Soft Bios (Symbols, Emojis & Templates)

Copy & Paste Soft Bio Emojis & Symbols à­šà­§ 𖧧 ﹕ ﹌﹫ ꒰ ꒱𑁯𓂅 𓏲 ⌕ ┆∿ ・. ˚ ꒷♡̷̷ ˖ ࣪ ˒ ꗃ ⟭⟬ 𓈈

à­šà­§ 𖧧 ﹕ ﹌﹫ ꒰ ꒱𑁯𓂅 𓏲 ⌕ ┆∿ ・. ˚ ꒷♡̷̷ ˖ ࣪ ˒ ꗃ ⟭⟬ 𓈈 ‹𝟹 ⌗ ┊: 𓄹 ᕬ 🗒 ﹌ ꗃ 𓂃 𓍯 ê’Šê’· â¿» 𓏲֌ Ö¶Ö¢Öž ∞ 𖀣𖥧 ⎙ 𓆀 𓂃୭̥ ᘏ ⑅ ᘏ
⠀⠀ ☆ ( 星星⠀ ) ... 𝒲𝖟 𝗐𝖟𝗋𝖟 𝗍𝗈𝗈 𝖌𝗅𝗈𝗌𝖟 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖟 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗌 𝖚 𝗇𝖟𝗏𝖟𝗋 𝗄𝗇𝖟𝗐 𝗌𝗈𝗆𝖟𝖻𝗈𝖜𝗒 𝗅𝗂𝗄𝖟 𝗒𝗈𝗎 — 𝗋𝖟𝖿𝗅𝖟𝖌𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌
⠀⠀꒰⠀s/o ෆ 00.00.00 ⠀ â €àŸ€àœ² 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 𝘭𝑖𝑡𝑡𝘭𝑒 𝑑𝑜𝘭𝘭 àŸ€àœ² ⊹୚୧⊹
⟡ pls note the ai inflicts emotional damage (ᵕ—᎗—)
→ AI Story Generator ←
completely free, NO signup required (ever), and unlimited!
𖊁ׅ ࣪ ׂ name ៵ 🐇 ࣪ ÖŽÖ¶Öž ⋆ 𓍢 ÖŽ ໋🌷֒𖹭 ÖŽÖ¶Öž 𖥔 ࣪˖ 𓏲 ˖. ♡̷̞ your name " 𓂃 ! ⊹ ֎ֶ֞𓏲࣪𖹭 🥛 ˖ ࣪ ‹ your name 🥠 ⁺˖ ➝➝ 🖇·˚ àŒ˜ ┊͙ « Öª ׅ Ö¹ =͟͞ ♡ 🩰🌷 ꪆ୧ ₊ 🎂 ˖ ࣪ ‹ your name ☁⁺˖ ➝➝ ‧₊˚ ☁⋅text ₊˚ෆ ✩ ᵕ̈ àœ²àŸ€ ! name •˙ 🊢 ⌗ ⊱
₍ ᶻᶻᶻ welcome !! ₎ ˚ àŒ˜â™¡ ·˚꒰ name ⵌ pronoun ê’±àŒ‰â€§â‚Š ‎♡‧₊˚˗ˏˋ zodiac | age | ♡ ˎˊ˗₊‧
☁ . . . ⇢ ˗ˏˋ [insert text] à¿àŸ‚ —— —͙ – - ˚ · * ˚ ✩
à¿Ì—àŸ‰Ê¹Ë—àŸ„ *೚⋆*✩ ➶ ➳ ↳ ₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ ❝ ❞ ʚ♡ɞ àŒºâ€àŒ»âŸâ˜…â˜†âšâ›€â›¥â›ŠâœŠâœ§âœ©âœªâœ«âœ¬âœ­âœ®âœ¯âœ°âœ±âœ²âœµâœ¶âœ·âœžâœ¹âœºâœ»âœŒâœœÛžâ…â†âˆâ‰âŠâ‹àŒ’àŒ¶à¿‡â™°â™±â›šâœ™âœšâœ›âœœâœžâœŸâœ âœ¢âœ£âœ€âœ¥â€ âŒ•à¿„á±ªâœâœƒàŒ†âš˜âœŸâœ¿â€ââ‚âƒß·â™¡àŸ‰á€£â˜™â¥âŠâ§áƒŠà²Œà®œâšâš‘â›¿â›€â›â›‚â›ƒâ™¡â™€â™¢â™§âš€âšâš‚âšƒâš„âš…âš†âš‡âšˆâš‰â›¶â™—â™â™˜â™žâ™™â™Ÿâ™•â™›â™”â™šâ™–â™œâ™©â™ªâ™«â™¬â™­â™®â™¯â›‡ ϜϟϿ☜☟☈⌇☇☉☌҂⛭⛮⛯⎙☏✆✎✐✑⚿☖☗⛉⛊☐☒ⰟՋ☫☀⚚☧☭☩☚☥✇♀♂⚢⚣⚀⚥⚊⚧⚚⚩⚲⚳⚎⚵⚞☿♁☬♃♆♇♄♅♲♳♎♵♶♷♞♹♺♜࿊࿋࿌ᢁ♟႘႙လ၌ဏ☍ᚖ∟⏊∞ზஃજᎥᵜ☊☋☻ௐ웃유ஒ우움ᐇᐖᐕᐵᑥᓆᒖᑆᑈᐛᓍᓎᓏᓠᓀᓥᓚᓩ—῁῭΅⍡⍢⍣⍀⍥⍚⍩⛣ﭢٹッシ⑆ツ囧ㅹÜ〲『〠 ㋚ ㋡ ㋞ϖ ϗ Ï° ϯϮ ϕ Ñ° Ӂ Òš ÑºàŒŒ àŒœÑŒ ⛟ ❢ ☚ ☛ ☜ ☞ ☟ 凞 àŒ— ಠ ರ ∀ ∁ ∂ ∞ â‰‡â‰ˆâ‰‰â‰Šâ‰‹â‰Œâ‰â‰Žâ‰â‰â‰‘â‰’â‰“â‰”â‰•â‰–â‰—â‰˜â‰™â‰šâ‰›â‰œâ‰â‰žâ‰Ÿâ‰ â‰¡â‰¢â‰€â‰¥â‰Šâ‰§â‰šâ‰©â‰ªâ‰«â‰¬â‰­â‰®â‰¯â‰°â‰±â‰²â‰³â‰Žâ‰µâ‰¶â‰·â‰žâ‰¹â‰ºâ‰»â‰Œâ‰œâ‰Ÿâ‰¿âŠ€âŠâŠ‚âŠƒâŠ„âŠ…âŠ†âŠ‡âŠˆâŠ‰âŠŠâŠ‹âŠŒâŠâŠŽâŠâŠâŠ‘âŠ’âŠ“âŠ”âŠ•âŠ–âŠ—âŠ˜âŠ™âŠšâŠ›âŠœâŠâŠžâŠŸâŠ âŠ¡âŠ°âŠ±âŠ²âŠ³âŠŽâŠµâŠ¶âŠ·âŠžâŠ¹âŠºâŠ»âŠŒâŠœâŠŸâŠ¿â‹€â‹â‹‚â‹ƒâ‹„â‹…â‹†â‹‡â‹ˆâ‹‰â‹Šâ‹‹â‹Œâ‹â‹Žâ‹â‹â‹‘â‹’â‹“â‹”â‹•â‹–â‹—â‹˜â‹™â‹šâ‹›â‹œâ‹â‹žâ‹Ÿâ‹ â‹¡â‹¢â‹£â‹€â‹¥â‹Šâ‹§â‚Ÿâ›âœâœââžâžâŽâµâ­â¯â±â¬â®â°âªâ«â²â³âœ“àŒŸàŒáš•â•³â˜“â›Œâ›’âœ•âœ—âœ˜á ˆá ‰áš†ášˆáš‰ášŠâ†â†‘â†’â†“â†šâ†›â†œâ†â†žâ†Ÿâ† â†¡â†¢â†£â†€â†¥â†Šâ†§â†šâ†«â†¬â†­â†®â†¯â†°â†±â†²â†³â†Žâ†µâ†¶â†·â†žâ†¹â†ºâ†»â†Œâ†œâ†Ÿâ†¿â‡€â‡â‡‚â‡ƒâ‡„â‡…â‡†â‡‡â‡ˆâ‡‰â‡Šâ‡‹â‡Œâ‡â‡Žâ‡â‡â‡‘â‡’â‡“â‡”â‡•â‡–â‡—â‡˜â‡™â‡šâ‡›â‡œâ‡â‡žâ‡Ÿâ‡ â‡¡â‡¢â‡£â‡€â‡¥â‡Šâ‡§â‡šâ‡©â‡ªâ‡«â‡¬â‡­â‡®â‡¯â‡°â‡±â‡²â‡³â‡Žâ‡µâ‡¶â‡·â‡žâ‡¹â‡ºâ‡»â‡Œâ‡œâ‡Ÿâ‡¿â…â†â‡âˆâââ–â—â›•â›–â›—âž”âž˜âž™âžšâž›âžœâžâžžâžŸâž âž¢âž£âž€âž¥âžŠâž§âžšâž©âžªâž«âž¬âž­âž®âž¯âž±âž²âž³âžŽâžµâž¶âž·âžžâž¹âžºâž»âžŒâžœâžŸâŸ°âŸ±âŸ²âŸ³âŸŽâŸµâŸ¶âŸ·âŸžâŸ¹âŸºâŸ»âŸŒâŸœâŸŸâŸ¿â›Ÿâ›â›â›™â›œâ› âš¬à¹àŒšá¢€áš”âŒ»âŒŒâŒœâŒŸâ‰â›âœâŽ‰âŽŠâŽ‹â€ââ‚â£â—‰â—‹â—Œâ—â—Žâ—â—â—‘â—’â—“â—”â—•â—Šâ—¯â—Žâ—µâ—¶â—·â˜Œâš­âš®âš¯â›¢ââ¬€â¬®â¬¯â­–â­—â­˜â­™ã€„Ê˜àŒ‹áƒ»áŽ’áŽ“á á ‚á ƒá …ášžâ•â‘â‚â–â˜â™â€€â€¥â€Šâ€§âšâ›âœââžâ€»â”„â”…â”†â”‡â”ˆâ”‰â”Šâ”‹â›¬âŒ—âŒžâŒ¹ââ‚âƒâ„âžâ¯âŽ•ââ¥â–€â–â–‚â–ƒâ–„â–…â–†â–‡â–ˆâ–‰â–Šâ–‹â–Œâ–â–Žâ–lâ–¬â–­â–®â–¯â–°â–±â—˜â—™â—§â—šâ—©â—ªâšŒâ›â›žâââ‘â’â˜â™âšâ¬šâŒ§â–âŒºâ‹ââ’â”â™âšâŽâŽâŽ‘âŽ’âƒâ„â…â–²â–³â–Žâ–µâ–·â–žâ–¹â–ºâ–»â–Œâ–œâ–Ÿâ–¿â—â—‚â—ƒâ—„â—…â—†â—‡â—ˆâ—Šâ—¢â—£â—€â—¥â—¬â—­â—®â—žâ—¹â—ºâ—¿á±¥á±Šá±§á±šá±©á±«á±¬á±­á±®á±¯á±°á±µá±œá±âŒŒâŒâŒŽâŒâŒœâŒâŒžâŒŸâŒ“âŒ”âŒ–âŒ˜âŒ¬âŠâŒâŽâ‘â“â•ââ­â±â²âŽ„â›»â¡Û©à®£âŒŠâŒ«àšŠâ‘ â‘¡â‘¢â‘£â‘€â‘¥â‘Šâ‘§â‘šâ‘©â¶â·âžâ¹âºâ»âŒâœâŸâ¿âž€âžâž‚âžƒâž„âž…âž†âž‡âžˆâž‰âžŠâž‹âžŒâžâžŽâžâžâž‘âž’âž“â™²â™³â™Žâ™µâ™¶â™·â™žâ™¹â™ºâ™œà¿Šà¿‹à¿Œá¢â™Ÿá‚˜á‚™á€œáŒá€â˜áš–âˆŸâŠâˆžáƒ–à®ƒàªœáŽ¥áµœâ˜Šâ˜‹â˜»à¯ì›ƒìœ à®’ìš°ì›€á‡á–á•áµá‘¥á“†á’–á‘†á‘ˆá›á“á“Žá“á“ á“€á“¥á“šá“©â€”á¿á¿­á¿®â¡â¢â£â€â¥âšâ©â›£ïœ¯ï­¢Ù¹ãƒƒã‚·â‘†ãƒ„å›§ã…¹Ãœã€²ã€Žã€  ㋚ ㋡ ㋞ϖ ϗ Ï° ϯϮ ϕ Ñ° Ӂ Òš ÑºàŒŒ àŒœÑŒ ⛟ ❢ ☚ ☛ ☜ ☞ ☟ 凞 àŒ— ಠ ರ ∀ ∁ ∂ ∞ â‰‡â‰ˆâ‰‰â‰Šâ‰‹â‰Œâ‰â‰Žâ‰â‰â‰‘â‰’â‰“â‰”â‰•â‰–â‰—â‰˜â‰™â‰šâ‰›â‰œâ‰â‰žâ‰Ÿâ‰ â‰¡â‰¢â‰€â‰¥â‰Šâ‰§â‰šâ‰©â‰ªâ‰«â‰¬â‰­â‰®â‰¯â‰°â‰±â‰²â‰³â‰Žâ‰µâ‰¶â‰·â‰žâ‰¹â‰ºâ‰»â‰Œâ‰œâ‰Ÿâ‰¿âŠ€âŠâŠ‚âŠƒâŠ„âŠ…âŠ†âŠ‡âŠˆâŠ‰âŠŠâŠ‹âŠŒâŠâŠŽâŠâŠâŠ‘âŠ’âŠ“âŠ”âŠ•âŠ–âŠ—âŠ˜âŠ™âŠšâŠ›âŠœâŠâŠžâŠŸâŠ âŠ¡âŠ°âŠ±âŠ²âŠ³âŠŽâŠµâŠ¶âŠ·âŠžâŠ¹âŠºâŠ»âŠŒâŠœâŠŸâŠ¿â‹€â‹â‹‚â‹ƒâ‹„â‹…â‹†â‹‡â‹ˆâ‹‰â‹Šâ‹‹â‹Œâ‹â‹Žâ‹â‹â‹‘â‹’â‹“â‹”â‹•â‹–â‹—â‹˜â‹™â‹šâ‹›â‹œâ‹â‹žâ‹Ÿâ‹ â‹¡â‹¢â‹£â‹€â‹¥â‹Šâ‹§â‚Ÿâ›âœâœââžâžâŽâµâ­â¯â±â¬â®â°âªâ«â²â³âœ“àŒŸàŒáš•â•³â˜“â›Œâ›’âœ•âœ—âœ˜á ˆá ‰áš†ášˆáš‰ášŠâ†â†‘â†’â†“â†šâ†›â†œâ†â†žâ†Ÿâ† â†¡â†¢â†£â†€â†¥â†Šâ†§â†šâ†«â†¬â†­â†®â†¯â†°â†±â†²â†³â†Žâ†µâ†¶â†·â†žâ†¹â†ºâ†»â†Œâ†œâ†Ÿâ†¿â‡€â‡â‡‚â‡ƒâ‡„â‡…â‡†â‡‡â‡ˆâ‡‰â‡Šâ‡‹â‡Œâ‡â‡Žâ‡â‡â‡‘â‡’â‡“â‡”â‡•â‡–â‡—â‡˜â‡™â‡šâ‡›â‡œâ‡â‡žâ‡Ÿâ‡ â‡¡â‡¢â‡£â‡€â‡¥â‡Šâ‡§â‡šâ‡©â‡ªâ‡«â‡¬â‡­â‡®â‡¯â‡°â‡±â‡²â‡³â‡Žâ‡µâ‡¶â‡·â‡žâ‡¹â‡ºâ‡»â‡Œâ‡œâ‡Ÿâ‡¿â…â†â‡âˆâââ–â—â›•â›–â›—âž”âž˜âž™âžšâž›âžœâžâžžâžŸâž âž¢âž£âž€âž¥âžŠâž§âžšâž©âžªâž«âž¬âž­âž®âž¯âž±âž²âž³âžŽâžµâž¶âž·âžžâž¹âžºâž»âžŒâžœâžŸâŸ°âŸ±âŸ²âŸ³âŸŽâŸµâŸ¶âŸ·âŸžâŸ¹âŸºâŸ»âŸŒâŸœâŸŸâŸ¿â›Ÿâ›â›â›™â›œâ› âš¬à¹àŒšá¢€áš”âŒ»âŒŒâŒœâŒŸâ‰â›âœâŽ‰âŽŠâŽ‹â€ââ‚â£â—‰â—‹â—Œâ—â—Žâ—â—â—‘â—’â—“â—”â—•â—Šâ—¯â—Žâ—µâ—¶â—·â˜Œâš­âš®âš¯â›¢ââ¬€â¬®â¬¯â­–â­—â­˜â­™ã€„Ê˜àŒ‹áƒ»áŽ’áŽ“á á ‚á ƒá …ášžâ•â‘â‚â–â˜â™â€€â€¥â€Šâ€§âšâ›âœââžâ€»â”„â”…â”†â”‡â”ˆâ”‰â”Šâ”‹â›¬âŒ—âŒžâŒ¹ââ‚âƒâ„âžâ¯âŽ•ââ¥â–€â–â–‚â–ƒâ–„â–…â–†â–‡â–ˆâ–‰â–Šâ–‹â–Œâ–â–Žâ–lâ–¬â–­â–®â–¯â–°â–±â—˜â—™â—§â—šâ—©â—ªâšŒâ›â›žâââ‘â’â˜â™âšâ¬šâŒ§â–âŒºâ‹ââ’â”â™âšâŽâŽâŽ‘âŽ’âƒâ„â…â–²â–³â–Žâ–µâ–·â–žâ–¹â–ºâ–»â–Œâ–œâ–Ÿâ–¿â—â—‚â—ƒâ—„â—…â—†â—‡â—ˆâ—Šâ—¢â—£â—€â—¥â—¬â—­â—®â—žâ—¹â—ºâ—¿á±¥á±Šá±§á±šá±©á±«á±¬á±­á±®á±¯á±°á±µá±œá±âŒŒâŒâŒŽâŒâŒœâŒâŒžâŒŸâŒ“âŒ”âŒ–âŒ˜âŒ¬âŠâŒâŽâ‘â“â•ââ­â±â²âŽ„â›»â¡Û©à®£âŒŠâŒ«àšŠâ‘ â‘¡â‘¢â‘£â‘€â‘¥â‘Šâ‘§â‘šâ‘©â¶â·âžâ¹âºâ»âŒâœâŸâ¿âž€âžâž‚âžƒâž„âž…âž†âž‡âžˆâž‰âžŠâž‹âžŒâžâžŽâžâžâž‘âž’âž“
₊˚.àŒ„ ୭̥°⋰˚ •ू♡ ⋰˚☆ àŒŠ*·˚ ✩*ೃ.⋆ .⋆ à©­* ‧₊° ◞♡ ⋆.*ೃ✧ *๑♡՞ àŒ‰â€§â‚ŠËšâœ§ ✩˚⋆ ·.àŒ„à¿” ₊˚✩ ‧₊˚♡ ˚‧⁺  ˖ ·
⠀ , ÂŽÂŽ; ⑅ , ÂŽÂŽ; *  ♡ ‌‌ ‌ ⑅ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ 、⠀𓂋 ˖ ⠀ ⠀ ⠀ ; ⑅ ܞܞŽ ଀ `Üž ⑅ ; ꒰ text here . . ꒱ ⁜ ꔫ   ꒰ text here àŸ€àœ². . ꒱ ⠀ っ🥛 à«® àŒ ⠀ ⠀ à°£
( \ / ) (˶ ˘ ᵕ ˘ ) 💬 "Insert text here" c( っ っ
Žっω=`) ₍ᐢ× àŒ ×ᐢ₎ ₍ᐡ-᷅ ·̫ -᷄ᐡ₎ ₍^➝➝> ·̫ <➝➝ ^₎(ÂŽ,,>ω<,,`)♡ àž…Õžâ€¢ï»Œâ€¢Õžàž… ₍ᐢ> Ì«<ᐢ₎ (Žω`):( ;ÂŽê’³`;) ₍ᐡඉ ̫ඉᐡ₎ ᐡ➝➝> Ì« <➝➝ᐡ ₍ᐡ-᷅ ·̫ -᷄ᐡ₎➜(*ˊᗜˋ*)➝ ٩̋(ˊ•͈ ꇎ •͈ˋ)و (ミω`)(๑Ž`๑)♡ ˃̣̣̥᷄ ᮖ ˂̣̣̥᷅ ‎ᐡ ᐧ ﻌ ᐧ ᐡ (➝➝º ^ º➝➝ )( ˊᵕˋ ; ) ( ᮗ Ì« ᮗ ) (๑♡⌓♡๑) ⾜(˃ ᵕ ˂ )➝₍ᐢ˶• ˔ àžá¢â‚Ž ૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა ₍ᐢ•ﻌ•ᐢ₎ ᑩ(੭・㉚・)ᐣᘏ▞◂ᘏ ( Ž͈ ᗹ `͈ ) ๑Ž ³`) ଘ( ຎ•ᆺ• )ຎଓ ꒰˘꒳˘๑꒱໒(Ꭵ)७ ◟꒰◍ ÂŽê’³` ◍꒱◞ ˘ ᵜ ˘ ( â€¢Ï‰â€¢àž…)ʕ·Ꭵ·ʔ (๑Žㅂ`๑) (๑•́ ₃ •̀๑) àž•( ຎᵒ̶̷̎̀ ﻌ ᵒ̶̷̎̀ )àºŽàž…Õžâ€¢ï»Œâ€¢Õžàž… (Ž๑•_•๑) Ꮚ˘ ꈊ ˘ Ꮚ â‚Ë„Â·ÍˆàŒÂ·ÍˆË„â‚Žâ—ž ̑̑(ã……ÂŽ ˘ `) (˃ ⌑ Ë‚àŽƒ ) (❁᎗͈ˬ᎗͈) ₍⑅ᐢ..ᐢ₎ ૮₍•᷄ ࡇ •᷅₎ა
◠ à­« à­£ à«¢ ÛªÛªàœŽàœ»ÍŽ ֊ ┊ ⟆ ⚘ ೃ ⊹ ൣ ₰ à«¢àŒ‹àŒ˜ ۪۪̥° ࿂ ﹆ ∅ 𖀍 ۝ àŒŠ ⌬ êš„ ೚ ᵕ̈ 𖣊 ✎ ஜ ಌ ࿐ ÖŽÖ¶Öž ⅋ ⎓ ૪ ⌑ ␥ ■ ♧ ï¿Œ ۣۜ
𝐌αdemoıselle⠀⠀𝐍ᥲmᥱ⠀⠀•⠀⠀𝐋ᥲst 𝐍ᥲmᥱ. ⠀ ࣪⠀⠀⠀䆯㗵⠀⠀ ﹚⠀⠀𝐕.⠀⠀⠀𝐃𝐈𝐀𝐁𝐋𝐄⠀⠀⠀:⠀⠀⠀крПва⠀⠀⠀⌯⠀⠀⠀ 𝐓. ⠀𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍⠀⠀⠀_⠀⠀⠀𝐄𝐍𝐓𝐉⠀⠀⠀&⠀⠀⠀𝐑ouge⠀⠀⠀| ⠀⠀⠀@usser ⠀⠀⠀⠀ devıl's⠀nıght⠀⠀⠀-⠀⠀⠀red⠀soul⠀⠀⠀'⠀⠀⠀vloxkα̈ım
ㅀㅀ ã…€ ㅀ✧ fairycore bio ࿐ ˚. ᅠᅠᅠ꒰͡⠀ׂ 𖹭⠀͡꒱ 𝖿𝖺𝗂𝗋𝗂𝖟𝗌 𝗌𝗅𝖟𝖟𝗉𝗂𝗇𝗀 𝗁𝖟𝗋𝖟 ͡ ⁺ ᰍ̠ 🏹🌷 ׅ Û« 요정
۬۟۬ 䞪 ͜͡ ⑅ ê Ž à©­ જ ꞈ ➝ ËŽ › ࿈ àž° ʚĭɞ ﻬ꜆ ் àŒ˜ àŒ‰ â¿Ž ≡ ࿔  ଓ ઇ ઉ ᧙ ᥐ ៾ ᶻᶻᶻ ⋗ ⌒ ˀ ʕ 𖧧 àŒ„ à­­Ì¥ ೫ ๑ ïžµ இ 𖥞 ♡ àŸ€ ፧ • ⁺⃛ * . ∗ Ì¥ ⁺ ݃ * ₊  
━━━━━━━━━ ✩ 𝑳𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝑫𝒂𝒓𝒌 𝑚𝒈𝒆 ✩ ━ ✩ -ˋˏ (emoji) Name (emoji) ˎˊ- ✩ 𝑰 𝒈𝒓𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒔𝒕𝒆𝒓𝒆𝒐, 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒕𝒆𝒓𝒆𝒐 𝒔𝒐𝒖𝒏𝒅𝒔 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆 ✩ 𝑚𝒃𝒐𝒖𝒕: text text text text text text | text text text text text text text text | text text text text text text text text ╰ ➀ Birthday: mm/dd 𝑰 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒊𝒅𝒆, 𝒊𝒕 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏'𝒕 𝒈𝒐 𝒂𝒘𝒂𝒚 ✩ 𝑰𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒚 | Pronouns: | Orientation: | Gender: ╰ ➀ MBTI: 𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒆𝒕 𝒐𝒖𝒕 𝒐𝒇 𝒃𝒆𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒅 𝒎𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒍𝒍 𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆 ✩ 𝑩𝒐𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒆𝒔 | No: | Ask: | Yes: ╰ ➀ (Quote) 𝑶𝒑𝒆𝒏-𝒆𝒚𝒆𝒅, 𝒃𝒖𝒓𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒆, 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝒅𝒂𝒓𝒌 𝒂𝒈𝒆 ✩ 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒔 | TikTok: | YouTube: | Insta: ╰ ➀ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈~ ━ ✩ 𝑳𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝑫𝒂𝒓𝒌 𝑚𝒈𝒆 ✩ ━━━━━━━━━ // Template by Kabukiiimono#3090 //
県泪ㅀㅀ⎕ ㅀ⠀ ⠀ 𝗀𝗈 𝖺𝗁𝖟𝖺𝖜 𝖺𝗇𝖜 𝖌𝗋𝗒, 𝗅𝗂𝗍𝗍𝗅𝖟 𝗀𝗂𝗋𝗅 𝗇𝗈𝖻𝗈𝖜𝗒 𝖜𝗈𝖟𝗌 𝗂𝗍 𝗅𝗂𝗄𝖟 𝗒𝗈𝗎 𝖜𝗈 — 𝖜𝖺𝖜𝖜𝗒 𝗂𝗌𝗌𝗎𝖟𝗌
Your votes help make this page better.
With great power comes great responsibility!
┏━━━━°⌜ 赀い糞 ⌟°━━━━┓ -ˋˏ [name | gender | sexuality] ˎˊ- ┗━━━━°⌜ 赀い糞 ⌟°━━━━┛ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ⏳ ₒ ‍ ‍ ┆ ┆ ┆ *: ↷ ⋯ ♡ᵎ ✩ ⌇ ʷᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ↮ ┆ ┆ *ೃ [who's] bio. ┆ ‍ ‍ ‍ *₊°。 š🎞
꒷ꒊ ๋࣭ ⭑ ૮₍˶• . • ⑅₎ა
. ꒰  ꒱   ★   ᧔ ⑅ ᧓   ˚   . . ✿   𞋒    𝅌   ׁ   𝒻   ა ⋆ à­šà­§   ᘝ   ۪  ♡ 𝆬    ᡎꪫ ⋆ ᘏ⑅ᘏ  ࣪ ♰ à­­ 𞋞  ಎ
˚ · . [ 𝐭𝐞𝐱𝐭 ] ✧ ˚ ·  . ┊ ┊ ˚ àŒ˜â™¡ ⋆˚ ꕥ - ͙۪۪̥˚┊❛ y u m i i x c q k e ❜┊˚ ͙۪۪̥◌
♡⊹ ° . ˚ 𖧷 · ° . ♡ ⊹ ◌ ❛❜ ⋆ ♥ ꧕ က ⪧ ê•€*. ➟ âžœ 𖡻 | ┊ ✉ ♡ ⊹ ★꒷ ᵎᵎ ₊* ◌𑀈. ♡᪜ - ̗̀໒ ⋮ ➮ ̞⚟ ்⋆ ⬚ (˶ᵔ᎗ᵔ˶ ˀˀ à­šà­§ ❛ ❜ ʚ ɞ ✩ ♥ ∞ ☟ ☜ ♫ ♪ ✞ シ ت ♡ ఌ êš„ Ꭵ ☻ 𑁍 𖧷 ★ ☆ ✰ 𝟭 𝟮 𝟯 𝟰 𝟱 𝟲 𝟳 𝟎 𝟵 𝟬 . ₊ àŒ  ˖ ₊ ˚ 。 . ⋆
❥ こんにちは ✧ ˚ · . ┊ ┊ ˚ àŒ˜â™¡ ⋆˚ ꕥ ⠀⠀ ⠀✎ 𝕚𝕖𝕝𝕔𝕠𝕞𝕖 🌻 ❍⌇ ❛❛ [ you ] ;;❃ ❜❜ ❍⌇ ❛❛ [ are ] ;;❃ ❜❜ ❍⌇ ❛❛ [ beautiful ] ;;❃ ❜❜
⠀⠀ 𓈒ㅀ à«® ֗ ⠀⠀ 𝗌𝗐𝖟𝖟𝗍𝗂𝖟 ⠀⠀⠀ ꯭🪞⟡ ⠀⠀⠀ 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲 ⠀⠀ ㅀㅀㅀㅀ⏝ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ✧ ‿ ⠀ 𝓉𝓌𝒟 ⠀ ⋆ ͘ . ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 ⠀⠀ ׅ ࣪ ⊹ ⏜ Û« . ⠀⠀ ⠀۫ ͡ ⁺ ⠀⠀⠀𝚏͟𝚕͟𝚞͟𝚛͟𝚛͟𝚢 ⠀⠀𓇬 ׂ Ö¢ ⠀⠀ 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 ⠀⠀⠀ ㅀㅀ☆ ᡎꪫㅀㅀㅀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀꒰ Ûª ⋆🌙 ۟ ⠀⠀ 𝙢͟𝙀͟𝙀͟𝙣 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚𝙚𝙚 ꯭ ꒱ㅀ ⠀⠀⠀⠀ ㅀㅀ ⠀⠀ ㅀㅀ ⏜ ⠀⠀ à«® ⠀⠀melody ⠀𓈒⠀ ໑ ׄ ⠀꒱
꒷ꒊ ๋࣭ ⭑
᪥ ᬁ ᯌ àŒ» àŒº . ➌۰ Û«ÛªÛ«Ûª = ،، ⏧ ·₊̣̇. ⊱ ⊰ ∝ 组 ೄ ಇ බ ※ â¿» Û¬ ⪧ ໒ ː Í¡  ՞ 〃 ᩙᩙ ᵎ ⏟ ⏝ ꊿ ۫։ຌ ೃ ೀ ෞ 。ꞈ ï¿€ ゛ރ ▿ â–Ÿ ⌀ ଜ 𖡻 ⌔ 𖧐 〻「
. . ⇢ [insert text] ˎˊ˗ ꒰ 📎 ꒱ 
❛꒰🍰꒱❜-Ë‹Ëâœ„â”ˆð‘°ðð‘­ðŽð‘ºâ”ˆàž…Ížâ€¢ï»Œâ€¢Ížàž…Ë—ËË‹ ꒰ ♡ ꒱ ୭̥⋆꒰🍰꒱𝑵𝐀𝑎𝐄::. °୭̥꒰🍓꒱𝐀𝑮𝐄::. ୭̥⋆꒰🎀꒱𝐅𝑹𝐎𝑎::. °୭̥꒰🌹꒱𝐁𝑫𝐀𝒀::. ୭̥⋆꒰🥀꒱𝐒𝑻𝐀𝑻𝐔𝑺::. °୭̥꒰🧞꒱𝐇𝑶𝐁𝑩𝐈𝑬𝐒::.
♡̷ · ˚ ÖŽÖ¶Öž ࣪ 🧄. 바 ˓ 🎐 ֙ ꜥ ១ ᖗ ◝ . 🊫 . ˑ ÖŽ 의 ˑ ÖŽ 🥠 ◝ ᥐ ࣪ 𓏲 Ö¶ 𖧡 ꫂ. 🎎 共. ˙ ˖࣪ ©
ꒊ꒷⊹ ꒰ ꒱ ⁺⃛ * Ì¥ ⁺ ݃ * ₊  ïŸŸâœŠàŒ‰â‹†â‚Šã•Ë– ࣪⊹ ÖŽÖ¶Öž ᥫ᭡ ઉ ᚊ ⋆ ﹪ 𑂻𑂎 εїз Û« ÖŒ ꒊ꒷ ﹒୚୧・˖⁩ ê’Šê’· ÊŸË“ ê Ž à©­ ↻ ꃋ᎖ꃋ ÊŸÊŸ ₊˚ ⚠ ·˚ ᩠७.* 𖀐 .% ♡ ⾗ ê•€ ؛ ؘ àŒ„ ˒˒ ๑ ، ê’Šê’· ᯜ あ ⋆ ✰ ɞ ଘ ﹅ ՙ ð“„Œ ପ áš³ 𖧧 ᚊ 𓂅 𓄹 ⍝ ﹆ ≀  ﹟ ‹𝟹 ៾៾ ✿𝆬 . ËšàŽ’ . ౚৎ​ 爱 ᠈ ꐑ ꗃ â©© ♡̶ # α ₊ ୭̥⋆* ، ˖ ࣪ àŒ‹ ˖ ʿꜝ𓄌 ࣪ ‣ ⌕ ݁ . ꪶ ꫂ Ꮺ࣭۪ ⵓ𖥔 ÖŽ àŒ‹ ، ˖ ࣪◞ せ ルゲ∎ ∵ ∶ ∷ ❛❜ ♥ ✩ 葉 ◟੭ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ .°୭̥ 圡 ࿐ â‚ŠËšË‘àŒ„Ø˜ ┊͙ ⌇ ˚ · • . ° . ࿐┊͙ ୭̥⋆
⌘° ┄──────────╮ ๑✊Name: ๑✊Gender: ๑✊Pronouns: ๑✊Sexuality: »—————•—————« ๑✊Location: ๑✊DMs: ๑✊Likes: ๑✊Dislikes: ๑✊Fun Fact: ╰──────────┄ ° ⌘
〟 ⅌ ⌯ ␊ ⎮ ã…€Ö® ​ㅀ࿆ ᝰ ん Ꮠ ͟͟͞͞ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ˙˙˙ ຳ ï¹» ៹ ꪵ ፝֟֯ ๛ ◇ ❣ ⾙ ◈ ෆ â—¿â—ž ⏂ ✑ ✁ ✃ ✄ ∎ ∵ ∶ ∷ ፠ ፡ à·Ž ። ፣ ፀ ፥ ፧ ⋮ Ûµ ۞ ⎋ ⋯ ⋰ ⋱ ፚ àŒ¶ ⁑ ⁗ ⁞ 圡 ê µ ﹫ ኰ ։ຌ ꧔
✧ :➜ ᥕᥱᥣ᥎᥆꧑ᥱ t᥆ ヌ :bear: ꧑y bι᥆, ᥎ᥙtιᥱ ! ◡̈ ଂ ﹀﹀﹀﹀  ➝➝ 🌿 ꒰ https://uwucom ┊[name] ❝ [age] ❝ [gender] ┊[insert emoji + friend link] [c] ╰──────────────── 📍 ꒱
𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 𝑒 𝑓 𝑔 ℎ 𝑖 𝑗 𝑘 𝑙 𝑚 𝑛 𝑜 𝑝 𝑞 𝑟 𝑠 𝑡 𝑢 𝑣 𝑀 𝑥 𝑊 𝑧
₍ᐢ..ᐢ₎🥛
⋆❀.â‹†ïœ¡â‹†àŒ¶â‹†Ë™âŠ¹â€â˜†Ë–âº ☁⋆❀.â‹†ïœ¡â‹†àŒ¶ ╰┈➀ name ♡ pro/pronouns -ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ à­šà­§ 男人 𝖺𝗇𝖜 𝖺𝗅𝗅 𝖚 𝖺𝗆 𝗂𝗌 𝖺 𝗆𝖺𝗇 𝖚 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗍𝗁𝖟 𝗐𝗈𝗋𝗅𝖜 𝗂𝗇 𝗆𝗒 𝗁𝖺𝗇𝖜𝗌 — 𝗌𝗐𝖟𝖺𝗍𝖟𝗋 𝗐𝖟𝖺𝗍𝗁𝖟𝗋
ïž¿ïž¿ïž¿ïž¿ïž¿ïž¿ïž¿ïž¿ïž¿ïž¿ïž¿ïž¿ïž¿ïž¿ ( ✏ ) — . . . . . . . . . . . ┌──────── W͜͡e͜͡l͜͡c͜͡o͜͡m͜͡e͜͡ t͜͡o͜͡ m͜͡y͜͡ p͜͡a͜͡r͜͡a͜͡d͜͡i͜͡s͜͡e͜͡ │〈 │.│  │〈 │.│ • • .❛ ✿ ❜. • • :š·.·š: `·...·’:š·.·š: `·...·’
♡˗ˏ✎*ೃ˚ 🍒 :; ↳ ❝ [insert text] ¡! ❞
━━━━━━━━━━━━━━━ ┊┊┊ ┊┊┊ âÛªÛªàœŽàœ» ━ ❝ ┊┊┊ [quote] ┊┊⋆ ❞ ❀┊ ✯⋅ . ° ·   · . • ° .  ⋆   ˚ ✧ * . . ˚ ✧ *  .  ° . . .  . ° . . ⑅· ˚ àŒ˜ ♡
⠀ ⠀⠀ᘏ ⑅ ᘏ àŽ’ ⠀꒰ àŸ€àœ² ◞ ˕ ◟ ꒱っ ⠀୚୧ kaomojis .ᐟ ⠀ | ̄∪ ̄ ï¿£ |⠀⠀ ⠀ ⠀ |_| ⠀⠀⠀ ⁺ ⠀⠀ ⠀ ⊹ ⠀ ⠀ ̇ ૮꒰/àž…//àž…//꒱ა à»’ê’°àŸ€àœ² -᷅ ’ -᷄ ê’±àŸ€àœ²áƒ à«®( àŸ€àœ² ੭˶ᵔᵕᵔ˶ )àŸ€àœ²à©­ ૮꒰◌Ž଀ `◌ ê’±àŸ€àœ²áƒ à»’ê’°àŸ€àœ² à©­-ࡇ-ê’±àŸ€àœ²à©­ ૮◞ àž… ⑅ ა ૮꒰˵• ﻌ •˵꒱ა à«®áŠàŸ€àœ²áŽ—Íˆ ‾ ᎗͈꒱১ ꒰ ˃̶̀́ ꒳ ˂̶̀̀ ꒱
ㅀ؛ㅀㅀ𝑚é𝗅𝖺𝗇𝖌𝗈𝗅ı𝖟ㅀㅀ𓂋ㅀㅀ𝖟𝗑𝗎𝗍𝗈𝗋ıᧉㅀㅀᭀㅀㅀ ㅀㅀ𝁐𔒱ㅀㅀㅀ𝑣𝗈𝗎𝗋ㅀㅀ𝁑ㅀㅀ𝖌𝗌𝖿𝖿𝖟𝖟ㅀㅀ𓇬ㅀㅀㅀ ㅀ𝑎 𝖌𝗈𝗇𝗌𝗍𝖟𝗅𝗅𝖺𝗍ı𝗈𝗇𝗌ㅀㅀ 𝓞𝒻 ㅀㅀs𝖙𝖺𝗋𝗌ㅀ ׁ 𓈒ㅀㅀㅀ ㅀㅀ𝑠𝗁𝗈𝗈𝗍ı𝗇𝗀ㅀㅀ─ㅀㅀ𝗲𝗌𝗍𝗋𝖟𝗅𝖺ㅀㅀ𝁍ㅀㅀ𔓕ㅀ ㅀ✫ㅀ𝖌𝗁𝖺𝗆𝖻𝖟𝗋ㅀㅀ𝑜𝑓.ㅀㅀr𝖟𝖿𝗅𝖟𝖌𝗍ıonㅀׁ . °ㅀ ㅀㅀㅀㅀㅀㅀ ã…€biosã…€byㅀ﹫oonroo.
𝖌𝗅𝖺𝗌𝗌𝖟ㅀ ã…€-ã…€ ㅀ𝚄𝙌ㅀ ❀ ㅀ𝖜𝖟𝗌𝖟𝗃𝗈𝗌 ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ㅀ ð–¹­ã…€ ㅀ𝗉𝖺𝗉𝗂𝗅𝗅𝗈𝗇𝗌ㅀ ã…€ 𝓭̱𝓮 ã…€ ㅀ𝗇𝗎𝗂𝗍ㅀ ㅀ❁ ㅀ݄ㅀ ã…€ 𝗀𝖟𝗅𝖟𝖟ㅀ ã…€ âž„ã…€ ㅀ𝗋𝖺𝗂𝗌𝗂𝗇ㅀ ã…€ عن 𝖌𝖺𝗋𝗍𝖟𝗌ㅀㅀㅀ𝐟✿𝐫ㅀㅀㅀˎㅀ ㅀ𝗒𝗈𝗎 ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏📄
𓆩 🍮﹐✧﹏✶  ★☆ ⌇ 🕯♡̷͎ ᵎᵎ ◌ 🍓 ËŽ 𓂃 . ˚◞ ★̶̲ ꒱ ꒰ 🌻𓂅 ♡˖⑅ ꒱ 🍃 ◞ 🌱 ⭒𓂃⋆꒱ ◟ᵎᵎ ⋆ Ꮺ ࣪֞ 🏩 𓂃 𝅄᠂ ⭒
๋࣭ ⭑ ꒷ꒊ ๋࣭ ⭑꒷ꒊ ๋࣭ ⭑ ♡name ♡ pronouns♡ ♡ sanrio ♡ ♡ u are beautiful♡ à«®_‘_ა à«®( • ﻌ • )ა
ㅀㅀㅀㅀㅀㅀ𝐬𝖺𝗒ㅀ𝗒𝖟𝗌ㅀ𝑡𝑜ㅀ𝗆𝖟ㅀㅀ◠◡◠ㅀㅀ❀ ㅀㅀㅀㅀㅀㅀ𝐫𝐚𝐛𝐛𝐢𝐭ㅀㅀ𓂃ㅀㅀ 𝐬𝐡𝐲ㅀㅀ♡ ㅀㅀㅀㅀㅀㅀ๑ㅀㅀ♡ㅀㅀ𝖜𝗈𝖌𝖟ㅀㅀ𝗍𝖺𝗋𝖜𝖟ㅀㅀ  ㅀㅀㅀㅀㅀㅀ८ㅀㅀ 𝑀𝗂𝗌𝗁ㅀ𝑡𝖺𝗅𝖟ㅀㅀౚৎㅀㅀ★ ㅀㅀㅀㅀㅀㅀ𝗄𝗂𝗌𝗌𝖟𝗌ᅟ 𝒊𝒏ᅟ 𝗍𝗁𝖟ᅟ 𝖌𝖺𝗋ㅀㅀ♡
╰┈➀୚୧﹌ꗃ🗒﹫ʚɞⵌ㋡◍✄♡ᕬ⊹┆꒷ෆ‹𝟹𖧧꒰ ꒱^^˚ ͙۪۪̥◌❍ 💬𝟭 𝟮 𝟯 𝟰 𝟱 𝟲 𝟳 𝟎 𝟵 𝟬ᗢ⌗<>êªµâ›â›âœâœâˆ¿ãƒ»ðŸ“ŽàŒ‰â‘…Ë¶â˜»â­‘â­Ÿ ⭞ ⭛ ⭝ ⭜ â­šï¿€ ゛ރ ▿ â–Ÿ ⌀ ଜ 𖡻 ⌔ 𖧐 〻「 ۬۟۬ 䞪 ͜͡ ⑅ ê Ž à©­ જ ꞈ ➝ ËŽ › ࿈ àž° ʚĭɞ ﻬ꜆ ் àŒ˜ àŒ‰ â¿Ž ≡ ࿔  ଓ ઇ ઉ ᧙ ᥐ ៾ ᶻᶻᶻ ♥ ∞ ☟ ☜ ♫ ♪ ✞⋗ ⌒ ˀ ʕ 𖧧 àŒ„ à­­Ì¥ ೫ ๑ ïžµ இ 𖥞 ♡ àŸ€ ፧ • ⁺⃛ * . ∗ Ì¥ ⁺ ݃ * ₊  ✉ ♡ ⊹ᵎᵎ ᝰᝢᝐᝂ◠ à­« à­£ à«¢ ÛªÛªàœŽàœ»ÍŽ ֊ ┊ ⟆ ⚘ ೃ ⊹ ൣ ₰ à«¢àŒ‹àŒ˜ ۪۪̥° ࿂ ﹆ ∅ 𖀍 ۝ àŒŠ ⌬ êš„ ೚ ᵕ̈ 𖣊 ✎ ஜ ಌ ࿐ ÖŽÖ¶Öž ⅋ ⎓ ૪ ⌑ ␥ ■ ♧ ï¿Œ ۣۜ ⚝♡✧⋆♪★˗ˏˋ ꒰ ♡ ꒱ ˎˊ˗𐊍⋆˙⟡♡✧˚ àŒ˜ ⋆˚🍡🌞🍥🍭-`♡Ž-❀˖°☟⋆ 𖊹 °✩✎↪🗝˚ àŒ˜â™¡ ⋆˚⁺˚⋆°✩₊₊˚ෆ⋆⋆˚♡☆✧★˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
(˶ᵔ᎗ᵔ˶ ˀˀ à­šà­§ ❛ ❜ ʚ ɞ ✩ ♥ ∞ ☟ ☜ ♫ ♪ ✞ シ ت ♡ ఌ êš„ Ꭵ ☻ 𑁍 𖧷 ★ ☆ ✰ 𝟭 𝟮 𝟯 𝟰 𝟱 𝟲 𝟳 𝟎 𝟵 𝟬 . ₊ àŒ  ˖ ₊ ˚ 。 . ⋆
🍯✚🌌⊹ 🐝🐰☁⊹ 🍋🧀💭⊹ 🧈🐇🥂⊹ 🥖🍜⛞⊹ 🕌📒🏹⊹ 🍞💭🌥⊹ 🍌🥛⛅⊹ 🩹🥞🧞⊹ 🐝🧺💭⊹ ☁🥖🧺⊹ 🩹🥛🥞⊹ 🍯🥞🧈⊹ 🍞💭📒⊹ ⛅🎻🏳⊹ 🧇💭🍯⊹ 🥜🥛🧇⊹ 🐝🏎🧀⊹
𝓹𝗈𝗌𝗒ㅀㅀ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ⲁㅀ ͏ ͏ ͏ㅀ ͏ ͏ ͏𝗍𝗎𝗅𝗂𝗉ㅀ ͏ ͏ㅀ ͏ ͏ ͏❀ 𝓞𝓟𝓻ㅀ ͏ ͏ ͏ㅀㅀ ͏ ͏ ͏ㅀ𝓬𝖺𝗌𝖌𝖺𝖜𝖟𝖺ㅀ ͏ ͏ ͏ 𓇌 ࣪ㅀ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏͏𝖌𝗈𝗌𝗒ㅀ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ﺌㅀ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏♥ ͏ ͏ ͏ ͏ㅀ𝖺𝗋𝖺𝗅𝒊𝖺 𝓯𝗅𝗈𝗌͟𝗌͟𝗂͟𝖟ㅀ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ㅀ݄ㅀ ã…€ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ❁ㅀ ͏ ͏ ͏ Íã…€àŒŒ
☆’𝐇𝐞𝐲𝐲𝐲! 𝐂𝐮𝐭𝐢𝐞𝐬’☆ 𝐓𝐲𝐬𝐊! 𝐅𝐚𝐫 𝟏𝐀+!!!? 💕.• ★ 𝐒𝐚𝐜𝐢𝐚𝐥𝐬 🌞📲 ☆ 𝐭𝐭 🀪📞::?? ★ 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚 🐠🛍::?? ☆ 𝐜𝐚𝐩𝐜𝐮𝐭 🎞🧞:: 6378100723 ★ 𝐑𝐛𝐥𝐱 😋🏄‍♀::DaffodilGal23 ‧₊˚🖇✩ ₊˚🎧⊹♡ ‧₊˚🖇✩ ₊˚🎧⊹♡ Credit me if you use my bio Plz! ૮꒰➝➝> Ì« <➝➝꒱ა. ↻ ◁ II ▷ ↺ 1:35 ───ㅇ───── 3:47 𝐍𝐚𝐰 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠:: 𝐧𝐞𝐰 𝐣𝐞𝐚𝐧𝐬 🎀
𝖺𝗎𝗋𝗈𝗋𝗂𝗇ㅀ ㅀㅀ࣪ㅀㅀ ㅀفلوㅀㅀㅀ𝗉𝖟𝖺𝖌𝗁ㅀ ㅀ❁ 𝒱𝗂𝗋𝖟𝗅𝗅𝖟ㅀㅀ ㅀㅀㅀ ã…€'ㅀㅀㅀ𝙜𝙳ㅀㅀㅀ𝗀𝖺𝗅𝖟 ٬ㅀㅀㅀ𝗐𝗂𝗇𝗌𝗈𝗆𝖟ㅀㅀㅀ✎ㅀㅀ ã…€ 𝗅𝗈𝗏𝖟ㅀㅀㅀ𖹭 𝖺𝖟𝗍𝗁𝖟𝗋𝗂𝖺ㅀㅀㅀㅀ⳻ㅀㅀㅀㅀ❀ㅀㅀㅀ𝙵𝙻𝙟𝚁𝙞𝙎𝙜
‎‧₊˚✧♡NAME♡✧˚₊‧ ⋆ ˚⋆୚ ʚ AGE ɞ୧⋆ ˚⋆ âœ§àŒºâ”†âœŠÊšâ™¡GENDERâ™¡ÉžâœŠâ”†àŒ»âœ© ⁺˚⋆°✩PRONOUNS✩°⋆˚⁺ ˚₊‧꒰აSEXUALITY໒꒱ ‧₊˚ ⋆☁⋆FAV FOOD ☟ ⋆
ㅀㅀㅀㅀㅀ ㅀ𝓢 𝒕𝒂𝒓𝒔ㅀㅀ☆ㅀㅀ𝓢 𝒂𝒕𝒆𝒍𝒍𝒊𝒕𝒆𝒔 ㅀㅀㅀㅀ ㅀᏚ𝖺𝗍𝗎𝗋𝗇ㅀᎥ𝗌ㅀ𝗆𝗒ㅀᎻ𝗈𝗆𝖟ㅀ♡ ㅀㅀㅀ𝒥ㅀㅀ𝅭ㅀゞュピタヌカヌドㅀㅀ🪜ㅀㅀㅀ☆ㅀ ㅀㅀㅀㅀㅀㅀ𝑜𝗎𝗍𝖟𝗋ㅀㅀㅀ𝗌𝗉𝖺𝖌𝖟ㅀㅀㅀ𝑏𝗂𝗈𝗌ㅀ. ㅀㅀ⭐ ㅀ𐍶 𝗒𝗈𝗎𝗋ㅀ𝖟𝗒𝖟𝗌ㅀ𝖺𝗋𝖟ㅀ𝑙𝗂𝗄𝖟ㅀ𝗍𝗁𝖟ㅀ별. 𝚒ㅀ𝗅𝗈𝗏𝖟ㅀ♥ㅀ𝗍𝗁𝖟ㅀ𝒞𝗈𝗇𝗌𝗍𝖟𝗅𝗅𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇ㅀ𝒜𝗇𝖜𝗋𝗈𝗆𝖟𝖜𝖺ㅀ! ℳᎥ𝗇𝗁𝖺ㅀ𝗌Ꭵ𝗇𝖺ㅀ𝖟́ㅀ𝖿Ꭵ𝖌𝖺𝗋ㅀ𝗇𝖟𝗌𝗌𝖟ㅀ❄ㅀ𝗅𝗎𝗀𝖺𝗋ㅀ冷たい.
♡₊˚ 🊢・₊✧˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚🩹🧞🎀🌞🎀👛🌷👙🩰✧˚ àŒ˜ ⋆˚🩰🎀🌞🍧🌞💕ʚ🌞ɞ₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ .☁💓🩹🌞🕞
𝒶 𝒷 𝒞 𝒹 𝑒 𝒻 𝑔 𝒜 𝒟 𝒿 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃 𝑜 𝓅 𝓆 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓌 𝓍 𝓎 𝓏
濃厚゜フトクリヌム ! ミックス
˚ʚ ᗢ₊˚✧ .°⑅ ꒒ ৊ ⌵ ୧ ♡ ₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ .
✃- - - - - - - - - - - ❛ ᥕᥱᥣ᥎᥆꧑ᥱ t᥆... ·﹆〻₎∖ ❀࿔₊ ° - ͙۪۪̥˚┊❛ my blog❜┊˚ ͙۪۪̥◌
‧ ─・─・୚୧・─・─ ‧ ➷*❞* ╭╯ `Name`* *: ⋆୚୧˚ **`Gender`** ⋆ ˚ . • °⛓ Pronouns ₊˚⛓
ꞌꞋꞌ ͝ ᝐ  侀 侀 àœ® àœ¿ àœ­ ࿀ ࿍ ࿏ ࿔ ࿓ ࿚ ࿙ ࿒ ࿊ ࿋ ࿌ ࿍࿆ ࿅ ࿍ ᎒ ᎔ ᎓ ᐩ ᑋᚕ ᜎᜌ ᜵ᜌ ᝢᝐᝂ ᝝ ᝪ ᝌ ᝰ ᝵ ៚៳ ៹៺ ᠀᠉ ᢅ ᢆ ကဣ ဝ ဳ ṓ ᚝᪷᪵ ᫆᪜ ᫆ ᪻᫆᭚ ᭍᭭ á­Š ᭟ ᭝ ᱺ ᳃ ᳂ ᳁ Ჶ᳕Ჶ ᵜ᷀ ᷻᷌ á·» á·» ⁞⁝ ⁃ ⃝ ⃟⃜⃛⃌⃍ ℻ ↺ ↻ ↭ ⏌ ⏋ ⏃ ⏜ ◯◊◡◠ ဳ◟◝◜
𝖆 𝖇 𝖈 𝖉 𝖊 𝖋 𝖌 𝖍 𝖎 𝖏 𝖐 𝖑 𝖒 𝖓 𝖔 𝖕 𝖖 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖛 𝖜 𝖝 𝖞 𝖟
✧: *✧:*welcome*:✧*:✧ ╰┈➀ ꒰ name ꒱ ꒰ pronoun ꒱ ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა
Ù©(๛ ˘ ³˘)Û¶ ( _ゝŽ) (·•᷄‎ࡇ•᷅ ) ₍ᵔ๑・Ꭵ・๑ᵔ₎ ( >﹏<)~ ♡ ଯ( ॢ᎗͈ˬ᎗͈)à¥¢àŽ’ (๑•́ ₃ •̀๑)
I don't wanna go to school tomorrow I can't study thinking about you ೃ │ . . . . . . . . . . ✧. . . . . . . . . .
. . . . ╱╱ ïžµ . . ⌗ᥲᥱ᥉thᥱtι᥎❜ ꒰꒰ ❛ ❏ goodbye ¡!~ ⌒⌒ ⇘ : : @[user] has logged out . .
𝔞 𝔟 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔀 𝔥 𝔊 𝔧 𝔚 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔮 𝔯 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔎 𝔵 𝔶 𝔷
╭┈─────── à³„àŸ€à¿ ˊˎ- ╰┈➀ ❝ [insert text] ❞
✃- - - - - - - - - - - ❛ ᥕᥱᥣ᥎᥆꧑ᥱ t᥆ ꧑y bᥣ᥆g ! ·﹆〻₎∖ ❀࿔₊° ———๑•̀᎗•̀) Ì« ─꒱ ❏. . . . . . ➌۰ ÛªÛªÛ«Û« ❬“=
(=˃ᆺ˂=) -ˋˏ ωєℓ¢σЌє тσ Ќу вισ !! ˎˊ- ˚🩰⋆˚˖° ( ๑ ˃̵᎗˂̵)و ♡ !! ιЌρσятαηт!! ; ¢яє∂ѕ тσ ¢ℓσυ∂утєαяѕ ση тιηкєя¢α∂ !!🐟
⭑ ๋࣭ ꒷ꒊ ๋࣭ ⭑ ꒰name꒱ ꒰pro/pronouns꒱ ❛❛ quato❜❜
ʚ˚₊‧ ✿ ꒱꒱h e w o⊹˚˖ ⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘ -ˋ₊˚.ᶜᵃˡˡ ᵐᵉ [insert]! âœŠâŒ‡àŒ‰â€§â‚ŠËš ➥ [insert], [zodiac], [insert] 〻₎∖ ☂࿔₊°
⠀ ⠀ êª’êª’àœ²àŸ€àŸ€ ▩꫶⃛͡ 🪷💭 •̩̩͙*˚ ⠀ âœ¿â€â€‰Í àœ²àœŽâ€‰â€‰âœŸ×…â€‰ •̩̩͙*˚ ❀ ⠀ ⠀ ʕ•̫͡ 𐙚 ⃚ᰯᰭ 💧🌞 á­ª ⠀ 🧞 ❀ ⣓ 🎀 *⃣ ⠀ ⠀ 𝓁͟𝒶͟𝓂͟𝒷͟ ‎♡̵͓̥̟̌͒͘⡣ ✿ ‎❀˚ ⠀ ͏꯳⃘ꀫ⃛͡ ♥ 🩹 á³á³œá³á³œá°¯àœŽâ–© ⠀ ⠀ ⠙⠲⣄ 🪷💧🌫 â€ïžŽâ€‰Í àœ²àœŽ*:·. ✿ ♫ 𝒶𝓃𝑔𝑒𝓁 👌🏻
꒰◍˃ ᵕ ˂◍꒱☁
hi I’m (name) and I want to remind you that you are amazing 🧞💖 🌷🌞~ about me ~🌞🌷 •fav aesthetics: •fav colors: •things I like: •hobbies: 🍡🌱 look me up on outfit loader, but give credits always! I mean, you don’t have to if you want to get reported or blocked :) 🌱🍡 bio made by flowerpetal_bliss on roblox
𝓪 𝓫 𝓬 𝓭 𝓮 𝓯 𝓰 𝓱 𝓲 𝓳 𝓎 𝓵 𝓶 𝓷 𝓞 𝓹 𝓺 𝓻 𝓌 𝓜 𝓟 𝓿 𝔀 𝔁 𝔂 𝔃
──────── M͜͡y͜͡ l͜͡o͜͡v͜͡e͜͡s͜͡ │〈 │.│  │〈 │.│ • • .❛ ✿ ❜. • • ㅀㅀㅀ ╭──────────╯ ㅀㅀ ㅀ│ㅀㅀㅀ❛❜(( 🌻 ))❛❜ㅀㅀㅀ ㅀㅀㅀ ╰────╮ ㅀㅀㅀㅀㅀ ╰ᝰㅀㅀㅀㅀㅀㅀ ❛❜(( 🌻 ))❛❜
┆ welcome ‹𝟹 name à­šà­§ pronouns 🗒 sorry a lil busy 🗒 bye byeミ( ∇ ).
âœ§àŒºâ”†âœŠÊšâ™¡ÉžâœŠâ”†àŒ»âœ© name I pronoun emo à«® ◞ ﻌ ◟ ა
✧ :➜ ᥕᥱᥣ᥎᥆꧑ᥱ t᥆ ヌ :bear: ꧑y bι᥆, ᥎ᥙtιᥱ ! ◡̈ ଂ ﹀﹀﹀﹀  ➝➝ 🌿 ꒰ https://uwucom ┊[name] ❝ [age] ❝ [gender] ┊[insert emoji + friend link] [c] ╰──────────────── 📍 ꒱
ꔫ
● ✓ ✕ ✎ ✆ ✑ ✐ ✀❬ ❭ ❟ ❥  ‶ ⭘ ⭟ ⭞ ⭛ ⭝ ⭜ ⭚⯜ ⾙ ➟ âžœ ⻟〇 〄 〯
━━━━━━━ ☆☆ ━ pro/nouns. gender. appearance. 「 ✚💜 𝐀𝐄𝐒𝐓𝐇𝐄𝐓𝐈𝐂. 」˚ àŒ˜â™¡ username✧˖*°࿐ fav song 🔮 ⁺ -ˋˏ𔗫𓂅 quote ꗃ 𓏞 ━ ☆☆ ━━━━━━━━
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| Your text here || \ (•◡•) / \ /
𝑚 𝑩 𝑪 𝑫 𝑬 𝑭 𝑮 𝑯 𝑰 𝑱 𝑲 𝑳 𝑎 𝑵 𝑶 𝑷 𝑞 𝑹 𝑺 𝑻 𝑌 𝑜 𝑟 𝑿 𝒀 𝒁 𝒂 𝒃 𝒄 𝒅 𝒆 𝒇 𝒈 𝒉 𝒊 𝒋 𝒌 𝒍 𝒎 𝒏 𝒐 𝒑 𝒒 𝒓 𝒔 𝒕 𝒖 𝒗 𝒘 𝒙 𝒚 𝒛
꯷ ꪱ᭫ ꪚ ꩆ ᥲᩚ ꯎ ᪕ 𝟿 ꪒ ૯ ૧ à«® જ ᣫ ꪱ᭫᪻ ꪕ᪵ ᭙ᮁ ꩜ ᧞ ᥲᩚ᪶ဵ᪶ ꩊ᪶ ኞ᪶᪳ 𑂅᪶ 𑂅᪶ꪳ ᰋ᪶ ኟ ÔŸ à©® 𝑓 ૭ᩛ ᰍᩚ ဵ ᚟ ᚌ ᚺ ᬪ ꊌ ꊊ ꊞ 𐑙 ᥲ 𑜞 𑜏 𑜀 𑜅 ꢯ áš°á©› ᡶ ᪈ á » Ò© ᖘ ᩁ áš¹
┌───── •✧✧• ─────┐ YOUR TEXT HERE └───── •✧✧• ─────┘
âœ§àŒºâ”†âœŠÊšâ™¡ÉžâœŠâ”†àŒ»âœ© 🗡name I pronoun🗡 ⛓ emo ⛓ à«® ◞ ﻌ ◟ ა
✃- - - - - - - - - - - ❛ outr᥆... i guess·﹆〻₎∖ ❀࿔₊° - ͙۪۪̥˚┊❛ ugh! Bye ❜┊˚ ͙۪۪̥◌ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
..⃗. [text] 𑁍ࠜೄ ˊˎ ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

Related Text & Emojis

If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!
AI Story Generator - AI Chat - AI Image Generator Free