Ê· ʰᔉ'ᔈ ⁿᔉˣᔗ ᶠᔃᶜᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒá¶ á”—á”‰Êł! ᎏⁿᔈ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆ Ê·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á”ƒá¶œá”—â±âżá” á”á”’Êłá”‰ ÊČᔘᔐᔖʞ á”—Ê°á”ƒâż á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄâ€§ "á”†á”–á”’âżá”á”‰â€§â€§â€§" "᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ á”—á”’ á”‰ËŁá”–á”‰á¶œá”— Ê·Ê°á”‰âż ᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʰⁱᔐ ᔇᔃᶜᔏ!" ᎎᔉ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔃ˹ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—Ê°á”‰âż á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆâ€§ ᔆᔒ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔃᶜᔉᔈ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ ᔇᔘᔗ ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”—á”‰á”ƒËĄ ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ "᎔'ᔐ á”á”’â±âżá” ⁱⁿ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ÊČá”˜Ëąá”— ËąÊ·á”ƒËĄËĄá”’Ê· Ê°â±Ëą á”–Êłâ±á”ˆá”‰ ᔃⁿᔈ ᔍᔉᔗ ⁱᔗ ᔃ˥˥ á”’á”›á”‰Êł ʷⁱᔗʰ‧ ᎎᔉ á”—á”’ËĄá”‰Êłá”ƒá”—á”‰Ëą Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”á”’Êłá”‰ á”—Ê°á”ƒâż á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâžŽ ʰᔉ'ᔈ ᔃᔈᔐⁱᔗ á”—á”’ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł ᔍᔒᔒᶠʞ á”á”’á”’á”‡á”‰ÊłËąâžŽ ᔃ˥˥ ʰᔉ'ᔈ á”›á”ƒá”á”˜á”‰ËĄÊž Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłá”‰á”ˆ á”‰âżá”ˆâ±âżá” ᔘᔖ ᔇᔃᶜᔏ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ Ëąá”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰á”ˆ Ëąá”‰á”‰â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËĄá” â±âżá”ˆá”’á”’ÊłËąâ€§ 'ᎌʰ➎ á”Êłá”‰á”ƒá”—' á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ âżá”‰Êłá”›á”’á”˜Ëąâ€§ "᎔'ᔐ ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔏⁱᔈ ᔇᔘᔗ ᎔➎ ʷᔉ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”—á”ƒËĄá”â€§â€§" "á”†á”˜Êłá”‰ ᔇᔘᔗ ᎔'ËĄËĄ ᔗᔉ˥˥ ᔐʞ ᔇᔒ˹˹ ᎔'ᔐ á”á”’â±âżá” ᔒⁿ á”‡Êłá”‰á”ƒá” Êłá”‰á”ƒËĄ á¶ á”ƒËąá”—!" ᔆᔃⁱᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ 'áŽźá”ƒá¶œá” á”—á”’ âżá”’Êłá”á”ƒËĄ ᎔ ˹ᔉᔉ' á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ‧ 'Ꮀᔒᔉ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔉᔉᔐ âżá”‰Êłá”›á”’á”˜Ëą á”’Êł ᔃᔐ ᎔ Ê°á”’á”–á”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž â±á”á”ƒá”â±âżâ±âżá” ⁱᔗ' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËąá”á”‰á”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ "᎞ᔉᔗ'Ëą ᔍᔒ á”’á”˜á”—Ëąâ±á”ˆá”‰â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ ʰᔉ ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ‧ "ᔆᔒ ʷʰᔃ‧‧‧" "᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ á¶ â±ÊłËąá”—!" ᎎᔉ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆâ€§ "ᔆᔒ ᎔‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆâžŽ ⁿᔒᔗ ËĄâ±á”â±âżá” Ëąá”˜á¶œÊ° á”›á”˜ËĄâżá”‰Êłá”ƒá”‡â±ËĄâ±á”—Êžâ€§ ᎎᔉ ʰᔒᔖᔉᔈ ʰᔉ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ ᔈᔒ á”’Êł Ëąá”ƒÊž Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” Ê°á”˜á”â±ËĄâ±á”ƒá”—â±âżá”â€§ "᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ ʷʰᔃᔗ'Ëą ᔇᔉᔉⁿ ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˥˥ ËĄá”ƒËąá”— âżâ±á”Ê°á”—âžŽ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· á”—á”’ ᔖᔘᔗ ⁱᔗ ᔇᔘᔗ ᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ ᎔'ᔈ ᔉᔛᔉⁿ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ➎ Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ ᎔'ᔐ Ëąá”ƒÊžâ±âżá” ᎔ ʰᔒᔖᔉ âżá”’á”—Ê°â±âżá” ᔒᔈᔈ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰᔉʞ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”’ÊłÊłÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ! ᎔ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ'Ëą ÊČá”˜Ëąá”— ⁱᶜᔉ⁻ á¶œÊłá”‰á”ƒá” á”—á”ƒá”â±âżá” á”’á”›á”‰Êł; ᎔'ᔛᔉ ʰᔃᔈ ⁱᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âż á”ÊžËąá”‰ËĄá¶  Ëąá”’ ᎔ á”âżá”’Ê·! ᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ ᔃⁿᔈ ᎔ ʰᔒᔖᔉ ʞᔒᔘ á”ˆá”’âż'á”— ᶠᔉᔉ˥ á”ƒÊ·á”Ê·á”ƒÊłá”ˆâ€§" "ᎌʰ ᔏⁱᔈ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ ᎔‧‧‧" "᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʞᔒᔘ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Êžá”’á”˜Êł ʰᔒᔐᔉ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§" "áŽłá”’á”’á”ˆ Ëąá”’ ᎔ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔐᔃᔏᔉ ᔃ ᶠᔒᔒ˥ ᔒᶠ á”ÊžËąá”‰ËĄá¶ â€§â€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ'ᔈ á¶œá”’âżËąâ±á”ˆá”‰Êł á¶ á”’á”’ËĄâ±ËąÊ° ᔇᔘᔗ ᎔'ᔐ ᶠⁱⁿᔉ‧ ᎔ á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ËĄâ±á”á”‰á”ˆ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʞᔒᔘ ᔃ˥˥ ˹ᔒᶠᔗ ᔃⁿᔈ ËąÊ·á”‰á”‰á”—âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”â€§â€§â€§" "ᔆᔒᶠᔗ ᔃⁿᔈ ËąÊ·á”‰á”‰á”—â€œ" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁿᔒ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”–á”‰ÊłËąá”’âż á”âżá”’Ê·Ëą Ëąá”’ ᎔'ᔐ ᶠⁱⁿᔉ á”á”‰á”‰á”–â±âżá” ⁱᔗ á”‡á”‰á”—Ê·á”‰á”‰âż á”˜Ëąâ€§ ᎔ᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á”—á”’ Ëąâ±âżá” ʞᔒᔘ á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ á”ƒá”á”ƒâ±âż ÊČá”˜Ëąá”— ᔍⁱᔛᔉ ᔐᔉ ᔃ á¶œá”ƒËĄËĄâ€§ Ꮀᔒⁿ'á”— ᶠᔉᔉ˥ á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ! ᎔ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ á”á”˜Ëąá”—'ᔛᔉ ᔗᔒᔒᔏ Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê° á”—á”’ ᔉᔛᔉⁿ ᶜᔒᔐᔉ á”—á”’ á”ƒËąá” ᔐᔉ ᔗᔒᔈᔃʞ‧ ᎔ ᔉⁿÊČá”’Êž Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʞᔒᔘ ᔗᔒ➎ ᔃⁿᔈ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”’ËĄá”ˆ ᔐᔃⁿ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰ á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔘ˹ ⁱⁿ á”—Êłá”’á”˜á”‡ËĄá”‰ Ëąá”’ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ʷᔃᔛᔉᔈ➎ ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ʷᔃᔛᔉᔈ ᔇᔃᶜᔏ➎ ˹ᔗⁱ˥˥ á”‰á”á”‡á”ƒÊłÊłá”ƒËąËąá”‰á”ˆ ᔃᔗ ËĄá”ƒËąá”— âżâ±á”Ê°á”— ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ ʰᔃᔖᔖʞ ᔃᔇᔒᔘᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§ 'áŽŒËĄá”ˆ ᔐᔃⁿ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰? ᎏ˥˹ᔒ Ëąâ±âżá” á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ➎ á”ƒá”á”ƒâ±âż?' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ "áŽłá”’á”’á”ˆ á”—Ê°â±âżá” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ᔒᔘᔗ á”’Êł ᎔'ᔈ âżá”‰á”›á”‰Êł Ê°á”‰á”ƒÊł ᔗʰᔉ á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ⁱᔗ‧‧‧" á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  âżá”‰á”ƒÊłËĄÊž á”á”‰á”—á”—â±âżá” Ëąá”—á”‰á”–á”–á”‰á”ˆ ᔒⁿ‧ "ᔂᔉ'Êłá”‰ ᔇᔃᶜᔏ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" ᎎᔉ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ á”—á”’ ˹ᔉᔉ á”†á”ƒâżá”ˆÊž ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ "ᔂʰʞ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ Ëąá”—á”ƒÊłâ±âżá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”—? ᔀᔉ˥˥ ᔐᔉ➎ ᔈⁱᔈ ʞᔒᔘ ᔈᔒ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”–Êłá”’á”ˆá”˜á¶œá”—â±á”›á”‰ Ê·Ê°á”‰âż ᎔ Ê·á”ƒËą á”á”’âżá”‰?" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”ƒËĄá”á”‰á”ˆ ʰᔒᔐᔉ ʷⁱᔗʰ Ê°á”‰Êłâ€§ "ᔀʰᔉ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄâ€§â€§â€§" '᎔ á”á”‰á”ƒâżâžŽ ⁿᔒᔗ ËĄâ±á”á”‰ ᎔ á”ƒá”–á”–á”ƒÊłá”‰âżá”—ËĄÊž á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆ ᔘᔖ Ê°á”ƒá”›â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąâ±âżá” á”—á”’ ᔐᔉ➎ ˹ᔒ‧‧‧' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ á”—á”’ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔒᔗ ᔒᶠᶠ Ê·á”’Êłá” ʰᔉ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃᔗ Ê°â±Ëą á”ˆá”’á”’Êłâ€§ "ᎎⁱ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ; ᎔ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ⁱᔗ ᔘᔖ á”—á”’ ʞᔒᔘ ⁱᶠ ᎔ Êłá”˜â±âżá”‰á”ˆ Êžá”’á”˜Êł á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”ˆâ±âżâżá”‰ÊłâžŽ Ëąá”’ ᎔ ᔍᔒᔗ ʞᔒᔘ ˹ᔒᔐᔉ á”—â±á¶œá”á”‰á”—Ëą á”—á”’ áŽ·á”‰ËĄá”–Êž ᮳‧" "ᔂᔒʷ; á”—Ê°á”ƒâżá”Ëą!"
ᔆʷᔉᔉᔗ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”Ëą âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ Ëąá”’ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ ʰᔒᔐᔉ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ' *á”ƒÊ·á”Ê·á”ƒÊłá”ˆ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰* ' ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ ⁱⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧ "á”€Ê°á”ƒâżá”ËąâžŽ ᔏⁱᔈ; ᎔'ᔐ á”—â±Êłá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ➎ ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—â€§" ᎎᔉ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈ ËĄá”’á”’á” á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆâ€§ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐʞ ᔇᔉᔈ? á”€Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą Êłá”’á”’á” á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ á”˜Ëąâ€§â€§â€§" "á”†á”˜Êłá”‰â€§" Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔖᔘᔗ ʰⁱᔐ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ➎ á”–á”˜ËĄËĄâ±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—Ëąâ€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ Ê·á”’Êłá” ʷⁱᔗʰ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔇᔘᔗ ⁱᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—â€§ ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł á”á”‰á”ƒâż ʞᔒᔘ á”ƒâżÊž Ê°á”ƒÊłá” ⁱⁿ ᔐʞ Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰Ëą ᔇᔘᔗ ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔉᔗ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·âžŽ ᔃⁿᔈ ᎔ ˹ᔉᔉ ʞᔒᔘ ᔃ˹ ᔐʞ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ! Ꮁᔛᔉⁿ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ˥ᔉᔗ ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ ᔃʷᔃʞ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ‧‧‧" "᎔'ËĄËĄ á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰ Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· Ëąá”’á”á”‰á”ˆá”ƒÊž ᔗʰᔒᔘᔍʰ‧ ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔇᔉ ᔃ Ëąá”˜á”–á”‰Êłâ»á”›â±ËĄËĄá”ƒâ±âżâžŽ ᔇᔘᔗ ᔉᔛᔉⁿ ᔇᔃᔈ á”á”˜ÊžËą á¶œá”ƒâż ʰᔃᔛᔉ ˹ᔒᶠᔗ ˹ᔖᔒᔗ˹‧ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔐʞ á”’âżËĄÊž á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ ᔃⁿᔈ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔗᔃᔏᔉ ʞᔒᔘ á¶ á”’Êł á”Êłá”ƒâżá”—á”‰á”ˆâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ ᔉʞᔉ á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá”â€§ "᎔ᶠ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᔉ˥˹ᔉ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”—á”ƒËĄá” á”—á”’ ᔐᔉ; ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâžŽ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰á”–ËĄÊž ᔇᔃᶜᔏ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" ' *Ëąâżá”’Êłâ±âżá”* ' "‧‧‧ᶠᔉ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– á¶ á”ƒËąá”—â€œ" á”‚Ê°â±Ëąá”–á”‰Êłá”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜á”–á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ʰᔉ Ëąâżá”’Êłá”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”‰á”›á”‰Êł ËĄâ±á”á”‰á”ˆ á”—á”’ á”—á”ƒËĄá” ᔃᔇᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ'ᔈ ᔍᔉᔗ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰Ëąâ€§ ᎎᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”á”— ᔒᶠ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗʰᔉ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰â€§ ᎔ⁿ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”âžŽ ËąÊ°á”‰ á”—Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ 'ᔆᔗᔒᔖ' ʰᔉ Ëąá”ƒÊžËą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”’âżËĄÊž ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆ ⁱⁿ Êłá”‰Ëąá”–á”’âżËąá”‰â€§ á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËąÊ°á”’Ê·Ëą ᔘᔖ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'ᎎᔉ˥ᔖ ᔐᔉ!' ᎎᔉ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ê°á”‰ËĄá”– Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶ !' áŽżá”‰á”–ËĄâ±á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ ᔀʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰ Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”—á”’ ᔉᔛᔉⁿ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êł ⁱⁿ Ê°â±Ëą ˹˥ᔉᔉᔖ‧ ᎎⁱ˹ á¶œÊłâ±á”‰Ëą ʷᔒᔏᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔘᔖ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ‧ ʞᔉᔗ á”á”‰á”ƒâżÊ·Ê°â±ËĄá”‰ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ʰᔃᔈ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á” Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”‡á”˜Êłâż ᔒⁿ á¶ â±Êłá”‰â€§ ᔀʰᔉ á¶ ËĄá”ƒá”á”‰Ëą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá” ᔍᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ â±ÊłËąá”—âžŽ á”‡á”˜Êłâżâ±âżá” ʰⁱᔐ‧ 'áŽłá”’á”’á”ˆá”‡Êžá”‰!' áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ áŽčá”‰á”ƒâżÊ·Ê°â±ËĄá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą ËąÊ°á”ƒá”â±âżá”â€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”ˆâ±Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ ᔃᔗ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§ áŽŽá”’Ê·á”‰á”›á”‰ÊłâžŽ Ê°â±Ëą Ëąá¶œá”ƒÊłá”‰á”ˆ ᔛᔒⁱᶜᔉ ᔐᔃᔈᔉ ʷᔃʞ ⁱⁿᔗᔒ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄ ᔒᔘᔗ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ á¶œá”’âżËąá”˜á”á”‰á”ˆ ᔇʞ ᔗʰᔉ á¶ ËĄá”ƒá”á”‰Ëą ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'áŽșá”’!' 'ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ ⁿᔉˣᔗ‧‧‧' áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "áŽșá”’!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ➎ á”—Ê°á”‰âż Ê·á”ƒá”â±âżá” ᔘᔖ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ ˹ⁱᔗ ᔘᔖ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʰᔉʞ➎ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ á”ˆá”’âż'á”— ᔇᔉ á”˜á”–Ëąá”‰á”—âžŽ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”ƒá¶ á”‰ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ áŽżá”‰á”ƒËĄâ±Ëąâ±âżá” ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ʰᔃᔈ ᔃ ᔇᔃᔈ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— á”ˆÊłá”‰á”ƒá”á”— áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ê°á”˜Êłá”— ʞᔒᔘ ᔃ˥˥ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᔒᶠ ᔐᔉ‧" "᎔ᔗ Ê·á”ƒËą ÊČá”˜Ëąá”— ᔃ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”; ⁱᔗ’˹ ᔃ˥˥ á”’á”›á”‰Êłâ€§ ᎔ á¶œá”ƒÊłá”‰ ᔃᔇᔒᔘᔗ ʞᔒᔘ ᔃⁿᔈ ⁱᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—â€§ áŽŽá”’âżá”‰Ëąá”—ËĄÊž ᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔉᔛᔉⁿ á”‰á”ƒá”—Ëą ᔐᔉᔃᔗ➎ ⁱᶠ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᶠ ᔒⁿ Ê°á”‰Êł ᔈⁱᔉᔗ‧ ᎔ á”âżá”’Ê· Ê°á”‰Êłâ€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶œÊłâ±á”‰Ëą á”ˆÊ·â±âżá”ˆËĄá”‰ ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”’ËĄá”ˆËą Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆâ€§ "á”‚Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ᎔ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔇᔃᔈ á”ˆÊłá”‰á”ƒá” ᎔ ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ á”—Ê°â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ ᶠᔘⁿ á”—Ê°â±âżá”ËąâžŽ ËĄâ±á”á”‰ ÊČá”‰ËĄËĄÊžá¶ â±ËąÊ°â±âżá”â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ᔃ ˹ᔐᔃ˥˥ ˹ᔐⁱ˥ᔉ‧ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”—Ê°â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ ᔉⁿÊČá”’Êž Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ˹ Ëąá¶œâ±á”‰âżá”—â±á¶ â±á¶œ ⁱⁿᔛᔉⁿᔗⁱᔒⁿ˹➎ á”’Êł ᔉᔛᔉⁿ á¶œá”ƒá”˜Ëąâ±âżá” á”›á”‰âżá”á”‰á”ƒâżá¶œá”‰ á”—á”’ Êžá”’á”˜Êł ᔉⁿᔉᔐⁱᔉ˹; Ê·Ê°á”ƒá”—á”‰á”›á”‰Êł ʞᔒᔘ ᶠⁱⁿᔈ ᔉⁿÊČá”’Êžá”ƒá”‡ËĄá”‰â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆ ᔃᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ Ê°á”˜á”á”â±âżá” ʰⁱᔐ‧ ᎔˹ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ➎ á¶ á”’Êł ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§
Favourite PLANKBOB Episodes 10b "F.U.N." 15a "Sleepy Time" 16a "Valentine's Day" 122b "Single Cell Anniversary" 137a "One Coarse Meal" 139a "Gramma's Secret Recipe" 141b "The Main Drain" 168b "Fiasco!" 177b "Move It or Lose It" The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water 198b "CopyBob DittoPants" 203a "Pineapple Invasion" 207a "Mimic Madness" 207b "House Worming" 209b "Plankton Gets the Boot" 210b "Burst Your Bubble" 228b "Grandmum's the Word" 230b "Bottle Burglars" 235a "Plankton Paranoia" 238a, Appointment TV 238b "Karen's Virus" The SpongeBob Movie: Sponge on the Run 246a "Plankton's Old Chum" 257a, Handemonium 259a "The Ghost of Plankton" 259b "My Two Krabses" 264a "Plankton's Intern" 272 "SpongeBob's Road to Christmas" 284a "The Flower Plot" 285a "Delivery to Monster Island" 294a "Single-Celled Defense" 305b "Sheldon SquarePants"
ᎎᔒᔐᔉ ⁱ˹ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ᔗʰᔉ Ê°á”‰á”ƒÊłá”— ⁱ˹ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ á”’âżá¶œá”‰ á”ƒá”á”ƒâ±âżâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ ᔍᔒ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊžâ€§ ᎔ᔗ'Ëą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”â±á”ˆá”ˆËĄá”‰ ᔒᶠ ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—âžŽ Ëąá”’ ʰᔉ Ëąâżá”˜á¶œá” ⁱⁿ‧ áŽłá”ƒÊłÊž ᔗʰᔉ ˹ⁿᔃⁱ˥ á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰Ëą á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâżá”‰á”ƒá” ⁱⁿ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Êłá”’á”’á” ᔃ˹ ʰᔉ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ á”ˆâ±Ëąá”—á”˜Êłá”‡ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°á”’'Ëą ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ⁱⁿ ᔇᔉᔈ‧ áŽłá”ƒÊłÊž ᔇᔃᶜᔏᔉᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ᔗʰᔉ Ê·á”ƒËĄËĄ ᔃ˹ ʰᔉ á”–á”ƒâżâ±á¶œá”á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ Êžá”‰ËĄËĄËą á¶ á”’Êł Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ ᎎᔉ ʷᔒᔏᔉ ᔘᔖ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔗʰᔉᔐ‧ "áŽłá”ƒÊłÊžâ€§â€§â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʷʰᔃᔗ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ á”ˆá”’â±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰â€œ" Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ ᔘᔖ á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”– áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ‧ "᎔'ᔛᔉ ᔇᔉᔉⁿ ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ᔒᔘᔗ‧‧‧" "᎔'ᔐ Ëąá”’ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" "á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᎔‧‧‧" á”†á”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᔇᔘᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á¶ á”ƒËąá”— á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ áŽłá”ƒÊłÊž Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  Ê·á”ƒËą âżá”’Ê· á”–á”˜ÊłÊłâ±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ‧ áŽșá”‰Ëąá”—ËĄâ±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ'Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔐᔃᔈᔉ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”˜ÊłËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃ˹ ʰᔉ á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰Ëąâ€§ ᎎᔉ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ Ëąá”ƒÊžâ±âżá” Ê°á”’Ê· áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ‧ "ᔆᔗⁱ˥˥ á”—á”’ á”‰á”ƒÊłËĄÊžâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°â±Ëąá”–á”‰Êłá”‰á”ˆâžŽ ᔃ˹ ⁱᔗ Ê·á”ƒËą á”ˆá”ƒÊłá” á”’á”˜á”—Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔃⁿᔈ á”‡á”‰â±âżá” ᔗʰᔉ á”’âżËĄÊž ᔒⁿᔉ ᔃʷᔃᔏᔉ‧ áŽłá”ƒÊłÊž á”ˆÊłá”’á”’ËĄá”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ˹˥ᔉᔖᔗ ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ ⁱᔗ á”—á”’á”˜á¶œÊ°â±âżá” á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”ƒËą á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– Êłâ±á”Ê°á”— ᔘᔖ ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ➎ Ëąá”’ ʰᔉ ᔏᔉᔖᔗ ˹ᔗⁱ˥˥‧ "áŽłá”’á”’á”ˆ á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”’á”á”‰âż ᔘᔖ‧ "᎔'ᔛᔉ ⁿᔒ Ê·á”’Êłá” ᔗᔒᔈᔃʞ➎ Ëąá”’ ʷᔉ á¶œá”ƒâż Ëąá”–á”‰âżá”ˆ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ Ê°á”‰Êłá”‰ ᔃᔗ ᔐʞ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰Êł!" áŽłá”ƒÊłÊž Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”—â±Êł ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ‧ "᎔'ËĄËĄ Ê°á”‰ËĄá”– ʞᔒᔘ ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ ᔇᔘᔗ á¶ â±ÊłËąá”— ᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ ᔍᔒ ᔍᔉᔗ ʞᔒᔘ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ ᎎᔉ á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ ᔐᔃʞ á”’Êł ᔐᔃʞ ⁿᔒᔗ ËĄâ±á”á”‰âžŽ Ëąá”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒÊž Ëąá”–á”‰á¶œâ±á”ƒËĄ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧ "ᎎᔉ á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— ËĄâ±á”á”‰ Ëąâ±âżá”â±âżá” á”’Êł á”’á”–á”‰âżâ±âżá” ᔘᔖ Ê°á”‰á”ƒÊłá”— á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒÊłá”—â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ á”—á”’ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ "ᎎᔉ ËĄâ±á”á”‰Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”˜á¶œá”—â±á”’âżâžŽ á”–á”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą Ê°á”‰Êłá”’á”‰Ëą ᔃⁿᔈ ᔇᔃᔈ á”á”˜ÊžËąâ€§â€§â€§" á”‚Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗᔒᔒᔏ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ᔗʰᔉ ËĄâ±á”›â±âżá” Êłá”’á”’á”âžŽ ᔗʰᔉ Ëąá”˜á”–á”‰Êł á”á”‰Êłá”á”ƒâ±á”ˆ ᔐᔃⁿ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒÊłâżá”ƒá¶œËĄá”‰ ᔇᔒʞ á”á”‰á”á”’Êłá”ƒá”‡â±ËĄâ±á”ƒ á¶œá”’ËĄËĄá”‰á¶œá”—â±á”’âż Ê·á”ƒËą ˹ᔉᔗ ᔒᔘᔗ‧ "᎔ ʰᔒᔖᔉ ⁿᔒ á”›â±ËĄËĄá”ƒâ±âżËą ᶜᔒᔐᔉ ᔃⁿᔈ á”—ÊłÊž á”—á”’ Ëąá”—á”’á”– ᔗʰᔉ Ê°á”‰Êłá”’á”‰Ëąâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”á”ƒá”â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ˹ᔐⁱ˥ᔉ‧ ᎔ᔗ'Ëą ᔃ Êłá”ƒÊłâ±á”—Êž á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąÊ°á”’Ê· á”Êłá”ƒá”—â±á”—á”˜á”ˆá”‰ á”’Êł Ê°á”ƒá”–á”–â±âżá”‰ËąËąâžŽ ᔇᔘᔗ ᔇᔒᔗʰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”’Ê·á”‰á”ˆ ᔉⁿÊČá”’Êžá”á”‰âżá”— ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ á”–ËĄá”ƒÊžá”‰á”ˆâ€§ ᎏ˹ ᔃ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł ᔒᶠ ᶠᔃᶜᔗ➎ ⁱᔗ'Ëą ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ ᔈᔃʞ ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ˥ⁱᶠᔉ!
ᔆʷᔉᔉᔗ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”Ëą âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”âżá”‰Ê· á”’âżËĄÊž Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔐⁱᔍʰᔗ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ ʰⁱᔐ➎ Ëąá”’ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ ʰᔒᔐᔉ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ' *á”ƒÊ·á”Ê·á”ƒÊłá”ˆ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰* ' ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ ⁱⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧ "á”€Ê°á”ƒâżá”ËąâžŽ ᔏⁱᔈ; ᎔'ᔐ á”—â±Êłá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ➎ ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—â€§" ᎎᔉ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈ ËĄá”’á”’á” á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆâ€§ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐʞ ᔇᔉᔈ? á”€Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą Êłá”’á”’á” á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ á”˜Ëąâ€§â€§â€§" "á”†á”˜Êłá”‰â€§" ᔆᔒ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔖᔘᔗ ʰⁱᔐ ᔇʞ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ➎ á”–á”˜ËĄËĄâ±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—Ëąâ€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ Ê·á”’Êłá” ʷⁱᔗʰ áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąâžŽ ᔇᔘᔗ ⁱᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—â€§ ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł á”á”‰á”ƒâż ʞᔒᔘ á”ƒâżÊž Ê°á”ƒÊłá” ⁱⁿ ᔐʞ Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰ËąâžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔉᔗ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·âžŽ ᔃⁿᔈ ᎔ ˹ᔉᔉ ʞᔒᔘ ᔃ˹ ᔐʞ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ! Ꮁᔛᔉⁿ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ˥ᔉᔗ ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ ᔃʷᔃʞ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ‧‧‧" "᎔'ËĄËĄ á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰ Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· Ëąá”’á”á”‰á”ˆá”ƒÊž ᔗʰᔒᔘᔍʰ‧ ᎔ á”âżá”’Ê· ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔇᔉ ᔃ Ëąá”˜á”–á”‰Êłâ»á”›â±ËĄËĄá”ƒâ±âżâžŽ ᔇᔘᔗ ᔉᔛᔉⁿ ᔇᔃᔈ á”á”˜ÊžËą á¶œá”ƒâż ʰᔃᔛᔉ ˹ᔒᶠᔗ ˹ᔖᔒᔗ˹‧ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔒⁿᔉ ᔒᶠ ᔐʞ á”’âżËĄÊž á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą ᔃⁿᔈ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔗᔃᔏᔉ á¶ á”’Êł á”Êłá”ƒâżá”—á”‰á”ˆâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶠᔉ˥ᔗ ʰᔃᔖᔖʞ➎ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ʰⁱᔐ ᔒᔖᔉⁿ ᔘᔖ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ "᎔ á”ƒá”–á”–Êłá”‰á¶œâ±á”ƒá”—á”‰ ʞᔒᔘ ᔃ˹ Ê·á”‰ËĄËĄâ€§" ᎎᔉ á¶œá”˜ÊłËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ "ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᔉ˥˹ᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”Ëą ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”—á”ƒËĄá” á”—á”’ ᔐᔉ‧" '‧‧‧' "ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·?" '‧‧‧' á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êłâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" ' *Ëąâżá”’Êłâ±âżá”* ' "â€§â€§â€§á¶œá”ƒâż'á”— Ëąá”—á”ƒÊž ᔃʷᔃᔏᔉ á”ƒâżÊž ËĄá”’âżá”á”‰Êł ᎔ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽłá”’á”’á”ˆ âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆâ€§
Ꮏᔒᔒᔐ á¶ á”’Êł áŽ”á”á”–Êłá”’á”›á”‰á”á”‰âżá”— âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą â±ÊłÊłá”‰á”›á”‰ÊłËąâ±á”‡ËĄÊž á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ á”âżá”‰Ê· ⁱᔗ'Ëą á”ƒá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— ᔇᔘᔗ ʞᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ á”á”˜â±ËĄá”—Êžâ€§ ᔆᔒ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ʰᔒᔐᔉ‧ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž; ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”’á”ˆá”ˆá”‰á”ˆâžŽ ˹ᔗⁱ˥˥ á¶œÊłÊžâ±âżá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ ᔇʞ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "᎔ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ'Ëą ˹ᔃᔈ➎ Ëąá”’ ÊČá”˜Ëąá”— ˥ᔉᔗ ᔃ˥˥ ᔒᔘᔗ‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ ᶠᔉ˥ᔗ ᑫᔘⁱᔗᔉ á”˜á”–Ëąá”‰á”— ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ ᶠᔉ˥ᔗ Ëąá”ƒá¶ á”‰ Ê·â±á”—Ê°â±âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰â€§ á”‚Ê°á”‰âż Ê°â±Ëą ˹ᔒᔇ˹ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œá”ƒËĄá” á”ˆá”’Ê·âżâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ʷⁱᔗʰ á”Êłá”ƒá”—â±á”—á”˜á”ˆá”‰â€§ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”—á”ƒËĄá” ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ? ᎔ á”á”‰á”ƒâż á”˜âżËĄá”‰ËąËą ʞᔒᔘ‧‧‧" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ ᔈᔒ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâ€§ "᎞ᔒᔒᔏ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; ᎔ Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”—á”’ á”âżá”’Ê· ᎔'ᔐ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ ᔃ˹ ʞᔒᔘ ᶠᔃᶜᔉ Ëąá”˜á¶œÊ° á”ˆâ±á¶ á¶ â±á¶œá”˜ËĄá”— ᔗⁱᔐᔉ‧ ʞᔒᔘ ᔃⁿᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᎔ ᔇᔉᔗ ʰᔃᔛᔉ ˹ᔒᔐᔉ ᔍᔒᔒᔈ á”á”‰á”á”’Êłâ±á”‰Ëąâ€§â€§â€§" "᎔ ÊČá”˜Ëąá”— á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ˥ⁱᔉᔛᔉ ËąÊ°á”‰'Ëą á”á”’âżá”‰!" "᎔ á”âżá”’Ê·â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§ "᎔'ËĄËĄ ᔐᔃᔏᔉ ʞᔒᔘ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”—á”’ ᔉᔃᔗ; ⁱᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔍᔒᔒᔈ á”—á”’ á”Êłâ±á”‰á”›á”‰ ᔒⁿ ᔃⁿ ᔉᔐᔖᔗʞ Ëąá”—á”’á”á”ƒá¶œÊ° ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— Ê°â±Ëą á”â±á”—á¶œÊ°á”‰âżâ€§ 'ᎎᔉ ⁱ˹ ÊČá”˜Ëąá”— Ëąá”’ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔐᔉ' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷⁱᔗʰ ᔃ á”Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᔖᔃᔗᔗʞ! "᎔ᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ á¶ á”’Êł Ëąá”—á”‰á”ƒËĄâ±âżá” ᔇᔘᔗ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ʰᔃᔛᔉ ⁱᔗ á”—á”’ ᔉᔃᔗ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᔗⁱᔐᔉ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ëąâ±âżá¶œá”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą á”ˆá”‰á”â±Ëąá”‰â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł á”‰á”ƒá”—â±âżá” ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ ᔃ Ëąá”’á”á”‰Ê·Ê°á”ƒá”— ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§ "á”€Ê°á”ƒâżá”ËąâžŽ ᔏⁱᔈ‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž á¶ á”’Êł ᔃ˹ ËĄá”’âżá” ᔃ˹ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ á”—á”’; á”–á”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ʞᔒᔘ'ËĄËĄ ᔇᔉ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Êžá”’á”˜Êł á”›â±ËĄËĄá”ƒâ±âżá”’á”˜Ëą Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰Ëą á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ!" ᎎᔉ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "᎔ ʰᔒᔖᔉ ˹ᔒ‧‧" "᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ Ê°á”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” á”—á”’ ᔇᔉᔈ‧ áŽșᔉᔉᔈ á”ƒâżÊž á”—Ê°â±âżá”?" "á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ Ëąá”—á”ƒÊž?" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰; ᎔'ËĄËĄ ÊČá”˜Ëąá”— ᔍᔒ ᔍᔉᔗ ᔐʞ ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔇᔃᔍ‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ áŽŒâżá¶œá”‰ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ᔇᔃᶜᔏ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłâ±âżá”â€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" "á”†á”’ÊłÊłÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ‧‧‧" "ʞᔒᔘ á”ˆá”’âż'á”— âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”ƒá”–á”’ËĄá”’á”â±Ëąá”‰! ᎔ ᔐⁱ˹˹ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃ˹ Ê·á”‰ËĄËĄ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”‰'ᔈ ᶠᔉᔉ˥ ᔇᔃᔈ ⁱᶠ á”âżá”’Ê·â±âżá” Ê°á”’Ê· á”˜á”–Ëąá”‰á”— ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥‧ ᔂᔉ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ Êłá”‰Ëąá”— ᔘᔖ! ᎌʰ ᎔ á¶ á”’Êłá”á”’á”— á”—á”’ ᶠᔉᔉᔈ áŽłá”ƒÊłÊžâžŽ Ëąá”’ ᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ‧‧" ᎎᔉ'Ëą á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ᔇʞ ᔗʰᔉ ᔗⁱᔐᔉ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ â±âżâ±ËąÊ°á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”á”’á”—á”—á”‰âż ᔇᔃᶜᔏ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”–á”˜ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔃ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”— ᔃⁿᔈ ᔖᔘᔗ ᔘᔖ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰ÊłËąâ€§ "áŽŽá”’á”–á”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·'Ëą á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔇᔃᔍ á¶ á”’Êł âżâ±á”Ê°á”—â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ á”—á”’ ʷᔃᔏᔉ‧ ᎎᔉ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ᔃ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”— ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ⁱⁿ ᔗʰᔉ ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔇᔃᔍ‧ 'ᔂʰʞ ⁱ˹ ʰᔉ Ëąá”’ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔐᔉ➎ ᎔ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ á”ˆá”‰Ëąá”‰Êłá”›á”‰ Ê°â±Ëą á”â±âżá”ˆâżá”‰ËąËą ᔃⁿᔈ Ëąá”˜á¶œÊ°' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ 'ᔂʰᔃᔗ á”ˆá”’á”‰Ëą ʰᔉ ˹ᔉᔉ ⁱⁿ ᔐᔉ? ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł á”ˆá”’âżá”‰ ᔐᔘᶜʰ ᔍᔒᔒᔈ‧‧‧' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—â±á¶ ËĄá”‰á”ˆ ˹ᔒᔇ˹ ᔇᔘᔗ ᔗʰᔉ á”—á”‰á”ƒÊłËą ˹ᔗⁱ˥˥ ᶠᔉ˥˥‧ ᎎᔉ á¶œá”˜ÊłËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ á”˜âżá”ˆá”‰Êł ᔗʰᔉ á¶œá”’á”›á”‰ÊłËąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔗʰᔉ ˹ᔒᶠᔗ á¶œÊłÊžâ±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ ʷᔒᔏᔉ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ ᔃ ᔗᔉˣᔗ Ëąá”ƒÊžËą 'Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔐᔉᔉᔗ ᔐᔉ ᔘᔖ ᔃᔗ á”ËĄá”’á”›á”‰ Ê·á”’ÊłËĄá”ˆ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ' ᔗᔉˣᔗ á¶ Êłá”’á” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ "ᎎᔉʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— Êłá”‰á¶œá”‰â±á”›á”‰á”ˆ ᔃ ᔗᔉˣᔗ á¶ Êłá”’á” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ ᔍᔒ á”—á”’ á”ËĄá”’á”›á”‰ Ê·á”’ÊłËĄá”ˆâ€§ Ꮀᔒ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ᔘᔖ á”—á”’ á”á”’â±âżá” ᔒᔘᔗ á”’Êłâ€§â€§â€§" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔈⁱᔈ Ëąá”ƒÊž Ê°á”’Ê· ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔒᔘᔗ á”á”’Êłá”‰ Ëąá”’ ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą Ê·á”’âż'á”— Ê°á”˜Êłá”—â€§â€§â€§" ᔆᔒ ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉʞ Ê·á”‰âżá”—! áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷⁱᔗʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "᎔ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ʷᔉ á”á”’âżâżá”ƒ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą ᔈᔃʞ á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰ÊłâžŽ Ëąá”’ Ê·Ê°Êž ᔈⁱᔈ ʞᔒᔘ á”‡Êłâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" "áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ʰᔉ'Ëą ÊČá”˜Ëąá”— ⁱⁿ âżá”‰á”‰á”ˆ ᔒᶠ ᔃ ᶠᔘⁿ ᔈᔃʞ!" "áŽŹÊłá”‰âż'á”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ˹ᔐᔃ˥˥➎ á¶ á”’Êłâ€§â€§â€§" "ᶻⁱᔖ ⁱᔗ ᎟ᔃᔗ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż! ᎞ᔉᔗ'Ëą ᔃ˥˥ ÊČá”˜Ëąá”— á”—ÊłÊž á”—á”’ ᔉⁿÊČá”’Êž á”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá”›á”‰Ëąâ€§ á”‚á”ƒâżâżá”ƒ ᔍᔒ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’á”—á”’ ᔇᔒᔒᔗʰ?" ᔀʰᔉʞ ᔉᔃᶜʰ ᔍᔒᔗ ᔃ ᶜᔒᔖʞ ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’á”—á”’Ëą ᔗʰᔉʞ ᔗᔒᔒᔏ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ Ê°á”’Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄâ±á”á”‰á”ˆ Ê°á”ƒâżá”â±âżá” ᔒᔘᔗ ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ᔉᔛᔉⁿ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ʰᔉ Ëąá”‰á”‰á”á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ á”ƒâżâżá”’Êžá”‰á”ˆ Ê·Ê°á”‰âż áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ áŽŒâżá¶œá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ ᔗʰᔉʞ ʷᔃᔛᔉᔈ ᔇʞᔉ á”—á”’ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᔃⁿᔈ Ê·á”‰âżá”— ⁱⁿ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔐᔃᔈᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł ᔖᔃᔗᔗʞ ᔃⁿᔈ ᶠᔉᔈ áŽłá”ƒÊłÊžâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”—á”› ʷᔃᔗᶜʰ á”á”‰Êłá”á”ƒâ±á”ˆ ᔐᔃⁿ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒÊłâżá”ƒá¶œËĄá”‰ ᔇᔒʞ ʷⁱᔗʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá¶œá”’á”’á”—Ëą á”’á”›á”‰Êł Êłâ±á”Ê°á”— ᔘᔖ ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ á”–á”˜á”—á”—â±âżá” Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒᔘᔗ ᔒⁿ Ê°â±Ëąâ€§ "á”€Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ áŽŒâżá¶œá”‰ ᔗʰᔉ ᔗᔉ˥ᔉᔛⁱ˹ⁱᔒⁿ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰ á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆâžŽ ᔗʰᔉʞ ᔇᔒᔗʰ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§ áŽŒâż ᔗʰᔉ á”›á”‰Êłá”á”‰ ᔒᶠ á”ˆá”’á¶»â±âżá” ᔒᶠᶠ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ á¶œá”ƒËĄá” ᔃⁿᔈ Êłá”‰ËĄá”ƒËŁá”‰á”ˆ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰ ᔒᶠᶠ‧ ᎔ᔗ'Ëą á”á”’Êłâżâ±âżá” ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”—Ê°â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰Ê· ᔃ˹ ʰᔉ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ˹˥ᔉᔖᔗ➎ á”—â±Êłá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ᔃⁿᔈ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”‰á”ˆ ᔇʞ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰ Ê·á”‰âżá”— ᔒᶠᶠ; áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—â±ÊłÊłá”‰á”ˆâžŽ ⁿᔒᔗ ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔃ˹ á”ˆá”‰á”‰á”–ËĄÊž ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”ƒËĄËąá”’ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ ʷᔃᔏᔉ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆ á”—á”’ á”†á”ƒâżá”ˆÊž á¶œá”ƒËĄËĄâ±âżá” Ê°â±Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ "ᎎᔉ˥˥ᔒ?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˥ᔉᶠᔗ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”â€§ '᎔ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔐᔉᔉᔗ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á¶ á”’Êł á”’á”˜Êł âżâ±á”Ê°á”— ᔒᔘᔗ‧‧‧' "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”‡Êłá”’á”á”‰ ᔃⁿᔈ Ëąá”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá”â€§â€§â€§" '᎔ ˹ᔉᔉ‧ ᎔ á”ˆá”’Ê·âżËĄá”’á”ƒá”ˆá”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł á”á”‰á”á”’ÊłÊž á”‡á”ƒâżá” á”ˆá”ƒá”—á”ƒá”‡á”ƒËąá”‰ ⁱⁿ á¶œá”ƒËąá”‰ ËąÊ°á”‰ ᔈⁱᔈ á”‡Êłá”‰á”ƒá”â€§' "᎔˹ ⁱᔗ ᔖᔒ˹˹ⁱᔇ˥ᔉ á”—á”’ ᶠⁱˣ? ᔆʰᔉ'Ëą ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧‧‧" '᎔ Ê·â±ËĄËĄ á”—ÊłÊž ˹ᔉᔉ ⁱᶠ ᎔ á¶œá”ƒâżâ€§ áŽźÊžá”‰!' áŽŹá¶ á”—á”‰Êł ᔗʰᔉ á¶œá”ƒËĄËĄ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽ±á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž Ê·Ê°á”‰âż ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”’á”á”‰âż ᔘᔖ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąâ±âżá”â±âżá” ᔃ á”—á”˜âżá”‰ á‘«á”˜â±á”‰á”—ËĄÊžâ€§ "áŽčá”’Êłâżâ±âżá”âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" ᎎᔉ Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ‧ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ˆá”‰Ëąá”‰Êłá”›á”‰á”ˆ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”’ÊłÊłÊž! áŽșá”’Ê· Ëąá”’ ʷʰᔃᔗ ᔈᔒ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ᔘᔖ á”—á”’ á”ˆá”’â±âżá”?" ᎎᔉ á”’âżËĄÊž Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆ ⁱⁿ Êłá”‰Ëąá”–á”’âżËąá”‰â€§ "ᎌʰ ᎔ á¶ á”’Êłá”á”’á”— ʰᔃᔛᔉ Ê·á”’Êłá”! ᔆᔗᔃʞ ʷⁱᔗʰ áŽłá”ƒÊłÊž; ᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ ᔇᔉ á”ƒËĄá”’âżá”‰ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ á”âżá”‰Ê· ᔗʰᔉ Êłâ±Ëąá” ᔒᶠ á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ ᎎᔉ ˥ᔉᶠᔗ ᔃ˹ ʰᔉ Ëąá”ƒÊ· áŽłá”ƒÊłÊž ᔍᔒ á”—á”’ ËĄâ±á”—á”—á”‰Êłá”‡á”’ËŁâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâżá”˜á¶œá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔃᶜᔏ‧ ᎎᔉ Ëąá”ƒÊ· ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ➎ á¶ â±á”Ê°á”—â±âżá” ᔗʰᔉ á”—á”‰á”á”–á”—â±âżá” á”˜Êłá”á”‰ á”—á”’ ᔍᔒ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ "ᔂʰʞ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ ËĄá”ƒá”—á”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ?" "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž Ëąâ±ÊłâžŽ ᎔ ÊČá”˜Ëąá”—âžŽ Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ ᎔ á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰ ʞᔒᔘ ⁱᔗ Ê·â±ËĄËĄ ⁿᔒᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âż á”ƒá”á”ƒâ±âż!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ "á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ á”á”’Êłá”‰ ËĄâ±á”á”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê°â±Ëą ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ‧ ᎎᔉ ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ˥ⁱ˹ᔗ ᔒᶠ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ "᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ á¶œËĄá”‰á”ƒâż ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá¶ á”‰; ᔏᔉᔉᔖ ʷᔃᔗᶜʰ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ!" ᎎᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ Ê°â±á”ˆá”ˆá”‰âżâ€§ á”‚Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔍⁱᔛᔉ ᔃ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł á”—Ê°á”‰â±Êł á”’Êłá”ˆá”‰Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔃ ᔖᔉᔃᔏ ᔃᔗ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ‧ "᎔'ᔐ á”ˆâ±Ëąá”ƒá”–á”–á”’â±âżá”—á”‰á”ˆ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔃ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł Êžá”‰ËĄËĄ ᔃ˹ ʰᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Ê°á”ƒâżá”ˆËĄá”‰ ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ‧ 'áŽłá”’á”’á”ˆ á”—Ê°â±âżá” ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł á”ˆâ±Ëąá”—Êłá”ƒá¶œá”—â€§â€§â€§' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ "ᎏⁿᔈ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒËĄËĄ Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶  ᔃ á¶ ÊłÊžá¶œá”’á”’á”â€§â€§â€§" "᎔ á¶œá”ƒâż ᶠⁱˣ ⁱᔗ á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”’á¶ á¶ á”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ ᔃ ÊČᔒᔏᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ á”—á”’ ˹ᔉᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËąÊ°á”ƒá”â±âżá” ᔃⁿᔈ á¶œÊłÊžâ±âżá” ᔃ˹ ˹ᔃⁱᔈ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ ᶠᔒᔒᔈ ᔃᔗ ʰⁱᔐ ᔃⁿᔈ ᔈᔘᔐᔖᔉᔈ ᔗʰᔉ á”ˆÊłâ±âżá” ᔒⁿ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ áŽŒâżËĄÊž á”—Ê°á”‰âż ᔈⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔐᔃᔏᔉ ᔐᔒᔛᔉ‧ "áŽ¶á”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ 'ᔉᔐ á”ƒËĄá”’âżá”‰!" ᔆʰᔒᔘᔗᔉᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ʰᔉ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ᔃᔗ ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł'Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ "ᔂʰᔒ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔃ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ᔃᔗ ᔐᔉ“" "᎔ ᔈⁱᔈ‧" ᎏ˥˥ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔃᶜᔉ ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êłâ€§ "áŽșá”’Ê· Ëąá”—á”’á”– Ê°á”ƒÊłá”ƒËąËąâ±âżá”â€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ? ᎎᔃ! ᎔ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ á¶ ÊłÊžá¶œá”’á”’á” Ê°á”ƒËą ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§ ᎞ⁱᔏᔉ ᎔ ˹ᔃⁱᔈ➎ ᔃ ÊČᔒᔏᔉ!" ᔀʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ á”Êłá”ƒá”‡á”‡â±âżá” Ê°â±Ëą á¶ á”’Êłá”â€§ "ᎎᔉʞ; ᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ á”ˆá”’âżá”‰ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰᔉᔃᔛᔉᔈ ᔃ ËĄá”˜âżá¶œÊ° á”—Êłá”ƒÊž ᔃᔗ ʰⁱᔐ‧ "ᎌʰ➎ ʞᔉᔃ?" ᔀʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "ᔂᔉ˥˥ ᎔'ᔐ á”ˆá”’âżá”‰âžŽ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ‧‧" ᔀʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł ᔗᔒᔒᔏ ᔗʰᔉ á”‰âżá”—â±Êłá”‰ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ ᔃⁿᔈ ʷʰᔃᶜᔏᔉᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "áŽșá”’!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒá”˜á”ˆâ±á”‡ËĄÊž á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆâ€§ 'ᔂʰʞ ᔈⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶜᔒᔐᔉ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” ᔘᔖ á¶ á”’Êł ᔐᔉ? ᎎᔉ ᔉᔛᔉⁿ ᔍᔃᔛᔉ ᔘᔖ ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą' á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ á¶œá”’ËĄËĄá”‰á¶œá”— Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”ˆá”‰Ëąá”–â±á”—á”‰ á”‡á”‰â±âżá” ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”‡á”‰â±âżá” á¶œá”ƒÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ᔇʞ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒá”–á”’ËĄá”’á”â±Ëąá”‰á”ˆ Ê·á”‰á”ƒá”ËĄÊžâžŽ á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž Ëąá”‰á”â±á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâ€§ "᎔ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ âżá”‰á”ƒÊł ʞᔒᔘ‧ ᎔ᔗ'Ëą ᔐʞ á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—âžŽ ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— Ê°á”‰ËĄá”– Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔃ ᔖᔉᔃᔏ‧ ᎔ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êłâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʞᔒᔘ'ᔈ Ëąá”–á”‰âżá”ˆ Êžá”’á”˜Êł ˥ⁱᶠᔉ Ëąá”ƒá¶œÊłâ±á¶ â±á¶œâ±âżá” á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą ʞᔉᔗ Êłâ±Ëąá”á”‰á”ˆ ⁱᔗ ᔃⁿᔈ Êžá”’á”˜Êł á”’Ê·âż Ê·á”‰ËĄËĄá”‡á”‰â±âżá”â€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê· ᔇᔘᔗ ⁱᔗ'Ëą ʷʰᔃᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą ᔈᔒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆ; áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ËĄá”ƒËąá”— ᔒᶠ Ê°â±Ëą á”‰âżá”‰Êłá”Êž Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê° á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ ʰⁱᔐ ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ á”ˆá”‰Ëąá”–â±á”—á”‰ á”‡á”‰â±âżá” á”—â±Êłá”‰á”ˆâ€§ "á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą á”ˆá”’âż'á”— âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ'Êłá”‰ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą á¶ á”’Êłâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á”‰Êžá”‰Ëą Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ Ê·á”‰ËĄËĄâ±âżá” ᔘᔖ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ ᎎᔉ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔇᔘᔗ á”âżá”‰Ê· ʰᔉ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ Êłá”‰Ëąá”—âžŽ ᔃ˹ á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆ á”˜âżá”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔐᔘᶜʰ á”á”’Êłá”‰â€§ á”‚Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔒᔏᔉ ᔘᔖ á”ƒá”á”ƒâ±âż ʰᔉ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ⁿᔒᔗ ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ ᔍᔒᔗ ᔘᔖ ᔃⁿᔈ á”—Ê°á”‰âż á”ˆâ±Ëąá¶œá”’á”›á”‰Êłá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á”—á”ƒËĄá”â±âżá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ "ʞᔒᔘ ᔈⁱᔈ? ᎌʰ á”†á”ƒâżá”ˆÊž á”—Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ!" 'á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᔗʰᔉ Ëąá‘«á”˜â±ÊłÊłá”‰ËĄâ€§â€§â€§' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆâ€§ "᎔ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ ⁱⁿ á¶œá”ƒËąá”‰ ⁱᔗ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”’Êłá”âžŽ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ⁿᔒᔗ ˥ᔉᔗ ʰⁱᔐ ᔍᔉᔗ Ê°â±Ëą Ê°á”’á”–á”‰Ëą ᔘᔖ á¶ á”’Êł âżá”’á”—Ê°â±âżá”â€§ ᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ʷᔃⁱᔗ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ÊČᔒⁱⁿ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż; á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ʰᔉ'ᔈ ᔍᔉᔗ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ á”ˆá”‰Ëąá”‰Êłá”›á”‰Ëą! áŽźÊžá”‰â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔍᔒᔗ á¶ â±ËŁá”‰á”ˆâžŽ á”—Ê°â±âżá”â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”á”‰á”ƒâżá”— Ëąâ±âżá¶œá”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą á”á”’âżá”‰ ʰᔉ á”—Ê°á”‰âż á”á”˜Ëąá”— ᔇᔉ ᔃ á”á”’âżá”‰Êłâ€§ ᎎᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿᔗᔒ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”â€§ "ᎎⁱ‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔃᔛᔉᔈ á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”ˆËĄÊžâ€§ "ᎎᔉ˥˥ᔒ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔉ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ᔍᔒ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Êžá”’á”˜Êł á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰âžŽ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰â€§â€§â€§" "᎔ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”—á”’ á”†á”ƒâżá”ˆÊžâ€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâ€§ "᎔ á”âżá”‰Ê· á”‡á”‰â±âżá” á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ'Ëą á”—á”’ ᔍᔒᔒᔈ á”—á”’ ᔇᔉ á”—Êłá”˜á”‰! ᎔ ˹ᔗⁱ˥˥ á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ˥ⁱᔉᔛᔉ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ ᔐᔉ á”—á”’ á”‰âżá”ˆ ᔘᔖ á”ˆÊžâ±âżá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ʷᔃʞ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ⁿᔒ! á”†á”ƒâżá”ˆÊž á”—á”’ËĄá”ˆ ᔐᔉ ËąÊ°á”‰ á¶ â±ËŁá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ ᔆʰᔉ ʰᔃᔈ ᔃ ᔇᔃᶜᔏᔘᔖ ᔒⁿ Ê°á”‰Êł Ê°á”ƒÊłá”ˆá”ˆÊłâ±á”›á”‰! ᎔ á”á”‰á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”ˆá”‰Ëąá”‰Êłá”›á”‰ á”—á”’ ᔇᔉ ʰᔃᔖᔖʞ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ Ëąá”’á”‡á”‡â±âżá”â€§
ᎌᔘᔗ á¶œá”’ËĄá”ˆ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽźá”‰â±âżá” ˹ᔐᔃ˥˥ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔍᔒᔒᔈ á¶ á”’Êł Ê°â±á”ˆâ±âżá” ⁱⁿ ᔗⁱᔍʰᔗ á”†á”–á”ƒá¶œá”‰Ëą ᔇᔘᔗ ⁱᔗ á”ƒËĄËąá”’ á”á”‰á”ƒâżËą ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ á”á”’Êłá”‰ ᶠᔉᔉᔇ˥ᔉ ᔗᔒ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ʷⁱᔗʰ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž ⁱⁿ á”€á”‰ËŁá”ƒËą ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— ʰᔉᔉᔈ ᔗʰᔉ â±âżá¶œËĄá”‰á”á”‰âżá”— Ê·á”‰á”ƒá”—Ê°á”‰Êłâ€§ ᎎᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔉᔛᔉⁿ ᔐᔃᔏᔉ ⁱᔗ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ Ê°â±Ëą ᔇᔒᔈʞ Ê·á”‰á”ƒá”á”‰âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˥ᔉᶠᔗ Ê°â±Ëą ËąÊ°â±á¶ á”— ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”’ËĄá”ˆ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á¶ Êłá”‰á”‰á¶»â±âżá” Êłá”ƒâ±âżâ€§ ᎎᔉ ᔗᔒᔒᔏ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ Ê°â±Ëą á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ ʰᔒᔐᔉ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊžâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”—á”’ á¶œá”’ËĄá”ˆ Ëąá”’ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ ˥ᔉᔗ ᔐᔉ Ê°á”‰ËĄá”– ʞᔒᔘ‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰ËĄá”–ËĄá”‰ËąËąËĄÊž ˹ⁿⁱᶠᶠ˥ᔉ˹ ᔃ˹ ᔗʰᔉ á¶œá”’ËĄá”ˆ ˹ᔉᔗ ⁱⁿ➎ ᔇᔘᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”›á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ ᔐᔃᔈᔉ ʰⁱᔐ ˹ᔒᔐᔉ Ëąá”’á”˜á”– ʷⁱᔗʰ á”‡Êłá”’á”—Ê°â€§ "á”€Ê°á”ƒâżá”Ëąâ€§â€§â€§" ˹ᔃⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—Ê°á”‰âż ᔗᔒᔒᔏ ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê°â±Ëą Êłá”’á”’á” á¶ á”’Êł ᔇᔉᔈ‧ "ᔂᔉ'ËĄËĄ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰; ᔐʞ á”‡á”‰á”ˆËą ᔇⁱᔍ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ ᔘ˹!" á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” Ê·á”ƒÊłá”á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”á”‰á”—á”—â±âżá” ËąËĄá”‰á”‰á”–Êž ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”‰á”ˆ Êłâ±á”Ê°á”— ᔘᔖ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜âżá”ˆá”‰Êł ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—ËąâžŽ á”‰Êžá”‰ËĄâ±á”ˆ á¶ ËĄá”˜á”—á”—á”‰Êłâ±âżá”â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ʰⁱᔐ á”Êłá”ƒá”ˆá”˜á”ƒËĄËĄÊž Ëąá”—á”ƒÊłá”— Ëąâżá”’Êłâ±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ áŽŽá”’ËĄá”ˆâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇʞ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔃ˥˥ âżâ±á”Ê°á”— ËĄá”’âżá”â€§ á”‚Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁿᔉˣᔗ ᔃʷᔒᔏᔉ ʰᔉ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔇʞ ʰⁱᔐ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ ᎎᔉ ᔐᔒᔛᔉᔈ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Êł á¶ á”’Êł ᔃ˹ á”—á”’ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”˜á”á”â±âżá” ʰⁱᔐ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êłâ€§ ᎎᔉ ᶠᔉ˥ᔗ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᶜᔃᔐᔉ á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êł ᔃᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ ᔗᔒ‧ ᎏᔗ á”‰á”ƒÊłËĄÊž á”ˆá”ƒÊ·âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ᔒⁿ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êłâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔖᔘᔗ ᔃ Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ᔇᔃᶜᔏ➎ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ Êłá”‰á¶œâ±á”–Êłá”’á¶œá”ƒá”—á”‰ ᔗʰᔉ á”á”‰Ëąá”—á”˜Êłá”‰â€§ á”‚Ê°á”‰âżá¶œá”‰ á”á”’Êłâżâ±âżá” á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ ᔍᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔘᔖ‧ áŽłá”‰âżá”—ËĄÊž á”—á”ƒá”–á”–â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êł á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰ ʰⁱᔐ ᔇᔘᔗ ᔃ˹ á”—á”’ á¶œá”’á”ƒËŁ ʰⁱᔐ á”—á”’ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżâ€§ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” ᔃ ËĄâ±á”Ê°á”— ᔗᔃᔖ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ ËąÊ·á”‰á”‰á”—ËĄÊž á”—á”ƒËĄá”â±âżá” á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ á”‡ËĄâ±âżá”á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ‧ "ᎎⁱ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”’Ê· á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ‧‧‧" "᎔'ᔐ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż ᎔ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊž ˹ᔒ‧‧‧" "᎔ ᔃᔐ Ëąá”’ á”ËĄá”ƒá”ˆ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ âżá”‰á”›á”‰Êł Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄ á”ƒâżÊž á”–á”‰ÊłËąá”’âż ˹ᔐⁱ˥ᔉ Ëąá”’ á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”ˆËĄÊž ᔃᔗ ʰⁱᔐ ᔗʰᔉ ʷᔃʞ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈ âżá”’Ê·â€§ "ʞᔒᔘ Ê°á”˜âżá”ÊłÊž? ᎔ á¶œá”ƒâż ᶠⁱˣ ᔘᔖ ˹ᔒᔐᔉ á”’á”ƒá”—á”á”‰á”ƒËĄ!" ᔀʰᔉʞ ᔇᔒᔗʰ ʰᔃᔈ á”’á”ƒá”—á”á”‰á”ƒËĄ ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ Ëąá”ƒá”— ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ á”—á”˜Êłâżâ±âżá” ᔗʰᔉ á”—á”› ᔒⁿ á”—á”’ ʷᔃᔗᶜʰ‧ ᎎᔉ ˥ᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔖⁱᶜᔏ‧ ᎎᔉ á”âżá”‰Ê· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄâ±á”á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”á”‰Êłá”á”ƒâ±á”ˆ ᔐᔃⁿ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒÊłâżá”ƒá¶œËĄá”‰ ᔇᔒʞ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—â±á”â±á”ˆËĄÊž ᔖᔘᔗ Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒⁿ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ᔃ˹ ᔗʰᔉ ËąÊ°á”’Ê· á”‡á”‰á”â±âżËą á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”—â€§
ᔀʰᔉ âżá”ƒá”á”‰'Ëą áŽźá”’âżá”ˆ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "᎔ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”ƒÊłá”‰ á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔃ Êłá”‰Ëąá”’Êłá”— ᔃⁿᔈ ʷᔉ'Êłá”‰ á”á”’â±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉᔐ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔗʰᔉ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆâ€§ "ᔂʰʞ ᔈᔒ ʷᔉ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔒ Ëąá”’ á”‰á”ƒÊłËĄÊž?" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰ ËĄá”ƒá”—á”‰ á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâ€§â€§â€§" "ᶠⁱⁿᔉ ᔇᔘᔗ á”ƒÊłá”‰ ʷᔉ á”á”’âżâżá”ƒ ᔐᔉᔉᔗ ᔗʰᔉᔐ á”—Ê°á”‰Êłá”‰ á”’Êłâ€§â€§â€§" "Êžá”‰Ëą ᔃⁿᔈ ʷᔉ'ËĄËĄ ᔇᔉ Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá”á”‰ Êłá”’á”’á” Ëąá”˜â±á”—á”‰â€§" "ᔀʰᔉ ˹ᔘⁿ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔉᔛᔉⁿ ᔘᔖ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔃⁱᔈ á”˜âżá”ˆá”‰Êł Ê°â±Ëą á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â€§ ᔀʰᔉʞ ᔃ˥˥ ᔐᔃᔈᔉ ⁱᔗ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”’Êłá”—â€§ "ᎎⁱ➎ á”‡á”’ÊžËą!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”Êłá”‰á”‰á”—á”‰á”ˆ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ ᔗᔒ‧ "ᔂᔉ˥˥ ᎔ á¶œá”ƒâżâżá”’á”— ᔍᔒ ËąÊ·â±á”á”â±âżá” á”–á”’á”’ËĄ á”ƒÊłá”‰á”ƒ Ëąâ±âżá¶œá”‰ ᎔'ᔐ ᔃ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êłâ€§â€§â€§" "᎔ ᶠᔉᔉ˥ ᔘᔖ á”—á”’ ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”ƒÊłá¶œÊ°â±á”—á”‰á¶œá”—á”˜Êłá”‰'Ëą Ëąá”’ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᶜᔒᔐᔉ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á¶œá”ƒâż Ëąá”˜Êłá”‰ËĄÊž Ê°á”ƒâżá”ˆËĄá”‰ á”—Ê°á”‰á”Ëąá”‰ËĄá”›á”‰Ëąâ€§â€§â€§" ˹ᔃⁱᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "ᔂᔉ'ËĄËĄ ᔐᔉᔉᔗ ᔘᔖ ᔃᔗ á”’á”˜Êł Êłá”’á”’á”!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  ᔉⁿÊČá”’Êžâ±âżá” á”á”’â±âżá” ᔃ˥˥ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”ƒá”—á”—Êłá”ƒá¶œá”—â±á”’âżËą ʷⁱᔗʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ Ê·á”‰âżá”— ᔒⁿᔗᔒ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ Êłâ±á”ˆá”‰Ëą ᔃⁿᔈ Ê·á”ƒá”—á”‰ÊłËąËĄâ±á”ˆá”‰Ëą ᔃ˹ Ê·á”‰ËĄËĄ ᔃ˹ á”–ËĄá”ƒÊžâ±âżá” ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”á”ƒá”á”‰Ëąâ€§ "᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł á”âżá”‰Ê· Ê°á”’Ê· ᔐᔘᶜʰ ᶠᔘⁿ Ê°á”ƒâżá”â±âżá” ᔒᔘᔗ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" "ʞᔉᔃ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃⁿᔈ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔐᔉᔗ ᔗʰᔉᔐ ⁱⁿ á¶ Êłá”’âżá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉ Ëąá”˜â±á”—á”‰â€§ "ᔂᔉ˥˥ ʷʰᔃᔗ ᔈⁱᔈ ʞᔒᔘ ᔃ˥˥ ᔈᔒ?" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”ƒËąá”á”‰á”ˆ ᔗʰᔉᔐ‧ "ᔂᔉⁿᔗ ËąÊ·â±á”á”â±âżá”â€§â€§" "ʞᔉᔃ ᔃⁿᔈ á”—Ê°á”‰âż ʷᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔈⁱᔈ ᔗʰᔉ á”ƒá”á”˜Ëąá”‰á”á”‰âżá”— á”–á”ƒÊłá” ᔗʰᔉʞ á”–Êłá”’á”›â±á”ˆá”‰á”ˆâ€§ ᎌʰ ᔃⁿᔈ ʷᔉ á”ƒËĄËąá”’ ᔍᔒᔗ á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’Êłá”—'Ëą á”‡á”ƒËĄËĄËąâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á¶œá”’âżá”—â±âżá”˜á”‰á”ˆ Ê·Ê°á”‰âżá¶œá”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”—Êłá”ƒâ±ËĄá”‰á”ˆ ᔒᶠᶠ➎ ᔇᔘᔗ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔃ˥˥ ᔒⁿ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”â€§â€§â€§" á”†á”˜Êłá”‰ á”‰âżá”’á”˜á”Ê°âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”‰á”ƒâżá”‰á”ˆ ᔒⁿᔗᔒ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊž á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ʷⁱᔗʰ Ê°â±Ëą ᔐᔒᔘᔗʰ á”ˆÊłá”’á”–á”–â±âżá” Ëąá”’á”á”‰Ê·Ê°á”ƒá”— ᔒᔖᔉⁿ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ᶠᔉᔉᔗ ᔇᔘᔗ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᶠᔃᶜᔉ á”–ËĄá”ƒâżá”— á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ëąá”˜á”–á”–á”’Êłá”—á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ "ᔂʰᔃᔗ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰ËĄá”ˆ ᔘᔖ‧ "ᎎᔉ'Ëą á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆ; ʷᔉ ˥ᔉᶠᔗ á”‰á”ƒÊłËĄÊž ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ ᔇᔒᔗʰ Ëąá”‰á”‰á”á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔈᔒ Ëąá”—Êłá”‰âżá”˜á”’á”˜Ëą á”ƒá¶œá”—â±á”›â±á”—â±á”‰ËąâžŽ Ëąá”’ âżá”’Ê· ᔒᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ ʰᔉ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔍᔒᔗ ᑫᔘⁱᔉᔗ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ËąÊ°á”‰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” Ëąá”˜á”‡á”—ËĄá”‰ Ëąâżá”’Êłá”‰á”ˆâ€§ "ʞᔉᔃ Ëąá”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶ á”’Êł á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—; ʰᔉ'Ëą á”—á”’ á”—â±Êłá”‰á”ˆ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ Êłá”’á”˜Ëąá”‰ âżá”’Ê·â€§ áŽčÊž Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ'Ëą ʷᔃʞ Ëąá”’ Ê·á”’Êłâż ᔒᔘᔗ á¶œá”ƒâż ᔗᔉ˥˥ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔃᔗ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔉ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ʷᔃᔏᔉ ᔘᔖ‧‧‧" "ᔆᔒ âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ᔈᔒ‧‧‧" "᎔'ᔈ Ëąá”ƒÊž ᔖᔘᔗ ʰⁱᔐ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ Ëąá”’ ᔃ˹ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”— ᔒᶠ ᔘ˹ âżá”‰á”‰á”ˆ ˹˥ᔉᔉᔖ á”—á”’!" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ â±âżá”—á”‰ÊłÊČᔉᶜᔗᔉᔈ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”’á”‡á”›â±á”’á”˜ËąËĄÊž á”’á¶ á¶ á”‰Êłá”‰á”ˆ ⁿᔒ Êłá”‰Ëąâ±Ëąá”—á”ƒâżá¶œá”‰ ᔃ˹ ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ᔘᔖ‧‧ ᔀʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”á”’Êłâżâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąËĄá”‰á”‰á”–â±ËĄÊž Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ ʰᔉ ᔍᔒᔗ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰á”ˆ ⁱⁿ‧ áŽșá”’Ê· á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ ᔒᔖᔉⁿ➎ ʰᔉ ËĄá”’á”’á”Ëą ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒÊ· ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËą ⁱⁿ Êłá”’á”’á”â€§â€§ "â€§â€§â€§á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ᔃʷᔃᔏᔉ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ‧ ᎎᔉ á”‡ËĄâ±âżá”á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œËĄá”‰á”ƒÊł Ê°â±Ëą ᔛⁱ˹ⁱᔒⁿ‧ áŽŒâżËĄÊž Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˹ᔗⁱ˥˥ ˹˥ᔉᔖᔗ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§â€§ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá”Ëą ᔒᶠ á”‰á”á”‡á”ƒÊłÊłá”ƒËąËąá”á”‰âżá”— Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔉⁿᔛᔉ˥ᔒᔖ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ᎎᔉ ᶠᔉ˥ᔗ á”ˆÊłá”’Ê·ËąÊž ᔇᔘᔗ'Ëą ᔃʷᔃᔏᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ á”˜âżá¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—â±á”’âż ᔒᶠ Ê°â±Ëą ʷⁱᶠᔉ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”ƒÊłâ±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄ á”á”’â±âżá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”â€§ ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ ⁱᶠ ʰᔉ ᔉᔛᔉⁿ Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ á”’á¶œá¶œá”˜ÊłÊłá”‰á”ˆ! "ᔆᔒ ᎔ ˹ᔉᔉ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ âżá”’Ê· ᔃʷᔃᔏᔉ; ᔍᔒᔒᔈ á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "â€§â€§â€§Ëąá”ƒÊž ʷʰᔃᔗ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąÊ°â±á¶ á”—á”‰á”ˆâ€§ "᎔ᔗ'Ëą ᔇᔉᔉⁿ ᔃ ËĄá”’âżá” ᔈᔃʞ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êł ᔈᔃʞ ᔃⁿᔈ ʷᔉ ᔃ˥˥ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ Êłá”‰Ëąá”—â€§ ʞᔒᔘ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ Ëąá”ƒÊž ʷᔉ ᔃ˥˥ ᔈᔒᶻᔉᔈ ᔒᶠᶠ Ê·Ê°á”‰âżá¶œá”‰ ʷᔉ ᔍᔒᔗ ᔇᔃᶜᔏ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż âżá”‰Êłá”›á”’á”˜ËąËĄÊž á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ á”âżá”’Ê·â±âżá” ʰᔉ Ê·á”’âż'á”— ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒÊł ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ ˹ᔃⁱᔈ Ëąá”’á”á”‰Ê·Ê°á”ƒá”— á”–á”ƒÊłá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”—Êłá”˜á”—Ê°â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”’Ê·á”‰á”›á”‰Êł'Ëą ⁿᔒᔗ á¶œá”ƒá”—á¶œÊ°â±âżá” ᔒⁿ‧ "ᎌʰ ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ ᶠᔉ˥˥ Êłâ±á”Ê°á”— á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ á¶ â±ÊłËąá”— ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʷᔉ ˹ᔉᔗ ᶠᔒᔒᔗ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż! á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ⁿᔒᔗ ᔍᔉᔗ ʞᔒᔘ á”—á”’ ʷᔃᔏᔉ ᔃ˹ ʞᔒᔘ'ᔛᔉ á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– Ëąâżá”’Êłâ±âżá” ᔃⁿᔈ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” á”˜á”–Êłâ±á”Ê°á”— ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” ᔒⁿ ᔐᔉ Ëąá”’ ʷᔉ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ ⁱᔗ ᔃ âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ʷⁱᔗʰ ᔃ ËĄá”ƒá”˜á”Ê° ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔉʞᔉ Ê·â±á”ˆá”‰âżá”‰á”ˆâ€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶠᔃᶜᔉ á”–á”ƒËĄá”á”‰á”ˆ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ʰⁱᔐ ᔗᔉ˥˥ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ âżá”’Ê· ᶠᔉ˥ᔗ Ê°á”˜á”â±ËĄâ±á”ƒá”—á”‰á”ˆâ€§ ᎏ˹ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔃʷᔒᔏᔉ ᔘᔖ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”ˆâ±Ëąá¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—â€§ ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ á”‰âżá”—â±Êłá”‰ËĄÊž Ëąá”˜Êłá”‰ Ê·Ê°Êž ᔇᔘᔗ ʰᔉ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”– ʰⁱᔐ‧ "áŽșá”’ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ ᔇᔃᔈ ᔇᔉ á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ Êžá”’á”˜Êł Ëąâżá”’Êłá”‰Ëą Ê·á”‰Êłá”‰ á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž á”ƒá”˜á”ˆâ±á”‡ËĄá”‰â€§â€§â€§" "á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Ê·Ê°Êž á”ˆá”’âż'á”— ʞᔒᔘ ᔍᔒ ˹ᔉᔉ ⁱᶠ ᔗʰᔉʞ ʰᔃᔛᔉ á”á”‰á”ƒËĄ'Ëą á”’á¶ á¶ á”‰Êł'Ëą ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”‡Êłá”’á¶œÊ°á”˜Êłá”‰'˱‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ˹ᔃⁱᔈ➎ á”âżá”’Ê·â±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜âżâ±âżá”—á”‰âżá”—â±á”’âżá”ƒËĄËĄÊž Ê·á”’ÊłËąá”‰âżá”‰á”ˆ Ê°á”’Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ‧ "ᎌʰ➎ ʞᔃʞ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔖᔘᔗ Ê°á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒⁿ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔇᔃᶜᔏ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á”‡Êłá”’á¶œÊ°á”˜Êłá”‰â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃᔛᔒⁱᔈᔉᔈ ᔉʞᔉ á¶œá”’âżá”—á”ƒá¶œá”—â€§ "ᔀʰᔉʞ ᔍᔒᔗ ˹ᔒᔐᔉ á”á”‰ËĄá”– ËąÊ°á”ƒá”á”‰Ëą!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰ËŁá¶œËĄá”ƒâ±á”á”‰á”ˆâ€§ "á”†á”’á”˜âżá”ˆ ᔍᔒᔒᔈ!" "᎔'ËĄËĄ ᔍᔒ ᔍᔉᔗ ʞᔒᔘ ᔉᔃᶜʰ ᔃ á”á”‰ËĄá”– ËąÊ°á”ƒá”á”‰; ᔇᔉ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ!" ᔆᔃⁱᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”’á”—á”—á”‰âż ᔒᶠᶠ ᔒᶠ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔇᔉᔈ ˹ᔗⁱ˥˥ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒÊ·á”Ê·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "ᔂʰᔃᔗ'Ëą ⁱⁿ á”á”‰ËĄá”– ËąÊ°á”ƒá”á”‰Ëą?" áŽŹËąá”Ëą á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "ᔀʰᔉʞ ᔍᔉᔗ ÊČᔘⁱᶜᔉ á¶ Êłá”’á” ˹ᔒᔐᔉ á”á”‰ËĄá”– á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ ᎌʰ ᔐᔃʞ ᔇᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ˹ᔉ˥˥ ˹ᔒᔐᔉ á”ˆÊłâ±âżá”Ëą á”˜Ëąâ±âżá” á”á”‰ËĄá”–â€œ" Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ᎔ ᔐⁱᔍʰᔗ á¶œá”’âżËąâ±á”ˆá”‰Êł á”—ÊłÊžâ±âżá” ⁱᔗ‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ‧ 'áŽŸá”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ᔍⁱᔛᔉ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃ Êłá”˜âż á¶ á”’Êł Ê°â±Ëą á”á”’âżá”‰ÊžâžŽ ⁱᶠ ⁿᔒᔗ ÊČá”˜Ëąá”— á¶ á”’Êł á”—á”’ ᔏᔉᔉᔖ ʰⁱᔐ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ᔗᔒᔉ˹' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ áŽ°á”‰ËĄâ±á¶œâ±á”’á”˜Ëą!
➣ “ What’s a few more
 EXCRUCIATINGLY LÌźÌčÌźÌ„O̱͆̈͐̈́̆Ι͙̖̫OOOOOÍ«Í’ÍŁÌOÌ„Ì–OO̜̊̊O̝OÌ‘ÍŻÌˆÍ„ÌŒÌŁÌ­ÌŒÌŻÌčOÌ‹Ì”Ì‰Í’ÍŒÍŠÌ‰Ì»Ì«ÌźÍ•Ìș͈̌O͔OÍȘÍ„ÌÍ‡ÌŁÌ±O̝̖Ι̻̟̝OÌżÍ­ÌÌ…Ì€ÌˆÍ‚ÌŸÌ ÌČ͇̩͈̊NÍ‚ÌÌÌ€ÌźÌžGÍ—ÍŻÌ‰Ì€Ì‚Ì˜ÍˆÌœÌ­Î™.ͩ͋..̟̰ÌȘÌŒÎ™ÌłÌ© 
hours. ‟
áŽŹËąá”â±âżá” á¶ á”’Êł ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "᎔ᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔍᔒᔒᔈ á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊž ⁱⁿ á”ƒËĄá”’âżá”‰â€§ áŽșá”’ Ê·á”’âżá”ˆá”‰Êł ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ á”â±Ëąá”‰Êłá”ƒá”‡ËĄá”‰! áŽźá”‰á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ á”’Êł ᶜᔃᔗᶜʰ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᎔'ᔐ á”ˆá”’â±âżá” ᶠⁱⁿᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ʷⁱᶠᔉ‧ "᎔'ᔐ á”—á”‰ËĄËĄâ±âżá” ʞᔒᔘ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ËĄá”‰á”ƒá”ˆËą ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”—á”’ Ëąá”’á¶œâ±á”ƒËĄâ±Ëąá”‰â€§ 'ᔂʰᔒ ᔐⁱᔍʰᔗ ᔇᔉ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Ëąá”— á”—á”’ ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ᔐⁱⁿᔉ' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËąá”á”‰á”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ 'á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗᔃᔘᔍʰᔗ ᔐᔉ ᔃᔇᔒᔘᔗ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᶠᔘⁿ ᔃⁿᔈ á”—á”‰á”ƒá”Ê·á”’Êłá”' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔃ˹ á”á”‰á”á”’Êłâ±á”‰Ëą ᔒᶠ á”â±âżá”ˆâżá”‰ËąËą á”‰Êłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ Ê·á”‰âżá”— á¶ á”’Êł Ê°â±Ëą ʰᔒᔐᔉ‧ "áŽŽá”’á”á”â±âżá”ƒâ€”Ê·á”ƒÊ°?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃʷᔒᔏᔉ ʷⁱᔗʰ ᔃ Ëąá”—á”ƒÊłá”— Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ᔃ á”–á”‰ÊłËąá”’âż ᔃᔗ ᔗʰᔉ á¶ Êłá”’âżá”— á”ˆá”’á”’Êłâ€§ ᎎᔉ á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”ƒâżá”—Ëą ᔐᔉ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔒᔘᔗ ᔃⁿᔈ á”‡á”’âżá”ˆ Ëąá”’ ᎔ ᶜᔃᔐᔉ á”—á”’ ʞᔒᔘ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ âżâ±á¶œá”‰ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Ëąá”— ᎔ ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ʰⁱᔐ ⁱⁿ‧ "᎔ Ê·á”ƒËą ÊČá”˜Ëąá”— ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ ᔍᔒ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–á”ƒÊłá”â€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ê·á”ƒâżá”—Ëą ᔐᔉ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ᔃ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰ ᔒᶠ ʰⁱᔐ Ëąá”’ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ê°á”‰ËĄá”– Ëąá¶œá”˜ËĄá”–á”—!" ᔆᔒ ᔗʰᔉʞ ᔍᔒᔗ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”ƒÊłá”— Ëąá”˜á”–á”–ËĄâ±á”‰Ëą âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆâ€§ "᎔ᔗ á”—á”ƒá”á”‰Ëą ᔃ ᔈᔃʞ á”’Êł Ëąá”’ á”—á”’ á”ˆÊłÊž á”’âżá¶œá”‰ ⁱᔗ á¶ â±âżâ±ËąÊ°á”‰á”ˆâžŽ Ëąá”’ ʷᔉ á¶œá”ƒâż ᔗᔃᔏᔉ á”—á”˜ÊłâżËą á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ±âżá” ⁱᔗ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ ᔗʰᔉ á¶œá”ƒÊłá”›â±âżá” ᔒᶠ ᔗʰᔉ á¶ á”ƒá¶œâ±á”ƒËĄ á”ˆá”‰á”—á”ƒâ±ËĄËą ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ Ê°á”ƒâżá”ˆËĄá”‰ ᔗʰᔉ Ëąá”—Êłá”˜á¶œá”—á”˜Êłá”‰â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ëąá”‰á”—á”—â±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”‡á”ƒËąá”‰â€§ "áŽ°á”‰á”ƒËĄ!" "ᔆᔒ ʷᔉ ᔉᔃᶜʰ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆ ⁱᔗ ᔃ á”ˆá”’á¶»á”‰âż Ê°á”’á”˜ÊłËą á”–á”‰Êł á”—á”˜Êłâż ᔃᔗ ᔃ ᔗⁱᔐᔉ‧ ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔍᔒ ᔗᔉ˥˥ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”’ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔗʰᔉ ʷᔃᔗᶜʰ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”â±á”–á”–á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ'Ëą ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ˹ᔉᔉ ⁱᔗ âżá”’Ê· á”’Êł ÊČá”˜Ëąá”— ʷᔃⁱᔗ á¶ á”’Êł ⁱᔗ á”—á”’ á¶ â±âżâ±ËąÊ° á”ˆÊłÊžâ±âżá”?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËąÊ°â±á¶ á”—á”‰á”ˆ ᔃ˹ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆ Ê·á”ƒÊłá”ˆ á”–á”’âżá”ˆá”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ "᎔ ᔇᔉᔗ Ëąá‘«á”˜â±ËĄËĄâ±á”ƒá”'Ëą á”á”’âżâżá”ƒ ᔍᔒ á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êž ⁱᔗ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ±âżá” ⁱᔗ ᔃ˹ ʷᔉ Ëąá”–á”‰á”ƒá” ˹ᔒ‧‧‧" "ʞᔒᔘ á”—Êłá”˜Ëąá”— ʰⁱᔐ á”—á”’?" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–á”ƒÊłá”â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔖᔃᶜᔉᔈ ËĄá”’á”’á”â±âżá” á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ⁱᔗ‧ "᎔ᔗ'Ëą ᔐᔒ˹ᔗ á”‰ËŁá‘«á”˜â±Ëąâ±á”—á”‰ á”ƒÊłá”— ᔖⁱᔉᶜᔉ ᎔'ᔛᔉ ˹ᔉᔉⁿ!" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąâ±á”Ê°Ëąâ€§ "áŽ¶á”˜Ëąá”— á”ˆá”’âż'á”— á”—ÊłÊžâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á”—Ê°â±âżá” ᎔'ᔈ Ê·á”ƒËąá”—á”‰ ᔐʞ á”‰âżá”‰Êłá”Êž ᔒⁿ á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžâ±âżá” Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ᎔ Ê°á”‰ËĄá”– á”—á”’ á”‡á”˜â±ËĄá”ˆ?" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ á”ƒá¶œá¶œá”˜Ëąâ±âżá” ᔒᶠ ᔃᔗ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "ᎌʰ ʷᔃⁱᔗ ʷᔉ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔒ á”—á”’ Ê·á”’Êłá” âżá”’Ê·! ᔆᔉᔉ ʞᔒᔘ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ᔗʰᔉ ËąÊ°â±á¶ á”—â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˥ᔉᶠᔗ ʰⁱᔐ ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”–á”ƒÊłá”â€§ "á”€Ê°á”ƒâżá”Ëą á¶ á”’Êł Ê·á”’Êłá”â±âżá” ËĄá”ƒá”—á”‰ á”‡á”’ÊžËą!" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§ 'áŽčÊž á”—á”˜Êłâż á”—á”’ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆ Ê·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰' Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ➎ á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”ˆËĄÊžâ€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ'Ëą á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ ᔇʞ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰â€§ "ᔀⁱᔐᔉ á”—á”’ ËąÊ·â±á”—á¶œÊ° ËąÊ°â±á¶ á”—Ëą ᔃⁿᔈ á¶ á”’Êł ᔐᔉ á”—á”’ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ᔃⁿᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒá”— ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ᔗʰᔉ á”‡á”ƒËąá”‰ ᔃ˹ ᔃ ᔇᔃᶜᔏ Êłá”‰Ëąá”— ᔃ˹ ʰⁱ ˹ᔒᶠᔗ Ëąâżá”˜á¶ á¶ ËĄâ±âżá” Ëąâżá”’Êłá”‰Ëą Ê·á”‰Êłá”‰ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆâ€§ 'áŽșá”’Ê· ᎔ á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᶠᔉ˥ᔗ Ê·Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ᎔ ˹˥ᔉᔉᔖ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ÊČᔒᔇ' á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ "᎔‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ⁱᔗ á”—á”’ ᔐᔉ‧‧" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ á”‡á”‰á”Êłá”˜á”ˆá”â±âżá”ËĄÊž á”á”’â±âżá” á”’á”›á”‰Êł á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ âżá”‰Êłá”›á”’á”˜ËąËĄÊž ᔃ˹ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔇᔉⁿᔗ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ "ᎎᔉʞ á”—Ê°á”‰Êłá”‰â€§â€§" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êłá”˜á”‡á”‡á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ʰᔉᔃᔈ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ‧ ᔀʰᔉ Ëąâżá”’Êłâ±âżá” Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ á”‰Êžá”‰á”‡Êłá”’Ê· á¶ á”˜ÊłÊłá”’Ê·Ëą ᔇᔘᔗ ˹ᔗⁱ˥˥ ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒá”â±âżá” ʞᔉᔗ‧ "ᔁᔖ ᔃⁿᔈ ᔃᔗᔒᔐ‧‧" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ᎎᔐᔐᔐ‧‧‧" "᎔ ˹ᔃⁱᔈ áŽłáŽ±á”€Í ᔁ᎟!" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êžá”‰ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰á”ˆ ᔃʷᔃᔏᔉ á¶ á”ƒËĄËĄâ±âżá” á”’á”›á”‰Êł á”ƒËąâ±á”ˆá”‰ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  ᔘᔖ‧ "ᔂʰᔃ‧‧‧" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”˜á”–á”–á”’Ëąá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔐʞ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰!" "᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆ ⁱᔗ âżá”’Ê· ˹ᔒ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆâžŽ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá” ᔗᔒⁿ á”ˆâ±á¶»á¶»â±âżá”‰ËąËą Ëąá”˜á”‡Ëąâ±á”ˆá”‰á”ˆâ€§ "á”†á”’ÊłÊłÊžâ€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— ʰᔃᔛᔉ á”ƒâżÊž Ê·á”’Êłá” á”—á”’ á”á”’ÊłÊłá”’Ê· Ëąá”’ ᎔ á¶œá”ƒâż ˹˥ᔉᔉᔖ ⁱⁿ á”’âżá¶œá”‰ ᔐʞ Ê°á”’á”˜ÊłËą á”‰âżá”ˆâ€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ â±âżá¶ á”’Êłá”Ëąâ€§ "᎔'ËĄËĄ ᶜᔒᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”á”’Êłâżâ±âżá” á¶ á”’Êłâ€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊžËąâ€§ "ʞᔒᔘ ËĄá”’á”’á”â€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”–ËĄâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃ˹ ʰᔉ ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ "᎔'ᔈ á”‡á”˜â±ËĄá”— Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ᔃ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰ ʷⁱᔗʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż âżá”’á”ˆá”ˆá”‰á”ˆ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ᔘᔖ á”—á”’ ᔇᔉᔈ‧ "᎔'ᔛᔉ á”—á”’ ᔍᔒ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§â€§" "᎔'ᔐ á”ËĄá”ƒá”ˆ; ᔍᔉᔗ ᔃ ᔍᔒᔒᔈ âżâ±á”Ê°á”—'Ëą Êłá”‰Ëąá”—!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ʰᔉ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—á”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”á”’Êłâżâ±âżá” á”—á”’ ˹ᔉᔉ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”ƒá”–á”–â±ËĄÊž á”–á”ƒá”—Êłá”’ËĄËĄâ±âżá” á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰â€§ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ⁱᔗ'Ëą á”ˆÊłÊžâ€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊžËą Ëąá”‰á”‰â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗᔒᔘᶜʰᔉᔈ ⁱᔗ ᔃⁿᔈ Ê·á”ƒËą á”ˆÊłÊžâ€§ "ᎏ˥˥ ᔍᔒᔒᔈ!" ᎎᔉ á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "áŽșá”’ ᔈᔃᔐᔃᔍᔉ ᔃ˹ á¶ á”ƒÊł ᔃ˹ ᎔ á¶œá”ƒâż ᔗᔉ˥˥‧‧" "á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ'Ëą á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔉ Ëąá”’ ʰᔃᔖᔖʞ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "᎔ ˥ᔒᔛᔉ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ!" á”†á”‰á”‰â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”’á”– ʷⁱᔗʰ á”ËĄá”‰á”‰ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔒᶠ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· ᔐᔃᔈᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉᔉ˥ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ 'ᎎᔉ ⁱ˹ Ëąá”’ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔃ˥˥ ᔇᔘᔗ ᔒᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ Ê°â±Ëą á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËąâ€§ ᎔ᶠ á”’âżËĄÊž ᎔ á”âżá”‰Ê· ÊČá”˜Ëąá”— Ê°á”’Ê· ʰᔉ ᶠᔉᔉ˥˹ ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔐᔉ ᔈᔉᔉᔖ á”ˆá”’Ê·âż â±âżËąâ±á”ˆá”‰' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ ⁿᔒᔗ Ëąá”’ â±á”á”–á”’Êłá”—á”ƒâżá”—â€§ '᎔ᶠ á”’âżËĄÊž ᎔ ᔐᔃᔈᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”’ ʰᔃᔖᔖʞ á”—á”’' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ ʰⁱᔐ á”ˆá”‰á”–Êłá”‰ËąËąâ±âżá”ËĄÊžâ€§ ᎎᔉ Ëąá”ƒÊ· á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êłá”˜âż á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‡á”’á”˜âżá¶œá”‰á”ˆ Ëąá”â±ËĄâ±âżá”â€§ "᎔'ᔐ á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž â±á”á”–Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ; ⁱᔗ ËĄá”’á”’á”Ëą ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”ˆÊłÊž!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’âżá”â±âżá”ËĄÊž Ëąá”ƒÊ· á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄâ±á”Ê°á”— ᔘᔖ ᔃ˹ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ˹ᔒᔐᔉ á”–á”ƒá”—Ëąâ€§ "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ Ëąâ±âżá¶œá”‰ ⁱᔗ'Ëą ᔒᶠ ʞᔒᔘ!" "ᎌʰ; á”—Ê°á”ƒâżá”Ëąâ€§â€§" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔃ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ᔐⁱⁿᔉ➎ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”! á¶œá”ƒâż ᎔ á¶œá”ƒËĄËĄ ʞᔒᔘ ᔐʞ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ?" "᎔ᶠ ᎔ Ëąá”ƒÊž Êžá”‰ËąâžŽ Ê·â±ËĄËĄ ʞᔒᔘ ÊČá”˜Ëąá”— á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰ ᔐᔉ ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž ⁱᔗ ⁱⁿ á”–á”˜á”‡ËĄâ±á¶œ?" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ á”†á‘«á”˜á”‰á”ƒËĄâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ÊČᔒʞ➎ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰ ʰⁱᔐ‧ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”ƒá”á”ƒá¶»â±âżá”âžŽ ʷʰⁱᶜʰ ᎔ ˥ᔒᔛᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ ᔗʰᔉᔐ ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ Ê·á”‰ËĄËĄ ᔘᔖ ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËą; ʰᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł ËĄâ±á”á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł á”’á”—Ê°á”‰ÊłËą á”—á”’ ˹ᔉᔉ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á¶œÊłÊžâ€§ '᎔ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”á”ƒá”á”‰Ëą ʰⁱᔐ Ëąá”’ Ê°á”ƒá”–á”–â±á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”–á”’âżá”ˆá”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ ⁿᔒᔗ á”—á”’ ˥ᔉᔗ ᔒᔘᔗ ᔃ ˹ᔒᔇ ᔃ˹ ʰᔉ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔃʷᔃʞ Ëąá”’ ᔗʰᔉʞ á”â±á”Ê°á”—âżâ€™á”— Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰â€§ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ á”—á”‰á”ƒÊłËą ᔃᔇᔒᔘᔗ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ ᶠᔃ˥˥➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔇʞ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”˜âżá”ˆá”‰Êł ᔃ á”—Êłá”‰á”‰â€§ "ᔂʰᔃᔗ'Ëą ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ‧‧‧" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔇᔘᔗ ᎔'ËĄËĄ ᔍᔒ ᶜʰᔉᶜᔏ ᔒⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”ƒâż á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”—Êłá”‰á”‰â€§ ᎎᔉ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ Ê°á”˜á”á”â±âżá” Ê°â±Ëą á”âżá”‰á”‰Ëą ᔃ˹ ʰᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ Ê°á”’ËĄá”ˆâ±âżá” ᔇᔃᶜᔏ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰ÊłËąâ€§ áŽșá”’á”— á”âżá”’Ê·â±âżá” Ê°á”’Ê· á”—á”’ á”ƒá”–á”–Êłá”’á”ƒá¶œÊ° ʰⁱᔐ➎ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ⁿᔒᔗ á”’á”›á”‰ÊłËĄÊž á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżá”ƒá”—á”‰ âżá”’Êł á”ƒËąá” á¶ á”’Êł ᔗᔒᔘᶜʰ á”‰á”›á”‰Êłâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔘᔖ á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’âżá¶œá”‰Êłâżá”‰á”ˆ ᔃᔇᔒᔘᔗ ʰⁱᔐ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᎔ ˹ᔉᔉ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§â€§â€§" "ᔆᔒ“" "ᔂᔉ˥˥ ᔈᔒ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”ƒâżÊž á”—Ê°â±âżá” ᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ?" "ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉᔐ á”—á”’ ᔇᔉ ÊČá”˜Ëąá”— Ëąá”’ á”ËĄá”ƒá”ˆ ʷⁱᔗʰ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§â€§â€§" "ʞᔉᔃ ʰᔉ'Ëą ËĄâ±á”á”‰ ᔃ á”‡Êłá”’á”—Ê°á”‰Êł á”—á”’ ᔐᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ á¶œÊłÊžâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Ëąá”— ᎔'ᔛᔉ á”—á”’ ᔃ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ ᔖᔒ˥ⁱᔗᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êł á”—á”’ á”—á”’ËĄá”‰Êłá”ƒá”—á”‰ ᔐᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗᔒᔒᔏ ᔃ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— ᔍᔉᔗ Ê°á”’Ê· ᔗʰᔉʞ ᔍᔉᔗ á”—á”’ Ê°á”ƒâżá” ᔒᔘᔗ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— ᎔ á¶œá”ƒâżâżá”’á”— ᔉᔛᔉⁿ ᔍᔒ ᔃ ᔈᔃʞ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ á”ƒÊłá”á”˜â±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔐʞ ʷⁱᶠᔉ ᎔ ʰᔃᔈ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰á”ˆ! ᎔ᶠ ʞᔒᔘ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”–Êłá”‰á”—á”‰âżá”ˆ á”—á”’ ËĄâ±á”á”‰ ᔐʞ á¶œá”’á”á”–á”ƒâżÊž ʞᔒᔘ á”ˆá”’âż'á”— ʰᔃᔇᔉ ᔗᔒ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ⁿᔒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ᔃ á”â±ËąËą ᔒⁿ ᔗʰᔉ á¶ á”’Êłá”‰Ê°á”‰á”ƒá”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”—á”ƒËĄá” á”—á”’ ᔐᔉ➎ ᔃⁿᔈ ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔃᔐ á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ ᔒᶠ â±ÊłÊłâ±á”—á”ƒá”—â±âżá” ʞᔒᔘ‧ ᎔ᔗ'Ëą Ê°á”ƒÊłá”ˆ Ê·Ê°á”‰âż ᎔ Ê·á”’Êłá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔'ᔈ ˥ᔒᔛᔉ á”—á”’ ᔇᔉ ᔍᔒᔒᔈ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á”á”‰á”ƒâż ⁱᔗ?" "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰â€§â€§â€§"
áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ [ᔛⁱᔃ á”á”‰á”á”ƒá”–Ê°á”’âżá”‰] á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡âžŽ á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ Ê°á”‰á”ƒÊł ᔐᔉ? á”€á”ƒËĄá” á”—á”’ ᔐᔉ➎ ʞᔒᔘ ᔈⁱᔍⁱᔗⁱᶻᔉᔈ á”ˆá”’á”’á¶ á”˜Ëą! á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᎔ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ Êłá”‰Ëąá”–á”’âżá”ˆ á”—á”’ â±âżËąá”˜ËĄá”—Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ [ᔛⁱᔃ á”á”‰á”á”ƒá”–Ê°á”’âżá”‰; Ëąâ±á”Ê°Ëą] ᎌᔏᔃʞ‧ áŽ¶á”˜Ëąá”— ËĄá”’á”’á” á¶ á”’Êł á”ƒâżÊž á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”˜á¶œá”—â±á”’âż ᔃⁿᔈ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê· ⁱᔗ‧ á”†Ê·á”‰á”‰á”—Ê°á”‰á”ƒÊłá”—â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ Ꮃᔒᔗ ⁱᔗ➎ áŽŽá”’âżá”‰Êžâ€§
██████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓█▓▓▓▓▓█████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████████████▓▓██▓▓▓██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓████▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████▓▓▓▓▒▒▒▒▓█████████████▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████████▓▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓███████████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓█▓▓▓█████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓█▓▓█████▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▒▒▒█▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░▒░░░▒▒▒▓▓▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒██▓▒░░▒▓██▓▒░░░▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓███▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒███▓░░░▓███▓░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒░░░▓▓█▓▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒░░░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒░▒░░░▓▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▒▓▓▒░▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▒░▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓ ████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓███████████████████▒▒████████▓▒▒█▒▒███▓▒░░░▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓██████ ██████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓█████████████████████████▓▒█████▒▒▓██████████████▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓██████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▓████████████████████▓▓███▓▓██████▓▓▒███████▓██████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████ ████████████████████████▓████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▓████████████▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓▓▓▓▓██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒███████▓███▒▒▒▒▒████████████████████ ████████████████▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓███████████████████▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓█████████████████████████████████████████████████▒▓███████▓▓▓▓▒▒▒▒██████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓███████████████████▓▓▓███████████████████████████▓▓▒████▓▓▓▓█▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓ ███████████████▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███████████████████▓▓▓██████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▓▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███████████████████▓▓▓▓████████████████████████▒▓██████▓▓▓▓██▒███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓████████▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓██████████▓▓██▓▓██▓▓▓▓██▓██████████████████████▓█████▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓████▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓█▓▓▓▓████████████▓▓██▓▓▓▓███████▓▓███████████████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓███▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓██████████████▓▓█▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
ᔆⁱᔈᔉ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽŒâż ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á¶  ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ á”Êłá”ƒá”–á”–ËĄâ±âżá” ʰᔒᔒᔏ ᔃ˹ ⁱᔗ ᔃᔗᔗᔃᶜʰᔉᔈ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á¶  ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ á”†á”‰á¶œá”˜Êłâ±âżá” ⁱᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— ᔃⁿᔈ ᔍᔒᔗ ᶻⁱᔖ˥ⁱⁿᔉ á”á”‰á¶œÊ°á”ƒâżâ±Ëąá” ᔃ˹ ʰᔉ ÊČᔘᔐᔖᔉᔈ ËąËĄâ±á”ˆâ±âżá” ᔒⁿ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ ᔃᔇᔒᔛᔉ ᔗʰᔉ Êłá”’á”ƒá”ˆ Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”‰á”‰â±âżá” ᔗʰᔉ Êłá”’á”–á”‰ Ëąá”—Êłâ±âżá” ʰᔉ Ëąá”‰á”›á”‰Êłá”‰á”ˆ ⁱᔗ‧ á¶ á”ƒËĄËĄâ±âżá” á”ˆá”’Ê·âż Ê°á”‰á”ƒá”ˆá¶ â±ÊłËąá”—âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰⁱᔗ ᔗʰᔉ Ê°á”ƒÊłá”ˆ á¶œá”‰á”á”‰âżá”— á”’âżá¶œá”‰ ʰᔉ ᶠᔉ˥˥ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· ᔃⁿᔈ Êłá”ƒâż ᔒᔘᔗ ᔃ˹ ʰᔉ ʰⁱᔗ ᔗʰᔉ á”Êłá”’á”˜âżá”ˆâžŽ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” ʰⁱᔐ ᔘᔖ‧ áŽŽá”’Ê·á”‰á”›á”‰Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔉʞᔉ Êłá”’ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ ᔃⁿᔈ á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ á”˜á”—á”—á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃ ⁿᔒⁱ˹ᔉ ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥˥➎ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”ƒá”—á¶œÊ°â±âżá” ʰⁱᔐ á¶ á”ƒâ±âżá”—â€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔇᔃᶜᔏᔉᔈ ᔃʷᔃʞ ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” ᔗʰᔉᔐ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒËą á”˜âżá”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á”á”ƒâ±âż á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËą ᔉᔛᔉⁿ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł áŽžâ±Ëąá”—â±âżá” ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą ⁱⁿ á”ˆá”‰Ëąá”–á”‰Êłá”ƒá”—â±á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËĄËąá”’ á”âżá”‰Ê· á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᔃⁿᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰Êłá”‰ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔃ á”â±ÊłËĄËą á”—Êłâ±á”–âžŽ Ëąá”’ ʰᔉ ˹ᔉᔗ Ê°â±Ëą ᔇᔒᔈʞ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ ᔖᔘᔖᔖʞ á”—Êłá”’á”—Ëą á”’á”›á”‰Êłâ€§ ᔆᔖᔒᔗ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”â±ËąËąá”‰Ëą ᔇᔘᔗ ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰Ëąá”–á”’âżá”ˆ á”—á”’ Ëąá”–á”’á”—Ëą ËĄâ±á¶œá”â±âżá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ËąËĄâ±á”Ê°á”—á”‰Ëąá”—! "᎔ á”‡Êłá”’á”˜á”Ê°á”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”— ᔒᶠ Êžá”’á”˜Êł ʰᔒᔐᔉ‧‧" á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ á”€ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ á”—Ê°â±âżá”âžŽ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ á”—á”‰á”ƒÊłËą Ëąá”—Êłá”‰á”ƒá” á”ˆá”’Ê·âż Ê°â±Ëą ᶠᔃᶜᔉ‧ "áŽŸËĄá”‰á”ƒËąá”‰ á”’Ê° á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§" á”†á”’á”‡á”‡â±âżá” ᔃⁿᔈ á”–á”ƒá”—á”—â±âżá” Ê°â±Ëą á”ƒÊłá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”–á”˜ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃ á¶œÊ°á”ƒâ±Êł ᔇʞ ʰⁱᔐ ᔃᔈÊČá”ƒá¶œá”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ‧ ᎎᔉ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ˹ᔖᔒᔗ‧ "᎔'ËĄËĄ Ëąá”–á”‰âżá”ˆ ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”— Ëąá”’ ʷᔉ'ËĄËĄ ᔇᔉ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰â€§â€§" ᔀʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”á”’Êłâżâ±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃʷᔒᔏᔉ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "áŽłá”’á”’á”ˆ á”á”’Êłâżâ±âżá” á”ˆá”‰á”ƒÊł á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ! ᎔ ʰᔒᔖᔉ ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒâżÊž á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł ᔗᔒᔈᔃʞ‧ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”â±ËąËąá”‰á”ˆ ᔇʞ ᔘ˹!" áŽ·â±ËąËąâ±âżá” Ê°â±Ëą á¶ á”’Êłá”‰Ê°á”‰á”ƒá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”— ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "ᔆʰᔒʷ ᔐᔉ ᔃ Ëąâ±á”âżâ€§â€§â€§" á¶œÊłÊžâ±âżá” á”ƒá”á”ƒâ±âżâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ Êłá”‰á”ƒá”ˆ á”—á”’ ʰⁱᔐ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— Ê·á”ƒâ±á”—â±âżá”â€§ "ᔂʰᔃᔗ á”‡á”’á”’á”Ëą ʰᔃᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ ᔃ ᔇᔒᔒᔏ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰â€§ "ᎏ ᔇᔒᔒᔏ ᔃᔇᔒᔘᔗ âżá”˜á¶œËĄá”‰á”ƒÊł á”–á”’Ê·á”‰Êłâ€§â€§" á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ˹ⁱᔗ ʷⁱᔗʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔'ËĄËĄ Ëąá”—á”ƒÊłá”— ᔗʰᔉ á”‡á”‰á”â±âżâżâ±âżá”â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ Ê°â±Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ 'á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ? ᎔ ᔃᔐ ᔃᔗ Êžá”’á”˜Êł Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€§â€§' áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔒᶠ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ "᎔'ᔐ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ!" áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”â±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰âžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔇᔒᔒᔏ‧ ᎎᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËąá”—á”ƒâżá”ˆ Ê°á”ƒËĄá¶  ᔒᶠ ⁱᔗ ᔃⁿᔈ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ á”–á”ƒÊłá”—â±á¶œá”˜ËĄá”ƒÊłËĄÊž Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ âžŽ ᔇᔘᔗ ʰᔉ ᔏᔉᔖᔗ ᔒⁿ Êłá”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” ⁱᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧‧ áŽŸá”‰á”—Ëą á”ƒÊłá”‰ Ëąá”á”ƒÊłá”— ᔃⁿᔈ á¶œá”ƒâż ˹ᔉⁿ˹ᔉ➎ Ëąá”’ Ëąá”–á”’á”— á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ᶜᔒᔐᔉ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔐᔃ‧ ᔆᔖᔒᔗ â±á”á”á”‰á”ˆâ±á”ƒá”—á”‰ËĄÊž Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ âżá”˜á”ˆá”á”‰ ʰⁱᔐ ᔃ˹ ʰᔉ ᔈᔉᔗᔉᶜᔗᔉᔈ ËąËĄá”’Ê·ËĄÊž ᔇᔘᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ËĄÊž Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰ÊłÊžâ€§ "ᔆᔖᔒᔗ ˥ᔒᔛᔉ˹ ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ➎ ᔃⁿᔈ Ëąá”’ ᔈᔒ ᎔‧ ᔂᔉ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔇᔉ Ê·á”‰ËĄËĄâ€§ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”’ á”ƒá”á”ƒá¶»â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽșá”’ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł ʷʰᔃᔗ➎ ⁱᔗ'Ëą ᔃ á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ á¶œá”’á”á”–ËĄâ±á”á”‰âżá”—â±âżá” ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Ê·á”ƒá”á”‰âżâžŽ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— á”‡á”ƒÊłá”á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ËąÊ°á”’Ê· ËąËĄâ±á”Ê°á”— ᔐᔒᔛᔉᔐᔉⁿᔗ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— á”‡á”ƒÊłá”á”‰á”ˆâ€§ "᎞ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧" ˹ᔃⁱᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ á”–Êłá”’á”˜á”ˆâ€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ᔃʷᔃᔏᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ Ê·á”ƒá”á”‰âż ᔘᔖ➎ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ á¶ ËĄá”˜á”—á”—á”‰Êłâ±âżá” ᔒᔖᔉⁿ‧ "ᔂʰᔃᔗ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ⁻ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ á”ƒÊłá”‰ ʷᔉ‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°á”‰âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ ᔗʰᔉ á”–á”ƒâ±âż Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ ᔍᔒᔗ Ê°á”˜Êłá”—â€§ "ʞᔃᔒ➎ ʷʰᔃᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ; ʷʰᔃᔗ'Ëą á”á”’â±âżá” á”’âżâ€œ" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔆᔃⁱᔈ➎ ᔈᔃᶻᔉᔈ ᔃⁿᔈ ˹ᔗⁱ˥˥ ʷᔉᔃᔏ‧ áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âżâžŽ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᶜᔃᔐᔉ ⁱⁿ ʷⁱᔗʰ á”‡á”’á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔃᔐᔉ‧ "áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§â€§" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”‡Êłá”˜âżá” ᔗʰᔉ ᔍᔃᔐᔉ!" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”–ËĄá”’á”–á”–á”‰á”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”ˆá”’Ê·âż ᔇʞ ᔗʰᔉᔐ‧ "á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ᔍⁱᔛᔉ ᔘ˹ ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ ᎟ᔃᔗ?" "á”†á”˜Êłá”‰â€§â€§" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”–ËĄá”ƒÊžá”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ ˹ᔖᔒᔗ‧ "᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á¶œá”’âżá¶ á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”Êłá”’á”á”ÊžâžŽ ᔇᔘᔗ ʞᔒᔘ ᶠᔉ˥˥ ᔃⁿᔈ ᔍᔒᔗ Ê°á”˜Êłá”—â€§ á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”—á”—â±âżá” ʰⁱᔐ ᔘᔖ ᔃ˹ ʰᔉ ˹ᔗⁱ˥˥ Ê·á”ƒËą á”ˆâ±Ëąá”’Êłâ±á”‰âżá”—á”‰á”ˆâ€§ "ᔀʰᔉ Êłá”’á”’á¶  ᔒᶠ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”—'˱‧‧" "Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊž ʞᔒᔘ ᶠᔉ˥˥ ᔒᶠᶠ ᔃⁿᔈ ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł ˥ᔉᶠᔗ Êžá”’á”˜Êł Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËĄËąá”’ Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰âžŽ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᶜᔃᔐᔉ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ᎔ Ê·á”ƒËąâż'á”— ʰᔒᔐᔉ á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ‧" "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉ ᔐᔉ ᔃ˹ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ?" "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰! áŽșá”’Ê· ˥ᔉᔗ'Ëą ˹ᔉᔉ ʷʰᔃᔗ ᔍᔃᔐᔉ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”'Ëą ᔍᔒᔗ‧‧" "Ꮀᔒᔉ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒâżâżá”ƒ á”–ËĄá”ƒÊž?" "ᔂᔉ á¶œá”ƒâż á”—ÊłÊž áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”'Ëą âżá”‰Ê· ᔍᔃᔐᔉ!" "ᶠⁱⁿᔉ ᎔ á”á”˜á”‰ËąËąâ€§â€§" "á¶œá”ƒâż ᎔ á”ƒËąá” ʞᔒᔘ Ê·Ê°Êž ʞᔒᔘ Ê°á”‰ËĄá”– áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰᔃᔈ ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ ᶠᔃ˥˥ ᔇᔘᔗ ʰᔉ'Ëą á”á”‰á”—á”—â±âżá” á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł âżá”’Ê·! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ˹ᔗⁱ˥˥ á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ âżá”’Êłá”á”ƒËĄ ʞᔉᔗ Ëąá”’ ᔇᔘᔗ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”’ÊłÊłÊžâ€§â€§" "᎔ á¶œá”ƒâż Êłá”’ËĄËĄ ᔈⁱᶜᔉ á¶ á”’Êł?" "Ꮃᔒ ᔃʰᔉᔃᔈ‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”âžŽ Ê·Ê°á”’ á”—Ê°á”‰âż á”—á”’ËąËąá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᔈⁱᶜᔉ ᔃ˹ ᔗʰᔉ ᔈⁱᶜᔉ á”˜âżâ±âżá”—á”‰âżá”—â±á”’âżá”ƒËĄËĄÊž ʰⁱᔗ ʰⁱᔐ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔒᔗ ᔈᔃᶻᔉᔈ á¶ á”’Êł ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ‧ "ᔂᔃᔗᶜʰ ⁱᔗ!" ᎎᔉ ˹ᔃⁱᔈ Ê·á”‰á”ƒá”ËĄÊžâ€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” ᔗʰᔉ ᔍᔃᔐᔉ'Ëą ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ Êłâ±á”Ê°á”— âżá”’Ê·â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆ ᔘᔖ ᔇᔘᔗ ˹ᔗⁱ˥˥ ⁿᔒᔗ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êłá”‰á”ˆ á”‰âżá”’á”˜á”Ê°âžŽ á¶ Êłá”˜Ëąá”—Êłá”ƒá”—á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł á”‡á”‰â±âżá” á”—á”’ Ê°á”˜Êłá”—â€§ "ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ Ê°á”‰ËĄá”–?" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ƒËąá”á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— âżá”‰á”‰á”ˆ Êžá”’á”˜Êł Ê°á”‰ËĄá”–â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâżá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰ÊłâžŽ ᎟ᔃᔗ‧ ᎔'ËĄËĄ ᶜᔃᔗᶜʰ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ ᔃᔗ ᔃⁿ á”’á”—Ê°á”‰Êł ᔗⁱᔐᔉ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʰᔘᔍᔍᔉᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˥ᔉᶠᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËąâžŽ Ëąá”‰á”‰â±âżá” á”—á”‰á”ƒÊłËą Ê·á”‰ËĄËĄ ᔘᔖ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ‧ "ᔂʰᔃᔗ ⁱ˹ Ê·Êłá”’âżá”â€§â€§â€§" "᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ᔉᔛᔉⁿ ᔍᔉᔗ ᔇᔃᶜᔏ ᔘᔖ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ á¶ Êłá”’á” Ê°á”‰Êł á”—Êłâ±á”–â€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż! ᎌʰ ᎔ ᔃᔐ á”ËĄá”ƒá”ˆ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔇᔃᶜᔏ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ ʰᔉ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”‰á”›á”‰ÊłÊžá”—Ê°â±âżá”â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· Ê°â±Ëą ʷⁱᶠᔉ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— Ê·á”‰âżá”— ᔘᔖ á”—á”’ Ê°á”‰Êłâ€§ "ᎎᔉʞ‧‧" "ᎎⁱ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; ᎔ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔃᔇᔒᔘᔗ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊž!" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ᔐᔉ ᔒᔘᔗ‧ á¶œá”ƒâż ʰᔉ Ëąá”—á”ƒÊž ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—?" "᎔ Ëąá”˜Êłá”‰ Ê·â±ËĄËĄ!"
🎊🎉🎊🎉🎊🎊🎊
á¶ Êłá”ƒá”—á”‰Êłâżâ±Ëąá”ƒá”—â±á”’âż âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€™Ëą ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”—á”’Ê·âż Ê·Ê°á”‰âż ⁱᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ Ê·á”ƒËą á”˜Ëąâ±âżá” á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžËąá”‰ ᔃ á”Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᔖᔃᔗᔗʞ Ê·Ê°á”‰âż áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”–á”ƒâżâ±á¶œá”á”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€™Ëą á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ÊłÊž Ê·á”ƒËą ËĄâ±á”—á”‰Êłá”ƒËĄËĄÊž ᔐᔃᔈᔉ ᔒᶠ ˹ᔗᔉᔉ˥ ᔆᔒ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ Ëąá”—Êłá”’âżá”á”‰Ëąá”— á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᶠⁱⁿᔈ á”‡á”‰â±âżá” ᔃ á¶œÊłá”’Ê· á”‡á”ƒÊłâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· á”Êłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”˜Ëąá”‰ ᔃ˥˥ Ê°â±Ëą Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê° á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔗʰᔉ á”‡â±á”á”á”‰Ëąá”— ËąÊ·â±âżá” á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶œá”’âżá”—Êłá”ƒá”–á”—â±á”’âżâ€§ áŽčâ±ËąËąâ±âżá”â€§ á¶ á”’Êł Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” ⁱⁿ á¶ Êłá”’âżá”—, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗᔒᔒᔏ ᔗʰᔉ ËąÊ·â±âżá”â€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃⁱᔐᔉᔈ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–á”ƒÊłá”ƒá”—á”˜Ëą ᔇᔘᔗ ᔍᔒᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€™Ëą ʰᔉᔃᔈ á”‡á”‰â±âżá” ⁱⁿ á”‡á”‰á”—Ê·á”‰á”‰âżâ€§ á”€Ê°á”‰âż ᶠᔉ˥˥ ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ ʰⁱᔗ ᔗʰᔉ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰â€§ ᎏ˥˥ ⁱⁿ ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ’˹ ᔗⁱᔐᔉ, ʞᔉᔗ ᔗʰᔉ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·â±âżá” ËąÊ°á”’á¶œá” ᔒᶠ Ëąâ±ËĄá”‰âżá¶œá”‰ ᶠᔉ˥ᔗ á¶ á”’Êłá”‰á”›á”‰Êłâ€§ áŽșᔒᔇᔒᔈʞ á”âżá”‰Ê· ʷʰᔃᔗ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž á¶ â±ÊłËąá”—, ᔃ˹ ᔉᔛᔉⁿ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  ᶠᔉ˥ᔗ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”ˆá¶ á”˜ËĄâ€§ á”€á”‰á”ƒÊłÊž ᔉʞᔉᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”â€Šâ€ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗᔒᔒᔏ ᔗʰᔉ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ á”—á”’ á”ˆâ±Ëąá”–á”’Ëąá”‰ ᔒᶠ ⁱᔗ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”ƒËą Ê°á”’á”–â±âżá” á¶ á”’Êł ᔉᔛᔉⁿ Ê·â±ËĄËĄâ±âżá” á”—á”’ ˹ᔉᔗᔗ˥ᔉ á¶ á”’Êł ᔃⁿ á”˜á”–Ëąá”‰á”— Êłá”‰Ëąá”–á”’âżËąá”‰ á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ â€œá¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ Ê°á”‰á”ƒÊł ᔐᔉ? ᔆᔃʞ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗ˹ᔒᔇ˹‧ â€œá”‚á”‰ËĄËĄ, ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— ʰᔃᔛᔉ ᔗʰᔉ á”ƒá¶œá¶œá”‰ËąËą á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ, Ëąá”’ ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ᔐʞ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ ⁱᔗ ⁱ˹!” â€œáŽŹÊłá”‰ ʞᔒᔘ Ëąá”˜Êłá”‰?” á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ “᎔ á¶œá”ƒâżâ€™á”— ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ʰⁱᔐ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— ʷᔃⁱᔗ á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒÊł á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł Ê·á”’Êłá”ˆ, á¶œá”ƒÊłá”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž á”—á”ƒá”â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ Ê°â±Ëą ʰᔒᔐᔉ‧ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€™Ëą á”—á”’ á”‡á”˜ËąÊžâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˹ᔉᔗ ʰⁱᔐ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ á”ËĄá”ƒá”ˆ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔐᔃᔈ ᔃᔗ ʰⁱᔐ, ᔃ˹ ʰᔉ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ ʰⁱᔐ ⁿᔒᔗ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżâ±âżá” á”˜âżËąá”‰á”—á”—ËĄâ±âżá”â€§ ᔆᔒ ʰᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á”–Êłá”‰á”–á”ƒÊłá”‰ Ê·á”ƒá”—á”‰Êł ᔃⁿᔈ Ëąá”˜á¶œÊ° Ê·Ê°â±ËĄËąá”— á”á”‰á”‰á”–â±âżá” ᔃⁿ ᔉʞᔉ ᔒⁿ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ á”âżá”‰Ê· Ê°â±Ëą á”’Ê·âż á¶œÊłÊžâ±âżá” Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž Ê·á”ƒÊłÊłá”ƒâżá”— ᔃ Ëąâżá”ƒá”–á”–Êž Êłá”‰á”á”ƒÊłá” á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż, Ëąá”’ ʰᔉ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ᔉᔛᔉⁿ á”á”’Êłá”‰â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡Ê·á”ƒËą Ê·á”ƒâ±á”—â±âżá” ᔇʞ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ á”‚Ê°á”‰âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—â±âżá” á”—Ê·â±á”—á¶œÊ°â±âżá”, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ á”ˆâ±á¶»á¶»â±âżá”‰ËąËąâ€Š â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ ʰⁱᔐ ʷᔃᔏᔉ‧ áŽșá”’á”— Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá” ʰⁱᔐ, Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ʷᔃⁱᔗᔉᔈ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧ “ᔂʰᔃᔗ ᔃᔐ ᎔ á”ˆá”’â±âżá”â€Šâ€ “ᎌʰ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ Êłá”‰ËĄâ±á”‰á¶ â€§ “ᔂʰ ” “᎔ Ê·á”ƒËą Ëąá”’ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔈⁱᔃ˥ á”—á”‰ËĄá”‰á”–Ê°á”’âżá”‰ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ “ᎎᔉ ʷᔒᔏᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ “᎔ ᔐᔃᔈᔉ ˹ᔒᔐᔉ Ê·á”ƒá”—á”‰Êł á¶ á”’Êł ʞᔃ! á”‚á”ƒâżâżá”ƒ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”— á”’Êł ⁱᶜᔉ ” â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰â€Šâ€ “áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êž Êžá”’á”˜Êł ᔈᔉᔛⁱᶜᔉ ᔇᔘᔗ â±âżËąá”—á”‰á”ƒá”ˆ Ê°á”˜Êłá”— ʞᔒᔘ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż, á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ ” â€œá¶ â±ÊłËąá”— ᔒᶠ ᔃ˥˥, ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”’á”– ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ á¶œÊłÊžâ±âżá”â€§ ᎏ˥˹ᔒ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”–á”ƒá”—Êłá”’âżâ±Ëąâ±âżá” ᔐᔉ ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ‧” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔃᔛᔉ ᔃ ˹ᔐⁱ˥ᔉ Ê·Ê°á”‰âż ᔃ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄâ±âżá” á”âżá”’á¶œá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ â€œáŽ”â€™ËĄËĄ ᔍᔉᔗ ⁱᔗ; Ëąá”—á”ƒÊž!” ᎏ˹ ⁱᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔍᔉᔗ ᔘᔖ ᔃⁿᔈ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ ËĄá”’Ëąâ±âżá” á”‡á”ƒËĄá”ƒâżá¶œá”‰â€Š á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ ˥ᔉᔗ ⁱⁿ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ â±âżËąâ±á”ˆá”‰â€§ â€œáŽŹÊłá”‰ ʞᔒᔘ á”á”’âżâżá”ƒ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá” á”’Êł ʷʰᔃᔗ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·?” á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ʰᔃᔈ á‘«á”˜á”‰Ëąá”—â±á”’âżá”‰á”ˆâ€§ “᎔ ᔈᔒᔘᔇᔗ ⁱᔗ; ᎔ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ⁱᔗ Ëąá”ƒá¶ á”‰â€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·â±ËĄËĄ á”ˆá”‰á”ƒËĄ ᔃ˹ ᎔ Ê°á”ƒá”›á”‰âżâ€™á”— Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á¶ Êłá”’á” ʰⁱᔐ Ëąâ±âżá¶œá”‰ ʰᔉ Êłá”ƒâż ᔒᶠᶠ ” â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ, ᎔’ᔈ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá” ⁱᶠ ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ, ᔇᔘᔗ ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜âżá”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆâ€§â€ “᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ á”ˆá”‰á”ƒËĄ ʷⁱᔗʰ á”’á”˜Êł ᔇᔒ˹˹ á”–á”‰Ëąá”—á”‰Êłâ±âżá” ᔐᔉ!” â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔏᔉᔉᔖ Êžá”’á”˜Êł ᔛᔒⁱᶜᔉ á”ˆá”’Ê·âż!” “ᔂʰʞ?” â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżËą ˹ᔗⁱ˥˥ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êłâ±âżá” á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ â±âżá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”—; ÊČá”˜Ëąá”— á”ˆá”’âżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê°á”‰â€™Ëą Êłá”‰á¶œá”˜á”–á”‰Êłá”ƒá”—â±âżá” ᔃᔗ ᔐʞ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ â€œáŽ¶á”˜Ëąá”— á”ˆá”’âżâ€™á”— á”—ÊłÊž á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” á¶ á”˜âżâżÊž, ᔃⁿᔈ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰â€Šâ€ â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”ˆá”’âżâ€™á”— Ëąá”—Êłá”‰ËąËą ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ!” “ᔀʰᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᶜᔘᔗ ⁱᔗ ᔒᔘᔗ ” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˥ᔉᶠᔗ á”—á”’ ᔍᔒ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€§ â€œá¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒâżÊž á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł?” “᎔ ᶠᔉᔉ˥ á”ƒá¶œÊ°â±âżá” ˹ᔗⁱ˥˥ ᔃⁿᔈ Ëąá”’Êłá”‰âżá”‰ËąËą ⁱⁿ ᔐʞ ʰᔉᔃᔈ ” “᎔’ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ ᎔ Ê·â±ËąÊ° ᎔’ᔈ ʰᔃᔛᔉ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆâ€Šâ€ â€œáŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗʰᔉ ᔒⁿᔉ Ê·Ê°á”’ ᔈⁱᔈ ⁱᔗ, ⁿᔒᔗ ʞᔒᔘ! ᔂᔃⁱᔗ, á”ˆá”’á”‰Ëą á”ƒâżÊž á”’á”—Ê°á”‰Êł á”–á”‰ÊłËąá”’âż á”âżá”’Ê·â€Šâ€ “áŽșá”’á”— á”˜âżËĄá”‰ËąËą ʞᔒᔘ á¶œá”’á”˜âżá”— á”ƒâżÊž á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰ÊłËąâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ˹ᔃⁱᔈ, Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ ËąÊ°á”’Ê· á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âż ᔇᔘᔗ á”âżá”’Ê·â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€™Ëą ⁿᔒᔗ ᔃ Ê°á”˜á”á”á”‰Êłâ€§ “᎔’ᔈ ʰᔃᔛᔉ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔇʞ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ ᔇᔘᔗ ᎔’ᔐ ⁿᔒᔗ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ⁱⁿ Ëąá”’ ᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʞᔒᔘ Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᔆᔗⁱ˥˥, ᎔ Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶  ᔃᔗ ʰᔒᔐᔉ! ᔂᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ á”á”ƒá”á”‰Ëą á”’Êł ʷᔃᔗᶜʰ á”á”‰Êłá”á”ƒâ±á”ˆ ᔐᔃⁿ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒÊłâżá”ƒá¶œËĄá”‰ ᔇᔒʞ, ᔇᔘᔗ ʷᔉ á”ˆá”’âżâ€™á”— ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ ⁱᶠ ʞᔒᔘ á”ˆá”’âżâ€™á”— Ê·á”ƒâżá”— ᔗᔒ‧ ᔂʰᔃᔗ ᔈᔒ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ᔘᔖ á”—á”’?” â€œá¶ â±ÊłËąá”— Ëąá”—á”’á”– Êłá”ƒá”á”‡ËĄâ±âżá” ᔒⁿ ᔏⁱᔈ ” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ ᔇᔘᔗ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ á”á”’Êłá”‰ á”âżá”’á¶œá”â±âżá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ ᔇᔉ á”Êłá”‰á”‰á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”’á”’á” ᔃᔗ ᔐʞ âżá”‰Ê· á”ƒá¶œá”—â±á”’âż á¶ â±á”á”˜Êłá”‰ ᎔ ᔍᔒᔗ ᔃⁿᔈ ᔉᔛᔉⁿ ᔍᔒᔗ ʞᔒᔘ ᔃ á¶ â±á”á”˜Êłâ±âżá”‰!” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”‰ËŁá¶œËĄá”ƒâ±á”á”‰á”ˆ á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá” ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”‡á”‰Ê°â±âżá”ˆ ʰⁱᔐ‧ â€œá”€Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔇᔘᔗ ᎔’ᔛᔉ ᔃ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—â±á”’âż ÊČá”˜Ëąá”— ᶜᔒᔐᔉ ᔘᔖ‧ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ᔐᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Êłâ±á”Ê°á”—?” “ᎌʰ ᎔ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”—â€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ˆá”’âżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽŸâ±âżá”Êž ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ” â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ⁱ˹ ᔐʞ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ, ᔃⁿᔈ ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ Ê·Ê°á”ƒá”—á”‰á”›á”‰Êł ʰᔉ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰Ëą! ᔆᔒ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ á”ƒËĄá”’âżá”‰!” â€œáŽ±âżá”’á”˜á”Ê°, áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”! ᎔ ᔃᔐ á¶œá”ƒÊłâ±âżá” á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ á”‰á”ƒÊłËĄâ±á”‰Êł, Ê°á”‰â€™Ëą Ê°á”˜Êłá”—â€Šâ€ “᎔ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ʷᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ á”–ËĄá”ƒÊžâ€Šâ€ “᎔ á¶œá”ƒâż á”ƒËąá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱᶠ ” “ᔂʰʞ? ᎎᔉ’˹ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔒ˹˹ ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ á”—á”‰ËĄËĄâ±âżá” ʞᔒᔘ ʷʰᔃᔗ á”—á”’ ᔈᔒ ” â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ʰᔉ ⁱ˹ á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ᔍᔉᔗ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á¶ Êłá”’á” ᔃ ᔇᔃᔈ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—â±á”’âż ᔇᔘᔗ ᎔’ᔐ ⁿᔒᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ Ê°á”‰â€™Ëą ᔘᔖ ᔗᔒ ” â€œáŽ±âżá”’á”˜á”Ê°!” áŽźá”’á”—Ê° ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êł ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉᔐ á”›â±Ëąâ±á”‡ËĄÊž á”á”’Êłá”‰ Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ‧ â€œá”‚á”‰â€™ËĄËĄ ˹ᔉᔉ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· ⁱᶠ ᎔ á¶œá”ƒâż, áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§â€ â€œá”†á”’ÊłÊłÊž á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡! ᔆᔉᔉ ʞᔃ‧” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˥ᔉᶠᔗ‧ â€œáŽŽá”˜âżá”ÊłÊž, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?” “᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ʰᔃᔛᔉ á”ˆâ±âżâżá”‰Êłâ€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔍᔒᔗ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᶠᔒᔒᔈ ʰᔉ ᔐᔃᔈᔉ‧ â€œá”‚Ê°á”‰âż ᔈⁱᔈ ʞᔒᔘ ” “᎔ á”–Êłá”‰á”–á”ƒÊłá”‰á”ˆ ⁱᔗ ÊČá”˜Ëąá”— á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ ᔃ˹ ʞᔒᔘ Ê·á”‰Êłá”‰ Ëąá”—â±ËĄËĄâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— á”âżá”’Ê· ᔗʰᔉ Êłâ±á”Ê°á”— Ê·á”’Êłá”ˆâ±âżá” á”—á”’ Ëąá”ƒÊžâ€§ â€œÊžá”’á”˜â€™Êłá”‰ ˹ᔗⁱ˥˥ Ê·á”‰Êłá”‰âżâ€™á”— ᔘᔖ, ⁿᔒᔗ ᔘᔖ ʞᔉᔗ?” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ƒâżËŁâ±á”’á”˜ËąËĄÊž ᔃʷᔃⁱᔗᔉᔈ Ê°â±Ëą Êłá”‰Ëąá”–á”’âżËąá”‰â€§ â€œáŽŹÊ°, Ê·á”‰ËĄËĄ á”—Ê°á”ƒâżá”Ëą?” ᎎᔉ ˹ᔃⁱᔈ Ëąá”’á”á”‰Ê·Ê°á”ƒá”— á”‡á”ƒËąÊ°á¶ á”˜ËĄâ€§ á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž, ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ Êłâ±âżá”â±âżá”â€§ “ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔏᔉᔉᔖ á”‰á”ƒá”—â±âżá”; ᎔’˥˥ ᔍᔉᔗ ⁱᔗ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”á”‰âżá”—ËĄÊž ᔖᔃᔗᔗᔉᔈ ʰⁱᔐ ᔃⁿᔈ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔖⁱᶜᔏ ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ “Ꮁʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡, Êžá”’ á”á”’âżâżá”ƒ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá” á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·? ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ ᔐᔉ á¶ ÊłÊžá¶œá”’á”’á”â€Šâ€ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą; ᔒᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰â€§ â€œá”‚á”‰ËĄËĄ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡, ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž áŽ·Êłá”ƒá”‡ âżá”‰á”‰á”ˆËą ʞᔉ!” ᔆᔒ ᔈⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ “᎔’ᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔃ ᔇⁱᔗ á”—á”’ ËąÊ°á”ƒá”Êž á”—á”’ ᔈᔒ ᔐʞ ÊČᔒᔇ Ê·á”‰ËĄËĄ?” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ “᎔ ᔍᔒᔗ Êłâ±á”ˆ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ⁱⁿᔛᔉⁿᔗⁱᔒⁿ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ⁱᔗ ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒá”‰â€§â€ â€œá”‚á”‰ËĄËĄ, ᎔’ᔐ ʰᔃᔖᔖʞ á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒÊłâ€Šâ€ “ᎎᔃᔛᔉ ʞᔉ ˹ᔉᔉⁿ á”–â±á”–Ëąá‘«á”˜á”‰á”ƒá”, á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡?” ᎎᔉ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êł ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ â€œáŽžá”’á”—Ëą ᔒᶠ ᔗⁱᔐᔉ˹!” ᎞ᔃᔘᔍʰᔉᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â€§ “᎔ á”á”‰á”ƒâżá”— Ëąâ±âżá¶œá”‰ ᔗʰᔉ á”ƒá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”—!” â€œáŽŹÊ·, ⁱᔗ’˹ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒÊł ʞᔒᔘ á¶œá”ƒÊłá”‰ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€Šâ€ “᎔ ” “áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᎔ ᔍᔒᔗ á”—á”’ ᔍᔒ á”—á”’ ᔇᔉᔈ ᔇʞᔉ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ ᎎᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł ËĄâ±á”á”‰á”ˆ á¶œá”’âżá¶ ËĄâ±á¶œá”— ᔃⁿᔈ Ê°á”‰â€™Ëą ⁿᔒᔗ ᔒⁿᔉ á”—á”’ ˥ⁱᔉ‧ “ᔂᔉ ᔇᔒᔗʰ âżá”‰á”‰á”ˆ Êłá”‰Ëąá”—â€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ â±ËŁá”‰á”ˆ ᔃ Ê·á”ƒÊłá” á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—â€§ “᎞ᔉᔗ ᔐᔉ á”âżá”’Ê· ⁱᶠ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᔃᔗ á”ƒËĄËĄâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ â€œá”€Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ ” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔃⁱᔈ, ⁿᔒᔗ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżâ€§ ᔆᔗⁱ˥˥ ⁱᔗ’˹ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔈᔒ ᔃ˹ á”—á”’ á”—Ê°á”ƒâżá” ᔗʰᔉ ᔏⁱᔈ Ê·Ê°á”’â€™Ëą á¶œá”˜ÊłÊłá”‰âżá”—ËĄÊž á”‡á”‰Ëąâ±á”ˆá”‰ ʰⁱᔐ á”ƒËĄÊłá”‰á”ƒá”ˆÊž ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá”â€§ ᎎᔉ á”âżá”‰Ê· ⁱᔗ’˹ ⁿᔒᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡Ëą á”’Ê·âż á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—, á”ƒËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° á”‰á”á”‡á”ƒÊłÊłá”ƒËąËąá”‰á”ˆ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ á”‰á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ ʷʰᔃᔗ Ê°á”ƒËą Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ á”’âżá¶œá”‰ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ʷʰᔃᔗ á”’á¶œá¶œá”˜ÊłÊłá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ á”›á”˜ËĄâżá”‰Êłá”ƒá”‡ËĄá”‰ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”ƒá”–á”–Êłá”‰á¶œâ±á”ƒá”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᔏⁱᔈ  á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔃʷᔒᔏᔉ á”‰á”ƒÊłËĄÊž á”—á”’ Ëąá”˜âżÊłâ±Ëąá”‰, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” ᔒⁿ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ʰⁱᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá”â€§ ᎎᔉ Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊžâ€™Ëą ᔉᔛᔉⁿᔗ˹‧ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”’âżá¶œá”á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ, á¶œá”’ËĄá”ˆâ€§ ᔀʰᔉ á¶ á”‰á”ƒÊłâ€§ ᔀʰᔉ á”á”ƒËąá”–Ëąâ€§ ᔀʰᔉ ᔉᔐᔒᔗⁱᔒⁿ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— á”âżá”’Ê· ⁱᶠ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ’ᔈ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá” á”ƒá”á”ƒâ±âż, ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”ƒâżá”—Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ᔇᔉ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Êłá”‰Ëąá”˜á”â±âżá” ËąÊ°â±á¶ á”—Ëąâ€§ áŽŒÊł ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— á”—á”’ Ê·Ê°á”‰âż áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”á”‰á”—Ëą ᔇᔃᶜᔏ‧ ᔂʰⁱᶜʰ á”‰á”›á”‰Êłâ€™Ëą á¶ â±ÊłËąá”—â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”ƒËą Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ Ê°á”‰Êł á”ƒËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔐⁱᔍʰᔗ ⁿᔒᔗ ᔇᔉ ʰᔃᔖᔖʞ‧ ᔆᔒ ʰᔉ Ëąâżá”‰á”ƒá”Ëą ᔒᔘᔗ ⁱⁿ ᔃ á”ˆâ±á¶ á¶ á”‰Êłá”‰âżá”— Êłá”’á”’á” á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ Ê°á”‰Êłâ€§ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡?” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”ƒËą Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰á”ˆ Ê·Ê°á”‰âż ËąÊ°á”‰ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ʰⁱᔐ Ëąá”–á”‰á”ƒá”â±âżá” á‘«á”˜â±á”‰á”—ËĄÊžâ€§ “᎔ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ’˹ á”—á”’ á”‰á”ƒÊłËĄÊž ᔇᔘᔗ ᎔ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ â±âżá¶ á”’Êłá” ʞᔒᔘ ᔃᔇᔒᔘᔗ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ ᔐⁱᔍʰᔗ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”âżá”’Ê·â€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°á”‰Êł á”‰á”›á”‰ÊłÊž á”—Ê°â±âżá”â€§ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡, á”—Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔒᔘᔗ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ! ᎎᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á”—á”’ á”–á”‰Ëąá”—á”‰Êł ʰⁱᔐ ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ ᔗʰᔒ ” “᎔ á”âżá”’Ê·; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ⁱᔗ âżá”‰á¶œá”‰ËąËąá”ƒÊłÊž á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ʞᔒᔘ ” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔒᔏᔉ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”â€§ â€œá”‚Ê°á”‰Êłá”‰ ʞᔒᔘ Êłá”˜âżâżâ±âżá” ᔒᶠᶠ á”—á”’?” ᎎᔉ á‘«á”˜á”‰Ëąá”—â±á”’âżá”‰á”ˆâ€§ “ᎌʰ ᎔’ᔈ ÊČá”˜Ëąá”— ᔗᔒᔒᔏ á¶œá”ƒÊłá”‰ ᔒᶠ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá”; ⁱᔗ’˹ ⁿᔒ ᔇⁱᔍᔍⁱᔉ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰á”ˆâ€§ ᔆᔒ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á¶ â±âżâ±ËąÊ°â±âżá” á”‡Êłá”‰á”ƒá”á¶ á”ƒËąá”—, ᔗʰᔉʞ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔃ á”âżá”’á¶œá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ ᎔ᔗ’˹ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ƒá”á”ƒâ±âż ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá”á”‰ á¶œá”’ËĄËĄá”‰á¶œá”—â±á”‡ËĄá”‰ á”—á”’ÊžËą ᔃ˹ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊžâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˥ᔉᔗ ʰⁱᔐ ⁱⁿ‧ â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”! ᔂʰʞ ᔈᔒ ᔍᔒᔗ ᔃ Ëąá”ƒá¶œá” á¶ á”’Êł?” “᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ á”Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᔖᔃᔗᔗʞ á¶ á”’Êł ᔘ˹ á”—á”’ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰â€Šâ€ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ “᎔ Ê·á”‰âżá”— ᔗᔒᔈᔃʞ ᔃⁿᔈ á”’âżËĄÊž Ëąá”ƒÊ· á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”ƒËą á”ˆá”’â±âżá” Êžá”’á”˜Êł ÊČᔒᔇ á”—á”ƒá”â±âżá” á”’á”›á”‰Êł ᔃⁿᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔐᔉ ᔃᔇᔒᔘᔗ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊžâ€§â€ “ᔂᔃⁱᔗ, ʷʰᔃᔗ ” â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”ƒÊžËą ʞᔒᔘ ˥ᔉᶠᔗ ʷⁱᔗʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ʰᔉ á”á”’âżá¶œá”á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ? áŽŹËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ᎔’ᔐ ⁿᔒᔗ á”‰ËŁá”ƒá¶œá”—ËĄÊž Ëąá”˜Êłá”‰ ʷʰᔃᔗ á”—á”’ ᔇᔉ á”á”’âżá¶œá”á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ á”á”‰á”ƒâżËąâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ Ê°â±Ëą á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê° ᔃ˹ ʰᔉ á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ á¶ á”˜Êłâ±á”’á”˜Ëąâ€§ áŽșá”’á”— Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ á”ËĄá”ƒâżá¶œá”‰ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż, ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ᔏᔉᔖᔗ ˹ⁱ˥ᔉⁿᔗ‧ ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ ËĄâ±á”á”‰ á”‡á”‰â±âżá” ᔖᔘᔗ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ˹ᔖᔒᔗ‧ “ᔂʰᔃᔗ ” “᎔ ʰᔒᔖᔉ ʞᔒᔘ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃᔇᔒᔘᔗ ʰⁱᔐ á”‡á”‰â±âżá” á”’á”›á”‰Êł ᔃᔗ ᔐʞ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€Šâ€ “᎔ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ, ᔃ˹ ᎔ ˥ᔉᶠᔗ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ á”‡á”˜Êłá”á”‰Êł á”—Ê°á”‰âżâ€§â€ â€œá”‚á”ƒâżâżá”ƒ ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ’ᔈ Ê·á”ƒâżá”— ʰⁱᔐ á”—á”’ á”âżá”’Ê·?” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ “᎔ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł á”ƒÊ·á”ƒâ±á”—â±âżá” ᔐʞ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžËąá”‰ ᔗʰᔉ á¶œá”’âżá”—á”‰âżá”—Ëą ᔒᶠ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ ᔃ˹ á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”ƒá”—â€™Ëą ⁱⁿ ⁱᔗ‧ á”€Ê°á”‰âż ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ⁱᔗ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— á¶ â±âżâ±ËąÊ°? áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔃ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊł, ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”âżá”’Ê·â€Šâ€ “᎔ ˹ᔗⁱ˥˥ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËąá”—á”ƒâżá”ˆâ€Šâ€ â€œáŽ”â€™ËĄËĄ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âż ⁱᔗ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉ, ʰᔃᔛᔉ ʞᔒᔘ á”‰á”›á”‰Êł ᶠᔉ˥ᔗ ᔈᔃᶻᔉᔈ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”á”‰á”—á”—â±âżá” á”âżá”’á¶œá”á”‰á”ˆ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ʰᔉᔃᔈ? áŽŹá¶ á”—á”‰Êł áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊł, ⁱᔗ á”âżá”’á¶œá”á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ʰᔉᔃᔈ, Êłá”‰âżá”ˆá”‰Êłâ±âżá” ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒá”—á”‰ ᔒᶠ á”‡á”‰â±âżá” ˹ᔉⁿ˹ᔉ˥ᔉ˹˹ⁿᔉ˹˹, ᔃⁿᔈ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ Ëąá”˜á¶œÊ° á”˜âżá”—â±ËĄ ᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʰⁱᔐ Ê°á”‰Êłá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êł á¶ Êłá”’á” á”‡á”‰â±âżá” âżá”’âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâ€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡, ⁱᔗ’˹ á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëą, ⁿᔒᔗ âżá”’âżâ»á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëą; ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ á”‡ËĄá”ƒá”‡ ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔐᔉ, ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ᔍᔉᔗ ᔗʰᔉ á¶ á”ƒá¶œá”—Ëą Êłâ±á”Ê°á”—!” â€œáŽŽá”’Ê·â€™Ëą ⁱᔗ á¶ á”‰á”‰ËĄâ€Šâ€ â€œá”‚á”‰ËĄËĄ ⁱᶠ Ê°á”‰â€™Ëą ⁿᔒᔗ ᔃʷᔃᔏᔉ á”—Ê°á”‰âż á”—Ê°á”‰Êłá”‰â€™Ëą ⁿᔒ á”ƒÊ·á”ƒÊłá”‰âżá”‰ËąËą ᔒᶠ Ëąá”˜ÊłÊłá”’á”˜âżá”ˆâ±âżá”Ëąâ€§ áŽźá”˜á”— á¶ á”’Êłá”—á”˜âżá”ƒá”—á”‰ËĄÊž Ê°á”‰â€™Ëą á”ˆá”’â±âżá” á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᶜᔃᔐᔉ, Ê·á”‰ËĄËĄ, ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔗᔉ˥˥ ʰᔉ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— á”âżá”’Ê· Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ Ê·á”ƒËą á”˜âżá”—â±ËĄ ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ᔃ˹ ʰᔉ á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”’á”‡Ëąá”‰Êłá”›á”ƒá”—â±á”’âż ᔒᶠ Ëąá”˜ÊłÊłá”’á”˜âżá”ˆâ±âżá”Ëąâ€§ áŽŒâżá”‰ ᔐⁱᔍʰᔗ ⁿᔒᔗ Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄ ᔐᔘᶜʰ á”‡á”‰â±âżá” á”ˆâ±Ëąá”’Êłâ±á”‰âżá”—á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâżâżá”’á”— Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ⁱⁿ á”‡á”‰á”—Ê·á”‰á”‰âżâ€Šâ€ “᎔ á”—Ê°â±âżá” Ê°á”‰â€™Ëą ᔍᔒᔗ ⁱᔗ, á”†á‘«á”˜á”ƒÊłá”‰áŽŸá”ƒâżá”—Ëą! áŽźá”‰á”—á”—á”‰Êł ⁿᔒᔗ ᔐᔉⁿᔗⁱᔒⁿ ⁱᔗ á”‰á”›á”‰Êł á”ƒá”á”ƒâ±âż, áŽŸâ±âżá”Êž!” “᎔ á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰!” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˹ᔃⁱᔈ âżá”‰Êłá”›á”’á”˜Ëąâ€§ áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âż, á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł á”âżá”’á¶œá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ “áŽșá”’Ê· ʷʰᔃᔗ?” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆ, á”’á”–á”‰âżâ±âżá” ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ “᎔ ᶜᔃᔐᔉ ᔃ˹ á¶ á”ƒËąá”— ᔃ˹ ᎔ á”–á”’ËąËąâ±á”‡ËĄÊž á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ á”‰á”ƒÊłËĄâ±á”‰Êł ᔗᔒᔈᔃʞ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê°á”˜Êłá”—â€Šâ€ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âż, ʞᔒᔘ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— ᶜᔒᔐᔉ á”‰á”ƒÊłËĄÊžâ€Šâ€ “᎔ Ê·á”ƒËą á”–ËĄá”ƒâżâżâ±âżá” ᔒⁿ ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” á”‰á”ƒÊłËĄâ±á”‰Êł ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆâ€§â€ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ â€œáŽ”â€™ËĄËĄ ᔗᔃᔏᔉ ʞᔒᔘ ʰᔒᔐᔉ Ëąá”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á¶œá”ƒâż Êłá”‰Ëąá”˜á”á”‰ á”—Ê°á”‰â±Êł á”ˆá”ƒâ±ËĄÊž á”ƒá¶œá”—â±á”›â±á”—â±á”‰Ëąâ€Šâ€ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§
Mr. Krabs: Jeez, is that what we sound like? Plankton: I hope not, ‘cause that’s pathetic.
https://i.imgflip.com/8o8sm7.gif https://i.imgflip.com/8o8sz2.gif https://i.imgflip.com/8o8t6e.gif
đ–Čđ—‰đ—ˆđ—‡đ—€đ–Ÿđ–Ąđ—ˆđ–»: 𝖼𝗈𝗁, 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗂𝗌 𝗌𝗈 đ—€đ—‹đ–Ÿđ–ș𝗍 𝗁đ–ș𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗒𝗈𝗎 𝗂𝗇 đ–Œđ—…đ–ș𝗌𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 đ—†đ–Ÿ, 𝖬𝗋. đ–Ș𝗋đ–șđ–»đ—Œ. '𝖱đ–șđ—Žđ—Œđ–Ÿ 𝗇𝗈𝗐, 𝗒𝗈𝗎'đ—‹đ–Ÿ 𝗇𝗈𝗍 𝗈𝗇𝗅𝗒 𝗆𝗒 đ–»đ—ˆđ—Œđ—Œ, 𝗒𝗈𝗎'đ—‹đ–Ÿ đ–ș𝗅𝗌𝗈 𝗆𝗒 đ–Œđ—…đ–ș𝗌𝗌𝗆đ–șđ—đ–Ÿ đ–șđ—‡đ–œ, đ–œđ–șđ—‹đ–Ÿ 𝖹 𝗌đ–ș𝗒 𝗂𝗍, 𝗆𝗒 đ–»đ–Ÿđ—Œđ— đ–żđ—‹đ—‚đ–Ÿđ—‡đ–œ. [𝗅đ–ș𝗎𝗀𝗁𝗌 đ–ș𝗌 đ—đ–Ÿ 𝗁𝗎𝗀𝗌 𝖬𝗋. đ–Ș𝗋đ–șđ–»đ—Œ] 𝖠𝗐𝗐, [𝗀𝗋đ–șđ–»đ—Œ 𝖯𝗅đ–ș𝗇𝗄𝗍𝗈𝗇 đ–șđ—‡đ–œ 𝗁𝗎𝗀𝗌 𝗁𝗂𝗆 𝗍𝗈𝗈] 𝗆đ–șđ—„đ–Ÿ 𝗍𝗁đ–ș𝗍 𝗍𝗐𝗈 đ–»đ–Ÿđ—Œđ— đ–żđ—‹đ—‚đ–Ÿđ—‡đ–œđ—Œ. 𝖯𝗅đ–ș𝗇𝗄𝗍𝗈𝗇: đ–Šđ–Ÿđ— 𝗈𝖿𝖿! đ–Čđ—‰đ—ˆđ—‡đ—€đ–Ÿđ–Ąđ—ˆđ–»: 𝖼𝗁𝗁, 𝖹 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗄 đ—Œđ—ˆđ—†đ–Ÿđ—ˆđ—‡đ–Ÿ 𝗂𝗌 đ—‡đ–Ÿđ—‹đ—đ—ˆđ—Žđ—Œ đ–șđ–»đ—ˆđ—Žđ— đ–»đ–Ÿđ—‚đ—‡đ—€ đ—đ—đ–Ÿ đ—‡đ–Ÿđ— đ—„đ—‚đ–œ 𝗂𝗇 đ–Œđ—…đ–ș𝗌𝗌.
███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓██████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▒░░░░░▒░░░▒░▒▒▓████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░░▒▒▒▓▒▒▒░░▒░░░▒░░░▒░░░▓████████ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░░░░░░░░░░░░░▒░▒▒░░▒░░ ▒▓████████ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒░ ▒▓█████████ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▓██████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓░░░░░░░░░░░░░▒▓███████████ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░▒▒░░░░░▒▓▓█████████████ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒░░░▒▒▒▒▓███████████████ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░ ░▓▓▓██████████████████ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒ ░▓▓████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░░▓▓█████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░░▓▓██████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░▓▓███████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░▒▒▓███████████████████████ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▒░░░▒▒▓███████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓ ▒ ▒▓▓████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▒░ ░▓▓▓████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░▒ ░▓▓▓████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░▒░░▒▓▓████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓ ▒░░▒▓▓████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░▒░░▒▒▓████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░▒░░▓▒█████████████████████████ ▓▓█▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░▒░░▓▓█████████████████████████ ▒▒░░░▓██▓▒▒▒▒░░░░▓▒░▓▓░░░░▒▒▓██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▒ ▒░░▓▓▓███████████████████████▓ ▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒░░░▒░░▒▒▒▒░▓▓▒▓░░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▓░░▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████▓▒▒▒▒▒▒▒░▓▓▓▓░▒▓▒▓░░░ ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓███████████████████████████████████████████████████████████▓▓▒░▒░░▒░▒▒░▒▒░░░░░▒▓▓▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓ ████████▓▒▒▒▒▒▒░▒▓▓█▓▓█▓▓▒░ ▓████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒░░░░░░░ ░▒▓██████████████████████████████████████████████████████▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓███▓▓▓▓ █████████▓▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓████████████████████████████████▓▓▒▒░ ░▒▓█████████████████████████████████████████████████▓▓▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓ ████████████▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓████████████████████████████████████▓▓▒░ ░▒███████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ██████████████▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓██████████████████████████████████████▓▒░ ░▓██████████████████████████████████████████▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ███████████████░░▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████████████████████████████████████▓▒░ ░▓██████████████████████████████████████▓▒▒▓░░░░░░░░░▒ ░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ███████████████▓░░▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓████████████████████████████████████████▓░ ░▒███████████████████████████████████▓░░▓▒░░░░░░░░░▒ ░▒░▒▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ████████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓▓███████████████████████████████████████▓▒░░▓█████████████████████████████████▓▒▒░░░░░░░░░░░▒░ ░░░ ░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░ █████████████████▓▒▓▓░▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████████████████████████████▓░░▓███████████████████████████████▒░▒▒░░░░░░░░░▓█▓ ▒░░ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ██████████▓▓▓▓█▓▓▒▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓███████████████████████████████████▓▒░▓█████████████████████████████▒░▒░░░░░░░▒▒▒░░░░▒▓▓▓░░▒░▒ ▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░ █████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░▒▓▓████████████████████████████████████▓▒░▓▓██████████████████████████▓ ▒░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▒▓▓▓▒░ ░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░ ████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░▓████████████████████████████████████████▓░▒▓▓███████████████████████▓░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ████████████████▓▒░▒▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▓▓████████████████████████████████████████▒░░▒▓██████████████████████▓░░▓░░░▒▒▒▓▒ ░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ██████████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓████████████████████████████████████████▒ ░▓█████████████████████▒ ▒░░░░░░▓░ ░▒▓▒░░░░░░░ ░░▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░ ████████████████▓▒░░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░▒▒▒▒▓▓▓▓▓████████████████████████████████▒ ░▒▓██████████████████▓░ ▒ ░░░░▓░ ▒▒▓▓▓▒▒░ ▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒░░ ████████████▓▓▓▒░░░▒▓▓▓██████████████▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓██████████████████████▓▒ ▒▓█████████████████▒ ▒░░░░░▒ ░▒▓███▓ ░▒▒▓▓░░░░░░░░░░░░░▒░░░ ███████▓▓▒▒░░░░░▒▓▓███████████████████████████▓▓▓▓▒▒░░░░░░░▒▒▓▓▓███████████████████▒ ▒▓████████████████▒ ▓░░░░░▒ ▒███▓ ▒▒▓██▓░░░░░░░░░░░░▒░░░ ▓▓▓▓▒▒░░░░░░░▒▓▓█████████████████████████████████████▓▓▓▒▒░░░░░░░▒▒▓▓▓▓█████████████▓░ ░▓███████████████░ ▒░░░░░░▒ ▒▓██▒ ▒▒▓███▒░░░░░░░░░░░▒▒░░ ░░░░░░░░░░▒▓███████████████████████████████████████████████▓▓▓▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▓█████████▓░ ░▓████████████▓░░▒░░░░░░░▒ ░▒▓█░ ▒▒▓███▒░░░░░░░░░░░▒▒░░ ░░░░░▒▓▓███████████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▒░░░░░░▒▓█████▓▓░ ▒▓██████████▒ ░▒░░░░░░░░▓ ▒▓▒ ░▒▒███░░░░░░░░░░░░▒░░░ ░░▒▓███████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▒░░░░░░░▒▒▒▒░ ░▓▓▓██████▓░ ▒░░░░░░░░▓▓▒ ░▓▓ ▒▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░▒░░░ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▒░░░░ ░ ░▒▓██████▓▒░░▒▒▒▒░░░░░░░▒▓▒░░▒░░▒░ ▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒░░░ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░░░░ ░░░░░░░▓▓███████▓▓░ ░░▒▒░░░░░░░░░▒░░░▓▒ ░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓████████▓▒░ ░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▓▒░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░▒▓████████▓▓▒ ░▒▒▒░░░░░░░░░░▓░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░ ▒▓▓████████▓▓▒▒░ ░▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░ ░▒▓███████████▓▓▓▒░ ░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒ ░▒▓█████████████▓▒ ▒▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒ ░▒▓▓███████████▓▓▓▒░ ░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒ ░░▒▓▓███████████▓▓░ ░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░░ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓░░ ░▒▓▓██████████▓▓▒░ ░░▒░░░ ░▒░░░░ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░ ░░▒▓▓▓██████████▓▓▒ ░▒▒▒▒▒▒▒▒ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░ ░░░▒▓▓███████████▓▓▒▒░ ░░▒▓
https://i.imgflip.com/8m2omg.gif https://i.imgflip.com/8m2p6t.gif https://i.imgflip.com/8m2pb4.gif https://i.imgflip.com/8m2pih.gif https://i.imgflip.com/8m2pnl.gif https://i.imgflip.com/8m2q2s.gif
áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—Ê°Êž âżá”‰â±á”Ê°á”‡á”’á”˜Êł âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”—á”ƒÊžËą ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "᎔ᔗ'ËĄËĄ ᔇᔉ ᶠᔘⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ ˹ᔒᔐᔉ â±á”á”–Êłá”’á”›á”‰á”á”‰âżá”—Ëą á”á”‰á”—á”—â±âżá” Ê·á”’Êłá”á”‰á”ˆ ᔒⁿ‧ ᔆᔒ ʰᔉ'Ëą Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ˥ᔉᔗ ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊž âœá”ƒâżá”ˆ ᔉᔛᔉⁿ ʰᔉ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ˆâ±ËąËĄâ±á”á”‰ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ ⁿᔒⁱ˹ᔉ á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ Ê·á”’Êłá”âŸ ᔃⁿᔈ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— ʰᔃᔛᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° Êłá”’á”’á” á”—á”’ â±âżá¶œËĄá”˜á”ˆá”‰ ʰⁱᔐ‧ áŽłá”ƒÊłÊž ᔗʰᔉ ˹ⁿᔃⁱ˥ ᔉᔛᔉⁿ á¶œÊłá”ƒËąÊ°á”‰Ëą Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ᔃⁿᔈ ʰᔉ ËĄâ±á”á”‰Ëą á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔆᔖᔒᔗ➎ ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ'Ëą ᔖᔘᔖᔖʞ‧ ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔏᔉᔉᔖ ᔃⁿ ᔉʞᔉ ᔒⁿ ᔗʰᔉᔐ➎ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”ƒâż ᔍᔉᔗ á”‰á”ƒËąâ±ËĄÊž á”ƒâżá”ÊłÊž Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰á”›á”‰Êł á”ƒâżâżá”’ÊžËą ʰⁱᔐ➎ á”ƒá”‡ËĄá”‰â±Ëąá”— á”˜âżâ±âżá”—á”‰âżá”—â±á”’âżá”ƒËĄËĄÊžâ€§ ᔀʰᔉʞ á”âżá”’Ê· ᔉᔃᶜʰ á”’á”—Ê°á”‰Êł Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ ᔇᔘᔗ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔃᔗ á”’á”ˆá”ˆËą Ëąâ±âżá¶œá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”’Êłá”Ëą á¶ á”’Êł á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”‰âżá”‰á”ÊžâžŽ ʷʰⁱᶜʰ á¶œá”ƒâż ᔖᔘᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔉ Ê·Êłá”’âżá” ʷᔃʞ‧ áŽźá”˜á”— ᔒᔖᔖᔒ˹ⁱᔗᔉ˹ á”ƒá”—á”—Êłá”ƒá¶œá”—âžŽ á”á”ƒá”â±âżá” á”—Ê°á”‰â±Êł á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËąÊ°â±á”– á”ˆÊžâżá”ƒá”â±á¶œ ᔈᔘᔒ Ê·á”’Êłá”â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔇᔉ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔃ˥˥➎ ᔃⁿᔈ á¶œá”ƒâż ᔉᔛᔉⁿ ᔇᔉ âżâ±á¶œá”‰Êł á”—á”’ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°á”ƒâż ᎔ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”âżá”’Ê·Ëą ʰᔉ'Ëą ᔃ á”–á”ƒá¶œâ±á¶ â±Ëąá”— ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”’Ê·Ëą á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒâżá”á”‰Êł â±ËąËąá”˜á”‰Ëą ᔆᔒ ᔗʰᔉʞ á¶œá”ƒâż ᶜᔒᔐᔉ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ á¶œá”’á”á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰Ëą á”—á”’ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”— ᶻᔒⁿᔉ˹‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ƒËĄËąá”’ á”âżá”’Ê·Ëą ʰᔉ Êłá”ƒÊłá”‰ËĄÊž ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔘᔖ➎ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”’âżá¶œá”‰ ⁱⁿ ᔃ Ê·Ê°â±ËĄá”‰ á”ˆá”’á”‰Ëą á”—á”’ ËĄâ±á”á”‰ ᔐᔉ á”’Êł Ê°â±Ëą á”Êłá”ƒâżá”ˆá”á”ƒâ€§ áŽźá”˜á”— ᔉᔛᔉⁿ ʰᔉ Ê°á”ƒËą ˥ⁱᔐⁱᔗ˹ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”âżá”’Ê·Ëą ⁱᔗ‧ ᔀʰᔉʞ Ê·á”‰Êłá”‰ á”–ËĄá”ƒÊžâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔗ˹ Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”˜á”‡á”‡á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔗᔒᔉ ᔒⁿ ᔃ Êłá”’á¶œá”â€§ "ᔂᔃᔗᶜʰ ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”á”’â±âżá”âžŽ ʞᔒᔘ ᶠᔒᔒ˥!" Êžá”‰ËĄËĄá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗᔒᔒᔏ Ê°â±Ëą Ëąá”’á¶œá” ᔒᶠᶠ‧ ᎔ᔗ˹ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż ʷᔃʞ ᔒᶠ ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” ʰᔉ á¶œá”ƒÊłá”‰Ëą ᎔ á”á”˜á”‰ËąËąâ€§ ᔂᔉ ᔍᔒᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔒᔐᔉ ⁱᶜᔉ á”˜âżá”—â±ËĄ ᶠᔉ˥ᔗ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§ ᔀʰᔉ ᔖᔉᔗ˹ ᶜᔃᔐᔉ â±âżËąâ±á”ˆá”‰ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— ᔍᔃᔛᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔒᔐᔉ á”â±ËąËąá”‰Ëąâ€§ "áŽ±á”ƒËąÊžâžŽ ᔇᔒʞ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”—á”‰ËĄËĄâ±âżá” ˹ᔖᔒᔗ➎ Ê°á”’ËĄá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ‧ áŽșá”’Ê· ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔐᔘᶜʰ ᔒᶠ ᔃ Ê°á”˜á”á”á”‰ÊłâžŽ ᔇᔘᔗ Ëąâżá”˜á”á”ËĄá”‰Ëą ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’á”—; ʰᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł á”ˆá”’á”‰Ëą ʷⁱᔗʰ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ➎ ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ⁿᔒᔗ á¶ á”’Êł ËĄá”‰âżá”á”—Ê° ᔒᶠ ᔗⁱᔐᔉ‧ ᎔ á”âżá”‰Ê· ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”˜á”á”á”‰Ëąá”— ᔃ á”‡á”’á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔃᔐᔉ➎ á”âżá”’Ê·â±âżá” ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆËą ᶜᔒᔐᔖᔉᔗⁱᔗⁱᔛᔉ âżá”ƒá”—á”˜Êłá”‰â€§ ᎔ Ê·á”ƒËą ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ˹ᔒᔐᔉ ᶠᔒᔒᔈ Ê·Ê°á”‰âż á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ᔘᔖ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ‧ "᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'ᔈ ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžËąá”‰ ᔗʰᔉ Êłá”‰á¶œâ±á”–á”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ ᶠᔉᔉ˥ ʞᔒᔘ ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ᔍᔉᔗ ᔃ á”—á”ƒËąá”—á”‰ ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”ˆá”‰ËĄâ±á¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËąâ€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "áŽźá”˜á”— ⁱᶠ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§" "áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ⁿᔒᔗ Ê°á”‰Êłá”‰; á”‡á”‰Ëąâ±á”ˆá”‰ËąâžŽ ʷᔉ'Êłá”‰ á”’âżËĄÊž á”‰á”ƒá”—â±âżá” ⁱᔗ➎ ⁿᔒᔗ Êłá”‰á”›á”‰á”ƒËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ➎ á”âżá”’Ê·â±âżá” ʰᔉ'Ëą ᔗʰᔉ á”’âżËĄÊž á”–á”‰ÊłËąá”’âż á”‡á”ƒÊłâżá”‰á”ˆ á¶ á”’Êł ˥ⁱᶠᔉ‧ ᔀʰᔉʞ ˹ᔖ˥ⁱᔗ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ➎ á”‰á”ƒá”—â±âżá” á”‰á”›á”‰ÊłÊž ËĄá”ƒËąá”— á”á”’ÊłËąá”‰ËĄ! "á”€Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ ᔏⁱᔈ‧‧‧" ᎔ Ëąá”ƒÊ· Ê°á”’Ê· Ëąâ±âżá¶œá”‰Êłá”‰ ʰᔉ'Ëą ʷⁱᔗʰ á”Êłá”ƒá”—â±á”—á”˜á”ˆá”‰âžŽ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”ƒÊłá”‰ËĄÊž Ëąá”’ á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżá”ƒá”—á”‰ËĄÊž ËąÊ°á”’Ê·Ëą á”ƒá”–á”–Êłá”‰á¶œâ±á”ƒá”—â±á”’âżâ€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł á”‰á”ƒá”—â±âżá”âžŽ ᔗʰᔉ á”‡á”’ÊžËą á”–á”˜ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ ⁱⁿ á¶ Êłá”’âżá”— ᔗʰᔉ ᔗᔉ˥ᔉᔛⁱ˹ⁱᔒⁿ‧ ᔆᔉᔃᔗᔉᔈ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰âžŽ ᔗʰᔉʞ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”—á”’ ʷᔃᔗᶜʰ‧ ᔆᔖᔒᔗ ᔃⁿᔈ áŽłá”ƒÊłÊž Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ Êłá”‰Ëąá”— á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§ "Ꮇⁱᔈ➎ á”ˆá”’á”‰Ëą Êžá”’á”˜Êł ᔇᔒ˹˹ á”âżá”’Ê· Ê·Ê°á”‰Êłá”‰â€§â€§â€§" "᎔ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ ᎔'ᔈ ᔇᔉ Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰ ᔃᔗ Êžá”’á”˜Êł á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰âžŽ Ëąá”’ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”’ÊłÊłÊž!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” á¶œËĄá”’Ëąá”‰Êłâ€§ "ᔂᔃⁱᔗ➎ ᎔'ᔛᔉ Ê·á”’Êłá” á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· á”á”’Êłâżâ±âżá”! ᔂʰᔃᔗ‧‧‧" "ᔀᔉ˥˥ ʰⁱᔐ ʞᔒᔘ'ᔛᔉ ᔇᔒᔒᔏᔉᔈ ᔃ Êłá”’á”’á” ᔃᔗ ᔃⁿ â±âżâżâ€œ" ᎔ Ëąá”˜á”á”á”‰Ëąá”—á”‰á”ˆâ€§ ᔂᔉ ᔃ˥˥ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ ⁱᶠ ʰᔉ á”âżá”‰Ê· Ê°â±Ëą ËĄá”’Êžá”ƒËĄ Ê·á”’Êłá”á”‰Êł Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ ᔉᔛᔉⁿ ⁱᶠ ⁱⁿ Ëąá”˜á¶œÊ° á¶œâ±Êłá¶œá”˜á”Ëąá”—á”ƒâżá¶œá”‰Ëąâ€§ ᎔ᔗ'ᔈ á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ á”á”’Êłá”‰ Êłâ±Ëąá” ᔒᶠ á”—Êłá”’á”˜á”‡ËĄá”‰ á”—Ê°á”ƒâż ⁱᔗ˹ Ê·á”’Êłá”—Ê°! áŽŒâżËĄÊž â±á”á”ƒá”â±âżá”‰ ⁱᶠ ʰᔉ á”âżá”‰Ê· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ⁿᔒᔗ á”’âżËĄÊž á¶œâ±á”›â±ËĄ á”—á”’ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰á”ˆ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ‧‧‧ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰Ëą Ê°á”’Ê· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔇᔉ âżâ±á¶œá”‰âžŽ ⁿᔒ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł ʷʰᔃᔗ➎ ᔇᔘᔗ ʰᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł á”ƒá”–á”–Êłá”’á”›á”‰Ëą ᔒᶠ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ᔏᔉᔉᔖ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔃᶜᔉ Ê·Ê°á”‰âż ᔗʰᔉʞ'Êłá”‰ ᔃᔗ á”’á”ˆá”ˆËąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËąá”—á”ƒâżá”ˆËą Ê°â±Ëą ËĄá”’Êžá”ƒËĄá”—Êž á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡âžŽ á”ƒËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ʰᔉ á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— á”ƒá”Êłá”‰á”‰ ʷⁱᔗʰ ⁱᔗ‧ ᎎⁱ˹ á”á”’á”ƒËĄ ⁱⁿ ˥ⁱᶠᔉ ⁱ˹ ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” ᔗʰᔉ Ê·á”’ÊłËĄá”ˆ Ê°á”’Ê· á”Êłá”‰á”ƒá”— ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ➎ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ᔒⁿ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ˹ᔃⁱᔈ ᶜᔃᔗ ᔃⁿᔈ á”á”’á”˜Ëąá”‰ ᔍᔃᔐᔉ‧ ᎔ Ê·á”ƒËą á”—Ê°â±âżá”â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ ᔃ˹ ᔗʰᔉ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰ á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆâžŽ ᔃⁿᔈ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉ ᔗᔉ˥ᔉᔛⁱ˹ⁱᔒⁿ‧ ᎔ Ê·Ê°â±Ëąá”–á”‰Êłá”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ ʞᔒᔘ ᔍᔒ á”—á”’ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá”â€§â€§â€§" "᎔ᔐ á”—á”’ á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰ ᔃᔗ ⁞ á”’'á¶œËĄá”’á¶œá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔃᔐ‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á‘«á”˜â±á”‰á”—ËĄÊž á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆâžŽ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ⁿᔒᔗ Ëąá”—â±Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ Ê·Ê°á”’ ËĄá”‰á”ƒâżá”‰á”ˆ ᔒⁿ ʰⁱᔐ á”˜âżá”ƒÊ·á”ƒÊłá”‰Ëąâ€§ áŽŒâżËĄÊž ᔐᔉ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”‰Êłá”‰ ᔃʷᔃᔏᔉ ᔃᔗ ᔇʞ ᔗʰᔉ á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰â€§ ᎌʰ Ê°á”’Ê· áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ ˹ᔉᔉ ⁱᔗ; ᎔ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ⁿᔒᔗⁱᔒⁿ ᔒᶠ ʰⁱᔐ á¶ á”˜Êłâ±á”’á”˜Ëą ᔃᔗ ᔗʰᔉ Ëąâ±á”Ê°á”—â€§ "ᎎᔒʷ'Ëą ᔗʰᔉ ᔗᔒᔉ?" ᎔ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ "á”‚á”ƒâżâżá”ƒ ᶜʰᔉᶜᔏ‧‧‧" "᎔˥˥ ᔗᔃᔏᔉ ᔃ ËĄá”’á”’á” ᔃᔗ ᔐʞ ᔗᔒᔉ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ˥ıᔉ á”ˆá”’Ê·âż á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄÊž ʷⁱᔗʰ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”ƒÌŠÊžâ±âżá” á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ʰⁱᔐ‧ "ᔂʰᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ ⁱ˹ ⁱᔗ?" ᎔ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊžâžŽ Êłá”’á”˜Ëąâ±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "ᎌʰ➎ ᎔ ᔍᔒᔗ á”—á”’ ᔇᔉ ᔃᔗ Ê·á”’Êłá”! Ꮀᔒⁿ'á”— Ê·á”ƒâżá”— áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—á”’ ᔇᔉ Ëąá”˜Ëąá”–â±á¶œâ±á”’á”˜ËąâžŽ âżá”’Êł ᔇᔉ ËĄá”ƒá”—á”‰ á”—Ê°á”‰Êłá”‰!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᶜʰᔉᶜᔏ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ᔗᔒᔉ‧ "ᔂʰᔃᔗ ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᔗᔒᔉ?" ᎔ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ‧ ᎎᔉ ᶜʰᔉᶜᔏᔉᔈ ⁱᔗ➎ ᔃⁿᔈ ⁿᔒ Êłá”‰á”ˆâżá”‰ËąËąâ€§ "ᔆᔗⁱ˥˥ ᔍᔒ á”‰á”ƒËąÊž ᔒⁿ ⁱᔗ‧" "ᔂⁱ˥˥ ᔈᔒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ᔃ˹ ʰᔉ ˥ᔉᶠᔗ‧ "áŽžá”ƒËąá”— ᎔ á¶œá”ƒâż Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄ á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ Êłá”‰á”á”ƒâ±âż á¶ á”’á¶œá”˜ËąËąá”‰á”ˆ ᔒⁿ ᔗʰᔉ Ëąá¶œÊłá”‰á”‰âż ᔇʞ ʷⁱᔗʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰â€§â€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ ᔉᔛᔉⁿ ᔐᔃᔈᔉ ⁱᔗ á”—Ê°Êłá”’á”˜á”Ê° ᔗʰᔉ Ê°á”ƒËĄá¶  ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰!" ᎔ â±âżá”—á”‰ÊłÊČᔉᶜᔗᔉᔈ➎ Êłá”‰á”Êłá”‰á”—á”—â±âżá” Ëąá”ƒÊžâ±âżá” ⁱᔗ Êłâ±á”Ê°á”— ᔃ˹ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ᎔ ˹ᔃⁱᔈ ⁱᔗ; á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔒⁿᔉ á”—á”’ ᔃᔈᔐⁱᔗ á”›á”˜ËĄâżá”‰Êłá”ƒá”‡â±ËĄâ±á”—Êžâ€§ ᎏ˹ Ê·á”ƒËĄá”â±âżá” ᔗʰᔉ ᔖᔉᔗ˹➎ ᎔ á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔐʞ Ëąá”˜á”–á”‰Êłá¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł á”ˆá”‰á”—á”‰á¶œá”—â±á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ "ᔂʰʞ ʞᔉ ËĄâ±á”á”–â±âżá”âžŽ ᔇᔒⁱ?" "᎔ á”—Êłâ±á”–á”–á”‰á”ˆ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ʷᔃʞ Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᎔ Êłá”ƒâż á”—á”’ á¶ á”ƒËąá”— ⁿᔒᔗ ËĄá”’á”’á”â±âżá” Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ᎔ Ê·á”ƒËą á”á”’â±âżá”â€§â€§â€§" áŽșⁱᶜᔉ Ëąá”ƒá”›á”‰âžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "Ꮆᔉ˹ᔗ ᔐᔃᔏᔉ Ëąá”˜Êłá”‰ ⁿᔒᔗ á”—á”’ â±âżá”—á”‰Êłá¶ á”‰Êłá”‰ ʷⁱᔗʰ‧‧‧" "᎔ ᔍᔒᔗ ⁱᔗ➎ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą; á”‰á”›á”‰ÊłÊžá”—Ê°â±âżá”'Ëą ᶠⁱⁿᔉ!" ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰âžŽ ʷᔉ á”ˆâ±á”ˆâżá”— ʰᔃᔛᔉ á”ƒâżÊž á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰ÊłËą ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ áŽŒâżËĄÊž á”—Ê°â±âżá” ᔘⁿᔘ˹ᔘᔃ˥ ⁜ⁱᶠ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”âŸ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ ᔒⁿ ËĄá”ƒá¶œá” ᔒᶠ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą ᔗᔒᔈᔃʞ➎ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ʰᔉ'Ëą á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ᶜᔒᔐᔉ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ ʷʰᔃᔗ á”—á”’ ᔈᔒ ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ê·á”’Êłá”â€§ "᎞ᔉᔗ'Ëą ˹ᔉᔉ; ʰᔉ ËĄâ±á”á”‰Ëą ÊČá”‰ËĄËĄÊžá¶ â±ËąÊ°âžŽ á”á”ƒÊłá”ƒá”—á”‰âžŽ á”á”‰Êłá”á”ƒâ±á”ˆ ᔐᔃⁿ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒÊłâżá”ƒá¶œËĄá”‰ ᔇᔒʞ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʰᔉ á”á”‰á”—Ëą ᔒᶠᶠ Ê·á”’Êłá” á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”‰á”›á”‰âżâ±âżá”Ëą; ʰᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ᔇᔉ á”—á”’ Ê·á”’Êłâż ᔒᔘᔗ á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊžâžŽ á”ƒËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ʰᔉ'ᔈ á”ƒá”–á”–Êłá”‰á¶œâ±á”ƒá”—á”‰ ⁱᔗ!" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ÊČᔘᔐᔖᔉᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰á”ˆ ᔃᔗ á”âżá”’á¶œá”â±âżá” á¶ Êłá”’á” á¶ Êłá”’âżá”— á”ˆá”’á”’Êłâ€§ ᔂʰᔃᔗ'Ëą áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ˆá”’â±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰â€§â€§â€§ "á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą ⁿᔒᔗ Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ᶜʰᔉᶜᔏ ᔇᔃᶜᔏ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ê°â±Ëą ËąÊ°â±á¶ á”—â€§ ᔁⁿ˥ᔉ˹˹ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê°á”‰Êłá”‰ á¶ á”’Êł ËĄá”˜âżá¶œÊ°â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ᎌʰ➎ ʰᔉ'Ëą Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰? ᎔ Ê·á”ƒËą á”á”’âżâżá”ƒ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ ᔃ Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰ á”á”‰á”ƒËĄâ€§ ᎔ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· ʰᔉ'Ëą Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ!" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ËąÊ°á”˜á”— ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł ⁱⁿ Ê°â±Ëą ᶠᔃᶜᔉ‧ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” Ê·á”‰âżá”— á”ƒá¶œÊłá”’ËąËą ᔗʰᔉ Ëąá”—Êłá”‰á”‰á”— ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔏᔉᔖᔗ ᔒⁿ á”‡Êłá”ƒâ±âżËąá”—á”’Êłá”â±âżá” ᔒⁿ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔈᔒ‧ áŽŒâżá¶œá”‰ Ê°â±Ëą ËąÊ°â±á¶ á”— á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆâžŽ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ʷᔃⁱᔗᔉᔈ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á¶œá”’á”ƒËąá”— á”—á”’ ᔇᔉ á¶œËĄá”‰á”ƒÊł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Ê°á”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” á”’á”›á”‰Êł Ê°á”‰Êłá”‰â€§ "᎟ʰᔉʷ; ËĄá”’âżá” ᔈᔃʞ ᔒⁿ ᔐʞ ᶠᔉᔉᔗ➎ ᔃ˥˥ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— á”ƒá”›á”’â±á”ˆâ±âżá” á”˜âżá”ˆá”˜á”‰ á”˜Ëąá”‰ ᔒᶠ ᔐʞ ᔗᔒᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔒᔗ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ Ê·á”’Êłá”á”‰á”ˆ ᔒⁿ á¶ á”’Êł Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˥˥ ᔈᔃʞ á”’âżËĄÊž á”—á”’ Êłá”‰á”—á”˜Êłâż á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ‧ "᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ʰᔉ'Ëą ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᔒⁿᔉ á”—á”’ ᶠᔃ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âżâžŽ ᔃ á¶œá”’á”á”á”’á”—â±á”’âż á”’á¶œá¶œá”˜ÊłÊłá”‰á”ˆ á”’á”˜á”—á”ˆá”’á”’ÊłËą ⁱⁿ á¶ Êłá”’âżá”—â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ â±âżá”›á”‰Ëąá”—â±á”á”ƒá”—á”‰âžŽ ÊČá”˜Ëąá”— á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”‡á”‰â±âżá” á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ ᔇʞ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§ ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”‡ËĄá”ƒá”‡á”‡á”‰á”ˆ; ⁱᔗ Ê·á”’âż'á”— á”‰âżá”ˆ Ê·á”‰ËĄËĄâ€§ "áŽŸáŽžáŽŹáŽșᎷᔀᎌáŽș“" áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá¶œÊłá”‰á”ƒá”á”‰á”ˆ ⁱⁿ á¶ á”˜ÊłÊžâžŽ ʷʰⁱᶜʰ ᔃʷᔒᔏᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜âżá”‡á”‰á”âżá”’Ê·âżËąá”— á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽčÊž Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃᔗ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ "Ꮃᔉᔗ ˥ᔒ˹ᔗ➎ ᎟ᔃᔗ‧‧‧" "᎔'ᔐ á”—á”ƒËĄá”â±âżá” á”—á”’ ʞᔒᔘ!" áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽșá”’Ê· á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą Ê·á”ƒá”—á¶œÊ°â±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ‧ "ᶻⁱᔖ ⁱᔗ➎ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰; ʰᔉ'Ëą Êłá”‰Ëąá”—â±âżá”!" "ᎎᔉ ⁱ˹ ᔐᔉ á”‰á”á”–ËĄá”’Êžá”‰á”‰; ᔐᔒᔛᔉ á”’á”›á”‰Êł!" "ᎎᔉ âżá”‰á”‰á”ˆËą ᔖᔉᔃᶜᔉ ᔃⁿᔈ ᑫᔘⁱᔉᔗ➎ ⁿᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł ËĄá”’á”˜á”ˆâ€§â€§â€§ "á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâžŽ ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʞᔉ á”—á”’ ˹ᔗᔉᔖ á”ƒËąâ±á”ˆá”‰!" "ᔂᔉ˥˥ ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʞᔒᔘ ᔗᔒ‧‧‧" "᎔˥˥ á¶œÊłá”˜ËąÊ° ʞᔉ á”—á”’ Ëąá”â±á”—Ê°á”‰Êłá”’á”’âżËą á”†Ê°á”‰ËĄâ€§â€§â€§" "áŽșá”’! ᎎᔉ'Ëą ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔃⁿᔈ ᎔'ᔐ ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊžâ€§â€§â€§" "᎔ ʰᔃᔈ ʰⁱᔐ ˥ⁱᔐᔖ ᔃ˥˥ ᔈᔃʞ➎ Ëąá”’ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ‧‧‧" "ᎎᔉ'Ëą ËĄâ±á”á”–â±âżá” á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ʰᔉ'Ëą Ëąá”’Êłá”‰â€§â€§â€§" "áŽ±â±á”—Ê°á”‰Êł ʷᔃʞ ᎔'ËĄËĄ á”–á”˜âżâ±ËąÊ° ʰⁱᔐ➎ á¶ á”’Êł ʰᔉ á¶ Êłá”ƒá”—á”‰Êłâżâ±á¶»á”‰â€§â€§â€§" "᎔ ˥ᔉᔗ ʰⁱᔐ‧‧‧" "ᔂᔉ˥˥ á”—Ê°á”‰âż ᎔ ᶠ᎔ᎿᎱ ᎎ᎔áŽč!" ᔂᔉ ᔃ˥˥ Ëąâ±ËĄá”‰âżá”—ËĄÊž Ëąá”—á”’á”’á”ˆ ⁱⁿ ËąÊ°á”’á¶œá” ᔃ˹ ᔗʰᔉ ᔉᶜʰᔒ ᔒᶠ áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąâžŽ ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłâ±âżá”â€§ ᔂᔉ ᔃ˥˥ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ á”âżá”’Ê·â±âżá” ʰᔉ'Ëą á”á”’âżâżá”ƒ ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ á¶œÊ°á”’á”’Ëąá”‰ ᔗʰᔉ ᶠᔃᔗᔉ‧‧‧ "᎞ⁱ˹ᔗᔉⁿ á”—á”’ ᔐᔉ➎ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰; á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˥ᔒᔛᔉ˹ Ê°â±Ëą ÊČᔒᔇ ᔃᔗ Êžá”’á”˜Êł Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§" ᎔ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”—á”‰á”ƒÊłÊž ᔉʞᔉᔈ âżá”’Ê·â€§â€§â€§ "ʞᔒᔘ ʰᔃᔛᔉ ᔃ Ëąá¶œá”’Êłá”‰ á”—á”’ ˹ᔉᔗᔗ˥ᔉ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ➎ ᔍᔃᔐᔉ ᔒⁿ; ᔇᔘᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą ᔇᔉᔉⁿ âżá”’á”—Ê°â±âżá” ᔇᔘᔗ á”â±âżá”ˆ á”—á”’ á”‰â±á”—Ê°á”‰Êł ᔒᶠ ᔘ˹ ᔃᔗ á”’á”˜Êł Ê·á”’ÊłËąá”—! ᎎᔒʷ á”ˆá”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ‧‧‧" "á”†â±âżá¶œá”‰ Ê·Ê°á”‰âż ᔈᔒ‧‧‧" "ᔂᎱ ᎏᎿᎱ ᶠᎿ᎔ᎱáŽș᮰ᔆ⾮ ᎏáŽșᎰ ᎎᎱ ᎰᎌᎱᔆáŽș'ᔀ áŽ°áŽ±á”†áŽ±áŽżâ±œáŽ± Ꮁ᎔ᔀᎎᎱᎿ ᎌᶠ ᔁᔆ!" áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”—á”’á”á”–á”‰á”ˆâžŽ Ê°á”ƒÊłá”ˆâ€§ "ᔂʰʞ á”ƒÊłá”‰âż'á”— ʞᔒᔘ‧‧‧" "᎔ ᎿᎏᔀᎎᎱᎿ ᔀᎏᎷᎱ ᔀᎎᎱ áŽźáŽžáŽŹá¶œáŽ· ᎱʞᎱ ᔀᎎᎏáŽș ᔀᎌ áŽŽáŽŹâ±œáŽ± áŽčÊž ᶠᎿ᎔ᎱáŽșᎰ ᶠ᎔ᎿᎱᎰ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâžŽ ᔃ˹ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ Ê·â±ËĄËĄâ±âżá”ËĄÊž ⁿᔒᔗ ᔍⁱᔛᔉ ᎏ ᶠⁱᔍʰᔗ ᔃ˹ ʰᔉ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆâ€§ "Ꮃᔒ ᔃʰᔉᔃᔈ➎ á”‰á”˜á”á”‰âżá”‰â€§ á”†á‘«á”˜á”ƒËąÊ° ᔐᔉ ᔃ˹ ËĄá”’âżá” ᔃ˹ ʞᔒᔘ ˥ᔉᔗ ⁱᔗ á”á”‰á”ƒâż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§â€§" áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âżâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ᔘᔖ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ Ê·Ê°á”’ ᶠᔉ˥ᔗ á”á”’Êłá”‰ Ëąá”’Êłá”‰ á”—Ê°á”ƒâż á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą ᔗᔒᔉ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ Ëąá”—á”˜á”‡á”‡á”‰á”ˆ ⁱᔗ‧ ᎔ⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËąâžŽ ʰᔉ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ Ꮁᔛᔉⁿ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą Ëąâ±âżá¶œá”‰Êłâ±á”—Êž ⁱⁿ á”â±á”›â±âżá” ᔘᔖ Ê°â±Ëą ˥ⁱᶠᔉ'Ëą Ê·á”’Êłá” á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ áŽșá”‰á”›á”‰Êł Ê°á”ƒËą ʰᔉ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ á”ƒâżÊž á”–á”‰ÊłËąá”’âż ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ á”˜âżá”—â±ËĄ ᔗᔒᔈᔃʞ‧
https://i.imgflip.com/8m2l2p.gif https://i.imgflip.com/8m2l5x.gif
á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᎌʰ! ᎌʰ! áŽŹÊ°Ê°! [ËĄá”’á”’á”Ëą ᔃ˥˥ á”’á”›á”‰Êł ᔗʰᔉ ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ] ᎎᔉʞ➎ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâžŽ ʰᔃᔛᔉ ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉⁿ ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᎟ᔃᔗᔗʞ Ëąá”‰á¶œÊłá”‰á”— á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ? [˥ⁱᶠᔗ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”‰Ëąá” ᔃⁿᔈ á”ˆÊłá”’á”–Ëą ⁱᔗ] ᎌʰʰ! [á”–á”˜ËĄËĄËą ᔒᔘᔗ á¶ Êłá”’á” á”˜âżá”ˆá”‰Êłâżá”‰á”ƒá”—Ê°] ᎔ ᔖᔘᔗ ⁱᔗ Êłâ±á”Ê°á”— Ê°á”‰Êłá”‰ ⁱⁿ á”—Ê°â±Ëą á¶œâ±Êłá¶œá”˜ËĄá”ƒÊł ᶠⁱ˥ᔉ á¶œá”ƒá”‡â±âżá”‰á”—â€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ ˜ ᔀʰᔃᔗ'Ëą ᔃ á”—Êłá”ƒËąÊ° á¶œá”ƒâżâžŽ ʞᔒᔘ âżâ±á”—Ê·â±á”—â€§ [á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ËĄá”’á”’á”Ëą ᔃᔗ ᔗʰᔉ ⁱᔗᔉᔐ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Êł Ê·Ê°â±ËĄá”‰ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˹ⁱᔗ˹ ᔇᔃᶜᔏ ᔇᔘᔗ Ëąá”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž á”á”‰á”—Ëą Ëąá¶œá”ƒÊłá”‰á”ˆ] ᔀʰᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ?! [á¶œá”˜á”—Ëą á”—á”’ ᔗʰᔉᔐ ËĄá”’á”’á”â±âżá” á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ á”’á”˜á”—Ëąâ±á”ˆá”‰] ᶠᔃᶜᔉ ⁱᔗ➎ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â€§ [á”á”‰á”—Ëą á”—Êłá”ƒËąÊ° á”—Ê°Êłá”’Ê·âż ⁱⁿ Ê°â±Ëą ᶠᔃᶜᔉ] ᔀʰᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒâ€” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ Ꮀᔒⁿ'á”— Ëąá”ƒÊž ⁱᔗ! á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ ˜ ᎔˹ á”á”’âżá”‰â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ [á”—á”‰á”ƒÊłÊžâ»á”‰Êžá”‰á”ˆ] ᎌʰ➎ ᎔ á”ƒËąá”á”‰á”ˆ ʞᔒᔘ ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž ⁱᔗ‧‧‧ [á¶œÊłâ±á”‰Ëą ᔃ á¶ á”’á”˜âżá”—á”ƒâ±âż ᔒᶠ á”—á”‰á”ƒÊłËą] ᔂʰʞ Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ʞᔒᔘ ᔉᔛᔉⁿ ᔈᔒ ᔗʰᔃᔗ? á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ ˜ [á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡] ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ áŽŹÊ°Ê°! [ᶠᔃ˥˥˹ á”’á”›á”‰Êł; ʰᔉ á”á”ƒËąá”–Ëą] ᔂʰᔃᔗ á”ƒÊłá”‰ ʷᔉ á”á”’âżâżá”ƒ ᔈᔒ? á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ ˜ [á”Êłá”ƒá”‡Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔃⁿᔈ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°á”‰Ëą ⁱⁿ ᔃⁿᔈ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ʰⁱᔐ ËĄâ±á”á”‰ ʰᔉ'Ëą ᔃ á”–á”ƒá”–á”‰Êł ᔇᔃᔍ‧] ᎌᔏᔃʞ‧ ᎏ˥˥ Êłâ±á”Ê°á”—â€§ ᔂᔉ'ËĄËĄ ÊČá”˜Ëąá”— á”–Êłá”‰á”—á”‰âżá”ˆ á”‰á”›á”‰ÊłÊžá”—Ê°â±âżá”'Ëą âżá”’Êłá”á”ƒËĄâ€§ á”€Ê°á”‰âż ʷᔉ'ËĄËĄ Ëąá”—á”‰á”ƒËĄ ᔗʰᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ ᔇᔃᶜᔏ! ʞᔉᔃʰ!
áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ ᔃ Ê°á”ƒâżá”ˆ ʷⁱᔗʰ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá”âžŽ ᔏⁱᔈ‧ [á”—á”ƒá”á”‰Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ➎ ᔇʞ ᔗʰᔉ Ê°á”ƒâżá”ˆ] á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ [á”â±á”á”ËĄâ±âżá”] ᎞ᔒᔛᔉ‧‧‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ [á”Êłá”’á”ƒâżËą ⁱⁿ á”ˆâ±Ëąá”á”˜Ëąá”—] ᎞ᔒᔛᔉ? ᔀʰᔃᔗ'Ëą á”—á”’á”’ á”‡Êłá”˜á”—á”ƒËĄâ€§â€§â€§ ᎞ᔉᔗ'Ëą ᔈᔒ ⁱᔗ! [á¶ Êłá”’á” â±âżËąâ±á”ˆá”‰ ᔗʰᔉ á”ˆâ±Ëąá”á”˜â±Ëąá”‰] ᎔ᔗ'Ëą Ê·á”’Êłá”â±âżá”âžŽ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡? á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ʞᔒᔘ ᶜᔃᔐᔉ á”—á”’ ᔐᔉ á¶ á”’Êł Ê°á”‰ËĄá”–â€§â€§â€§ ᔃⁿᔈ ᎔ á¶ á”ƒâ±ËĄá”‰á”ˆ! [á¶œÊłâ±á”‰Ëą ᔃⁿᔈ âżá”‰á”ƒÊłËĄÊž á”ˆÊłá”’Ê·âżËą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËą] áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎔ᔗ'Ëą á”ƒËĄÊłâ±á”Ê°á”—âžŽ ᔏⁱᔈ‧ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œÊłá”‰á”ƒá”—á”‰ ᔃ á”ˆâ±á”›á”‰ÊłËąâ±á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ áŽ°â±á”›á”‰ÊłËąâ±á”’âżâžŽ ᔉʰ? áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ [â±á”â±á”—á”ƒá”—á”‰Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą ËĄá”ƒá”˜á”Ê°] áŽŽá”ƒÊłá”ˆÊžâ»Ê°á”ƒÊłâ»Ê°á”ƒÊłâ€§
🎉
https://i.imgflip.com/8kbf1q.gif https://i.imgflip.com/8kbegs.gif https://i.imgflip.com/8kbejt.gif https://i.imgflip.com/8kbemr.gif https://i.imgflip.com/8kbeql.gif https://i.imgflip.com/8kbet7.gif https://i.imgflip.com/8kbew1.gif https://i.imgflip.com/8kbeyw.gif
https://imgflip.com/gif/8jxyh9
Bluescreen CobaltTheFox https://archiveofourown.org/works/14973044/chapters/83344819#workskin Rating: Teen And Up Audiences
ᔀʰᔉ áŽŹá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”á”’ËĄá”ˆá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”‰ËĄËĄâžŽ ᔃⁿᔈ ⁱᔗ á”Êłá”‰Ê· ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ âżá”’Êłá”á”ƒËĄâ€§ áŽŽá”’Ê·á”‰á”›á”‰ÊłâžŽ ᔗʰᔉ á”á”’ËĄá”ˆá”‰á”ˆ ËąÊ°á”‰ËĄËĄ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżËą ʰᔃᔛᔉ ᔇᔉᔉⁿ á”ˆâ±Ëąá¶œá”’á”›á”‰Êłá”‰á”ˆ ᶠᔃᶜᔉ á”ˆá”’Ê·âż ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᔍᔒᔒ ËĄá”ƒá”á”’á”’âż ᔇᔉᔃᶜʰ‧ "áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą?" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· Ê°â±Ëą ˥ⁱᶠᔉ˥ᔉ˹˹ ËąÊ°á”‰ËĄËĄ á”’á”˜á”—ËĄâ±âżá”‰ ᔇᔉ ËąÊ·á”‰á”–á”— ᔃʷᔃʞ ᔇʞ ᔗʰᔉ á”’á¶œá”‰á”ƒâż á¶œá”˜ÊłÊłá”‰âżá”—âžŽ ËąËĄá”ƒá”á”â±âżá” á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ᔃ Êłá”’á¶œá” ⁱⁿ á”—á”’ á”–â±á”‰á¶œá”‰Ëąâ€§ ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ⁿᔒ á”âżá”’Ê·ËĄá”‰á”ˆá”á”‰ ᔒᶠ á”á”’ËĄá”ˆâ±âżá”â€§ "áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”’á”’á”ˆ ⁱⁿ ËąÊ°á”’á¶œá”âžŽ ⁿᔒᔗ á”âżá”’Ê·â±âżá” Ê°á”’Ê· á”—á”’ Êłá”‰á”ƒá¶œá”—â€§ "᎔ᶠ ᎔'ᔈ á”’âżËĄÊž ᶜᔒᔐᔉ Ëąá”’á”’âżá”‰ÊłâžŽ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰â€§â€§â€§" ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜Ëąá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ᔃ˹ ᔃ Ëąá¶œÊ°á”’á”’ËĄá”‡á”’Êž ᔇᔘᔗ ÊČá”‰á”ƒËĄá”’á”˜Ëą á”‰âżá”›Êž Êłá”˜â±âżá”‰á”ˆ ⁱᔗ á”ƒËĄËĄâ€§ áŽșá”’Êłá”á”ƒËĄËĄÊžâžŽ ᔃ Ëąá”‰á”—á”‡á”ƒá¶œá” á¶ á”’Êł áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔐᔃᔏᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰᔃᔖᔖʞ➎ ⁿᔒᔗ á”—á”’ ᔐᔉⁿᔗⁱᔒⁿ á”˜Ëąâ±âżá” ⁱᔗ á”—á”’ Ê°â±Ëą á”ƒá”ˆá”›á”ƒâżá”—á”ƒá”á”‰â€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ á”—á”’ ᔈᔒ ᔃ˹ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”á”’âżá”‰! ᔂʰᔃᔗ Ê·â±ËĄËĄ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËą á”—Ê°â±âżá”? ᎎᔉ Ê°á”ƒËą ᔃ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž; Ê°â±Ëą Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰ á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰Êł ᔐⁱᔍʰᔗ Ê·á”ƒâżá”— Êłá”‰á”›á”‰âżá”á”‰!" á”†á”’á”‡á”‡â±âżá”âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”âżá”‰ËĄá”— á”ˆá”’Ê·âżâ€§ "᎔ ᶜᔃᔐᔉ Ê°á”‰Êłá”‰ á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ˹ᔒᔐᔉ Ëąá”–á”ƒá¶œá”‰ á”—á”’ á”—Ê°â±âżá” ᔘᔖ ᔃ Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰â€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á¶ ËĄá”‰ËąÊ° ᔇᔘᔗ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ Ëąâ±á”Ê°á”—âžŽ Ëąá”ƒÊ· ᔇⁱᔗ˹ ᔃⁿᔈ á¶ Êłá”ƒá”á”á”‰âżá”—Ëą ᔒᶠ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”‰ËĄËĄ ʷⁱᔗʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱⁿ á”‰á”ƒÊłËąÊ°á”’á”—â€§ "᎔ á”âżá”’Ê· ʷᔉ'ᔛᔉ ᔇᔉᔉⁿ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜᔃᔗ ᔃⁿᔈ á”á”’á”˜Ëąá”‰ ᔍᔃᔐᔉ‧‧‧ ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— âżá”‰á”›á”‰Êł Ê·â±ËąÊ°á”‰á”ˆ Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ ᔇᔃᔈ á”—Ê°â±âżá” á”—á”’ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âż á”—á”’ ʞᔒᔘ!" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ˥ᔉᶠᔗ ʷⁱᔗʰ á¶œá”’âżá¶ ËĄâ±á¶œá”—á”‰á”ˆ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá”Ëąâ€§ áŽżá”‰á”—á”˜Êłâżâ±âżá” ʰᔒᔐᔉ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Êłâ±á”‰á”ˆ ⁿᔒᔗ á”—á”’ á”ËĄá”ƒâżá¶œá”‰ ᔃᔗ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— á”ƒá¶œÊłá”’ËąËą ᔗʰᔉ Êłá”’á”ƒá”ˆâ€§ "á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâžŽ ʞᔒᔘ'ᔛᔉ ᔇᔉᔉⁿ á”á”’âżá”‰ á¶ á”’Êł Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ ËĄá”’âżá” ᔗⁱᔐᔉ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ á”˜âżá”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž Ëąá”ƒá”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”âžŽ á”’âżá¶œá”‰ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Êłá”‰á”ƒá”ˆÊžâ€§â€§â€§" "᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ ᔗⁱᔐᔉ á”—á”’ á”–Êłá”’á¶œá”‰ËąËą Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá”âžŽ ᔇᔘᔗ á”–á”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ᔃᔗ ᔃ ËĄá”ƒá”—á”‰Êł ᔗⁱᔐᔉ‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą ᔘᔖ ᔃ˥˥ âżâ±á”Ê°á”— ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”âżá”’Ê·ËĄá”‰á”ˆá”á”‰ ᔒᶠ á”‡á”‰â±âżá” ᔗʰᔉ á”’âżËĄÊž ᔒⁿᔉ á”—á”’ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ ËąÊ°á”‰ËĄËĄ á¶œÊłá”ƒËąÊ° á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ᔗʰᔉ á”‡á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êłâ€§ "᎔ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ ᔍᔒ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔃᶜʰ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§ "ᔂʰᔃᔗ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ? áŽŸá”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”’á¶œá¶œá”˜ÊłÊłá”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—á”’ ˹ᔉᔉ ⁱᶠ ʰᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ʰᔃᔛᔉ Êłá”‰á”ƒËąá”’âż á”‡á”‰Ê°â±âżá”ˆ Ëąá”˜á¶œÊ° á”‡á”‰Ê°á”ƒá”›â±á”’á”˜Êłâ€§â€§â€§ "᎔ á”á”’ËĄá”ˆ ᔐᔉ ËąÊ°á”‰ËĄËĄâ€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃ˹ ʰᔉ á”–Êłá”’á¶œá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ Ê°á”‰Êł ʷʰᔃᔗ ʰᔉ Ê·â±á”—âżá”‰ËąËąá”‰á”ˆâ€§ "ᎎᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔃᶜʰ‧‧‧" "᎔'ËĄËĄ ᔍᔒ ˹ᔉᔉ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ ᔃᔗ ᔍᔒᔒ ËĄá”ƒá”á”’á”’âż á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”–á”˜á”—á”—â±âżá” ˹ᔒᔐᔉ á¶ ËĄá”’Ê·á”‰ÊłËą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”’á¶œá”‰á”ƒâż Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”ƒËąÊ° Ê·á”‰âżá”— á”ˆá”’Ê·âżâ€§ áŽžá”ƒÊłÊłÊž ᔗʰᔉ áŽžá”’á”‡Ëąá”—á”‰Êł á”—Ê°á”‰âż á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ËąÊ°â±á¶ á”— ᔃ˹ ᔃ ËĄâ±á¶ á”‰á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ€§ á”‚Ê°â±ËĄËąá”— ᔗʰᔉ á”—Ê·á”’ á”Êłá”‰á”‰á”—á”‰á”ˆ ᔉᔃᶜʰ á”’á”—Ê°á”‰Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą ʰⁱᔗ ᔇʞ ᔃ ʷᔃᔛᔉ➎ Ê°á”‰ËĄá”–ËĄá”‰ËąËąËĄÊž á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆâ€§ áŽžá”ƒÊłÊłÊž'Ëą ᔇᔃᶜᔏ Ê·á”ƒËą á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆâžŽ Ëąá”’ á”’âżËĄÊž áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ ᔍᔉᔗ á”—Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ á”˜âżá”ˆá”‰Êł ᔗʰᔉ á¶œá”˜ÊłÊłá”‰âżá”— Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąâ±âżá” áŽžá”ƒÊłÊłÊž Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ ËąÊ°á”’Ê·á”‰á”ˆ á¶œá”’âżá¶œá”‰Êłâż á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔒᶠ ᔃ˥˥ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ‧ "á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâ€§â€§â€§" áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ëąá”‰á”‰â±âżá” áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔖᔒⁱⁿᔗ ᔒᔘᔗ áŽžá”ƒÊłÊłÊž ᔈⁱᔛᔉᔈ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Ê·á”ƒá”—á”‰Êł Ëąá”ƒá”›â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ Êłá”’á” á”‡á”‰â±âżá” ËĄá”’Ëąá”— ᔃᔗ Ëąá”‰á”ƒâ€§ áŽŽá”’Ê·á”‰á”›á”‰ÊłâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰Ëąá”–á”’âżá”ˆ á”—á”’ á”ƒâżÊž á”—Ê°â±âżá”â€§ "᎔'ᔛᔉ á”ˆá”’âżá”‰ ᔃ˥˥ ᎔ á¶œá”ƒâżâ€§â€§â€§" áŽžá”ƒÊłÊłÊž Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· Ê°â±Ëą ʷⁱᶠᔉ'Ëą âżá”˜á”á”‡á”‰Êłâ€§â€§â€§ ᎔'ËĄËĄ á¶œá”ƒËĄËĄ á”†á”ƒâżá”ˆÊž!" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ˹ᔃⁱᔈ á”âżá”’Ê·â±âżá” ËąÊ°á”‰ ʰᔃᔈ ᔗʰᔉ á”âżá”’Ê·ËĄá”‰á”ˆá”á”‰ á”—á”’ á”–á”’ËąËąâ±á”‡ËĄÊž Ê°á”‰ËĄá”–â€§ á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᶜᔃᔐᔉ ᔃⁿᔈ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔒⁿ ᔗʰᔉ ʷᔃʞ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá¶œá”ƒâżâżá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á¶ á”’Êł á”ƒâżÊž â±âżá”—á”‰Êłâżá”ƒËĄ ᔈᔃᔐᔃᔍᔉ ᔃ˹ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Êłá”‰á”›â±á”›á”‰ ʰⁱᔐ‧ "᎔ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á” ʰⁱᔗ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ᔗʰᔉ Êłá”’á¶œá” ʷⁱᔗʰ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êłá¶œá”‰ á”—á”’ á¶ Êłá”ƒá¶œá”—á”˜Êłá”‰â€§â€§â€§ áŽłá”‰á”—á”—â±âżá” á”‡á”ƒâżá”ˆá”ƒá”á”‰ËąâžŽ ᔗʰᔉʞ ˥ᔉᔗ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ á”ƒËĄá”’âżá”‰ ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ÊČá”˜Ëąá”— ⁱⁿ á¶œá”ƒËąá”‰â€§â€§â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł âżá”’á”—Ê°â±âżá”âżá”‰ËąËąâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” Ëąâ±á”âżËą ᔒᶠ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰ÊłÊžâ€§ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”‡á”’á”á”‡á”ƒÊłá”ˆá”‰á”ˆâžŽ ʰᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔐᔒᔛᔉ Ê·Ê°á”‰âż á”–á”ƒâ±âż á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá”á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ "ᎎⁱ‧‧‧" áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ᔂʰᔒ‧‧‧" "ʞᔒᔘ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔗᔃᔏᔉ ⁱᔗ á”‰á”ƒËąÊžâžŽ á”–á”ƒËĄ!" áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ ʰⁱᔈᔉ Ê°â±Ëą á”—á”‰á”ƒÊłËą á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ʰᔉ ʰᔃᔈ á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᔃⁿᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔒᔐᔉ ˹ᔉᔉ‧ "ᎎᔒʷ'˹➎ Ê°á”’Ê· áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§" "᎔ á”á”’ËĄá”ˆ ᔐᔉ ËąÊ°á”‰ËĄËĄ ᔃⁿᔈ ᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž á¶ á”’Êłâ€§â€§â€§" "áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰ ˥ᔉᔗ'Ëą ᔍⁱᔛᔉ ʰⁱᔐ Êłá”‰Ëąá”—â€§ áŽżá”‰á”ƒá”ˆÊž á”—á”’ ᔍᔒ ʰᔒᔐᔉ?" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”’á¶ á¶ á”‰Êłá”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”ˆâ€§ "ʞᔃ ËĄá”˜á¶œá”Êž á”—á”’ ᔇᔉ á”ƒËĄâ±á”›á”‰ ᔃ˹ ʞᔒᔘ'ᔈ ᔇᔉ á”á”’âżá”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ʞᔃ ᔈⁱᔈ á¶ Êłá”ƒá¶œá”—á”˜Êłá”‰ ËĄá”‰á”â€§â€§â€§" á”†á”ƒâżá”ˆÊž á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ á”‚á”ƒá”›â±âżá” ᔇʞᔉ á”—á”’ áŽžá”ƒÊłÊłÊžâžŽ ᔗʰᔉʞ ᔃ˥˥ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ á”—Ê°á”‰â±Êł Êłá”‰Ëąá”–á”‰á¶œá”—â±á”›á”‰ Ê°á”’á”á”‰Ëą Êłá”‰Ëąá”–á”‰á¶œá”—â±á”›á”‰ËĄÊžâ€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ᔃ Ëąá”‰á”ƒá”—â€§ "áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”á”’ËĄá”ˆ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”‰ËĄËĄ; ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ á”á”˜Ëąá”— ʰᔃᔛᔉ ˹ᔉᔉⁿ Ê·á”ƒËą ʷʰᔃᔗ ʰᔉ ËąÊ°á”‰á”ˆá”ˆá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ˹ᔃⁱᔈ➎ ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ᔆᔖᔒᔗ ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ ᔖᔘᔖᔖʞ Ëąá”—á”ƒÊž ᔇʞ ʰⁱᔐ‧ "᎔˹ ʰᔉ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒâżÊž á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł?" áŽŹËąá”á”‰á”ˆ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ ᔆᔖᔒᔗ Ê·á”‰Êłá”‰ ˹ᔗⁱ˥˥ Êłâ±á”Ê°á”— Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ᔗʰᔉʞ Ê·á”‰Êłá”‰âžŽ á”á”‰á”—á”—â±âżá” Êłá”‰Ëąá”—â€§ "á”†á”’á”˜âżá”ˆËą ËĄâ±á”á”‰ ᔗʰᔉʞ á”á”˜Ëąá”—'ᔛᔉ ᔈᔒᶻᔉᔈ ᔒᶠᶠ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”’á”‡Ëąá”‰Êłá”›á”‰á”ˆ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” á”—Ê°á”‰â±Êł á‘«á”˜â±á”‰á”—ËĄÊž Ëąá”’âżá”’Êłá”’á”˜Ëą á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°Ëąâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”ƒÊłá” á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ ᔆᔖᔒᔗ➎ ËĄá”‰á” á”‰ËĄá”‰á”›á”ƒá”—á”‰á”ˆâ€§ "᎔'ᔛᔉ á”‡Êłá”’á”˜á”Ê°á”— ᔃ ᔍⁱᶠᔗ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”ƒËą Ê°á”ƒâżá”ˆá”‰á”ˆ ᔃ áŽ·Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᎟ᔃᔗᔗʞ‧ "᎔ᔗ'Ëą á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ᔃⁿᔈ ᔉⁿÊČᔒʞ➎ Ëąá”ƒá”›á”‰ ⁱᔗ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”ƒËą ʰᔃᔖᔖʞ á”—á”’ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ʰⁱᔐ ʷⁱᔗʰ ⁱᔗ‧
Plankton! Krabs . ‱ PLANKTON! KÌ”ÌĄÌĄÌ›ÍÌ©Ì€Ì˜Í‰ÌœÌș͔͕ÌČ͇͙̩̟̟͑͑̋̈̍̏̊̀̐̏́̄͘͝R̶̈́͛̀̀̑́̕͠A̔͒̔͊̆̒͝BÌ·ÌšÌ€Í•Í”ÌźÌŒÌ»ÌźÌ—ÍŽÌœÌŠÍ›S̞̔́̔͘!
https://bluezey.tumblr.com/post/175057000804/hey-thats-how-my-mind-works-too
áŽ·Êłá”ƒá”‡á”‡Êž áŽźâ±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”—á”’ ʞᔒᔘ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ @alyjaci "á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâžŽ ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʰᔃᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ᔃᔗ Ê·á”’Êłá” ËĄá”ƒá”—á”‰ Ëąá”’ ᔗʰᔉʞ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ʰᔃᔛᔉ ᔃ Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”–á”ƒÊłá”—Êž á¶ á”’Êł á”—Ê°á”‰â±Êł ᔇᔒ˹˹‧ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł ʰᔉ ˥ᔉᶠᔗ➎ ᔗʰᔉ á”‰á”á”–ËĄá”’Êžá”‰á”‰Ëą ᔍᔒᔗ á”—á”’ Ê·á”’Êłá”â€§ "᎔'ËĄËĄ á”˜Ëąá”‰ ᔐʞ á”ƒÊłá”—â±Ëąá”—â±á¶œ Ëąá”â±ËĄËĄËą á”—á”’ á”ˆá”‰á¶œá”’Êłá”ƒá”—á”‰ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— ʞᔒᔘ á¶ â±á”á”˜Êłá”‰ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ˹‧‧‧" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ "᎔ á¶œá”ƒâż ᔗᔉˣᔗ á”–á”‰á”ƒÊłËĄ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ËąÊ°á”‰'Ëą á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ ᔇᔘᔗ ᎔'ËĄËĄ Ê°á”ƒâżá”ˆ á”ˆá”‰ËĄâ±á”›á”‰Êł ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ˹ á”–á”‰ÊłËąá”’âżá”ƒËĄËĄÊž!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔉⁿᔗ Ê°á”‰Êł ᔗʰᔉ ᔗᔉˣᔗ ᔃⁿᔈ á”—Ê°á”‰âż á”–Êłá”’á¶œá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ á¶ â±ÊłËąá”— Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ˹ᔒᔐᔉ ᔒᶠ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž Êłá”‰ËĄá”ƒá”—â±á”’âżËą ᔒᶠ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąâžŽ ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž ᔃⁿ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ‧ "ᔂʰᔒ ᔉ˥˹ᔉ ᔐᔃʞ ᔇᔉ â±âżá”›â±á”—á”‰á”ˆ?" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "á¶œá”ƒâż ᎔ á”‡Êłâ±âżá” ᔐʞ ᔖᔉᔗ áŽłá”ƒÊłÊž?" "áŽșá”’ ᔃⁿⁱᔐᔃ˥˹ á”ƒËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰â€§â€§â€§" "áŽžá”ƒÊłÊłÊž ᔗʰᔉ ËĄá”’á”‡Ëąá”—á”‰Êł?" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á¶œá”ƒÊłá”‰â€§â€§â€§" "áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą âżá”ƒá”›Êž á”‡á”˜á”ˆá”ˆâ±á”‰Ëą?" "á”†á”˜Êłá”‰âžŽ Ê·Ê°Êž ⁿᔒᔗ‧‧‧" "ᎌʰ➎ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”˜ÊłÊłÊž ⁱᔗ ᔘᔖ!" áŽŹá¶ á”—á”‰Êł á”ˆá”‰ËĄâ±á”›á”‰Êłâ±âżá” ᔗʰᔉ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᎏ ʰᔘᔍ‧ "Ꮀᔒⁿ'á”— ⁱⁿ á”–á”˜á”‡ËĄâ±á¶œ!" "áŽżâ±á”Ê°á”—; Ëąá”’ÊłÊłÊžâžŽ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆâ€§â€§â€§" ᔀʰᔉ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·â±âżá” á”á”’Êłâżâ±âżá” ᔒᶠ Ê°â±Ëą á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊžâžŽ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”ƒËą ⁱⁿ á¶ á”’Êł ᔃ Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ÊČᔘᔐᔖᔉᔈ ᔒᔘᔗ➎ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔉᔛᔉⁿ á”ˆá”’â±âżá” ᔃ á”ˆá”ƒâżá¶œá”‰ Êłá”’á”˜á”—â±âżá”‰! ᔀʰᔉ â±âżá”—á”‰Êłâ±á”’Êł Ê·á”ƒËą á”á”’ËĄá”ˆá”‰âż ⁱⁿ á¶œá”’ËĄá”’á”˜ÊłâžŽ á”á”’âżá”‰Êž ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ á¶ á”’Êł áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§ "᎔ ˥ᔒᔛᔉ ⁱᔗ; á”—Ê°á”ƒâżá”Ëą! ᔆᔃʞ➎ ᔈⁱᔈ ʞᔒᔘ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ ᔗʰᔉ Ê·Ê°á”’ËĄá”‰ ᶜⁱᔗʞ?" "á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˹ᔃⁱᔈ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ Ëąá”˜Êłá”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż & áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔍᔉᔗ ᔃⁿ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ‧‧‧" ᔀʰᔉ á”á”ƒâżá” Ê°á”ƒËą á”–Êłá”’á”›â±á”ˆá”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”‰á”›á”‰Êł! by @alyjaci

Warning: This item may contain sensitive themes such as nudity.

á¶ Êłá”ƒá”—á”‰Êłâżâ±á¶»á”ƒá”—â±á”’âż âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€™Ëą ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”—á”’Ê·âż Ê·Ê°á”‰âż Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ Ê·á”ƒËą á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžá¶»á”‰ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ Ê·Ê°á”‰âż áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Êłá”‰á”ƒá¶œÊ°á”‰á”ˆ ᔃ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔃ˥˥ Ê°â±Ëą Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê° á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔗʰᔉ á”‡â±á”á”á”‰Ëąá”— ËąÊ·â±âżá” á”—á”’ ʷʰᔃᶜᔏ ᔗʰᔉ á¶œá”’âżá”—Êłá”ƒá”–á”—â±á”’âżâžŽ ᔃⁱᔐᔉᔈ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–á”ƒÊłá”ƒá”—á”˜Ëą á¶ á”’Êłá¶œá”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž ᔇᔘᔗ â±âżËąá”—á”‰á”ƒá”ˆ ᔍᔒᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰⁱᔗ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ʰᔉᔃᔈ ᔒⁿ á”ƒá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— ᔇʞ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâ€§ áŽčá”ƒá”â±âżá” ᔃ ⁿᔒⁱ˹ᔉ➎ ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ á¶ á”ƒá”ˆâ±âżá” á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʰᔉ'ᔈ ᔉᔛᔉⁿ á¶œá”’á”á”–Êłá”‰Ê°á”‰âżá”ˆâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰á”ƒá”ËĄÊž ᶠᔉ˥˥ ᔇᔃᶜᔏ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ á”ƒËĄËąá”’ ËąËĄá”ƒá”á”á”‰á”ˆ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— Ê°â±Ëą á”’Ê·âż á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ âżá”’Ê· á”ˆá”‰á”‰á”–ËĄÊž á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊž á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâ€§ áŽŸá”ƒâżâ±á¶œá”á”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗᔒᔒᔏ ˹ᔃⁱᔈ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ á”—á”’ á”ˆâ±Ëąá”–á”’Ëąá”‰â€§ "ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—Êž? ᎌ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą âżá”’Ê· ᔉᔛᔉⁿ Ê·â±ËĄËĄâ±âżá” á”—á”’ ˹ᔉᔗᔗ˥ᔉ á¶ á”’Êł Êžá”‰ËĄËĄâ±âżá” á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᔃ˹ ʰᔉ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ ᔇᔘᔈᔍᔉ á”’Êł Êłá”‰á”ƒá¶œá”— ᔃᔗ á”ƒËĄËĄâ€§ “ʞᔒᔘ Ê°á”‰á”ƒÊł ᔐᔉ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔒᔇ˹‧ ᎎᔉ ᔖᔉᔗ ʰᶀᔐ á”á”‰á¶°á”—ËĄÊžË‘ “᎔ á¶œá”ƒâżâ€™á”— Êłá”‰á”›â±á”›á”‰ ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ⁱᔗ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆá”Ž ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒá”â±âżá”â€§â€§â€§â€ á¶œá”ƒÊłá”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž á”—á”ƒá”â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ Ê°â±Ëą á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰Ë’ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˹ᔉᔗ ʰⁱᔐ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ "᎔ ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ ᔗʰᔉ ᔒᶰᔉ Ê·Ê°á”’'Ëą ᔆᔉᔐⁱ á¶œá”’á”á”ƒá”—á”’Ëąá”‰Ë‘Ë‘Ë‘" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ ᔉᔛᔉⁿ á”ËĄá”ƒá”ˆ ⁱᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”ƒá¶œá”—á”‰á”ˆ á”ƒâżá”Êłâ±ËĄÊžâžŽ ᔃ˹ ʰᔉ ᔏᶰᔉʷ ʰᔉ'ᔈ ᔍᔉᔗ ᔃ ʰᔃᶰᔈ ËąÊ·á”ƒá”—á”—á”‰á”ˆ ᔃʷᔃʞ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ Ëąâ±âżá” á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ áŽ±á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž Ê·Ê°á”‰âż Êłá”‰á”á”ƒâ±âżâ±âżá” á¶œá”’á¶°Ëąá¶œá¶€á”’á”˜Ëąá¶°á”‰ËąËąâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž á”âżá”‰Ê· ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”‰ ʰᔉ'Ëą ⁱⁿ‧ â€œáŽŽÊłâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ʰᔘᔐᔐᶀᶰᔍ➎ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżË‘ â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ ᔉᶜʰᔒᔉᔈ ᔃ˹ ʰᔉ Ëąá”ƒÊ· ʰᶀᔐ ËąËĄá”’Ê·ËĄÊž ᶜᔒᔐᔉ‧ “ᔂʰᔃ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ⁱᔗ á”‰á”ƒËąÊž ᔇᔘᔗ Ê°á”ƒÊłá”ˆËĄÊž á¶œá”’âżá”—á”ƒâ±âż á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”á”‰âżá”—â€§ “᎔ Ê·á”ƒËą Ëąá”’ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆá”Ž ᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ Êłá¶€á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ˒ ᔃ˹ ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔐᔃᔏᔉ ᔃ á¶œá”ƒËĄËĄË‘Ë‘Ë‘â€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżË’ âżá”’Ê· á”‰ËŁâ±á”—â±âżá” á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËą ᔇᔘᔗ ˹ᔗᶀ˥˥ ⁱⁿ ᔃ ᔇⁱᔗ ᔒᶠ ᔃ Ëąá”—á”˜á”–á”’Êł ᶰᔒᔗ ᔏᶰᔒʷᶀᶰᔍ á”‰ËŁá”ƒá¶œá”—ËĄÊž Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ Ê·á”ƒËą ᔃᶰᔈ á¶ á”‰á”‰ËĄá¶€á¶°á” ᔗʰᔉ á”‰á¶ á¶ á”‰á¶œá”—Ëą ᔒᶠ ᔗʰᔉ ʰᶀᔗ˒ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâžŽ ᔃ˹ Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ á”–á”ƒâ±âż á”ƒËĄËąá”’ á¶ ËĄá”’á”’á”ˆá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹‧ “ᎎᔉ'Ëą ʷᔃᔏᶀᶰᔍᔎ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ‧ “ᔂʰᔉ  á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡; ʷʰᔃᔗ'Ëą Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżâ±âżá”?” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ Ê°â±Ëą á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê° á¶ á”‰á”ƒÊłá¶€á¶°á” áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°'Ëą Êłá”‰á”ƒá¶œá”—á¶€á”’á¶°â€§ "᎔ á¶œá”ƒâż ᔗᔉ˥˥ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ⁱᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§" "ᎎᔉʰ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰ÊłËąâ€§ â€œáŽźá”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§â€§â€§ ᎔ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔃ á”Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᔖᔃᔗᔗʞ‧ áŽžá”ƒËąá”— á”—Ê°â±âżá” ᎔ á”âżá”‰Ê·âžŽ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔃ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ ᎔ á”—Ê°â±âżá”â€§ á”˜á¶°á”—á¶€ËĄ ᎔ ˹ᔒᔐᔉ Ê°á”’Ê· ᔉᶰᔈᔉᔈ ᔘᔖ Ê°á”‰Êłá”‰ ᔃᔗ ʷʰᔃᔗ ᎔ á”ƒËąËąá”˜á”á”‰ ⁱ˹ Êžá”’á”˜Êł Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€Šâ€ “áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ ⁱᔗ á”âżá”’á¶œá”á”‰á”ˆ Êžá”’á”˜Êł ʰᔉᔃᔈ➎ Êłá”‰âżá”ˆá”‰Êłâ±âżá” Ëąá”—á”ƒá”—á”‰ ᔒᶠ ˹ᔉⁿ˹ᔉ˥ᔉ˹˹ⁿᔉ˹˹➎ ᔃⁿᔈ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”˜âżá”—â±ËĄ ᎔ ᔗᔒᔒᔏ Ê°á”‰Êłá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êł á¶ Êłá”’á” á”‡á”‰â±âżá” âżá”’âżâ»á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâ€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ ⁱᔗ’˹ á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜ËąâžŽ ⁿᔒᔗ âżá”’âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąá”Žâ€ â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ ” “ᔁᔍ➎ á”ˆá”’âż'á”— á¶œÊłÊžâ€§â€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗᶀ˥˥ á”—ÊłÊž á”—á”’ Ê·Êłá”ƒá”– Ê°â±Ëą á”ƒá¶œÊ°â±âżá” ʰᔉᔃᔈ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ ⁱᔗ Ê·Ê°á”‰âż ᔃ á”âżá”’á¶œá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ â€œáŽ”â€™ËĄËĄ ᔍᔉᔗ ⁱᔗᔎ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ “ʞᔒᔘ á”á”’âżâżá”ƒ Ê·á”’Êłá” á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·Ë€â€ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á‘«á”˜á”‰Ëąá”—â±á”’âżá”‰á”ˆâ€§ “᎔ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ⁱᔗ Ëąá”ƒá¶ á”‰â€§â€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·â±ËĄËĄ á”ˆá”‰á”ƒËĄ ᔃ˹ ᎔ Ê°á”ƒá”›á”‰âżâ€™á”— Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆâ€Šâ€ â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâžŽ ᎔ Ê·á”’âżâ€™á”— ʰᔃᔛᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜âżá”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆâ€§â€ “᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ á”ˆá”‰á”ƒËĄ ʷⁱᔗʰ á”’á”˜Êł á”‡á”’ËąËąâ€§â€§â€§â€ â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆË’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżËą ˹ᔗⁱ˥˥ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êłâ±âżá”; á”ˆá”’âżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê°á”‰â€™Ëą Ê°á”‰Êłá”‰â€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ëąá” á”˜á¶€á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˥ᔉᶠᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ â€œá¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒâżÊž á”‡á”‰á”—á”—á”‰ÊłË€â€ â€œËąá”—â±ËĄËĄ ⁿᔒᔗ á”—á”’á”—á”ƒËĄËĄÊž á¶œËĄá”‰á”ƒÊł á”â±âżá”ˆá”‰á”ˆ ʞᔉᔗ‧ ᔂᔃⁱᔗ➎ Ê·Ê°á”’ ᔉ˥˹ᔉ'˱
” “᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʞᔒᔘ Ëąá”—Êłá”ƒâ±á”Ê°á”— Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᎔’ᔈ ʰᔃᔛᔉ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔇʞ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ ᔇᔘᔗ ᎔’ᔐ ⁿᔒᔗ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ Ëąá”’ ᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʞᔒᔘ Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᔆᔗⁱ˥˥➎ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔐᔃᔏᔉ Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶  ᔃᔗ ʰᔒᔐᔉᔎ ᔂʰᔃᔗ ᔈᔒ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ᔘᔖ ᔗᔒˀ” â€œá¶ â±ÊłËąá”— Ëąá”—á”’á”– Êłá”ƒá”á”‡ËĄâ±âżá” á”’âżâ€Šâ€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ á”á”’Êłá”‰ á”âżá”’á¶œá”â±âżá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᎔’ᔛᔉ ᔃ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—â±á”’âżâ€§ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ᔐᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰Ë€â€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ˆá”’âżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽŸâ±âżá”Êž ᔃ ” â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ⁱ˹ ᔐʞ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ ᔆᔒ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ á”ƒËĄá”’âżá”‰á”Žâ€ â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᎔ ᔃᔐ á¶œá”ƒÊłâ±âżá” á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”ƒËąâ€Šâ€ “᎔ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ʷᔉ ” “᎔ á¶œá”ƒâż á”ƒËąá” áŽŸËĄá”ƒâżâ€Šâ€ “ᔂʰʞˀ ᎎᔉ’˹ ⁿᔒᔗ ᔍᔒ ” â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ʰᔉ ” “ᑫᔘⁱᔉᔗ➎ ʞᔒᔘ á”á”’á”’á¶ Ëą á”ƒÊłá”‰ Ê·á”’ÊłËąá”‰âżâ±âżá” ᔐʞ ʰᔉᔃᔈ á”—Ê°Êłá”’á”‡á”‡â±âżá” Ëąá”’ á”âżá”’á¶œá” ⁱᔗ ᔒᶠᶠᔎ” áŽźá”’á”—Ê° ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž á”ƒá¶œá”—â±âżá” á”á”’Êłá”‰ ËĄâ±á”á”‰ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ â€œá”‚á”‰â€™ËĄËĄ ˹ᔉᔉ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· ᎟ᔃᔗ‧‧‧” “ᔆᔉᔉ ʞᔃ‧” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˥ᔉᶠᔗ‧ â€œáŽŽá”˜âżá”ÊłÊžË€â€ â€œáŽłá”˜á”‰ËąËą á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ʰᔃᔛᔉ á”ˆâ±âżâżá”‰Êłâ€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔍᔒᔗ ᶠᔒᔒᔈ‧ á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊžâžŽ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ Êłâ±âżá”â±âżá”â€§ “ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔏᔉᔉᔖ á”‰á”ƒá”—â±âżá”á”Žâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ “Ꮁʰ á”á”’âżâżá”ƒ Ê·á”’Êłá” á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·Ë€ ᎔ Êłâ±á”ˆ á”’ ᔗʰᔉ á”ƒâżá”ƒËĄÊžá¶»á”‰Êłâ€§â€§â€§â€ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ “ᔀʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž áŽ·Êłá”ƒá”‡ âżá”‰á”‰á”ˆËą ʞᔉᔎ” áŽźá”˜á”— ᔆᔒ ᔈⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§ “᎔’ᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔃ ᔇⁱᔗ á”—á”’ ËąÊ°á”ƒá”á”‰âż ᔘᔖ á”—á”’ ᔈᔒ ᔐʞ ÊČᔒᔇ Ê·á”‰ËĄËĄ ᔇʞᔉᔎ” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ➎ âżá”‰á”›á”‰Êł ËĄâ±á”â±âżá” á¶œá”’âżá¶ ËĄâ±á¶œá”— á”’Êł á”—á”’ ˥ⁱᔉ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ â±ËŁá”‰á”ˆ Ê·á”ƒÊłá” á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—Ëąâ€§ â€œá”€Ê°á”ƒâżá”Ëąâ€Šâ€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔃⁱᔈ➎ á”˜âżá”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżâ€§ ᔆᔗⁱ˥˥ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔈᔒ‧ "ᔂᔉ'ᔛᔉ ʰᔃᔈ ᔃ ËĄá”’âżá” ᔈᔃʞ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ʷᔉ?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâžŽ Ëąá”—Êłá”’á”â±âżá” Ê°â±Ëą á”ƒâżá”—á”‰âżâżá”ƒá”‰ Ëąá”á”’á”’á”—Ê°â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰â€§â€§â€§" "᎔'ᔐ Ëąá”’ á”ËĄá”ƒá”ˆ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”‡á”’á”˜âżá¶œâ±âżá” ᔇᔃᶜᔏ‧ áŽŸá”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· Ê·â±ËĄËĄ ᔇᔉ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§â€§â€§ ʞᔒᔘ á”—Ê°â±âżá”?" á”âżá”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ᔏᔉᔉᔖ ᔃʷᔃᔏᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą Ëąá”—á”‰Êłá”—á”’Êłá”’á”˜ËąËĄÊž ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔇʞ âżá”’Ê·â€§ ᔆᔒ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ᔃⁿᔈ Ê·Ê°â±Ëąá”–á”‰Êłá”‰á”ˆ "ʞᔒᔘ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔍᔒᔒᔈ âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ʷᔒᔏᔉ á”‰á”ƒÊłËĄÊž á”—á”’ Ëąá”˜âżÊłâ±Ëąá”‰âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” ᔒⁿ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ʰⁱᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ ᎎᔉ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— á”âżá”’Ê· ⁱᶠ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ’ᔈ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá” á”ƒá”á”ƒâ±âżâžŽ Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Êłá”‰Ëąá”˜á”â±âżá”â€§ áŽŒÊł ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— á”—á”’ Ê·Ê°á”‰âż áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”á”‰á”—Ëą ᔇᔃᶜᔏ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”ƒËą Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ Ê°á”‰Êł ʰᔉ Ëąâżá”‰á”ƒá”Ëą á”—á”’ á”ˆâ±á¶ á¶ á”‰Êłá”‰âżá”— Êłá”’á”’á” á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄâ€§ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€Šâ€ ᔆʰᔉ Ê·á”ƒËą Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰á”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ Ê°á”’Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”’âżá¶œá”á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ËĄâ±á”á”‰ ᔃ ËĄâ±á”Ê°á”—â€§ â€œá”€Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔒᔘᔗᔎ ᎎᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”–á”‰Ëąá”—á”‰Êł ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ ” “᎔ á”âżá”’Ê·; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ⁱᔗ âżá”‰á¶œá”‰ËąËąá”ƒÊłÊž á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ʞᔒᔘ ” ᎎᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”—á”—â±âżá” ᔘᔖ ᔒⁿ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż á¶ á”˜ËĄËĄÊž ᔃʷᔃᔏᔉ‧ "Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊž'Ëą ᔃ á”‡ËĄá”˜Êłâ€§â€§â€§" "᎔ ᔇᔉᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§" áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âżâžŽ á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł á”âżá”’á¶œá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ “᎔ ᶜᔃᔐᔉ á¶ á”ƒËąá”— ᔃ˹ ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâ€§ ᎔ á”–ËĄá”ƒâżâżá”‰á”ˆ ᔒⁿ ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆâ€§â€ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ “᎞ᔉᔗ'Ëą ᔍᔒ ” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˥ᔉᶠᔗ‧
ar ŰŽÙ…ŰŽÙˆÙ† (ŰŽŰźŰ”ÙŠŰ©) Bangla àŠȘ্àŠČà§àŠŻàŠŸàŠ™à§àŠ•àŠŸàŠš Catalan PlĂ ncton Chinese çšźè€æż Hebrew Ś€ŚœŚ Ś§Ś˜Ś•ŚŸ hr Ć ime Josip Plankton ă‚·ă‚§ăƒ«ăƒ‰ăƒłăƒ»ă‚žă‚§ăƒŒăƒ»ăƒ—ăƒ©ăƒłă‚Żăƒˆăƒł Sheldon J. Plankton ă‚·ă‚§ăƒ«ăƒ‰ăƒłăƒ»Jăƒ»ăƒ—ăƒ©ăƒłă‚Żăƒˆăƒł ko í”Œëž‘íŹí†€ (ë“±ìž„ìžëŹŒ) ru ĐŸĐ»Đ°ĐœĐșŃ‚ĐŸĐœ (ĐżĐ”Ń€ŃĐŸĐœĐ°Đ¶) sr ĐšĐ”Đ»ĐŽĐŸĐœ ĐŸĐ»Đ°ĐœĐșŃ‚ĐŸĐœ zh çšźè€é—†
ᎏ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ pt. 1 áŽŒâżá¶œá”‰ á”ƒá”á”ƒâ±âż, ᔃ á”â±ËąÊ°á”ƒá”– á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ ᔆᔒ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— á”—Ê°á”˜Ëą Ê·á”‰Êłá”‰ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽłá”ƒÊłÊž! áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆ á”‡á”‰Ê°â±âżá”ˆ á”—á”’ á”’á”›á”‰Êł ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ Êłá”‰âżá”’á”›á”ƒá”—â±á”’âżËąâ€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ê·á”’Êłá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”‰â±âżá” á”’âżá¶œá”‰ á”ƒá”á”ƒâ±âż á”—á”ƒá”˜âżá”—á”‰á”ˆ ᔇʞ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ â€œá”‚Ê°á”ƒËĄá”‰Ëą á”ˆá”’âżâ€™á”— ᔉᔃᔗ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ!” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”—Ê°á”‰âż ÊČᔘᔐᔖᔉᔈ ᔒⁿ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż, Ê°á”‰Êł ᔈᔃᔈ á”â±á”›â±âżá” Ê°á”‰Êł ˹ᔒᔐᔉ á”á”’âżá”‰Êžâ€§ á”†á”‰á”‰â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡, áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗᔒᔒᔏ á”–á”‰á”ƒÊłËĄ ʰᔒᔐᔉ ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”ƒâż ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ ʷᔃʞ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡Ëą Ê°á”’á”˜Ëąá”‰, Ëąá”–á”’á”— ⁱⁿ ᔗᔒʷ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·Ëą ᔇᔒᔗʰ á”‡á”‰â±âżá” ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â€§ “ᎎᔉʞ, Ê·á”‰â€™Êłá”‰ á”á”’âżá”‰ âżá”’Ê·!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’á”ƒËŁá”‰á”ˆâ€§ ᔆᔖᔒᔗ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰ÊłËą Ëąá”‰á”‰â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”’ á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§ “᎔ á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰ ⁿᔒ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰ á”á”˜Ëąá”— Ê°á”ƒÊłá” ʞᔒᔘ! ᎔’˥˥ ⁿᔒᔗ ˥ᔉᔗ ⁱᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âż!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”— ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”’ËĄËĄá”ƒá”–Ëąá”‰á”ˆ ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËą ᔒⁿ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡Ëą ËĄá”ƒá”–â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ʰᔘᔍᔍᔉᔈ ʰⁱᔐ á”˜âżá”—â±ËĄ ʰᔉ Ê·á”ƒËą á”—á”’ á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ËąÊ°á”‰á”ˆ á”á”’Êłá”‰ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔐᔃʞ ⁿᔒᔗ á”’á”˜á”—Ê·á”ƒÊłá”ˆËĄÊž ᔃᔈᔐⁱᔗ ⁱᔗ, ᔇᔘᔗ ʰᔉ ËĄâ±á”á”‰á”ˆ Ê°á”ƒá”›â±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”— ʰⁱᔐ‧ Ꮁᔛᔉⁿ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ ᔈᔒᶻᔉᔈ ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉʞ ˹ᔗⁱ˥˥ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— ᔐᔒᔛᔉ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ⁿᔒᔗ á”ˆâ±Ëąá”—á”˜Êłá”‡ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ᎎᔉ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔃᔇᔒᔘᔗ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔈᔒ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”’âżá¶œá”‰ ʰᔉ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰Ëąâ€§ ᎎᔉ á”ƒËĄËąá”’ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłá”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶œÊłá”’ËąËąâ±âżá” ᔗʰᔉ ˥ⁱⁿᔉ Ê·Ê°á”‰âż Ëąá¶œá”ƒÊłâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ “áŽčá”˜Ëąá”—â€™á”›á”‰ á”—â±Êłá”‰á”ˆ ʞᔒᔘ ᔒᔘᔗ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— ʰᔉ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊž á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ ᔆᔖᔒᔗ ᔃⁿᔈ áŽłá”ƒÊłÊž Ê·á”‰Êłá”‰ ËąÊ°á”ƒÊłâ±âżá” ᔃ á”—á”’Êž Ê·Ê°á”‰âż ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłá”‡á”‰ËĄËĄ ÊČá”ƒÊłÊłá”‰á”ˆ ᔃ˥˥ ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ‧ á”†á”—â±ÊłÊłâ±âżá” á¶ Êłá”’á” Ê°â±Ëą ᔈᔉᔉᔖ ˹˥ᔉᔉᔖ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”‰âżËąá”‰á”ˆ ᔘᔖ‧ â€œáŽ”â€™ËĄËĄ ᔍᔒ ᶜʰᔉᶜᔏ Ê·Ê°á”’â€™Ëą ᔃᔗ ᔐʞ á”ˆá”’á”’Êłâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ˹ᔃⁱᔈ, Ê°á”‰ËĄá”–â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ⁱᔗ Ëąá”—Êłá”ƒâ±á”Ê°á”—â€§ â€œá”†á”ƒâżá”ˆÊž; ʷʰᔃᔗ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ Ê°á”‰Êłá”‰?” to be cont. pt. 2
https://youtu.be/Cq7X-HyO69s?si=lTAO8e9my_LGNCsz
https://i.imgflip.com/8k1rtk.gif
áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—Ê°Êž âżá”‰â±á”Ê°á”‡á”’á”˜Êł pt. 1 âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”—á”ƒÊžËą ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "᎔ᔗ'ËĄËĄ ᔇᔉ ᶠᔘⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ ˹ᔒᔐᔉ â±á”á”–Êłá”’á”›á”‰á”á”‰âżá”—Ëą á”á”‰á”—á”—â±âżá” Ê·á”’Êłá”á”‰á”ˆ ᔒⁿ‧ ᔆᔒ ʰᔉ'Ëą Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ˥ᔉᔗ ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊž âœá”ƒâżá”ˆ ᔉᔛᔉⁿ ʰᔉ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ˆâ±ËąËĄâ±á”á”‰ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ ⁿᔒⁱ˹ᔉ á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ Ê·á”’Êłá”âŸ ᔃⁿᔈ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— ʰᔃᔛᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° Êłá”’á”’á” á”—á”’ â±âżá¶œËĄá”˜á”ˆá”‰ ʰⁱᔐ‧ áŽłá”ƒÊłÊž ᔗʰᔉ ˹ⁿᔃⁱ˥ ᔉᔛᔉⁿ á¶œÊłá”ƒËąÊ°á”‰Ëą Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ᔃⁿᔈ ʰᔉ ËĄâ±á”á”‰Ëą á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔆᔖᔒᔗ➎ ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ'Ëą ᔖᔘᔖᔖʞ‧ ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔏᔉᔉᔖ ᔃⁿ ᔉʞᔉ ᔒⁿ ᔗʰᔉᔐ➎ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”ƒâż ᔍᔉᔗ á”‰á”ƒËąâ±ËĄÊž á”ƒâżá”ÊłÊž Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰á”›á”‰Êł á”ƒâżâżá”’ÊžËą ʰⁱᔐ➎ á”ƒá”‡ËĄá”‰â±Ëąá”— á”˜âżâ±âżá”—á”‰âżá”—â±á”’âżá”ƒËĄËĄÊžâ€§ ᔀʰᔉʞ á”âżá”’Ê· ᔉᔃᶜʰ á”’á”—Ê°á”‰Êł Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ ᔇᔘᔗ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔃᔗ á”’á”ˆá”ˆËą Ëąâ±âżá¶œá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”’Êłá”Ëą á¶ á”’Êł á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”‰âżá”‰á”ÊžâžŽ ʷʰⁱᶜʰ á¶œá”ƒâż ᔖᔘᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔉ Ê·Êłá”’âżá” ʷᔃʞ‧ áŽźá”˜á”— ᔒᔖᔖᔒ˹ⁱᔗᔉ˹ á”ƒá”—á”—Êłá”ƒá¶œá”—âžŽ á”á”ƒá”â±âżá” á”—Ê°á”‰â±Êł á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËąÊ°â±á”– á”ˆÊžâżá”ƒá”â±á¶œ ᔈᔘᔒ Ê·á”’Êłá”â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔇᔉ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔃ˥˥➎ ᔃⁿᔈ á¶œá”ƒâż ᔉᔛᔉⁿ ᔇᔉ âżâ±á¶œá”‰Êł á”—á”’ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°á”ƒâż ᎔ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”âżá”’Ê·Ëą ʰᔉ'Ëą ᔃ á”–á”ƒá¶œâ±á¶ â±Ëąá”— ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”’Ê·Ëą á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒâżá”á”‰Êł â±ËąËąá”˜á”‰Ëą ᔆᔒ ᔗʰᔉʞ á¶œá”ƒâż ᶜᔒᔐᔉ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ á¶œá”’á”á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰Ëą á”—á”’ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”— ᶻᔒⁿᔉ˹‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ƒËĄËąá”’ á”âżá”’Ê·Ëą ʰᔉ Êłá”ƒÊłá”‰ËĄÊž ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔘᔖ➎ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”’âżá¶œá”‰ ⁱⁿ ᔃ Ê·Ê°â±ËĄá”‰ á”ˆá”’á”‰Ëą á”—á”’ ËĄâ±á”á”‰ ᔐᔉ á”’Êł Ê°â±Ëą á”Êłá”ƒâżá”ˆá”á”ƒâ€§ áŽźá”˜á”— ᔉᔛᔉⁿ ʰᔉ Ê°á”ƒËą ˥ⁱᔐⁱᔗ˹ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”âżá”’Ê·Ëą ⁱᔗ‧ ᔀʰᔉʞ Ê·á”‰Êłá”‰ á”–ËĄá”ƒÊžâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔗ˹ Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”˜á”‡á”‡á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔗᔒᔉ ᔒⁿ ᔃ Êłá”’á¶œá”â€§ "ᔂᔃᔗᶜʰ ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”á”’â±âżá”âžŽ ʞᔒᔘ ᶠᔒᔒ˥!" Êžá”‰ËĄËĄá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗᔒᔒᔏ Ê°â±Ëą Ëąá”’á¶œá” ᔒᶠᶠ‧ ᎔ᔗ˹ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż ʷᔃʞ ᔒᶠ ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” ʰᔉ á¶œá”ƒÊłá”‰Ëą ᎔ á”á”˜á”‰ËąËąâ€§ ᔂᔉ ᔍᔒᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔒᔐᔉ ⁱᶜᔉ á”˜âżá”—â±ËĄ ᶠᔉ˥ᔗ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§ ᔀʰᔉ ᔖᔉᔗ˹ ᶜᔃᔐᔉ â±âżËąâ±á”ˆá”‰ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— ᔍᔃᔛᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔒᔐᔉ á”â±ËąËąá”‰Ëąâ€§ "áŽ±á”ƒËąÊžâžŽ ᔇᔒʞ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”—á”‰ËĄËĄâ±âżá” ˹ᔖᔒᔗ➎ Ê°á”’ËĄá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ‧ áŽșá”’Ê· ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔐᔘᶜʰ ᔒᶠ ᔃ Ê°á”˜á”á”á”‰ÊłâžŽ ᔇᔘᔗ Ëąâżá”˜á”á”ËĄá”‰Ëą ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’á”—; ʰᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł á”ˆá”’á”‰Ëą ʷⁱᔗʰ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ➎ ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ⁿᔒᔗ á¶ á”’Êł ËĄá”‰âżá”á”—Ê° ᔒᶠ ᔗⁱᔐᔉ‧ ᎔ á”âżá”‰Ê· ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”˜á”á”á”‰Ëąá”— ᔃ á”‡á”’á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔃᔐᔉ➎ á”âżá”’Ê·â±âżá” ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆËą ᶜᔒᔐᔖᔉᔗⁱᔗⁱᔛᔉ âżá”ƒá”—á”˜Êłá”‰â€§ ᎔ Ê·á”ƒËą ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ˹ᔒᔐᔉ ᶠᔒᔒᔈ Ê·Ê°á”‰âż á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ᔘᔖ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ‧ "᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'ᔈ ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžËąá”‰ ᔗʰᔉ Êłá”‰á¶œâ±á”–á”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ ᶠᔉᔉ˥ ʞᔒᔘ ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ᔍᔉᔗ ᔃ á”—á”ƒËąá”—á”‰ ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”ˆá”‰ËĄâ±á¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËąâ€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "áŽźá”˜á”— ⁱᶠ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§" "áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ⁿᔒᔗ Ê°á”‰Êłá”‰; á”‡á”‰Ëąâ±á”ˆá”‰ËąâžŽ ʷᔉ'Êłá”‰ á”’âżËĄÊž á”‰á”ƒá”—â±âżá” ⁱᔗ➎ ⁿᔒᔗ Êłá”‰á”›á”‰á”ƒËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ➎ á”âżá”’Ê·â±âżá” ʰᔉ'Ëą ᔗʰᔉ á”’âżËĄÊž á”–á”‰ÊłËąá”’âż á”‡á”ƒÊłâżá”‰á”ˆ á¶ á”’Êł ˥ⁱᶠᔉ‧ ᔀʰᔉʞ ˹ᔖ˥ⁱᔗ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ➎ á”‰á”ƒá”—â±âżá” á”‰á”›á”‰ÊłÊž ËĄá”ƒËąá”— á”á”’ÊłËąá”‰ËĄ! "á”€Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ ᔏⁱᔈ‧‧‧" ᎔ Ëąá”ƒÊ· Ê°á”’Ê· Ëąâ±âżá¶œá”‰Êłá”‰ ʰᔉ'Ëą ʷⁱᔗʰ á”Êłá”ƒá”—â±á”—á”˜á”ˆá”‰âžŽ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”ƒÊłá”‰ËĄÊž Ëąá”’ á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżá”ƒá”—á”‰ËĄÊž ËąÊ°á”’Ê·Ëą á”ƒá”–á”–Êłá”‰á¶œâ±á”ƒá”—â±á”’âżâ€§ end Pt. 1 to be cont.
https://64.media.tumblr.com/63dedd17d9c7475e988742d936ffc712/9d33ffe6481e1eb1-c2/s1280x1920/381c299dfabd727b30bd34c9f59bf458b3d3bf97.png https://64.media.tumblr.com/3a207055f828e8af8cad52f3c41eb62a/7604008214e1f9ec-c6/s1280x1920/66aa2db929f61ccbd834a41d61a11413314b77f4.png https://64.media.tumblr.com/d6151935048be7da52bdb9b85477ff0d/4dd5c17eea5b85d6-b9/s1280x1920/5b83afe59ae5255bca9cbbadd86a317aebc94f3c.png
https://i.imgflip.com/8jy6ee.gif
Episode Transcript: One Coarse Meal Plankton: Enjoy, Eugene! (activates b*mb, which blows up roof) Mr. Krabs: (with a wooden plank in his mĂžuth) PLANKTON! (crunches the plank, breaking it) I just had that roof redone last week! Plankton: You will be re-re-doing it when I'm through with you! Mr. Krabs: Ready for instant? (SpongeBob takes off his hat and reveals a can of peas. Opens the can with his claw and pours all the peas into SpongeBob. Uses SpongeBob as a gum) Fire! (SpongeBob shoots peas at Plankton. The peas shoot through Plankton's air glider. Plankton blows a bubble over himself causing the peas to be deflected. The deflected peas hits the frying pans. One of the frying pans fall and hits SpongeBob. Plankton fires a missile at them) Take cover! (picks up SpongeBob and uses him as a shield, but the missile just falls straight to the ground) Oh, ha, ha, it didn't blow up. Another dud, Plankton. Plankton: Another dud huh? (pushes a button which causes the missile to transform into a robotic arm and it squeezes Mr. Krabs and SpongeBob) Mr Krabs: Oh, you're playin' with fire now, Plankton! Plankton: No need to get worked up with this, Krabs. Just give me the secret formula and off I go. Mr. Krabs: Well, you ain't gettin' it Plankton: Well, I construct you to reconsider. (presses a button and the arm squeezes harder) Mr. Krabs: Oh, go jump of a plank! Plankton: Oh well, I have other ways of getting it when I need. Where is the formula, Krabs? (tickles Mr. Krabs with feather. Mr. Krabs laughs) Still not going to talk 'ey, Krabs? (tickles Mr. Krabs' nose with the feather causing him to sneeze and blowing Plankton to the ground) OK Krabs, I see you're still not going to crack but I don't think your underling is of the same level. SpongeBob: I'll never talk Plankton: Well, we'll see what Mr.Feather has to say about that, SpongeBob: OK, OK! but I don't how to get into the safe behind the painting in Mr. Krabs' office that houses the secret formula! He won't let me near it! (everyone pauses) Plankton: Clever, behind the painting 'ey, Krabs? Mr. Krabs: Errrrrrrr... Plankton: (sniffs) Say what am I smelling? You got something burnıng? SpongeBob: (sniffs) Smells like blubber to me, Plankton: Bl-bl-blubber? Pearl: Dad! Plankton: (screams) Cal̶l off your daughter Krabs! CAL̶L HER OFF!! Mr. Krabs: She's a big gĂźrl, Plankton. I have no cĂžntrĂžl over what she does. Oh, and you better watch out. I think she's extra hangry today. Plankton: Stay back whale! I'm pippy to what you do to organisms like me. I've seen those documentaries! (as he says this, he backs up into the freezer) Pearl: Did he just go into the freezer? Plankton: (exits freezer and walks out the doors) Don't say it! Pearl: I ̶prefer salad over Plankton anyway. Mr. Krabs: Who knew Plankton was so afraid of whales? (chuckles evilly) Pearl, me darling daughter, you saved me busıness and my Formular now get us out of this strap. Pearl: Mall money. Mr. Krabs: Alright, alright. You're gettin' more like your old man every day. (gives dollar to Pearl) Pearl, why don't you swing to the Chum Bucket on your way to the mall? Give Plankton a little scare? Pearl: Double my mall money! Mr. Krabs: (grunts) Alright, SpongeBob. It's your turn! SpongeBob: Here you go, Pearl. Buy something pretty. Pearl: Hey, this isn't money! SpongeBob: No, it's even better! It's the money Mr. Krabs pays me with. (money is shown) Mr. Krabs' Wacky Bucks! Mr. Krabs: (to himself) It's all catching up to me... (to Pearl) Please, Pearl? Pearl: No way! The Chum Bucket is, like, totally gross! Mr. Krabs: Hmmm... in that case, I'll need to borrow one of your dressers. SpongeBob: Hummina-hunh? Pearl: (at the same time) Huh?! (bubble-wipe to the Chum Bucket. Plankton runs inside) Karen: My triumphant husband returns. How'd you fail this time? Plankton: Krabs had a whale! Karen: You mean his bıg, scary, teenage daughter? Plankton: I hear that mocking tone in your voice Karen, and I don't appreciate it! Don't you remember what happened to my ancestors at the hands of those beasts? (Plankton's family is shown having a picnic before being eaten by a whale) Karen: OK. When you take a b͞reak from your delusional paranoia, the trash needs some attention. It's ripened. (bubble-wipe to Plankton taking out the trash) Pearl: (emerges from dumpster) I'M HANGRY!! Plankton: NO!! (runs back inside and bars the door) That should keep her out! Pearl: (sneaks up behind him) I WANT PLANKTON MEAT! Plankton: (runs out the lab) Karen! She's here! She got in! Karen: What are you talking about? Plankton: There's a whale in the laboratory! Karen: Are you out of your mind? Plankton: See for yourself!! Karen: (checks the lab) No whale in here. Plankton: I swear! A whale was just in here. She was next to the transmutator. She was right here in this spot! Her mĂžuth all frothy, her blowhole flowing! Karen: Oh that's enough Plankton! If you'll excuse me, I have to get back to more permanent primary functions. (rolls away) Plankton: Karen! Karen--! Karen: I'm not listening! Hm hm hm! (time card appears) French Narrator: 16 paranoia-filled days later... Karen: (off microphone) Plankton, your dinner is ready. Plankton, can you hear me? Plankton: Yes, Karen. I can hear you. Could you please bring it up? I can't rısk stepping into the light. The whale might see me. (cries. Mr. Krabs, in a costume looking like Pearl, laughs. Bubble-wipe to night. Plankton is shown having a nightmare) No! No, no! (he is seen being chased by Pearl and falls into her blowhole) Whoa! (lands in Pearl's mĂžuth) Hey! Get me out of here! (Pearl flings him into her throat with her tongue) No, no! (falls into her stomach, where his ancestors find him) Grand-Dad: Hey, Plankton! Glad you could joın the rest of the famıly! Plankton: Grand-Dad? Grand-Dad: Yep, and you're pretty brave standing in that there gastric acid. Plankton: Gastric acid? (his bĂždy is half-burned. Screams while Pearl laughs evilly and lightning strikes. Wakes up from nightmare and screams) I CAN'T TAKE IT! Oh, this is driving me cRaZy! (cries. Mr. Krabs takes off his disguise and laughs. Bubble-wipe to morning; crying) What's the poınts of going on? I'll just be tĂžrture for the rest of my life by that whale! (lıes down) That's it. I'm done. The 4:15 bus should be here any time now. SpongeBob: Hi, Plankton. Whatchya doin' lĂ„yÄ«ng on the middle of the road? Plankton: Go away, CheeseHead! Can't you see I'm trying to get run over? In fact, better yet just step on me as hĂŁrd as you can, will ya? SpongeBob: I'm sorry, Plankton, but that flies in the face of my good nature. Plankton: Forget it kid. I'll just wait for the next bus. Go on back to the Krusty Krab and enjoy yourself. SpongeBob: Okay! (bubble-wipe to the Krusty Krab) Mr. Krabs: (erases a picture of Plankton) Goodbye, pipsqueak! SpongeBob: Sorry to interrupt your gloating, sir. I just thought it would be pertinent for you to know that Plankton is lĂ„yÄ«ng on the street, forlorn. Mr. Krabs: Really? He's a mess! SpongeBob: Mr. Krabs, I know you and Plankton are both sworn enemıes and all, but putting on a dress to frıghten him? Isn't that taking it a little too far? Mr. Krabs: May I remind you of the fact that you've disclosed the location of me safe, where I keep the secret formula? SpongeBob: No need to remind me, sir. I've broken Rule #2 in the employee rulebook: Never disclose the location of the secret formula! Don't worry, Mr. Krabs. I'll fıx this. (bubble-wipe to Plankton) Plankton: (angrily) Man, what does it take to getÌŽ run over around here?! SpongeBob: Hi, Plankton. Plankton: What, do you have mud in your ears? TAKE A HIKE! SpongeBob: Yes, I remember. But I just wanted to tell that the secret formula is not, I repeat NOT, in the safe behind the painting in the Krusty Krab. Plankton: What difference does it make? There's no point ever since I've been tĂžrture by that blasted whale. SpongeBob: Don't worry. Everyone has a secret fear! For instance, Mr. Krabs' secret fear is... (whispers in Plankton's ear) Plankton: Really? SpongeBob: Mmm-hmm, and guess what else? That was Mr. Krabs in whale suit that you've been scared of. Plankton: So, you're saying that this whole time it was Krabs masquerading as a whale?! (angrily) Why that conniving bottomfeeder! SpongeBob: But certainly, you wouldn't have use for such innocuous information, would you? Plankton: No, of course not. SpongeBob: Well, back to your self-destructive behaviour, Plankton. Thank you for this talk! Plankton: No, no. Thank you! (laughs evilly. Bubble-wipe to the Krusty Krab) Mr. Krabs: This is almost too fun! (puts on the Pearl costume) Plankton ain't even a challenge no more! Plankton: Oh, is that so. Mr. Krabs: Oh, Plankton. Back for more, aren't ya? Okay, here it goes. (breaths deeply) Boo! Plankton: You don't scare me, Krabs. Mr. Krabs: I ain't Krabs, I'm... uh, I mean... (in Pearl's voice) I'm Pearl, not Krabs. Plankton: The jĂžb is up, Krabs. I know all about the suit, and your secret fear! Mr. Krabs: Secret fear? (takes off the head; in regular voice) What are you talkin' about? Plankton: See for yourself. (the robotic arm squeezes Mr. Krabs) Enjoy the show! (a mime is shown) Mr. Krabs: No. No. Muh-muh-make it stop! Make it stop! Plankton: Doesn't feel so good on the other end of the stick, doesn't it, scaredy pants? I feel wonderfully! SpongeBob: Um, Plankton, if I were you I wouldn't be so snug. Plankton: Why? SpongeBob: Because a hangry pod of whales have just arrived for early feeding. (whales are outside) Plankton: (screams) Not another feeding! Get me out of here! (removes a nail from the floor and jumps ınsıde. SpongeBob puts a cork in the hĂžle, turns off a projector, making the whales disappear, and gets Mr. Krabs out of the robot arm) Mr. Krabs: Whew! You really redeemed yourself, boyÌą! (to mime) Okay, you're beginning to creep me out.
The Growths May 12, 2008 / Madness, Paranoia, and Mental Illness / anonymously authored / 2 minutes of reading Estimated reading time — 2 minutes I’d had them ever since I was a kid. I can remember being incredibly self-conscious about them, hiding them in my pockets under books and bags. The kids at school never said anything to my face, but I knew they were laughing behind my back. I remember asking my parents to take me to the doctor, to get them checked out. The growths on my hands seemed to be the elephant in the room back then, since they’d just say I was fine and change the subject. But I knew better. I had tried to remove them as a child, but without avail; trying to get them off was always a lost cause because I couldn’t continue once the pain kicked in. But today was different. It’s amazing how numb you can get with a couple of tourniquettes and a bottle of drink. I was originally planning to use sharps, but figured that trying to slice through the tough growths would be too arduous in my state. I opted for the slightly more technological plan B. I had to hurry though. I was already pretty light-headed and was starting to feel dizzy. My hands and forearms, nearly blue, couldn’t wait much longer either. The whirring of the blender helped to put me in a sort of trance–ready to do what I had wanted to do since I first looked down at my strange formations. I shoved my left hand in first. The immediate sensation of sharp blades slicing through was jarring, but I was surprised at how well the alcohol was working–I expected it to hurt more. I could hear the sharp metal churning and cutting, working perfectly as planned. I pressed my hand down harder. All those bad memories, all of the embarrassment–all of those horrible things were now nothing more... Breaking from the feelings of ecstasy, I pulled out before the blades hit knuckle. I smiled, taking a good look at my new hand. As for the growths–well, five down, and five to go!

Warning: This item may contain sensitive themes such as nudity.

ᔀʰᔉ áŽŹá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ pt. 5 áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ᔃ Ëąá”‰á”ƒá”—â€§ "áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”á”’ËĄá”ˆ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”‰ËĄËĄ; ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ á”á”˜Ëąá”— ʰᔃᔛᔉ ˹ᔉᔉⁿ Ê·á”ƒËą ʷʰᔃᔗ ʰᔉ ËąÊ°á”‰á”ˆá”ˆá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ˹ᔃⁱᔈ➎ ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ᔆᔖᔒᔗ ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ ᔖᔘᔖᔖʞ Ëąá”—á”ƒÊž ᔇʞ ʰⁱᔐ‧ "᎔˹ ʰᔉ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒâżÊž á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł?" áŽŹËąá”á”‰á”ˆ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ ᔆᔖᔒᔗ Ê·á”‰Êłá”‰ ˹ᔗⁱ˥˥ Êłâ±á”Ê°á”— Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ᔗʰᔉʞ Ê·á”‰Êłá”‰âžŽ á”á”‰á”—á”—â±âżá” Êłá”‰Ëąá”—â€§ "á”†á”’á”˜âżá”ˆËą ËĄâ±á”á”‰ ᔗʰᔉʞ á”á”˜Ëąá”—'ᔛᔉ ᔈᔒᶻᔉᔈ ᔒᶠᶠ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”’á”‡Ëąá”‰Êłá”›á”‰á”ˆ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” á”—Ê°á”‰â±Êł á‘«á”˜â±á”‰á”—ËĄÊž Ëąá”’âżá”’Êłá”’á”˜Ëą á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°Ëąâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”ƒÊłá” á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ ᔆᔖᔒᔗ➎ ËĄá”‰á” á”‰ËĄá”‰á”›á”ƒá”—á”‰á”ˆâ€§ "᎔'ᔛᔉ á”‡Êłá”’á”˜á”Ê°á”— ᔃ ᔍⁱᶠᔗ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”ƒËą Ê°á”ƒâżá”ˆá”‰á”ˆ ᔃ áŽ·Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᎟ᔃᔗᔗʞ‧ "᎔ᔗ'Ëą á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ᔃⁿᔈ ᔉⁿÊČᔒʞ➎ Ëąá”ƒá”›á”‰ ⁱᔗ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”ƒËą ʰᔃᔖᔖʞ á”—á”’ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ʰⁱᔐ ʷⁱᔗʰ ⁱᔗ‧ End finale
á‘«á”˜á”ƒËĄâ±á”—Êž ᔀⁱᔐᔉ pt. 2 âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽźá”‰â±âżá” ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᔒⁿᔉ ᔘᔖ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Êłá”’á”—á”‰ ᔃ ⁿᔒᔗᔉ Ëąá”ƒÊžâ±âżá” 'Ê·â±ËĄËĄ ᔇᔉ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ' á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔇᔉᔈ➎ á”ƒËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ˹ᔗⁱ˥˥ á”—á”’ á”‰á”ƒÊłËĄÊž á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”— ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ‧ ᔀʰᔉ ˹ᔘⁿ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž ᔘᔖ! ᔆᔒ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ ᔐᔃⁱⁿ ËĄá”’á”‡á”‡Êž ᔒᔘᔗ‧ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰Êł áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ ʷⁱᔗʰ Ê°á”‰Êł á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą á”—Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᔆʰᔉ Êłá”‰á¶œá”’á”âżâ±Ëąá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ ᔃ˹ Ê°á”‰Êł ᔈᔃᔈ'Ëą Êłâ±á”›á”ƒËĄâžŽ Ëąá”’ ËąÊ°á”‰ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆ ᔘᔖ á¶ á”’Êł Ê°á”‰Êł ᔈᔃᔈ‧ áŽșá”’á”— ʞᔉᔗ Ëąá”‰á”‰â±âżá” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ËĄá”’á”‡á”‡ÊžâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”—â€§ "ᎎᔉʞ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" ᎎᔉ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ ᔘᔖ‧ "᎔ á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ Êłá”‰á”ƒËĄ ᶠᔒᔒᔈ ⁱ˹‧‧‧" ᔆʰᔉ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”—Ê°â±âżá”â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᶠᔒᔒᔈ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”’Ê· á”‰á”›á”‰Êł ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ËąÊ°á”‰ á”á”‰á”ƒâżá”— á”‰á”ƒá”—â±âżá” ʰⁱᔐ‧ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”’ ˹ᔐᔃ˥˥➎ Ëąá”’ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ'ËĄËĄ ᔇᔉ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ᔈᔒ ᔐᔘᶜʰ!" ᔆʰᔉ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ʰⁱᔐ á”ˆá”’Ê·âż á”‡á”‰á”â±âżâżâ±âżá” á”—á”’ Ê·á”ƒËĄá” á”’á”›á”‰Êł á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”ƒâż ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâžŽ ËĄá”’á¶œá”â±âżá” ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł ᔃⁿᔈ á”á”‰á”—á”—â±âżá” Êłâ±á”ˆ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ⁿᔒᔗᔉ ʰᔉ ˥ᔉᶠᔗ‧ ᎎᔉ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ᔇᔃᶜᔏ ᔒⁿ ᔇᔉᔈ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔒᔏᔉ ᔘᔖ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”’á¶ á”—ËĄÊž á¶œÊłÊžâ±âżá” ᔃⁿᔈ á¶ Êłá”’á¶»á”‰âż ⁱⁿ á¶ á”‰á”ƒÊłâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰á”–ËĄÊžâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Êłá”‰á”ƒá¶œÊ°á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ á¶ ËĄâ±âżá¶œÊ°á”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ ᔃ á¶œÊłÊžâ€§ "á”†á”’ÊłÊłÊž ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”–âžŽ ᎔'ᔐ Ê°á”‰Êłá”‰ á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ‧ áŽŹâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ?" áŽŒâżËĄÊž Êłá”‰Ëąá”–á”’âżá”ˆâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔃ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰ÊłâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ ËąÊ°á”‰á”ˆ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ'Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Êłâ±âżá”â€§ ᎎᔉ ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ⁱᔗ ᔘᔖ á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”‰âżá”ˆâ€§ "᎔ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ ᎔'ᔐ Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá”âžŽ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔗᔉ˥˥ ᔐʞ ᔈᔃᔈ‧‧‧" "ʞᔒᔘ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ?" "᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ᔒⁿ á”‡á”‰Ê°á”ƒËĄá¶  ᔒᶠ ᔐʞ ᔈᔃᔈ Ê°á”’Ê· ʰᔉ á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ᔍᔒᔒᔈ ᶠᔒᔒᔈ ⁱ˹ ᔃⁿᔈ Ê°á”’Ê· ʰᔉ á¶œá”ƒâż'á”— ᔈᔒ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ‧‧‧" "᎔'ËĄËĄ ᔗᔃᔏᔉ á¶œá”ƒÊłá”‰ ᔒᶠ ⁱᔗ!" ᎎᔉ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ ᔒⁿ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâžŽ âżá”’Ê· á”âżá”’Ê·â±âżá” ᔗʰᔉ Êłá”‰á”ƒËąá”’âż á”‡á”‰Ê°â±âżá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”‡á”‰Ê°á”ƒá”›â±á”’á”˜Êłâ€§ "᎔ ᔍᔒᔗ ʞᔒᔘ; ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”ƒá¶ á”‰â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ á”‰âżá”ˆ ᔘᔖ Ê°á”ƒÊłá”â±âżá” ʞᔒᔘ➎ ᎔ á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰! áŽ±á”›á”‰ÊłÊžá”—Ê°â±âżá”'Ëą ᶠⁱⁿᔉ âżá”’Ê·âžŽ Ëąá”’ ÊČá”˜Ëąá”— á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°á”‰âžŽ ⁱⁿ ᔃⁿᔈ ᔒᔘᔗ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—Êłá”’á”á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą á”ƒâżá”—á”‰âżâżá”ƒ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— á¶œá”ƒËĄá”â±âżá” á”ˆá”’Ê·âżâ€§ "ᔂᔉ á¶œá”ƒâż ᔃ˥˥ ᔗᔃᔏᔉ ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”‡á”˜Ëą ʰᔒᔐᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ‧
Mr. Krabs: Plankton, are you saying it was all just a scheme to you? And you felt nothing? Plankton: You’re crazy! I’m out of here, and one day, the formula will be mine! Mark it. [He exits. Mr. Krabs scoops up some of the remains of Cashina in each of his claws and holds them close to his face, trying not to cry. He cries anyway. A doorman enters the room.] Doorman: Oh, hey buddy. I want you to know: although your wife just ran out on you, you still have to tip me.
https://i.imgflip.com/8jy5ja.gif
😍🩠🩠🩠😍
á”‚á”ƒËĄá”â±âżá” ᔗʰᔉ áŽŸÊłá”ƒâżá” âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ê°á”ƒËąâż'á”— Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ᔘ˹ ʷⁱᔗʰ á”–Êłá”ƒâżá”â±âżá” ᔗʰᔉ á”‡á”’ÊžËą á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰!" ᔀʰᔉ Ꮃᔃ˥ áŽŸá”ƒËĄËą Ê·á”‰Êłá”‰ Ê°á”ƒá”›â±âżá” á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł á”â±ÊłËĄËą âżâ±á”Ê°á”—â€§ "᎔'ᔈ ˥ᔒᔛᔉ á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ᔃ á”–á”ƒÊłá”— ⁱⁿ á”–Êłá”ƒâżá”â±âżá”!" ᔆᔃⁱᔈ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§ "ᎎᔒʷ ᔃᔇᔒᔘᔗ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą?" ᔀʰᔉʞ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”ƒâżá¶œÊ°á”’Êł ËąÊ°á”ƒá”–á”‰á”ˆ ʰᔒᔐᔉ‧ "áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ‧‧‧" ᔆʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ "ᎌʰ ʰᔉʞ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ!" "áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰âžŽ ʞᔒᔘ á¶ á”’Êłá”á”’á”—!" "ᎎᔘʰ?" "áŽŹá”‡á”’á”˜á”— á”’á”˜Êł ᔈᔃᔗᔉ á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'ᔗ‧‧‧" "ʞᔒᔘ ᔈⁱᔈ á”—á”’ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰! ᎔'ᔐ á”á”’â±âżá” ʰᔒᔐᔉ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł ᔒᔘᔗ á”—á”’ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËąâ€§ "ʞᔒᔘ'ᔛᔉ ᔇᔉᔉⁿ á”–Êłá”ƒâżá”á”‰á”ˆ!" ᔀʰᔉʞ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ "ᎌʰ!" "᎔'ËĄËĄ á¶œá”ƒËĄËĄ áŽźÊłá”ƒâż á¶ ËĄá”’á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËą á¶ Êłá”’á” ᔐᔃᔗʰ á¶œËĄá”ƒËąËąâ€§â€§â€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔍᔒᔗ ᔒᔘᔗ Ê°á”‰Êł á”–Ê°á”’âżá”‰ á”—á”’ ᔈⁱᔃ˥ Ê°â±Ëą âżá”˜á”á”‡á”‰Êłâ€§ "Ꮀⁱᔈ ʞᔒᔘ á¶ â±âżâ±ËąÊ° á”’á”˜Êł Ê°á”’á”á”‰Ê·á”’Êłá”?" "᎔ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· ʷᔉ ʰᔃᔈ á”ƒâżÊžâ€§â€§â€§" "᎔'ᔐ ÊČá”˜Ëąá”— á”–Êłá”ƒâżá”â±âżá” ʞᔒᔘ!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ˹ᔃⁱᔈ Ê°á”ƒâżá”â±âżá” ᔘᔖ‧ "᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔍᔒ ʷⁱᔗʰ ᔃ á”á”’Êłá”‰ á”‡â±á”á”á”‰Êł á”–Êłá”ƒâżá”â€§â€§â€§" "á¶œá”ƒâż ʷᔉ ËĄá”‰âżá”á”—Ê°á”‰âż ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”–Êłá”ƒâżá” ᔒⁿ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" ᔆᔒ ᔗʰᔉʞ Ëąâżá”‰á”ƒá” á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ "á”†Ê°á”’á”˜ËĄá”ˆ ʷᔉ á”–ËĄá”ƒâż â±âżËąá”—á”‰á”ƒá”ˆ ᔒᶠ Ê·â±âżá”â±âżá” ⁱᔗ? ᎔ á”á”‰á”ƒâż ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§" "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ'ᔈ á”—Êłâ±á¶œá” ʰⁱᔐ á”—Ê°â±âżá”â±âżá” ᎔'ᔐ ᔃ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—Ëą áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔐᔃᔈ ᔃⁿᔈ ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ Ëąá”’ á”—Êłá”˜Ëąá”—â±âżá”âžŽ Ëąá”’ ⁱᔗ âżá”‰á”‰á”ˆËą á”—á”’ ᔇᔉ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ˆá”’á”‰Ëą ʰᔉ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔃ á”â±ÊłËĄËą âżâ±á”Ê°á”—?" á”†á”ƒâżá”ˆÊž á”ƒËąá”á”‰á”ˆ á¶œá”˜á”—á”—â±âżá” ᔒᶠᶠ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ "᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ᎔'ᔈ ᔇᔉ á”á”’âżá”‰ ᔒᔘᔗ á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—âžŽ ˹ᔒ‧‧‧" "᎔ ᔇᔉᔗ ʰᔉ'ᔈ ˹ᔉᔉ ⁱᔗ á¶œá”’á”â±âżá” ⁱᶠ ʰᔉ Ëąá”ƒÊ· ʞᔒᔘ‧‧‧" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ʰⁱᔐ Êłá”‰á”ƒËĄ Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ á”‰ËŁá¶œá”‰á”–á”— ʰᔉ'Ëą á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ ᔒᶠ ᔐᔉ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ˆá”’á”‰Ëą Ëąá¶œâ±á”‰âżá¶œá”‰ á”‰ËŁá”–á”‰Êłâ±á”á”‰âżá”—Ëą ᔃⁿᔈ Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ á”á”ƒâ±âż á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§" "ᎎᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ Êłá”‰á¶œá”’á”âżâ±Ëąá”‰ á”ƒâżÊž ᔒᶠ á”˜Ëąâ€§â€§â€§" "á”†Ê°á”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— ʷᔉ ˹ᔉᔉ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ'Ëą ᔉᔛᔉⁿ á”ˆá”’â±âżá”?" áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ "᎔'ËĄËĄ ᔍᔒ ᶜʰᔉᶜᔏ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ ᔗʰᔉᔐ‧ "áŽŒâżá¶œá”‰ ʷᔉ á”âżá”’Ê· Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ ⁱ˹➎ ʷᔉ á¶œá”ƒâżâ€§â€§â€§" "á”†ËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ⁱⁿ ᔇᔉᔈ‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á¶œá”’á”á”‰Ëą ᔇᔃᶜᔏ‧ "᎔ ᔖᔉᔉᔏᔉᔈ ᔃⁿᔈ ᔐʞ Ëąá”‰âżËąá”’ÊłËą â±âżá”ˆâ±á¶œá”ƒá”—á”‰á”ˆ ʰᔉ'Ëą ᔘᔖ⁻ á”†á”—á”ƒâ±ÊłËą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”‡á”‰á”ˆÊłá”’á”’á”â€§â€§â€§" "ᔆᔒ ˥ᔉᔗ'Ëą ˹ᔉᔉ➎ ʷʰᔃᔗ'Ëą Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ?" "ᔂᔉ á¶œá”ƒâż á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá”Ëą ᔃⁿᔈ ᔉᔛᔉⁿ á¶œá”ƒËĄá”‰âżá”ˆá”ƒÊłËąâ€§â€§â€§" "᎔ ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ ᔇᔘᔗ á”—Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą ᔃ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔇʞ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᎔ á¶œá”ƒâż Ëąâżá”‰á”ƒá” ⁱⁿ!" á”†á”ƒâżá”ˆÊž Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ᔂᔉ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”ƒá”Êłá”‰á”‰ ᔒⁿ ᔃ ᔗⁱᔐᔉ‧‧‧" "᎔'ᔈ Ëąá”ƒÊž ⁿᔒᔒⁿ!" "áŽșᔒᔒⁿ ⁱᔗ ⁱ˹ á”—Ê°á”‰âż!" "ᔂᔉ'ËĄËĄ á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰ ᔗʰᔉ á¶œá”ƒËĄá”‰âżá”ˆá”ƒÊłËą á”—á”’ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËą ᔈᔃʞ!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ "᎔ ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ! ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá”Ëą á”ˆá”’Ê·âżËąá”—á”ƒâ±ÊłËąâžŽ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ; ᎔'ËĄËĄ ᔈᔒ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–ËĄâ±á”ƒâżá¶œá”‰Ëąâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊžËąâ€§ ᔀʰᔉʞ ᔖᔘᔗ á”—Ê°á”‰â±Êł Ê°á”ƒâżá”ˆËą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”â±á”ˆá”ˆËĄá”‰ ᔃⁿᔈ ËĄâ±á¶ á”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉᔐ ᔘᔖ➎ á”—Ê°á”‰âż á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔈᔒ á”—Ê°á”‰â±Êł á”ˆá”‰Ëąâ±á”âżá”ƒá”—á”‰á”ˆ á”—á”ƒËąá”Ëąâ€§ ᔆᔒ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž Ê·á”‰âżá”— ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”‡á”‰á”ˆÊłá”’á”’á”âžŽ á¶œá”ƒÊłá”‰á¶ á”˜ËĄ ⁿᔒᔗ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ⁿᔒⁱ˹ᔉ‧ á”†ËĄá”’Ê·ËĄÊž á”–á”˜ËąÊ°â±âżá” ᔒᔖᔉⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”âžŽ ËąÊ°á”‰ Ëąá”—á”’á”’á”ˆ ᔒⁿ Ê°á”‰Êł ᔗᔒᔉ˹ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ⁿᔒᔗ á”ˆâ±Ëąá”—á”˜Êłá”‡ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”†á”ƒâżá”ˆÊž á¶œÊłá”ƒÊ·ËĄá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔃⁿᔈ á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰á”ˆ ⁱᔗ ᔃ˹ ʰᔉ Ëąâżá”’Êłá”‰âžŽ Ëąá”—â±á¶ ËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ á”˜Êłá”á”‰ á”—á”’ á”â±á”á”ËĄá”‰â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł á¶ â±ËŁâ±âżá” ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔃⁿᔈ ˹ᔉᔉ˹ ᔗʰᔉ Ê·â±âżá”ˆá”’Ê·'Ëą á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆâžŽ ËąÊ°á”‰ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔐᔉᔉᔗ ᔇᔃᶜᔏ á”ˆá”’Ê·âżâ» Ëąá”—á”ƒâ±ÊłËąâ€§ "᎔ ᔍᔒᔗ ᔃ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËą á”—Êłá”‰á”‰ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”’á”˜Êł á”á”ƒÊłá”ƒá”á”‰!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "᎞ᔉᔗ'Ëą ᔍᔉᔗ ˹ᔒᔐᔉ ᔒᶠ Ê°â±Ëą ⁱⁿᔛᔉⁿᔗⁱᔒⁿ˹ ᔃⁿᔈ Ê·Êłá”ƒá”– ᔗʰᔉᔐ!" "ᎎᔒʷ á”ƒÊłá”‰ ʷᔉ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ Ê°á”‰Êłá”‰?" "áŽŸá”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ʷᔉ Ëąâ±âżá” Ê°á”’ËĄâ±á”ˆá”ƒÊž'Ëą á”á”˜Ëąâ±á¶œ Ëąá”’âżá”Ëą ËĄá”’á”˜á”ˆ á”‰âżá”’á”˜á”Ê°â€§â€§â€§" "᎔ ÊČá”˜Ëąá”— á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ ᔐʞ ᔈᔃᔈ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ ⁱⁿ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”–Êłá”ƒâżá”! ᎔ ᔐᔃʞ ʰᔃᔛᔉ á”ƒËĄËąá”’ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ áŽźÊłá”ƒâż á¶ ËĄá”’á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËąâ€§â€§â€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰á”ˆâžŽ á”—á”˜Êłâżâ±âżá” ᔒⁿ ËĄâ±á”Ê°á”—Ëąâ€§ "á”†á”ƒâżá”—á”ƒ á”†á”ƒâżá”—á”ƒ'Ëą Ê°á”ƒËą ᔍᔒᔗ Ê°â±Ëą ÊČá”’ËĄËĄÊž ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á”‰Êžá”‰Ëą ᔒⁿ ᔐᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżâ±âżá”â€§ "ᔂʰᔃᔗ ⁱ˹ á”á”’â±âżá” ᔒⁿ‧‧‧" á¶œÊ°á”‰á¶œá”â±âżá” ᔗʰᔉ ᔈᔃᔗᔉ➎ ʰᔉ Ê·á”ƒËą á”—á”ƒá”á”‰âż ᔃᔇᔃᶜᔏ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— á”ˆá”’Ê·âż ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒÊ· ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ ⁱⁿ Ê°á”ƒá”—Ëą ᔃⁿᔈ ËąÊ·á”‰á”ƒá”—á”‰ÊłËąâ€§ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔘᔖ; âżá”’Ê·âžŽ ʷᔉ á¶œá”ƒâż ᔒᔖᔉⁿ á”’á”˜Êł á”â±á¶ á”—Ëą!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê°á”ƒâżá”ˆá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ á”–Êłá”‰Ëąá”‰âżá”—Ëąâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʞᔒᔘ á”’âżËĄÊž ᔍᔃᔛᔉ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż? á”‚Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą á”’á”˜Êłâ€§â€§â€§" "á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâžŽ ⁱᔗ'Ëą ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ'ᔛᔉ á”‰á”›á”‰Êł á”á”’á”—á”—á”‰âż ᔐᔉ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔘᔗ ⁱⁿ➎ á”˜âżÊ·Êłá”ƒá”–á”–â±âżá” Ê°á”‰ÊłËą ËĄá”ƒá”‡á”‰ËĄËą 'á”—á”’ á”á”ƒÊłá”‰âż á¶ Êłá”’á” á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż' Ê°á”ƒá”–á”–â±ËĄÊžâ€§ "᎔‧‧‧" "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâžŽ Ê°á”’Ê·'ᔈ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ ᔃ âżá”‰Ê· ᔛᔃᶜᔘᔘᔐ?" "ᎌʰ➎ áŽźÊłá”ƒâż; ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰'Ëą ᔃ ᔐᔉ˹˹!" "᎔ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ ᔃ á”á”–Ëą ËąÊžËąá”—á”‰á”!" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê·á”‰ËĄá¶œá”’á”á”‰ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°á”‰âż á¶ Êłá”ƒâżá”—â±á¶œá”ƒËĄËĄÊž ᶜʰᔉᶜᔏᔉᔈ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–ËĄâ±á”ƒâżá¶œá”‰Ëą á”—á”’ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ ˹ᔉᔗ ᔃ˹ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËąâ€§ "᎔ᔗ á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËą; ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł Ê·Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆâžŽ Ê·Ê°Êž á”ƒÊłá”‰ ᔃ˥˥ ᔐʞ ⁱⁿᔛᔉⁿᔗⁱᔒⁿ˹‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”‰á”‰á”ˆËą á”—á”’ á”˜âżÊ·Êłá”ƒá”– Ê°â±Ëąâ€§â€§â€§" "á”†á”ƒâżá”—á”ƒ á”†á”ƒâżá”—á”ƒ'Ëą Ê°á”ƒËą ᔍᔒᔗ Ê°â±Ëą ÊČá”’ËĄËĄÊž ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á”‰Êžá”‰Ëą ᔒⁿ ᔐᔉ‧‧‧" á¶ Êłá”˜Ëąá”—Êłá”ƒá”—á”‰á”ˆâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶜʰᔉᶜᔏᔉᔈ á”˜âżá”ˆá”‰Êł ᔗʰᔉ á”—Êłá”‰á”‰ á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ Ê°â±Ëą ËĄá”ƒá”‡á”‰ËĄ 'á”—á”’ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ Êłá”’á” á”Êłá”ƒá”‡Ëą' Ê·Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜âżÊ·Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ ⁱᔗ á”—á”’ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ Ëąá”‰á¶œÊłá”‰á”— ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ á”–á”ƒá”–á”‰Êł ᔒᶠ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ á”âżá”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ á”ˆâ±ËąËĄá”’á”ˆá”á”‰ ᔗʰᔉ ˥ⁱᔈ➎ ʰᔉ Ëąá”á”ƒËąÊ°á”‰Ëą ᔗʰᔉ á”ËĄá”ƒËąËą á”—á”’ á”‡Êłá”‰á”ƒá” ⁱᔗ ᔒᔖᔉⁿ‧ áŽ±ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”ˆËĄÊž á”˜âżá¶ á”’ËĄá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔖⁱᔉᶜᔉ ᔒᶠ á”–á”ƒá”–á”‰Êł Êłá”’ËĄËĄá”‰á”ˆâžŽ ⁱᔗ Ëąá”ƒÊžËą 'ʞᔒᔘ ÊČá”˜Ëąá”— ᔍᔒᔗ á”–Êłá”ƒâżá”á”‰á”ˆ' ᔒⁿ ⁱᔗ‧ ᎏ˥˥ ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°â±âżá” ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ á”˜âżá”›á”‰â±ËĄá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ Ê·â±âżá”ˆá”’Ê·Ëą ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” ˹ᔗⁱ˥˥ á”ˆá”ƒÊłá” âżâ±á”Ê°á”— ᔒᔘᔗ‧ áŽŽá”˜á”â±ËĄâ±á”ƒá”—á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”‰á”á”‡á”ƒÊłÊłá”ƒËąËąá”‰á”ˆâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłâ±á”–Ëą ᔘᔖ ᔗʰᔉ Êłá”’ËĄËĄ ᔒᶠ á”–á”ƒá”–á”‰Êł ᔃⁿᔈ á”á”’á”‰Ëą ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê°â±Ëą Êłá”’á”’á” á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§ "ᔆᔉᔉ ʞᔒᔘ ᔃᔗ Ëąá¶œÊ°á”’á”’ËĄ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§â€§â€§" áŽźÊłá”ƒâż á¶ ËĄá”’á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËą ˥ᔉᶠᔗ‧ á”‚Ê°á”‰âż á”’âżËĄÊž ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËą Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ "ᎎᔉ'ËĄËĄ á¶œá”ƒËĄá” á”ˆá”’Ê·âżâžŽ Êłâ±á”Ê°á”—?" "áŽŽá”ƒÊłá”ˆ á”—á”’ Ëąá”ƒÊžâ€§â€§â€§" ᔆʰᔉ á”ƒá”ˆá”â±á”—Ëą á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᶜʰᔉᶜᔏ ᔃ˹ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ Êłá”‰á”›á”‰Êłá”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–ËĄâ±á”ƒâżá¶œá”‰Ëąâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰âżá”— ⁱⁿ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á” ᔃ˹ ʰᔉ'Ëą Ëąâ±ËĄá”‰âżá”—ËĄÊž ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ‧ "ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ➎ ʷᔉ á”–Êłá”ƒâżá”á”‰á”ˆ á”’á”—Ê°á”‰Êłâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąÊ°á”‰á”ˆ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ ᔀʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËą ᶜᔃᔘᔍʰᔗ ᔘᔖ‧ "ᎎᔉʞ ᔇᔘᔈ‧‧‧" "ʞᔒᔘ ᔍᔒᔒᔈ?" ᎎᔉ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ËĄá”ƒËąÊ° ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰âż ᔐᔃᔈ➎ ᔇᔘᔗ á”ƒâżá”ÊłÊž á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊž ᑫᔘⁱᔉᔗ ᔃⁿᔈ ⁿᔒᔗ Ëąá”ƒÊžâ±âżá” ᔃ Ê·á”’Êłá”ˆâ€§â€§â€§ "᎔ â±âżá”›â±á”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâ€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— Ëąá”–á”ƒá¶œá”‰ á”—á”’ ᔇᔉ á”ƒËĄá”’âżá”‰?" "᎞ᔉᔗ'Ëą á¶œá”ƒËĄËĄ ⁱᔗ ᔃ âżâ±á”Ê°á”— á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËąâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż â±âżá¶ á”’Êłá”á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËąâ€§ "ᔂᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ᔈⁱᔈ ⁱᔗ á¶ á”’Êł ᔃ˥˥ ⁱⁿ á¶ á”˜âżâ€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”—â€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ËĄâ±á”á”‰ Ê°á”˜Êłá”— Êžá”’á”˜Êł á”–Êłâ±á”ˆá”‰?" "Êžá”‰Ëą áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§â€§â€§" "᎔ á”ƒá”–á”’ËĄá”’á”â±Ëąá”‰ á¶ á”’Êł Ê·á”ƒá”â±âżá” ʞᔒᔘ‧" "á”€Ê°á”ƒâżá”Ëą; ᎔ ˥ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą Ëąá”˜Êłá”‰ ËąÊ°á”‰ âżá”‰á”›á”‰Êł Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ Ëąá”ƒÊž ᔗʰᔉ Ê·á”’Êłá”ˆ '˥ᔒᔛᔉ' ⁱⁿ ᔃ Ëąá”‰âżá”—á”‰âżá¶œá”‰âžŽ ˥ᔉᔗ á”ƒËĄá”’âżá”‰ á”—á”’ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâ€§ ᔆʰᔉ á”âżá”‰Ê· ʰᔉ ËąÊ°á”’Ê·á”‰á”ˆ á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âż ᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ˹ ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ ʷᔃʞ‧‧‧ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê·á”‰ËĄá¶œá”’á”á”‰; ˥ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ ᔗᔒ‧‧" ËąÊ°á”‰ ᔗᔘᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ ⁱⁿ‧ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᶠᔉᔉ˥ á¶ Êłá”‰á”‰ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”â€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”ƒÊžâžŽ ᔇᔘᔗ ËąÊ°á”‰ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ ʰᔉ'Ëą Ëąâżá”’Êłâ±âżá”â€§ "ᔆ˥ᔉᔉᔖ ᔗⁱᔍʰᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§"
᎟ᔘᔖᔖʞ ᎞ᔒᔛᔉ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ 𝚠𝚘𝚛𝚍 𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝: đŸœđŸ·đŸż "᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ˥ⁱᔉᔛᔉ ᎔'ᔐ ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ᔐʞ ᔈᔃᔈ ᔖᔃʞ ᔐᔉ á”—á”’ ᔈᔒ Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ á”—Ê°â±âżá”â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰Êł áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ Ê·á”ƒËą Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔇʞ Ëąá”–á”’á”— ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ ᔖᔘᔖᔖʞ‧ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔃ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰âžŽ ʷʰⁱᶜʰ Ëąá¶œá”ƒÊłá”‰Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ⁿᔒ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł Ê·Ê°á”’ Ê°á”‰Êł ᔈᔃᔈ Ê·á”ƒËąâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâžŽ ʰᔃᔛᔉ ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉⁿ ᔐʞ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ⁱⁿ á¶ á”‰á”ƒÊł ᔃᔗ ᔗʰᔉ Ëąâ±á”Ê°á”— ᔒᶠ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§ ᔆᔖᔒᔗ á”Êłá”’Ê·ËĄá”‰á”ˆ á¶ Êłá”’á” á”ƒá¶ á”ƒÊłâ€§ ᔆʰᔉ Ê°á”‰ËĄá”ˆ á¶œá”˜á”—ËĄá”‰ÊłÊž ᔘᔖ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ⁱᶠ ËąÊ°á”‰'ᔈ ᔉᔃᔗ ʰⁱᔐ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— ÊČá”˜Ëąá”— ᔍᔒᔗ ᔇᔃᶜᔏ á¶ Êłá”’á” á”’á”˜á”—á”ˆá”’á”’ÊłËą ˹ᔒ‧ ᔂʰᔃᔗ ᔗʰᔉʞ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê·Ëą áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊžâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ Ê°á”‰ËĄá”– ʞᔒᔘ âżá”’Ê·â€§â€§â€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”ƒâż ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł Êłá”’á”’á” á”—á”’ ˹ᔉᔉ ʷʰᔃᔗ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżËą ᔒᶠ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ ᔆᔖᔒᔗ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ ᔘᔖ á”—á”’ ᔗʰᔉᔐ➎ ᔇᔘᔗ ⁿᔒᔗ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ á”‡Êłá”’á”á”‰âż á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ á”âżá”’á¶œá”â±âżá” ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ á”ƒËĄá”á”’Ëąá”— â±âżËąá”—á”ƒâżá”—ËĄÊžâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥˥ ᔇᔃᶜᔏ Êłâ±á”Ê°á”— á”ƒá¶ á”—á”‰ÊłâžŽ ˹ᔉⁿ˹ᔉ˥ᔉ˹˹ ᔃⁿᔈ ᔐᔒᔘᔗʰ ᔃᔍᔃᔖᔉ‧ ᎎⁱ˹ ᔉʞᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”˜á”— á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆâ€§ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”—Ê°á”‰âż Ëąá”—á”‰á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃʷᔃʞ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’á”— Êłá”˜ËąÊ° á”—á”’ Ê°â±Ëą á”’Ê·âżá”‰Êł'Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰âžŽ á”ËĄá”ƒÊłâ±âżá” ᔃᔗ Ê°á”‰Êłâ€§ "᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ˥ⁱᔉᔛᔉ➎ á”’Ê° ᎔'ᔐ ᔒᔘᔗ!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ˥ᔉᶠᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ ᔆᔖᔒᔗ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— ᔍᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ʷᔃᔏᔉ âżá”’Êł Ëąá”ƒÊž á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”â€§ ᔆᔖᔒᔗ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆ ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ 'áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ⁱ˹ á”á”’âżá”‰ Ëąá”’ Ê·Ê°á”’ á¶œá”ƒâż Ê°á”‰ËĄá”–? ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą Ê·â±ËĄËĄ á”—ÊłÊž á”—á”‰ËŁá”—â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§â€§' ᔆᔖᔒᔗ'Ëą á”—Ê°â±âżá”â±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ 'á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ ᶜᔒᔐᔉ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á”˜Êłá”á”‰âżá”—ËĄÊž Êłâ±á”Ê°á”— âżá”’Ê·!' ᔆᔖᔒᔗ á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗʞᔖᔉ‧ ᔆᔖᔒᔗ Ëąá”ƒÊ· á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔒᔐᔉ ⁱⁿ‧ "ᎎⁱ➎ ᔆᔖᔒᔗ! ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔗᔉˣᔗ‧‧‧" ᔆᔖᔒᔗ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ ʰᔉ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ á¶ Êłá”’á”â€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔗᔉˣᔗ? á”†á”á”ƒÊłá”— ᔇᔒʞ! á”‚Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" ᔆᔖᔒᔗ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ Ê°â±Ëą á”’Ê·âżá”‰ÊłËą Ê·á”‰Êłá”‰â€§ 'Ꮀᔒ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ?' ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËąá”á”‰á”ˆ ⁱⁿ áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ‧ "Êžá”‰Ëą; áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗᔃᔘᔍʰᔗ ᔐᔉ‧‧‧" ᔆᔖᔒᔗ Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ʷʰᔃᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ á”˜Ëąâ±âżá” áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ‧ á¶œÊłÊžâ±âżá”âžŽ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰ËĄá”— á”ˆá”’Ê·âż ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔ á”ƒËĄËąá”’ ËĄá”‰á”ƒÊłâżá”— á¶ â±ÊłËąá”— ᔃⁱᔈ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊžËą ᔃ˹ ʰᔉ á”—á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ᎎᔉ Êłá”‰á”á”’á”›á”‰á”ˆ á”ƒâżÊž á”ËĄá”ƒËąËą á¶ Êłá”’á” ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒâżâ±á”—â±Ëąá”‰á”ˆ Ê·á”’á”˜âżá”ˆËąâ€§ 'ᔂʰᔃᔗ ᔈᔒ ʷᔉ ᔈᔒ âżá”’Ê·?' ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËąá”Ëą Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜Ëąâ±âżá” áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ‧ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ'ËĄËĄ ÊČá”˜Ëąá”— ʷᔃⁱᔗ; Ê·Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą ᔃ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" 'ᎎⁱ˹ Êłá”’á”’á”â€§â€§â€§' ᔆᔖᔒᔗ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”–á”˜á”—á”—â±âżá” ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê°â±Ëą ᔇᔉᔈ‧ 'á”‚Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ʰᔉ á”ˆá”’á”‰Ëą Êłá”‰á”á”ƒâ±âż á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËąâžŽ ʰᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ᔇᔉ á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá”á”‰á”ˆâ€§' "᎔'ᔐ á”á”˜á”‰ËąËąâ±âżá” ʰᔉ'Ëą ᔗʰᔉ ᔒⁿᔉ á”—á”’ ᔗᔉᔃᶜʰ ʞᔒᔘ áŽčá”’ÊłËąá”‰â€§â€§â€§" 'Êžá”‰ËąâžŽ ᔃⁿᔈ ʰᔉ ⁱ˹ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł ᔘ˹ á”‡Êłâ±âżá”â±âżá” ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê°â±Ëą Êłá”’á”’á” á”’Êł ʞᔒᔘ á¶œá”’á”â±âżá”â€§â€§â€§' "᎔'ËĄËĄ á¶œá”ƒÊłá”‰á¶ á”˜ËĄ á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”– ʰⁱᔐ‧" áŽ±á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊžâžŽ ᔗʰᔉʞ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ Ëąá”—â±ÊłâžŽ ᔇᔘᔗ ⁿᔒᔗ ʞᔉᔗ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżá”‰á”ˆâ€§ ᔀʰᔉʞ ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ Ëąá”–á”ƒá¶œá”‰ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ⁿᔒᔗ á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá” ʰⁱᔐ ᔃ˹ Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ Êłá”‰á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆâ€§ "ᎎᔉʞ á”—Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ᔒᔖᔉⁿ Êžá”’á”˜Êł ᔉʞᔉ á¶ á”’Êł ᔐᔉ‧‧‧" á”†á”–á”‰á”ƒá”â±âżá” Ëąá”’á¶ á”—ËĄÊžâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔗᔉ˥˥ ʰᔉ'Ëą âżá”’Ê· á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž Êłá”‰á”á”ƒâ±âżâ±âżá” á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËąâ€§ ᔁᔖᔒⁿ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔛᔒⁱᶜᔉ➎ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶ ËĄá”˜á”—á”—á”‰Êł ᔒᔖᔉⁿ‧ "ᔁᔍ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ á”’âżËĄÊž á”˜á”—á”—á”‰Êł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Êłá”‰á¶œá”’á”âżâ±Ëąâ±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "ᔂʰᔃ‧‧‧" á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊžâžŽ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ ᔗʰᔉ á”–á”ƒâ±âż á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ â±âżá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— ᔃⁿᔈ á”–á”ƒâ±âż á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ á¶œá”’âżËąá”‰á‘«á”˜á”‰âżá”—â±á”ƒËĄ ʰᔉᔃᔈ Ê·á”’á”˜âżá”ˆËą Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ "áŽłá”ƒÊ°âžŽ ᔒʷ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʞᔒᔘ Êłá”‰Ëąá”—â€§â€§â€§" ᔆᔗⁱ˥˥ á”‰ËŁá”—Êłá”ƒ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËĄÊž ᔗᔒ➎ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔐᔉⁿᔗⁱᔒⁿ Ê°á”’Ê· ʰᔉ ᔍᔒᔗ Ê°á”˜Êłá”— á¶ Êłá”’á” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ÊČá”˜Ëąá”— ʞᔉᔗ; ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ Ëąá”—Êłá”‰ËąËą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ⁱⁿ Êžá”’á”˜Êł Êłá”’á”’á” ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”—; ʞᔒᔘ'ᔛᔉ á”–á”ƒËąËąá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔇᔘᔐᔖ ᔒⁿ Êžá”’á”˜Êł ʰᔉᔃᔈ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— â±âżá¶œÊ°á”‰á”ˆ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Êłâ€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ÊČá”˜Ëąá”— á”ƒËąá” ⁱᶠ á¶ á”’Êł á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”â€§ ᎎᔒʷ ʞᔒᔘ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá”?" "ᎎᔒʷ ᔈⁱᔈ ᎔ ᔍᔉᔗ Ê°á”‰Êłá”‰â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ ˹ⁱᔗ ᔘᔖ➎ ᔇᔘᔗ ËĄá”‰á”ƒâżá”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᔈᔘᔉ á”—á”’ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—â±á”’âż ᔃⁿᔈ á”–á”ƒâ±âżâ€§ "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°á”‰âż ᔈⁱᔈ‧‧‧ Êžâ±á”á”‰Ëą; ʷʰʞ‧‧‧" "᎔ ᔃᔐ ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ê°á”ƒÊłá” ʞᔒᔘ; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰â€§ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á”—á”’ ᔍᔉᔗ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż; ⁱ˹ ËąÊ°á”‰ á”á”’âżá”‰? ᎔‧‧‧" "ᔆʰᔉ á”‡Êłá”’á”á”‰ ᔃⁿᔈ ᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§ ᔆʰᔉ'ᔈ Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔇᔉ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰âžŽ ˹ᔒ‧‧‧" "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔗʰᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ "ᔆʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ ᔃᔐ‧" á”†á”‰á”‰â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—Êłá”˜á”á”ËĄâ±âżá” ᔃⁿᔈ Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰ËĄâ±á”ˆâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á”—á”’ Êłá”‰Ëąá”—â€§ "ʞᔒᔘ'ËĄËĄ ᶠᔉᔉ˥ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł ˥ᔉ˹˹ ᔈⁱᶻᶻʞ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ ᔃ ᔍᔒᔒᔈ⁻ âżâ±á”Ê°á”—'˱‧‧‧" Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰â€§ "ʞᔒᔘ ᔐᔃʞ ʰᔃᔛᔉ Ëąá”ƒá”›á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ➎ Ëąá”–á”’á”—; Ê·Ê°á”’ á”âżá”’Ê·Ëą ʷʰᔃᔗ ᔐⁱᔍʰᔗ'ᔛᔉ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ Ëąá”–á”’á”— ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”ƒá¶œÊ°á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ á”—á”’ Ê°á”’ËĄá”ˆâ€§ 'ᔀᔉ˥˥ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᎔ ᔃᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž' ˹ᔃⁱᔈ ᔃ ᔗᔉˣᔗ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ Êłá”’á” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§ ᔆᔖᔒᔗ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á¶œÊłâ±á”‰Ëą á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”â±á”ˆá”ˆËĄá”‰ ᔒᶠ ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”— á¶ á”’Êł ʰᔉ á”—á”’ËąËąá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆâ€§ ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËĄá”‰Êłá”—á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ Ê·Ê°á”’ á”—Ê°á”‰âż ᔗᔃᔖᔖᔉᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃʷᔃᔏᔉ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êłâ€§ "áŽ±á”ƒËąÊžâžŽ ʷʰᔃᔗ'Ëą Ê·Êłá”’âżá”âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" "ᔀʰᔉ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ Ê°â±Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”’Ê·á”‰á”ˆ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔗᔉˣᔗ‧ "áŽčá”˜Ëąá”—'ᔛᔉ ᔃ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰â€§" "ʞᔉᔃ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”˜âżá”—â±ËĄ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ Ëąâżá”’Êłâ±âżá”â€§ 'á”€Ê°á”ƒâżá”Ëą' Ëąá”–á”’á”— ˹ᔃⁱᔈ ⁱⁿ áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ‧
áŽ·Êłá”ƒá”‡á”‡Êž áŽźâ±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”—á”’ ʞᔒᔘ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ @alyjaci "á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâžŽ ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʰᔃᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ᔃᔗ Ê·á”’Êłá” ËĄá”ƒá”—á”‰ Ëąá”’ ᔗʰᔉʞ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ʰᔃᔛᔉ ᔃ Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”–á”ƒÊłá”—Êž á¶ á”’Êł á”—Ê°á”‰â±Êł ᔇᔒ˹˹‧ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł ʰᔉ ˥ᔉᶠᔗ➎ ᔗʰᔉ á”‰á”á”–ËĄá”’Êžá”‰á”‰Ëą ᔍᔒᔗ á”—á”’ Ê·á”’Êłá”â€§ "᎔'ËĄËĄ á”˜Ëąá”‰ ᔐʞ á”ƒÊłá”—â±Ëąá”—â±á¶œ Ëąá”â±ËĄËĄËą á”—á”’ á”ˆá”‰á¶œá”’Êłá”ƒá”—á”‰ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— ʞᔒᔘ á¶ â±á”á”˜Êłá”‰ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ˹‧‧‧" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ "᎔ á¶œá”ƒâż ᔗᔉˣᔗ á”–á”‰á”ƒÊłËĄ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ËąÊ°á”‰'Ëą á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ ᔇᔘᔗ ᎔'ËĄËĄ Ê°á”ƒâżá”ˆ á”ˆá”‰ËĄâ±á”›á”‰Êł ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ˹ á”–á”‰ÊłËąá”’âżá”ƒËĄËĄÊž!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔉⁿᔗ Ê°á”‰Êł ᔗʰᔉ ᔗᔉˣᔗ ᔃⁿᔈ á”—Ê°á”‰âż á”–Êłá”’á¶œá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ á¶ â±ÊłËąá”— Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ˹ᔒᔐᔉ ᔒᶠ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž Êłá”‰ËĄá”ƒá”—â±á”’âżËą ᔒᶠ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąâžŽ ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž ᔃⁿ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ‧ "ᔂʰᔒ ᔉ˥˹ᔉ ᔐᔃʞ ᔇᔉ â±âżá”›â±á”—á”‰á”ˆ?" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "á¶œá”ƒâż ᎔ á”‡Êłâ±âżá” ᔐʞ ᔖᔉᔗ áŽłá”ƒÊłÊž?" "áŽșá”’ ᔃⁿⁱᔐᔃ˥˹ á”ƒËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰â€§â€§â€§" "áŽžá”ƒÊłÊłÊž ᔗʰᔉ ËĄá”’á”‡Ëąá”—á”‰Êł?" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á¶œá”ƒÊłá”‰â€§â€§â€§" "áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą âżá”ƒá”›Êž á”‡á”˜á”ˆá”ˆâ±á”‰Ëą?" "á”†á”˜Êłá”‰âžŽ Ê·Ê°Êž ⁿᔒᔗ‧‧‧" "ᎌʰ➎ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”˜ÊłÊłÊž ⁱᔗ ᔘᔖ!" áŽŹá¶ á”—á”‰Êł á”ˆá”‰ËĄâ±á”›á”‰Êłâ±âżá” ᔗʰᔉ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᎏ ʰᔘᔍ‧ "Ꮀᔒⁿ'á”— ⁱⁿ á”–á”˜á”‡ËĄâ±á¶œ!" "áŽżâ±á”Ê°á”—; Ëąá”’ÊłÊłÊžâžŽ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆâ€§â€§â€§" ᔀʰᔉ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·â±âżá” á”á”’Êłâżâ±âżá” ᔒᶠ Ê°â±Ëą á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊžâžŽ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”ƒËą ⁱⁿ á¶ á”’Êł ᔃ Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ÊČᔘᔐᔖᔉᔈ ᔒᔘᔗ➎ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔉᔛᔉⁿ á”ˆá”’â±âżá” ᔃ á”ˆá”ƒâżá¶œá”‰ Êłá”’á”˜á”—â±âżá”‰! ᔀʰᔉ â±âżá”—á”‰Êłâ±á”’Êł Ê·á”ƒËą á”á”’ËĄá”ˆá”‰âż ⁱⁿ á¶œá”’ËĄá”’á”˜ÊłâžŽ á”á”’âżá”‰Êž ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ á¶ á”’Êł áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§ "᎔ ˥ᔒᔛᔉ ⁱᔗ; á”—Ê°á”ƒâżá”Ëą! ᔆᔃʞ➎ ᔈⁱᔈ ʞᔒᔘ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ ᔗʰᔉ Ê·Ê°á”’ËĄá”‰ ᶜⁱᔗʞ?" "á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˹ᔃⁱᔈ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ Ëąá”˜Êłá”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż âș áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔍᔉᔗ ᔃⁿ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ‧‧‧" ᔀʰᔉ á”á”ƒâżá” Ê°á”ƒËą á”–Êłá”’á”›â±á”ˆá”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”‰á”›á”‰Êł! by @alyjaci

Warning: This item may contain sensitive themes such as nudity.

Best PLANKBOB Episodes Season 1 10b "F.U.N." 15a "Sleepy Time" 16a "Valentine's Day" Season 6 109b "The Krabby Kronicle" 122b "Single Cell Anniversary" Season 7 137a "One Coarse Meal" 139a "Gramma's Secret Recipe" 141b "The Main Drain" Season 8 168b "Fiasco!" 177b "Move It or Lose It" The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water Season 9 198b "CopyBob DittoPants" 203a "Pineapple Invasion" Season 10 207a "Mimic Madness" 207b "House Worming" 209b "Plankton Gets the Boot" 210b "Burst Your Bubble" 228b "Grandmum's the Word" 230b "Bottle Burglars" 232b "Shopping List" 235a "Plankton Paranoia" 238b "Karen's Virus" The SpongeBob Movie: Sponge on the Run Season 12 246a "Plankton's Old Chum" 254-255 "SpongeBob's Big Birthday Blowout" 259a "The Ghost of Plankton" 259b "My Two Krabses" 264a "Plankton's Intern" Season 13 272 "SpongeBob's Road to Christmas" 284a "The Flower Plot" 285a "Delivery to Monster Island" 289a "My Friend Patty" Season 14 294a "Single-Celled Defense" 305b "Sheldon SquarePants"
https://i.imgflip.com/8jz0mo.gif
https://i.imgflip.com/8jz0ti.gif
https://i.imgflip.com/8kbd53.gif https://i.imgflip.com/8kbadk.gif https://i.imgflip.com/8kbaz7.gif https://i.imgflip.com/8kbdne.gif https://i.imgflip.com/8kbddq.gif https://i.imgflip.com/8kbdft.gif https://i.imgflip.com/8kbdjj.gif
https://i.imgflip.com/8jy576.gif https://i.imgflip.com/8jy6x0.gif
https://i.imgflip.com/8jz0jp.gif
https://i.imgflip.com/8jz191.gif https://i.imgflip.com/8jz1d9.gif https://i.imgflip.com/8jz1ij.gif
https://i.imgflip.com/8kbfok.gif https://i.imgflip.com/8kbft8.gif https://i.imgflip.com/8kbfz6.gif https://i.imgflip.com/8kbg5t.gif https://i.imgflip.com/8kbghs.gif https://i.imgflip.com/8kbg9q.gif
https://i.imgflip.com/8jz0on.gif
https://www.reddit.com/r/FullEpisodesOfSB/comments/1651tuc/spongebob_full_episode_index/
https://i.imgflip.com/8k0x5f.gif
https://i.imgflip.com/8kb944.gif https://i.imgflip.com/8kb89c.gif https://i.imgflip.com/8kb8v3.gif https://i.imgflip.com/8kb8dz.gif https://i.imgflip.com/8kb8ig.gif https://i.imgflip.com/8kb8o4.gif
á¶ Êłá”ƒá”—á”‰Êłâżâ±á¶»á”ƒá”—â±á”’âż âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€™Ëą ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”—á”’Ê·âż Ê·Ê°á”‰âż Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ Ê·á”ƒËą á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžá¶»á”‰ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ Ê·Ê°á”‰âż áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Êłá”‰á”ƒá¶œÊ°á”‰á”ˆ ᔃ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔃ˥˥ Ê°â±Ëą Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê° á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔗʰᔉ á”‡â±á”á”á”‰Ëąá”— ËąÊ·â±âżá” á”—á”’ ʷʰᔃᶜᔏ ᔗʰᔉ á¶œá”’âżá”—Êłá”ƒá”–á”—â±á”’âżâžŽ ᔃⁱᔐᔉᔈ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–á”ƒÊłá”ƒá”—á”˜Ëą á¶ á”’Êłá¶œá”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž ᔇᔘᔗ â±âżËąá”—á”‰á”ƒá”ˆ ᔍᔒᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰⁱᔗ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ʰᔉᔃᔈ ᔒⁿ á”ƒá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— ᔇʞ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâ€§ áŽčá”ƒá”â±âżá” ᔃ ⁿᔒⁱ˹ᔉ➎ ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ á¶ á”ƒá”ˆâ±âżá” á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʰᔉ'ᔈ ᔉᔛᔉⁿ á¶œá”’á”á”–Êłá”‰Ê°á”‰âżá”ˆâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰á”ƒá”ËĄÊž ᶠᔉ˥˥ ᔇᔃᶜᔏ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ á”ƒËĄËąá”’ ËąËĄá”ƒá”á”á”‰á”ˆ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— Ê°â±Ëą á”’Ê·âż á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰â€§ áŽŸá”ƒâżâ±á¶œá”á”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗᔒᔒᔏ ˹ᔃⁱᔈ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ á”—á”’ á”ˆâ±Ëąá”–á”’Ëąá”‰â€§ "ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ! áŽŸËĄá”ƒâżá”ËąÊž? ᎌ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą âżá”’Ê· ᔉᔛᔉⁿ Ê·â±ËĄËĄâ±âżá” á”—á”’ ˹ᔉᔗᔗ˥ᔉ á¶ á”’Êł Êžá”‰ËĄËĄâ±âżá” á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᔃ˹ ʰᔉ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ ᔇᔘᔈᔍᔉ á”’Êł Êłá”‰á”ƒá¶œá”— ᔃᔗ á”ƒËĄËĄâ€§ “ʞᔒᔘ Ê°á”‰á”ƒÊł ᔐᔉ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔒᔇ˹‧ ᎎᔉ ᔖᔉᔗ ʰᶀᔐ á”á”‰á¶°á”—ËĄÊžË‘ “᎔ á¶œá”ƒâżâ€™á”— Êłá”‰á”›â±á”›á”‰ ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ⁱᔗ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆá”Ž ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒá”â±âżá”â€§â€§â€§â€ á¶œá”ƒÊłá”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž á”—á”ƒá”â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ Ê°â±Ëą á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰Ë’ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˹ᔉᔗ ʰⁱᔐ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ "᎔ ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ ᔗʰᔉ ᔒᶰᔉ Ê·Ê°á”’'Ëą ᔆᔉᔐⁱ á¶œá”’á”á”ƒá”—á”’Ëąá”‰Ë‘Ë‘Ë‘" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ ᔉᔛᔉⁿ á”ËĄá”ƒá”ˆ ⁱᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”ƒá¶œá”—á”‰á”ˆ á”ƒâżá”Êłâ±ËĄÊžâžŽ ᔃ˹ ʰᔉ ᔏᶰᔉʷ ʰᔉ'ᔈ ᔍᔉᔗ ᔃ ʰᔃᶰᔈ ËąÊ·á”ƒá”—á”—á”‰á”ˆ ᔃʷᔃʞ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ Ëąâ±âżá” á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ áŽ±á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž Ê·Ê°á”‰âż Êłá”‰á”á”ƒâ±âżâ±âżá” á¶œá”’á¶°Ëąá¶œá¶€á”’á”˜Ëąá¶°á”‰ËąËąâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž á”âżá”‰Ê· ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”‰ ʰᔉ'Ëą ⁱⁿ‧ “ᔁʰ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ʰᔘᔐᔐᶀᶰᔍ➎ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżË‘ â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ ᔉᶜʰᔒᔉᔈ ᔃ˹ ʰᔉ Ëąá”ƒÊ· ʰᶀᔐ ËąËĄá”’Ê·ËĄÊž ᶜᔒᔐᔉ‧ “ᔂʰᔃ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ⁱᔗ á”‰á”ƒËąÊž ᔇᔘᔗ Ê°á”ƒÊłá”ˆËĄÊž á¶œá”’âżá”—á”ƒâ±âż á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”á”‰âżá”—â€§ “᎔ Ê·á”ƒËą Ëąá”’ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆá”Ž ᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ Êłá¶€á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ˒ ᔃ˹ ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔐᔃᔏᔉ ᔃ á¶œá”ƒËĄËĄË‘Ë‘Ë‘â€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżË’ âżá”’Ê· á¶œá”’á¶°Ëąá¶œá¶€á”’á”˜Ëą ᔇᔘᔗ ˹ᔗᶀ˥˥ ᔈᔃᶻᔉᔈ➎ ᶰᔒᔗ ᔏᶰᔒʷᶀᶰᔍ á”‰ËŁá”ƒá¶œá”—ËĄÊž Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ Ê·á”ƒËą ᔃᶰᔈ á¶ á”‰á”‰ËĄá¶€á¶°á” ᔗʰᔉ á”‰á¶ á¶ á”‰á¶œá”—Ëą ᔒᶠ ᔗʰᔉ ʰᶀᔗ˒ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâžŽ ᔃ˹ Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ á”–á”ƒâ±âż á”ƒËĄËąá”’ á¶ ËĄá”’á”’á”ˆá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹‧ “ᎎᔉ'Ëą ʷᔃᔏᶀᶰᔍᔎ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ‧ “ᔂʰᔉ  á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡; ʷʰᔃᔗ'Ëą Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżâ±âżá”?” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ Ê°â±Ëą á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê° á¶ á”‰á”ƒÊłá¶€á¶°á” áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°'Ëą Êłá”‰á”ƒá¶œá”—á¶€á”’á¶°â€§ "᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔗᔉ˥˥ ʞᔒᔘ'ᔛᔉ á”ˆâ±Ëąá”’Êłâ±á”‰âżá”—á”‰á”ˆâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷʰᔃᔗ ʰᔉ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰ÊłËąâ€§ â€œáŽźá”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ ᎔ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł á”ƒÊ·á”ƒâ±á”—â±âżá” ᔐʞ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžá¶»á”‰ ᔗʰᔉ á¶œá”’âżá”—á”‰âżá”—Ëą ᔒᶠ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”ƒá”—â€™Ëą ⁱⁿ ⁱᔗ‧ áŽžá”ƒËąá”— á”—Ê°â±âżá” ᎔ á”âżá”‰Ê·âžŽ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔃ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· ᔐᔘᶜʰ ᔗⁱᔐᔉ á”˜á¶°á”—á¶€ËĄ ᎔ ˹ᔒᔐᔉ Ê°á”’Ê· ᔉᶰᔈᔉᔈ ᔘᔖ Ê°á”‰Êłá”‰â€Šâ€ “áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ ⁱᔗ á”âżá”’á¶œá”á”‰á”ˆ Êžá”’á”˜Êł ʰᔉᔃᔈ➎ Êłá”‰âżá”ˆá”‰Êłâ±âżá” Ëąá”—á”ƒá”—á”‰ ᔒᶠ ˹ᔉⁿ˹ᔉ˥ᔉ˹˹ⁿᔉ˹˹➎ ᔃⁿᔈ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”˜âżá”—â±ËĄ ᎔ ᔗᔒᔒᔏ Ê°á”‰Êłá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êł á¶ Êłá”’á” á”‡á”‰â±âżá” âżá”’âżâ»á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâ€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ ⁱᔗ’˹ á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜ËąâžŽ ⁿᔒᔗ âżá”’âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąá”Žâ€ â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ ” “ᔁᔍ➎ á”ˆá”’âż'á”— á¶œÊłÊžâ€§â€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗᶀ˥˥ á”—ÊłÊž á”—á”’ Ê·Êłá”ƒá”– Ê°â±Ëą á”ƒá¶œÊ°â±âżá” ʰᔉᔃᔈ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ ⁱᔗ Ê·Ê°á”‰âż ᔃ á”âżá”’á¶œá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ â€œáŽ”â€™ËĄËĄ ᔍᔉᔗ ⁱᔗᔎ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ “ʞᔒᔘ á”á”’âżâżá”ƒ Ê·á”’Êłá” á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·Ë€â€ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á‘«á”˜á”‰Ëąá”—â±á”’âżá”‰á”ˆâ€§ “᎔ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ⁱᔗ Ëąá”ƒá¶ á”‰â€§â€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·â±ËĄËĄ á”ˆá”‰á”ƒËĄ ᔃ˹ ᎔ Ê°á”ƒá”›á”‰âżâ€™á”— Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆâ€Šâ€ â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâžŽ ᎔ Ê·á”’âżâ€™á”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜âżá”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆâ€§â€ “᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ á”ˆá”‰á”ƒËĄ ʷⁱᔗʰ á”’á”˜Êł á”‡á”’ËąËąâ€§â€§â€§â€ â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆË’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżËą ˹ᔗⁱ˥˥ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êłâ±âżá”; á”ˆá”’âżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê°á”‰â€™Ëą Ê°á”‰Êłá”‰â€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ëąá” á”˜á¶€á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˥ᔉᶠᔗ Ëąá”–á”’á¶°á”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ â€œá¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒâżÊž á”‡á”‰á”—á”—á”‰ÊłË€â€ â€œËąá”—â±ËĄËĄ ᶰᔒᔗ á”—á”’á”—á”ƒËĄËĄÊž á¶œËĄá”‰á”ƒÊł ᔐᶀᶰᔈᔉᔈ ʞᔉᔗ‧ ᔂᔃⁱᔗ➎ Ê·Ê°á”’ ᔉ˥˹ᔉ'˱
” “᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʞᔒᔘ Ëąá”—Êłá”ƒâ±á”Ê°á”— Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᎔’ᔈ ʰᔃᔛᔉ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔇʞ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ ᔇᔘᔗ ᎔’ᔐ ⁿᔒᔗ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ Ëąá”’ ᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʞᔒᔘ Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᔆᔗⁱ˥˥➎ ʞᔒᔘ ᶜᔃᶰ ᔐᔃᔏᔉ Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶  ᔃᔗ ʰᔒᔐᔉᔎ ᔂʰᔃᔗ ᔈᔒ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ᔘᔖ ᔗᔒˀ” â€œá¶ â±ÊłËąá”— Ëąá”—á”’á”– Êłá”ƒá”á”‡ËĄâ±âżá” á”’âżâ€Šâ€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ á”á”’Êłá”‰ á”âżá”’á¶œá”â±âżá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᎔’ᔛᔉ ᔃ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—â±á”’âżâ€§ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ᔐᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰Ë€â€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ˆá”’âżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽŸâ±âżá”Êž ᔃ ” â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ⁱ˹ ᔐʞ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ ᔆᔒ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ á”ƒËĄá”’âżá”‰á”Žâ€ â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᎔ ᔃᔐ á¶œá”ƒÊłâ±âżá” á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”ƒËąâ€Šâ€ “᎔ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ʷᔉ ” “᎔ á¶œá”ƒâż á”ƒËąá” áŽŸËĄá”ƒâżâ€Šâ€ “ᔂʰʞˀ ᎎᔉ’˹ ⁿᔒᔗ ᔍᔒ ” â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ʰᔉ ” “ᑫᔘᶀᔉᔗ➎ ʞᔒᔘ á”á”’á”’á¶ Ëą á”ƒÊłá”‰ Ê·á”’ÊłËąá”‰âżâ±âżá” ᔐʞ ʰᔉᔃᔈ á”—Ê°Êłá”’á”‡á”‡â±âżá” Ëąá”’ á”âżá”’á¶œá” ⁱᔗ ᔒᶠᶠᔎ” áŽźá”’á”—Ê° ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ᔃᶜᔗᶀᶰᔍ á”á”’Êłá”‰ ËĄá¶€á”á”‰ Ê°á¶€á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ â€œá”‚á”‰â€™ËĄËĄ ˹ᔉᔉ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· ᎟ᔃᔗ‧‧‧” “ᔆᔉᔉ ʞᔃ‧” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˥ᔉᶠᔗ‧ â€œáŽŽá”˜âżá”ÊłÊžË€â€ â€œáŽłá”˜á”‰ËąËą á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ʰᔃᔛᔉ á”ˆâ±âżâżá”‰Êłâ€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔍᔒᔗ ᶠᔒᔒᔈ‧ á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊžâžŽ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ Êłâ±âżá”â±âżá”â€§ “ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔏᔉᔉᔖ á”‰á”ƒá”—â±âżá”á”Žâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ “Ꮁʰ á”á”’âżâżá”ƒ Ê·á”’Êłá” á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·Ë€ ᎔ Êłâ±á”ˆ á”’ ᔗʰᔉ á”ƒâżá”ƒËĄÊžËąá”‰Êłâ€§â€§â€§â€ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ “ᔀʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž áŽ·Êłá”ƒá”‡ âżá”‰á”‰á”ˆËą ʞᔉᔎ” áŽźá”˜á”— ᔆᔒ ᔈⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ “᎔’ᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔃ ᔇⁱᔗ á”—á”’ ËąÊ°á”ƒá”á”‰âż ᔘᔖ á”—á”’ ᔈᔒ ᔐʞ ÊČᔒᔇ Ê·á”‰ËĄËĄ ᔇʞᔉᔎ” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ➎ âżá”‰á”›á”‰Êł ËĄâ±á”â±âżá” á¶œá”’âżá¶ ËĄâ±á¶œá”— á”’Êł á”—á”’ ˥ⁱᔉ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ â±ËŁá”‰á”ˆ Ê·á”ƒÊłá” á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—Ëąâ€§ â€œá”€Ê°á”ƒâżá”Ëąâ€Šâ€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔃⁱᔈ➎ á”˜âżá”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżâ€§ ᔆᔗⁱ˥˥ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔈᔒ‧ "᎔'ᔐ Ëąá”’ á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰â€§â€§â€§" "ᔂᔉ'ᔛᔉ ʰᔃᔈ ᔃ ËĄá”’âżá” ᔈᔃʞ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ʷᔉ?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ á”ËĄá”ƒá”ˆ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”‡á”’á”˜âżá¶œâ±âżá” ᔇᔃᶜᔏ‧ áŽŸá”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· Ê·â±ËĄËĄ ᔇᔉ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§â€§â€§ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”–á”’á”á”‰ ᔃ˹ ʰᔉ âżá”’á”—â±á¶œá”‰Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶻᶻᶻᶻᶻᶻ'â±âżá” ËĄâ±á”á”‰ ᔃ ËĄá”’á”â€§ á”€Ê°á”‰âż Ëąá”—Êłá”’á”â±âżá” á”ƒâżá”—á”‰âżâżá”ƒ Ëąá”á”’á”’á”—Ê°âžŽ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—Ê°á”‰âż Ê·Ê°â±Ëąá”–á”‰Êłá”‰á”ˆ "ʞᔒᔘ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔍᔒᔒᔈ âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ʷᔒᔏᔉ á”‰á”ƒÊłËĄÊž á”—á”’ Ëąá”˜âżÊłâ±Ëąá”‰âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” ᔒⁿ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ʰⁱᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ ᎎᔉ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— á”âżá”’Ê· ⁱᶠ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ’ᔈ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá” á”ƒá”á”ƒâ±âżâžŽ Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Êłá”‰Ëąá”˜á”â±âżá”â€§ áŽŒÊł ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— á”—á”’ Ê·Ê°á”‰âż áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”á”‰á”—Ëą ᔇᔃᶜᔏ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”ƒËą Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ Ê°á”‰Êł ʰᔉ Ëąâżá”‰á”ƒá”Ëą á”—á”’ á”ˆâ±á¶ á¶ á”‰Êłá”‰âżá”— Êłá”’á”’á” á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄâ€§ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€Šâ€ ᔆʰᔉ Ê·á”ƒËą Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰á”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ Ê°á”’Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”’âżá¶œá”á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ËĄâ±á”á”‰ ᔃ ËĄâ±á”Ê°á”—â€§ â€œá”€Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔒᔘᔗᔎ ᎎᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”–á”‰Ëąá”—á”‰Êł ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ ” “᎔ á”âżá”’Ê·; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ⁱᔗ âżá”‰á¶œá”‰ËąËąá”ƒÊłÊž á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ʞᔒᔘ ” ᎎᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”—á”—â±âżá” ᔘᔖ ᔒⁿ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż á¶ á”˜ËĄËĄÊž ᔃʷᔃᔏᔉ‧ "Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊž'Ëą ᔃ á”‡ËĄá”˜Êłâ€§â€§â€§" "᎔ ᔇᔉᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§" áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âżâžŽ á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł á”âżá”’á¶œá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ “᎔ ᶜᔃᔐᔉ á¶ á”ƒËąá”— ᔃ˹ ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâ€§ ᎔ á”–ËĄá”ƒâżâżá”‰á”ˆ ᔒⁿ ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆâ€§â€ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ “᎞ᔉᔗ'Ëą ᔍᔒ ” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃᶰᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˥ᔉᶠᔗ‧
đŸ§Ș || ᔗʰᔃᔗ ᶰᔃᶀᔛᔉ ᶜᔘᔇᔉᔎ
á¶ Êłá”ƒá”—á”‰Êłâżâ±á¶»á”ƒá”—â±á”’âż âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€™Ëą ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”—á”’Ê·âż Ê·Ê°á”‰âż Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ Ê·á”ƒËą á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžá¶»á”‰ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ Ê·Ê°á”‰âż áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Êłá”‰á”ƒá¶œÊ°á”‰á”ˆ ᔃ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔃ˥˥ Ê°â±Ëą Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê° á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔗʰᔉ á”‡â±á”á”á”‰Ëąá”— ËąÊ·â±âżá” á”—á”’ ʷʰᔃᶜᔏ ᔗʰᔉ á¶œá”’âżá”—Êłá”ƒá”–á”—â±á”’âżâžŽ ᔃⁱᔐᔉᔈ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–á”ƒÊłá”ƒá”—á”˜Ëą á¶ á”’Êłá¶œá”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž ᔇᔘᔗ â±âżËąá”—á”‰á”ƒá”ˆ ᔍᔒᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰⁱᔗ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ʰᔉᔃᔈ ᔒⁿ á”ƒá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— ᔇʞ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâ€§ áŽčá”ƒá”â±âżá” ᔃ ⁿᔒⁱ˹ᔉ➎ ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ á¶ á”ƒá”ˆâ±âżá” á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʰᔉ'ᔈ ᔉᔛᔉⁿ á¶œá”’á”á”–Êłá”‰Ê°á”‰âżá”ˆâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰á”ƒá”ËĄÊž ᶠᔉ˥˥ ᔇᔃᶜᔏ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ á”ƒËĄËąá”’ ËąËĄá”ƒá”á”á”‰á”ˆ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— Ê°â±Ëą á”’Ê·âż á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ âżá”’Ê· á”ˆá”‰á”‰á”–ËĄÊž á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊž á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâ€§ áŽŸá”ƒâżâ±á¶œá”á”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗᔒᔒᔏ ˹ᔃⁱᔈ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ á”—á”’ á”ˆâ±Ëąá”–á”’Ëąá”‰â€§ "ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—Êž? ᎌ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą âżá”’Ê· ᔉᔛᔉⁿ Ê·â±ËĄËĄâ±âżá” á”—á”’ ˹ᔉᔗᔗ˥ᔉ á¶ á”’Êł Êžá”‰ËĄËĄâ±âżá” á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᔃ˹ ʰᔉ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ ᔇᔘᔈᔍᔉ á”’Êł Êłá”‰á”ƒá¶œá”— ᔃᔗ á”ƒËĄËĄâ€§ “ʞᔒᔘ Ê°á”‰á”ƒÊł ᔐᔉ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔒᔇ˹‧ ᎎᔉ ᔖᔉᔗ ʰᶀᔐ á”á”‰á¶°á”—ËĄÊžË‘ “᎔ á¶œá”ƒâżâ€™á”— Êłá”‰á”›â±á”›á”‰ ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ⁱᔗ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆá”Ž ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒá”â±âżá”â€§â€§â€§â€ á¶œá”ƒÊłá”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž á”—á”ƒá”â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ Ê°â±Ëą á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰Ë’ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˹ᔉᔗ ʰⁱᔐ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ "᎔ ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ ᔗʰᔉ ᔒᶰᔉ Ê·Ê°á”’'Ëą ᔆᔉᔐⁱ á¶œá”’á”á”ƒá”—á”’Ëąá”‰Ë‘Ë‘Ë‘" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ ᔉᔛᔉⁿ á”ËĄá”ƒá”ˆ ⁱᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”ƒá¶œá”—á”‰á”ˆ á”ƒâżá”Êłâ±ËĄÊžâžŽ ᔃ˹ ʰᔉ ᔏᶰᔉʷ ʰᔉ'ᔈ ᔍᔉᔗ ᔃ ʰᔃᶰᔈ ËąÊ·á”ƒá”—á”—á”‰á”ˆ ᔃʷᔃʞ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ Ëąâ±âżá” á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ áŽ±á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž Ê·Ê°á”‰âż Êłá”‰á”á”ƒâ±âżâ±âżá” á¶œá”’á¶°Ëąá¶œá¶€á”’á”˜Ëąá¶°á”‰ËąËąâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž á”âżá”‰Ê· ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”‰ ʰᔉ'Ëą ⁱⁿ‧ â€œáŽŽÊłâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ʰᔘᔐᔐᶀᶰᔍ➎ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżË‘ â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ ᔉᶜʰᔒᔉᔈ ᔃ˹ ʰᔉ Ëąá”ƒÊ· ʰᶀᔐ ËąËĄá”’Ê·ËĄÊž ᶜᔒᔐᔉ‧ “ᔂʰᔃ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ⁱᔗ á”‰á”ƒËąÊž ᔇᔘᔗ Ê°á”ƒÊłá”ˆËĄÊž á¶œá”’âżá”—á”ƒâ±âż á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”á”‰âżá”—â€§ “᎔ Ê·á”ƒËą Ëąá”’ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆá”Ž ᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ Êłá¶€á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ˒ ᔃ˹ ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔐᔃᔏᔉ ᔃ á¶œá”ƒËĄËĄË‘Ë‘Ë‘â€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżË’ âżá”’Ê· á”‰ËŁâ±á”—â±âżá” á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËą ᔇᔘᔗ ˹ᔗᶀ˥˥ ⁱⁿ ᔃ ᔇⁱᔗ ᔒᶠ ᔃ Ëąá”—á”˜á”–á”’Êł ᶰᔒᔗ ᔏᶰᔒʷᶀᶰᔍ á”‰ËŁá”ƒá¶œá”—ËĄÊž Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ Ê·á”ƒËą ᔃᶰᔈ á¶ á”‰á”‰ËĄá¶€á¶°á” ᔗʰᔉ á”‰á¶ á¶ á”‰á¶œá”—Ëą ᔒᶠ ᔗʰᔉ ʰᶀᔗ˒ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâžŽ ᔃ˹ Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ á”–á”ƒâ±âż á”ƒËĄËąá”’ á¶ ËĄá”’á”’á”ˆá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹‧ “ᎎᔉ'Ëą ʷᔃᔏᶀᶰᔍᔎ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ‧ “ᔂʰᔉ  á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡; ʷʰᔃᔗ'Ëą Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżâ±âżá”?” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ Ê°â±Ëą á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê° á¶ á”‰á”ƒÊłá¶€á¶°á” áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°'Ëą Êłá”‰á”ƒá¶œá”—á¶€á”’á¶°â€§ "᎔ á¶œá”ƒâż ᔗᔉ˥˥ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ⁱᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§" "ᎎᔉʰ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰ÊłËąâ€§ â€œáŽźá”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§â€§â€§ ᎔ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔃ á”Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᔖᔃᔗᔗʞ‧ áŽžá”ƒËąá”— á”—Ê°â±âżá” ᎔ á”âżá”‰Ê·âžŽ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔃ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ ᎔ á”—Ê°â±âżá”â€§ á”˜á¶°á”—á¶€ËĄ ᎔ ˹ᔒᔐᔉ Ê°á”’Ê· ᔉᶰᔈᔉᔈ ᔘᔖ Ê°á”‰Êłá”‰ ᔃᔗ ʷʰᔃᔗ ᎔ á”ƒËąËąá”˜á”á”‰ ⁱ˹ Êžá”’á”˜Êł Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€Šâ€ “áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ ⁱᔗ á”âżá”’á¶œá”á”‰á”ˆ Êžá”’á”˜Êł ʰᔉᔃᔈ➎ Êłá”‰âżá”ˆá”‰Êłâ±âżá” Ëąá”—á”ƒá”—á”‰ ᔒᶠ ˹ᔉⁿ˹ᔉ˥ᔉ˹˹ⁿᔉ˹˹➎ ᔃⁿᔈ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”˜âżá”—â±ËĄ ᎔ ᔗᔒᔒᔏ Ê°á”‰Êłá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êł á¶ Êłá”’á” á”‡á”‰â±âżá” âżá”’âżâ»á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâ€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ ⁱᔗ’˹ á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜ËąâžŽ ⁿᔒᔗ âżá”’âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąá”Žâ€ â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ ” “ᔁᔍ➎ á”ˆá”’âż'á”— á¶œÊłÊžâ€§â€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗᶀ˥˥ á”—ÊłÊž á”—á”’ Ê·Êłá”ƒá”– Ê°â±Ëą á”ƒá¶œÊ°â±âżá” ʰᔉᔃᔈ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ ⁱᔗ Ê·Ê°á”‰âż ᔃ á”âżá”’á¶œá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ â€œáŽ”â€™ËĄËĄ ᔍᔉᔗ ⁱᔗᔎ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ “ʞᔒᔘ á”á”’âżâżá”ƒ Ê·á”’Êłá” á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·Ë€â€ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á‘«á”˜á”‰Ëąá”—â±á”’âżá”‰á”ˆâ€§ “᎔ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ⁱᔗ Ëąá”ƒá¶ á”‰â€§â€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·â±ËĄËĄ á”ˆá”‰á”ƒËĄ ᔃ˹ ᎔ Ê°á”ƒá”›á”‰âżâ€™á”— Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆâ€Šâ€ â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâžŽ ᎔ Ê·á”’âżâ€™á”— ʰᔃᔛᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜âżá”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆâ€§â€ “᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ á”ˆá”‰á”ƒËĄ ʷⁱᔗʰ á”’á”˜Êł á”‡á”’ËąËąâ€§â€§â€§â€ â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆË’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżËą ˹ᔗⁱ˥˥ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êłâ±âżá”; á”ˆá”’âżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê°á”‰â€™Ëą Ê°á”‰Êłá”‰â€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ëąá” á”˜á¶€á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˥ᔉᶠᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ â€œá¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒâżÊž á”‡á”‰á”—á”—á”‰ÊłË€â€ â€œËąá”—â±ËĄËĄ ⁿᔒᔗ á”—á”’á”—á”ƒËĄËĄÊž á¶œËĄá”‰á”ƒÊł á”â±âżá”ˆá”‰á”ˆ ʞᔉᔗ‧ ᔂᔃⁱᔗ➎ Ê·Ê°á”’ ᔉ˥˹ᔉ'˱
” “᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʞᔒᔘ Ëąá”—Êłá”ƒâ±á”Ê°á”— Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᎔’ᔈ ʰᔃᔛᔉ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔇʞ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ ᔇᔘᔗ ᎔’ᔐ ⁿᔒᔗ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ Ëąá”’ ᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʞᔒᔘ Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᔆᔗⁱ˥˥➎ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔐᔃᔏᔉ Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶  ᔃᔗ ʰᔒᔐᔉᔎ ᔂʰᔃᔗ ᔈᔒ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ᔘᔖ ᔗᔒˀ” â€œá¶ â±ÊłËąá”— Ëąá”—á”’á”– Êłá”ƒá”á”‡ËĄâ±âżá” á”’âżâ€Šâ€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ á”á”’Êłá”‰ á”âżá”’á¶œá”â±âżá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᎔’ᔛᔉ ᔃ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—â±á”’âżâ€§ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ᔐᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰Ë€â€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ˆá”’âżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽŸâ±âżá”Êž ᔃ ” â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ⁱ˹ ᔐʞ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ ᔆᔒ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ á”ƒËĄá”’âżá”‰á”Žâ€ â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᎔ ᔃᔐ á¶œá”ƒÊłâ±âżá” á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”ƒËąâ€Šâ€ “᎔ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ʷᔉ ” “᎔ á¶œá”ƒâż á”ƒËąá” áŽŸËĄá”ƒâżâ€Šâ€ “ᔂʰʞˀ ᎎᔉ’˹ ⁿᔒᔗ ᔍᔒ ” â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ʰᔉ ” “ᑫᔘⁱᔉᔗ➎ ʞᔒᔘ á”á”’á”’á¶ Ëą á”ƒÊłá”‰ Ê·á”’ÊłËąá”‰âżâ±âżá” ᔐʞ ʰᔉᔃᔈ á”—Ê°Êłá”’á”‡á”‡â±âżá” Ëąá”’ á”âżá”’á¶œá” ⁱᔗ ᔒᶠᶠᔎ” áŽźá”’á”—Ê° ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž á”ƒá¶œá”—â±âżá” á”á”’Êłá”‰ ËĄâ±á”á”‰ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ â€œá”‚á”‰â€™ËĄËĄ ˹ᔉᔉ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· ᎟ᔃᔗ‧‧‧” “ᔆᔉᔉ ʞᔃ‧” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˥ᔉᶠᔗ‧ â€œáŽŽá”˜âżá”ÊłÊžË€â€ â€œáŽłá”˜á”‰ËąËą á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ʰᔃᔛᔉ á”ˆâ±âżâżá”‰Êłâ€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔍᔒᔗ ᶠᔒᔒᔈ‧ á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊžâžŽ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ Êłâ±âżá”â±âżá”â€§ “ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔏᔉᔉᔖ á”‰á”ƒá”—â±âżá”á”Žâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ “Ꮁʰ á”á”’âżâżá”ƒ Ê·á”’Êłá” á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·Ë€ ᎔ Êłâ±á”ˆ á”’ ᔗʰᔉ á”ƒâżá”ƒËĄÊžá¶»á”‰Êłâ€§â€§â€§â€ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ “ᔀʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž áŽ·Êłá”ƒá”‡ âżá”‰á”‰á”ˆËą ʞᔉᔎ” áŽźá”˜á”— ᔆᔒ ᔈⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§ “᎔’ᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔃ ᔇⁱᔗ á”—á”’ ËąÊ°á”ƒá”á”‰âż ᔘᔖ á”—á”’ ᔈᔒ ᔐʞ ÊČᔒᔇ Ê·á”‰ËĄËĄ ᔇʞᔉᔎ” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ➎ âżá”‰á”›á”‰Êł ËĄâ±á”â±âżá” á¶œá”’âżá¶ ËĄâ±á¶œá”— á”’Êł á”—á”’ ˥ⁱᔉ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ â±ËŁá”‰á”ˆ Ê·á”ƒÊłá” á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—Ëąâ€§ â€œá”€Ê°á”ƒâżá”Ëąâ€Šâ€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔃⁱᔈ➎ á”˜âżá”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżâ€§ ᔆᔗⁱ˥˥ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔈᔒ‧ "᎔'ᔐ Ëąá”’ á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰â€§â€§â€§" "ᔂᔉ'ᔛᔉ ʰᔃᔈ ᔃ ËĄá”’âżá” ᔈᔃʞ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ʷᔉ?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâžŽ Ëąá”—Êłá”’á”â±âżá” Ê°â±Ëą á”ƒâżá”—á”‰âżâżá”ƒá”‰ Ëąá”á”’á”’á”—Ê°â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ á”ËĄá”ƒá”ˆ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”‡á”’á”˜âżá¶œâ±âżá” ᔇᔃᶜᔏ‧ áŽŸá”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· Ê·â±ËĄËĄ ᔇᔉ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§â€§â€§ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᶻᶻᶻᶻᶻᶻ'â±âżá” ËĄâ±á”á”‰ ᔃ ËĄá”’á”â€§ á”€Ê°á”‰âżâžŽ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ Ê·Ê°â±Ëąá”–á”‰Êłá”‰á”ˆ "ʞᔒᔘ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔍᔒᔒᔈ âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ʷᔒᔏᔉ á”‰á”ƒÊłËĄÊž á”—á”’ Ëąá”˜âżÊłâ±Ëąá”‰âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” ᔒⁿ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ʰⁱᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ ᎎᔉ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— á”âżá”’Ê· ⁱᶠ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ’ᔈ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá” á”ƒá”á”ƒâ±âżâžŽ Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Êłá”‰Ëąá”˜á”â±âżá”â€§ áŽŒÊł ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— á”—á”’ Ê·Ê°á”‰âż áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”á”‰á”—Ëą ᔇᔃᶜᔏ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”ƒËą Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ Ê°á”‰Êł ʰᔉ Ëąâżá”‰á”ƒá”Ëą á”—á”’ á”ˆâ±á¶ á¶ á”‰Êłá”‰âżá”— Êłá”’á”’á” á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄâ€§ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€Šâ€ ᔆʰᔉ Ê·á”ƒËą Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰á”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâžŽ Ê°á”’Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”’âżá¶œá”á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ËĄâ±á”á”‰ ᔃ ËĄâ±á”Ê°á”—â€§ â€œá”€Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔒᔘᔗᔎ ᎎᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”–á”‰Ëąá”—á”‰Êł ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ ” “᎔ á”âżá”’Ê·; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ⁱᔗ âżá”‰á¶œá”‰ËąËąá”ƒÊłÊž á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ʞᔒᔘ ” ᎎᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”—á”—â±âżá” ᔘᔖ ᔒⁿ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż á¶ á”˜ËĄËĄÊž ᔃʷᔃᔏᔉ‧ "Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊž'Ëą ᔃ á”‡ËĄá”˜Êłâ€§â€§â€§" "᎔ ᔇᔉᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§" áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âżâžŽ á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł á”âżá”’á¶œá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ “᎔ ᶜᔃᔐᔉ á¶ á”ƒËąá”— ᔃ˹ ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâ€§ ᎔ á”–ËĄá”ƒâżâżá”‰á”ˆ ᔒⁿ ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆâ€§â€ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ “᎞ᔉᔗ'Ëą ᔍᔒ ” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˥ᔉᶠᔗ‧
đŸ„łđŸ„ł
https://imgflip.com/gif/8o8j0b https://imgflip.com/gif/8o8jd9 https://imgflip.com/gif/8o8jai https://imgflip.com/gif/8o8jk2
░▒█░░░▓░░░░▓░░░▓░░▒ ░░░░░░░▒▓▓▓▓░░░▓░░░▒▒░░░▓░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▓░░░▓░░░ ░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▓░▒▓▓░░░░ ░▒▒▓▓░░░░░░░▒▒░░░░▒▒ ░▒░░░░░░░░░░░░░ ▒▓▓░░░░░░░░▒ ░▒█░░▓▓▓▒▒ ░░░░█▒░ ▒░░█░ █░░█░ ░ ▓░░█ ░░░ ░░░░░░░░ ▓░░█ ▒▒░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓█▒██▒▒▒▒▒▒▒░░ ░▓░░▓ ░░▒▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒█▓▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒░░░ ▒▓░░██ ░░ ▒▓▓░ ▒▓▒▒▓▓▒█▒▒██▒█▒▒▓▓▒░░░░░░ ▒██▓░░▓░▒░ ▒█▓░░▒█▓▒░░░░░░░▓███▓▓▓▒ ▒▓▒░░▓▓▒▒▒█▒██▒▓████▒▓ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▓▒░▓░░▓█▒▒██▓▒░░░░░░░░▒▒░░ ░░░░░░▒░ ░▒▓▓▓▓▒▒▓█████████▓▓░ ░░░░ ░▒▓▓▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░ ▒▓▓▓▓█▓██▓▓▓▓▓█████ ░░░ ░░▒▓█▒░░▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒ ░░░░ ▒▓▓▓▒▒░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓▒██████▓▓▓██████ ░░░░ ░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█ ░░░ █▒░░░░░░░░░░███▓░▒░░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▒▓█▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒█░ ░░ ▒█▒░▒░░▒░░░░░█ ▓██░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ░░ ▓█▒░░░░░░▓░░░░█ ▓░▓ ▓██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▒▒▓ ░░ ▒█░░░░░░░░▒▓░░░▒░ ▓░▒░ ▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒█▓█▒██▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█░ ░░░ ░▓▒░░░░░░░▒░░░███ █░▓▓ █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░█▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▓ ░░░ ▒█░░░░░░░▒▓█▓▒░░░▒▓███▓░ █░▓▓ █░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░ ▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▓█▓▒░█▒▒▒▓▒▒▒▒▓░▓▓▒██▓▓▒ ░░░ ▒▓░░░░░░░░░░░░░░▓█▒░░░░░▓▓███░ ▓░▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ █▒▓███████▓▒▓░▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▓███▒▒█ ░░░░ ░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░▓███▓░▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒░ ░░░░ ▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░█░░░▒░░░██ ░▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░█▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░▒░░▒▒▒░██ ░▓▓▓█▓░░░▒▓░ ▒▓░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░▒░░▒▒░▒█ ░▒▒▓██▓▓▓░ ░▓▓▒█░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░▓░░░░░▓░ ▒▒██████ ▓▒▒▓█░░▒▓▒▒░░░░░░░░░█▒░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ▒▒░░▒░░▓ ▒▒█████ ▓▒▓████░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░▓░▒▒▒▒▒▒ ░▒████▒ ▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░ ░ ░▒▒░▒▒▒▒▒░▓ ▒▓███ ▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░ ░░▓░░▒▒▒▒▒░░▓ ▒▓██ ▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▓░░░▒▒▒░░░░█░ ▓██▒ ▓▒▓███▒░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░▓░░░░░░░░░░██▓▒ ▒▓▓█ ░▓▒▓█▓░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░▒▓▓▒▒░░░░░░░░░█▒░░▒▓░░░█▒ ░█▓░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░▒▓▓░░░░░░▓░░░░▓░░░░█▓ ░▒░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░▓█▒▒▒░░░░░░░░░█▓░░▒▓░ ░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░▒█▒▒░░░░░░░░░░░░██░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒▓▓▓▒▒▒▒░░░░░░▒▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░
░░ ░▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒░▒▓▓▓░▒██▒░░░░░▒░░░ ░ ░▒▓▓▒ ░▒▓░░░▓▒░█▓▒░░█▓▒██▓▒░▓▒▒░░░ ▒██░░░▒█▓▒ ░▓▓▓▓▒ ░▓▓████ ▓▓▒ ▒▓▒░░▓█▒▒█▓░░▓█░░█▒░░▓▒ ░▓▒░▓░░░▒▒ ▓░ ▒▓▓░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░ ▒███▓▓▓▓ ░▒▓▒░ ░▓▓▓░░░██░██▒░▓█▒███▓▒▓ ░ █░▒░▓▒░░▒▓▓░░███▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░▓▓▓▓▓▓▓░▒▓████████████▒▒▒ ░ ░▓▓░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░▒▓▓▓▓▒▒▒▓██████████████▓ ░▒▒▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒ ░░░▓█▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███░ ░▒▓█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░█▓▒█▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██▓ ░█▓░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓▒▒██████▓▒▒▒▒▓███████ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒░▒▓█▓▓████████▓▒▓▓█▓█ ▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓ ▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▓ ░▓▒░░░░░░░░░░░░░▒█ ░▓▓ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒ ░▒▒▓█▓▓▒▒▒▒▒▓█▓▒▒▒▒▒█▒ ▒▓▓▒░░░▒░░▒░░░░░░▒█ ░██░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓ ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ░▓█▒░░░░░░░░▒░░░░░▒█ ░▒░░█ ░▒██▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ░▓▒░░░░░░░░▒░░▒░░░░▒▓░ ▓░░▒ ▒▓▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓░▒▒▓█ ▒ ░▒ █▓▓▓▓▓█▓▒▒█░ ░▒▓░░░░░░░░░░░▒▒█▓░▒░░ ▓░░▓ ▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▓▒ ░░█░░░░░░░░░░▒░░░░░████▒ ▓░░▓░ ▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▓▓▓▓▓█▓██▓▓▓▓▓▓░ ░█▓░░░░░░░░▒▒▓▓▓▒░░░░░▒▒█████▒ ▓░░▓▒ ░█░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒██████████▓█▓▓▓▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓ ▒ ▓▒▓██▓▓▓▓▓▓ ░ ░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓░░░░░░░▓███████▓ ░▒░░▒▒▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░ ░▓▒▓██▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒█▓ ░░ ▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░▒█████▓ ▒░█▒░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▓▓██▓▓▒▒▒▓██▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒█ ░ ░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░▒▓████▓██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒█▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░█▒░░░░░░░░░██ ▒██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░▒░░░░░░░░░░█▓ ░▒█▒░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒▒░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ▒░░░░▒▒░░░█▓ ░▓▒▒▒▒█▒░░░░▒░ ▒▓░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ▒░░░░░░░░▓█ ░▒▒▒▓██▒█▒▒▓ ▒█░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ▒░░░░░░░░█░ ▒▒▓███████▓ ▓▒▒▒▓▒░░▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒░░░░░░░░█ ▒▒███████░ ▓▒▒████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▓░░░░░░░░█ ░▒██████░ ▓▒▒▓█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓░░░░░░░░░█ ░▒██████ ▓▒▒██████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░█░░░░░░░░░▒▒ ▒▒████▒ ▓▒▒███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒▓░░░░░░░░░░▓ ░▒▓███▒ ▓▒▒▓██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▒░░░░░░░░░░░▓▒ ░▒▒███ ░▓▒▒██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒░░░░░░░░░░░░░░█ ▓▓██ ▓▒▒▓████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒░░░░░░░░░░░░░▒███░ ░███ ▓▒▒▓███░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░█▓░░░░░░░░░░░▓▓░░░▒█▒░░▒▓▓▒░░░▓█ ░▒▒▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▓█▒▒░░░░░░░░░░░▓█▒░░░▒█▒░░░░▓▒ ░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░▒▓▒░░░░░░░░▒░░░░░▓░░░░░░██ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░█▓░░░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▓█▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▒▒▒▒▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░
If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!
AI Story Generator - AI Chat - AI Image Generator Free