Maybe Emojis & Text

Copy & Paste Maybe Emojis & Symbols 🤷❓🤔 | 👉👈🥺

👉👈🥺
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿

Related Text & Emojis

📍🗺️🤷❓🤔
⌚🤷❓🤔
🤔🧐🤨❓❔
💭🤔🤨🧐🧠
(๑•ﻌ•)ᡕᠵ᠊ᡃ࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠤⠤⠤⠤⢤⣀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⡠⠴⠒⠚⠋⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠛⠙⠓⠲⢤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⠤⠖⠒⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠖⠶⠤⣤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡤⠖⠚⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⠀⠉⠓⠶⢤⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡴⠖⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠤⠂⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠀⠈⠀⣀⣀⠀⠀⠈⠉⠷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⠴⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠤⠊⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠓⠚⠲⢤⣭⣷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣴⠟⠁⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠀⣀⣠⠔⠀⠀⠀⡤⠤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠿⣷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⡾⠋⣠⠔⠀⠀⠀⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠌⠒⠉⠀⠀⣀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠀⠀⠀⠑⠌⠙⢷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⢟⣁⡴⠚⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠤⠚⠁⠀⠀⠀⠀⡠⠔⠋⠁⠀⠄⠐⠀⠀⠀⠀⠐⠄⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠙⢦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⢿⢃⡤⠒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠀⠀⢐⠀⠀⠀⠀⠀⠢⠄⡠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠚⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣴⣿⣿⣿⡯⣿⣩⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠁⠀⣀⣀⣀⠀⠀⣠⠄⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠂⣦⣄⠀⠀⡀⠀⠘⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⡿⢋⡝⢿⡷⣟⣻⠇⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠁⠀⠀⡤⠄⠀⠁⠀⢀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⢀⣼⡾⠃⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠙⠀⠀⠀⠀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠘⣿⣶⠀⢙⡿⣦⡀⠹⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⠿⠛⢠⣯⢞⣼⣿⣿⣿⡆⠀⠀⠄⠀⠀⠐⡠⠶⠁⠀⠀⠀⡠⠀⠖⠀⠀⡡⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠐⠐⠛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⢀⣈⣽⣷⣦⣴⣄⣀⡐⠒⠊⠉⠉⠁⠄⠂⠀⠀⠀⠀⠐⠒⢀⡿⢶⣿⣿⠛⣛⣿⡟⠻⣶⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣟⣩⡴⠃⣼⠃⢀⣿⢿⡏⠓⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⠀⠀⠐⠶⠀⠀⠀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⢀⣀⠖⠋⠀⠀⠈⠀⠐⠛⠉⠴⠋⠐⠂⠀⠀⠀⠀⢶⢤⣤⣥⣤⠀⠀⡠⠸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⡀⠀⠈⠿⢷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡴⡿⠛⠉⢁⡤⢾⡿⢤⣾⣙⣛⣩⡗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⣨⡙⠁⠀⠉⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠜⠀⠀⠂⠀⣰⣾⣿⢉⡠⠴⠎⡓⡒⠛⣟⣳⣤⣀⣀⡀⠀⣀⡀⢀⠀⢸⣿⣿⡽⠏⠀⠊⠁⣀⡰⠀⠀⣀⣸⣷⣼⣿⣄⠘⠶⢄⣛⡁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣰⠟⢛⠁⣤⣶⠿⣳⣿⣀⢻⣿⠿⣿⣯⣹⣴⠶⣄⣀⡀⠀⡬⠕⣫⣽⡿⠀⠀⠀⣁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠄⠀⠖⠉⠀⠀⠉⠁⠀⢀⣀⣤⣾⣿⣇⣰⣾⠋⠁⠈⠉⠁⢀⣌⠙⢻⣷⣿⣾⣿⣆⠧⠀⠀⠀⠉⠀⢀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣉⣙⣷⣶⣬⣉⡻⠶⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠞⠁⣀⣿⠞⣩⡆⣠⡟⠁⢸⣾⣿⠀⠈⠉⢛⠉⠳⣿⣟⣽⣿⣗⠛⣩⠽⠾⠑⣻⣶⣿⠀⡀⢘⠁⠀⡴⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡤⠖⠀⠀⠀⣀⣀⣴⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠻⣟⣷⢿⣀⠀⠐⠀⡌⠉⠀⣸⣟⣿⡏⠋⠙⠻⣲⡄⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣌⠳⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⠃⢠⡶⡟⠁⢸⠉⠅⢹⡖⣰⣿⣿⣿⢐⡄⠀⢸⠀⢀⡶⢛⣿⠟⣇⠀⠀⠀⣀⣻⠖⢻⡿⣦⣿⣿⣿⡤⠄⠀⠀⠀⠤⠖⠉⠀⠀⣀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡐⢰⣿⣷⣏⡒⠈⠲⣅⣈⣶⣿⣽⣿⢉⡷⢤⡀⢹⣧⣄⣰⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡌⢧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⣠⡿⠋⢠⡿⠀⠁⢠⡟⠀⠀⠘⣦⣿⣿⣛⠟⢸⠧⡀⠈⠀⠋⣴⣾⣿⠛⢩⣔⣤⡀⡉⢻⠂⣘⣃⣬⣿⣿⣿⡿⠂⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⡳⣿⣷⢤⡛⠻⢿⣿⠿⢿⣿⣉⡐⣿⣦⡌⢉⡉⠙⡛⠷⣿⡿⠋⣹⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⣰⣯⡖⢠⠟⠀⠇⠀⠜⠀⠰⠀⢀⣈⣿⡇⠉⢠⣦⣠⣶⣀⣸⣤⣏⡈⢹⣦⠈⠁⠉⡇⣴⣿⠟⠛⠋⣿⣻⣭⣿⣷⡀⠆⠀⠀⠀⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣯⡼⢿⣷⣿⣿⣿⣤⣙⣶⣿⢦⡈⣻⣽⣟⡿⣿⡏⣳⣿⠇⣨⣷⣦⣽⣄⠈⢷⣾⣷⣼⣿⣻⣏⣵⠿⡿⣿⣏⣷⣿⠻⣟⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⢰⡟⠉⣴⡏⠀⠀⠁⠀⢰⡇⠀⢠⣼⣿⢹⣂⣦⣿⣿⠋⠙⢻⣭⣧⣹⣿⠀⠈⣿⠷⠞⠋⠁⠀⠀⠐⡄⠀⠀⢩⣼⣿⣀⠀⠀⣼⣾⣿⡿⢟⣿⣿⣿⣿⣛⣿⣿⣍⣙⣉⠈⡙⠼⣿⣟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣮⣿⣍⣿⡟⢻⣽⣿⣿⡟⣷⣽⡏⢼⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⢻⣯⠛⣹⡿⠛⠛⣿⣟⣻⣿⣿⣿⣿⠿⠿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⢀⣿⠀⣾⢁⠀⠀⠁⠀⣠⡏⠑⢶⣾⡇⢠⣿⣿⣇⣼⣿⢁⣠⣿⣿⣧⠤⣼⣷⡾⡏⣤⢀⠀⠁⠘⠠⣄⣈⢻⣶⣠⣾⡏⠉⠛⣷⣿⣿⣿⠻⣻⣿⣿⢿⣿⣽⡿⠛⡿⠋⠈⠳⠴⣦⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣬⣿⣇⠀⣿⣿⣾⣿⣿⠄⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠷⠞⠁⠀⢠⣄⣼⠺⢻⣿⣯⡏⠀⡀⠀⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⣾⣏⣼⡥⠚⠀⠀⠀⠈⢠⣇⡀⠻⠁⣅⠸⣾⣽⡿⣤⣾⣫⠟⠿⠈⠹⣆⠀⠚⠚⣿⠻⣬⡷⠿⣶⣾⣷⠟⣿⣿⣿⣿⣥⡆⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⠛⠏⢣⣾⢃⠼⠛⠂⠀⡤⣤⠸⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣀⠉⢳⣾⠧⣽⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡓⠀⠀⠀⠀⣄⣵⣾⣾⠞⢻⡟⠤⡀⢸⡄⠛⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⢰⡟⣸⡏⠀⠀⠤⠆⠀⢰⡟⢡⡇⣸⡟⠉⣴⣿⣿⣄⣼⡏⠀⠑⢺⣧⠉⠛⢳⣄⠀⠘⢳⣾⣽⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⢧⡄⠀⢿⣿⣿⣮⣿⣿⣿⢿⣿⣟⡳⠚⢻⣿⢧⣀⠀⠐⢧⡸⣄⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⡿⠏⠁⢘⣸⠏⣿⠃⢰⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⣠⡀⢻⣾⢻⣧⣤⣾⠃⣀⠀⠸⡇⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⣼⣻⣿⠀⠀⠀⡆⠀⣰⡏⣠⣆⠠⠦⢤⣿⣿⣿⣿⢛⣋⣁⡀⠀⡸⢿⣆⡀⣠⠙⠲⣄⡸⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣸⡎⠁⠀⠘⣻⣿⣿⡹⢿⣯⣿⠿⡿⣿⣧⡬⣭⣁⣹⣧⢀⢘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣿⣿⣿⣿⡷⠀⢠⡏⠉⣰⣟⠀⣿⣿⣿⣿⡼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⣌⡁⣾⡟⠛⣿⡿⠛⠛⠃⡠⣴⣷⡄⢸⡀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⣿⣽⠁⠒⠀⠼⠀⣴⡟⠋⣿⣷⠀⢠⣈⡽⠋⣿⡥⠠⣟⠿⣇⣰⣧⠘⣿⣏⠉⠛⠀⠉⢉⡻⠿⣿⣿⣝⣻⣿⣿⣿⣿⡟⢃⡀⠀⠀⠙⢻⣿⣷⣬⡿⣿⣿⣥⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣯⣠⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠛⠶⡿⢃⣾⠿⠁⢸⣿⣿⣿⣿⢣⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⡍⠛⠿⠿⣽⣿⣧⣬⣀⣀⣠⣼⣿⡇⠈⢧⠀⠀⠀⠀⠀ ⢀⣿⣿⣤⢠⣟⣴⠟⠃⣠⣿⢿⣶⠀⣻⣻⣴⣾⠇⢠⣶⣿⣤⣾⣇⣿⠀⠘⣿⠰⡶⠀⠀⢻⡀⠀⡀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡿⠇⠀⢷⡀⠀⢿⣿⣿⣷⢛⢧⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⣀⣴⣾⣳⣿⢿⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣆⠀⢀⡀⠀⢘⡛⠛⣟⡿⠿⠿⣇⣠⣼⣇⠀⠀⠀⠀ ⢘⣿⣿⡟⠈⡻⠁⣶⢠⣿⡟⠀⣻⣶⡿⣿⣟⠁⠰⣻⣿⡏⣥⣼⣿⣿⣿⡿⠁⡾⢡⠀⠀⠀⠁⠀⡿⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣤⡄⠈⠻⣷⣄⠙⢿⣷⣬⡰⢿⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢻⣛⣿⡴⠋⠁⢶⠋⢸⡿⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⢿⣆⠈⢷⣦⣟⣛⡆⣿⣛⢻⣶⣟⣿⣿⣟⣧⠀⠀⠀ ⢘⣿⣿⣇⣸⣧⣀⣿⣾⣿⣶⣾⣿⣿⡿⠛⣉⣤⣾⣿⠏⠁⢾⣏⣡⠟⢀⣁⡀⠀⠈⢻⡄⠀⠀⢶⠇⠀⣠⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠶⠇⡀⠀⠻⢿⣷⡆⠈⠙⠛⠻⠿⠷⣿⡿⠿⠿⠿⠿⠟⠛⠛⠛⠁⠀⠀⢈⡉⠰⠀⠰⠀⢠⠀⢸⡇⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠘⢿⢠⣆⣸⣿⣟⣧⣄⣽⡿⠿⢿⡿⣿⣿⢿⣆⠀⠀ ⢘⣿⣿⣿⣿⡉⣿⣿⡿⠛⢀⣿⣿⣧⣧⣶⣟⣵⢟⣡⡄⣀⣾⣿⣿⣄⡘⠛⠟⣸⠀⠀⢿⣆⣀⠸⠃⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡶⠟⠃⠀⠀⠀⠉⠀⠘⠀⠰⠞⠇⢀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣤⣴⣶⠟⠀⠀⠘⠛⠃⠀⢶⣶⣆⠀⢰⣷⣷⢀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⣠⣿⣿⣿⣿⣻⠿⣿⣿⣦⡄⡇⢻⣎⣿⣿⣆⠀ ⠈⣿⢻⣿⣿⠁⣿⡏⠀⣤⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣥⡘⢿⣿⣿⡿⠉⢀⣬⢙⣿⡿⠿⣤⠀⠀⠛⠋⠀⡀⠀⠰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⣤⣀⣾⣧⣤⣤⣴⠆⠃⠀⠀⢠⡀⠘⠀⢀⣤⣴⡿⣻⣿⣾⣥⠀⠀⠃⢠⣦⠰⣾⣿⣿⣿⣴⢿⣯⣼⣿⠆⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⢸⡿⢿⣿⡿⠛⠁⠀⠋⠈⠰⠿⠻⠀⢿⣿⣿⣿⠀ ⠀⢿⢸⣿⢦⠀⢻⡷⢴⣷⣿⣧⢿⣿⡿⢁⣼⣿⣥⣬⡿⢿⣧⣴⣾⣽⣾⣅⡤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠇⠀⣶⡯⣿⣿⣿⣿⡋⣠⠿⠟⣉⡩⠄⠒⠲⠀⢀⠰⢶⣬⠳⣀⣠⣼⣿⣯⡑⢻⣿⣷⣼⡆⠀⢠⣾⣽⣶⣿⣿⣿⡿⣅⣨⡿⠋⠀⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣭⣿⢻⡿⠿⢿⣿⠿⢿⣿⣄⠀⢧⠸⠿⡇⠀⠰⠄⠀⠐⠄⠀⢀⣀⠘⣷⢿⣿⡀ ⠀⠘⡏⣻⣻⡷⢾⣷⠼⣿⣿⣧⠞⠛⠻⣏⡽⠻⠿⢿⣆⡸⠿⣉⡁⢠⣀⠉⠡⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⡿⢿⣯⣭⡯⠵⠆⣀⡾⢗⣲⣶⣶⣾⡶⠉⠀⢨⣬⡉⠉⣹⡷⢍⡽⢿⣿⣷⡿⠁⠀⣠⣿⣿⣿⣯⣿⣼⣿⣵⣾⡉⠙⣄⢀⠀⠘⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⠾⢉⣤⣸⣿⣿⣗⣾⡆⢀⡴⢇⣀⡌⢦⣰⣤⣶⣾⣷⣿⡿⢨⣿⡇ ⠀⠀⣧⠁⢼⣿⡐⠻⣶⢿⣟⠉⠳⠶⡤⡵⢧⡀⠰⠎⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⠐⠚⠀⠀⣠⣤⣾⣟⣿⣧⣿⠏⢉⣠⡄⣀⠈⠉⣷⣷⣿⣭⡿⠛⠀⠀⠀⢉⣈⣿⣿⠋⠀⠈⠀⠀⠁⠉⠀⢀⡀⠀⢀⠘⣿⣿⣿⣿⢷⡎⠹⣧⡶⢿⣉⠆⠀⠀⠺⢟⣿⣿⡿⠟⠟⣋⣴⣿⣿⠈⢹⡏⠀⠈⣗⣆⠀⢠⣯⣴⣾⣿⣿⠛⠉⣠⣿⣧⣾⣯⡇ ⠀⠀⢻⠤⣾⣿⣇⠀⢻⣄⣻⣦⣀⠆⠛⠀⢱⠛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⢀⠀⣀⣴⣿⣿⣿⣷⣾⣿⣟⢿⣧⣼⢯⣄⣼⣷⣿⣿⣿⣏⣵⣦⠈⠀⠀⠀⠈⢹⣿⡟⣇⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣷⠒⠯⠭⠉⡍⠙⢧⠉⣴⢀⡼⢳⣼⣏⠀⣵⣆⠀⠠⣦⠃⠀⠶⣾⣿⣽⢸⣿⠆⢈⡈⢦⣀⡸⠿⣿⠽⣿⣿⠏⣹⣿⠽⠿⠿⠿⠯⠿⠟⠀ ⠀⠀⠘⣇⣴⠋⡇⠀⠀⣿⣴⣮⣿⠷⣤⣀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠐⠂⢲⣤⣘⣾⣿⣿⣷⣾⠟⠏⣀⣀⣌⠹⣷⣶⠆⣾⡿⠿⢛⣻⣿⣿⣿⣾⣿⣒⣿⣧⣤⣀⣾⡏⠀⠈⣀⣤⣄⡀⣀⡄⡀⠀⠈⠀⠀⠢⡀⠀⠰⢦⣀⣿⣿⣇⠸⣯⣿⣗⣮⡿⣷⡀⠀⠀⠀⢀⠙⠲⣼⡎⢀⠀⠀⠈⠑⢮⣵⣄⠈⠳⣿⡿⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⢳⣸⡆⠀⠀⢠⠇⣿⢻⣷⣿⡶⠿⠏⠁⠀⠀⠀⠀⢤⣤⣴⣿⣿⡟⣿⣿⣿⣿⣏⣤⣿⡉⢩⣭⣷⡟⠶⠀⢙⣷⣦⣸⣹⣯⣭⣾⣭⡍⣙⠛⠋⢉⠙⠗⠛⠋⠙⠋⢹⣏⣉⣉⣙⣻⣏⡉⠳⢤⠀⠁⡀⠀⠀⠈⣷⣿⡾⠷⢾⣿⣟⣿⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠁⣾⠿⠻⠸⠀⠀⠀⠂⠀⠈⠻⣷⣄⣤⣅⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⢻⣧⠀⣦⠀⢸⣿⣿⣿⡄⢠⡤⠀⣀⠀⠀⠢⡴⠶⡦⢿⣻⣤⣿⣿⣿⣿⡟⢷⡆⣘⣻⣿⠚⠛⣀⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣤⣤⣬⣤⣤⣤⣾⣷⣶⣦⣿⣿⣿⣍⠉⠻⢽⣳⣤⣤⣤⣭⠀⠀⠀⠘⢿⠂⠀⠀⡼⣿⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠐⠣⠀⢠⠀⠀⠀⠀⡄⣴⡀⠀⠘⣦⡈⠻⡟⢤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠈⣿⠀⢿⡶⡟⠛⠛⣿⣷⡄⠃⢀⣏⣱⣧⣤⣴⣶⣾⣾⣟⣻⣿⣿⣭⣽⣧⡴⠟⢹⡅⠸⣟⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉⠛⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣬⡻⣾⠛⠿⣿⣿⣿⣤⠀⠀⠋⠀⣀⠀⠈⠉⢿⡄⠀⡁⠀⠀⠀⠠⢀⡀⠀⣀⣇⠀⠀⠀⠉⢻⡉⠳⣄⠉⠳⡀⠙⢎⡳⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣇⡼⢻⣿⠀⠀⢯⡻⣷⣿⡋⠉⣉⣤⣶⡾⢿⣟⣿⠟⠛⢻⣽⣧⣾⣿⣧⣤⣔⣻⣦⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠙⣷⣄⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣞⢧⡀⠙⢿⢨⡛⠿⣦⣤⡀⢠⣄⠀⠀⠀⢻⠂⠑⠆⡀⠀⠐⠃⠳⡀⠙⠛⠒⢄⣀⠀⠀⠀⠀⢀⣵⠦⣬⣤⣤⠉⢻⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⣇⢸⣿⢧⡀⢈⣷⡈⠛⣿⠟⠋⠀⠀⠤⣀⠀⢀⣷⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣧⡉⠉⠹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠙⣿⡆⠀⣈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⣿⣿⣷⡀⠀⢸⣿⡀⣹⠿⢿⣾⣿⡅⢠⣤⣼⣷⣴⣀⢿⠀⠀⠀⡀⣀⣷⣆⣤⣟⡛⠛⣿⣿⣿⣿⣧⣤⣬⣿⣬⣽⡿⣟⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣬⣿⡀⣧⣸⣧⣿⣦⠻⣶⢶⣤⣤⡴⠬⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢳⣤⡀⠹⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⢿⣭⣥⡀⠸⠽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⢻⣧⣠⠾⢻⣿⣙⣟⣢⣽⡟⠻⠀⠠⣷⣠⣿⣿⠿⠻⢿⣿⣿⣿⠛⠛⢿⣿⣿⠀⠈⠙⢿⣿⣟⡂⠀⢻⡇⠘⣷⡶⣆⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⡆⢿⣟⣿⣸⣿⡇⠙⢿⡿⡁⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠙⢦⣀⡈⠙⠻⢿⣿⣿⣿⡿⠏⠀⣻⠙⣯⣹⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⢻⠻⠙⠏⢻⡿⢫⣿⠻⣿⠏⠀⢻⣾⡿⢿⣿⣿⣏⣅⡀⠈⠻⣿⣏⡆⠀⠈⢿⣇⣰⣄⣀⠀⢿⣿⠉⠀⠸⣿⠆⢿⢷⣿⡀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⣜⢯⣽⣿⣦⣟⣷⡄⠘⠓⠂⣴⣦⠀⢥⠀⢼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢤⠘⠛⠁⠀⠀⡄⠀⠘⠀⣷⣥⣄⠗⠀⠹⣾⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠻⢿⡚⠀⢀⣦⣞⣶⣄⣽⣷⣴⣶⣶⣿⣿⠀⠀⢿⣿⠸⢿⡇⠀⠀⣻⣿⢿⠀⠀⠘⣿⠤⠤⠀⠀⠀⢿⠀⠀⠀⢹⠄⢸⣾⣈⡇⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣧⢾⣿⣿⣿⣿⣷⣀⠑⠂⣹⣿⣶⣶⣦⠀⣹⣿⠿⡍⢻⣿⣿⣿⣿⣏⣅⡀⠀⢨⠁⠈⠀⡤⣉⠉⢸⣿⢶⡀⣆⠈⠱⣀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣴⣶⣀⣹⣿⣿⣿⡿⠿⣿⣿⠃⠀⢿⣿⡄⠀⠀⢻⡇⠙⠗⠀⠀⢹⣿⣀⠀⠀⠀⢾⡀⠀⠀⠀⣀⣸⣄⣀⣀⣾⣂⣠⣿⠟⠁⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⣾⣿⣿⡿⠇⠉⣯⣁⣸⣧⡟⢙⡿⠇⠀⣭⠹⣾⢿⣎⣷⣾⣿⣿⣿⣯⣥⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⢾⠋⠉⠁⢉⠹⢤⠀⠙⡀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣉⠉⢿⡿⣷⡀⠀⠛⣿⣧⠤⠈⢿⡇⠀⣀⣠⡷⢬⣤⣠⣰⠶⠌⠉⢻⣞⠀⠈⣷⡍⠉⣿⡧⠀⣿⠂⢻⡿⠙⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⡏⣶⠰⣇⢡⣾⣿⠿⢽⠎⠀⢦⡤⠈⢋⠙⢷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣑⠀⠈⢀⡀⠸⠋⠸⣆⢠⡠⡀⠧⣈⠀⠀⢷⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣸⡀⠘⣷⠈⢿⡀⠀⢻⣿⣦⣄⡼⠷⢶⣞⠋⠀⢀⠀⢹⡟⠁⠀⢠⣿⣯⣁⢸⣿⣇⢀⣿⡇⢀⣿⣷⢸⡏⢘⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢿⣀⣾⠃⠸⡧⠀⠈⠀⠀⠂⠀⢀⠨⠦⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠹⣾⢇⡀⢻⡆⠓⠀⡀⠘⡆⡄⠐⠳⣄⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠉⣻⠚⠻⢶⡾⠋⢻⠋⠉⣿⣿⠆⠀⣟⣿⡦⠄⠘⢦⣾⣧⠂⠄⢰⣿⣿⡳⢾⣿⡯⠿⠟⢿⢿⣿⣇⣿⣷⣾⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣇⠀⠒⣧⡀⡶⠀⠀⠀⢠⠿⠁⣷⡀⠀⠀⢿⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡟⣆⠀⣈⡞⠻⡄⢻⣦⡄⠓⠄⢀⡿⢤⠀⠈⢦⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠁⠀⣾⣿⣷⡀⠞⠀⢰⣿⣧⠀⠘⣿⣿⠁⣀⠀⢻⣶⠿⣯⣽⢟⣿⠻⡍⠨⠷⠀⠀⣀⠀⢰⠇⠈⢳⠘⢿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣧⣬⣿⣄⠀⢤⣀⠀⠀⠀⢹⡗⠀⠀⣼⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣼⢺⣄⣰⠆⣙⣦⢿⣆⣈⣠⠓⠀⠘⢧⣄⠈⢢⡀⠙⢿⣿⣿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⣾⣿⣿⣿⣽⣷⣴⣾⣿⡿⣦⡾⢛⣿⡻⡿⠀⠉⢛⡷⠄⢠⠊⢉⠁⠀⠀⠀⠀⠸⠃⠀⣸⠁⠠⠞⢰⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠿⣿⣾⣿⣿⣍⣴⠂⡀⠻⠷⠂⠀⣸⣇⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⣀⣈⡉⠇⠀⠹⠋⠓⠀⢠⣤⡄⠰⣄⠀⠀⢷⣤⡀⠉⠛⠏⡉⢁⣩⣷⡌⠋⠙⠛⠛⠛⠛⠋⢩⠀⠀⠸⠁⠀⠈⠀⢸⡖⠀⠁⠈⠀⢈⠆⠃⠀⠀⢠⣆⠀⠀⠀⠀⢠⠀⠀⡀⢳⡶⠀⣸⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣡⣷⡆⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⢛⡆⠀⢾⣿⠀⡀⠈⠀⠀⠀⠀⡣⠀⠀⠻⣝⣦⢠⠴⠿⠿⠛⠳⣤⡄⠚⠂⠀⠀⣤⠴⠀⣨⡀⠠⠄⢠⠶⣷⡄⠠⠄⠀⠁⠀⠉⠀⠀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠸⠀⠀⢡⠈⢣⡀⠁⡷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠀⠘⣷⡀⢻⡇⠀⠈⠀⠀⠀⠐⠉⠉⠤⢤⠈⠋⢀⠈⠧⣄⠀⠀⠀⠀⠁⢠⠀⠒⠲⢀⠀⠀⠈⠻⡖⠒⠆⠈⠛⠀⠀⠀⠀⡀⠑⠒⠐⠊⠁⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠃⠆⠘⠀⠀⣿⠀⠀⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠿⣿⣏⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⢀⣿⡇⠀⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡴⠈⠻⢶⠀⠀⣄⠀⠙⠂⠀⠀⠀⠀⠈⣶⣾⣄⠳⣶⣀⢄⡀⠂⢾⡆⠀⢋⣁⣀⠀⠨⠔⠀⠀⣀⣠⠀⠀⠀⠘⠀⠀⠀⢀⠀⠠⡄⠨⣅⢸⡀⠀⣬⡧⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⣉⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣿⣿⣿⣄⡘⣆⠀⠀⠀⠀⢠⡀⠚⠀⡘⠓⠈⠁⢀⣾⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠋⠉⠑⢼⣛⠆⠈⠀⠄⠀⣼⠆⠀⠈⢧⡈⠿⣦⡀⠘⣿⣿⠏⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⡃⠀⠀⠙⣷⣤⣻⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⢩⡔⣌⣦⣥⣿⣜⠽⣫⢟⡿⣻⣿⣯⡈⠛⢻⣿⠟⠻⠄⠀⢀⠀⠈⠀⠀⠠⢵⠀⠀⢶⣾⣯⡟⢒⠈⠒⠶⠒⣶⣤⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠠⣠⣾⣿⣧⣤⣄⣀⣩⠤⠿⠟⠂⠉⠁⠀⠐⠦⣤⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠹⣆⠀⠀⢿⣿⣬⣸⣆⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢬⡘⢿⢻⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣼⣧⣟⣿⣽⢿⣿⠃⠀⠀⣀⣀⠘⠀⢀⣠⠀⠀⠀⠠⠀⠀⢀⣸⠃⡄⠀⣄⡤⠄⠈⠑⠀⠀⠒⠐⠀⠀⠀⠈⠛⠛⠹⠟⠃⠀⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢤⡀⠀⢀⣀⡀⠀⠀⠈⣳⡀⠻⢯⡀⠠⢼⣿⡟⢿⡀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠙⠛⠛⠧⣯⣝⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣄⣾⢤⣿⡿⣤⣄⠀⠈⠀⠀⠄⠀⠀⣀⣨⠁⠀⠷⠾⠀⠀⠀⠀⠠⣄⠑⠬⢤⡄⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠴⣄⡀⠀⠘⠋⠀⠀⠀⠐⠉⢱⡤⠀⣙⢦⠈⡉⠉⢨⡇⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠛⠿⢿⣿⣿⣾⣻⣿⣿⡻⢿⣿⠈⠻⠿⠾⠆⠀⡀⠀⠀⠀⣨⡿⠆⡖⠰⡀⠀⠀⠀⠀⠀⡰⠛⠀⠀⠓⠀⢀⠀⠒⠾⠧⠥⠼⠤⠄⣠⣀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠠⢀⣧⣾⢁⣸⣾⡿⠳⠦⣄⡀⠺⣷⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠛⠛⠿⠿⣿⣿⣿⣾⣿⣶⣷⣌⣙⣓⣲⡟⠫⢯⣀⠀⠃⣀⠉⠉⠳⠦⢤⣼⡇⠀⠠⣄⠀⠀⣰⣦⡤⠤⠀⣀⠀⠀⠀⠤⠮⢽⣶⣄⣀⠀⠁⠈⠑⣤⣤⠦⣄⣀⡿⢷⡤⣯⣅⣅⣸⣷⣿⣿⣾⡟⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠉⠙⠛⠛⠛⠿⢿⣿⣷⣶⣾⣷⣶⣤⣄⣃⣄⠀⡄⠋⠀⠔⠛⠛⢷⢶⠏⠿⣦⣀⣀⡈⠀⢲⣦⣤⣀⣴⠄⠀⢹⣿⡇⠠⢶⣀⡄⣼⢿⠋⠀⠀⡀⠘⡯⢻⣿⡿⣷⣾⣿⠁⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠉⠛⠛⠛⠛⠻⠿⢶⣶⣶⣦⣄⣐⣀⣂⣄⣈⠈⡉⠋⠙⠋⠉⠉⠉⠉⡧⣼⣿⣿⣄⣀⣸⣉⣿⣷⣤⣶⣶⣿⣿⣷⣷⡿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠉⠉⠙⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠋⠉⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🎀🤍🦢🐇🍰𓆩♡𓆪🧸
🅰🇧🇲(๑`^´๑)︻デ═一
🤷‍♂️🤔🤨
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠉⠛⠭⣝⢫⣟⣝⡆⡉⢫⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠜⠝⠁⡘⠁⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⡭⠟⢁⢿⡽⣻⠟⣩⠽⠛⠉⢙⡿⢟⣽⡫⢿⣻⢽⣫⠿⢛⣩⡴⣭⢻ ⣄⠀⠀⠀⠑⠦⡨⢝⠪⠏⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠐⡈⠀⠈⠀⠀⠀⢀⢜⡁⡇⠀⠀⠀⢸⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠓⣽⣫⠞⣥⠞⠁⠀⠀⣠⣞⡾⠋⠁⠀⠠⣋⢥⡲⣽⡺⢵⣋⠕⣫ ⣇⣋⠖⣤⣀⠀⠙⠦⡾⠀⠀⠀⡜⠀⡜⠀⢀⠀⠀⡀⠀⣰⢣⡻⣯⡗⡼⢰⠀⠀⠸⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢺⠋⡦⢾⠃⣀⠠⢐⡼⣟⡽⣣⠔⣒⣾⡽⢮⠟⢭⣡⣹⠶⠚⠉⠀ ⡻⢟⣟⠀⠛⠻⣤⢀⡀⠀⠀⢸⡇⡸⡇⠀⡀⠀⢠⠀⢠⡟⣸⠟⢸⡇⡇⡇⢇⠀⠃⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠃⠀⡠⠟⣟⠇⣻⢤⡿⢟⠣⠸⣄⠻⣄⠟⠀⠀⠀⠀⠀ ⡱⢉⠖⣩⠒⠦⠤⣵⡿⡀⡄⣍⣢⢣⢱⡄⡇⠀⡇⢀⢻⣱⠓⠒⠠⣇⣷⠸⣬⢢⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⢀⠠⢔⢋⠦⠙⢌⢂⣌⠤⠇⠓⠈⠉⣀⣀⣤⠤⣄⠤⣒ ⠆⠤⣈⡀⠉⠈⠑⣸⠇⣇⢳⢃⡇⢸⢀⢧⢳⠸⡇⡎⡟⠉⠁⢲⣿⡿⡟⣇⣿⡆⢆⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠐⠀⠠⠂⠁⢈⠠⠔⣚⣉⣡⣤⠤⠶⠶⠭⡛⠥⠜⠄⢛⡐⣉⢼ ⣓⠤⢄⡈⡇⠁⡐⢸⢰⢯⠘⣼⢹⢼⢇⡈⢺⠂⢣⢿⡗⢄⣀⢈⣉⡁⠜⠈⠋⢷⡿⣿⠛⠿⠈⢟⣿⣿⣿⡏⠘⠇⠀⠀⠐⠊⣉⠉⠡⡔⠈⠁⣀⣀⠀⠤⠒⠁⢒⡘⣌⠡⢞⡜⣲ ⣙⢞⠢⠤⠬⠭⢦⣾⢺⢸⠀⡳⢡⠾⣾⠰⡼⡄⢰⡎⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠊⠀⠈⢳⣦⡴⣿⣿⡿⠸⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⣀⠨⢠⠡⣌⠱⣎⠶⣱ ⢎⡜⡱⢉⠃⡉⠘⠃⠹⡞⡆⢇⢠⡞⣻⢣⣿⣧⢸⣿⢷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⢳⣽⣻⠋⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠠⠀⠤⠡⠌⡡⠌⠤⠡⢞⣉⣉⣀⣈⠔⡫⢶ ⠈⣀⠀⠄⡀⠀⠄⡀⠀⢷⡿⡌⠢⡙⠟⠛⠈⠻⡻⡈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠈⠁⣈⠡⡙⡘⡘⢃⡛⡜⢫⠝⡳ ⠱⣈⠬⡐⡥⠒⠒⠒⡢⠌⠇⢫⣧⣈⠢⡤⢴⣆⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣤⠀⠀⠀⢀⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠒⠀⠀⠂⢀⡀⠄⠡⠌⡑⠪⢜⡡⠮⢵ ⡓⢌⡒⣥⡓⠶⡒⣉⠙⠄⡀⠸⠈⢿⢳⡐⣾⡙⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠺⠵⠦⠟⠀⠀⢀⠊⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠒⠠⢉⠻⣉⠁⠉⠉⠉⠉⠒⠧⡢⢱⣉⢎ ⡙⢎⣱⣢⠭⠦⠵⢎⠁⢀⠀⠀⡀⠀⢈⢷⠀⠁⢢⠀⠀⢦⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡠⠁⠀⠀⠀⠰⠠⢄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠐⠀⠀⡀⠂⠄⣄⣉⠒⠤⢀⣀⣀⣀⠼⡡⢎⡜ ⡹⡎⠁⠀⢀⡠⠐⠁⢀⠠⠀⠁⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣮⣾⡹⢿⣶⣦⣤⣤⣀⢤⠊⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠑⡆⢌⠱⡈⠔⢤⣀⠀⠀⠀⠂⠐⣈⢁⠂⠤⢋⡝⡒⠦⣬⣚⣱⠙⣖⣺ ⣁⣉⠤⠟⢉⣠⠔⣠⠒⣠⠕⣊⠱⢺⡿⠿⠿⠿⠿⠿⣿⣿⣿⠳⣡⠞⡻⣿⡯⣯⣾⣿⣧⢰⠀⠠⠘⣄⠠⡘⢎⡰⣁⡎⠰⡈⠝⣲⡤⡀⠀⠀⠈⠘⡡⢒⠤⡙⢦⢱⣮⢱⣋⠖⡼ ⡏⢠⡖⠋⡝⢣⡍⣶⠋⡇⠚⣤⢫⣾⣷⣶⣶⣶⣶⣤⣼⣿⣿⡄⠉⢲⠓⠁⢸⣿⣿⡟⢰⠈⣧⠈⡇⡌⠑⡎⣦⠁⣧⠈⠑⣵⣬⡔⢩⡟⣷⣶⠒⣤⡄⠑⢪⡔⠊⡖⡌⠋⡎⢻⡜ ⡾⢛⡭⣝⣦⣳⠽⠒⣻⢜⣣⣞⢽⣿⣍⣙⣛⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⣄⣸⣿⣷⣧⣇⣱⣨⣦⣑⣬⣱⣸⣮⣷⣘⣱⣄⣈⣝⡎⡑⢜⠲⣝⡢⡀⠈⠁⠊⠵⣾⣰⡉⢞⣩⢦⢹ ⣳⢽⣺⡵⠊⢀⡠⠾⠃⠉⠛⢵⣿⣟⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣾⣷⣿⡟⢻⠒⢲⡟⢻⣿⣻⠟⡟⠿⠿⠿⡟⢷⡛⠿⠽⡛⠿⢻⠿⠿⣯⠲⣍⡟⡷⢷⡽⣞⢦⣄⠀⠀⠀⠑⠫⡷⢦⣍⡺ ⣯⣯⣕⣾⣋⣁⣀⣀⢀⣠⣴⣶⡟⣿⣿⣶⣤⣉⣛⣻⣿⣿⣿⣇⡏⢀⣸⣀⣾⣿⢿⣿⣣⣳⣈⣆⣣⡀⢱⣉⣖⣓⢫⣆⣎⣲⣘⣻⣦⣛⣽⣻⣽⣾⣗⣮⣛⣶⣄⣀⡀⣹⣗⣮⣽ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
ඞ𐐘🔪ඞ ඞSUSSY 𐐘ඩඞsussy??????ඞඞඞ.✝ඞඞඞ.✝ඞඞඞ.✝ඞඞඞ.✝ඞඞඞ.✝ඞඞඞ.✝
⏰🐷✈️
💒🏩💑💏🌹🏆🐹💋🍯
If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!