Lurch Emojis & Text

Copy & Paste Lurch Emojis & Symbols đŸ§žàŸ€àœČđŸŽ§àŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČđŸ°àŸ€àœČđŸ»àœČàŸ€âœž

THE ADDAMS FAMILY Full Episodes In English https://m.youtube.com/playlist?list=PLszEq55z3r_QD4rrRXQUBXgxlaDQzGAxv FIRST SEASON 1 YOUTUBE For Free In Quality
đŸ§žàŸ€àœČđŸŽ§àŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČàŸ€àœČđŸ°àŸ€àœČđŸ»àœČàŸ€âœž
𓈒 ୭ৎ shifter . s/o girl 𝅄 🐈‍⬛ ÛȘ ʁ 𓈒 ÛȘ 𝅄 ꒰ đŸ·đŸ· : đŸ·đŸ· ꒱ à­§
ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž á”†á”‰á”ƒËąá”’âż Âč áŽșᔃᔐᔉ á¶ â±ÊłËąá”— áŽŹâ±Êłá”‰á”ˆ ᔆ⁰ÂčᎱ⁰Âč ᔀʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž Ꮃᔒᔉ˹ á”—á”’ á”†á¶œÊ°á”’á”’ËĄ á”†á”‰á”–á”—á”‰á”á”‡á”‰Êł Âč⁞➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱ⁰ÂČ áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ áŽŸËąÊžá¶œÊ°â±á”ƒá”—Êłâ±Ëąá”— á”†á”‰á”–á”—á”‰á”á”‡á”‰Êł ÂČ⁔➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱ⁰³ á¶ á”‰Ëąá”—á”‰Êł'Ëą áŽŸá”˜âżá¶œá”—á”˜Êłá”‰á”ˆ áŽżá”’á”á”ƒâżá¶œá”‰ áŽŒá¶œá”—á”’á”‡á”‰Êł ÂČ➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱ⁰⁎ Ꮃᔒᔐᔉᶻ➎ ᔗʰᔉ áŽŸá”’ËĄâ±á”—â±á¶œâ±á”ƒâż áŽŒá¶œá”—á”’á”‡á”‰Êł âč➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱ⁰⁔ ᔀʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž á”€Êłá”‰á”‰ áŽŒá¶œá”—á”’á”‡á”‰Êł Âč⁶➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱ⁰⁶ áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒ Ꮆᔒⁱⁿ˹ ᔗʰᔉ áŽžá”ƒá”ˆâ±á”‰Ëą ᎞ᔉᔃᔍᔘᔉ áŽŒá¶œá”—á”’á”‡á”‰Êł ÂČ³➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱ⁰⁷ áŽŽá”ƒËĄËĄá”’Ê·á”‰á”‰âż ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž áŽŒá¶œá”—á”’á”‡á”‰Êł ³⁰➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱ⁰⁞ áŽłÊłá”‰á”‰âżâ»áŽ±Êžá”‰á”ˆ Ꮃᔒᔐᔉᶻ áŽșá”’á”›á”‰á”á”‡á”‰Êł ⁶➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱ⁰âč ᔀʰᔉ áŽșᔉʷ áŽșá”‰â±á”Ê°á”‡á”’ÊłËą áŽčᔉᔉᔗ ᔗʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž áŽșá”’á”›á”‰á”á”‡á”‰Êł Âč³➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱÂč⁰ á”‚á”‰á”ˆâżá”‰Ëąá”ˆá”ƒÊž áŽžá”‰á”ƒá”›á”‰Ëą ᎎᔒᔐᔉ áŽșá”’á”›á”‰á”á”‡á”‰Êł ÂČ⁰➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱÂčÂč ᔀʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž áŽčᔉᔉᔗ ᔗʰᔉ ⱜ‧᎔‧᎟‧'Ëą áŽșá”’á”›á”‰á”á”‡á”‰Êł ÂČ⁷➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱÂčÂČ áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒâžŽ ᔗʰᔉ áŽčá”ƒá”—á¶œÊ°á”á”ƒá”á”‰Êł áŽ°á”‰á¶œá”‰á”á”‡á”‰Êł ⁎➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱÂčÂł áŽžá”˜Êłá¶œÊ° áŽžá”‰á”ƒÊłâżËą á”—á”’ áŽ°á”ƒâżá¶œá”‰ áŽ°á”‰á¶œá”‰á”á”‡á”‰Êł ÂčÂč➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱÂč⁎ áŽŹÊłá”— ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž áŽ°á”‰á¶œá”‰á”á”‡á”‰Êł Âč⁞➎ Âčâč⁶⁎ ᔆ⁰ÂčᎱÂč⁔ ᔀʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž áŽčᔉᔉᔗ˹ ᔃ áŽźá”‰á”ƒá”—âżâ±á” áŽ¶á”ƒâżá”˜á”ƒÊłÊž Âč➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂč⁶ ᔀʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž áŽčᔉᔉᔗ˹ ᔗʰᔉ á”âżá”ˆá”‰Êłá¶œá”’á”›á”‰Êł áŽčᔃⁿ áŽ¶á”ƒâżá”˜á”ƒÊłÊž ⁞➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂč⁷ áŽčá”’á”—Ê°á”‰Êł áŽžá”˜Êłá¶œÊ° â±œâ±Ëąâ±á”—Ëą ᔗʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž áŽ¶á”ƒâżá”˜á”ƒÊłÊž Âč⁔➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂč⁞ á”âżá¶œËĄá”‰ á¶ á”‰Ëąá”—á”‰Êł'Ëą ᎔˥˥ⁿᔉ˹˹ áŽ¶á”ƒâżá”˜á”ƒÊłÊž ÂČÂČ➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂčâč ᔀʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž á”†á”–ËĄá”˜Êłá”á”‰Ëą áŽ¶á”ƒâżá”˜á”ƒÊłÊž ÂČâč➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂČ⁰ á¶œá”’á”˜Ëąâ±âż ᎔ᔗᔗ â±œâ±Ëąâ±á”—Ëą ᔗʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž á¶ á”‰á”‡Êłá”˜á”ƒÊłÊž ⁔➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂČÂč ᔀʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž ⁱⁿ á¶œá”’á”˜Êłá”— á¶ á”‰á”‡Êłá”˜á”ƒÊłÊž ÂčÂČ➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂČÂČ áŽŹá”âżá”‰Ëąâ±á”ƒ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž á¶ á”‰á”‡Êłá”˜á”ƒÊłÊž Âčâč➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂČÂł á”€Ê°â±âżá” ⁱ˹ áŽčâ±ËąËąâ±âżá” áŽčá”ƒÊłá¶œÊ° ⁔➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂČ⁎ á¶œÊłâ±Ëąâ±Ëą ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž áŽčá”ƒÊłá¶œÊ° ÂčÂČ➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂČ⁔ áŽžá”˜Êłá¶œÊ° ᔃⁿᔈ ᎎⁱ˹ áŽŽá”ƒÊłá”–Ëąâ±á¶œÊ°á”’Êłá”ˆ áŽčá”ƒÊłá¶œÊ° Âčâč➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂČ⁶ áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒâžŽ ᔗʰᔉ áŽźÊłá”‰á”ƒá”ˆÊ·â±âżâżá”‰Êł áŽčá”ƒÊłá¶œÊ° ÂČ⁶➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂČ⁷ ᔀʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ á”†á”–á”ƒá¶œá”‰á”á”‰âż áŽŹá”–Êłâ±ËĄ ÂČ➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂČ⁞ áŽčÊž ᔆᔒⁿ➎ ᔗʰᔉ ᶜʰⁱᔐᔖ áŽŹá”–Êłâ±ËĄ âč➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱÂČâč áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒ'Ëą á¶ á”ƒá”›á”’Êłâ±á”—á”‰ á¶œÊ°á”ƒÊłâ±á”—Êž áŽŹá”–Êłâ±ËĄ Âč⁶➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱ³⁰ áŽŸÊłá”’á”Êłá”‰ËąËą ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž áŽŹá”–Êłâ±ËĄ ÂČ³➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱ³Âč á”âżá¶œËĄá”‰ á¶ á”‰Ëąá”—á”‰Êł'Ëą ᔀᔒᔘᔖᔉᔉ áŽŹá”–Êłâ±ËĄ ³⁰➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱ³ÂČ á¶œá”’á”˜Ëąâ±âż ᎔ᔗᔗ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ â±œá”’á¶œá”ƒá”—â±á”’âżá”ƒËĄ á¶œá”’á”˜âżËąá”‰ËĄá”’Êł áŽčᔃʞ ⁷➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱ³³ áŽžá”˜Êłá¶œÊ°âžŽ ᔗʰᔉ á”€á”‰á”‰âżá”ƒá”á”‰ áŽ”á”ˆá”’ËĄ áŽčᔃʞ Âč⁎➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂčᎱ³⁎ ᔀʰᔉ á”‚â±âżâżâ±âżá” ᔒᶠ áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ Ëąá”‰á”ƒËąá”’âż á¶ â±âżá”ƒËĄá”‰ áŽčᔃʞ ÂČÂč➎ Âčâč⁶⁔ áŽŹáŽźá¶œ ⁜ᔁᔆ 
⟡ pls note the ai inflicts emotional damage (ᔕ—᎗—)
→ AI Story Generator ←
completely free, NO signup required (ever), and unlimited!
ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž Ëąá”‰á”ƒËąá”’âż ÂČ áŽșᔃᔐᔉ á¶ â±ÊłËąá”— áŽŹâ±Êłá”‰á”ˆ ᔆ⁰ÂČᎱ⁰Âč áŽčÊž á¶ á”ƒâ±Êł á¶œá”’á”˜Ëąâ±âż ᎔ᔗᔗ á”†á”‰á”–á”—á”‰á”á”‡á”‰Êł Âč⁷➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱ⁰ÂČ áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒ'Ëą áŽżá”’á”á”ƒâżá¶œá”‰ ⁜Âč  á”†á”‰á”–á”—á”‰á”á”‡á”‰Êł ÂČ⁎➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱ⁰³ áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒ'Ëą áŽżá”’á”á”ƒâżá¶œá”‰ ⁜ÂČ  áŽŒá¶œá”—á”’á”‡á”‰Êł Âč➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱ⁰⁎ áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒ áŽčᔉᔉᔗ˹ áŽżá”’Êžá”ƒËĄá”—Êž áŽŒá¶œá”—á”’á”‡á”‰Êł ⁞➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱ⁰⁔ Ꮃᔒᔐᔉᶻ➎ ᔗʰᔉ áŽŸá”‰á”’á”–ËĄá”‰'Ëą ᶜʰᔒⁱᶜᔉ áŽŒá¶œá”—á”’á”‡á”‰Êł Âč⁔➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱ⁰⁶ á¶œá”’á”˜Ëąâ±âż ᎔ᔗᔗ'Ëą áŽŸÊłá”’á”‡ËĄá”‰á” áŽŒá¶œá”—á”’á”‡á”‰Êł ÂČÂČ➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱ⁰⁷ áŽŽá”ƒËĄËĄá”’Ê·á”‰á”‰âż ⁻ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á”†á”—ÊžËĄá”‰ áŽŒá¶œá”—á”’á”‡á”‰Êł ÂČâč➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱ⁰⁞ áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒâžŽ ᔗʰᔉ á”‚Êłâ±á”—á”‰Êł áŽșá”’á”›á”‰á”á”‡á”‰Êł ⁔➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱ⁰âč áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒâžŽ ᔗʰᔉ á”†á¶œá”˜ËĄá”–á”—Êłá”‰ËąËą áŽșá”’á”›á”‰á”á”‡á”‰Êł ÂčÂČ➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱÂč⁰ Ꮃᔒᔐᔉᶻ➎ ᔗʰᔉ áŽżá”‰ËĄá”˜á¶œá”—á”ƒâżá”— áŽžá”’á”›á”‰Êł áŽșá”’á”›á”‰á”á”‡á”‰Êł Âčâč➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱÂčÂč ᶠᔉᔘᔈ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž áŽșá”’á”›á”‰á”á”‡á”‰Êł ÂČ⁶➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱÂčÂČ áŽłá”’á”á”‰á¶»âžŽ ᔗʰᔉ ᶜᔃᔗ áŽźá”˜Êłá”ËĄá”ƒÊł áŽ°á”‰á¶œá”‰á”á”‡á”‰Êł ³➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱÂčÂł áŽŸá”’Êłá”—Êłá”ƒâ±á”— ᔒᶠ Ꮃᔒᔐᔉᶻ áŽ°á”‰á¶œá”‰á”á”‡á”‰Êł Âč⁰➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱÂč⁎ áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒ'Ëą áŽ°â±ËĄá”‰á”á”á”ƒ áŽ°á”‰á¶œá”‰á”á”‡á”‰Êł Âč⁷➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱÂč⁔ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËą ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž áŽ°á”‰á¶œá”‰á”á”‡á”‰Êł ÂČ⁎➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱÂč⁶ á”âżá¶œËĄá”‰ á¶ á”‰Ëąá”—á”‰ÊłâžŽ á”€Êžá¶œá”’á”’âż áŽ°á”‰á¶œá”‰á”á”‡á”‰Êł ÂłÂč➎ Âčâč⁶⁔ ᔆ⁰ÂČᎱÂč⁷ áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒ ᔃⁿᔈ Ꮃᔒᔐᔉᶻ ᔛ˹‧ á¶ á”‰Ëąá”—á”‰Êł ᔃⁿᔈ áŽłÊłá”ƒâżá”ˆá”á”ƒá”á”ƒ áŽ¶á”ƒâżá”˜á”ƒÊłÊž ⁷➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂč⁞ á¶ á”‰Ëąá”—á”‰Êł Ꮃᔒᔉ˹ ᔒⁿ ᔃ Ꮀⁱᔉᔗ áŽ¶á”ƒâżá”˜á”ƒÊłÊž Âč⁎➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂčâč ᔀʰᔉ áŽłÊłá”‰á”ƒá”— á”€Êłá”‰á”ƒËąá”˜Êłá”‰ áŽŽá”˜âżá”— áŽ¶á”ƒâżá”˜á”ƒÊłÊž ÂČÂč➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂČ⁰ áŽŒá”–Ê°á”‰ËĄâ±á”ƒ ᶠⁱⁿᔈ˹ áŽżá”’á”á”ƒâżá¶œá”‰ áŽ¶á”ƒâżá”˜á”ƒÊłÊž ÂČ⁞➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂČÂč áŽŸá”˜á”ËąËĄá”‰Êž'Ëą áŽŹËĄËĄá”’Ê·á”ƒâżá¶œá”‰ á¶ á”‰á”‡Êłá”˜á”ƒÊłÊž ⁎➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂČÂČ áŽŽá”ƒá”–á”–Êž áŽźâ±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊžâžŽ áŽłÊłá”ƒâżá”ˆá”á”ƒ á¶ Êłá”˜á”á”– á¶ á”‰á”‡Êłá”˜á”ƒÊłÊž ÂčÂč➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂČÂł áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒâžŽ ᔗʰᔉ áŽ°á”‰á¶œá”’Êłá”ƒá”—á”’Êł á¶ á”‰á”‡Êłá”˜á”ƒÊłÊž Âč⁞➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂČ⁎ áŽŒá”–Ê°á”‰ËĄâ±á”ƒ â±œâ±Ëąâ±á”—Ëą áŽčá”’Êłá”—â±á¶œâ±á”ƒ á¶ á”‰á”‡Êłá”˜á”ƒÊłÊž ÂČ⁔➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂČ⁔ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ ᶜᔘᔐ ᎞ᔃᔘᔈᔉ áŽčá”ƒÊłá¶œÊ° ⁎➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂČ⁶ ᶜᔃᔗ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ áŽčá”ƒÊłá¶œÊ° ÂčÂč➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂČ⁷ áŽžá”˜Êłá¶œÊ°'Ëą ᎞ⁱᔗᔗ˥ᔉ áŽŽá”‰ËĄá”–á”‰Êł áŽčá”ƒÊłá¶œÊ° Âč⁞➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂČ⁞ ᔀʰᔉ ᎏᔈᔈᔃᔐ˹ áŽŸá”’ËĄâ±á¶œÊž áŽčá”ƒÊłá¶œÊ° ÂČ⁔➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱÂČâč áŽžá”˜Êłá¶œÊ°'Ëą áŽłÊłá”ƒâżá”ˆ áŽżá”’á”á”ƒâżá¶œá”‰ áŽŹá”–Êłâ±ËĄ Âč➎ Âčâč⁶⁶ ᔆ⁰ÂČᎱ³⁰ áŽŒá”–Ê°á”‰ËĄâ±á”ƒ'Ëą á¶œá”ƒÊłá”‰á”‰Êł Ëąá”‰Êłâ±á”‰Ëą á¶ â±âżá”ƒËĄá”‰ áŽŹá”–Êłâ±ËĄ ⁞➎ Âčâč⁶⁶ áŽŹáŽźá¶œ ⁜ᔁᔆ 
🩇⋆âș₊⋆𖀐𖀐⋆âș₊⋆🩇
The Addams Family https://m.youtube.com/playlist?list=PLwwhtOnMyjuxQy81h7uJMCdsR-bS-uVaD full episodes free english hd quality

Related Text & Emojis

███████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████████████████▓▓███████████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████▓▒██▓█▓██████████▓▓█████████████████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓█▓█████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████▓▓▓▒▓▓▓███████████▓▓███████████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████████▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓██████████▓███▓▓█████████████████▓█████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████▓▓████▓█▓▒▓████████████████▓███████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓████████████████▓███████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████▓███████▓▓▒▓▓████████████████████████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████████████▓▒█▓█████████████▓█████████████████████████▓█████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████▓▓███████▓█▓▓▓██████████████▓████████████████████████▓▓████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████▓█████▓▓█▓▓▓▒▓████████████████████████████████████████▓████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████▓▓████▓███▓▒▒▓████████████████████████████████████████▓▓█████▓▓█████████████████████ ██████████████████████████████████████████▓████▓█▓▓▓▓▒▓███▓█████▓███▓▓██████████████████████████▒▒▓████▓▓█████████████████████ █████████████████████████████████████████▒█▓██████▓▒▒▓▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓██▓▓▒▓▓████████████████████████▓▒▓████▓▓▓████████████████████ ████████████████████████████████████████▓▓▓██████▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▒██▓▓▒▒▒▓█▓███████████████████████▓▒▓███▓▓▓▓███████████████████ ████████████████████████████████████████▒▒▓█████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▓▓▓██▓▒▒▒▒▓█▓▓██████████████████▓████▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓▓█████▓▓███████ ████████████████████████████████████████▒▒█████▓▓█▓█▓▒▓▒▓█▒▓▓█▓▓██▓▓▓▒▒▒▓▓▓████████████████████████▒▓██▓▓▓▓▓█▓▓▓▓████▓▓███████ ███████████████████████████████████████▓▒▓▓████▓███▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓█▓█▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓████████████████████████▒▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓███████ ███████████████████████████████████████▓▒█▓██▓███▓▒▒▓▓██▓███████▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓████████████████████████▓▒██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓██████ ███████████████████████████████████████▒▒▓▓▓▓▓██▓▒░▓▓██████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒█▓████████████████████████▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██████ ███████████████████████████████▓▓█▓▓██▓▓▒███▓██▓░░▒▓██████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████████▓▓▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████ ███████████████████████████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓▓███░░▒▓████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ██████████████████████▓██▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▓██▓░▒▒▒▒▒▓▓███████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓████████████████▓▓████▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▓▒▒░░▒▒▒▓███████████▓▒▒▒▒▒▓█████████████▓▒▓█████▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▒░▒░░░░░▒▒█▓▒▓██▒▒▓▓▓▒░░▒▒▓████▓▒████████████▓▓█▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░▒▓██▒▒▒▒▒▓▓▒▓███████▒▓██▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓█████▓▓▓█▓░▒███▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓█▓░░█████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒░▓█████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒░░███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓██▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒░░▓███████▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▒░ ░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▒▓█████▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒█████████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓████▓▓▒▒▒▒▓▓█▓▓▒▒▒▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░███████▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓██▓▒▓███████▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓░░░░░░░░▒▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▒▒████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒██████▓▓▓▓▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▒▓▓██████▓▓▓▒▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓░░░░░▒░░░▒▒▓▓▓▓▒▓███▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▒█████████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓█░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓██▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓████████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▓█▓▒░▓█░▒▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓██████▓▓░░▓░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓░▓███▒░▒▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▒▓███████▒▒▓▓▓▓█████████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓███████▒░░ ░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▒▒▒▓▓████████▓▒░░▓▓▓▓▓████████▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓███████░▒░░ ░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓████▓████▓▓▓▒░░▒▓▓▓▒█████████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████░░░░░ ░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒░░▓▓▓▒▓███████▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒██████▓▒▒░ ░░░▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒░░▒█▓▒▒███████▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓██████▓▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░██▓▒███████▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▓▓███▓██▓░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓███████▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓██████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒█▓███████▒░░ ░▒█▓▒░░ ░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒███████████▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒██▒██████████▓▓▓███▓▓██▒▒██▓████▓▓█▓░░ ░▓██▓██░░░░░░░░░░░░░▒░░▒███████████▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▒▒▓▓███▓███████████▓███▓▒▓▓▓▓███▒████████░░ ░░▓██████▓░ ░░░░░░░░░░░░░▓███▓█████████▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▓█▓███████▓▒███████▓███▓▓▓▓█████▓███▓▓▓██▓░ ░░█████▓▓██░░ ░░░░░░░░░░░░██████▓█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▓█████████▓████████▓████▓████████████████▓░ ░▒███████████░ ░░░░░░░░░░▒███████████████████▓▓█▓▓▒▓████▓▓████▓▒▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓██▓░▓████████▓████▓█▒▓████████▓▓██▓▒▓████░░ ░▓██▒████▓█████░░ ░░░░░░░░░█████▓▓▓▓███▓▓███▓█████████████████████▒▓▓ ▓▓▓▓▒▒▓███████████▓░████▓█████▒░█████████▒██████░ ░░▓█████████████▒▒░ ░░░░░░░░▓██▒█████████▓██████████▓████▓███████████▓▓ ▓▓▓▓▒▒▓█████░▒██████████▓██████▓█████▓██████████░ ░░████████▓██▓█████░░░░░░░░░▒█████████▓▓█████████████████████████████▓▒▓ ▓▓▓▓▒▒▓▓██████████████▓▓█▓▓███▓▓██▓░▒████▓███▓██▒ ░▒████████████▒██████░░░░░░░░█████████▓▓███████████▓█████████████▒░██▓▓▒▓ ▓▓▓▓▓▒▓░▓███████▒▒█████▓▓░▓██▓▓▓█████████▓██████▒░ ░▓██████▒█████▓███████▓░░░░░░░████▒▓████▓███████████▓███▓░▒███████████▓▓▓▓ ▓▓▓▒▓▒▓██████████▓██████▓████▓▒▓▓███████▓███████▓░ ░████████▓▓▓████████▒▒██▒░░░░░█▓██████████▓██▒▓███▓█████████████▓░▓████▓▒▒▓ ▓▓▓░▓▓▓▓███▒▒███████████▓████▓▓▓██▓▓███▓▒███▓▒███░░███▓░▒███████████████████░░░░▒████████████▓███▓█████████████████████████▓▒▓
â˜œđŸŽŸâ˜œALYSSAâ˜œđŸŽŸâ˜œ AÍ« lÍ€ yÍŹ sÍ« sÍŁ aÍ„ ᔈ â’¶đŸ”„â“›đŸ”„â“šđŸ”„â“ąđŸ”„â“ąđŸ”„â“ đŸŽŸAÓ€ŐŸÊ‚Ê‚Ä…
ar وينŰČŰŻŰ§ÙŠ ŰąŰŻŰ§Ù…ŰČaz Venzdey Addams bcl Wednesday Addams ca Dimecres Addams ckb وێنŰČŰŻÛ•ÛŒ ŰŠŰ§ŰŻÛ•Ù…ŰČcs Wednesday AddamsovĂĄ cy Wednesday Addams en Wednesday Addams es Wednesday Addams eu Wednesday Addams fa ونŰČŰŻÛŒ ŰąŰŻŰ§Ù…ŰČfi Wednesday Addams fr Mercredi Addams he Ś•Ś ŚĄŚ“Ś™Ś™ ŚŚ“ŚžŚĄia Mercuridi Addams it MercoledĂŹ Addams ka უენსდეი ადამსიnl Wednesday Addams pa àš”à©ˆàšĄàššà©ˆàšžàšĄà©‡ àšàšĄàšźàšžpt Wednesday Addams ru ĐŁŃĐœĐ·ĐŽĐ”Đč ĐĐŽĐŽĐ°ĐŒŃ simple Wednesday Addams tr Wednesday Addams uk Đ’Đ”ĐœĐ·ĐŽĐ”Đč ĐĐŽĐŽĐ°ĐŒŃ uz Wednesday Addams Catalan Dimecres Addams Central Kurdish وێنŰČŰŻÛ•ÛŒ ŰŠŰ§ŰŻÛ•Ù…ŰČ Czech Wednesday AddamsovĂĄ Greek Î“ÎżÏ…Î­ÎœÏƒÎœÏ„Î”ÏŠ ΆΜταΌς Persian ونŰČŰŻÛŒ ŰąŰŻŰ§Ù…ŰČ French Mercredi Addams Hebrew Ś•Ś ŚĄŚ“Ś™Ś™ ŚŚ“ŚžŚĄ Armenian ŐˆÖ‚Ő„Ő¶ŐœŐ€Ő„Ő” Ô±Ő€ŐĄŐŽŐœ Italian MercoledĂŹ Addams, Nottola Addams, Wednesday Addams, Stellina Addams, MercoledĂŹ VenerdĂŹ Addams Japanese ォェンă‚șăƒ‡ăƒŒăƒ»ă‚ąăƒ€ăƒ ă‚č Georgian უენსდეი ადამსი Korean ì›ŹìŠˆë°ìŽ 애덀슀 Punjabi àš”à©ˆàšĄàššà©ˆàšžàšĄà©‡ àšàšĄàšźàšž Portuguese Wandinha Addams, Venenilda Addams Russian ĐŁŃĐœĐ·ĐŽĐ”Đč ĐĐŽĐŽĐ°ĐŒŃ, ĐŁŃĐœĐ·ĐŽĐž ĐĐŽĐŽĐ°ĐŒŃ, ĐŁŃĐœŃĐŽĐ”Đč ĐĐŽĐŽĐ°ĐŒŃ, ĐŁŃĐœŃĐŽŃĐč ĐĐŽĐŽĐ°ĐŒŃ, Đ’Đ”ĐœŃĐŽĐž ĐĐŽĐŽĐ°ĐŒŃ Ukrainian Đ’Đ”ĐœĐ·ĐŽŃ– ĐĐŽĐŽĐ°ĐŒŃ
 ██░▀██████████████▀░██  █▌▒▒░████████████░▒▒▐█  █░▒▒▒░██████████░▒▒▒░█  ▌░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▐  ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░  ███▀▀▀██▄▒▒▒▒▒▒▒▄██▀▀▀██  ██░░░▐█░▀█▒▒▒▒▒█▀░█▌░░░█  ▐▌░░░▐▄▌░▐▌▒▒▒▐▌░▐▄▌░░▐▌  █░░░▐█▌░░▌▒▒▒▐░░▐█▌░░█  ▒▀▄▄▄█▄▄▄▌░▄░▐▄▄▄█▄▄▀▒  ░░░░░░░░░░└┮┘░░░░░░░░░  ██▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄▄██  ████████▒▒▒▒▒▒████████  █▀░░███▒▒░░▒░░▒▀██████ ă€€ă€€â–ˆâ–’â–‘â–ˆâ–ˆâ–ˆâ–’â–’â•–â–‘â–‘â•„â–‘â–‘â•“â–’â–â–ˆâ–ˆâ–ˆâ–ˆâ–ˆ  █▒░▀▀▀░░║░░║░░║░░█████  ██▄▄▄▄▀▀┮┮╚╧╧╝╧╧╝┮┮███  ██████████████████████
đŸ•žïžâˆŒđ™’đ™šđ™™đ™Łđ™šđ™šđ™™đ™–đ™źâˆŒ â€ș ...
───▄▄▄▄▄▄─────▄▄▄▄▄▄ ─▄█▓▓▓▓▓▓█▄─▄█▓▓▓▓▓▓█▄ ▐█▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▌ █▓▓▒▒░╔╗╔═╩═╩═╩═╗░▒▒▓▓█ â–ˆâ–“â–“â–’â–’â–‘â•‘â• â•Łâ•Źâ• â•—â•‘â•”â•Łâ•©â•Łâ–‘â–’â–’â–“â–“â–ˆ ▐█▓▓▒▒╚═╩═╝╚═╝╚═╝▒▒▓▓█▌ ─▀█▓▓▒▒░░░░░░░░░▒▒▓▓█▀ ───▀█▓▓▒▒░░░░░▒▒▓▓█▀ ─────▀█▓▓▒▒░▒▒▓▓█▀ ──────▀█▓▓▒▓▓█▀ ────────▀█▓█▀ ──────────▀
áŽżá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłâ±âżá” ᔃ ËĄá”’á”›á”‰á”ˆ ᔒⁿᔉ á”ˆá”’á”‰Ëąâżâ€™á”— âżá”‰á¶œá”‰ËąËąá”ƒÊłâ±ËĄÊž âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”‰âżá”ˆ ᔃᔗ ᔗʰᔉ á¶ á”˜âżá”‰Êłá”ƒËĄ ʰᔒᔐᔉ á”’Êł á”á”‰á”á”’Êłâ±á”ƒËĄ Ëąá”‰Êłá”›â±á¶œá”‰â€§ ᎏ á”—á”ƒá”–Ê°á”’á”–Ê°â±ËĄá”‰ ⁱ˹ ᔒⁿᔉ Ê·Ê°á”’ á”—á”ƒá”á”‰Ëą ᔃⁿ â±âżá”—á”‰Êłá”‰Ëąá”— ⁱⁿ á¶œá”‰á”á”‰á”—á”‰Êłâ±á”‰ËąâžŽ ᔗᔒᔐᔇ˹ᔗᔒⁿᔉ˹➎ á”’Êł á”á”‰á”á”’ÊłÊž ᔒᶠ á”–á”ƒËąá”— ˥ⁱᔛᔉ˹‧ á”€Ê°á”‰Êłá”‰ á”ƒÊłá”‰ Ëąá”’ á”á”ƒâżÊž á”ˆâ±á¶ á¶ á”‰Êłá”‰âżá”— Êłá”‰á”ƒËąá”’âżËą Ê·Ê°Êž ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ ËĄâ±á”á”‰ á¶œá”‰á”á”‰á”—á”‰Êłâ±á”‰Ëą ᔃⁿᔈ á”—Ê°á”‰Êłá”‰ á”ƒÊłá”‰ Ëąá”’ á”á”ƒâżÊž ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ Ê·Ê°á”’ ᔈᔒ‧ ᎎᔃᔛᔉ ʞᔒᔘ á”‰á”›á”‰Êł ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ? Ꮀᔒ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą ᔃⁿᔈ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž á”—Ê°â±âżá” á”—Ê°â±Ëą ⁱ˹ ᔒᔈᔈ➎ á”’Êł ᔈᔒ ᔗʰᔉʞ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰ á”—Ê°â±Ëą â±âżá”—á”‰Êłá”‰Ëąá”— ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ? Ꮀᔒ ʞᔒᔘ ˥ᔒᔛᔉ Êłá”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ á”‰á”–â±á”—á”ƒá”–Ê°Ëą? ᔀʰᔉʞ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ á”–Êłá”’á”›á”’á”â±âżá”âžŽ Ê°á”‰á”ƒÊłá”— Ê·Êłá”‰âżá¶œÊ°â±âżá” ᔃⁿᔈ ËĄá”’á”›â±âżá”â€§ áŽłá”‰á”—á”—â±âżá” ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á”ËĄâ±á”á”–Ëąá”‰ ⁱⁿᔗᔒ ᔗʰᔉ á”–á”‰ÊłËąá”’âżâ€™Ëą ˥ⁱᶠᔉ➎ â€œáŽźá”‰ËĄá”’á”›á”‰á”ˆ á¶ á”ƒá”—Ê°á”‰ÊłâžŽ ᔆʷᔉᔉᔗ áŽŹâżá”á”‰ËĄâ€â€§ á”‚Ê°á”‰âż ᔗʰᔉʞ Ê·á”‰Êłá”‰ á”‡á”’ÊłâżâžŽ Ê·Ê°á”‰âż ᔗʰᔉʞ ᔈⁱᔉᔈ‧ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ËĄá”‰á”ƒÊłâż Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ á¶ Êłá”’á” Êłá”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔗᔒᔐᔇ˹ᔗᔒⁿᔉ‧ Ꮀⁱᔈ ᔗʰᔉʞ ʰᔃᔛᔉ ᔃ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊžâžŽ á¶œÊ°â±ËĄá”ˆÊłá”‰âżâžŽ á”–á”ƒÊłá”‰âżá”—ËąâžŽ Ëąá”–á”’á”˜Ëąá”‰? á”‚á”‰Êłá”‰ ᔗʰᔉʞ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Ëąá”‰Êłá”›â±á¶œá”‰âžŽ ᔃⁿ á”‰ËŁá”–ËĄá”’Êłá”‰Êł ᔃⁿ á”ƒÊłá”—â±Ëąá”—âžŽ ᔃ ᔖᔒᔉᔗ? ᎔˹ ⁱᔗ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔃᔘᔗʞ ᔒᶠ á¶œá”‰á”á”‰á”—á”‰Êłâ±á”‰Ëą? ᔀʰᔉ á”–á”ƒÊłá” ËĄâ±á”á”‰ Ëąá”‰á”—á”—â±âżá” ʷⁱᔗʰ á”’Êłâżá”ƒá”—á”‰ ᔗᔒᔐᔇ˹ᔗᔒⁿᔉ˹‧ ᔀʰᔉ ᔖᔉᔃᶜᔉ ᔃⁿᔈ Ëąá”‰Êłá”‰âżâ±á”—Êžâ€§ ᔀʰᔉ á”ˆá”‰á¶œá”ƒÊžâ±âżá” ᔗᔒᔐᔇ˹ᔗᔒⁿᔉ˹ ᔒᶠ ʷᔒᔒᔈ ⁱⁿ ᔃ á”Ê°á”’Ëąá”— á”—á”’Ê·âżâ€§ áŽżá”‰á”âżá”ƒâżá”—Ëą ᔒᶠ Êžá”‰Ëąá”—á”‰ÊłÊžá”‰á”ƒÊłâ€§ ᎏ Ëąá”—á”’ÊłÊž ᔒᶠ ᔃ ᔗⁱᔐᔉ➎ ᔒᶠ ᔃ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ Ê·Ê°á”’ ËĄâ±á”›á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ᔈⁱᔉᔈ á”—Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᎔˹ ⁱᔗ ᔗʰᔉ á”ƒÊłá¶œÊ°â±á”—á”‰á¶œá”—á”˜Êłá”‰ ᔗʰᔃᔗ á”ˆÊłá”ƒÊ·Ëą ʞᔒᔘ? ᔀʰᔉ á”‡á”‰á”ƒá”˜á”—â±á¶ á”˜ËĄ á¶œá”ƒÊłá”›á”‰á”ˆ ᔗᔒᔐᔇ˹ᔗᔒⁿᔉ˹ ᔃⁿᔈ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰Ëąâ€§ ᔀʰᔉ Ëąá”—á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”ËĄá”ƒËąËą ᔃⁿᔈ Ê·Êłá”’á”˜á”Ê°á”— â±Êłá”’âżâ€§ áŽčᔘᶜʰ ᔗⁱᔐᔉ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔍᔒ ⁱⁿᔗᔒ ᔗʰᔉ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡Êłá”ƒâżá¶œá”‰ ᔒᶠ ᔃ ˥ⁱᶠᔉ ᔗʰᔃᔗ á”’âżá¶œá”‰ Ê·á”ƒËąâ€§ áŽżá”‰Ëąá”–á”‰á¶œá”— á”—Ê°á”’Ëąá”‰ ᔗʰᔃᔗ á”ƒÊłá”‰ á”á”’âżá”‰ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ ᔒᶠ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡Êłá”ƒâżá¶œá”‰âžŽ á”‰âżá”ˆËĄá”‰ËąËąËĄÊž á¶ á”ƒËąá¶œâ±âżá”ƒá”—á”‰á”ˆ ᔇʞ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ ᔃⁿᔈ á”—Ê°á”‰â±Êł Ëąá”—á”’Êłâ±á”‰Ëąâ€§ Ꮀᔒ ᔗʰᔉʞ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ˹ⁱᔐᔖ˥ᔉ Êłá”‰á¶œá”—á”ƒâżá”ËĄá”‰ ᔒᶠ á”á”ƒÊłá”‡ËĄá”‰ á”’Êł ᔃⁿ á”‰ËĄá”ƒá”‡á”’Êłá”ƒá”—á”‰ËĄÊž á¶œÊ°â±Ëąá”‰ËĄËĄá”‰á”ˆ á”ƒâżá”á”‰ËĄ? áŽŹÊłá”‰ á”—Ê°á”‰Êłá”‰ á¶ ËĄá”’Ê·á”‰ÊłËąâžŽ ᔃⁿᔈ ᔈᔒ ᔗʰᔉʞ ËĄá”’á”’á” á¶ Êłá”‰ËąÊ°? ᔂʰᔃᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ á”—á”’ ⁱᔗ'Ëą â±âżÊ°á”ƒá”‡â±á”—á”ƒâżá”—Ëą? áŽŸÊłá”’á¶ á”‰ËąËąá”’Êł áŽ°á”ƒá”›â±á”‰Ëą Ëąá”ƒÊžËą Ê°á”‰Êł ˥ᔒᔛᔉ á¶ á”’Êł á”Êłá”ƒá”›á”‰Êžá”ƒÊłá”ˆËą ËĄá”‰á”ƒâżËą á”á”’Êłá”‰ á”—á”’Ê·á”ƒÊłá”ˆ á”‡â±á”‡ËĄâ±á”’á”–Ê°â±ËĄâ±á”ƒ ⁜ᔃ ˥ᔒᔛᔉ ᔒᶠ á”‡á”’á”’á”ËąâŸ á”—Ê°á”ƒâż âżá”‰á¶œÊłá”’á”–Ê°â±ËĄâ±á”ƒ â€œá”’Êł á”ƒâżÊž á”’á”—Ê°á”‰Êł á”‰á‘«á”˜á”ƒËĄËĄÊž á”Êłá”’ËąËą á”’Êł á”á”’Êłá”‡â±á”ˆ á”ˆá”‰Êłá”ƒâżá”á”‰á”á”‰âżá”—â€§â€ ᎔ⁿ ᔗʰᔉ á”‰âżá”ˆâžŽ ËąÊ°á”‰ Êłá”‰ÊČá”‰á¶œá”—Ëą ᔗʰᔉ á”—á”‰Êłá” á”—á”ƒá”–Ê°á”’á”–Ê°â±ËĄá”‰ ᔃⁿᔈ á”ˆá”‰á¶œâ±á”ˆá”‰Ëą á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ Ê°á”‰ÊłËąá”‰ËĄá¶  ᔃ á¶œá”‰á”á”‰á”—á”‰Êłâ±á”ƒâżâ€§ ᎔ᔗ’˹ ÊČá”˜Ëąá”— ᔐᔃᔈᔉ ʰᔃᔖᔖʞ á”—á”’ á”âżá”’Ê· Ëąá”’ á”á”ƒâżÊž á¶œá”‰á”á”‰á”—á”‰ÊłÊž á”’Êłá”á”ƒâżâ±á¶»á”ƒá”—â±á”’âżËą á”ƒÊłá”‰ ᔒᔘᔗ á”—Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ á”ˆá”’â±âżá” ᔗʰᔉ ᔍᔒᔒᔈ Ê·á”’Êłá”âžŽ Êłá”‰Ëąá”‰á”ƒÊłá¶œÊ°â±âżá” ᔃⁿᔈ á”ˆá”’á¶œá”˜á”á”‰âżá”—â±âżá” ᔃⁿᔈ á”–Êłá”’á”—á”‰á¶œá”—â±âżá” á”—Ê°á”‰Ëąá”‰ á¶ Êłá”ƒá”â±ËĄá”‰ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰Ëąâ€§ Ꮁᔃᶜʰ ᔗᔉ˥˥ⁱ ᔃ Ëąá”—á”’ÊłÊž ᔗʰᔃᔗ ⁱ˹ á”˜âżâ±á‘«á”˜á”‰ËĄÊž á”—Ê°á”‰â±Êł á”’Ê·âżâ€§ ᎏ á”—á”ƒá”–Ê°á”’á”–Ê°â±ËĄá”‰ ᔇʞ á”ˆá”‰á¶ â±âżâ±á”—â±á”’âż ⁱ˹ ˹ᔒᔐᔉᔒⁿᔉ Ê·Ê°á”’ ⁱ˹ â±âżá”—á”‰Êłá”‰Ëąá”—á”‰á”ˆ ⁱⁿ á¶œá”‰á”á”‰á”—á”‰Êłâ±á”‰ËąâžŽ á”Êłá”ƒá”›á”‰Ëąá”—á”’âżá”‰ËąâžŽ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ á”ƒÊłá”— ᔃⁿᔈ Ê°â±Ëąá”—á”’ÊłÊž ᔗʰᔃᔗ á”á”’á”‰Ëą á”ƒËĄá”’âżá” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉᔐ‧ ᔆᔒᔐᔉ á”—á”ƒá”–Ê°á”’á”–Ê°â±ËĄá”‰Ëą á”ƒÊłá”‰ á”ƒËĄËąá”’ â±âżá”—á”‰Êłá”‰Ëąá”—á”‰á”ˆ ⁱⁿ á¶ á”˜âżá”‰Êłá”ƒËĄËą ᔃⁿᔈ á¶ á”˜âżá”‰Êłá”ƒÊłÊž á”—Êłá”ƒá”ˆâ±á”—â±á”’âżËą á”’á”›á”‰Êł ᔗʰᔉ Êžá”‰á”ƒÊłËąâ€§ á”€á”ƒá”–Ê°á”’á”–Ê°â±ËĄá”‰Ëą á”ƒÊłá”‰ ⁿᔒᔗ á”Ê°á”’á”˜ËĄâ±ËąÊ° á¶ á”’ËĄá”Ëą ʷⁱᔗʰ ᔈᔉᔃᔗʰ ᔒᔇ˹ᔉ˹˹ⁱᔒⁿ˹‧ ᎔ⁿ ᶠᔃᶜᔗ➎ ᔗʰᔉʞ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᑫᔘⁱᔗᔉ ᔗʰᔉ ᔒᔖᔖᔒ˹ⁱᔗᔉ‧ á”€á”ƒá”–Ê°á”’á”–Ê°â±ËĄá”‰Ëą Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”âżá”’Ê· ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ á”‡á”˜Êłâ±á”‰á”ˆ ⁱⁿ á¶œá”‰á”á”‰á”—á”‰Êłâ±á”‰Ëąâ€§ ᔀʰᔉʞ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ ËĄá”‰á”ƒÊłâż ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ Ê°â±Ëąá”—á”’ÊłÊž ᔒᶠ â±âżá”ˆâ±á”›â±á”ˆá”˜á”ƒËĄËąâžŽ á”ƒâżá¶œá”‰Ëąá”—á”’ÊłËąâžŽ ᔃⁿᔈ ᔉᔛᔉⁿ ᔗʰᔉ á¶œá”’á”á”á”˜âżâ±á”—Êžâ€§ ᎏⁿᔈ Ê·Ê°á”‰âż ʞᔒᔘ ᶠⁱⁿᔈ ᔃ á”Êłá”ƒá”›á”‰Ëąá”—á”’âżá”‰ ᔗʰᔃᔗ ËĄâ±á”—á”‰Êłá”ƒËĄËĄÊž ᔗᔉ˥˥˹ ʞᔒᔘ ᔗʰᔉ á”–á”‰ÊłËąá”’âżâ€™Ëą Ëąá”—á”’ÊłÊžâžŽ ⁱᔗ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ á”ƒá”á”ƒá¶»â±âżá”â€§ ᎟ᔉ á¶œá”’âżËąâ±á”ˆá”‰Êłá”ƒá”—á”‰ ᔒᶠ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâ€§ ᎔ᶠ ᔃ á¶ á”˜âżá”‰Êłá”ƒËĄ ⁱ˹ ⁱⁿ á”–Êłá”’á”Êłá”‰ËąËą á”’Êł ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ á”ƒÊłá”‰ á”›â±Ëąâ±á”—â±âżá” ᔃ á”Êłá”ƒá”›á”‰âžŽ ᔐᔒᔛᔉ á”—á”’ á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł Ëąá”‰á¶œá”—â±á”’âż ᔒᶠ ᔗʰᔉ á¶œá”‰á”á”‰á”—á”‰ÊłÊžâ€§ Ꮀᔒ ⁿᔒᔗ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâžŽ ˹ⁱᔗ á”’Êł ËĄá”‰á”ƒâż á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— á”á”’âżá”˜á”á”‰âżá”—Ëąâ€§ áŽŹËąá” á”–á”‰Êłá”â±ËąËąâ±á”’âż á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ á¶œá”‰á”á”‰á”—á”‰ÊłÊž ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ á”ˆá”’â±âżá” ᔃ á”Êłá”ƒá”›á”‰Ëąá”—á”’âżá”‰ Êłá”˜á”‡á”‡â±âżá”; ᔗʰᔉʞ ᔐᔃʞ ⁿᔒᔗ ᔇᔉ á”ƒËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆâ€§ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê· ᔃ˥˥ á”–á”’Ëąá”—á”‰á”ˆ á¶œá”‰á”á”‰á”—á”‰ÊłÊž Êłá”˜ËĄá”‰Ëąâ€§ ʞᔒᔘ ᔐⁱᔍʰᔗ ËĄá”’á”’á” ᔃᔗ ᔃ Êłá”ƒâżá”ˆá”’á” á”Êłá”ƒá”›á”‰ áŽŽá”‰Êłá”‰ ˥ⁱᔉ˹ ᔆᔐⁱᔗʰ Âčâčˣˣ⁻? Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”’âżá”ˆá”‰Êł ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ á”–á”‰ÊłËąá”’âż? ᎔ Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ'ᔛᔉ ᔇᔉᔉⁿ ᔃⁿ â±âżá¶ á”ƒâżá”— Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ á”–á”ƒËąËąá”‰á”ˆâ€§â€§â€§ á”‚á”ƒËąâż'á”— á”Êłá”ƒâżá”ˆá”–á”ƒ á”‡á”’Êłâż ⁱⁿ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá”á”‰ Êžá”‰á”ƒÊł? ᎎᔒʷ ᔈⁱᔈ ᔆᔐⁱᔗʰ Ëąá”–á”‰âżá”ˆ Ê°â±Ëą ᔗⁱᔐᔉ? á”‚á”ƒËą ᔆᔐⁱᔗʰ Ëąá”ƒá”—â±Ëąá¶ â±á”‰á”ˆ ᔇʞ ᔗʰᔉ ᔗⁱᔐᔉ ʰᔉ ᔈⁱᔉᔈ➎ á¶ á”˜ËĄá¶ â±ËĄËĄâ±âżá” ᔃ˥˥ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”Ëą? á”‚á”ƒËą ⁱᔗ Ëąá”˜á”ˆá”ˆá”‰âż Ê·Ê°á”‰âż ⁱᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆâžŽ á”’Êł Ê·á”ƒËą ⁱᔗ á¶ á”’ÊłËąá”‰á”‰âż? á”‚Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ᎔ ᔍᔒ á”—á”’ ᔃ á”Êłá”ƒá”›á”‰Êžá”ƒÊłá”ˆâžŽ ᎔ á”—á”‰âżá”ˆ á”—á”’ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”‰ËŁá”–ËĄá”’Êłá”‰ âżá”‰á”ƒÊłá”‡Êž á”Êłá”ƒá”›á”‰Ëą; Êłá”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ âżá”ƒá”á”‰ËąâžŽ á”—Ê°á”‰â±Êł ˥ⁱᶠᔉᔗⁱᔐᔉ‧‧‧ áŽ°ÊłÊž ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰Ëą á¶œÊłá”˜âżá¶œÊ° ᔃ˹ ᎔ Ê·á”ƒËĄá” á”ˆá”’Ê·âż ᔃ Êłá”’Ê·â€§ ᎔ á¶œá”ƒâż'á”— Ê°á”‰ËĄá”– ᔇᔘᔗ Ê·á”’âżá”ˆá”‰Êł ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ ʷʰᔒᔐ ᔗʰᔉ á”á”‰á”á”’Êłâ±á”ƒËĄËą á”ƒÊłá”‰ á¶ á”’Êłâ€§ áŽžá”’á”’á”Ëą á”‡Êłá”ƒâżá”ˆ âżá”‰Ê·; ᔒʰ➎ ⁱᔗ Ëąá”ƒÊžËą ÂČ⁰ˣˣ Ëąá”’ ⁱᔗ á”á”˜Ëąá”— ᔇᔉ Êłá”‰á¶œá”‰âżá”—â€§ áŽŹá”á”ƒá”‡á”‰ËĄ; ʷʰᔃᔗ ᔃ á”‡á”‰á”ƒá”˜á”—â±á¶ á”˜ËĄ âżá”ƒá”á”‰! áŽŹá”á”ƒá”‡á”‰ËĄâ€§â€§â€§ áŽżâ±á”Ê°á”— âżá”‰á”ƒÊł á”—Ê°á”‰â±Êł á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊžâ€œ ᎏ Ê°á”‰á”ƒÊłá”— ËąÊ°á”ƒá”–á”‰á”ˆ á”Êłá”ƒá”›á”‰â€§â€§â€§ ᎔ á¶œá”ƒâż'á”— Ê°á”‰ËĄá”– ᔇᔘᔗ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”âżá”’Ê· ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ‧ ᔆᔒᔐᔉ á”ƒÊłá”‰ Êžá”’á”˜âżá”á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż á”’á”—Ê°á”‰ÊłËą Ê·Ê°á”‰âż á”—Ê°á”‰â±Êł ᔗⁱᔐᔉ ᶜᔃᔐᔉ‧ ᔂʰᔃᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ? ᎎᔃᔛᔉ ᔗʰᔉʞ á”ƒâżÊž á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž? ᔆᔒᔐᔉ ʰᔃᔛᔉ á”á”ƒâżÊž á¶ ËĄá”’Ê·á”‰ÊłËą á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰á”ˆâ€§ áŽŹÊłá”‰ ᔗʰᔉ Êłá”’Ëąá”‰Ëą á”ƒÊłá”—â±á¶ â±á¶œâ±á”ƒËĄ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᔗʰᔉʞ ËĄá”’á”’á” Ëąá”’ á¶ Êłá”‰ËąÊ°â€§â€§â€§ ᎔ ˥ᔒᔛᔉ ᔗʰᔉ á¶œá”’ËĄá”’á”˜ÊłËą! áŽźá”˜á”— ᎔ á”—ÊłÊž ⁿᔒᔗ á”—á”’ Êłá”˜ËąÊ° á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ⁱᔗ'Ëą ᔃ Ëąá”ƒá¶œÊłá”‰á”ˆ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰â€§ áŽ±á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊžâžŽ Ê·Ê°á”‰âż ᎔ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰âžŽ ᎔ ËĄá”’á”’á” ᔇᔃᶜᔏ ᔃᔗ ᔗʰᔉ á¶œá”‰á”á”‰á”—á”‰ÊłÊž Ê·Ê°á”‰âżá¶œá”‰ ᎔ ᶜᔃᔐᔉ‧ ᎏ˥˥ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ ʰᔃᔛᔉ ᎏ ˥ⁱᶠᔉ Ëąá”—á”’ÊłÊž Ê·á”’Êłá”—Ê° á”—á”‰ËĄËĄâ±âżá” ᔃⁿᔈ á”âżá”’Ê·â±âżá”â€§ ᎔'ᔐ Ëąá”‰Êłá”‰âżá”‰ Ê·Ê°á”‰âż ᔇʞ ᎔ ᔍᔉᔗ á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶œá”ƒÊłâ€§
ᔈᔘᔐᔖ ʰᶀᔐ
đ’Č𝑒đ’č𝓃𝑒𝓈đ’čđ’¶đ“Ž ᔂᔒᔉ ᶊ˹ ᔗʰᔉ ᎞ᔒⁿᔉ˥ᶊᔉ˹ᔗ áŽșá”˜á”á”‡á”‰Êł á¶ Êłá¶Šá”‰âżá”ˆ á”’Êł ᔂᔒᔉ ʞᔒᔘ áŽżá”‰á”ƒá”– ᔂʰᔃᔗ ʞᔒᔘ ᔂᔒᔉ
Cool name designs ☟.✮˚˖âș✩{name}✩˙âŠč˚✎☜ ☕🧾♕- (insert name)-☕🧾♕ *ੈ✩ ☁☟ Your Name ☜☁ ✧àŒș ❀♧☆❁☁♄∞ (đ‘Ÿđ’“đ’Šđ’•đ’† 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒉𝒆𝒓𝒆)∞♄☁❁☆ 🎀💼👘~đŸ„Your nameđŸ„~👘💼🎀 ♡🩋l (insert name) l♡🩋 đŸŒ» ▫ ☁ (text) ☁ ▫ đŸŒ» đŸŻđŸ§žđŸŒŒđŸ°đŸ©-(insert name here)-đŸŻđŸ§žđŸŒŒđŸ°đŸ© ˗ˏˋ❀ {Text} ❀ ˎˊ˗ 📇
đŸ”„đŸ‘ŠđŸ‘š
🐝🍂
📏⌚🙈
đŸš¶đŸ˜­đŸș
đŸ’€đŸœđŸžđŸœ
đŸš—đŸ“„đŸŽ­
đŸ˜©đŸ–đŸđŸŽź
📞💉💉
đŸŽ„đŸ‘±đŸĄđŸ˜±
âšȘ🎅🎄🎁
👅💧
đŸ‡©đŸ‡ȘđŸšč
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▄░░╬▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░███░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒░░▄░░▄█▄░░▄░░▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒░░█▀▀███▀▀█░░▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒╬░█▀▀███▀▀█░░▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▐█▌░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▐█▌░╬▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░███░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░███░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░███░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒░░▄▄▓▓▓▓███▓▓▓▓▄▄░░▒▒▒▒ ▒▒▒╬░▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓░░▒▒▒ ▒▒░░▐▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▌░░▒▒ ▒▒░░▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓░░▒▒ ▒▒░░▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓░░▒▒ ▒▒░░▐▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▌░░▒▒ ▒▒▒░░▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓░░▒▒▒ ▒▒▒▒░░▓▓▓██▓▒▒▒▓██▓▓▓░░▒▒▒▒ ▒▒▒▒░░▐▓▓█▓▓▒▒▒▓▓█▓▓▌░░▒▒▒▒ ▒▒▒▒░░▓█▓█▓▓▒▒▒▓▓█▓█▓░░╬▒▒▒ ▒░░▄▓▓▓███▓▄▒▒▒▄▓███▓▓▓▄░░▒ ░░▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄░░ ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ ░▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌░ ░▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▐█▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌░ ░▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▐█▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌░ ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▐█▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ ▒░░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▐█▌▓▓▓▓▓▓▓▓▀░╬▒ ▒▒░░░▀▀▀▓▓▓▓███▓▓▓▓▀▀▀░░░▒▒ ▒▒▒▒░░╬░░░░░▀█▀░░░░░░░░▒▒▒▒
https://tengamehay.com/wednesday https://kitudacbietff.com/ten-free-fire/wednesday https://nickthai.com/wednesday
â ›â €â €â €â €â €â €â €â ›â €â €â ™â ‹â â €â €â €â €â €â ‰â €â €â €â ˆâ ‹â ›â ›â ›â ›â ›â ›â ›â żâ ›â ›â ›â ›â ›â ›â ›â ›â ›â »âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ Ÿâ ›â ›â ›â »âążâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €â ›â ›â ›â ›â »âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ Ÿâ żâŁżâ ›â ›â â ™âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ €â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ€âŁ„âĄ€â ‰â ›â ›â żâ żâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâążâŁżâĄżâ ‰â ‰â ‰â €â €â €â €â €â €â €âą°âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄâ €â €â €â €â €â €â €âŁŒâŁżâŁżâ żâŁżâŁżâŁż â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ€âŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁ„â €â ŸâŁżâŁżâŁżâ ‰â €â €â ‰â â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâ ‡âą€âŁ»âŁżâŁż â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą°âŁżâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â °â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ›â ›â ›âŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ €â ™â żâ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą€âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â âą€âŁŸâŁżâŁżâŁż â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ‰â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâŁżâŁ§âĄ€âŁ€âĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą âĄ„â €â €â €â €âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â žâ ƒâ €â €âążâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âŁŒâŁżâŁŻâŁ»âŁżâŁŠâĄ€â €â €â €â €â €â €â €â ˜â ›â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ â €âą°âŁ¶â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ âĄ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą€âŁ€âą€âŁŽâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ›âŁżâĄżâŁ›âŁ›âŁ›âążâŁżâŁżâŁżâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁ†â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˜âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâ €â €â žâ Ÿâ €â €âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż âĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ‰â â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁŒâŁżâŁ§âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŠâĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąč⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ âŁ§âŁ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ›âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâą‹âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâ â €â €â €âŁ°âĄ†â €â €â ™â ›â »â ŸâążâŁżâŁżâŁżâ ƒ âŁżâŁżâŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁŠâĄ„â €âŁ âŁŠâĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ€â €âŁŽâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â žâŁżâŁżâ â €â €â €â €â €âŁżâ ‡â €â €â €â €â €â €âŁŸâŁ¶âŁ€âŁ€âŁ€ ⠻⹿⣿⣿⥿⠿⣿⣿⠇⠀âąčâŁżâ ƒâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ™âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâŁżâŁżâ ›âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŻâĄ™âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âĄ€â €â žâŁ·âŁ€â €â €â €â €âŁżâŁżâĄ€â €â €â €â €âą€âŁžâŁ†â €â €â €â €â €â €â ˆâ »âŁżâŁżâŁż ⠀⠀Ɀ⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ȿ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿âąč⣿⣿⣿⣿⡟⠀âąč⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣉âŁč⣿⣿⣿⣿⣟Ɀ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠈⣿⣿⡄⠀⠀⣿⣿⡇⠀⠀⠀Ȿ⣿⣿⣿⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ȿ⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⥿⠀⠀⠀⹿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⹿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠙⹿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⥆⠀⠀⠙⹿⣷⥀⠀⹞⣿⣧⠀⠀⠀⹞⣿⣿⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⹠⣿⣿ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ƒâ €â €â €â ˆâążâŁżâŁżâŁżâ żâążâŁżâŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ†â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ €â €â €âąžâŁżâŁ·âĄ€âąžâŁżâŁżâ €â €â €â žâŁżâŁżâĄŸâ €â €â €â €â €â €â €â €âą°âŁżâŁ§ â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ¶âĄ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â  âŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ â €â €â €â €â €â ˆâą»âŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§â ˆâą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ†â €â €â ˜âŁżâŁżâŁżâŁžâŁżâŁżâ €â €â €â €âążâŁżâŁ‡â €â €â €â €â €â €â €â €âŁŸâŁżâŁż â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ Ÿâ €â €â €â €â €â €â €â €â »âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âĄ˜âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ„â €â €â ˜âŁżâŁżâążâŁżâŁżâ €â €â €âą€âŁžâŁżâĄżâ €â €â €âą âŁŸâŁżâŁżâŁ âŁżâŁżâŁż â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ »âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âĄŒâą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ €â €â €â €â €âŁŸâŁżâŁżâ €â €â €âąș⣿⣿⠃⠀⠀⠀Ȿ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą°âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą€âŁˆâŁ™âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ żâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâążâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ„â €â €â €â €âŁżâĄâ €â €â €â €âąș⣿⣿⠀⠀⠀⠀Ȿ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ°âŁ¶â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âŁ€âŁ€âĄ€âŁ€â €â €â €â €â €â €âą âŁŽâŁŸâŁżâŁżâ żâŁżâŁżâŁżâŁ­âŁ­âŁ­âŁ€âŁ€â €â €â €â ™âążâŁżâŁżâŁ§âŁˆâ âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§â €â €â €â €âąˆâ €â €â €â €â €â ˆâ ›â ›â €âą âĄ„â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ € â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁżâŁżâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąŸâą âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâ żâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁŠâŁ€âĄ€â €â €â €â €â ‰âą‰âŁŽâŁŸâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·â €â €â €â €â »âŁżâŁżâŁżâŁ€âŁŹâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ™â ·â €â €â €âążâŁ·âŁ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ € ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀â čâŁżâĄ†â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąšâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ†â €â €â €â €â žâŁżâŁżâŁ‡âĄžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ Ÿâ â €â €â €â €â €â ˆâą»âŁżâĄŸâ ›â ‹â ‰âą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŠâŁ€âĄ„â €â €â €âą»âŁżâŁ·âĄ„â €â €â €â €â €â €â €â žâŁżâŁżâŁżâĄżâ »âŁżâŁżâĄ‡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⱈ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡁Ɀ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀â č⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ȿ⣿⠃⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠀⠀⠾⣿⣿⠃⠀ⱀ⠀⠀⠀⠀⠀Ȿ⣿⣿⣿⠇⠀⣾⣿⣇ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â °â †â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ¶âŁ€âŁ€âŁ€âĄ€â €â €â €â €âą¶âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ Ÿâ âŁżâŁżâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â ™â »â Ÿâ ‹â ‰â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˜âŁżâŁ¶âŁ€âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âĄ€â €â €â €â €â €â €â ˆâŁ€âĄ€â €â €â €â ˆâ ›â ‰â ‰â €â €âąč⣿⣿ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ ›â ›â ›â żâ żâ €â €â €â €â ˆâ ›âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·â €â ‰â ‰â ‰â ‰â â €âą°âŁżâŁżâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâ żâ żâ żâ żâążâŁżâŁżâŁ·âŁŸâŁżâŁżâŁ€âŁ âŁ„âĄ€â €â €â €â €â €âą€âŁŸâŁżâŁż ⣀⣀⥀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⹠⣿⥿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⹞⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣀⥄⠀⠀⠀⠀⠀⣉⣿⣿⣿⣿⣿⠿⹿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⹞⣿⣿⣿ âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ†â €â €â €â €â €âŁŒâŁżâŁ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§â €â €âą€âŁ€âŁŽâŁżâŁżâŁżâ ‹âą»âŁ§âŁ€âŁŒâŁżâ ‡â €â €â €â €â ˜âŁżâŁżâĄŸ âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŠâ €â €â €â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁ€âŁŸâ żâ żâ żâ ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €âąžâŁżâŁâ âąčâŁżâŁ¶âŁżâĄżâ ›â ›â â €â €â €â €âŁŽâŁŸâŁżâŁżâĄ‡ âŁżâŁżâĄżâ ›â ›â ›â żâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ ‹â ‰â ‰â ™â ›â ›âążâŁżâŁżâŁżâĄżâ żâ żâ żâ żâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âĄ€â €â €â ™â ›â ›â ›â ›â ™âążâŁ§â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €â »âążâŁ·âŁżâ żâą›âŁ­âŁ„âĄ€â €â €â €â €â €â €â ˜âążâŁżâŁżâ ƒ â ‰â €â €â €â €â €â €â €â ™â ›â ‰â ‰â ‰â ˆâ ›â »âŁżâĄŸâ ‰â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą›âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâą»âŁżâŁ·âą âŁ€âĄ€â €â €âą˜âŁƒâŁ€âŁˆâŁ›âŁ€âŁ€âŁ„âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âĄ„â €â €â €â €â €â €âŁ°âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ€â €â €â €â €â €â €â ŸâŁżâŁżâĄ·â €â €â €â €â €â €â €â €âŁč⣿⠀ âĄ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą»âĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡âŁ€âŁżâŁżâŁ†â »âŁżâŁ¶âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâąŸâŁ›âĄ›â ‹â ‰â ›â €â €â €â €â €âą€âŁŸâĄżâą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ‡â €â  â „â €â €â €â €â ‰â €â €â €âŁŸâŁŸâŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁŸâŁżâŁżâ € â †â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁžâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§â €â ˆâążâŁżâŁ·âŁ€âĄ€â €âą¶âŁ¶âŁżâ żâ ›â â €â €â €â €â €â €â €âŁ°âŁżâ Ÿâ €â €âąč⣿⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⥄⠀⠀⠀⠀⣶⣊⠀⠀⠀âąč⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀ â —â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âążâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąˆâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ„â ˆâą™âŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ¶âŁ¶âŁ€âŁ€â €â €â €â €â €â €â €âŁ âŁŸâĄżâ ƒâ €â €â €âąžâŁżâą âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âŁŒâŁżâŁżâŁżâĄŸâ ‹â €â €â €â €â €â ›â ›â ƒâ €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ›â € âĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą âŁżâŁ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâŁŒâŁżâĄżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âĄžâŁżâŁ§â €â ‰â ‰â ‰â ‰â â €â €â €â €âą€âŁ€âŁŸâĄżâ ‹â €â €â €â €âą âŁŸâ ‡âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŹâŁżâŁżâŁżâŁ§â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â € â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą âĄ„â €â €â €âŁŒâŁżâŁżâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŠâĄ€â €â €â €â €â €âą€âŁ€âŁŽâŁżâĄżâ ‹â €â €â €â €â €âą âŁżâĄâŁŒâŁżâĄŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ƒâ €â € ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âąčâŁżâŁżâ ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ€âŁŽâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁŸâŁżâĄżâ Ÿâ â €â €â €â €â €â €âą âŁŸâ â €âŁœâĄżâ €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁ‡âŁ°âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁżâŁżâŁżâŁżâ â €â €â € â ›â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁżâŁżâŁżâŁ‡â €â €âŁ€âŁ€âŁ€âŁŽâŁ¶âŁ¶âĄ†âą€âŁ€âŁ âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ™âążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ Ÿâ ‰â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ âŁżâ â €â €âąžâŁ‡âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ·âŁżâŁ§â €â €âą€âĄ€â €â €â €â €âą âŁżâŁżâŁżâĄżâ €â €âą€âŁ€ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą âŁżâŁżâŁżâŁŻâŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âĄ€â ˆâ »âŁżâĄŽâą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâ Ÿâ ‹â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą€âŁŽâĄżâ â €â €â €âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ƒâ €âą»âŁżâĄ„â €â žâ ‡â €â €â €â €â ˜â »âŁżâŁżâ —â €âą€âŁč⣿ â †â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŽâążâŁżâŁ†âĄ€â €â €â €âążâŁżâĄ›â ›â ‹â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ âŁ¶â żâ ‹â €â €â €â €âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ‡âŁ€âŁ€âŁżâĄ‡â €â °â ¶â ¶â €â €â €â €âŁ€âŁ€â €â €âą âŁżâŁŻâ ż â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ˆâ »âążâŁżâŁ¶âŁ„â €â ˆâą»âŁ·âĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ€âŁ€âŁŸâ Ÿâ ‰â €â €â €â €â €âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ Ÿâ »âŁżâŁ‡â €â €â €âą€âŁ âĄ„â €âŁ°âŁżâŁżâŁ·âĄ€â žâąŻâĄâ € â â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą€âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ€âŁ­âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄâ €â €â €â ‰â ›âążâŁ·âŁŠâŁ€â čâążâŁŠâŁ€â €â €â €â €â €âŁ€âŁ€âŁŸâ żâ ‹â â €â €â €â €â €â €â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ†âŁ âŁŸâĄżâ †âŁŒâŁżâĄżâ ŸâąƒâŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ€âĄ€â ¶âŁŠ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ â €â €â €â €â €â €â ‰â ›â żâŁ·âŁ†âŁ™âŁ›âŁ›â ¶âą¶âŁŸâŁżâ Ÿâ ‹â â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŻâŁœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄâ €âą‰âĄ‰â €â €â ˆâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁż â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁžâŁżâĄŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ„â €â €â €â €â €â €â €â €âą âŁšâŁżâĄżâą»âŁżâŁżâŁżâĄ‰âążâŁ§âĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˜âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ »âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŠâŁŒâŁ·âŁżâŁżâŁ‡âŁŽâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄż â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁŒâŁżâŁżâŁŽâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·â €â €â €â €â €âŁ°âŁ¶âŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁ„âŁ˜âŁżâŁżâĄżâ ƒâŁŒâŁżâŁ·âĄ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁŽâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ‡âŁč⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇ â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą€âŁŽâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄâ €â €âĄ€âŁžâŁ·âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ€âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ†â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄż â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ€âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ âŁ€âŁŒâŁżâĄżâ Ÿâ ‰âążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âĄ€â €â €â €â €â €â €â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŹâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ€âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡ â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âŁŸâŁżâŁżâĄŸâ â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŻâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŠâ €â €â €â €â €â €âą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ € âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ¶âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ›âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁŠâŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âĄ„â €â €â €â €âŁžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâ € âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâ »âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâ żâąčâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ„â €â €â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁ›âŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ € âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ‹âĄ™âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ†â €â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁâ € âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄâ €â €â ‰â ‰âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŠâ €âążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ™âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ„ âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â ›âążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ƒâ €â €âą€âŁŽâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŻâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâą›âŁœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âąˆâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ‹â €â €âą âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ żâ ‹âąâŁ€âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż â ›â ›â ›â żâ żâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ƒâ €â €âŁ€âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ €âŁ€âą€âŁŽâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż â €â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâąŸâŁŻâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ Ÿâ ›âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§â €â €âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ‡âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄâ ™â › â €â €â €â €â €âŁŸâŁżâŁżâŁżâ ›âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ„âŁ„âŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁ»âŁżâŁżâŁ¶âŁ¶â €âąˆâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁ·âŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄâ €âą âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ ‡âŁ°âĄ¶ â €â €â €â €âą€âŁżâŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâ ‰â »âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄâŁ âŁŽâąšâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €âŁžâŁżâŁżâ żâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ”â „â ‰â  â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâ €â €â €â €â €â €â €âŁœâŁżâŁżâŁ‡â ˆâ ‰âąč⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⹿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉⣿⣿⣿⣿⣿⥿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣿⣿⣷⣎⣿⣧ â €â €â €âą âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ†â €â €â €â €âŁ€âŁ€âŁ€âŁżâŁ€âŁœâŁżâŁŠâŁ„âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâąšâŁżâ ‡ ⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠀⠘⠿⠿⠋⣿⣿⣿⡿Ɀ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡁Ɀ⣿⠀
đŸ’‰đŸ‘”âžĄđŸ‘©
🎂🎉🎊
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▓▒░░ ░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒▒▓▒▒░░▒███▓▓▓████▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒███████████████████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓████████████████████████████▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████████████████████████████▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██████████████████████████████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████████████████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓███████▓▓▒▒▒▒▒▓██▓▒▒▒▒▒▓▓█████████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███████▒▒░ ▒▓▓▒░ ░░▒▒▓████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██▓░ ▒█▓ ▒▒▒▒▓▓███▒▒░░ ▒█▓▒▓█████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░ ▒ ▓█▓▒███▓▒███░▓█▒ ▓▓ ░▓████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒ ▒ ░░██ ▓▓ ░▓▒▒▓░ ░█▓ ▒██ ░ ▓▓██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒░ ▓░ ░ ▓ ▓░█▒▓░ ░ █▓ █▒░ ▓ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒ ░░ ▓██▒░ █░▓ █░▒░ ▒███▒ ░ ▓▒ ▒▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒▒▒▒▒▒▒░▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒ ░ ░ ░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓▒█▓░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓ ▓▓ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███▒▒▓██████▓▓▒░░░░░▒▒▓██████▓▒▒░▒██▓▓▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███▓▒▒▓████████▓▒░░░░░▒▓▓████▓▓▓▒▒░▓████▓ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓███▒▒▒██████████▓░░░░▒▓████████▓▓▒░▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███░░░░▒▓▓▓▓▓█▓▓▒░░░░▒▓▓▓▓▓██▓▓▒▒░░░▓████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▓▓▓▓▒▒░░░░░░░████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓░░░░░░░░░▒▒▒▓▒▒▒▒▒░▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░▓█████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░▓█████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████▒▒▒▒▒▓▓█████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████░▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▓██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░█████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████▒░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░█████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████▒░░░░▒▒▓▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▓████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████▒░░░░▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░▓████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██████▒░░░░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░▓████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███████▒░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██████▓░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░ ░░░░░▒████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██████▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒█████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▓██████▓░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░ ░████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓█████▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░ ▓███▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░ ▓███████▒▒░░░▒▒▒░░ ░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░░░░░░ ▒░░▓███▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▓▓▓▓███████▒▓▓░░ ░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒ ░░ ▓▒▒▒█████░ ▒▓▓ ░░ ░░░░░
🌞👓
⛧☟àŒșâ™°àŒ»â˜œâ›§
📝đŸ˜ș
â—ŸđŸŠâŹ‡
"áŽșá”‰á”›á”‰Êł á”‡Êłâ±âżá” ᔃ á”âżâ±á¶ á”‰ á”—á”’ ᔃ ËąÊ·á”’Êłá”ˆ ᶠⁱᔍʰᔗ á”˜âżËĄá”‰ËąËą ⁱᔗ'Ëą á¶œá”’âżá¶œá”‰á”ƒËĄá”‰á”ˆ" â»á”‚á”‰á”ˆâżá”‰Ëąá”ˆá”ƒÊž ᎏᔈᔈᔃᔐ˹
😃📖
👍📰
▓▓▓▓▓▓▓████████████▓██████▓▒▓▓███████▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓█████▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓█▓▓██████████▓▒▒▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓█▓▓▓▓▓█▓█████▓▒▒▓▓█████▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓███ █▓▓▓▓▓▓████▓▒▒▓▒▓█▓▓██▓█████▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▒▒▓▓▓▒▓▓█████ █▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓█▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█▓▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓██▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓██████▓ ▓▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒░▒▒░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██▓█████▓▓ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓█▓▓███████ ███▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓██████ █▓▓█▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓█▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▒▓██████ ████▓▓▓█▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▒▓█████ ████▓▓███████▓▓▓▓▓▓▒░▒▒▒▒░▓▓▓▓███▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▒░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓█████ ██▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▒▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▒▓██████ ██▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓██▓▓▓████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▒▓▓▓▓███████ ██▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▒█████████████████████▓▓██████▓▓▒▒▒▒▓░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▒▓▓▓▓▓██████ █▓▓▓▓▓▓▒▓████▓▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░▒▒▒▒███████████▓██████████▓█████▓▓▓░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▓▓▓████▓ ▓▓▒▓▓▓▓▓▓███▓▓▒░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▒▒▒▒▓████████████████████████████▓░░░▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒░▒▒░▒▓▓█████████████████████████████▓▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓ ▓▓▓▓▓▒▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒▓▓▒▒▓▓▓██████████████████████▓▓█████▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓ ▓▓████▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓██████████████▓▓████████▓▓█████▓▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓██ ███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓██▓██████████▓█▓▓▓█████▓██▓▓████▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓█ ███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓███████████▓▓▒▒▓▓███▓▓▓▓███▓██▓▒▒▒░▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓ ██████████▓▓▓▓▓▒░░▒▒▒░░▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓█▓███████████▒░░▒▓████▓█▓▓███▓█▓▓▒░▒░▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓██████████▓░░░░▒▓▓██████▓▓██▓▓▓▒▒▓░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓█ ██████▓█▓▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓█████████▓▒▒░░░▒▒▒▓█████▓▓▓█▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓█ █████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓███▓██████████▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓███▓▓░▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▒░▒▒▓▒▒▓▓█▓█▓████████▓▓▓▓▒░░▒▓▓███▓▓▒░░░▒▒█▓▒▒▒▒▒▒░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓░░░▒▒▒▓▓▒▒░░░░░░▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ▓▓▒░▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓░▒▓▓▓▓████░▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░▓▓██▓▓▓░▒▓▓▓▓░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ▓▓▓▒▓▓▓███▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓████▓▒▓▓▒▒░░░▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓██ ▓▓▒▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▒░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓█████▒▒▓▒▒░░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░▓████▒░▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░▒██████▒▒▓▓▒▒░▒▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░▓▓▒░░▒▓▓▓▓▓▓███████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▒░░▒▓▒▒▓▓▓▓▓▒░░▒▒▓██████▓▓▓▓▓▒░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓████████ ███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓▒▒▒▓▓▓▒░░▒▒▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░▒▓█████▓▒▒░▒▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████ ███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓▓▒▒▒▓▓▒░▒▒▒▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒░░░░░░▒▓▓▓████▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████ ████▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒░▒▓▒▒▓▒▒▒▒░▒▒▓▓▓▓█████▓▒▒▓▓░▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒░░░░░▒▓▒▓▓████▓░▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓████████ █████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒░▒▒▒▒▓▓▓▓█████▓▓▓▓█▒▓▓▒▓▒░░░░░░░▒▓██▓▒▓▓████▓▒▓▒▒▒░░▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████ █████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█████▓▓▒▓█████▓▓▓▒▓▓▓▓█████▓▒▒▓█████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒░▒░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓ █████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▒░▒▒▒▒▒▓▓██████▓░░▓██████████████████▓▒▒▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒░▒░░▒▒▒▒▓▓██████▓▓▒▓████████████████████▓▒▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓███████▓▒▒██████████████▓██████▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓▓▓▒░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓██ ▓████▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▒▓▒▓▒▓▓▓▓▒▓▓███████▓▓▓███████████████████▓▓▓██████▓▓▒▓▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░▒▓▓▓▓▓███ ▓███▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓░▒▒▒▓▒▒▓█▓▒▒▓███████▓▓▒▓██████████████▓▒▓▓▓▒███████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▓▒▓▒▒▓▒▓▒▒▒▓█▓▒▒▓▓████████▓▓▓▓▒▒▓█▓▒▓█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓██▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▓▒▒▓▒▒▓███▓▒▓▓███████▓█▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▓▓█▓▓▓▓▓████▓████▓▓██▓█▓█▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓███▓▓▓▓█████▓█▓████▓█▓█▓▓█▓██▓██████▓▓█████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓█▒▒▓████▓▓▓████▓▓██▓█▓▓██▓██████▓███▓███▓▓▓▓██████▓█▓▓███████▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓██▒▓▓▓▒▓██▓██▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓▒▓▓▓██████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██▓▓▓████████▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓█████▓██████▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓██████████▓▓▓▓██▓███████████▓▓▓▓▓█████▓████▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓█▓▓████████████████▓▓▓▒▒▓▓█████▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▒▒▓▓▓████▓▓▒▓▓███▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓███████████▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████▓▓██████████████████████████████▓▓██▓▓████████████▓▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓████████████▓▓▓▓▓█████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███████████████▒▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓█████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓██▓███████████████████▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
đŸ‘Žâ›”đŸ˜đŸ”
đŸš«đŸ”„â€ŽđŸŒ…
đŸš«đŸ‘€đŸŽš
đŸ»â€đŸ»đŸšŹ
⭐☀✹🌟
â—ŸđŸ“†đŸ’”đŸ‘œ
🎀⬇
👀🎹
❌📩
🍎⬇👹🔭
đŸŒ™đŸš¶
🏊🏃🚮
đŸ—»đŸ—»đŸƒ
🙈🙉🙊
Stream THE ADDAMS FAMILY https://m.youtube.com/playlist?list=PLHSbAz1hu9sSm91P7zSIuYXXZicPNSguI Stream THE ADDAMS FAMILY
đŸ”—đŸ“„â›Č
đŸ’°đŸ’·đŸƒ
đŸ”„đŸœđŸœ
đŸ˜­â€”đŸș🐄
đŸšœđŸ’ș
🇬🇧🐟🍟
💡🏠
💌💰💍👰
🐮👌
đŸš¶đŸ“„đŸšż
đŸ‘«đŸŒłđŸđŸŽ
👀👀🐕
💰💳
🌈🍬
☀🌊⬆☔
"áŽŒâż á”‚á”‰á”ˆâżá”‰Ëąá”ˆá”ƒÊž ʷᔉ Ê·á”‰á”ƒÊł á”–â±âżá”." ⁻áŽčá”‰á”ƒâż áŽłâ±ÊłËĄËą
đŸ‘©đŸ†
✧: *â™Ąïœ„ïŸŸ:* *:✧*:ïœ„ïŸŸâ™Ą ♡ ˚₊· ÍŸÍŸÍžÍžâžłâ„ ✧ ✧: *â™Ąïœ„ïŸŸ:* *:✧*:ïœ„ïŸŸâ™Ą
đŸŒ»đŸ†šđŸ‘ŁđŸ’€
✋🔹⏰
đŸ“ČđŸŹđŸ”šđŸ‘„
🍎🐝🐝
🐩👹
📌🆙💃
đŸ‘Ș👔
💣🚌💹💹
đŸ‘œđŸšČ🌕
💈👹
👹â›Ș
đŸš«đŸ‘
🌟👣
â›”đŸŸ
If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!
AI Story Generator - AI Chat - AI Image Generator Free