Margo Emojis & Text

Copy & Paste Margo Emojis & Symbols โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“

โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ–ˆโ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–“โ–„โ–„โ–“โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–€ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ”€โ”€โ–€โ–€ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ–„โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ–„ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–„โ–„โ–„โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–„โ–„โ–„โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆ โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„ โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–€โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆโ–„โ–„โ–„โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ–€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„โ–„โ–„โ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ–€โ–ˆโ–€ โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–„โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–„โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–„โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–“โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–“โ–ˆ โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–“โ–“โ–ˆโ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–ˆโ–“โ–“โ–ˆ โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„ โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆ โ–„โ–ˆโ–€โ”€โ”€โ–ˆโ–„โ”€โ–„โ–ˆโ”€โ–ˆโ–€โ–€โ”€โ–ˆโ–€โ–ˆโ”€โ–ˆโ–€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–„ โ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ–ˆโ–€โ–ˆโ–€โ–ˆโ”€โ–ˆโ–„โ”€โ”€โ–ˆโ–„โ–€โ”€โ–ˆโ–„โ–€โ”€โ–ˆโ–„โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ–„โ–„โ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ–„โ–„โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆ โ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ–€โ–โ”€โ–ˆโ–โ–€โ–ˆโ–โ”€โ–ˆโ–€โ”€โ–€โ–ˆโ–€โ–โ–„โ”€โ–„โ–Œโ–โ–€โ–Œโ–ˆโ–€โ”€โ–ˆ โ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ–โ–„โ–ˆโ–โ–„โ–€โ–โ”€โ–€โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ”€โ–โ–€โ–ˆโ–€โ–Œโ–โ–„โ–Œโ–€โ–ˆโ”€โ–ˆ โ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ–„โ–โ”€โ–ˆโ–โ”€โ–ˆโ–โ”€โ–„โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ”€โ–โ”€โ”€โ”€โ–Œโ–โ”€โ–Œโ–„โ–ˆโ”€โ–ˆ โ”€โ–ˆโ–„โ–„โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–„โ–ˆ โ”€โ”€โ–€โ–€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ–€ โ”€โ”€โ”€โ”€โ–โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–Œ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–Œ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–Œ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–Œโ–โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–Œ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–โ–“โ–“โ–“โ–“โ–Œโ”€โ”€โ–โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–Œ โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„

Related Text & Emojis

โž–๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ โฌ›โฌœโฌ›โฌœโฌ› ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ ๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸจ ๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸจ ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ โž–๐ŸŸฆโž–๐ŸŸฆ โฌ›โฌ›โž–โฌ›โฌ›
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ€โฃ€โฃ€โฃ โฃ€โฃ€โฃ„โฃ€โฃ€โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ โ ดโ ฒโ ›โข‹โ ‰โ ‰โกโ „โ กโ ˆโ „โกˆโข‰โ ‰โก‰โ ™โ ›โ ’โ ฆโขคโฃ€โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ โกดโ šโก‰โ „โข‚โ กโ ˆโ „โฃˆโ โก โ Œโฃ โฃโฃ‚โฃโฃ‚โ ฐโข€โ ƒโ Œโกโ „โ ‚โ „โก‰โ “โ ฆโฃ„โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โกดโ žโขƒโ  โขโ โกˆโ „โข‚โ กโฃˆโฃคโกถโข–โฃปโ ญโ Ÿโ ›โ ›โ ปโ ณโ ถโขพโฃคโฃโ ˆโกโ ‚โข„โ โก‚โ คโ ™โ ณโขฆโก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โกดโ ‹โ ฐโ ˆโ „โข‚โฃดโฃฆโฃˆโขโฃถโกพโขŸโฃซโ –โ ‹โก€โข„โฃ‚โฃฌโฃคโฃฅโฃ€โกคโข€โ ˆโ ™โขณโฃฆโกโข‚โ ฐโข€โ ‚โขกโ ˆโก‘โ žโกณโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ โฃถโฃฟโฃถโฃถโก„โ €โ €โฃ€โฃ€โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃดโฃฏโฃดโฃฌโฃคโฃตโฃฌโฃพโขกโฃพโฃฟโฃฟโกฝโฃกโ Ÿโข€โฃโฃถโฃฟโขฟโฃ›โฃฏโ ปโฃฝโฃปโฃฟโฃฟโฃถโฃ„โ €โ ˆโขฟโฃ†โ โ  โกˆโ „โ ‚โ ”โ  โ ‰โ ฎโกณโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโฃพโฃทโฃถโฃฎโฃณโก„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃ‡โฃพโฃฟโฃฟโกโฃดโ ƒโฃโฃพโฃฟโกปโ žโ ‰โ โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ™โ ฟโฃฟโฃทโฃ„โ €โ นโฃงโ ’โฃ โขŒโฃกโฃผโขฆโฃตโฃฆโฃœโฃŒโกณโ ถโขคโฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃดโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกโฃฝโฃฟโฃฟโกโฃผโ ƒโข„โฃฟโกŸโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โขฟโฃฟโฃ†โ €โ ธโฃฟโฃŸโกฏโ Ÿโ Šโ ‹โ โก€โข€โ €โกโ ‰โ ’โ จโข›โกทโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกพโ …โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โกพโ โ „โ  โ Œโก™โ ปโขฟโฃฟโขกโฃฟโฃงโกโขฐโกฟโ  โฃธโกฟโ €โข€โ €โฃดโกฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฆโ €โ €โ €โ €โ  โขˆโฃฟโฃพโก„โ ‚โ ‰โขโ €โฃ‚โฃคโฃทโฃพโขถโกฟโฃถโฃทโฃถโฃคโฃ„โ €โกโ ซโฃทโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ปโฃฟโฃฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃŸโฃถโกคโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โกพโข‘โ ˆโ „โขƒโ โ  โ ‘โก โ ›โฃฟโฃฟโขทโก‡โฃฟโกงโขโฃฟโ ‡โ €โ €โขธโฃฟโฃทโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โข‚โฃพโฃฟโ ƒโกโ ˆโฃ„โฃพโฃฟโฃฏโ ทโ šโ โ ‹โ ™โ ‹โ ฟโขฟโฃฟโฃทโฃ„โ โ  โขโฃฆโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ‰โ “โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃพโ ‘โ  โขˆโ โ ‚โ Œโ  โกโ คโ ‘โกŒโขปโฃฏโฃฏโฃฝโฃทโข‚โขธโก†โ €โ €โ €โขฟโฃฟโฃฟโขฟโฃฟโกฟโ โ €โ €โ €โ ˆโขคโฃฟโ ‡โก’โ  โฃฑโกฟโ ›โ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โขฟโฃฟโกฅโก€โ ˜โกœโฃงโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ›โ ปโฃฝโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโขโก‰โ ณโขฆโฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃธโขƒโ ˜โ  โ โ Œโ ‚โ Œโ กโ โข โ โ Œโก˜โขฟโฃฟโฃงโฃปโฃงโ ˆโขทโก€โ €โ €โ €โ ‰โ ›โ ‹โ ‰โ €โ €โ €โ €โ  โฃ‰โฃพโกŸโข โ ™โฃ โฃฟโขณโฃผโฃฟโฃฟโฃถโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‚โขฝโก—โฃฅโ ‚โขธโขธโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ณโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโกโข†โ  โ โกŒโขˆโ “โขฆโฃ„โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโขฏโก„โกˆโ „โ ƒโ Œโกโขˆโ ‚โฃโ ‚โ Œโกโขˆโ œโฃฟโฃปโฃงโ ปโฃงโกŒโ ปโฃ„โก‚โข€โ €โ €โ €โ €โ €โก€โ „โฃŒโฃฑโฃพโ Ÿโขกโ ‚โกŒโฃผโ ‡โฃฟโฃฟโฃผโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโก”โฃฟโฃฝโ ‚โขŒโกฟโฃ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ™โ ‹โ ™โ ปโฃ†โขงโฃกโ โกˆโกโ  โขˆโ ‰โ ณโ ฆโขคโฃ€โ €โ €โ €โข€โกพโฃทโขฏโฃฟโฃ„โ Œโกโ „โ ‚โ „โ กโ €โ Œโกโ  โขˆโกโกˆโขฟโฃฟโฃทโกŒโ ฟโฃงโกŒโ ›โขถโฃฌโฃ„โฃกโก˜โฃฐโฃŒโฃพโ พโ ›โขกโฃˆโกถโฃฅโข€โขนโกŒโขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขกโข˜โฃฟโ šโ กโฃ˜โขผโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โ ฎโฃ•โกฆโขโกกโ ‚โ Œโกโ  โ ‚โ Œโฃ™โ ฒโขคโฃพโฃฟโฃผโขฟโฃทโฃปโฃ†โ ฐโ ˆโ „โก‰โ „โก‰โ โ  โขโ ‚โกโ „โขฃโ นโขฟโฃฟโฃทโฃŒโก™โ ปโขฆโฃคโฃŒโฃ‰โกโฃฉโฃกโฃ„โกฒโ โขฒโฃผโฃงโขฟโฃ†โ Œโฃงโ €โ ™โ ›โ ปโ ›โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โกˆโขคโฃฟโฃปโ ˆโก”โกฉโฃธโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ™โ ณโขฅโฃ‹โ ดโฃ€โ ฃโ Œโกโข โ ˆโก‘โ  โขˆโขฟโกŸโฃฏโฃทโฃฟโฃงโ ˜โ  โ โข โ €โก‰โขโ €โก’โข โฃฟโฃถโฃโ ŽโฃฝโขปโฃฟโฃฟโฃทโฃถโฃคโฃฌโฃโฃˆโฃคโฃกโฃฌโฃถโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃŽโขปโฃถโ ˆโขงโก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โก€โขขโฃ˜โฃพโกฟโ ƒโกโ žโฃฑโ Ÿโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ™โ บโฃโฃฆโก•โขขโขโข‚โ โก‚โ Œโขฟโฃฟโฃฟโขพโฃฝโฃทโกโ Šโ „โข‚โ โก€โ ’โ  โฃฝโฃงโฃฐโกŸโ ปโฃฆโฃŸโกผโขฏโฃŸโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃงโก™โขทโฃŒโ นโขฆโฃ…โก‚โข„โก€โ ขโข„โขฃโฃœโฃถโกฟโ ‹โฃ„โขฑโ ™โฃผโ โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ›โฃฎโฃ†โข‚โ กโ โกˆโ „โขปโฃฟโฃฟโฃปโฃžโขทโกˆโกโข€โ ‚โ คโ ‘โก€โขพโฃฟโฃฟโฃทโฃ†โกˆโ ™โขทโฃฏโกœโกฝโขณโฃโ ฟโฃฝโกปโฃŸโฃฟโขปโกŸโฃฟโ ปโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโก‰โ ณโข‚โฃŒโก›โ ›โ ถโ Ÿโ ปโ ›โฃ‰โ ฅโข โ “โฃจโฃ โฃฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฝโ ฟโฃ€โ ‚โ กโ โกˆโ „โขปโฃผโฃฟโฃปโฃŽโฃทโกโ  โ ˆโ „โ กโ โกˆโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃถโฃคโฃžโ ™โ ทโฃงโฃฌโก™โข†โขฃโ ฑโขŒโ ฃโ œโ คโข›โ ฐโกฉโขŸโฃฟโฃฟโฃฟโฃถโฃคโฃ„โฃ‰โก™โ ’โ ›โกฐโฃ‰โก†โฃŒโฃดโกทโกžโ ‹โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โกฟโ ‡โ  โ ˆโ „โ กโ โกˆโ „โขปโฃžโกฟโฃฟโกผโขฟโฃ†โก‰โ „โกโข‚โ โกˆโ ปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฆโฃŒโก™โฃปโฃถโฃฆโฃ…โ ขโก‘โขŒโ ขโฃโ ฃโก‘โกโขพโกนโฃŸโฃฟโฃปโฃŸโขฟโฃปโ ฟโฃŸโขฟโกปโฃโฃฏโกŸโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโ ‡โ จโ €โ …โ Šโ „โ กโ โกˆโ „โขปโฃŸโฃฟโฃฟโฃฟโฃฝโฃฟโฃทโฃฆโฃŒโกโ  โ โ Œโ ปโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃงโฃŒโก™โ ›โ ทโฃฎโฃดโฃ„โกฃโ ”โก˜โขขโก™โขฎโฃณโขณโกžโฃฏโขณโฃ›โขฎโกณโฃโกพโกผโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโ ธโข€โ โกˆโ †โกˆโ โ †โกฐโ ˆโฃ€โฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃˆโ †โ โ †โ ‰โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃŽโฃฟโกฟโข€โ ฑโ †โก‰โขถโข‰โขทโกนโฃŽโขทโกโฃทโขนโฃพโขนโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃผโฃƒโ ˜โก€โข‚โ โ „โข‚โขโ ‚โ „โฃฑโฃพโฃฟโฃฟโฃปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโกพโฃคโฃ‰โ „โกˆโ โ ›โ ฟโ ฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ Ÿโข‹โกโ „โกŠโ ”โกกโขŠโกœโขชโ ตโฃซโขžโกฝโฃŽโขทโฃฏโกŸโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃบโขฟโฃฟโฃฆโฃ”โก€โขŠโ โก€โ ‚โ Œโฃดโฃฟโขฟโฃฏโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโฃพโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฝโฃปโฃฟโฃทโฃฎโฃตโฃˆโก’โข„โข‚โ กโข‰โกโฃ€โ ‚โก…โ ขโกโขŒโ ฐโกโ †โกฅโ ˜โกฅโข›โกดโขซโกžโฃฝโขบโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃนโฃฟโฃฟโก›โฃฟโฃถโฃคโฃกโขจโฃพโฃฟโฃฟโฃปโขพโกทโฃฏโฃฟโกฟโฃฝโฃŸโฃฟโฃทโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃฏโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกถโฃงโฃถโฃฐโฃ€โฃฃโกโฃกโ ˜โก„โขฃโ ˜โกดโฃˆโ ณโฃŒโขณโฃœโฃทโฃฟโฃฝโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ฐโฃฟโฃฝโกฟโขงโฃฟโฃทโกฟโฃฟโฃฝโฃฟโฃฟโฃฟโกพโฃฝโขฏโฃฟโฃŸโฃพโฃปโฃŸโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโขฏโฃฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃพโฃงโฃฟโฃดโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโขพโฃฟโฃฟโฃฟโฃŸโฃฟโฃฟโฃปโฃฟโขฏโกŸโฃฟโขฏโฃฟโกพโฃฝโขทโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโกฝโฃฟโขฏโฃŸโกฝโฃณโขฟโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃปโฃ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโฃŸโฃฟโฃฝโฃปโฃŸโฃฟโฃฟโฃฟโกฝโฃฏโฃฟโฃฝโฃปโขพโฃฟโฃฟโฃปโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโขฟโฃฝโฃฏโฃฟโฃฝโขฟโฃฝโฃปโขฟโฃฏโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโฃŸโกปโฃโกณโกžโกฝโขซโฃฟโขถโฃคโฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขปโฃžโฃฟโฃณโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโฃฟโฃฝโฃทโฃปโฃฟโฃฏโฃŸโฃทโกฟโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃŸโฃฟโฃพโขฟโฃปโฃฟโกฟโฃฟโฃปโฃพโฃฟโขฏโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโฃซโขโกบโฃœโ ปโฃผโฃนโกญโขทโกนโฃŒโ ฃโข†โ ญโก™โขšโ ฏโฃฒโขคโฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ปโฃผโขฟโฃŸโฃฟโฃฏโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโฃฟโฃทโฃปโฃฝโกทโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃŸโฃฟโฃฟโฃปโฃฝโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฏโก‘โขฃโ ŽโกตโฃŠโกŸโฃถโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโฃถโฃฏโกœโฃคโ ‘โกŒโ ’โก€โ ƒโ Œโก™โ ฒโ ถโฃคโฃ„โฃ€โก€โข€โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โฃ โฃดโฃถโฃถโฃคโฃ€โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโขฏโกปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃฟโฃปโขฟโฃฟโกฟโฃฟโขฟโฃปโฃฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโฃŸโฃฟโฃฟโขฟโฃŸโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโกโขฆโ ™โขฆโก™โขถโฃ™โฃพโฃฟโ Ÿโ €โ €โ €โ €โ ‰โ ›โ ฟโขŸโกถโฃตโฃˆโข…โ ’โก โขโ ‚โ „โก โข‰โ ‹โขฟโฃฟโฃฝโฃถโฃถโฃถโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃฟโฃฆโก€ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขนโฃฟโฃฝโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃปโขฟโฃฏโฃฟโฃฝโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฝโฃฟโฃปโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโฃฟโฃฃโก™โขฆโก™โขฆโกโฃฎโฃณโฃฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ‘โ ปโ ฏโฃทโฃทโฃฌโกผโฃฐโฃโ คโฃ‰โขพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฟ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃปโฃพโกฟโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃฎโฃฝโฃถโฃฟโกŸโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ‰โ ›โ บโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโกฟโ Ÿ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃปโกฝโฃฟโฃฟโฃŸโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ปโ ›โ ›โ ปโ ฟโ ปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ ‰โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโฃŸโฃปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃŸโฃฟโฃพโฃŸโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโกŸโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ˆโ ›โ ›โ ›โ ›โ โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขฐโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โ ‰โ ปโฃฝโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃŸโกฟโ ›โ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ›โ ฟโฃฟโกฟโ Ÿโ ‹โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃŸโ ›โ ›โ ‰โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขทโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ฐโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกปโขฟโฃฟโ ฟโ ฟโ Ÿโ ›โ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ …โฃ€โฃ„โฃคโกฐโฃชโกƒโ ‘โ €โ ‚โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ โฃคโฃถโฃฟโก†โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โก โก„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโขœโกธโก โกถโ ฅโขถโ „โ €โ €โ €โ €โฃ€โฃ โฃดโฃถโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โฃ€โฃ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โก€โฃ โฃพโกปโ โขปโ ฟโ ‚โ šโฃโ ฌโขฎโ ฟโข—โฃฆโกทโ …โ €โก โฃชโฃฃโฃคโฃถโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ƒโ €โ €โฃ€โฃ โฃดโฃฟโฃฟโกโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โฃฟโกโ €โ €โขธโขนโข€โ ดโกฏโ €โ €โ €โ €โฃธโข—โฃฏโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃถโฃถโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ €โ €โ €โ €โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โกฃโ ƒโ €โ ”โฃบโ …โ โข˜โฃ‡โ €โ €โข€โฃคโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃโฃ โฃคโฃถโฃฟโ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โฃ˜โกฟโฃŽโฃทโ ฟโข‚โ ’โ ฅโฃนโฃฝโขทโฃบโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โ €โ €โ €โ €โ € โ €โฃ โฃพโ Ÿโ ‰โ โ โ โ ˆโขˆโขˆโฃซโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃถโฃคโฃ โฃคโฃถโฃฟโ โ €โ €โ €โ €โ € โ €โกฟโขงโ ‡โ €โ €โ €โ €โ „โฃ โฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกโ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ นโฃผโ €โก€โฃ€โ „โฃทโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโก€โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ ‰โ ‰โ ทโฃฐโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโ ›โ ›โ ปโ ฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃงโ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โข€โฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ‰โ ‰โ ™โ ›โ ›โ ปโ ฟโ ฟโ ฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ ฟโ ฟโ ฟโ Ÿโ ›โ ‰โ ‰โ €โ €โ ˜โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃ‡โ €โ €โ €โ € โ €โ €โข€โฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก„โ €โ €โ € โ €โ €โฃผโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโ €โ €โ € โ €โข โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ € โ €โฃธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ € โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โกคโ คโ คโฃ„โข€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ € โข โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃโ ฅโ โ …โก‰โ ‚โ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ–โกฏโ โ ‰โ ‰โข•โฃณโ งโฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโ € โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โขฎโก•โก‹โก‹โ ƒโกƒโข’โขŒโข–โก„โก€โ €โ €โ €โ €โ €โกญโกโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‘โขฎโขŸโก†โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก€ โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โก โ ‡โกโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โ ปโกžโ €โ €โ €โ €โ ธโฃฝโ ƒโ €โ €โ €โฃ€โฃขโ €โ €โ €โฃŸโ ฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡ โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขฐโ โกฝโ โ €โ €โ €โ €โ „โ €โ €โ €โ €โกนโกฃโก€โ €โ €โ ธโกโ €โ €โ €โฃผโฃฟโ โ €โ €โ €โก—โขนโก„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡ โฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โกŽโ  โก‡โ €โ €โ €โกคโขคโก€โ €โ €โ €โ €โขฝโก…โ ธโ €โ €โขธโก‡โ €โ €โ €โ ˆโ โ €โ €โ €โ €โกญโกœโกฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˜โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃ‡ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‡โ ‚โก‚โ €โ €โ €โฃ‡โฃฎโ ƒโ €โ €โ €โ ˆโขฝโกƒโ จโ €โ €โขธโกงโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ธโขŒโขงโ ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โก‡โขˆโ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃธโ โ  โ โ €โ €โ €โขทโฃทโกคโข„โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃŽโฃฝโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˜โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโกโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข—โขจโ ˆโ †โก„โ €โ €โ €โ €โ  โ €โขถโ โข€โ ‚โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ›โ ซโขโกญโ โ ฉโ ‰โกŸโ ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโฃฟโฃฟโฃฟ โขธโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‘โข•โก†โก€โก€โ โ ‚โก’โ œโฃ‚โขžโ ‘โ „โ ‚โก€โ €โ ‚โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ‰โขนโ ”โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขฟโฃฟโกŸ โขธโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ€โฃ โฃคโฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ‰โก•โ ’โ ฟโ ณโ ‹โ โก‘โฃ€โ œโ €โกโ €โก€โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโฃฟโก‡ โขธโฃฟโฃฟโฃฟโก€โ €โ €โ €โฃฐโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃทโฃถโฃฟโฃ†โ €โ €โ „โ จโ €โ €โ ˆโ ˆโ ‚โขคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃดโฃคโฃคโฃคโฃดโฃฆโฃคโฃคโฃคโฃคโฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโ ‡ โ €โฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โขฐโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก„โ €โ ‚โกฃโ €โ €โ €โ €โข โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃ„โ €โ €โ €โขธโฃฟโฃฟโ € โ €โขปโฃฟโฃฟโฃงโขโฃขโ ธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโฃ€โ €โ ˆโ €โฃฐโฃดโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โข€โฃฟโฃฟโ ‡โ € โ €โ ˜โฃฟโฃฟโฃฟโกŸโขฏโก‡โกฎโก‰โ ‰โ ›โ ›โ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ „โฃพโฃฟโกŸโ €โข€ โ €โ €โ ธโฃฟโฃฟโฃฟโฃ โ ˆโกฃโขฌโ ›โขขโก„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ ™โ ›โ ›โ ›โ ฟโ ฟโ ฟโ Ÿโ ›โ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ‰โ „โกŽโฃฟโฃฟโกฟโ €โ „โ Š โ €โ €โ €โ นโฃฟโฃฟโฃงโ €โ โ  โ ›โ ฆโก™โขพโก‚โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ  โกชโ ƒโฃฐโฃฟโกฟโ •โ ˆโ €โ € โ €โ €โ €โ €โ นโฃฟโฃฟโฃ‡โ €โ €โ €โ โ ™โ ฟโ ฝโฃตโฃคโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ โฃ”โฃฟโก‹โ คโฃดโฃฟโกŸโ โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโขฟโฃฟโฃฆโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โ โ โขฟโขถโกคโก„โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ€โกคโกถโ Ÿโ ™โ ‰โ โ €โฃฐโฃฟโ Ÿโ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขปโฃฟโฃงโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ™โ ตโขโขžโฃŸโฃฒโฃดโฃฆโฃฆโฃ„โฃคโฃ โกคโขคโขคโ คโกคโกดโ ถโ ฒโ ›โ ‹โ ‹โ ˆโ €โ €โ €โ €โ €โฃฐโกฟโ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขปโฃฟโฃ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ โ ‰โ โ โ โ ˆโ €โ โ ˆโ €โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โ ‹โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โ ฟโก†โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €
โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌ›โฌ›๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌ›โฌœโฌœโฌ›๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌ›โฌœโฌœโฌ›๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌ›โฌ›๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌ›๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌ›๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌ›โฌ›๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌ›โฌ›๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆโฌ›โฌ›๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸจโฌ›โฌ›โฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆโฌ›โฌ›๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆโฌœโฌœ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ
โฌœโฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœโฌœ โฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸฉ๐ŸŸฉ๐ŸŸจ๐ŸŸซ๐ŸŸซ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœ โฌœ๐ŸŸฉโฌ›โฌœ๐ŸŸซโฌ›โฌœ๐ŸŸซโฌ›โฌ›โฌœ โฌœ๐ŸŸฉโฌœโฌœ๐ŸŸซโฌœโฌœ๐ŸŸซโฌ›โฌ›โฌœ โฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸฉ๐ŸŸฉ๐ŸŸจ๐ŸŸซ๐ŸŸซ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœ โฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœ โฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌ›๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœ โฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌ›โฌ›โฌ›๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœ โฌœ๐ŸŸฆ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸฆโฌœ โฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸจโฌœ โฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœ โฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸจ๐ŸŸจโฌœ โฌœ๐ŸŸจ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸจโฌœ โฌ›โฌ›๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆโฌ›โฌ› โฌœโฌ›๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆ๐ŸŸฆโฌ›โฌœ โฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌ›โฌœโฌ›โฌ›โฌ›โฌœโฌœ
โฃฟโ ฟโขฟโกฟโ ฟโฃฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโกฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ Ÿโ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโ ฟโกฟโ ฟโ ฟโขฟโฃ› โฃฟโขฃโ €โ ˆโขฐโฃŒโ ฃโข€โฃดโฃนโฃžโกทโฃพโขนโกŸโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโฃโ ฟโฃญโ ปโกโฃฏโขŸโกพโกฝโขฏโกฟโฃฝโขฏโฃฟโฃฟโขฟโฃŸโฃฏโฃฟโฃฝโ ฟโ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ณโฃปโขพโกฝโฃžโกทโฃฏโฃŸโกพโฃฝโกปโขœโ ฒโฃฝโ งโฃ‹โ žโกฑโขซโก™โ ฆโกœ โฃฟโฃปโ †โ €โ ˆโก‡โ €โ €โ ‰โ “โ ชโ โ บโ ‘โ Šโ €โฃฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโกโขˆโ ›โ ถโฃนโ œโฃผโขซโก–โฃฝโขซโฃโกžโฃงโขปโกฝโฃฏโขฟโฃปโกพโกโ €โ €โ €โ €โข€โก€โ €โก€โ €โ €โฃ โขโ ‚โ €โก€โ ™โ ™โ นโขฏโฃฝโฃณโฃฏโขฟโฃณโฃฏโ €โ €โ ˆโฃ‡โ €โ €โ €โ €โ ˆโ €โ ˆ โฃทโขฏโก›โก„โขธโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ €โ ˆโ โ โ Œโ ˆโ ƒโ ปโกœโฃทโกนโฃพโกฑโฃฏโขฟโฃฝโกฟโฃฏโฃฟโ โ €โ €โก€โฃจโ ”โฃˆโฃ‰โกโกŠโ ˆโก โขฃโฃถโกฟโก‰โขนโกณโก„โขณโขฎโฃทโฃซโขฟโกฝโฃณโขงโฃ„โฃคโก›โก†โขคโข€โก€โ €โ €โ € โฃฟโฃฟโฃนโฃŽโฃนโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ฑโ €โ €โ €โข€โ นโฃฐโขนโฃ‰โกฟโฃพโฃฟโฃนโขฟโก€โข€โฃธโ นโขโขนโฃฟโกฟโก€โขธโฃ‡โ ฐโขโฃฟโขทโฃฟโฃพโก‡โก‡โ ˆโกฟโกพโฃนโฃโขฟโฃนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃนโ พโฃ†โ นโฃ‡โ โกถ โฃŸโ พโ ฑโ ˆโ €โ ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โ „โก‚โฃ โ ”โ ‚โ ‚โ €โ €โ โ €โ €โ €โ €โ €โ ขโขโ ›โกœโขฃโขŸโกปโฃทโฃปโกงโกƒโ ƒโ ธโกŸโขฝโฃฟโฃฟโข‹โ ฐโ €โ โ šโ ›โ ‹โข โ ปโขธโฃณโฃฑโฃ“โขฎโขฃโขฝโฃปโฃฟโฃฟโฃฟโฃโกŸโฃœโ ณโฃŽโ ฏโกต โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ €โ €โ €โ €โฃธโฃทโฃถโฃฆโฃคโฃคโฃ€โฃคโฃพโฃฉโกตโข‹โฃดโฃพโกŸโ ˜โขฒโฃ„โ €โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ โ จโ ˜โขฅโ ™โ ทโก—โฃ–โ €โ ˆโ ‰โ โฃ€โขโฃฟโฃงโฃฆโฃ€โฃ„โฃšโกตโฃปโกŸโฃตโขฃโกŸโฃฎโฃ›โขฎโขทโฃปโฃฟโฃฟโ žโกผโฃฉโ ณโฃœโกญโฃณ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โกŒโ ™โ ›โ ฟโ ฟโขฟโฃฟโฃนโฃฟโขปโ โฃพโฃฟโฃทโฃทโฃคโฃพโฃฏโขงโข โ ‚โ „โก€โ €โ „โ €โ €โ €โ €โ €โ โขˆโก€โ €โ ˆโ ˜โขทโขฆโกคโฃฌโฃถโ ›โ Šโ ˆโ โ ‰โ ‰โ โ €โฃฟโ ฝโฃŽโกทโฃฝโขฒโกญโฃŸโกพโฃฟโฃฟโฃŸโขฏโกฑโขฃโ Ÿโกฒโขฝโกฑ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃดโ €โ €โขˆโ โก€โ †โก˜โขปโกฟโฃŽโก‚โ ˆโ ซโฃฟโฃฟโกฟโ ‹โฃผโ บโกฐโขˆโกดโ โ ‰โ ‚โ €โ €โ €โ €โข€โฃธโ –โข›โฃ‰โกฐโขกโ ‚โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขนโ ปโกผโกนโขžโฃงโ ปโกœโ โ ‰โฃฟโกŸโขฆโขฑโขƒโ Žโกฑโขˆโ ฑ โ €โ €โ €โ €โ €โก โก”โฃŽโ ณโฃผโ ‚โ €โข‚โ ฐโข€โ ‚โกŒโขกโ ฟโฃฟโฃงโก€โ €โ €โ €โข€โกดโขฃโกฟโข“โฃฅโฃ–โฃบโกฝโฃงโฃ’โ ดโฃ โ พโขซโฃตโฃฎโฃญโกœโ ‰โกทโกคโ โ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ธโขƒโ ทโฃ™โขŽโก–โฃโ „โ €โ €โกŸโฃงโ €โ Šโ œโก˜โฃ”โขขโ ก โ €โก€โข„โขŽโกฑโฃฃโ ฝโฃŒโกƒโกœโ €โ โฃˆโ โก โ กโก˜โข„โกšโขœโกปโขฟโฃฎโฃถโฃšโฃงโ พโ Ÿโขกโกฟโกโฃ โฃดโฃพโก‹โ ™โกทโฃฆโ ˜โฃฆโฃฟโฃฟโฃฟโฃตโฃคโฃพโ ™โกŒโฃ˜โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โกŒโ ขโข‰โ Žโกœโขขโ Žโฃคโฃ€โ žโกดโขฃโก˜โขคโ ฑโกŒโขฆโก‘ โกฒโกฑโขŽโกพโฃฑโขญโฃ›โขถโกฑโขพโฃฆโฃ…โ „โกŠโ „โก‘โ Œโขฆโก˜โขขโฃโขฎโกญโฃโ คโ €โขฐโฃฟโฃฟโฃทโ ธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃดโขฟโฃธโ ‡โขƒโ ฟโฃ‰โกฟโฃฟโ ฟโ ‹โฃจโขƒโขธโ ฐโกคโ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโก„โ ฑโ ˆโก”โขŒโก‚โ โขฆโ ™โขŽโ ฑโขƒโกœโขขโขฃโก™โ ฆโฃ‰ โขฃโกโฃโข–โฃฃโข›โกผโขฃโ Ÿโฃโ ณโขฟโฃทโฃ„โ ฃโกˆโ œโก โ œโฃดโฃฟโฃฟโฃถโฃŽโ €โข โฃฟโฃฏโฃงโฃฏโก„โ ™โ ธโ ฟโ ฟโ ‹โขƒโกพโข€โฃทโก„โ „โ ˆโ €โ  โ ฒโขƒโ ฐโฃงโ ›โก„โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โขฉโ „โ กโ โกˆโข’โกˆโ ‚โข‡โ  โขˆโ ฑโขˆโขƒโ ’โกŒโกโ   โขทโกพโฃ‰โกพโขถโฃโฃธโขนโกŽโฃ‡โ €โขธโฃฟโฃฟโฃ‡โ ธโฃˆโขฑโขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ †โ ธโกโข‰โ ‰โฃฟโฃฟโฃ†โก€โ €โฃ€โขฐโ Žโฃฐโฃพโกฟโกฟโขทโฃถโ ฐโ ถโ Žโ โ €โฃ‡โ โกฐโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃŽโ €โก€โ †โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ  โ ฃโขœโกกโฃ›โฃถโฃฎโฃฝโฃฟโฃฟโฃงโขƒโ ขโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃถโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโก‚โ Œโข’โ จโ ™โก›โกฝโ ฏโ ญโ –โ šโ ฉโ ‘โ ˆโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ นโขŽโก”โ กโข€โ €โ €โ €โ €โข€โกพโฃ„โ €โขฃโ ˆโ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โฃ˜โฃฆโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃ—โกˆโขฆโก‰โ ฟโ ฟโ ›โฃ‰โขผโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃงโกŒโข‚โ กโขƒโ ”โ  โ €โ „โ €โขคโกฐโ ‚โ €โ €โก€โ „โ €โ €โ €โ €โ €โก„โฃžโฃดโฃฟโฃพโกปโฃฆโฃฒโฃผโฃฟโ ‹โฃฌโ ƒโขธโก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโฃฟโฃฆโฃฝโฃฎโฃถโฃฝโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโฃฟโฃฝโฃฟโฃฆโกฃโขŒโ ขโฃโ ‚โ „โกˆโข‚โ โฃคโฃถโฃถโฃ„โก€โ €โ €โ €โข€โกœโ €โขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃญโฃˆโก›โ ›โ ˜โ ˜โ ‚โกˆโ ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃถโฃถโฃทโฃพโฃถโฃทโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃดโฃฆโฃดโฃพโฃฆโฃคโฃผโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃดโฃฆโฃถโฃดโฃทโฃถโฃถโฃฆโฃถโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃค
๐“†ฉโ™ก๐“†ช
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ€โฃ€โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃดโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโฃฟโ โฃฟโก‡โ ˆโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ธโฃฟโฃคโฃฟโฃงโฃคโฃฟโ ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โขฟโฃฟโฃฟโกฟโ ‹โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃพโฃฟโฃทโฃฆโฃคโฃคโฃดโฃพโฃฟโฃทโก„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โฃ โฃคโก€โ €โ €โฃผโฃฟโฃฟโ Ÿโขโฃคโฃคโกˆโ ปโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โข€โฃคโฃ„โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ ฐโขฟโกฟโ ฟโ €โข โฃฟโฃฟโกฟโ €โ พโขฟโกฟโ ฟโ €โขปโฃฟโฃฟโก‡โ €โ ฟโฃฟโกฟโ †โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ ฐโฃพโฃทโกถโ €โขธโฃฟโฃฟโฃทโ €โขถโฃพโฃทโกถโ €โฃพโฃฟโฃฟโก‡โ €โขถโฃฟโฃทโ †โ €โ €โ € โ €โ €โข โฃคโฃˆโฃ‰โฃกโฃคโฃ„โ ™โ ฟโ โฃคโฃพโฃฟโฃฟโฃทโฃฆโกˆโขปโ ŸโขกโฃคโฃŒโฃ‰โฃโฃคโฃคโ €โ € โ €โข โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก†โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃงโ ˆโข€โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก†โ € โ €โขธโกŸโ ›โฃฟโฃฟโฃฟโกŸโขปโฃงโ €โฃฟโ ›โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ›โฃฟโ €โขธโกŸโ ›โฃฟโฃฟโฃฟโกŸโขปโฃงโ € โ €โขธโก‡โ €โฃฟโฃฟโฃฟโก‡โขธโกฟโ €โฃฟโ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โฃฟโ €โ ธโก‡โ €โฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ ธโฃฟโ € โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ ›โ ›โ ›โ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โ ›โ ›โ ›โ ›โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ›โ ›โ ›โ ƒโ €โ €โ €
โฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸฅ๐ŸŸฅ๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸฅ๐ŸŸฅ๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœ โฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸฅ๐ŸŸฅ๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸฅ๐ŸŸฅ๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœ โฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸฅ๐Ÿป๐Ÿป๐ŸŸฅ๐ŸŸชโฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸฅ๐Ÿป๐Ÿป๐ŸŸฅ๐ŸŸชโฌ›โฌœ โฌœโฌ›๐ŸŸช๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿป๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿป๐ŸŸชโฌ›โฌœ โฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœ โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ› โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ› โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ› โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ› โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ› โฌ›๐ŸŸชโฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌ›๐ŸŸชโฌ› โฌ›๐ŸŸช๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿปโฌ›๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿป๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿปโฌ›๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿป๐ŸŸชโฌ› โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐Ÿป๐Ÿปโฌ›๐Ÿป๐Ÿป๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐Ÿป๐Ÿปโฌ›๐Ÿป๐Ÿป๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ› โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐Ÿปโฌ›๐Ÿป๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐Ÿปโฌ›๐Ÿป๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ› โฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœ โฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌ›โฌ›โฌ›โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸช๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅ๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœ๐ŸŸจโฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸจโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌ›๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌ›โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœ โฌœโฌœโฌ›๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌ›โฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸจโฌœ๐ŸŸฅโฌœโฌ›โฌœโฌ›๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌ›๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌ›โฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌœ๐ŸŸจโฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸจโฌœโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌœโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌœ๐ŸŸฅโฌœโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌ›โฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌ›๐ŸŸช๐ŸŸชโฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌ›โฌ›โฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœโฌœ
๐Ÿ–ค๐Ÿงฝ ๐”…๐”ฌ๐”Ÿ ๐Ÿงฝ๐Ÿ–ค
โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ ฟโ ฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ‹โ €โ €โ €โ €โ ™โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โฃพโ €โขธโฃทโ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃ‡โ €โ ›โ €โ ˜โ ›โ €โฃธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโก€โ €โ €โข€โฃดโ ฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ โ €โ ˆโ ™โ ›โ ›โ ‹โ โ €โ ˆโขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ Ÿโ ›โขฟโฃฟโฃฟโ ƒโ €โ €โฃ โกพโ ›โ ›โขทโฃ„โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโกฟโ ›โ ปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃโก€โข€โฃ€โฃฟโกŸโ €โ €โข€โฃฟโฃโก€โข€โฃ€โฃฟโก„โ €โ €โขธโฃฟโฃ€โ €โข€โฃนโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃโ โ ˆโข‰โฃฟโก‡โ €โ €โ ˆโฃฟโก‰โ โ ˆโข‰โฃฟโ โ €โ €โขธโฃฟโก‰โ €โ ˆโฃนโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโกŸโ ›โ ทโ ถโ žโ ›โ ปโฃฆโฃ€โฃพโ ›โ โ €โ €โ ˆโ ™โขทโก„โฃ โกžโ ›โ ณโ ถโ พโ ›โ ›โฃฟโฃฟ โฃฟโกŸโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขนโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˜โฃทโกฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขนโฃฟ โฃฟโก‡โข โฃคโ €โ €โ €โข โก„โ ˜โฃฟโ €โฃคโ €โ €โ €โ €โฃคโ €โฃฟโก‡โข โฃคโ €โ €โ €โข โก„โ ˜โฃฟ โฃฟโก‡โขธโฃฟโ €โ €โ €โขธโก‡โข€โฃฟโ €โฃฟโ €โ €โ €โ €โฃฟโ €โฃฟโฃ‡โขธโฃฟโ €โ €โ €โขธโฃ‡โ €โฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃคโฃคโฃคโฃผโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃคโฃคโฃคโฃคโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃคโฃคโฃคโฃผโฃฟโฃฟโฃฟ
๐Ÿงธ๐Ÿง‹๐Ÿง‹๐Ÿง
โ  โ ‰โกŒโ ฒโฃฝโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ Ÿโ ‹โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ปโขฟโฃฟโฃฟโฃถโ €โขขโขนโฃฟโฃฟโฃปโ ›โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ™โฃฟโฃฟโฃฟโฃทโก„โ ˆโขฟโฃ…โ ’โกŒโกœโ  โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ „โก‘โ  โข“โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ‡โ €โ €โข€โฃคโฃคโฃคโฃ„โกโ €โ €โ €โ €โ €โขนโฃฟโฃฟโก‡โ „โฃฟโฃฟโ โ €โข€โฃ โฃคโฃฆโฃดโฃคโกˆโ ‰โ ‚โ €โ €โ ˆโ ™โ ปโฃฟโฃ‡โ €โ ˜โฃฟโฃŒโ ดโฃจโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ ฐโ €โ กโข˜โฃฟโฃฟโฃฟโกณโ €โข โฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโก€โ €โ €โ €โ €โขธโฃฟโก‡โ ˆโฃพโฃฟโ €โฃฐโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโ €โ €โ €โ €โฃคโฃพโฃฟโฃฟโ €โ €โฃฟโฃฟโฃžโ คโ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ ฑโขˆโ €โ ˜โฃผโฃฟโฃฟโฃฟโก„โฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ ฐโฃฟโฃฟโก‡โ €โฃฟโฃฟโฃคโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โข€โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โขฐโฃฟโฃฟโฃฟโก™โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โก‘โข‚โ ˆโ €โขบโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ‡โ €โ €โฃฐโฃฟโฃฟโ —โ ‚โ ˜โฃฟโฃฏโก›โ ฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ €โ €โ €โฃบโฃฟโฃฟโฃฟโ ƒโ €โฃพโฃฟโฃฟโฃฟโก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ ฐโกโขŽโก€โ ˆโขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃญโก™โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ‹โ โ €โข€โฃดโฃฟโฃฟโ โข โกโ €โ ˜โขฟโฃทโฃฆโก€โ €โ €โ ‰โ ‰โ โ €โ €โฃ โฃพโฃฟโฃฟโกฟโ ƒโ €โฃผโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โขกโ “โก„โขขโ ฑโฃˆโ ™โกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฆโฃ„โฃ€โฃ€โฃ€โฃคโฃดโฃฟโฃฟโ ฟโ โข€โฃจโฃทโ ‚โ €โ ˆโ ปโฃฟโฃฟโฃฆโฃคโ €โฃคโฃ โฃดโ พโฃŸโฃฟโกฟโ ‹โ €โฃ€โฃพโ Ÿโฃฆโ นโฃนโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ˜ โ ขโก‘โกโข‚โ กโก˜โ ปโฃถโฃฅโก‰โ ปโ ฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโ ‹โ ‰โข€โฃคโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโฃ€โ €โ ˆโ ‰โ ›โ ฟโ ฟโ ฟโ ฏโ ดโ ฟโ ›โ ‰โ €โฃ โฃพโกŸโฃกโ žโฃคโข›โฃผโฃฟโ €โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โก€โขฆโกฏ โก‘โ คโข‘โ ‚โ กโ โ €โ ˆโ ›โ ปโขฟโฃถโฃฆโฃโฃญโฃโฃญโฃกโฃ€โฃคโฃถโฃพโ ฟโ ‹โ ›โ ™โ ปโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฆโฃคโฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃคโกดโ žโ ›โ ‰โฃฟโก—โขฆโก™โขฆโขปโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขคโก™โฃพโขฝ โ ฐโกˆโข†โกโขƒโ  โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ™โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ‰โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ™โ ™โ ›โ ›โ Ÿโ ›โ ›โ ‹โ ‰โ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโกŸโขฆโก›โกฌโฃŸโฃฟโ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โกจโข†โกฝโฃžโฃฏ โขกโ ˜โก„โข‚โ กโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขฐโฃฟโก™โขฆโก™โขถโขซโฃŸโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ  โ โข โ ‘โฃŽโขพโฃโกพ โขขโ ‘โกŒโข„โ Šโ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโกงโฃ™โขฆโกนโฃŽโฃฝโกโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โ ˆโ คโฃ™โกผโฃซโฃžโฃฟ โข‚โ งโก˜โข„โก˜โ ฐโ ˆโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโกทโกฑโขขโฃ“โขฎโฃผโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ Œโข€โ ƒโขถโกนโฃทโฃปโฃพ โฃŠโ ดโฃ‰โ –โกฌโฃ‘โ ‚โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโกทโฃโ ณโกœโฃพโฃฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โ Œโกโข โข‰โขพโฃฑโขฏโฃŸโฃฟ โฃœโขฒโกฑโขŽโกตโขขโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโกฟโฃœโฃฃโขฝโฃฝโกฟโ €โ €โ €โ €โ €โกโ „โฃ€โขƒโ žโฃฎโฃŸโฃฏโขฟโฃฟ โขŽโกณโฃœโขฃโ žโกฅโขŽโ €โ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโกฟโฃœโขงโกฟโฃพโก‡โ €โ €โ €โ ˆโ โกˆโกโข โขŠโกฝโฃžโกฝโฃžโกฟโฃฟ โขฃโ ณโฃŒโขงโข›โกœโขฎโกโ €โ โ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโกฟโฃœโฃฟโฃฟโฃฟโ ƒโ €โ €โ €โ  โ โ คโ ‘โขขโก‘โขฎโฃโฃฟโฃปโฃฟโฃฟ โฃโ ณโกœโฃŽโขณโกผโฃนโฃ‡โ €โ ‚โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก›โฃฟโฃ†โ €โข‚โฃ€โฃโฃˆโฃ”โฃ‰โขฆโฃœโฃทโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โขผโฃ™โกณโฃŽโขทโฃšโฃญโฃฟโก€โ ‚โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃพโฃฟโฃฟโฃปโขถโฃฝโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃทโฃฟโฃทโฃฟโฃพโฃทโฃพโฃฟโฃงโ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ€โฃ€โฃ„โฃ โฃคโขฆโฃดโกถโฃถโขถโ ถโ ถโข’โ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ Ÿโฃฟโฃงโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ กโขˆโ ฌโก‰โ งโก™โขŠโ คโกโ „โก€โ €โ €โข€โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฝโฃžโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโ €โ ธโฃฟโฃพโก€โข€โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ โ †โกฑโ ˜โขงโฃฝโฃโกถโฃฅโขโฃœโ กโขƒโ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโฃฟโ —โกบโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃปโฃพโขฏโฃทโฃŸโฃฟโฃฝโฃฟโฃพโฃฏโฃŸโกฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ โฃฐโกโ ปโฃฟโฃฟโฃคโฃ†โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ €โ €โ „โ โ €โ ˆโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃดโฃฟโกŸโฃธโ •โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃŸโฃฟโกพโฃฟโฃŸโฃพโฃŸโฃพโขทโฃปโฃพโขฏโฃฟโฃฝโขฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃโ โ ฆโฃฝโก„โขนโฃฟโฃฟโฃพโฃทโฃ„โก€โ €โ €โ €โ €โ €โข€โ €โก€โก€โข€โข€โก€โก€โ €โข€โ €โก€โข€โข€โก€โฃ€โฃดโฃฟโฃฟโข’โฃฟโกœโฃนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃฟโฃฝโฃพโฃป
โกฟโฃฝโขซโฃฝโขซโกŸโฃฝโขซโกŸโฃญโขฏโกฝโฃญโขฏโกโฃญโขโกฝโกญโขฏโกฝโขญโขฏโกฝโฃญโขโกฟโฃนโขโกฟโฃนโขโฃฏโกฝโฃซโฃฝโขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโขฟโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโฃปโขŸโฃฟโขปโฃŸโกฟโฃปโฃŸโฃฟโฃปโฃŸโฃฟโฃปโขฏโฃŸโฃฏโฃŸโฃฟโฃปโฃŸโฃฟโฃปโฃŸโฃฟโฃปโฃŸโกฟโฃŸโกฟโฃฟโขฟโฃŸโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโฃŸโฃฟโฃปโฃŸโฃฟโฃปโฃŸโฃฟโฃปโฃŸโฃฟโฃปโขฟโฃฟโฃฟ โกฟโฃœโ ทโฃŽโกทโฃนโขŽโกทโฃนโขŽโกทโฃšโ ถโฃฃโ Ÿโฃผโฃฉโขžโฃนโขฃโฃ›โกฝโขบโกœโฃงโขปโกœโฃงโขปโกผโฃณโขโฃถโขปโกตโฃซโขŸโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃณโฃฟโฃŸโฃฟโฃพโขฟโฃปโฃพโขฟโฃŸโฃพโฃทโขฟโกฟโฃฝโฃฟโกทโฃฏโฃŸโฃพโฃปโขพโฃฝโฃณโกŸโฃถโฃปโกผโฃพโขฝโฃปโฃžโกทโฃปโฃžโฃทโฃปโฃžโฃทโฃปโฃžโกทโฃฏโขฟโฃฝโฃปโฃฝโฃปโขพโฃฝโฃณโฃปโขžโกทโฃฏโขฟโฃฟโฃฟโฃฝโฃปโฃžโฃทโฃปโฃžโฃทโฃปโฃžโฃทโฃปโฃพโฃฝโฃฟโฃฟโฃฏ โฃŸโขพโกนโฃŽโขทโกนโฃŽโขทโกนโฃŽโ ทโฃญโ ณโฃโกปโข†โกทโฃ™โขฎโกณโฃโกžโขงโกปโฃœโขงโกปโฃœโขงโกปโฃตโขปโกœโฃงโกปโฃตโขซโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃฝโฃพโฃฟโฃฟโฃฝโฃฟโฃฏโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฝโฃฟโฃงโฃŸโฃพโฃตโฃฟโฃพโฃทโฃฟโฃฟโฃทโฃปโกทโฃฏโขทโกพโฃฝโฃณโฃŸโฃพโฃณโฃŸโฃพโฃณโขฏโกฟโฃฝโฃปโฃžโฃทโฃซโขฏโฃŸโฃพโขณโฃฏโขฟโฃนโกฝโฃฏโขฟโฃฟโฃฟโฃงโฃŸโฃพโฃณโฃŸโฃพโฃณโฃŸโกพโฃฝโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃŸโขฎโขทโกนโฃŽโขทโกนโฃŽโข—โกฎโฃ“โขฎโกโขฎโกนโกฝโฃธโ โฃฎโ ตโฃ‹โกžโฃงโข›โกผโฃฃโขปโกœโฃงโขปโกœโขงโฃ›โกถโฃโฃฎโฃ›โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃถโฃปโฃžโฃงโฃŸโฃฏโฃŸโฃทโฃปโ พโฃตโขฏโฃŸโกพโฃฝโฃปโขžโฃฏโขทโฃปโฃญโขฟโกพโฃฟโขฟโฃฟโฃทโฃฟโฃพโฃทโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพ โฃฏโฃ›โขฎโกณโฃโขฎโกณโฃโขฎโกณโฃโกบโกœโกงโขโกตโขญโฃ›โฃฌโขณโกโฃบโขฌโก›โขถโขญโ ณโกžโฃตโฃงโฃฟโฃงโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโฃณโฃปโขฎโกทโฃžโฃทโฃปโกฝโฃ›โกพโฃฝโฃณโฃญโฃŸโขพโฃซโขทโกžโฃฏโกฝโขฏโฃŸโขฏโฃŸโฃŸโกฟโฃปโขŸโฃปโฃฝโฃฟโขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃงโขโกทโฃนโขŽโฃงโขณโกนโขฎโกตโขŽโกณโ ฝโฃœโฃซโฃœโ ณโกœโขฆโขโกผโขฃโข‡โฃปโฃญโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃโกฟโฃโฃฎโก—โฃฟโฃโฃปโฃผโกณโขทโกžโฃฏโกฝโฃพโฃนโขงโฃŸโ ฟโฃผโกปโฃผโขžโกตโฃฏโขปโกฝโฃณโขฎโกŸโฃฎโฃฟโฃฏโ ท โฃงโขŸโกผโฃ“โกžโกฆโฃโกณโขโกผโขซโกโกฝโกฒโกตโขŽโขฏโฃ™โขฎโขŽโกฝโฃนโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโกฝโฃฝโกบโฃฝโขžโฃญโขทโฃณโขปโขฏโกฝโฃณโกฝโขถโฃซโฃŸโฃผโฃปโขณโฃปโ ฝโกพโฃโฃžโขฏโฃณโขฏโฃณโฃปโกตโฃฟโฃฏโฃŸ โฃฏโ žโฃตโกนโฃšโกตโขฃโขโกปโฃœโขงโฃ›โ ถโฃนโกœโฃซโ žโกผโฃšโฃฎโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฝโขถโฃ›โฃงโฃŸโกพโฃซโ ทโฃฏโขปโฃผโขณโฃโฃฏโขณโกพโฃฑโขฏโกŸโฃตโฃปโ ฝโฃโฃฎโขŸโฃฎโขโฃทโฃฃโขŸโฃฟโกทโฃฏ โกทโฃ›โ ถโฃนโฃฑโขšโกญโขžโกฑโกญโขžโฃฌโข›โกดโฃโขงโก›โฃถโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ ฟโกŸโ ปโ ฟโ ฟโ ฟโกŸโฃ›โ ปโ ฟโขŸโก›โขปโก™โฃ›โข›โก›โ ฏโฃ™โ ปโกฟโขŸโก›โ ปโ ฟโขŸโ ปโก™โขปโก™โฃ™โ ›โฃ›โ ปโก›โฃโข›โก›โข›โขซโกปโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฝโฃโกฟโฃผโกณโฃฝโขซโฃŸโ พโฃโกฎโฃŸโกผโฃžโฃณโกฝโฃซโขทโฃ›โฃงโขฏโกŸโฃฝโขฎโฃปโขผโฃ›โฃถโขซโฃฏโฃฟโฃŸโกท โกทโฃญโข›โขฆโขฃโขโกผโขฃโก›โฃœโฃฃโขฎโก™โขถโกฉโขถโฃฝโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโขŸโ ฏโฃ™โ นโฃ‹โขโฃปโฃฟโฃทโฃพโก“โฃŒโขฃโก™โขฌโก‘โกธโข„โ ณโฃ˜โขขโข‰โ ฆโก˜โขŒโ ถโฃŒโฃ’โขกโ “โก˜โข†โกฉโฃกโฃโฃฌโขโก“โ ฆโขฑโฃˆโ “โฃŒโ ฒโขกโ œโขขโ œโฃกโ ŠโกŸโขฆโกปโขฟโฃฟโขงโกŸโกพโฃโฃณโฃฝโขซโฃŸโฃผโขปโกโกพโฃตโฃ›โกพโฃตโฃซโกฝโขงโฃปโขฎโฃ—โฃปโกโฃžโกงโขฟโฃนโขฎโก—โฃงโฃฟโฃŸโกฟ โกทโกญโขžโกญโขžโ ฎโกœโขงโกโฃŽโข–โฃฃโกโฃฒโฃ™โกžโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŒโ ฒโฃŒโ ฑโฃธโฃพโฃฟโขฟโฃฝโฃปโฃฟโ †โขฆโข‰โ ฒโขŒโก‘โกŠโก•โกŒโขฆโก‰โฃ’โก‰โขŽโ ดโกˆโกโก›โฃ›โ ›โกŸโฃ›โข›โกฉโขƒโ ŽโฃŒโ ฑโกกโขขโก™โข„โก‹โขฆโข™โ ขโฃโขขโก™โฃ„โขซโ “โกฉโขฟโฃฏโฃŸโกฝโฃโกทโฃžโ ฟโฃผโขžโกฝโฃžโกฝโฃ–โฃปโกผโขงโขทโฃซโฃโขทโขฏโกžโฃงโขฟโกนโฃžโขฏโฃณโขโฃพโขณโฃฟโฃฏโฃŸ โกทโฃนโขฃโ žโฃญโขšโกโกฆโกโกผโฃšโกดโขญโฃ“โขฎโกฝโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโฃผโฃฟโก‡โขณโข โขซโฃฟโฃฟโฃฝโฃปโฃพโฃฟโ โกœโขขโฃ‰โ ฒโฃโ Žโกฑโ ฐโกกโขฆโฃผโฃคโฃฝโฃถโฃพโฃถโฃทโฃพโฃฆโฃฏโฃดโฃงโฃพโกถโฃทโขพโกพโขฟโ ทโฃทโฃพโฃฆโกฑโฃˆโขŽโกฑโ „โขฆโ ‘โกŒโ ฆโก‘โกกโข›โฃฟโฃพโฃนโกฝโฃณโขโกฟโฃฃโกŸโฃพโกฑโฃŸโขพโฃฑโขฏโฃ›โฃงโขทโฃ›โฃฎโขŸโกพโฃนโกžโฃฝโกญโฃŸโขฎโ ฟโฃœโกณโฃฟโฃŸโกพ โกณโกโฃŽโกโขฆโขซโกผโฃฑโขนโขผโกฑโฃญโขณโกญโฃžโฃตโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃŸโฃœโฃณโฃฟโขกโขƒโ ฆโฃ‰โฃฟโฃทโฃทโฃฟโ ŸโฃกโขŠโ ฌโก‘โ คโข“โ ฌโฃ˜โ กโข‡โกฑโฃ‰โ ฆโก‘โขขโ ’โก”โขขโ ’โก”โข‚โก’โกฐโกโข†โ ฒโขŒโก’โฃŒโ ฆโก™โ „โ ฆโ Œโก•โข†โ Žโกดโฃ‰โ ฆโก™โก˜โขฆโ ฑโ ฑโฃˆโขปโฃทโขฃโ ฟโฃญโขฏโฃณโกโฃพโกฑโฃŸโขพโฃนโขฎโก—โฃฏโขžโฃงโ ฟโฃœโฃฏโขžโกทโฃนโขงโกŸโฃพโกนโขฏโฃโกณโฃฝโฃฏโกŸ โกฏโกตโขŽโกผโขฃโกณโกœโฃฅโขซโขถโกนโฃŽโขงโกณโขžโกผโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโขฐโขŠโ –โกกโขโขฃโก™โขคโ ‹โ ดโฃˆโฃ†โฃฑโฃŠโฃ†โฃ“โฃŒโฃณโฃŒโฃฒโฃฐโฃ˜โฃดโฃงโฃพโขโ ฃโฃโ ฒโกกโขŽโ ฑโก˜โกŒโข†โ ฅโฃ‰โ ทโฃถโฃฝโฃฎโฃตโฃญโฃถโฃฎโฃพโฃดโฃถโฃถโฃฅโฃญโฃ†โกฅโขƒโกŒโฃปโฃฟโฃฏโกโฃŽโขทโกนโฃžโกตโฃ›โฃฎโขŸโฃผโกณโฃโกทโฃ›โฃฎโขŸโกฝโฃŽโกฟโกผโฃโกทโฃซโข—โฃปโกโฃฎโขณโฃปโฃฏโฃŸ โกทโฃนโขŽโกœโขงโขณโก™โกฆโขโกถโฃนโขŽโ ทโฃญโขปโกœโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโ ฐโฃ‰โขฎโก‘โฃŽโฃถโฃฟโฃถโขฟโขฟโฃ›โฃ›โข›โฃ›โฃ›โฃ›โขซโข›โฃนโฃ›โฃ›โฃซโฃนโฃ…โฃŽโฃ†โกณโข โขƒโกฑโขจโขกโก‘โขฌโฃ˜โขฆโฃณโฃผโฃฆโฃตโฃฌโฃญโฃญโฃงโฃฝโฃฆโฃฝโฃถโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃถโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโขŽโกณโฃญโขปโฃโขฎโฃ›โกถโฃโกทโฃฝโขซโกพโฃญโ ฟโฃœโกทโฃซโขทโกนโขงโกปโฃตโขปโกœโฃงโขปโฃฟโฃฏ โก—โฃงโฃšโกœโฃฃโข‡โกปโฃœโขฃโกžโฃฅโขโกปโกดโฃ‹โกžโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโขผโฃฟโก•โฃฌโฃพโฃฟโฃฟโฃพโฃฟโฃพโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโ ฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโ ฟโกฟโ ฟโ ฟโ ฟโขฟโฃฟโฃฟโฃถโฃˆโฃ–โฃฅโฃถโฃฌโฃถโฃฉโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโขปโข›โก›โฃ›โก›โฃ›โข›โฃปโฃ™โฃ›โฃ™โขซโ ™โฃโข‹โก›โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโขณโฃโขณโขŽโฃฏโขณโกฝโฃบโกโฃžโขฏโฃณโขโกฟโฃนโขžโกฝโขฎโกโฃงโขปโกœโฃงโขปโฃœโฃปโฃฟโฃณ โฃŸโขถโกฃโขŸโก”โขซโ –โกญโขฒโกนโกœโฃŽโ ทโฃฑโขซโฃœโขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโฃŸโกผโฃƒโฃฟโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโกฟโฃˆโ ฆโฃ‘โ ขโข–โ ฐโฃ‚โฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃถโฃฟโฃถโฃกโ “โกœโก˜โกœโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโขฟโ ฟโ ฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃŽโ ฑโฃ‚โก‘โฃ†โฃฟโ พโกฟโ ฟโขฟโ ฟโ ฟโฃฟโฃงโฃŒโขขโก™โขฟโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโฃทโขซโกœโขงโกบโฃŒโ ทโฃซโขทโกนโขฏโฃžโขงโขฟโฃฑโขฏโกžโฃฝโขฃโกŸโฃผโขฃโกŸโฃผโขฃโฃพโฃฝโฃฟโฃฟ โกŸโฃฎโกโฃฏโขœโฃฃโข›โ ผโฃกโข“โกโฃŽโขณโกโ ถโฃโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃถโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโข„โกšโ คโฃ™โฃฌโกฟโ ›โ ‰โขนโฃฅโฃผโก„โ €โ €โ ™โขปโฃพโกฐโก‘โกŒโฃฟโฃฟโฃฟโกกโกœโขขโข‰โ žโกฐโข‚โขฟโฃฟโฃฟโฃโ ฒโฃกโฃพโฃŸโ โ €โขผโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ ˆโขปโฃงโฃ˜โ ธโฃฟโฃŸโฃฟโฃฟโฃฟโกณโฃœโขฃโก›โฃฅโขณโก‘โขฎโก›โกทโขฎโฃ›โฃฎโขณโฃโขพโกฑโฃโขพโกฑโฃโฃžโฃฑโฃฟโฃฟโขฟโฃฟโฃฟ โฃŸโขถโกนโฃŽโ ทโฃŒโขโกšโกคโก“โกœโฃŒโขณโขพโฃฝโกฟโฃ›โ Ÿโกปโขฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโขฟโฃฟโฃฏโ ณโฃœโฃบโฃฟโ โฃฟโฃฟโฃฟโขขโ โฃ‘โ บโฃฟโฃคโฃ„โฃ€โฃ˜โฃ›โขฟโฃƒโฃ€โฃคโฃคโฃถโ ฟโฃƒโ ฑโฃŒโฃฟโฃฟโฃฟโกกโ œโฃ‚โขŽโ ฒโฃโ ŽโกผโฃฟโฃฟโฃฟโกฑโขŒโกนโ ปโขฟโฃถโฃถโฃฏโฃญโฃทโฃดโฃถโกพโขŸโก‹โขงโขฉโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก—โฃฎโขณโฃ™โขŽโกณโกนโขฆโกนโฃ™โขโ ทโฃŽโ ทโฃŽโขทโกนโฃŽโ ทโฃโกพโฃผโฃฟโฃฟโฃฝโฃปโฃฟโขพ โกŸโฃฎโขณโฃญโขปโกœโฃŽโกฑโข…โกณโ œโกคโข‹โขพโฃฟโกณโกโกžโกนโฃฎโกถโฃฉโขŽโกฝโฃนโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโกดโฃปโฃฟโ กโขฟโฃฟโฃฟโฃทโฃœโฃ โขฃโ ฉโฃโข›โฃ›โ ปโฃ›โกŸโก›โฃโกนโฃกโฃ‚โฃ“โฃฐโฃ›โฃผโฃฟโฃฟโกฟโขกโขƒโ –โฃŒโ ณโฃˆโ ฆโกฑโขปโฃฟโฃฟโฃทโฃฆโฃกโฃโฃฒโฃ„โฃถโฃญโฃฎโฃตโฃฌโฃฆโฃผโฃฆโฃฝโฃถโฃฏโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโฃ›โ ดโฃซโกœโกฎโขตโฃฉโข“โ ทโกญโขฎโกโฃŽโ ฟโฃœโขงโกปโฃœโกปโฃœโฃณโฃฟโฃŸโฃพโฃณโขฟโฃฟโฃป โกฟโฃฑโขโกถโขฃโฃ›โกดโฃ™โขฆโ ฑโฃ‹โ ดโฃ‰โ šโขฟโฃทโฃœโกฑโฃ“โฃพโก—โฃฅโขšโกดโขฃโฃฟโฃฟโกฟโขผโกฑโฃฟโฃฟโก‘โขขโก™โ ฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโกฟโขฟโ ฟโกฟโขฟโฃฟโฃโ ฒโกกโขŽโ œโกคโข“โกฐโขขโก‘โ ฃโขญโฃŸโขปโ ปโ Ÿโ ฟโ ปโ Ÿโ ฟโก›โขŸโ ปโก›โขŸโ ปโฃ›โ ›โฃโ ปโ ŸโฃฟโกทโฃŒโ ณโกญโขžโกฅโฃ›โ ผโฃฃโขŽโกโขฎโกฑโฃ“โขฎโกโฃบโกนโฃŽโ ทโฃญโขณโฃงโฃฟโกฟโฃฝโ พโฃฝโฃฏโฃฟโฃท โกฟโฃฑโขโกธโฃ‡โฃนโ ธโขทโกŽโขทโ ธโฃ†โขโ โก†โ ฟโฃฟโฃ‡โข‡โ ฟโกธโก†โกโฃถโข‰โ ฟโฃนโ นโฃ†โขโฃนโฃฟโกŽโฃโ ธโ †โกถโฃ†โ ฑโก†โฃ†โ ฑโขฐโ †โ ถโกฐโข†โกฐโฃ€โ ถโขถโกˆโ ฑโขŽโฃฐโฃพโกฟโข€โ ‡โขฑโ Žโกธโขฐโ ‡โฃ†โ ฑโกˆโข‡โก†โขฟโฃทโฃ‡โ นโกˆโข‡โ นโข†โก‰โฃˆโ ฑโข‰โกˆโขทโฃ€โข‰โก€โ ฟโฃถโฃธโฃฟโฃˆโ ฟโกธโข‡โกพโฃ‰โ พโฃฑโ Žโกพโฃโขทโก‰โฃถโข‰โฃ‡โขทโก‰โฃฟโกธโฃฟโฃฟโฃฟโฃนโฃโฃฟโฃนโฃฟโข‰โขฟ โฃโขทโฃซโขณโกฝโฃ˜โขฏโขณโกœโฃฃโ โฃขโขโกšโฃŒโ ณโกนโขฟโฃฎโกณโขตโก™โกœโขฆโฃ‹โกžโฃฅโ ปโฃœโขฎโก™โฃฟโฃทโฃŒโ ฑโฃŠโ ดโฃˆโ ตโกˆโข†โกฑโขƒโกŒโข“โกฐโข‚โกฑโข‚โ Žโก”โขฉโขณโฃฌโกพโ ŸโฃกโกŽโก˜โฃ…โ ชโขกโขƒโ žโฃ โ “โฃโ ขโกœโขขโก™โ ฟโขฟโฃพโฃŒโกฒโฃโ šโกคโข‹โ ฆโก‘โขฆโก˜โขขโ โกœโฃฟโขญโฃฟโกŒโขณโก™โฃŽโ ถโฃฉโ žโฃฅโขปโกฑโฃโ ถโฃ™โขฆโก›โกผโขฒโกโฃถโกนโฃฏโฃฟโฃทโฃปโขฎโกทโฃฟโฃฟโฃธโฃพ โกฏโฃžโกฑโขงโกณโฃโขฎโฃ“โกžโกฑโขŠโ ดโขŽโกดโฃ‰โ ถโฃฉโขโกฝโฃปโขทโฃฟโฃŸโฃฃโ žโฃผโ ฒโฃฝโฃพโฃฟโฃทโกฝโฃฟโฃฟโกฐโขกโ žโกโ ฆโก™โข†โ ฒโกกโขŽโก‘โข†โ ฃโ œโฃกโ šโกŒโฃณโฃฟโฃโก•โขŠโขตโฃทโฃทโฃถโฃฏโฃฆโฃโกฒโฃ„โขฃโฃŒโฃถโฃผโฃถโฃฟโ ฟโก—โ ฌโฃนโฃฟโฃฆโฃฃโก˜โ ฅโฃŠโ ”โฃขโขกโ ƒโขžโฃฐโฃฟโฃพโฃฏโข™โฃฆโก‘โขŽโกฒโขฅโข›โกดโขฃโฃ“โขฎโ ณโฃโขฎโกฑโขโกทโฃ˜โขงโฃปโฃฟโฃฟโขพโฃฝโกณโฃŸโฃฟโฃทโฃพโฃฟ โ ทโฃญโฃ›โขงโกโขฎโฃ“โขฎโกฑโขฅโก‹โ †โ ‰โขถโกฅโขฃโ ณโกœโขฒโกโฃžโกนโขฟโฃฎโกโขฆโฃปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโขปโฃฟโฃ‡โ ฑโฃจโ ‘โขฃโก‰โข†โขฃโก‘โขฆโฃœโฃคโกโ œโฃ„โ “โกŒโขฅโ ›โก›โ พโฃƒโขŽโกโข†โ ฆโขฉโก™โฃ›โก›โขฟโข›โก›โขซโก‘โขขโข†โกฑโขŒโ ’โก›โกฑโฃˆโ Ÿโกฟโฃทโฃฎโฃถโฃทโ พโกŸโขฐโก˜โขฏโฃฟโขฃโขโขฆโก™โขขโก‘โขŽโกฑโขŽโกณโขœโกชโฃโกšโฃฆโ โฃฎโขฑโขซโก–โฃโฃฟโฃฟโฃปโฃฎโฃฟโฃฝโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏ โกŸโฃถโกนโขฎโฃนโขฃโก›โขฆโขฑโขฃโ œโก โ ƒโกˆโขทโกฉโข–โ ญโกณโขœโกขโฃโขซโฃฟโฃžโกฅโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃโขพโฃฟโก‡โขณโ ˜โ ฟโ ปโ ฟโ พโกทโขŸโ ปโฃฉโ “โฃŒโ ธโ  โกโกฐโฃƒโฃพโขŒโกฑโ Œโขฆโก‰โ –โกฌโฃโ –โกกโขโข†โ ฃโฃŒโ ฃโขœโกกโ Žโกดโก‰โ žโกฐโก‘โ คโข‹โก”โขขโ ™โฃทโก„โ ฃโ œโฃขโฃโฃฟโกฟโฃŽโกœโขฆโขโ งโฃœโขขโ ฑโฃ‰โ žโฃฅโ ณโฃŒโกณโฃฅโฃ›โขฆโขโฃงโฃ›โกœโฃซโขŸโฃปโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โกโฃถโกนโขงโฃ‹โขทโก™โฃŽโ ฅโก“โ ฌโฃโ ขโ œโก โข›โกฌโฃ“โกนโขŽโกตโขชโก•โฃบโฃฟโฃทโ ฝโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโขญโฃพโฃฟโ โขฆโก™โขŽโกฑโฃ‰โ –โกกโขŽโกฑโข„โ ฃโขŒโฃŽโกตโฃฒโฃฟโ Ÿโฃปโฃฟโก†โกโก’โขŒโกฑโข„โ ฃโกœโกฐโก‰โข†โกฑโขจโก™โ †โก”โขฃโ ”โกฉโขŽโ ฑโขŒโขฃโ ฃโขœโกกโขƒโก’โฃŒโฃฃโ ‘โกฟโฃนโฃฟโกŸโฃผโขนโฃŽโขฎโก“โฃŽโขงโก“โฃŒโ šโกดโฃ›โ ดโฃ“โขฆโก›โขฎโกโฃฆโขณโขญโฃ“โขฎโฃฝโฃฟโขฟโกงโขฟโฃฟโฃฟโฃฟ โกโกถโขญโฃณโกนโขฎโก•โขฎโ ฑโก˜โขโ  โฃƒโ งโกโขฅโ šโฃฅโ ณโฃโขžโกฑโขฎโกฑโฃšโฃฟโฃฟโขธโก™โฃŸโฃทโฃฏโฃฟโฃฏโก˜โขขโก™โขคโ ฑโกโฃŠโก‘โข†โฃฒโฃฌโก—โกŒโขƒโฃพโกฟโขกโขซโฃพโฃฟโฃถโฃทโฃพโกถโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ทโขฟโฃถโฃงโฃทโ พโ ฟโขฟโ ปโ ฟโขทโ พโฃทโกพโข†โก™โขฆโฃฑโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโขŒโฃฒโฃฟโกฟโขปโฃถโฃ‹โกผโฃฃโขŸโกœโกฎโขตโขŽโกณโกฐโขกโก›โกผโขฆโกโฃŽโฃณโกนโฃŽโขงโฃโ žโฃผโฃฟโฃฟโฃโฃปโกฟโฃฟโฃฟ โกโฃŽโ ทโกฒโขญโฃ“โขŽโ งโก‘โขˆโข†โกณโขŒโ ฒโฃ‰โ †โก˜โก”โฃซโ œโฃฎโขฑโขฃโ ณโกฅโฃฟโฃฏโขงโฃนโฃพโ โ ‰โ ›โขปโฃทโฃฅโก˜โข†โขฃโ ฑโกกโขŽโฃฐโฃฟโกŸโกฑโขŒโฃฟโกŸโกดโฃนโฃฟโ Ÿโฃโฃถโฃฟโฃฟโฃฟโก†โกฝโฃฌโฃฅโฃฝโฃถโฃดโฃฆโฃฆโฃฝโฃพโกดโกโ œโฃ‚โ ณโกโ œโฃขโฃฝโฃฟโฃฟโขฏโฃŸโฃฟโกŸโฃผโฃฟโขฟโกฟโ ปโฃฟโฃทโกนโขงโกปโฃผโขนโฃฃโขžโกตโฃซโขงโก™โฃœโขฃโกžโกตโฃ’โกณโฃโกบโฃœโฃซโฃฟโฃฟโฃทโ ฎโฃฝโกณโฃฟโฃฟ โกโฃŽโขทโฃ™โกณโขŽโกโข’โ  โขŽโ ฆโก‘โฃŠโ ”โกกโขŠโ ตโฃฉโ –โกนโข†โกปโฃœโขฃโกฝโฃฟโกทโฃŽโฃผโกโข€โ โ „โก€โขˆโขปโฃทโกŒโข†โกกโข“โกฐโฃ˜โ ซโกœโขกโขบโฃฟโ “โฃผโกฟโขฃโฃฝโกฟโข‹โฃ”โฃถโกฟโ ฃโขœโกกโขโกฑโขŒโ ฅโกฉโ โขฆโ ‘โกœโฃˆโ ณโข„โก“โ ฌโก‘โฃพโฃฟโกฟโฃฝโขฟโฃพโขŸโกฉโฃฟโฃฟโ ฟโขƒโ €โ ˜โฃฟโฃฝโขฃโกŸโฃผโขฃโกโฃžโ ถโฃฃโ งโฃฝโฃŒโข‡โกบโฃฑโขซโฃ•โฃฎโฃฑโฃžโฃฒโฃฟโฃŸโฃฏโขทโฃนโกทโฃปโฃฟ โกฝโฃ˜โกžโกดโก™โขŽโกฐโฃโ žโฃˆโ †โฃ‘โ ขโก˜โข„โข‹โขฒโก‘โขฎโก‘โขŽโกฑโฃŠโขทโกธโฃฟโฃฟโกœโฃฟโก‡โข€โ Šโฃถโก„โ ‚โ €โขนโฃทโกŽโก”โขฃโ ฐโฃกโ šโกŒโฃฅโฃฟโฃฟโก˜โฃ„โ ฒโกนโขŸโฃฌโฃทโ Ÿโกซโ ”โกฉโข†โ ฑโฃŠโ ดโฃ‰โ ฒโขกโข‹โ ฆโก™โกฐโขกโ šโกคโก™โ ดโฃโข›โฃฟโฃฟโฃฟโ ปโขโขฒโฃผโกฟโ โกฐโขŒโกšโข€โฃฟโฃฏโฃทโฃฝโฃฎโฃทโฃฝโฃฎโฃฟโฃตโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโขฟโ ฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโฃฟโฃทโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโฃฟโฃ‡โ  โ โ คโฃปโก…โ โ ‚โขนโฃฟโกŒโข†โ “โฃคโฃณโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโก”โฃŒโ ฒโก‘โขŽโฃฟโฃงโขฃโ ฑโฃ‰โ –โกŒโขฃโ ”โก’โ ฌโขกโขƒโ Žโ ดโฃโขฃโก‘โขŽโกฐโข‰โ ฒโกโขŽโ ”โกŒโขขโก™โฃผโกฟโ ‹โ €โ ดโก‘โขฎโ โข€โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฎโฃทโ ฝโฃŽโขฏโฃ›โขถโฃซโขŸโกฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก€โ €โข‚โ โก›โฃ€โฃคโฃ โฃฟโฃทโขˆโขžโฃพโฃฟโขฏโขฟโฃฟโฃฟโฃทโ  โ ฃโขโฃบโฃฝโกงโขƒโ Žโก”โขชโขŒโกฑโขŠโกœโฃกโขƒโ ŽโกœโกกโขŽโ ’โกŒโขฆโ ฑโฃ‰โข’โก‰โข†โฃพโฃผโฃทโฃพโกฟโ โก€โ ‰โกผโ ™โ ‚โ  โขธโฃฟโฃฟโกปโกฝโฃพโฃโฃณโฃ›โฃพโฃฑโขปโฃœโกณโฃฏโขฝโฃฏโฃŸโกฟโฃฟโฃฏโฃฏโกŸโฃพโฃฑโฃ›โฃžโกณโฃโ ฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโ ปโฃฟโฃทโ €โฃ˜โฃฟโฃฟโกฟโฃฟโฃฝโฃพโ ฟโกจโขพโฃฟโฃฏโฃฟโฃฟโ ›โกœโฃฟโก‡โฃโขปโฃดโฃฟโฃกโขƒโ Žโกœโฃกโ Šโก”โกกโข’โ คโฃ‰โ –โกกโข’โกŒโขฃโก‰โขฆโฃฑโฃคโฃฎโฃผโฃพโฃฟโฃฟโ Ÿโฃฟโก€โขถโฃทโฃทโฃคโกˆโ โข€โฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฏโฃžโขถโกโฃฎโฃ›โ ถ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโฃฌโขปโฃทโฃฟโฃฟโฃทโฃณโ ธโขฟโฃฆโขฃโก‘โขŽโก™โขโกนโข โ ™โก”โฃฟโก—โขฌโฃฟโขโ ปโก›โ ฟโขฟโขทโกถโกฟโขถโกทโขฟโ ถโกทโฃพโขทโ ฟโกพโ ฟโ ฟโ ปโขŸโ ซโ โกฅโข›โ ปโขฉโ ˜โกฝโฃฟโฃฟโ โฃœโฃฟโฃทโ †โฃพโฃฟโฃฏโขฟโกฝโฃฟโกฝโฃฏโฃปโฃฝโขปโกโฃฏโขปโกโฃฏโขซโกโกญโข›โกนโฃโ ณโฃโฃโกŸโฃฟโฃฟโฃฟโฃถโฃฏโฃป โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃŸโขฆโขซโกโขฏโฃนโฃนโฃฟโฃฌโก‰โขฟโฃงโกœโขขโ ‰โ ถโกฑโขˆโ –โฃนโฃฟโก˜โฃพโกฟโฃˆโ งโก˜โ งโฃŒโ ขโก”โขธโ ฐโขŒโ ฆโก™โขดโก‚โขŽโ ’โกฅโขฃโขโ ฃโขŽโ ดโฃ‰โ ”โฃฃโข‘โขฃโก™โฃดโฃฟโ ฃโฃ™โฃพโฃงโฃ„โฃผโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃปโฃทโกฟโฃŸโฃทโฃฏโฃŸโฃพโฃฝโฃณโฃฟโฃฝโฃณโฃพโฃฝโฃฏโฃทโกพโฃฟโฃฝโฃžโฃฟโฃปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃท โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃฎโฃ•โฃฎโฃฟโฃฟโฃžโ คโก›โฃฟโฃฆโก™โขขโก‘โฃŠโขผโฃฟโข‡โฃฑโฃฟโขƒโ –โกฐโข‰โ –โกฌโ ฑโฃŒโก‘โ Žโกœโขขโ ™โกคโ ™โ คโข‹โ ดโกโขŽโก‘โฃŠโ ฆโก‘โขŽโก”โขซโ คโฃฝโกฟโขกโฃณโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโฃฟโฃฟโฃฝโฃพโฃฝโฃทโฃฟโฃพโฃฝโฃฟโฃฝโฃพโฃฟโฃฟโฃฏโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฃโขฌโก™โขปโ ปโ ŸโกฟโขฟโฃฟโฃทโกฑโขŽโ ฟโฃฟโฃทโ ฟโ ฟโฃฟโกโ –โฃพโฃฟโฃฟโฃพโฃทโฃฎโฃฟโกพโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโฃถโฃงโฃฝโฃถโฃฟโกฟโขฟโกฟโฃทโฃฎโฃดโฃผโฃถโฃฝโฃถโฃพโฃทโฃฟโกฟโขกโฃณโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก“โฃฌโ ˜โกฅโข‹โกตโขกโ –โฃผโฃฟโขฟโฃŒโขŽโกฝโฃทโฃ„โฃดโฃฟโฃกโขปโฃฟโฃผโฃŸโฃปโฃฏโฃŒโข€โฃดโกŸโขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโฃฟโฃ„โ €โ €โ €โ ˆโ ‰โฃญโกฟโ โ โข€โฃˆโฃฝโกŸโฃกโฃทโกŸโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃดโฃโฃœโกกโขŽโกฑโขŽโ ผโฃฟโก€โ ปโฃทโฃ”โฃพโฃฟโฃฏโ ›โกปโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโฃโกปโ ฟโขฟโฃถโฃผโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โขˆโขปโฃงโฃโฃ โฃฅโฃพโฃฟโฃฅโฃถโฃถโกพโ ฟโก›โขดโฃฝโ Ÿโข€โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃพโฃฎโฃพโฃฟโฃ„โฃ€โฃˆโฃฟโฃฟโฃฟโฃŸโฃฟโฃทโฃฎโฃฐโฃ‰โขโก›โฃฉโขƒโก™โขฆโก˜โ ฟโกฟโขŸโ ฟโกปโขŸโ ฟโฃ›โ Ÿโก›โขฏโก™โขญโก™โขฆโฃ…โฃฆโฃผโฃฅโฃฟโ ฟโ ƒโ €โขจโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโขโ ฆโก‘โข†โขฃโกœโฃคโฃนโฃถโฃฝโฃพโฃถโฃทโฃพโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโฃญโฃถโฃดโฃถโฃฆโฃพโฃผโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ โฃดโฃถโฃฟโกฟโ ฟโ Ÿโ ›โ ›โ ›โ ปโ ฟโขฟโฃทโฃฆโฃคโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ โฃดโฃถโฃพโฃฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโฃฟโฃถโฃถโฃคโก€โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โข€โฃดโฃฟโ ฟโ ›โ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โ ปโฃฟโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ โฃถโฃฟโ ฟโ ›โ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ™โ ปโขฟโฃฆโก€โ €โ €โ € โ €โ €โฃฐโฃฟโ Ÿโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโฃฟโฃ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃพโฃฟโ Ÿโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโขปโฃทโก€โ €โ € โ €โฃผโฃฟโ ‹โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ€โฃคโฃคโฃคโฃคโฃดโฃถโฃถโฃถโฃถโฃถโฃถโฃผโฃฟโก„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข โฃพโกฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ โฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃฟโฃงโ €โ € โขฐโฃฟโฃงโฃผโฃงโ €โ €โฃถโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโขฟโฃฟโก‹โ ‰โ ‰โขฉโฃฟโฃฟโก‰โ ‰โ ‰โ ‰โขนโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโฃŸโฃ โฃฟโก„โ €โข โฃคโฃถโฃฟโฃฟโ ฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโขฟโฃฝโฃโฃ‰โฃ‰โฃฉโฃฟโกฟโฃฟโก‡โ € โขธโฃฟโ ›โฃฟโฃฟโ €โ €โฃฟโกโ €โ €โ €โฃผโฃฟโฃฟโ €โ €โขธโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโกฟโขฟโฃฟโก‡โ €โฃฟโฃฟโฃปโฃฟโฃฟโฃคโฃฟโกฟโ ‹โ €โ ˆโ ›โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃคโฃปโฃทโ € โขธโฃฟโขฐโฃฟโ โฃคโฃ โฃฟโข‡โก€โ €โ €โ ธโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ ปโฃฟโ ‡โ €โ €โ €โ €โขนโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโก†โฃผโกฟโ €โก โฃผโกฟโ €โขšโฃฟโกฟโ ฟโฃฟโฃถโฃ„โ €โ พโ Ÿโ โ €โ €โ ‰โ ‰โขนโฃฟโ € โ ˜โฃฟโก„โขฟโฃทโฃฟโกฟโ ‹โ ธโฃฟโฃฆโก€โ คโ ›โ ‹โ €โ €โ €โ ˆโ โ €โ €โ €โ €โ €โฃธโฃ‡โฃ€โฃคโ „โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขฟโฃงโ นโฃฟโฃพโฃฟโ ฟโ ƒโ €โ ˜โ ›โ €โ €โ โ ›โฃ›โฃกโฃคโฃคโฃดโฃถโฃถโฃถโฃถโฃพโฃฟโกง โ €โขปโฃฟโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ›โ ฟโฃทโฃถโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃถโฃถโฃพโฃฟโฃฟโ Ÿโ ›โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ธโฃฟโฃ†โ ˆโ ‰โ “โ €โ €โ €โ €โข€โฃคโฃดโฃพโ ฟโ ฟโ ›โ ›โ ‹โ ‰โ ‰โ €โ €โ €โฃผโกŸโ € โ €โ €โ ™โขฟโฃทโฃคโฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โข‰โฃฉโฃพโกฟโ ‹โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˜โขฟโฃทโฃฆโฃ€โ €โ €โ €โ €โฃพโ Ÿโ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ€โฃดโฃพโกŸโ โ € โ €โ €โ €โ €โ ™โ ปโ ฟโฃฟโฃถโฃฆโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃถโฃถโฃพโกฟโ Ÿโ ‹โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ›โขฟโฃฟโฃทโฃถโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃดโฃถโฃฟโกฟโ Ÿโ โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ‰โ ‰โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ›โ ‹โ ‰โ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ‰โ ™โ ›โ ›โ ปโ ฟโ ฟโ ฟโ Ÿโ ›โ ›โ ‰โ ‰โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €
โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ Ÿโก€โ ปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ ‡โ ˆโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ ฑโกโขงโขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ ‹โ €โ €โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขฃโขƒโ ฑโกฉโขŽโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ โ  โขˆโ โ ˆโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโข‡โ †โ โฃ โขกโขซโขŽโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ โ €โ  โ €โ โข€โขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ‹โกŒโ โฃ†โขƒโ Žโขฆโขณโกœโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโ โ €โ €โกŽโขคโ ‚โ €โ ˜โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโ œโข โก™โขคโฃโ ฌโ €โฃโ ถโก˜โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโ โ €โ €โกฃโขœโ ขโฃ…โ €โ ‚โ ธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโกโฃ€โข‡โข‚โฃพโฃฟโกฎโข…โ ‚โขโฃงโขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกโ €โ €โข โขฃโฃ‘โ พโฃ‚โ œโก„โ โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ƒโ €โกœโ ‚โฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃ‡โ Œโก’โขผโฃฃโขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ โ โ €โข โขƒโ ฆโ žโฃฝโฃฟโขˆโข’โก€โ €โขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขƒโ  โกœโขˆโฃพโฃฟโฃฟโฃŸโฃฟโกžโฃ–โกˆโฃƒโ žโฃ†โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ Ÿโ €โ €โกฐโขŒโฃ‚โขŽโฃฟโฃฟโฃฟโกโกคโขƒโ €โ €โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก—โ €โกฐโ ‰โฃผโฃฟโฃŸโฃฟโฃฟโฃœโฃฟโกŽโกตโ €โ ขโฃนโขŒโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ‡โ €โ €โก”โฃกโ ’โฃงโฃฟโขปโฃทโฃฝโฃฟโก”โ ฉโ „โ ‚โ ˜โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโ €โกฐโก‘โฃ โฃฟโขโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโ šโฃฟโฃโ ‡โ โขธโขญโกšโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโขฟโกฟโ โ €โข€โ œโกฐโฃฅโฃทโฃฟโฃณโฃฟโฃฟโฃฟโฃปโฃŸโขˆโ งโ €โ ˆโขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ โข โก‘โขกโฃฟโฃŸโฃพโฃฟโฃฟโกฟโ ›โฃ‰โกดโขฎโฃ–โกถโฃฏโฃปโฃโก›โกŒโ €โ „โ  โ €โ „โก€โ  โ โ  โ ˆโ ˆโ ‘โ žโฃŸโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกงโขฟโก‡โ œโก‚โ  โ ˜โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ƒโข โขฃโข โฃพโ ฑโ žโฃ‹โฃฉโ ตโฃฎโขŸโกฝโฃฝโฃ›โฃฎโขฟโฃตโฃปโขพโก•โ ‚โ ˆโ „โ กโกˆโ โ  โ โ Œโก โ โ Œโกโ  โข€โ €โ ™โ ปโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก„โข“โก€โ €โขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โข‚โข†โ ƒโ ˜โฃ โข–โกพโกฝโฃญโฃŸโฃณโขฏโฃŸโขพโกฝโฃžโฃŸโกพโฃฝโขฏโกŸโข€โ ˆโ „โ กโฃ€โ กโ โ Œโกโ  โขโ ‚โ คโขโ ‚โ Œโกโ  โข€โ ˆโ ›โขฟโฃฟโฃ—โ Œโก†โ €โ ‰โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโ €โ Šโข โก”โฃฏโขฝโกพโฃโฃฏโ ทโกพโฃญโขทโฃžโฃฏโขฟโกฝโฃพโฃฝโขปโกพโฃฝโก‚โ „โ ˆโ ”โก€โข‚โ โ ‚โ „โกโ ‚โ Œโกโ  โขˆโ โ  โขโ ‚โ Œโ  โข€โ ˆโ ›โ žโก˜โก„โ €โขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโข€โ …โฃžโขงโฃ›โขพโกณโฃฏโกฝโฃžโฃปโกฝโกฝโขพโกฝโฃžโฃฏโฃŸโกถโฃฏโขฟโฃฝโฃณโขฏโก„โ ˆโกโข€โ ‚โ Œโกˆโ โ  โขโ ‚โ „โกโ ‚โ Œโกโ  โ ˆโ „โกโ ‚โ Œโ  โข€โ ‘โ œโก€โ ˆโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกŸโขโกŽโฃ‰โกžโฃงโขฏโฃŸโกฝโขงโกฟโฃนโขฎโฃทโขปโฃฏโขฝโฃ›โกพโฃโฃปโฃฝโฃ›โฃพโขฃโฃฟโฃณโ  โ โ  โขˆโ โ  โข‰โ โ  โขˆโ โ  โขโ ‚โ „โ กโขˆโ โ  โ โ Œโ „โกโ ‚โ „โก€โ „โขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ โขคโ ƒโฃœโฃฃโ Ÿโ œโ “โ šโ ™โ ‹โ šโ ™โ ™โ ˆโ ‰โ ˆโ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ ณโฃฝโฃโขพโ ™โ โ ‰โ Šโ โ ‚โ โ ˆโ โ €โ Šโ โ  โ ˆโ ‚โ ”โกˆโ „โกโ ‚โ Œโ  โ กโขˆโ โ  โขโ ‚โกโขˆโ ˆโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ‡โก˜โ ˆโ โ €โ €โ €โ €โ €โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โฃ โฃคโฃคโฃ€โ €โ €โ €โฃผโขงโฃŸโฃฏโ €โ €โ €โ €โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โข€โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โ ˆโ โ ‚โ กโขˆโ โก€โข‚โ โ  โ โ ธโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโ Ÿโ €โ €โ €โฃ โฃดโฃถโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ €โ ฐโฃฟโฃฟโฃฟโ ‡โ €โข€โฃŠโฃŸโกพโฃฝโขพโกโ €โ €โ ˜โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก„โ €โ €โ €โ  โฃคโฃ„โฃ€โ €โ €โ €โ €โ โ  โขโ ‚โ กโ ˜โฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโกโ €โ €โ €โ  โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ €โ €โ €โ €โ ผโ Ÿโ ‹โ โ €โข€โฃฌโขพโกฝโฃฝโขฏโฃฟโฃนโฃ„โ €โ €โ ˆโ ›โ ฟโ ฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ €โข€โฃฟโฃฟโกฟโฃทโ €โ €โ €โขˆโ โ  โ ˆโ „โ โขปโฃฟโฃฟ โฃฟโกโ €โ €โ  โ €โ €โ ™โ ‰โฃ›โก›โ Ÿโ ›โ โ €โ €โ €โ €โขˆโ †โ €โฃ„โฃคโขทโฃฝโฃซโขฟโฃฝโฃปโขถโฃฏโขทโฃณโฃคโข€โ €โ  โ ˆโ ™โ ปโ ›โ ›โขฟโ ฟโ €โ €โ €โ €โ €โขŸโก›โ ™โ กโ €โ  โ โ  โ ˆโ „โ กโขˆโ โก€โฃฟโฃฟ โฃฟโ โ €โข€โ €โข†โกโฃ€โข‚โ €โข€โก€โฃ€โก โฃคโ ดโฃคโฃฒโฃโกพโฃžโกฝโฃพโฃนโขฎโกฝโฃฏโขพโกฝโฃปโฃžโฃฏโขทโกฏโฃŸโขฟโฃ’โฃคโฃŠโฃ€โฃโก€โข‚โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โ €โ  โข€โ กโ ˆโ „โ กโขˆโ โก€โ ‚โ „โขธโฃฟ โฃฟโ €โ €โก€โ €โข†โกฑโขŠโขงโกปโฃญโขปโฃŒโกŸโขพโฃ›โฃงโฃŸโฃฎโขทโฃโกฟโขถโฃโฃฏโขทโฃฏโฃŸโขพโฃณโฃŸโกพโฃฏโฃŸโกฝโฃฏโฃปโ พโฃโฃฏโขฟโกฝโฃฏโขทโฃปโขทโฃ’โก„โ €โ ˆโ „โกโข‚โ ‚โ „โ ƒโ Œโกโข€โ ‚โ กโขˆโ โขธโฃฟ โกโ €โ €โ €โ €โขŽโกฑโ โกดโฃ›โกผโฃณโขฎโฃโฃฃโขŸโกพโฃผโกณโฃฏโขพโกฝโฃ›โกพโกฝโฃžโกถโขฏโฃปโขทโกพโฃฝโฃณโขฏโขฟโกตโขฏโฃŸโฃฏโฃžโฃฏโฃŸโกฝโฃพโกฝโขฏโฃปโกฝโฃโฃขโ €โ  โ โ Œโ  โขโ ‚โกโ  โขˆโ โ  โขˆโขธโฃฟ โ ƒโ €โ €โ โ €โขŽโขฒโขฉโฃโ ˜โกผโฃฃโ Ÿโกฌโ ‘โ ‹โ บโ ณโ ฝโ ณโ Ÿโ พโ ฝโ ณโ ›โ งโ Ÿโ ฏโ ทโ ปโ ผโ ณโ ฏโ ŸโขฏโขžโฃŸโฃฎโข—โกซโ ˜โ žโฃฝโฃณโฃปโขฏโฃทโฃปโขฏโฃŸโกฟโฃฆโข โ ˆโ โก€โ ‚โ „โกโ ‚โ Œโกโข€โ ˆโฃฟ โ €โ €โ ˆโข€โ €โก˜โข†โกฃโฃŒโขฃโกธโขฅโกปโฃ„โ  โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ €โ €โ €โข โ ฐโฃฏโฃฝโขปโฃžโฃญโฃŸโฃพโฃณโขฏโกทโฃญโขถโกคโกโ ’โ  โขโ ‚โกโข€โ ‚โฃฟ โก†โ €โ ˆโ €โ €โก€โข‡โกถโขโกถโขฑโ Žโฃฑโ Žโฃถโขโก€โข€โ €โข€โ €โ €โ €โก€โข€โ €โ €โ €โ €โข€โ €โ €โก€โข€โ €โ €โ €โข€โ €โข€โกพโฃฑโกพโฃทโขนโฃโกพโขทโขฟโกพโฃนโกโฃฟโขนโกฟโฃธโฃ‰โ ทโฃŽโ ฐโก€โ ฐโ †โ €โฃฟ โฃงโ €โ €โ „โ €โข˜โ ฒโฃŒโขฃโ œโฃกโ žโฃกโข‹โข–โฃซโ ผโฃญโขฒโขฎโกโฃฏโ ฝโฃผโฃฉโ ถโกผโฃฅโขณโกญโขถโกญโฃœโฃฃโฃ›โขถโกญโฃคโฃปโกโฃพโฃณโกฝโฃณโกŸโฃฎโกŸโฃฏโขทโฃ›โฃงโขฟโฃนโขทโฃ›โกทโฃโกฟโฃžโฃถโฃโก„โ ˆโ €โขฟ โฃฟโก€โ €โ €โ €โขโ ถโก˜โข†โกซโข”โกฉโข†โกโข†โกฃโขโ ฒโกญโขฎโกโขฎโฃ›โ ถโฃญโขปโกตโฃซโขทโฃนโขณโขฏโกโฃงโฃ›โขฎโกทโฃโฃทโกปโฃตโฃณโขŸโฃณโฃปโขงโกฟโกฝโฃพโฃนโ พโฃญโ ทโฃโกฟโฃผโขโฃทโฃปโกผโฃโขŸโกดโขธโฃฟ โฃฟโฃงโก€โ €โ €โกŠโข–โกโขŽโกดโฃ‰โ –โฃกโ šโกดโก‘โขŽโกฑโขŒโ ณโฃ˜โขฃโกโกŸโกœโขงโก›โฃตโขซโกžโกฝโขฎโกโกถโฃญโกณโฃโกžโฃถโฃนโขณโกโฃฏโขทโฃซโขทโกปโฃโกพโฃณโขฟโฃนโกŸโฃญโขทโฃโกฟโฃŽโกทโกโฃœโ ฎโ โขธโฃฟ โฃฟโฃฟโฃงโ €โ €โกโกฒโขŒโฃฃโ ’โกฅโขŽโ ฅโฃ‹โ ดโฃ‰โ ฆโก‘โขŽโกฑโขŒโ ฒโฃŒโ ฑโก™โขฌโก™โขฆโขซโกœโฃญโขณโฃ™โกณโฃฃโขŸโกผโฃนโ ถโฃญโขณโกโฃฎโขณโกโฃฎโขณโฃโ พโฃญโขโกทโฃนโขญโกณโฃŽโขทโกนโฃžโกตโ ซโ €โ  โฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃทโก„โ ฐโขกโก“โกคโข›โ ดโฃ‰โ –โกกโ žโกคโขฃโก™โ ดโก˜โขฌโก‘โขขโขฃโข™โขขโก‘โฃŠโ –โก˜โฃ„โขฃโ ’โกฅโข“โ ฎโกฑโขฃโก›โฃฌโขณโก™โฃŽโ งโขปโ œโกณโขŽโ ฟโฃœโขซโ žโกตโขซโ ณโกโขฎโ ณโกโกŽโ €โข โฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃ†โ ฃโ œโฃŒโ ณโฃ˜โ ฆโก™โฃŒโ ณโฃŒโ ฃโกœโฃกโ ™โกดโฃˆโ ‡โกŽโกœโขขโ ฑโฃŒโ ฒโ ฑโกŒโขฆโขฉโ ฐโฃ‰โ –โฃกโ ƒโฃดโฃ–โฃฆโฃคโกˆโ ŽโกฑโขŠโ ตโฃ‰โ žโกคโข‹โกœโกกโขโกฑโขฉโก’โกโ ถโ ˜โฃฐโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฆโกˆโ งโก‘โขŽโกฑโขŒโ ณโขŒโก“โกœโขคโข‹โ ดโฃˆโ žโฃ โ ™โก†โขณโข โข‹โ ตโก˜โฃ‚โขฃโ “โกฌโก˜โขคโ “โกŒโ žโฃณโฃฝโฃปโขถโก„โขฉโ ’โกฅโขšโ ดโฃ‰โ –โฃกโ ณโฃŒโ ณโกŒโก•โขกโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโฃโ ชโข”โ ซโกœโขขโ ฑโก˜โขฆโก‰โข–โกกโขŽโ ฅโฃ‹โขŒโ ฃโกœโฃŒโ ฒโ ฑโกŒโขฆโก™โ ดโฃ‰โ ฆโก™โ ดโฃ‰โ ฆโ ฑโฃซโ ฟโฃฝโ €โกนโขฐโขฉโก’โกโขŽโกฅโข“โกŒโข“โฃคโฃถโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโขฟโฃฃโกˆโ ‘โ Œโขƒโ ณโข‰โ ฆโก™โขฆโ ฑโฃŠโ –โกกโ Žโ “โ œโ คโ ‹โ ‘โ ˜โ คโ ™โ ฆโขฑโ ชโ •โ ˆโข†โขฃโ ฑโขŒโ ปโฃญโ ‡โ ˜โกฅโขฃโ œโกœโกโฃŠโฃกโฃถโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โขฟโขฏโฃณโขงโก„โ โ €โ ‚โก„โ ‚โ Œโฃ€โฃดโฃฌโกฌโข€โข‚โ ‰โฃคโก”โ ปโฃคโกŒโ €โ €โ  โฃถโ ™โ €โ €โ ‚โ Šโก•โขชโ ฑโฃ€โ ‡โ ˜โก˜โฃโฃคโฃถโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโกโ ฆโกฉโขœโขซโ žโฃฌโขโกณโฃ„โขฏโกžโฃฝโขฎโก—โฃงโ ‚โ Œโ  โ ˆโขฑโ ถโ ‹โ โข„โ €โ €โ €โ นโ ’โ €โ €โ €โ €โ €โ โ Œโฃปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโฃตโฃˆโกขโขโ ’โกฌโ ฑโฃŒโ ฒโก™โขฌโ “โกœโ €โ €โข€โฃ„โ โ  โ ‚โ คโ ‰โ ‚โฃธโฃถโฃ†โ กโ ˜โ ฐโก€โ คโ €โก€โ €โ ฐโขกโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃถโฃถโฃฆโฃ‘โ ฌโขกโ ™โขฆโก‰โ €โข โก โ ˜โขซโฃฆโก†โข‰โ ‚โ โขฟโฃ…โ €โฃจโฃฟโ งโ โ คโ €โขปโฃงโกผโขกโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃพโฃฌโฃ€โ ˆโ €โ ™โฃงโกถโ žโ โ €โ ‚โ ‰โ  โข€โ จโ ปโ ฟโ €โ ’โ ˆโข€โฃโ ‚โ จโ ฑโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โฃพโฃฟโก‡โ €โ ‚โ …โข‚โก€โขกโฃคโ พโ ™โขงโกˆโ „โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ €โ €โ €โ €โ €โข€โขฟโฃŸโ โ €โฃจโฃถโฃพโ ‚โ กโ „โกˆโ ›โ ฒโฃดโฃฎโ “โ โขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโขโก€โ พโ ‡โข€โ €โ €โ  โ ˆโฃฟโฃฟโ ‡โ คโ  โ „โกƒโ œโก€โ †โฃˆโ ˆโข‰โ  โ ˜โ จโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโขฟโ ฟโฃ›โก›โ …โ €โ ˜โฃ‡โฃ€โกปโ Ÿโ ‚โ €โ †โ  โ €โ †โกโกˆโข…โ ขโก‘โข€โฃฝโฃฆโก โขโ †โก˜โ €โฃฟโกŒโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ ปโ ›โ ‰โ โ €โ €โ œโ ƒโ €โ €โ €โ €โ ›โ ƒโ €โ €โ €โ ˆโ  โ กโ Šโ ”โก€โ ฅโขˆโข โฃฅโ ผโ โ ™โกทโฃถโฃถโ €โ กโฃ€โ ธโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ €โ €โ €โก€โ โ €โ €โ €โ โ €โข โก‡โ €โ €โกโ „โ โก€โฃ€โกžโขฟโฃฟโก˜โ „โ “โข€โฃ™โ ›โขปโฃฆโฃดโฃฟโ โกˆโข„โ ƒโก„โข‚โ ƒโขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃ€โก€โ €โข€โฃ€โฃคโฃคโฃถโฃฟโกทโ €โฃกโก‡โ €โ €โ €โ พโฃฟโฃŸโ €โ „โ ˜โขฟโฃฟโฃ—โก‚โ ”โ ‚โก€โฃ™โก›โขฃโ ’โกโขŠโกโขˆโ „โข€โขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ โกคโ ‰โ ƒโ €โกโข€โ €โ Œโ Šโฃทโฃถโกฟโ ˆโ ‰โ €โ €โ „โ กโ โ  โ ˆโ „โกโ  โขโ โข€โ ˆโกธโก†โขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃถโฃทโฃถโฃถโฃคโ โ €โ ‚โ ˆโ €โ ‰โ ‰โ €โ €โ €โ ˆโ โ ˆโ „โ ‘โ  โ โข‚โก€โ โ ‚โ ˆโฃดโฃถโฃทโฃถโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ Ÿโ โก€โข€โก€โ €โ €โ €โก โก˜โกŒโ ฑโ ‰โขŽโ ฅโข‹โ ฌโกฑโก‰โ †โ €โ €โ €โ €โ ˜โ ปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ‹โขโ  โ ฐโขโ †โกฌโฃ‘โ ขโฃŒโ ฑโ ˜โฃ โฃถโฃฟโฃถโฃŒโกฃโ Žโขฅโก‘โ Žโกคโฃ€โข€โก€โข€โก€โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ‹โฃ€โ ˆโ ดโฃˆโ งโฃ‰โ žโกฐโขโฃƒโฃฌโฃคโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃดโฃฌโฃ‘โก’โ Œโ †โฃ˜โฃฉโ งโขนโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโขโขขโก™โขฆโก‘โ Žโข โฃคโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ †โข โขŽโกทโ ‰โข€โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโฃโฃšโฃ โฃดโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโก€โข‡โกšโกœโข โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฆโฃฌโฃดโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข โฃดโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃฆโก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ€โฃ€โฃคโฃดโฃฟโฃฟโกฟโกฟโ ฟโ ฟโฃฟโฃฟโฃงโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โฃดโฃถโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโ ฟโกฟโ ƒโ ‰โ €โ ˆโขฟโฃฟโฃฟโก†โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โฃพโฃฟโฃฟโกฟโกŸโ ‰โ ‚โขกโฃฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˜โขฟโฃฟโฃทโฃถโฃถโฃคโฃ„โ €โ € โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃ‡โ โ €โ €โ ˆโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โ ›โ โฃปโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโก„ โ ˆโขปโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ซโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟ โ €โ €โขนโ ฟโฃฏโฃ„โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃโฃฟโฃฟโฃฟโก โ €โ €โฃฟโ €โ €โขนโ ‰โข™โฃทโ ถโ คโฃฆโฃ„โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃ€โฃดโฃฝโฃฟโฃฟโ โ € โ €โ €โฃฟโ €โ €โขบโกคโฃพโฃฟโก‡โ €โขนโก„โขฉโกงโ ‰โขนโกโ ‰โ ‰โฃฝโ ‰โกโ €โ €โ €โ € โ €โ €โฃฟโ €โ €โ ธโก†โ ˜โฃฟโ ƒโ €โขธโก‡โขจโฃ‡โ €โขธโก‡โข€โข€โกโขฐโก‡โ €โ €โ €โ € โ €โข โฃฟโก†โ €โ €โ ปโฃฆโฃ€โฃ€โฃฑโกพโ ƒโ €โขนโฃ†โ €โ €โฃจโกพโ โขธโ ‡โ €โ €โ €โ € โ €โ ˜โฃฟโ ›โขฟโฃ†โก€โ  โก€โ €โ ‰โ €โ €โ €โ โ ™โข’โฃพโ ›โ €โ €โฃธโ ƒโ €โ €โ €โ € โ €โ €โ ˆโขณโฃ„โก™โ ‡โกˆโ ปโฃฆโฃ€โ €โ €โข€โฃ€โฃดโ Ÿโ โ €โ €โข โกโ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โข‰โฃฟโฃถโฃคโฃ€โ €โ ‰โ ›โ Ÿโ ‰โ ‰โ €โ €โ €โข€โฃดโ Ÿโ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โข โฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโขถโขฆโฃคโฃคโฃคโฃคโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโก€โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โข โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขซโขปโขถโขถโขดโฃดโฃผโ €โขบโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโก„โ €โ €โ €โ €โ € โ €โข โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโขนโขธโฃผโขธโฃธโฃผโฃฝโฃŸโ €โ ˜โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก„โ €โ €โ €โ € โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ โฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ฟโ ฟโขฟโฃฟโฃทโกœโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ € โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃพโฃทโฃพโฃถโฃพโฃถโฃถโฃฆโฃฆโฃญโฃคโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ € โ €โ €โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ ˆโขปโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ ƒโ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ ™โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃ‡โก€โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ €โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก†โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกโ €โ €โขธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ ธโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโกฟโ โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ Ÿโ €โ €โ €โ €โขฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโ Ÿโ โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โ ›โ ›โ ›โ ‹โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ‰โ ‰โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ โฃดโ พโ Ÿโ ›โ ‰โข‹โ ™โ ‰โ ›โ ™โ ‹โ ›โ ™โ ‹โ ›โ ™โ ›โ ›โ ›โ ›โ ปโ ทโขถโฃค โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃพโ Ÿโข‰โ €โข‚โ โกˆโ โ  โ ˆโ „โ กโ ˆโ „โกโข‚โ กโขˆโ โก€โ ƒโข‚โ โ ‚โ „โข‚โ ˆ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃพโกโ €โ ‚โ Œโก€โ ‚โ „โกโข‚โ กโ ˆโ „โกโข‚โ โ ‚โ „โข‚โ ‚โ „โกโ ‚โ Œโกโ ˆโ ฐโ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโ €โ Œโกโ  โข€โ โข‚โ โ  โข€โ โข‚โ โ  โขˆโ โขˆโ  โ โ  โข€โ โ ‚โ „โกโข‚โ  โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโ ˆโกโข€โ ‚โ „โกˆโ „โกˆโ โ  โ ˆโ „โกˆโ โ  โขˆโ  โ โขˆโ โ  โขˆโ โ  โ โก€โ ‚ โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ€โฃ โฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃ€โก€โ €โ €โ €โ €โขฟโฃ‡โข€โ ‚โกˆโ „โกโ  โข€โ โข‚โ โ ‚โ „โกโ ‚โ „โ ‚โ Œโก€โ Œโ โ  โ ˆโ „โกโ „โก โ €โข€โฃคโฃถโฃพโฃฟโขฟโฃŸโฃฟโฃปโขฟโฃŸโฃฟโฃปโขฟโฃฟโฃทโฃฆโก€โ €โ €โ นโขทโฃ„โ โ  โ โก€โ ‚โ Œโ  โขˆโ โ  โข€โ กโขˆโ โ  โ โ ˆโ „โ กโ ˆโ „โกโ  โ € โฃพโฃฟโฃŸโฃฏโขทโฃฏโฃŸโฃพโฃณโขฏโฃŸโฃพโฃณโขฏโฃŸโกพโฃฟโกฟโฃฟโฃฟโก›โ ปโ ฟโ ฟโ ƒโกโ ‚โ „โกโข‚โ กโ €โ Œโกโข€โ ‚โ „โกˆโ „โ กโ ˆโ „โ กโ ˆโ „โกโ  โ  โกฟโฃพโกฝโฃžโกฟโกพโฃฝโขพโฃฝโฃปโฃžโกทโฃฏโฃŸโกพโฃฝโฃฟโฃฟโกฝโฃฟโฃฟโฃฆโ โ  โ โ „โกโข‚โ โ  โข€โขโฃฆโ โ  โ ˆโ „โกโ ˆโ „โ กโ ˆโ „โกโข‚โ โ  โ  โฃŸโฃทโฃปโฃฝโฃปโกฝโฃฏโฃŸโฃพโฃณโขฏโฃŸโกทโฃฏโฃŸโฃทโฃฟโฃฟโฃฟโฃฝโฃฟโฃฟโฃงโฃ โ โข‚โ โ  โขˆโ โก€โขบโฃทโก€โ กโ ˆโ „โกโขˆโ  โ โ Œโ  โ โฃ€โ Œโ  โ  โกฟโฃžโกทโฃฏโขทโฃปโฃŸโฃพโฃณโขฏโฃŸโฃพโฃฝโกทโ ฟโขปโฃฟโ ›โ ‰โ ‰โ ‰โฃฉโ นโฃฟโ ฟโฃถโฃฌโฃ”โฃ€โ ‚โกโข€โ ปโขทโฃฆโฃ…โฃ‚โ โก€โ ‚โ Œโฃ€โฃฅโกพโ Ÿโข€โ โ ‚ โฃฟโฃฝโฃปโกฝโฃฏโขทโฃฏโฃฟโฃฟโฃฟโฃ›โฃ‰โฃ€โฃ โฃดโ Ÿโ โ €โ €โ €โข โกฟโ €โขปโฃ†โ €โ ˆโขฟโฃŸโ ›โ ฟโขถโฃฆโฃคโฃŒโฃ™โ ›โ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ›โข‰โข€โฃฆโฃฆโ ˆโ „ โฃฟโฃžโฃทโขฟโฃฝโฃฟโกฟโ ‹โ €โ ‰โฃ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โฃดโกฟโ โ €โ ˜โฃฟโฃ„โ €โ €โ ปโขทโฃฆโฃ„โก€โ ‰โ ‰โ ›โ ปโ ฟโขถโฃถโฃถโฃพโฃพโฃฟโฃฏโฃถโฃถโฃถ โฃฟโฃฝโกพโฃŸโฃฟโกฟโ €โ €โ €โ €โ ปโฃฆโฃคโฃคโฃคโฃคโฃถโ ถโ Ÿโ ‹โ €โ €โ €โ €โ ˆโขปโฃฆโ €โ €โ €โ ˆโ ™โ ›โ ฟโ ฟโ ฟโ ฟโ ›โ ›โข›โฃฟโกฟโ Ÿโ ‹โ ‰โ €โ €โ ˆ โฃฟโกทโฃฟโฃฟโกฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃคโฃคโฃคโฃถโฃฟโ ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃพโฃพโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โฃฟโฃฟโฃฟโ Ÿโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ธโฃฟโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‚โ €โ €โฃฟโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โขจโฃฟโฃทโฃถโฃฆโฃคโฃคโฃฆโฃคโฃคโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ›โ ฟโฃถโฃคโฃ„โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โขฟโฃฆโฃ€โ €โ €โ €โ €โข€โฃผ โขธโฃโ €โ ˆโฃฟโก‡โ €โ €โฃฟโฃฟโฃดโฃพโขฟโฃฆโฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃดโกฟโ ‹โ ‰โ ›โ ปโ ทโ ถโฃถโฃถโฃถโฃถโฃถโฃถโฃถโฃถโฃฟโฃฟโฃฟโฃถโฃถโฃพโ Ÿโ  โ ฟโฃฟโก€โ €โขฟโก‡โ €โ €โขฟโฃฟโฃฅโฃ€โ €โ ˆโ ปโฃทโฃ„โ €โ €โ €โ €โฃ โฃถโ Ÿโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโฃฟโฃปโกฝโฃฏโฃฟโฃฟโฃฟโขฟโฃฝโกฟโฃฟโฃฟโฃ†โ € โ €โขปโฃงโก€โ ˆโ ‹โ €โ €โ €โ ˜โฃฟโฃปโฃทโ €โ €โ ˆโขปโฃทโฃคโฃดโ พโ ‹โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโฃฟโขฏโฃทโฃปโฃฟโฃฟโกฟโฃฝโฃฟโฃณโฃฟโฃฟโกฟโฃฟโก„ โฃ‡โ €โ ™โ ‹โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˜โ ฟโ โ €โ €โข€โฃผโฃฟโกโ โ €โ €โ €โข€โฃ€โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โฃธโฃฟโขฏโฃŸโฃถโฃฟโฃฟโขฟโฃฝโกฟโฃžโฃฟโฃฟโกฟโฃฝโฃปโขฟ โขฟโฃฎโฃ„โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃดโฃฟโฃงโฃฟโฃถโฃถโฃฆโฃดโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃทโฃ„โ €โฃธโฃฟโขฏโฃฟโฃพโฃฟโฃฟโฃปโฃฏโฃทโขฟโฃฟโฃฟโกฟโฃฝโฃณโขฏโกฟ โ €โ ˆโ ™โ ›โขปโฃถโฃฆโฃคโฃ„โฃ€โฃ€โฃ€โฃฐโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃถโฃฟโฃฏโฃฟโฃฟโฃฟโฃปโขทโฃŸโฃทโขฟโฃฟโฃฟโขฏโฃŸโกทโขฏโฃปโฃž โ €โ €โฃฐโฃพโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฏโฃทโฃฟโฃปโฃฏโฃฟโฃฟโกฟโฃฏโฃŸโกพโฃฝโขฏโฃ—โฃฏ
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ€โฃ€โฃ โฃคโฃคโฃคโ คโฃคโฃคโฃคโฃ„โฃ€โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ โฃคโ ถโ žโ ›โ ‰โ ‰โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ‰โ ‰โ ›โ ณโขถโฃคโฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ€โฃคโ พโ ›โ ‰โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ™โ ปโขฆโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃคโกพโ ‹โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โขฟโฃฆโก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃดโ Ÿโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˜โขฟโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃดโกฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขปโฃ†โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโ ‹โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขปโก†โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃ โฃคโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ€โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˜โกงโ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โ ‹โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ปโ Ÿโ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข โก‡โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ โฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ€โฃ„โฃ โฃคโฃคโฃคโฃ„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโ ƒโ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ธโฃงโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขปโฃโ ‰โ โ €โ €โขจโกŸโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃผโ ‡โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ นโฃงโก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ นโฃทโฃ„โ €โข โกฟโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃพโ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ปโฃฆโก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โ ƒโ ˆโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃดโ Ÿโ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ˆโ ™โ ทโฃฆโฃ„โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ โฃดโ พโ ‹โ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ ถโ ถโ ถโ ถโ ฆโ คโ คโ คโ คโ คโ คโ คโขคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃโฃ›โฃฟโฃทโฃถโฃฆโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโฃคโก„โ €โ €โ €โ €โฃคโฃดโฃคโฃดโฃถโฃถโฃฟโฃ›โฃ‰โฃ€โก€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข โกŸโ €โ €โข โก„โ €โฃฟโ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ ‰โ ™โ ›โ ›โ ปโ ถโฃคโฃ€โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃพโ โ €โ €โขธโก‡โ €โฃฟโก„โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โขทโฃฆโ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃผโ ‡โ €โ €โ €โขธโก‡โ €โฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ™โขทโก„โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข โกŸโ €โ €โ €โ €โขธโก‡โ €โฃฟโฃ‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃ โฃคโฃคโฃคโฃคโฃ€โ ˆโฃฟโก„ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃพโ โ €โ €โ €โ €โขธโก‡โ €โขธโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ ฐโกŸโ ‹โ ‰โ €โ €โ €โ ˆโ ›โ โ ˜โฃท โฃ€โฃ€โฃ€โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขฐโกโ €โ €โ €โ €โ €โขธโก‡โ €โฃธโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃดโ †โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก†โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃพโ ƒโ €โ €โ €โ €โ €โขธโก‡โ €โขธโฃฟโฃทโ €โ €โ €โ €โ €โข€โกโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โฃฟ โฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโฃฟโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โขฐโกŸโ €โ €โ €โ €โ €โ €โขธโก‡โ €โขธโกŸโฃฟโ €โ €โ €โ €โ €โขธโก‡โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โข€โฃฐโก
If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!