Spinoff Emojis & Text

Copy & Paste Spinoff Emojis & Symbols https://archiveofourown.org/works/search?work_sear

Related Text & Emojis

WATSFORD name has been spelt Wadford, Watford, Wottsford, Whatford Уодфорд, Уотфорд, Уоттсфорд, Уотфорд Waterford, Walford, Wafford, Watsord, Whatford, Warford, Wattford, Watfor, Wadford, Watfordjr, Waford, O'watford Уотерфорд, Уолфорд, Ваффорд, Уотсорд, Уотфорд, Уорфорд, Уотфорд, Уотфор, Уодфорд, Уотфорджер, Уофорд, О'уотфорд H2O : Шарлотта Уоттсфорд ( Бриттани Бирнс ) Sárlott Vácfort Шарлотта Вотсфорд Шарлот Вотсфорд Шарлотту Вотсфорд Σαρλότου Βότσφορντ
ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᔆᵘʳⁿᵃᵐᵉ ᴾˡᵃᶜᵉ ᴵⁿᶜⁱᵈᵉⁿᶜᵉ ᶠʳᵉᑫᵘᵉⁿᶜʸ ᴿᵃⁿᵏ ⁱⁿ ᴬʳᵉᵃ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ³⁵⁵ ¹⠘⁷⁶⸴⁰⁴⁴ ⁸⸴⁸⁹¹ ᴱⁿᵍˡᵃⁿᵈ ⁴ ¹⠘¹³⸴⁹²⁹⸴⁵¹⁵ ²⁹⁰⸴⁷¹⁸ ᵁⁿⁱᵗᵉᵈ ᔆᵗᵃᵗᵉˢ ² ¹⠘¹⁸¹⸴²²⁹⸴⁴⁶⁶ ¹⸴⁵⁵⁶⸴⁷⁹⁵ ᶜᵃⁿᵃᵈᵃ ¹ ¹⠘³⁶⸴⁸⁴⁵⸴⁵⁹¹ ⁴⁶⁴⸴¹⁰⁸ ᴳᵉʳᵐᵃⁿʸ ¹ ¹⠘⁸⁰⸴⁵⁰⁵⸴⁴⁵⁹ ⁵⁶⁰⸴⁹⁵⁵ ᴴᵒʷ ᶜᵒᵐᵐᵒⁿ ᴵˢ ᵀʰᵉ ᴸᵃˢᵗ ᴺᵃᵐᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ? ᵖᵒᵖᵘˡᵃʳⁱᵗʸ ᵃⁿᵈ ᵈⁱᶠᶠᵘˢⁱᵒⁿ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ⁱˢ ᵗʰᵉ ⁷⁸⁰⸴³⁵²ⁿᵈ ᵐᵒˢᵗ ʷⁱᵈᵉˢᵖʳᵉᵃᵈ ˢᵘʳⁿᵃᵐᵉ ᵃᵗ ᵃ ᵍˡᵒᵇᵃˡ ˡᵉᵛᵉˡ⸴ ʰᵉˡᵈ ᵇʸ ᵃᵖᵖʳᵒˣⁱᵐᵃᵗᵉˡʸ ¹ ⁱⁿ ²⁰⸴⁰⁷⁵⸴⁸⁸⁴ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ‧ ᵀʰᵉ ˢᵘʳⁿᵃᵐᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ⁱˢ ᵐᵒˢᵗˡʸ ᶠᵒᵘⁿᵈ ⁱⁿ ᴼᶜᵉᵃⁿⁱᵃ⸴ ʷʰᵉʳᵉ ⁹⁸ ᵖᵉʳᶜᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᵃʳᵉ ᶠᵒᵘⁿᵈ; ⁹⁸ ᵖᵉʳᶜᵉⁿᵗ ᵃʳᵉ ᶠᵒᵘⁿᵈ ⁱⁿ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡᵃˢⁱᵃ ᵃⁿᵈ ⁹⁸ ᵖᵉʳᶜᵉⁿᵗ ᵃʳᵉ ᶠᵒᵘⁿᵈ ⁱⁿ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ᵃⁿᵈ ᴺᵉʷ ᶻᵉᵃˡᵃⁿᵈ‧ ᵀʰᵉ ˡᵃˢᵗ ⁿᵃᵐᵉ ⁱˢ ᵐᵒˢᵗ ᶜᵒᵐᵐᵒⁿ ⁱⁿ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ⸴ ʷʰᵉʳᵉ ⁱᵗ ⁱˢ ᶜᵃʳʳⁱᵉᵈ ᵇʸ ³⁵⁵ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ⸴ ᵒʳ ¹ ⁱⁿ ⁷⁶⸴⁰⁴⁴‧ ᴵⁿ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ⁱᵗ ⁱˢ ᵐᵒˢᵗˡʸ ᶜᵒⁿᶜᵉⁿᵗʳᵃᵗᵉᵈ ⁱⁿ⠘ ᴺᵉʷ ᔆᵒᵘᵗʰ ᵂᵃˡᵉˢ⸴ ʷʰᵉʳᵉ ⁷⁴ ᵖᵉʳᶜᵉⁿᵗ ᵃʳᵉ ᶠᵒᵘⁿᵈ⸴ ᑫᵘᵉᵉⁿˢˡᵃⁿᵈ⸴ ʷʰᵉʳᵉ ¹² ᵖᵉʳᶜᵉⁿᵗ ᵃʳᵉ ᶠᵒᵘⁿᵈ ᵃⁿᵈ ⱽⁱᶜᵗᵒʳⁱᵃ⸴ ʷʰᵉʳᵉ ¹¹ ᵖᵉʳᶜᵉⁿᵗ ᵃʳᵉ ᶠᵒᵘⁿᵈ‧ ᵂⁱᵗʰᵒᵘᵗ ᵗᵃᵏⁱⁿᵍ ⁱⁿᵗᵒ ᵃᶜᶜᵒᵘⁿᵗ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ᵗʰⁱˢ ˡᵃˢᵗ ⁿᵃᵐᵉ ⁱˢ ᶠᵒᵘⁿᵈ ⁱⁿ ⁴ ᶜᵒᵘⁿᵗʳⁱᵉˢ‧ ᴵᵗ ⁱˢ ᵃˡˢᵒ ᶜᵒᵐᵐᵒⁿ ⁱⁿ ᴱⁿᵍˡᵃⁿᵈ⸴ ʷʰᵉʳᵉ ¹ ᵖᵉʳᶜᵉⁿᵗ ᵃʳᵉ ᶠᵒᵘⁿᵈ ᵃⁿᵈ ᵀʰᵉ ᵁⁿⁱᵗᵉᵈ ᔆᵗᵃᵗᵉˢ⸴ ʷʰᵉʳᵉ ¹ ᵖᵉʳᶜᵉⁿᵗ ᵃʳᵉ ᶠᵒᵘⁿᵈ‧ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᶠᵃᵐⁱˡʸ ᴾᵒᵖᵘˡᵃᵗⁱᵒⁿ ᵀʳᵉⁿᵈ ʰⁱˢᵗᵒʳⁱᶜᵃˡ ᶠˡᵘᶜᵗᵘᵃᵗⁱᵒⁿ ᵀʰᵉ ᶠʳᵉᑫᵘᵉⁿᶜʸ ᵒᶠ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ʰᵃˢ ᶜʰᵃⁿᵍᵉᵈ ᵒᵛᵉʳ ᵗⁱᵐᵉ‧ ᴵⁿ ᵀʰᵉ ᵁⁿⁱᵗᵉᵈ ᔆᵗᵃᵗᵉˢ ⁱᵗ ᵍʳᵉʷ ²⁰⁰ ᵖᵉʳᶜᵉⁿᵗ ᵇᵉᵗʷᵉᵉⁿ ¹⁸⁸⁰ ᵃⁿᵈ ²⁰¹⁴‧ ᴾʰᵒⁿᵉᵗⁱᶜᵃˡˡʸ ᔆⁱᵐⁱˡᵃʳ ᴺᵃᵐᵉˢ ᔆᵘʳⁿᵃᵐᵉ ᔆⁱᵐⁱˡᵃʳⁱᵗʸ ᵂᵒʳˡᵈʷⁱᵈᵉ ᴵⁿᶜⁱᵈᵉⁿᶜᵉ ᴾʳᵉᵛᵃˡᵉⁿᶜʸ ᵂᵃᵗᵗˢᶠᵒʳᵈ ⁹⁴ ⁴ / ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈᵗ ⁹⁴ ⁰ / ᴮᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ⁸⁸ ⁹⁰² / ᵂᵃᵈˢᶠᵒʳᵈ ⁸⁸ ⁰ / ᵂᵃᵗᶜʰᶠᵒʳᵈ ⁸² ¹ / ᴮᵃᵗˢʰᶠᵒʳᵈ ⁸² ⁰ / ᵂᵃᶜᶠᵒʳᵈ ⁸⁰ ¹ / ᴮᵒᵗˢᶠᵒʳᵈ ⁷⁵ ²⸴⁴¹⁸ / ᴮᵃᵈˢᶠᵒʳᵈ ⁷⁵ ⁰ / ᵂᵒᵒᵈˢᶠᵒʳᵈ ⁷¹ ⁶¹² / ᴮᵃᵗᶜʰᶠᵒʳᵈ ⁷¹ ²³² / ᴮᵒᵗᵗˢᶠᵒʳᵈ ⁷¹ ³¹ / ᵂᵃᵈˢᶠᵒʳᵗʰ ⁷¹ ¹ / ᴮᵒᵈˢᶠᵒʳᵈ ⁶³ ¹⁸¹ / ᵂᵒʰᶻᶠᵒʳᵈ ⁶³ ¹ / ᴮᵃᶜʰᶠᵒʳᵈ ⁶³ ⁰ / ᴮᵒᵗˢᶠᵒʳᵗ ⁶³ ⁰ / ᴮᵒᵗᶜʰᶠᵒʳᵈ ⁵⁹ ¹⁷ / ᴮᵉᵃᶜʰᶠᵒʳᵈ ⁵⁹ ² / ᴮᵒᶜʰᶠᵒʳᵈ ⁵⁰ ⁰ /
ᵂᴬᵀᔆᶠᴼᴿᴰ ᶠᵃᵐⁱˡʸ ᴺᵃᵐᵉ⠘ ᴳʳᵃᶜᵉ ᴴᵒˡˡᵒʷᵃʸ ᵂᴬᵀᔆᶠᴼᴿᴰ ᴮⁱʳᵗʰ⠘ ³ ᴺᵒᵛ ¹⁸⁸³ ᴹᵉˡᵇᵒᵘʳⁿᵉ⸴ ⱽⁱᶜᵗᵒʳⁱᵃ⸴ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ᴰᵉᵃᵗʰ⠘ ¹⁷ ᶠᵉᵇ ¹⁹⁷⁴ ᶜᵃⁿᵗᵉʳᵇᵘʳʸ⸴ ⱽⁱᶜᵗᵒʳⁱᵃ ᶠᵃᵗʰᵉʳ⠘ ᴶᵃᵐᵉˢ ᴶᵒⁿᵉˢ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴹᵒᵗʰᵉʳ⠘ ᴬⁿⁿ ᴴᵒˡˡᵒʷᵃʸ ᴺᵃᵐᵉ⠘ ᴶᵃⁿᵉ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴮⁱʳᵗʰ⠘ ¹⁸⁴⁸ ⱽⁱˡᵃ⸴ ᶠⁱʲⁱ ᴰᵉᵃᵗʰ⠘ ²⁸ ᴹᵃʸ ¹⁹³⁰ ᔆᵃⁿᵈʳⁱⁿᵍʰᵃᵐ⸴ ⱽⁱᶜᵗᵒʳⁱᵃ⸴ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ᶠᵃᵗʰᵉʳ⠘ ᴶᵒʰⁿ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴹᵒᵗʰᵉʳ⠘ ᴱˡⁱᶻᵃᵇᵉᵗʰ ᴶᵒⁿᵉˢ ᴺᵃᵐᵉ⠘ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᴱᵐⁱˡʸ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴮⁱʳᵗʰ⠘ ≤ ² ᔆᵉᵖ ¹⁸⁵⁷ ᴾᵃʳʳᵃᵐᵃᵗᵗᵃ⸴ ᴺᵉʷ ᔆᵒᵘᵗʰ ᵂᵃˡᵉˢ⸴ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ᴰᵉᵃᵗʰ⠘ ³ ᴺᵒᵛ ¹⁸⁷⁸ ᴾᵃʳʳᵃᵐᵃᵗᵗᵃ⸴ ᴺᵉʷ ᔆᵒᵘᵗʰ ᵂᵃˡᵉˢ⸴ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ᶠᵃᵗʰᵉʳ⠘ ᴴᵉⁿʳʸ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴹᵒᵗʰᵉʳ⠘ ᔆᵃʳᵃʰ ᴴᵃʳᵖᵉʳ ᴺᵃᵐᵉ⠘ ᶠˡᵒʳᵉⁿᶜᵉ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴮⁱʳᵗʰ⠘ ¹⁸⁷⁵ ᔆʸᵈⁿᵉʸ⸴ ᴺᵉʷ ᔆᵒᵘᵗʰ ᵂᵃˡᵉˢ⸴ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ᴰᵉᵃᵗʰ⠘ ¹⁰ ᔆᵉᵖᵗᵉᵐᵇᵉʳ ¹⁹⁷² ᔆᵃⁱⁿᵗ ᴸᵉᵒⁿᵃʳᵈˢ⸴ ᵂⁱˡˡᵒᵘᵍʰᵇʸ⸴ ᴺᵉʷ ᔆᵒᵘᵗʰ ᵂᵃˡᵉˢ⸴ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ᶠᵃᵗʰᵉʳ⠘ ᴴᵉⁿʳʸ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴹᵒᵗʰᵉʳ⠘ ᴸᵒᵘⁱˢᵃ ᔆᵒᵖʰⁱᵃ ᴾᵉᵖᵖᵉʳ ᴺᵃᵐᵉ⠘ ᴹʸʳᵃ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᴹᵃʳʸ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴮⁱʳᵗʰ⠘ ¹⁹¹³ ᴾᵃʳʳᵃᵐᵃᵗᵗᵃ ᴺᔆᵂ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ᴰᵉᵃᵗʰ⠘ ¹⁹⁸⁴ ᵂᵃʰʳᵒᵒⁿᵍᵃ ᴺᔆᵂ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ᶠᵃᵗʰᵉʳ⠘ ᴶᵃᵐᵉˢ ᴸᵃⁿᶜᵉˡᵒᵗ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴹᵒᵗʰᵉʳ⠘ ᴼˡⁱᵛᵉ ᴵ ᴹ ᴰᵒᵘᵍˡᵃˢˢ ᴺᵃᵐᵉ⠘ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᴱ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴮⁱʳᵗʰ⠘ <¹⁸⁸³ ᴺᔆᵂ⸴ ᴬᵁᔆ ᴰᵉᵃᵗʰ⠘ ¹⁹⁰⁷ ᴺᔆᵂ⸴ ᴬᵁᔆ ᶠᵃᵗʰᵉʳ⠘ ᴶᵃᵐᵉˢ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴹᵒᵗʰᵉʳ⠘ ᴹᵃʳʸ ᴹᵒˡᵒⁿᵉʸ ᴺᵃᵐᵉ⠘ ᴰᵒʳᵉᵉⁿ ᴶᵘⁿᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴮⁱʳᵗʰ⠘ ¹³ ᴶᵘⁿ ¹⁹³¹ ᴰᵉᵃᵗʰ⠘ ²⁹ ᴶᵘⁿ ¹⁹⁴³ ᴴᵒʳⁿˢᵇʸ⸴ ᴺᵉʷ ᔆᵒᵘᵗʰ ᵂᵃˡᵉˢ⸴ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃ ᵃᶠᵗᵉʳ ᶠᵃˡˡⁱⁿᵍ ᵈᵒʷⁿ ᵗᵒ ʰᵉʳ ᵈᵉᵃᵗʰ ⁿᵒᵗ ᵉᵛᵉⁿ ᵗʰⁱʳᵗᵉᵉⁿ ʸᵉᵃʳˢ ᵒˡᵈ ᶠᵃᵗʰᵉʳ⠘ ᴳᵉᵒʳᵍᵉ ᶠʳᵃⁿᶜⁱˢ ᴺᵒᵉ̈ˡ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴹᵒᵗʰᵉʳ⠘ ᴰᵒʳᵒᵗʰʸ ᴹᵉˡᵛⁱˡˡᵉ ᴶᵒʰⁿ ᴰᵒᵘᵍˡᵃˢ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ⁽²⁷ ᶠᵉᵇʳᵘᵃʳʸ ¹⁸⁷⁶ – ⁴ ᴰᵉᶜᵉᵐᵇᵉʳ ¹⁹¹⁵⁾ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡⁱᵃⁿ ʳᵘˡᵉˢ ᶠᵒᵒᵗᵇᵃˡˡᵉʳ ʷʰᵒ ᵖˡᵃʸᵉᵈ ʷⁱᵗʰ ᶜᵒˡˡⁱⁿᵍʷᵒᵒᵈ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ⱽⁱᶜᵗᵒʳⁱᵃⁿ ᶠᵒᵒᵗᵇᵃˡˡ ᴸᵉᵃᵍᵘᵉ ⁽ⱽᶠᴸ⁾‧
h2o 2006 S01E01 Metamorphosis S01E02 Pool Party S01E03 Catch of the Day S01E04 Party Girls S01E05 Something Fishy S01E06 Young Love S01E07 Moon Spell S01E08 The Denman Affair S01E09 Dangerous Waters S01E10 The Camera Never Lies S01E11 Sink or Swim S01E12 The Siren Effect S01E13 Shipwrecked S01E14 Surprise! S01E15 The Big Chill S01E16 Lovesick S01E17 Under the Weather S01E18 Bad Moon Rising S01E19 Hurricane Angela S01E20 Hook, Line and Sinker S01E21 Red Herring S01E22 Fish Out Of Water S01E23 In Too Deep S01E24 Love Potion #9 S01E25 Dr. Danger S01E26 A Twist in the Tail
𝑰'𝒎 𝒂 𝒎𝒆𝒓𝒎𝒂𝒊𝒅. 𝑰𝒕 𝒌𝒊𝒏𝒅𝒂 𝒌𝒊𝒍𝒍𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒍𝒊𝒇𝒆. - 𝐸𝑚𝑚𝑎 𝐺𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡
𝑰 𝒄𝒂𝒏'𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒘𝒂𝒚 𝑳𝒆𝒘𝒊𝒔, 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒊𝒇 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒎𝒆𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖. - 𝐶𝑙𝑒𝑜 𝑆𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟𝑖
ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᴳᵉⁿᵉᵃˡᵒᵍʸ ᵂⁱⁿⁱᶠʳᵉᵈ ᴱᵈⁱᵗʰ ᴱᵐᵐᵃ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ¹⁸⁸¹ ⁻ ¹⁹⁵⁴ ᴳʳᵃᶜᵉ ᴴᵒˡˡᵒʷᵃʸ ⁽ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ⁾ ᴾʰⁱˡˡⁱᵖˢ ᶜ‧ ¹⁸⁸³ ᴶᵃⁿᵉ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ¹⁸⁴⁸ ⁻ ¹⁹³⁰ ᴱᵐᵐᵃ ᴱˡⁱᶻᵃᵇᵉᵗʰ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ¹⁸⁵⁰ ⁻ ¹⁹³³ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᴱ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᶜ‧ ¹⁸⁵⁷ ᴿᵉˡᵃᵗᵉᵈ ˢᵘʳⁿᵃᵐᵉˢ⠘ ᵂᴬᵀᶠᴼᴿᴰ ⁽⁴⁹⁰⁾ ᵂᴴᴬᵀᶠᴼᴿᴰ ⁽⁵⁰⁾ ᵂᴼᴼᴰᔆᶠᴼᴿᴰ ⁽²⁴⁾ ᵂᴬᔆᴴᶠᴼᴿᴰ ⁽¹⁷⁾ ᵂᴬᵀᵀᶠᴼᴿᴰ ⁽¹⁾‧
Шарлот Уатсфорд (Британи Бърънс) Шарлотты Уотсфорд Шарлотту Уотсфорд Цхарлотте Ватсфорд Шарлотта Ватсфорд Шарлотта Уосфорд Шарлотта Уотфорд
..CWWV.......VWWO .CWWWWWWWWWO CWWWWWWWWWWO CWWWWWWWWWWO .CWWWWWWWWWO ..'CWWWWWWWWO' ...'CWWWWWWWO' ....'CWWWWWWO' ......'CWWWWWO' ......;CWWWWWO. ........CWWWWWO .........CWWWWWO ..........CWWWWWO ............'CWWWWO' .................'CWVWO' .....................CVVVO. ....................CVVVVVO. ................CMAVVVVVVAMO. ............CMAAIMVVVVVMIAAMO. .........CMMAAIIAAVVVAAIIAAMMO. .......CMAAAIIAAAAZ.ZAAAAIIAAAMO. .....CMAAIIIIIAAZ..........ZAAIIIIIAAMO ....CAAIIIIIAZ....................ZAIIIIIAAO ..'CAIIIAZ..............................ZAIIIAO' .'CIIIZ.......................................ZIIIO' 'CIIZ..........................................ZIIO' 'CIZ...........................................ZIIO' 'CIZ...........................................ZIO' .'V...............................................V' ..Y'..............................................'Y We love mermaids!!*-*
▪Уотсфорд❑
░▀▄░░▄▀ ▄▄▄██▄▄▄▄▄░▀█▀▐░▌ █▒░▒░▒░█▀█░░█░▐░▌ █░▒░▒░▒█▀█░░█░░█ █▄▄▄▄▄▄███══════
h2o series two S02E01 Stormy Weather S02E02 Control S02E03 The One That Got Away S02E04 Fire and Ice S02E05 Hocus Pocus S02E06 Pressure Cooker S02E07 In Hot Water S02E08 Wrong Side of the Tracks S02E09 Riding for a Fall S02E10 Missed the Boat S02E11 In Over Our Heads S02E12 Fish Fever S02E13 Moonwalker S02E14 Get Off My Tail S02E15 Irresistable S02E16 Double Trouble S02E17 Moonstruck S02E18 The Heat is On S02E19 The Gracie Code (1/2) S02E20 The Gracie Code (2/2) S02E21 And Then There Were Four S02E22 Bubble, Bubble, Toil and Trouble S02E23 Reckless S02E24 Three's Company S02E25 Sea Change S02E26 Unfathomable
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡛⠛⢛⣿⣿⣿⣿⡿⢿⢻⣿⡟⣛⣟⣿⡛⣿⣟⠻⢟⣛⠛⠿⣿⣿⢻⡟⢻⣟⡟⠛⣻⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢻⡟⣿⡛⣿⠟⣛⣻⣿⣿⣛⠛⣻⣿⣛⡛⠻⣻⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡟⠛⢛⠛⠛⠛⡛⠛⣛⠛⢻⣿⢛⢻⡟⡟⡛⠛⠛⡟⠛⠛⢛⣛⡟⢛⣿⣿⢿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠛⠿⣛⡛⣛⣿⡿ ⡽⠒⡿⢬⣿⣿⣿⣿⣘⣏⢩⢿⡎⠀⣈⠱⡤⠛⣿⣡⣄⣴⠞⣃⡌⣼⣿⣧⣌⠑⡈⣹⣎⢿⣙⣶⡿⣿⣦⢿⣲⣩⣝⡾⠚⡇⢩⠀⠠⡙⠛⣦⡬⠚⠲⠖⣀⣭⠻⣿⣿⡗⢿⣿⣿⣿⠿⠻⡿⠟⠉⢀⠇⠀⠈⠀⠐⠐⢢⡈⢶⡿⠲⠈⠉⡡⢟⡸⣧⣆⣰⣦⢷⣺⠿⣤⣋⣡⡝⣦⢋⣩⢥⣉⢳⣿⣷⣿⡷⠚⢁⣈⠛⠏⢶⡳⣷⣿⣩⣿⢆⣻ ⠀⠸⡷⠨⣿⣿⠿⠻⡼⣭⣳⣏⡷⣞⣹⢋⡅⢤⡞⣣⠜⢇⢦⣸⡼⣏⣿⡷⣯⣿⢿⣱⡯⣝⣯⣏⢿⣇⠸⡌⡟⢩⢍⡡⠜⠤⣉⠱⠂⢘⣓⠚⠱⢿⡎⠢⣌⠘⢧⡃⢹⣛⡮⠯⠤⠄⠀⠄⠀⠄⠀⡀⠀⠠⢄⠘⠃⠴⢳⣠⡖⡄⣁⡸⣿⣾⢤⣟⣯⣷⣿⣭⡿⡻⣽⣻⢿⣳⣬⡥⢱⣮⣳⢟⣻⣭⡍⢠⢸⡟⠄⡉⣀⣶⠀⣁⠽⣿⣶⡯⣼⣭ ⢰⣷⢷⠀⡋⢋⠀⢖⡹⠎⠑⢻⡽⣮⠼⣿⢃⣾⣽⣏⠀⠆⢠⣼⡷⣿⣋⠻⢷⣯⣟⣳⣟⡾⣼⣻⣛⣼⣟⣡⣍⣦⠈⠜⢉⢁⣠⣴⣊⢶⡁⣔⡒⠌⠛⠦⣬⣓⣦⠟⠁⠀⠀⠀⠤⠶⠶⠶⢦⠀⠀⠀⠀⠒⠈⠁⠀⠂⠢⢑⣮⡱⣎⣿⣞⣽⣶⣿⣹⣟⣻⣂⣵⡏⣸⠱⢻⣽⡷⢎⣿⡿⣯⣿⢾⣿⡥⢊⡷⣼⣌⣰⢏⡔⡌⢉⠛⠙⣃⠠⣀⠈ ⠘⡶⠻⣀⢁⠈⡝⡄⢛⠶⣂⠾⣱⣦⣿⣿⡿⢋⡿⣽⣻⢿⣿⣻⣿⡷⣿⡙⣾⣿⣿⣷⣿⣛⣿⡽⣏⣿⠶⣏⢛⡇⠐⣠⠈⡁⢀⠈⠉⠠⢉⠹⠂⣀⣴⠶⠞⠁⠀⠀⢠⠶⣞⠿⠌⠀⡄⠩⠐⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⡿⣹⣾⣿⣿⣿⣼⡟⣽⣿⣿⡇⣀⣤⣴⡟⠓⢟⠘⠉⠱⠏⠟⢻⣗⣻⣷⠹⠯⡝⣦⢀⢦⣿⣷⣬⡹⣷⡍⠦ ⠁⠀⠄⠉⠲⠀⡳⢰⡯⣿⣿⣳⣿⣿⣿⡟⣱⣯⣽⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣳⣧⣹⣾⣹⣿⣿⣿⣿⣷⡿⡏⣸⡟⣘⡿⠋⠛⠃⠀⢀⣀⣤⠐⢀⣸⠏⠁⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⡿⣟⣽⣿⠾⣛⠧⣿⣹⠿⣿⡗⣽⣯⣿⢷⣾⣷⡾⢶⡷⢠⣶⣾⡁⠉⡉⢿⣳⣏⢴⡟⣯⣷⣿⣿⣹⣿⣿⣶ ⠀⠤⠂⡠⠀⠹⣧⢹⣼⣯⣟⣿⣹⣿⣽⣯⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣿⣾⡷⣙⢎⣿⣿⣿⣿⣯⢿⣣⣁⡾⢃⠞⠀⠀⣀⡜⢋⡙⣋⠰⠀⠚⠁⠀⢠⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣮⣽⡱⠘⠎⣠⣹⡓⡀⠨⢻⣯⣷⣿⣿⣷⣼⣿⣯⣤⣻⣿⣿⣷⣶⣿⣾⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠋ ⣄⡶⠋⡑⠲⣇⢿⣾⣃⢾⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡫⢾⡽⣾⣽⣿⣄⣩⣿⣾⡿⣏⣿⣼⡟⣩⠀⡤⡀⡀⣾⠇⣴⢞⣉⠁⣄⠊⠹⠁⠀⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣷⢳⠞⣼⠇⠟⠃⠰⣦⣾⡾⠿⣿⡟⠉⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣷⣿⣿⣿⣷⣿⣍⣛⣉⡿⠟⢙ ⣿⣷⣧⣖⣶⣾⣾⣹⠻⡘⣼⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣵⣿⣳⢯⡿⣘⣿⢿⣻⣏⡛⣷⢋⡙⡟⠡⠄⠛⠿⡿⠗⣻⠯⠊⣁⣄⠉⢻⠁⠀⠀⣈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠻⣿⣿⣧⡔⠰⡞⢿⣿⢍⣅⣢⣬⣹⣵⣤⢸⣿⣿⣿⣿⡟⣿⢿⢹⡼⣿⣿⠟⢿⠿⠜⡀⠉⢹⡷⣤⣹ ⣿⣿⣿⣿⣹⣿⣿⣿⣆⠵⣏⡝⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣯⡳⢾⣽⠟⣩⣭⣾⣭⢧⡇⣀⠰⠄⡾⢟⣱⠾⣡⠂⣉⡁⠀⡍⡖⣧⡄⠀⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠂⡄⢁⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⢣⢦⠘⢶⣯⣼⣖⠻⡴⣿⣮⣿⣞⣧⣃⠿⢹⣦⣜⢩⣻⣴⠷⡌⢛⠄⣉⣿⣿⣲⣎⡤⢮⠱⡼⡴⣧⣾⣿ ⣿⣿⣙⣿⣵⣞⡿⡿⣟⡿⢶⢣⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⢹⣿⣿⡳⣏⡟⢩⣷⠟⣱⣎⡱⢏⠀⡄⣘⠚⠀⢈⡷⢞⠁⣤⡚⠁⡀⢸⣶⣏⠀⢠⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢀⠊⠤⠐⠣⡀⠀⡀⢀⠀⠈⡂⠀⢦⠑⢤⢴⠿⢿⣿⠿⠷⠟⠻⢿⣷⣻⡟⣿⡿⣿⣶⣷⢋⣿⣳⢿⠻⣯⣜⣿⡿⣷⣿⡿⣼⢿⣞⣿⣿⣻ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⠉⠐⠠⠞⢻⣦⣬⣑⡶⢿⢻⣙⡟⣞⣩⡗⣨⠹⣿⣟⣲⡿⡉⠰⠬⠙⠐⣸⢀⡇⢉⠀⢠⡾⢾⣶⣎⣧⡔⢠⣶⣿⡷⣯⠀⢸⠀⣄⠀⠀⢠⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠠⠀⠀⢀⠀⢢⣂⠘⣷⣀⢿⣦⣀⠈⠄⡀⠱⡂⠸⡆⠀⣼⡟⢭⣹⣳⣞⣷⣎⠻⣾⣭⡛⣽⢻⣍⣿⣏⣾⣳⡙⣯⣷⡟⣾⣷⡀⣀⢠⣱⡭⣎⠰⠄⣆⢠ ⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣿⡳⣶⣶⢻⡍⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣾⣿⢻⣇⡾⡯⠟⢼⣛⣹⡗⠠⢊⡜⣽⡤⢹⣿⣶⡟⣿⣯⣟⢯⣿⡙⣆⣹⣏⣼⣇⠂⡼⠀⠘⣿⣧⠈⢧⢠⣶⣶⣾⣷⣂⠀⡐⢄⠂⡄⡘⡰⣹⣧⡘⣿⣮⠹⣿⣛⣦⡀⠘⣅⠀⢳⣞⣋⡘⢂⡟⣩⣛⣞⡹⣗⢰⢫⡿⠿⣿⣟⣾⣽⡍⣿⣷⠿⣯⢷⣬⣏⡱⣇⠶⡩⡗⣼⣶⠈⠙⠈ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣻⣷⣿⣿⣿⣿⣷⣮⣿⣿⣟⡳⣝⣫⣷⢡⣱⠏⢠⠴⠊⢀⣴⣿⡳⣿⠀⣼⢿⣿⣿⣬⣿⣻⡿⡼⠑⠀⠋⢿⡏⣻⡀⢹⠀⢀⣚⣿⡇⠀⢹⣿⣿⣽⡟⣄⣐⡰⢌⠢⡑⠰⡡⢹⣿⢷⡹⢿⣷⣶⣭⣒⡇⢀⠘⢳⠠⣝⠳⣼⣿⡶⠷⡟⡛⠷⣿⣧⣶⣾⣳⡾⣟⣻⣿⣽⣿⣽⡳⣽⣾⣧⡜⠷⠿⣴⣳⢛⠿⠛⣷⡄⢀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣷⢿⣿⣏⠸⣁⠈⠁⡴⠓⣾⣿⣻⡜⠁⢚⣼⣀⣿⣿⡾⣿⣿⠟⣴⢘⣠⡾⣀⡿⠓⠺⡴⢾⣿⣿⡿⠃⠀⠸⣿⡿⢿⣶⣾⣶⣽⣯⣶⣭⠡⡑⠦⡹⣿⣿⣏⣝⡛⠿⣿⣷⣆⠊⠤⡇⢀⢻⣌⣯⡷⢄⡈⢫⠤⠉⠻⢿⠋⠙⠛⠋⠉⠙⢻⣷⣻⣷⣏⣽⣿⡞⣳⣦⣴⣯⡿⣋⣷⣿⣷⣾ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣾⣿⣿⣿⣿⡾⣌⣻⣯⠂⢰⣠⣴⡿⢷⣿⣿⢧⣀⣰⡿⠃⣿⢹⣷⣿⣿⣷⣿⡀⣾⣿⠙⡿⢤⡶⢿⠁⠀⠉⠉⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠈⠛⠿⢿⠿⠟⠀⠀⠐⡡⢒⢡⠻⣿⣿⣷⣿⣖⠈⠙⣿⣾⠀⡱⠀⠆⠿⣽⢿⣮⢷⣢⣀⡭⢂⣬⣅⣀⣀⣠⣤⣶⣏⡿⣿⣹⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢋⠴ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣟⣿⣿⡟⣻⣷⣿⣹⣟⣁⠸⠟⠛⢉⣙⣇⣴⣾⠿⢉⡌⠛⣿⡿⣿⣿⡟⢛⠓⣵⠎⡑⡺⠀⠀⢀⠀⠀⡄⢲⠟⠳⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡄⢓⠌⣢⠱⣹⢿⣿⡿⣿⣷⠀⠈⣷⠁⠐⡀⠄⣠⣿⣾⣿⣾⣋⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣶⣬⣍⣷⠹⣿⣿⣿⣿⣧⡹⢿⠿⡿⢄⡈⢾ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣯⣿⢯⣼⣿⢯⡾⣿⣿⣿⣧⠉⢡⣦⣵⣠⣟⣿⢿⢏⠾⢠⡍⡴⠋⢸⣿⣧⣿⣿⡦⢿⣿⡴⣡⡏⠀⣆⣿⠄⣶⣿⣿⣴⣲⣿⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢀⠣⠜⢢⠚⣄⢣⠱⣛⡿⣿⣿⣿⣇⡇⠘⡆⠄⠠⣔⡿⣟⣥⣽⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣶⣿⡹⠄⠏⡱⣏⡀⢘⡼⠟⢩⠁ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣽⣯⣷⢿⣿⣿⣿⢟⣿⣾⠻⠿⠛⠋⣿⣦⣨⠒⣄⡴⢃⡘⣰⣿⠟⠛⠿⣰⣯⣡⣖⠙⣧⠠⣿⡏⠀⠻⣿⣻⠏⣛⠉⠀⠀⠀⡰⣈⢆⢣⡙⢬⠃⡕⢢⠌⣣⠗⣭⣿⣿⣿⣯⣷⠀⡿⡐⢀⢢⡀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⡟⣯⣿⣿⣿⣿⣾⣴⣿⣿⡿⣿⣿⣟⣲⢘⠻⣆⠂⠑⠧⢿⡸⠙⣀⡄⠖ ⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⡿⣿⣿⣿⡿⣟⢺⣿⣿⡏⠁⡀⣾⠎⠩⠙⠛⣷⣿⡧⢊⢐⡿⠇⡀⠲⠚⣭⣾⣿⣿⢿⣿⣀⡿⢁⣶⣖⣾⣷⣦⣤⠈⢂⠀⠰⡑⡌⢆⠣⡜⢢⡙⡔⢣⠜⣴⣿⣯⢲⠯⣞⣽⣿⢾⠀⠅⣈⠛⢿⣼⣟⣷⡿⣿⡿⢻⣽⣿⡿⠿⠋⢩⣁⣻⡏⢧⣸⣿⣿⣿⡹⣾⣷⣄⠰⡖⢈⠄⢲⠳⠀⢨ ⠁⣿⠛⠋⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⡜⠆⠙⢿⣶⣼⣿⢹⣼⣷⣿⣾⣿⣷⣿⡄⠠⠀⢿⣷⣶⣿⣿⣿⠀⠞⢳⣬⣭⣬⣽⣿⣿⣿⣦⠀⠠⠉⠎⡕⡎⠱⠘⡌⢣⠚⣿⣶⣭⣷⣿⣿⣿⡏⢸⡄⠘⠛⠛⠛⠋⣥⣴⠚⣵⣿⣿⠛⠉⠀⠀⠀⣿⣿⡟⢧⣾⣽⣿⣿⣿⣷⣿⠻⣿⣦⡄⢨⡄⠻⡅⠂⠐ ⣿⣿⣶⣤⣦⣤⣴⠯⢺⣛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣆⡙⡀⠘⠠⢙⣟⠻⠿⡃⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⡄⢰⠿⢿⠛⠝⡄⠀⠘⢯⣭⣍⠋⠉⠛⠺⠋⠀⢠⠚⡴⣠⠫⢥⠓⡌⢆⣼⡿⣟⣿⣿⣿⣿⠏⣴⡿⠀⢛⡁⢀⣤⣤⡵⢶⡿⣿⡋⠁⠞⣿⠃⠀⠀⣿⣿⡇⣾⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⡖⢿⣿⣷⣞⡙⢢⣠⢄⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣫⣷⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠾⣹⢘⠃⣼⣿⣓⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡙⢧⣰⡇⠈⠀⠆⠀⠀⠼⡄⠀⠀⠙⠁⠀⠀⠀⠀⣀⠰⢣⡹⠰⣅⡛⣬⠓⣍⡺⣼⢽⣹⣿⣿⣿⣳⣾⠟⣡⢚⣗⢻⣾⢻⣿⣷⠶⣷⣌⣀⣠⡙⣼⣦⣤⡴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡦⣿⡿⣹⢩⡳⠈⢐ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣽⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣷⣚⡾⡿⣿⣿⣏⣾⣿⣻⢟⡹⡏⢿⣿⣧⠞⢿⣇⠏⠒⣦⣤⣰⡆⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⠦⡑⢎⡥⢓⡍⢦⣙⢦⡛⣜⡳⣝⢮⣻⣿⣿⣿⣿⡟⣸⠣⣹⣿⣿⣿⣿⣷⣀⢧⣤⣾⢫⢉⠛⢿⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠵⣙⣿⣿⣷⠛ ⣶⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣷⣿⡿⣧⠿⢛⣿⣿⣶⢰⡀⢿⣿⣭⡝⣿⣷⡖⣩⣿⣿⢙⡿⠀⣄⢀⣴⣶⡛⡔⢦⡙⢦⢎⡳⣜⢣⢞⣢⠽⣌⠳⡝⣮⢽⣿⣿⡿⢿⡙⢏⡗⣹⣿⣿⣿⣿⣿⠋⢱⣿⡆⠀⣻⡀⣿⢲⣿⣟⡿⠿⠟⠇⢀⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⣯⠇⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣷⣯⣿⣶⣿⣿⣿⣧⣿⣿⣿⣍⣹⣶⣉⣷⣿⣿⣿⣿⢁⣧⣼⣧⣶⣂⡑⢎⢣⡙⣎⠮⡱⢎⡳⢎⠖⣣⠎⣝⣣⢏⡾⣿⣿⣻⣷⣎⠼⡱⣍⡻⣿⣿⣿⣿⡄⠋⠹⣇⠀⢚⣿⣿⣼⣿⣿⣿⣧⡴⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠟⠛⠉⠉⠁⢀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡇⣈⣉⣽⣿⣾⣹⣷⣿⠿⢿⣿⢿⣿⣯⣿⢻⣿⣟⣟⣺⣿⣿⠀⢻⡿⢻⠈⢆⡱⢊⠖⣙⢎⡱⣋⡜⢢⠝⢦⣣⢟⡾⣿⣿⡝⣿⣿⡖⣹⠏⢁⢸⣿⣿⡾⢁⣠⣾⣿⢠⢿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⣿⣿⣿⣻⣉⣄⠰⣍⡐⠂⢀⠀⠀⠀⠀⣀⡬⣁ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣣⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣳⣟⣿⣿⣍⡈⢨⢌⠛⠿⣿⣷⣌⠑⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⠃⡞⢻⣶⣿⡇⣿⠀⣇⠰⡩⡘⠥⢎⡱⢆⡹⢌⠺⣑⣎⣞⣳⢿⣿⡘⡏⠽⣿⡓⢚⢾⣾⣿⣿⡄⠘⣳⣿⡏⢼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣗⣲⣽⡇⠉⢉⠙⠛⢷⣮⣖⣷⣀⣤⣈⡠⠀⠉⠄⢈ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣻⢿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣾⣿⡝⣯⣿⣽⣿⣿⣾⣿⡻⣶⣿⡄⠘⢿⣿⣦⣦⣭⣿⣿⣿⣿⣟⣿⢰⣇⡿⠁⣽⢳⣿⣄⢻⡤⠑⣌⠣⢎⠲⡡⢎⡌⠳⣌⠲⣬⢳⣿⣿⣧⣱⠒⡼⢁⢃⢾⣻⣿⣿⠇⣦⠿⠿⢃⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣷⣠⣆⡀⠀⡹⢦⠉⠻⢿⠿⠛⠛⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡏⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢹⣥⣿⣿⣿⣷⣶⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣈⠟⠁⢠⡟⣿⣸⣿⠘⣧⠑⠢⡑⢪⠑⣑⠢⡘⠱⡌⠳⡄⢧⢻⣿⣿⣿⠿⠲⠿⣆⣠⣽⣿⣿⣗⠠⣴⣤⡟⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠿⢃⣰⡶⠶⣤⣤⠰⡀⠏⣴⡾⠟⣻⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⢠⣿⠿⠇⠀⢸⣿⣟⣿⣳⣿⣿⣿⣿⣟⣼⢸⠋⣿⣿⣿⣷⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⢭⣿⡶⣿⣠⡿⣼⡏⠀⠙⣆⡑⠌⣂⠑⢢⠑⢌⠱⢌⠓⡘⠦⣙⡿⣿⣽⢫⠅⠒⠈⢿⣿⣹⣿⣿⡠⣽⠏⢠⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢓⣶⠶⠎⠋⢁⣤⡄⠘⢡⡄⣰⠴⠒⠞⠋⢉⣿⣾ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡏⢀⢀⡿⠁⢀⠄⠀⡼⢿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣽⣴⢟⣫⣽⣯⣭⣿⣿⣿⣼⣻⣿⣿⡿⣿⡯⠔⠉⠉⠉⠽⣿⣿⠀⠀⠀⠘⣆⠌⡀⠎⢠⠉⠤⠩⠌⡌⡁⢆⢩⡽⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠘⣿⣯⢿⣿⣷⣼⣥⣿⣿⡿⡿⡿⠿⠿⠿⠛⢯⡼⢣⡶⠾⠿⠟⠋⠚⠒⠴⢶⢃⣤⢸⡇⠀⣞⢻⠻ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢧⣿⣤⡈⠻⠆⠁⠀⣼⠛⣿⢻⣿⣻⡞⣿⣿⣾⠟⣛⣿⣇⣾⣿⣿⣿⣿⣿⢏⣾⡏⣿⡻⣿⡿⠓⠒⠒⢶⠶⢆⠤⣤⡀⢠⠀⠐⠀⠘⣧⠐⡈⠄⡈⠢⢉⠒⡠⠁⣤⠟⢡⢪⢝⡿⣿⣿⣦⣴⣹⣿⣻⣞⣿⣿⠏⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠶⠤⡿⣯⡀⢋⡀⠀⠈⣠⣶⡿⢋⠏⣀⣴⣿⡿⣽⡎⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡟⢻⣷⡿⢻⣦⣴⣿⠿⠟⣯⣾⣷⣿⣿⣿⣿⣏⣶⠿⡻⠏⠽⠟⢻⣿⠋⢉⠿⠻⢿⡝⣿⡏⠀⢆⣬⣷⡄⢱⡀⢳⠄⣙⡄⢃⠀⠀⠀⠘⣇⠀⠂⠄⢁⢂⠡⣠⠟⠃⠜⠂⠌⠒⠈⢸⣽⣿⠻⡅⠈⠻⣻⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠻⣆⠊⠙⣷⣾⣏⠵⡘⣼⣾⠋⠸⣿⣷⣿⠇⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣷⣿⣿⣿⣷⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠛⠀⣀⣤⠀⠠⣤⡄⣛⣶⡏⠸⠁⣤⣴⠛⠧⠦⣛⣭⣁⢻⡄⣧⢸⡄⠐⡿⠒⡄⠀⠀⠀⢹⣇⠀⠌⡀⣠⠾⠁⠌⠂⠐⠈⠀⠀⣠⣾⣿⣿⡷⠈⠋⠁⣙⠻⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢦⠈⢿⣿⣿⡷⢚⡿⢛⡴⠀⢿⡿⠃⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣻⠋⣰⣾⠷⠀⢀⡀⣿⣿⣧⣾⣿⣿⣿⠉⣽⣇⢀⢘⡿⠛⢿⣶⣄⣀⢹⠿⠇⠀⣿⢸⣿⢰⡇⠀⠸⡄⠀⠀⠀⠹⣆⠀⡴⠋⠀⠀⠀⣠⠴⠛⠉⠉⣽⣿⣣⣏⣴⣷⣦⣄⠤⠤⠙⢢⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢷⡈⠳⣽⡇⡎⠀⠊⢰⣶⣤⣷⡄⠚⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢁⡙⢻⣿⣿⣿⣿⣯⢘⣳⣿⢋⣼⢿⢢⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣷⣿⣿⠖⠓⠀⢀⢰⣿⣷⣟⠉⠀⠀⠀⢣⡾⢃⠏⡇⠀⠀⠘⢄⠀⠀⢀⣈⠟⠳⠶⠶⠶⠋⠁⠀⠀⣠⣾⣟⣷⠿⣴⣿⣛⣁⣠⣤⣀⣀⠒⢿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣽⢿⡿⢧⠀⠰⣾⣿⣾⣿⡇⠐⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡭⢶⣿⣿⣿⡟⣹⣿⣾⣿⣿⣆⠘⢄⣶⣾⣿⣿⣿⣻⣿⡿⠋⣸⣿⠏⠁⠀⠀⠀⠀⣿⡟⣼⣿⣅⣀⠒⠤⡈⢱⢋⡴⠀⠀⠀⠀⠈⢏⣱⡵⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⢯⣙⠻⢞⣛⣴⣿⡿⢉⡯⣥⠄⠙⠻⣦⠹⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣩⣾⣷⢿⢸⠀⢿⣿⣿⡿⠁⠀⠰ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣾⣿⣿⣿⣴⡿⠿⢯⣽⣿⣿⣾⣿⣿⣿⠾⠟⠋⢩⣥⡴⢺⡿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣧⣿⢣⣿⣿⣿⣦⣌⡑⠋⣀⠀⠀⠀⠀⠀⢚⣹⠁⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣴⣾⡿⣟⣿⢻⡿⣟⣿⢫⣿⡧⠚⠒⠂⠀⣀⠀⠈⠳⣽⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠜⣿⣿⣿⢸⠸⢰⡈⣿⣿⠁⠀⠀⠠ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⡉⡇⠀⠀⣈⣁⡿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠈⠉⡖⢳⠚⠃⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⡿⣼⢯⣗⡯⢿⣿⣿⣿⠀⠀⣷⣤⣀⡀⠀⠀⠉⠻⣀⣤⣤⣶⢾⣻⣽⢾⡯⣟⡽⣞⣯⣽⢻⣞⡯⣿⡌⠒⠘⠋⠉⠛⢿⣷⣤⡈⠛⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠘⣿⢏⡜⠀⢸⣿⡟⠉⣤⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⣹⣿⣖⣾⣿⣿⣷⣿⣿⠟⠁⠄⢠⠼⢒⠒⢃⡀⡝⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⡟⣽⣫⢾⣭⢟⣷⣫⢿⡽⢠⣿⣿⣵⣻⣻⠃⠀⠀⡸⣹⣟⡾⢯⣟⣟⡾⣯⡽⣯⣽⣻⡼⣞⡿⣾⡽⣶⣻⣦⣤⣀⣐⠒⡠⢡⠙⣷⡠⠘⠷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠂⢼⣈⣶⠖⢀⣿⡇⢸⠇⠀⠀⠃ ⣭⣭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣴⣤⣷⣾⣶⣾⣿⣿⣷⣷⣦⣶⣦⣤⣤⣼⣷⣽⣧⣿⣿⣾⣿⣾⣿⣾⣶⣿⣿⣿⣾⣯⣿⣶⣦⣾⣴⣿⣾⣽⣷⣾⣾⣷⣿⣷⣿⣷⣿⣿⣽⣿⣷⣿⣷⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⣷⣶⣷⣤⣤⣤⣴⣤⣤⣦⣶⣮⣾⣾⣷⣾⣦⣤⣼⣷⣿⣤⣿⣶⣴ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
ᴴ²ᵒ нⷩ2oͦ ██╗░░██╗██████╗░░█████╗░ ██║░░██║╚════██╗██╔══██╗ ███████║░░███╔═╝██║░░██║ ██╔══██║██╔══╝░░██║░░██║ ██║░░██║███████╗╚█████╔╝ ╚═╝░░╚═╝╚══════╝░╚════╝░↻★ █░█ ▀█ █▀█ █▀█ █▄ █▄█↻★ ░█─░█ █▀█ █▀▀█ ░█▀▀█ ─▄▀ █──█ ░█─░█ █▄▄ ▀▀▀▀↻★ ▒█░▒█ █▀█ █▀▀█ ▒█▀▀█ ░▄▀ █░░█ ▒█░▒█ █▄▄ ▀▀▀▀↻★ █▬█ ██ ↻★ █─█─█▀▄▄▀█─▄▄─█ █─▄─██▀▄██─██─█ ▀▄▀▄▀▄▄▄▄▀▄▄▄▄▀↻★ ███████████████ █─█─█▀▄▄▀█─▄▄─█ █─▄─██▀▄██─██─█ ▀▄▀▄▀▄▄▄▄▀▄▄▄▄▀↻★ ────────────────────────────────────────────── ─██████──██████─██████████████─██████████████─ ─██▒▒██──██▒▒██─██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██─██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██─ ─██▒▒██──██▒▒██─██████████▒▒██─██▒▒██████▒▒██─ ─██▒▒██──██▒▒██─────────██▒▒██─██▒▒██──██▒▒██─ ─██▒▒██████▒▒██─██████████▒▒██─██▒▒██──██▒▒██─ ─██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██─██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██─██▒▒██──██▒▒██─ ─██▒▒██████▒▒██─██▒▒██████████─██▒▒██──██▒▒██─ ─██▒▒██──██▒▒██─██▒▒██─────────██▒▒██──██▒▒██─ ─██▒▒██──██▒▒██─██▒▒██████████─██▒▒██████▒▒██─ ─██▒▒██──██▒▒██─██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██─██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██─ ─██████──██████─██████████████─██████████████─ ──────────────────────────────────────────────↻★ ██████████████████████████████████████████████ █▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▒▒▄▀▒▒██▒▒▄▀▒▒█▒▒▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▒▒█▒▒▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▒▒█ █▒▒▄▀▒▒██▒▒▄▀▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▀▒▒█▒▒▄▀▒▒▒▒▒▒▄▀▒▒█ █▒▒▄▀▒▒██▒▒▄▀▒▒█████████▒▒▄▀▒▒█▒▒▄▀▒▒██▒▒▄▀▒▒█ █▒▒▄▀▒▒▒▒▒▒▄▀▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▀▒▒█▒▒▄▀▒▒██▒▒▄▀▒▒█ █▒▒▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▒▒█▒▒▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▒▒█▒▒▄▀▒▒██▒▒▄▀▒▒█ █▒▒▄▀▒▒▒▒▒▒▄▀▒▒█▒▒▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▄▀▒▒██▒▒▄▀▒▒█ █▒▒▄▀▒▒██▒▒▄▀▒▒█▒▒▄▀▒▒█████████▒▒▄▀▒▒██▒▒▄▀▒▒█ █▒▒▄▀▒▒██▒▒▄▀▒▒█▒▒▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▄▀▒▒▒▒▒▒▄▀▒▒█ █▒▒▄▀▒▒██▒▒▄▀▒▒█▒▒▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▒▒█▒▒▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▒▒█ █▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ██████████████████████████████████████████████↻★ ╭╮╱╭┳━━━╮ ┃┃╱┃┃╭━╮┃ ┃╰━╯┣╯╭╯┣━━╮ ┃╭━╮┣━╯╭┫╭╮┃ ┃┃╱┃┃┃╰━┫╰╯┃ ╰╯╱╰┻━━━┻━━╯↻★ ┏┓╋┏┳━━━┓ ┃┃╋┃┃┏━┓┃ ┃┗━┛┣┛┏┛┣━━┓ ┃┏━┓┣━┛┏┫┏┓┃ ┃┃╋┃┃┃┗━┫┗┛┃ ┗┛╋┗┻━━━┻━━┛↻★ ╔╗─╔╦═══╗ ║║─║║╔═╗║ ║╚═╝╠╝╔╝╠══╗ ║╔═╗╠═╝╔╣╔╗║ ║║─║║║╚═╣╚╝║ ╚╝─╚╩═══╩══╝↻★ ╭╮╭┳━━━╮ ┃╰╯┃╭━╮┣━╮ ┃╭╮┣╯╭╯┃╋┃ ╰╯╰╋━╯╭┻━╯ ╱╱╱┃┃╰━╮↻★ ┏┓┏┳━━━┓ ┃┗┛┃┏━┓┣━┓ ┃┏┓┣┛┏┛┃╋┃ ┗┛┗╋━┛┏┻━┛ ╋╋╋┃┃┗━┓↻★ ╔╗╔╦═══╗ ║╚╝║╔═╗╠═╗ ║╔╗╠╝╔╝║╬║ ╚╝╚╬═╝╔╩═╝ ───║║╚═╗↻★ 🅗➋🅞★ Ⓗ②ⓞ★ 🇭​​​​​2🇴​​​​​★ H2ᴏ★ ℍ𝟚𝕠★ o↊H★ ✅︎ H̶2̶o̶+ l̶i̶n̶e̶★ H͖̠2͚͙͇o̫̟̪+ m̪̙͇u͕̪̪d͔͜★ H͒̓2̓͝͠o̽͐͝+ m̿͒̒u͆̕d͌̾★ H̴̻̪͉͌̿̚2̸̼͎͔̓͘͝o̴̟͕̙̐͛+ m̵͍̺̼̽́͠u̸͎̦͑̐̕͜d̸͇̻͐͑̈́͜★ H̷2̷o̷+ l̷i̷n̷e̷s̷★ H̲2̲o̲+ l̲i̲n̲e̲★ H⃨2⃨o⃨+★ H̳2̳o̳+★ H̅2̅o̅+ l̅i̅n̅e̅★ 𝖧𝟤𝗈★ 𝘏2𝘰★ 𝐻2𝑜★ 𝙃2𝙤★ 𝑯2𝒐★ 𝐇𝟐𝐨★ 𝗛𝟮𝗼★ 𝙷𝟸𝚘★ ℌ2𝔬★ 𝕳2𝖔★ ℋ2ℴ★ 𝓗2𝓸★ Ⲏ2ⲟ★ H2o★ 廾己ㄖ★ Ԋ2σ★ ᕼ2𝖮★ ₕ₂ₒ
ᴶᵘˢᵗ ᴬᵈᵈ ᵂᵃᵗᵉʳ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ⁴ ᴬᵁ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗⁱᵒⁿ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᴴᵃʳᵗˡᵉʸ ᵐᵉᵉᵗˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶠⁱⁿⁱˢʰᵉᵈ ʰᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉˡˢ‧ S4 E1 ᵂᵒʳˡᵈ ᴼᶠ ᵁˢ ᴱᵐᵐᵃ ᵖᵒᵛ ᴵ ˢᵗᵘᵈⁱᵉᵈ ᵃⁿᵈ ᵍᵒᵗ ᵐʸ ʰⁱᵍʰ ˢᶜʰᵒᵒˡ ᵈⁱᵖˡᵒᵐᵃ ᵒⁿˡⁱⁿᵉ ʷʰⁱˡˢᵗ ᵗʳᵃᵛᵉˡˡⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ‧ ᴿⁱᵏᵏⁱ ᵃⁿᵈ ᶜˡᵉᵒ ⁿᵒᵗᵉᵈ ᵗʰᵉʸ ʰᵃᵈ ᵇⁱᵍ ⁿᵉʷˢ ᵃⁿᵈ ˢᵃⁱᵈ ᴵ ᵐⁱᵍʰᵗ ᵇᵉ ᵗᵃᵏᵉⁿ ᵃᵇᵃᶜᵏ ᵃᵗ ᶠⁱʳˢᵗ‧ ᴬᵖᵖᵃʳᵉⁿᵗˡʸ ᵗʰᵉ ᵃⁿⁿᵒᵘⁿᶜᵉᵐᵉⁿᵗˢ ⁿᵒᵗ ᵗᵒ ᵇᵉ ˢᵖᵒᵏᵉⁿ ʲᵘˢᵗ ᵒᵛᵉʳ ᵗʰᵉ ᵖʰᵒⁿᵉ‧ ᵀʰᵉʸ ʷᵃⁿᵗ ᵗᵒ ᵗᵃˡᵏ ⁱⁿ ᵃ ˢᵃᶠᵉˡʸ ˢᵉᶜᵘʳᵉ ᵖʳⁱᵛᵃᵗᵉ ᵖˡᵃᶜᵉ ʷʰᵉʳᵉ ⁿᵒⁿᵉ ᶜᵃⁿ ᵒᵛᵉʳʰᵉᵃʳ⸴ ˢᵒ ᴵ'ᵐ ᵍᵘᵉˢˢⁱⁿᵍ ⁱᵗ ʰᵃˢ ᵗᵒ ᵈᵒ ʷⁱᵗʰ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈⁿᵉˢˢ‧ ᴮᵉˡˡᵃ ᵖᵒᵛ "ᴱᵐᵐᵃ ʲᵘˢᵗ ⁿᵒᵗⁱᶠⁱᵉᵈ ᵘˢ" ˢᵃʸˢ ᶜˡᵉᵒ‧ "ᔆʰᵉ'ˢ ᵒⁿ ʰᵉʳ ʷᵃʸ ᵇᵃᶜᵏ‧‧‧" ᴿⁱᵏᵏⁱ ˢᵐⁱˡᵉᵈ ᵃᵗ ᶜˡᵉᵒ‧ "ᴱᵐᵐᵃ?" ᵀʰᵉʸ ⁿᵒᵗⁱᶜᵉᵈ ᵐʸ ᵖᵘᶻᶻˡᵉᵈ ᵉˣᵖʳᵉˢˢⁱᵒⁿ‧ "ᴸᵉᵗ'ˢ ᵗᵉˡˡ ᴮᵉˡˡᵃ; ʷᵉ ᶜᵃⁿ ᵉˣᵖˡᵃⁱⁿ ᵗᵒ ᴱᵐᵐᵃ ʷʰᵒ ᴮᵉˡˡᵃ ⁱˢ ʷʰᵉⁿ ˢʰᵉ ᶜᵒᵐᵉˢ‧" ᶜˡᵉᵒ ⁿᵒᵈᵈᵉᵈ ⁱⁿ ᵃᵍʳᵉᵉᵐᵉⁿᵗ‧ "ᵂᵉ ᵗᵒᵒᵏ ᴬ ʲᵒʸʳⁱᵈᵉ ᵒⁿ ᵃ ᵇᵒᵃᵗ ʷʰⁱˡˢᵗ ˢᵗʳᵃⁿᵈᵉᵈ; ᴵ ˢᵗᵘᵐᵇˡᵉᵈ ⁱⁿ ᵃⁿᵈ ᶠᵉˡˡ⸴ ˢᵒ ᵇᵒᵗʰ ᴱᵐᵐᵃ ᵃⁿᵈ ᴿⁱᵏᵏⁱ ᶜᵃᵐᵉ ᵃᶠᵗᵉʳ‧ ᵂᵉ ᶜᵒᵘˡᵈⁿ'ᵗ ᵃˡˡ ᵗʰʳᵉᵉ ᵒᶠ ᵘˢ ᶜˡⁱᵐᵇ ᵇᵃᶜᵏ ᵘᵖ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ⸴ ˢᵒ ʷᵉ ʷᵉⁿᵗ ᵘⁿᵈᵉʳʷᵃᵗᵉʳ ʷʰᵉʳᵉ ᵗʰᵉ ᵛᵒˡᶜᵃⁿᵒ ˡᵉᵃᵈˢ‧ ᴵᵗ ʷᵃˢ ᵃ ᶠᵘˡˡ ᵐᵒᵒⁿ⸴ ᵃⁿᵈ ᴵ'ᵐ ᵖʳᵉᵗᵗʸ ˢᵘʳᵉ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ ᵍᵘᵉˢˢ ʷʰᵃᵗ ʰᵃᵖᵖᵉⁿᵉᵈ‧‧‧" ᶜˡᵉᵒ ᵉˣᵖˡᵃⁱⁿᵉᵈ‧ "ᵀʰᵉ ᵗʰʳᵉᵉ ᵒᶠ ʸᵒᵘ ᵇᵉᶜᵃᵐᵉ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ‧‧‧" "‧‧‧ᴮⁱⁿᵍᵒ!" ᴿⁱᵏᵏⁱ ˢᵃⁱᵈ‧ "ᔆʰᵉ ˡᵉᶠᵗ ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ʷᵉ ᵉⁿᶜᵒᵘⁿᵗᵉʳᵉᵈ ʸᵒᵘ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ‧" * ᴺᵒᵗ ʳᵉᵃˡ; ᴵ ᵈᵒ ⁿᵒᵗ ᵒʷⁿ ᵃⁿʸ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᶜʰᵃʳᵃᶜᵗᵉʳˢ ᵃⁿᵈ/ᵒʳ ᵃˢˢᵒᶜⁱᵃᵗⁱᵒⁿˢ ᵀʰᵉ ᶠᵃⁿ ᶠⁱᶜᵗⁱᵒⁿ ⁱˢ ʲᵘˢᵗ ˢᵒᵐᵉᵗʰⁱⁿᵍ ᴵ ᶜᵃᵐᵉ ᵘᵖ ʷⁱᵗʰ ⁽ᶠᵒʳ ᶠᵘⁿ⁾
h2o series 3 S03E01 The Awakening S03E02 Jungle Hunt S03E03 Keep Your Enemies Close S03E04 Valentine's Day S03E05 Big Ideas S03E06 Secrets & Lies S03E07 Happy Families S03E08 Kidnapped S03E09 The Sorcerer's Apprentice S03E10 Revealed S03E11 Just a Girl at Heart S03E12 Crime & Punishment S03E13 To Have & To Hold Back S03E14 Mermaid Magic S03E15 Power Play S03E16 The Dark Side S03E17 A Magnetic Attraction S03E18 Into the Light S03E19 Breakaway S03E20 Queen for a Day S03E21 The Jewel Thief S03E22 Mako Masters S03E23 Beach Party S03E24 Too Close for Comfort S03E25 A Date With Destiny S03E26 Graduation
ᴵᶠ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵃ ᵀᵒᵐᵇˢᵗᵒⁿᵉ ᵀᵒᵘʳⁱˢᵗ⸴ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵃʷᵃʳᵉ ᵗʰᵃᵗ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳⁱᵉˢ ᵃʳᵉ ʳⁱᶜʰ ʳᵉᵖᵒˢⁱᵗᵒʳⁱᵉˢ ᵒᶠ ʰⁱˢᵗᵒʳʸ⸴ ᵃʳᵗ⸴ ᵃʳᶜʰⁱᵗᵉᶜᵗᵘʳᵉ⸴ ᵃⁿᵈ ˢᵗᵒʳⁱᵉˢ‧ ᵀʰⁱˢ ᵀʳᵃⁱˡ ⁱˢ ᵃ ᶜʳᵉᵃᵗⁱᵛᵉ ʷᵃʸ ᵗᵒ ᶜᵒᵃˣ ᵒᵗʰᵉʳˢ ⁱⁿᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵍʳᵃᵛᵉʸᵃʳᵈ ᶠᵒʳ ᵃ ᶜʰᵃⁿᶜᵉ ᵗᵒ ᵉˣᵖˡᵒʳᵉ ʷʰᵃᵗ ⁱˢ ʳᵉᵃˡˡʸ ᵗʰᵉʳᵉ ᵃⁿᵈ ᵃᵈᵐⁱʳᵉ ᵗʰᵉ ᵐᵒⁿᵘᵐᵉⁿᵗˢ ᵃⁿᵈ ˢᵗᵒʳⁱᵉˢ ᵒᶠ ᵗʰᵒˢᵉ ʷʰᵒ ʰᵃᵛᵉ ᵍᵒⁿᵉ ᵇᵉᶠᵒʳᵉ‧ ᴾʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᴶᵒʰⁿ ᶠ‧ ᴷᵉⁿⁿᵉᵈʸ ˢᵃⁱᵈ⸴ “ᴬ ⁿᵃᵗⁱᵒⁿ ʳᵉᵛᵉᵃˡˢ ⁱᵗˢᵉˡᶠ ⁿᵒᵗ ᵒⁿˡʸ ᵇʸ ᵗʰᵉ ᵐᵉⁿ ⁱᵗ ᵖʳᵒᵈᵘᶜᵉˢ ᵇᵘᵗ ᵃˡˢᵒ ᵇʸ ᵗʰᵉ ᵐᵉⁿ ⁱᵗ ʰᵒⁿᵒʳˢ⸴ ᵗʰᵉ ᵐᵉⁿ ⁱᵗ ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳˢ‧” ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳⁱᵉˢ ᵃʳᵉ ᵃʳᵗ⸴ ʰⁱˢᵗᵒʳʸ⸴ ᵍᵉⁿᵉᵃˡᵒᵍʸ⸴ ᶜˡᵃˢˢ⸴ ʳᵉˡⁱᵍⁱᵒⁿ ᵃˡˡ ʳᵒˡˡᵉᵈ ⁱⁿᵗᵒ ᵒⁿᵉ‧ ᴺᵒʷ⸴ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ ‘ᵛⁱˢⁱᵗ’ ᵃ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳʸ ᵒⁿ ˡⁱⁿᵉ‧ ᵂʰⁱˡᵉ ⁱᵗ’ˢ ⁿᵒᵗ ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ ᵃˢ ˢᵗʳᵒˡˡⁱⁿᵍ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᵃ ʷⁱⁿᵈʸ ᵃᵘᵗᵘᵐⁿᵃˡ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳʸ⸴ ˢᵉᵃʳᶜʰⁱⁿᵍ ᶠᵒʳ ᵃⁿ ᵃⁿᶜᵉˢᵗᵒʳ’ˢ ᵍʳᵃᵛᵉ⸴ ⁱᵗ ᵈᵒᵉˢ ᵐᵃᵏᵉ ˢᵉⁿˢᵉ ⁱᶠ ᵗⁱᵐᵉ ᵒʳ ᶠⁱⁿᵃⁿᶜᵉˢ ᵃʳᵉ ʰᵒˡᵈⁱⁿᵍ ʸᵒᵘ ᵇᵃᶜᵏ ᶠʳᵒᵐ ᵐᵃᵏⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ᵗʳⁱᵖ‧ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ ˢᵗⁱˡˡ ˡᵒᶜᵃᵗᵉ ᵃⁿ ᵃⁿᶜᵉˢᵗᵒʳ’ˢ ᶠⁱⁿᵃˡ ʳᵉˢᵗⁱⁿᵍ ᵖˡᵃᶜᵉ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ⁱⁿᵗᵉʳⁿᵉᵗ⸴ ᶜᵒᵐᵖˡᵉᵗᵉ ʷⁱᵗʰ ᵃ ᵖʰᵒᵗᵒ⸴ ᵒⁿ ˢⁱᵗᵉˢ ˢᵘᶜʰ ᵃˢ ᶠⁱⁿᵈᵃᵍʳᵃᵛᵉ‧ᶜᵒᵐ ᵃⁿᵈ ⁱⁿᵗᵉʳᵐᵉⁿᵗ‧ᶜᵒᵐ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳʸ ᵒᶠᶠᵉʳⁱⁿᵍ ˢᵒᵐᵉᵗʰⁱⁿᵍ ᶠᵒʳ ᵉᵛᵉʳʸᵒⁿᵉ; ʰⁱˢᵗᵒʳʸ⸴ ᵃʳᶜʰⁱᵗᵉᶜᵗᵘʳᵉ⸴ ᵃʳᵗ⸴ ʷᵃˡᵏⁱⁿᵍ ᵗᵒᵘʳˢ ᵃⁿᵈ ⁿᵃᵗᵘʳᵉ⸴ ᵃˡˡ ⁱⁿ ᵃ ˢᵉʳᵉⁿᵉ ᵃⁿᵈ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ ˢᵉᵗᵗⁱⁿᵍ‧ ᴰᵃⁿ ᵂⁱˡˢᵒⁿ⠘ ᴵ ˢᵗᵃʳᵗᵉᵈ ᶜᵒˡˡᵉᶜᵗⁱⁿᵍ ⁱⁿᶠᵒʳᵐᵃᵗⁱᵒⁿ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ᶠᵃᵐⁱˡⁱᵉˢ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ʷʰᵒ ᵃʳᵉ ᵇᵘʳⁱᵉᵈ ᵗʰᵉʳᵉ‧ ᴬ ˡᵒᵗ ᵃᵇᵒᵘᵗ ʰᵒʷ ᵗʰᵉʸ ᵈⁱᵉᵈ ᵃⁿᵈ ʰᵒʷ ᵗʰᵉʸ ˡⁱᵛᵉᵈ⸴ ˢᵒ ⁱᵗ’ˢ ᵏⁱⁿᵈ ᵒᶠ ᶠᵃˢᶜⁱⁿᵃᵗⁱⁿᵍ‧ ᴺᵒᵗ ᵒⁿˡʸ ᵈᵒ ʷᵉ ʰᵃᵛᵉ ᵇᵘʳⁱᵃˡ ⁱⁿᶠᵒʳᵐᵃᵗⁱᵒⁿ ᵒⁿ ᵗʰᵒᵘˢᵃⁿᵈ ᵒᶠ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ⸴ ʷᵉ ʰᵃᵛᵉ ʷʰᵃᵗ ᵗʰᵉʸ ᵈⁱᵈ ᶠᵒʳ ᵃ ˡⁱᵛⁱⁿᵍ ᵗʰᵉⁱʳ ʳᵉˡᵃᵗⁱᵛᵉˢ⸴ ʷᵉ ʰᵃᵛᵉ ᵃˡˡ ᵏⁱⁿᵈˢ ᵒᶠ ⁱⁿᶠᵒʳᵐᵃᵗⁱᵒⁿ⸴ ᶜᵒᵒˡ ˢᵗᵒʳⁱᵉˢ‧ ᵀʰᵃᵗ’ˢ ᵗʰᵉ ʰⁱˢᵗᵒʳʸ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ˢᵗᵘᶠᶠ ᴵ ˡⁱᵏᵉ‧ ᴵ ˡᵒᵛᵉ ⁱⁿᶠᵒʳᵐᵃᵗⁱᵒⁿ ᵃⁿᵈ ᴵ ʰᵃᵗᵉ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ⁱⁿᶠᵒʳᵐᵃᵗⁱᵒⁿ ᵈⁱᵉ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ‧ ᴵ ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳ ʷᵃˡᵏⁱⁿᵍ ᵃˡᵒⁿᵍ ᵗʰᵉ ᵍʳᵃᵛᵉˢ ᵃⁿᵈ ᵇᵉⁱⁿᵍ ᶠᵃˢᶜⁱⁿᵃᵗᵉᵈ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉ ⁿᵃᵐᵉˢ ᴬˡᵒʸˢⁱᵘˢ⸴ ᴱᵈʷⁱⁿᵃ⸴ ⱽⁱᶜᵗᵒʳⁱᵃ⸴ ᴺᵃᵗʰᵃⁿⁱᵃˡ‧ ᵀʰᵉʸ ᵃˡˡ ˢᵒᵘⁿᵈᵉᵈ ᶜʰᵃʳᵐⁱⁿᵍ ʸᵉᵗ ᵒˡᵈ ᶠᵃˢʰⁱᵒⁿᵉᵈ‧ ᴬˢ ᴵ ᶠⁱᵍᵘʳᵉᵈ ᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ᵃᵍᵉˢ ᵒᶠ ᵈᵉᵃᵗʰ ᶠʳᵒᵐ ᵗʰᵒˢᵉ ˢᵗᵒⁿᵉˢ⸴ ᴵ ʷᵒⁿᵈᵉʳᵉᵈ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ˡⁱᵛᵉˢ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ʷⁱᵗʰ ʷʰᵒˢᵉ ⁿᵃᵐᵉˢ‧ ᴴᵃᵈ ᵗʰᵉʸ ᵐᵃʳʳⁱᵉᵈ? ᴰⁱᵈ ᵗʰᵉʸ ʰᵃᵛᵉ ᶜʰⁱˡᵈʳᵉⁿ? ᴴᵃᵈ ᵗʰᵉʸ ᵇᵉᵉⁿ ʰᵃᵖᵖʸ? ᴴᵃᵈ ᵗʰᵉʸ ʰᵃᵈ ᵃ ᵍᵒᵒᵈ ˡⁱᶠᵉ? ᴬⁿᵈ ᵗʰᵉⁿ ᵗʰᵉʳᵉ ʷᵉʳᵉ ᵗʰᵉ ᵉᵖⁱᵗᵃᵖʰˢ⠘ ᴰᵉᵃʳ ᴮʳᵒᵗʰᵉʳ⸴ ᴿᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳᵉᵈ ᴬᵘⁿᵗ⸴ ᴮᵉˡᵒᵛᵉᵈ ᵂⁱᶠᵉ⸴ ᵃⁿᵈ ᴼᵘʳ ᴮᵃᵇʸ – ᵗʰᵒˢᵉ ʷᵉʳᵉ ᵗʰᵉ ˢᵗᵒⁿᵉˢ ᵗʰᵃᵗ ᵃˡʷᵃʸˢ ᵍᵃᵛᵉ ᵐᵉ ᵖᵃᵘˢᵉ‧ ᴵᵗ ʷᵃˢ ᵗʰᵉ ʳᵉᵃˡⁱᶻᵃᵗⁱᵒⁿ ᵗʰᵃᵗ⸴ ʸᵉˢ⸴ ᶜʰⁱˡᵈʳᵉⁿ ᵉᵛᵉⁿ ᶜᵒᵘˡᵈ‧ ᔆᵒ ʷʰᵉⁿ ˢᵒᵐᵉᵒⁿᵉ ᶜᵒᵐᵉˢ ᵒᵘᵗ ʰᵉʳᵉ ᵃⁿᵈ ᵛⁱˢⁱᵗˢ ᵃ ᵍʳᵃᵛᵉ⸴ ᴵ ᶜᵃⁿ ˢᵃʸ⸴ ʸᵒᵘ ᵏⁿᵒʷ⸴ ⁵⁰ ʸᵉᵃʳˢ ᵃᶠᵗᵉʳ ˢᵒᵐᵉᵒⁿᵉ’ˢ ᵖᵃˢˢᵉᵈ ᵃʷᵃʸ⸴ ⁱᵗ’ˢ ᵏⁱⁿᵈ ᵒᶠ ᶜᵒᵒˡ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵃᵇˡᵉ ᵗᵒ ᵗᵉˡˡ ᵗʰᵉᵐ ᵃ ˢᵗᵒʳʸ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ᵖᵉʳˢᵒⁿ⸴ ˢᵒᵐᵉ ˡⁱᵗᵗˡᵉ ˢᵒᵐᵉᵗʰⁱⁿᵍ ᵗʰᵉʸ ᵈⁱᵈ ⁿᵒᵗ ᵏⁿᵒʷ‧ ᴬⁿᵈ ʸᵒᵘ ʲᵘˢᵗ ʷᵒⁿᵈᵉʳ ʷʰᵒ ᵗʰᵉʸ ʷᵉʳᵉ‧ ᴵ ᵗʰⁱⁿᵏ ʷᵉ ᵒʷᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵗʰᵉⁱʳ ʰⁱˢᵗᵒʳʸ‧ ᵀʰⁱˢ ᵃᵖᵖˡⁱᵉˢ ⁿᵒᵗ ᵒⁿˡʸ ᵗᵒ ᵗʰᵒˢᵉ ʷʰᵒ ʰᵃᵛᵉ ʳᵉᶜᵉⁿᵗˡʸ ᵖᵃˢˢᵉᵈ ᵇᵘᵗ ᵃⁿᶜᵉˢᵗᵒʳˢ ᶠʳᵒᵐ ᵍᵉⁿᵉʳᵃᵗⁱᵒⁿˢ ᵇᵃᶜᵏ‧ ᵀʰᵉ ᴵⁿᵗᵉʳⁿᵉᵗ ᵐᵃᵏᵉˢ ᵈᵉᵗᵉᶜᵗⁱᵛᵉ ʷᵒʳᵏ ᵐᵒʳᵉ ᵖᵒˢˢⁱᵇˡᵉ ᵃⁿᵈ ᵐᵘᶜʰ ᵉᵃˢⁱᵉʳ ⁿᵒʷ‧ ʸᵒᵘ’ˡˡ ᵇᵉ ˢᵘʳᵖʳⁱˢᵉᵈ ʷʰᵃᵗ ⁱˢ ᵒᵘᵗ ᵗʰᵉʳᵉ‧
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⣿⣷⣤⣄⣀⣀⣠⣤⣾⣿⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⠟⠉⠀⠈⠙⢷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡾⠋⠁⠀⠉⠻⣿⣿ ⣿⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿ ⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿ ⣿⣿⣿⣶⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣶⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⡃⠀⠀⠀⠀⢰⡟⡖⢐⣿⠃⢓⠀⠒⡀⢀⣶⠋⠁⣰⣟⣿⣿⡿⠋⣩⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣦⣬⣦⡙⠫⡛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡐⠀⠀⠀⠀⣺⢏⢃⣾⡿⡸⣼⡿⠀⢠⣿⡿⠀⣌⣱⣿⣿⠟⢁⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⡙⢿⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⡟⣨⢼⣿⡷⢁⡧⠁⢠⣿⡿⢁⡼⣞⣿⣿⠋⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡑⣌⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⡀⠀⢰⠃⡇⣀⡿⠁⣾⠁⢀⣿⡿⢧⣿⣹⣾⣿⣿⣦⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣋⠷⣭⢻⡝⣯⢟⣻⣛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡿⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠈⠆⠠⢁⠂⡽⢩⣿⡇⡔⠃⠀⣾⣿⣙⡾⢧⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⢧⠏⡜⠤⢃⠜⠢⢏⠲⡍⡞⢥⡻⢽⣻⣿⣿⣞⣿⣷⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢁⠂⠑⠂⡁⡞⣹⣿⠂⠃⠀⣸⣿⢁⣾⡝⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⡘⠀⠒⡈⣠⠙⡈⢳⠘⣨⢃⡝⣮⡟⣿⠛⣯⢻⣿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠢⠈⠅⠂⣱⣏⣿⡏⠀⠀⣰⣿⠇⣾⡳⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⡍⢆⠡⣌⣤⣴⣤⣧⣘⢢⡙⢤⠫⣜⢣⣟⣿⢀⣿⣽⣿⣷⠨⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⢀⢃⠀⣟⡚⡿⡇⠀⣰⣿⠿⣾⢯⣗⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢣⠙⡌⢒⢋⡉⣄⣠⣌⣙⠻⠿⣆⠂⣱⣬⣷⠿⢿⣦⣿⣿⣿⣿⣋⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⡂⢎⠠⣟⣿⠟⠀⣴⣻⣾⢷⣿⢾⣽⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣈⠒⡈⠦⠽⣾⡟⠛⠫⣿⣟⠰⠀⣼⣾⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⡌⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠠⢑⡃⢀⣾⡿⡆⡼⣣⣿⣯⣿⣿⣻⣞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢂⠱⢀⠒⡰⢈⡙⡝⢾⠿⡓⠬⣡⢻⣿⣷⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡰⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢐⠸⠀⢀⡿⡵⢃⣼⣿⣿⣿⣿⣷⣳⢯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣎⠱⡈⠤⢁⠢⠔⣍⠎⡔⠡⢣⡔⣫⣿⣿⣷⣏⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣗⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢌⡃⠀⠸⢡⠐⢢⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠓⡌⡐⠂⡌⠌⡄⢋⡌⢇⢣⣈⢡⣻⣿⢿⡾⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠈⢯⣬⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢊⡔⢠⠓⡠⣬⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡱⢂⠅⠡⠐⠠⢈⠐⡌⢎⣍⣱⢾⣿⢏⡻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡦⣕⣷⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠉⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠁⠉⠀⡉⣰⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠩⠌⢂⠁⠄⢀⣦⣴⣾⡾⣭⣿⣿⣏⠷⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⡟⢷⢬⣟⡮⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⢀⠠⢀⠄⡀⠤⢐⣈⢦⢵⣻⣞⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡈⠆⡈⠄⠂⡉⠔⡚⠷⡛⢞⣻⡿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢝⢳⣮⣳⣶⣿⡲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡅⢢⢂⡅⢊⡔⣨⠲⣍⣞⣲⡽⣞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣴⣈⡁⠄⡘⠄⢣⠙⣎⢶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣜⣔⣻⣟⣿⡿⣿⣿⣾⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡥⢃⠦⡘⢤⠘⢤⢓⣿⣯⢷⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⡉⢛⠶⡶⣬⣆⣽⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣯⣿⣇⠉⣛⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢇⡚⢤⠓⡌⡒⢌⣾⡿⣽⢾⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡅⢎⠰⠡⠏⡽⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣦⣏⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢧⡙⢦⡙⡰⢩⡒⣯⢳⢏⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣛⠤⢃⠑⡌⢖⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣵⢭⡿⣿⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢦⡙⢆⡣⢕⠣⡙⢮⣻⣌⡿⣏⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢷⣯⠳⡌⠰⡘⢮⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢦⣾⣋⠟⠻⡷⢿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢦⡙⢦⠱⣊⠵⡱⢌⢷⣮⠿⣽⢿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣞⡷⢌⠱⡘⢦⢟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢯⡉⠘⠒⢧⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡇⡜⢆⡫⢔⢣⠒⡭⢎⡳⣟⣯⢿⣾⡻⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⡟⡄⠂⢌⣫⡞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠲⡓⣄⠳⣮⡉⠫⠙⠋⠋ ⡓⢬⢣⡑⢎⠦⡙⣌⠫⠘⠁⡞⡰⢯⠑⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣾⣱⣶⣞⠱⡙⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡧⢏⣟⣳⣷⣿⣄⠙⢷⡅⠀⠀⠀ ⡙⢆⠣⣜⠸⠈⠀⠀⠀⢀⠐⢬⠑⠆⣼⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡿⠃⢈⠛⢛⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢡⣿⢛⡍⢰⢸⢹⣦⢸⠿⣆⠀⠄ ⡹⢌⠳⣈⠧⠁⠀⠄⡡⢀⠨⢂⢉⠒⣾⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣯⠞⢠⠁⢆⡘⢄⡋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⡂⢷⣹⢛⠰⠺⢌⣿⡽⡸⣼⡀⠀ ⡑⢎⡱⢌⠜⠀⠀⢂⠀⢄⠊⠄⢀⡘⣿⣽⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⡌⢂⠍⢢⠜⢢⡑⢺⣿⣿⣿⢾⡷⣿⣿⣿⢿⣿⢯⡏⠰⡁⣦⢿⡜⠈⣃⢾⠏⣹⣵⣻⣧⠂ ⡘⠦⡑⢎⠀⠀⠐⡀⠂⢈⠌⠀⢢⠙⢦⢿⣿⣿⣳⣻⣯⣟⡷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠄⠣⠘⡄⢊⠥⡘⢥⠺⣿⣿⣿⡜⢹⡿⢉⠎⣿⣯⣜⢡⡐⢹⢘⣼⢸⣵⡟⠀⣿⢱⣻⣹⡀ ⢌⢣⡙⠤⠀⠈⢐⠀⠀⠥⠈⠔⠣⠘⢸⢾⡷⣿⡧⣿⡗⢮⢽⡻⣽⣞⢿⣏⣹⣟⡿⠀⡁⢎⠰⢡⢎⡱⢊⡕⣻⣿⣟⠳⣄⢻⡄⢮⢹⡿⣿⡦⢌⡏⡿⠂⢸⣿⢃⡾⢣⢧⣿⣯⡄ ⠌⣄⠙⡄⠀⠀⠀⠈⠀⡁⠄⠙⡄⢡⣟⠸⣿⣟⢻⣿⣿⠸⣄⡿⣿⡌⣧⢿⣻⡛⠤⢠⠈⡄⠹⣄⡌⢣⢇⣼⢟⠌⢿⣄⡈⠛⠿⣼⣇⣧⣿⣿⢿⣈⡧⡟⢸⣿⣸⠠⢹⣼⣿⣧⣇ ⠸⣄⢋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣅⠊⡱⢀⣸⠁⠠⣿⣼⢊⣿⣏⠻⢮⣽⣷⢻⣼⣳⢧⡻⣜⠠⢣⠜⣱⣦⣹⡷⠟⠑⠁⠀⠀⠉⠛⠛⠿⠖⠺⣿⣯⣿⡟⡟⢀⠀⣸⣷⠏⣂⣿⡻⡼⣷⣻ ⡑⢢⢃⠀⠈⠠⠀⠀⠠⠐⢠⠡⠀⣻⠀⢰⢻⢸⡘⣏⢳⠀⠙⣯⡉⣛⡛⢛⠛⠓⠛⠚⠓⠛⠋⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡜⣤⡼⣿⣿⣣⠀⠸⣁⣿⣿⠢⣽⡏⣱⢿⣟⣷ ⢌⠣⡌⠀⢡⠀⡃⠀⠀⢃⠢⡱⢀⣿⠀⠈⠀⠻⢘⢸⡄⠀⢉⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢡⠘⡴⣘⡻⣿⣿⠂⠁⣖⣿⣿⢟⣩⡶⢯⢻⠼⣯ ⢌⠳⢌⠀⢡⠒⡀⠀⠀⢀⠰⡁⠞⣧⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠈⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢄⢃⡞⣽⣳⣟⢫⠃⠈⣼⣿⣿⣯⠓⣜⢣⢏⡾⣱ ⢌⠣⢎⠀⢐⠂⠥⠀⠀⣀⠲⣄⣩⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠡⢈⠲⣘⢷⣿⢸⡁⠀⠀⢿⣿⣿⣿⡱⢌⡳⢎⡵⣗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⠀⠈⠛⠻⠿⠿⠟⠛⠁⠀⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⣠⣶⣿⣷⣦⡈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢁⣴⣾⣿⣶⣄⠀⠀ ⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀ ⠀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠀ ⠀⠀⠀⠉⠉⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠉⠉⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Stuff I am not: ⚫ man ⚫ woman 🔘 ordinary girl Stuff I am: ✔️ From the deep blue underworld
/:.:, O \::/ o /|` _ ' sSSs /:| \\__\_SSSs/::| ,sSSs `--((S\SSSs/ ,SSSS_/ ,_ SS\\SSSs sS/`))\// sSS//SSs S//|_(\/ `Ss' sSSs, S\\|::\ _, \_SSSS, SS` \:| \\/((`\Ss \|__ ._ \/)_|\\Ss /:::\ \ `-.-""' ///SS \:`'` /_.-'`-==-' ' 'SSs
🧜🏼‍♀️🖤❄️ 🧜🏼‍♀️🖤❄️
h2o Просто Добавь воды! Русалки моко! 26 Jul 2012 at 12:14 pm Эллиот" www.myspace.com/trentsullivan www.facebook.com/profile.php?id=1387582870 www.facebook.com/trent.s114 "Ким" 1. www.myspace.com/cleomassey 2. www.facebook.com/cleo.massey 3. www.facebook.com/pages/Cleo-Rose-Massey/134694046575978 4. www.cleomassey.com/ 5. https://twitter.com/#!/CleoRoseMassey Сайт матери: 1. www.annawatersmassey.com.au/ 2. www.facebook.com/anna.watersmassey 3. www.facebook.com/AnnaWatersMasseyActorVocalist (мама) 4. https://twitter.com/#!/AnnaWatersMasse Страница на ютуб члена семьи Клио Месси - Stephen Massey: www.youtube.com/user/sundayarvoproduction Кариба 1. www.myspace.com/caribaheine 2. www.facebook.com/profile.php?id=661238319 Мама Карибы Хейн www.facebook.com/michelle.heine Брат Карибы www.facebook.com/heine.kyle "Зейн" 1. www.myspace.com/burgessabernethy 2. www.facebook.com/burgess.abernethy "Шарлотта" 1. www.myspace.com/brittanybyrnes 2. www.facebook.com/brittanybyrnes 3. www.facebook.com/brittanybyrnesinthailand 4. www.youtube.com/user/brittbyrnes "Льюис" www.myspace.com/angusmclaren www.facebook.com/profile.php?id=100001278744591 "Нейт" 1. www.myspace.com/jamietimony 2. www.facebook.com/jamie.timony Брат, Бен Тимони www.facebook.com/profile.php?id=553682515 Клер Холт twitter.com/#!/MissClaireHolt Ballet Imperial (первая муз.группа Нейта и Льюиса) www.myspace.com/balletimperial The Rapids (нынешняя муз.группа Нейта и Льюиса) 1. www.myspace.com/rapidstheband 2. rapidstheband.bandcamp.com/ 3. www.facebook.com/Rapidstheband 4. https://twitter.com/#!/wearerapids www.facebook.com/thesenewsouthwhales (группа Джейми) www.facebook.com/pages/BOGEY-LOWENSTEINS/206890416021.. (группа Бена, Ангуса и Джордан) Элис Хантер (Тиффани) www.facebook.com/profile.php?id=1659316391 Отец Элис Хантер www.myspace.com/troylhunter Фиби Тонкин www.facebook.com/phoebejt www.facebook.com/profile.php?id=100002629081146 (под вопросом) twitter.com/#!/1PhoebeJTonkin empressmoonchild.blogspot.com/ (блог) pinterest.com/1phoebejtonkin/ phoebejaneblog.tumblr.com/ (блог) Сестра, Эбби Тонкин www.facebook.com/profile.php?id=729291261 twitter.com/#!/abbyltonkin Аннабель Стифенсон (Мириам) www.facebook.com/profile.php?id=1334542015 Метт Окин (дрессировщик из аквапарка) www.facebook.com/pages/Matt-Okine/115377955196717 www.facebook.com/mattokine www.facebook.com/pages/Disco-Matt-MC/208501295852441 www.mattokine.com/ www.youtube.com/user/mattokine twitter.com/mattokine Kate Alexa (песни из второго сезона) twitter.com/#!/KateAlexa www.facebook.com/KateAlexaOfficial Алан Дэвид Ли (Дон Сертори) www.facebook.com/profile.php?id=100000556285697 Тэрин Мерлер (Софи) www.facebook.com/tarynmarler Эндрю Лис, Райан из 3 сезона www.facebook.com/pages/Andrew-Lees/169559359756747 Люк Митчелл (Уилл) twitter.com/#!/LukeMitchell__ Эшли Брюер (русалка Грейси) twitter.com/#!/AshleighBrewer1 Chai Romruen ( русал в Русалках Мако) https://twitter.com/#!/ch8i
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒ß▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒M▓▓▓▓▓▓▓█████▓███████████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓██████████ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓████████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓██████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒╬▒▀▀▒▓▓▀▓██████████ ▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀"░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒Ñ▓▀▓▓▓████ ████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀░░░░▒▒@ß▓▓@▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▓▓███████ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░▒░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄▄▄▒▄▄▓█▓▓▓█▓██████ █████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀▀█▓▓▓▓▓▀░░░░▒░░▒▓M▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓████████ ▓▓█▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓░░░▒▒▒▓▓▓▓▓µ░░░▒░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█████████ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▒░@M#▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████ ▓▓█▓▓▓▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀▀▀▒▒▒▒»╢▒▓▓▓▓▓▒░░░▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█████████ ▓▀*∞ ░"▀▀▀▀▀▀▀▓▀▀"░░░▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▓▓▓▓▀▀▀╗▒▄▓▓▓▒@@▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓████████ ▓▄,¿▄▄▄▓▓▓▓▓▓▄▓▓▄▄@▓▓▓▓▓▓▓▒▒░▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒░░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓█████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒╣▒Ñ▒▒░░░░▒M▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒╣▓▒▒▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓███ ██▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ███▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒Ñ▓▀▓▓▓▓▓░ ░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓MMÑÑÑÑÑ▒▒▒▒ÑÑM▒▒▒▒░░░╬ÑMMÑM▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ÑÑÑÑ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╝╝╝▒░░µ▄╣▒▒▒▒▒ÑÑÑÑMMÑÑ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓MM▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ≥▄▓▓▓▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒Ñ▒▒▒ÑÑÑÑ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓Ñ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒Ñ▒MÑÑÑÑÑÑ▓▓██████ ▓▓█▓▓Ñ▓▓▓▓▓▓▓▓▓Ñ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░,░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒Ñ█████████ ╙╙"╙""""""▀▀▀▀▀╙"""""``````````````````````````"```````"`"`````"""""""""▀▀▀▀▀▀▀▀
💙 Charlotte Watsford FaceBook Rp-Charlotte Watsford https://m.facebook.com/p/Rp-Charlotte-Watsford-100010160796693/?wtsid=rdr_0JTp8yzSiQkQHnX3N&_rdr Charlotte Watsford https://m.facebook.com/profile.php?id=100002214244272 Charlotte Watsford https://m.facebook.com/profile.php?id=100003201917048 Charlotte Watsford https://m.facebook.com/profile.php?id=100004632035834 Brittany Byrnes https://m.facebook.com/profile.php?id=100005152664267 Charlotte Watsford https://m.facebook.com/profile.php?id=100005818148651 Charlotte Watsford (Mermaid) https://m.facebook.com/profile.php?id=100007475553512
ᴶᵘˢᵗ ᴬᵈᵈ ᵂᵃᵗᵉʳ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ⁴ ᴬᵁ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗⁱᵒⁿ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᴴᵃʳᵗˡᵉʸ ᵐᵉᵉᵗˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶠⁱⁿⁱˢʰᵉᵈ ʰᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉˡˢ‧ S4 E2 ᵂᵉᵉᵖ ᶠᵒʳ ᵀʰᵉ ᴮᵉᵍⁱⁿⁿⁱⁿᵍ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ᵇᵃᶜᵏ ᵗᵒ ʳᵒˢᵉʷᵒᵒᵈ ˢᵉᶜᵒⁿᵈᵃʳʸ ᶜᵒˡˡᵉᵍᵉ ʷʰᵉʳᵉ ᴵ ᵃᵗᵗᵉⁿᵈᵉᵈ ˢᶜʰᵒᵒˡⁱⁿᵍ ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ᵍᵒⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵍᵒˡᵈ ᶜᵒᵃˢᵗ ᵃⁿᵈ ᵐᵉᵗ ᴸᵉʷⁱˢ⸴ ᵉᵗᶜ‧ ᔆᵘʳᵉˡʸ ᶜˡᵉᵒ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉᵐ ʰᵃᵛᵉ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗᵉᵈ‧ ᔆᵘʳᵉˡʸ ᵗʰᵉʸ'ᵛᵉ ᵐᵒᵛᵉᵈ ᵒⁿ‧ ᵀʰᵉ ʷʰᵒˡᵉ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ᵗʰⁱⁿᵍ‧‧‧ ᴵ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ᵇᵉ ᶜᵒⁿⁿᵉᶜᵗᵉᵈ ᵗᵒ ᵐʸ ᵍʳᵃⁿᵈᵐᵒᵗʰᵉʳ‧ ᴵ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ᵇᵉ ˢᵖᵉᶜⁱᵃˡ‧ ᴵ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ᵇᵉ ˢᵘʳʳᵒᵘⁿᵈᵉᵈ ᵇʸ ᴸᵉʷⁱˢ ᵃⁿᵈ ʰⁱˢ ᶠʳⁱᵉⁿᵈˢ‧ ᵂᵉˡˡ⸴ ᵃᵗ ˡᵉᵃˢᵗ ʰᵃᵛᵉ ᴸᵉʷⁱˢ; ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳˢ ʷᵉʳᵉ ʲᵘˢᵗ ᵃ ᵇᵒⁿᵘˢ‧ ᵂᵉ ᵃˡˡ ᵈⁱᵈ ᵗʰⁱⁿᵍˢ ʷᵉ ˢʰᵒᵘˡᵈⁿ'ᵗ ʰᵃᵛᵉ‧ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵇᵉᵃᶜʰ ʰᵒᵖⁱⁿᵍ ⁿᵒⁿᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ ᵖᵒᵖᵖᵉᵈ ᵘᵖ‧ ᵂʰᵃᵗ ᵍᵒᵒᵈ ʷⁱˡˡ ⁱᵗ ᵈᵒ⸴ ᵗᵒ ᵇˡᵃᵇ ᵗʰᵉ ˢᵉᶜʳᵉᵗ ⁱⁿ ʳᵉᵛᵉⁿᵍᵉ? ᴵ ʷᵃˢ ᵘᵖˢᵉᵗ⸴ ᵇᵘᵗ ⁿᵒᵗ ᵐᵃᵈ ᵉⁿᵒᵘᵍʰ ᵗᵒ ᵈᵒ ˢᵘᶜʰ ᵃ ᵗʰⁱⁿᵍ‧ ᴮᵉˡˡᵃ ᵖᵒᵛ ᴵ ʷᵃˢ ʷᵃˡᵏⁱⁿᵍ ᵇʸ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ᵇᵉᵃᶜʰ ʷʰᵉⁿ ᴵ ˢᵃʷ ᵃ ʳᵉᵈʰᵉᵃᵈᵉᵈ ᵍⁱʳˡ ʷʰᵒ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ˡᵒⁿᵉˡʸ⸴ ᶜᵃⁿᵛᵃˢ ⁱⁿ ᶠʳᵒⁿᵗ ᵒᶠ ʰᵉʳ⸴ ᵖᵃⁱⁿᵗⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ˢᶜᵉⁿᵉʳʸ‧ ᵀʰᵉ ʷⁱⁿᵈ ᵖⁱᶜᵏᵉᵈ ᵘᵖ⸴ ᵇˡᵒʷⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ᵃʳᵗ ˢᵘᵖᵖˡⁱᵉˢ ᵃˢᵏᵉʷ‧ ᴵ ᵈᵉᶜⁱᵈᵉᵈ ᵗᵒ ʰᵉˡᵖ ᵗʰᵉ ᶠˡᵘˢᵗᵉʳᵉᵈ ᵍⁱʳˡ‧ "ᴿⁱᵍʰᵗ ʷʰᵉⁿ ᴵ ʷᵃˢ ᵗᵒ ᶜᵃᵖᵗᵘʳᵉ ᵗʰᵉ ᵉˢˢᵉⁿᶜᵉ‧‧‧" ᴵ ᵖⁱᶜᵏᵉᵈ ᵘᵖ ᵗʰᵉ ᵗᵘᵇᵉ ᵇᵒᵗᵗˡᵉˢ ᵒᶠ ᵖᵃⁱⁿᵗ‧ "ᴳᵒᵒᵈ ᵗʰⁱⁿᵍ ᵗʰᵉˢᵉ ʰᵃᵛᵉ ˡⁱᵈˢ‧‧‧" ᵀʰᵉ ᵍⁱʳˡ ˢᵐⁱˡᵉᵈ‧ "ʸᵉᵃ⸴ ˡᵘᶜᵏⁱˡʸ ᴵ ʰᵃᵛᵉⁿ'ᵗ ˢᑫᵘⁱʳᵗ ᵃⁿʸ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵖᵃˡˡᵉᵗ ʸᵉᵗ ᵗʰᵃⁿᵏˢ‧‧‧" "ᴵ'ᵐ ᴮᵉˡˡᵃ⸴ ᵇʸ ᵗʰᵉ ʷᵃʸ‧"
ᴶᵘˢᵗ ᴬᵈᵈ ᵂᵃᵗᵉʳ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ⁴ ᴬᵁ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗⁱᵒⁿ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᴴᵃʳᵗˡᵉʸ ᵐᵉᵉᵗˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶠⁱⁿⁱˢʰᵉᵈ ʰᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉˡˢ‧ S4 E3 ᔆᵘʳᵖʳⁱˢᵉ ᴼᶠ ᶠᵒʳᵗᵘⁿᵉ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ "ᴵ'ᵐ ᴮᵉˡˡᵃ⸴ ᵇʸ ᵗʰᵉ ʷᵃʸ‧" ᔆʰᵉ ˢᵐⁱˡᵉᵈ⸴ ʰᵉʳ ʰᵒⁿᵉʸ ᶜᵒˡᵒᵘʳᵉᵈ ʰᵃⁱʳ ᵇˡᵒʷⁱⁿᵍ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ʷⁱⁿᵈ‧ "ᴹʸ ⁿᵃᵐᵉ ⁱˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ" ᴵ ˢᵃⁱᵈ⸴ ᵖᵃᶜᵏⁱⁿᵍ ᵘᵖ ᵐʸ ˢᵗᵘᶠᶠ‧ "ᴵ'ˡˡ ᵖᵃⁱⁿᵗ ˢᵒᵐᵉᵗⁱᵐᵉ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉ ʷᵉᵃᵗʰᵉʳ'ˢ ⁿⁱᶜᵉʳ‧‧‧" ᔆᵘᵈᵈᵉⁿˡʸ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ᵖʰᵒⁿᵉ ʳᵃⁿᵍ‧ "ᵂⁱˡˡ⸴ ᵃᵍᵃⁱⁿ‧ ᴵ ˢʷᵉᵃʳ‧‧‧" ˢʰᵉ ᵐᵒᵘᵗʰᵉᵈ 'ˢᵒʳʳʸ' ᵃˢ ˢʰᵉ ᵖⁱᶜᵏᵉᵈ ᵘᵖ ᵗʰᵉ ᵖʰᵒⁿᵉ‧ "ᴺᵒʷ?" ᔆʰᵉ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ᵃᵗ ᵐᵉ ᵃⁿᵈ ˢʰʳᵘᵍᵍᵉᵈ‧ "ᴵ ᵗᵒˡᵈ ʸᵒᵘ⸴ ᔆᵒᵖʰⁱᵉ ˢʰᵒᵘˡᵈ ˡᵉᵃʳⁿ ⁿᵒᵗ ᵗᵒ ᵇᵒˢˢ ʸᵒᵘ ᵃʳᵒᵘⁿᵈ ᵃⁿʸᵐᵒʳᵉ‧ ᴸⁱᵛᵉ ʸᵒᵘʳ ˡⁱᶠᵉ!" ᔆʰᵉ ˢʰᵒᵒᵏ ʰᵉʳ ʰᵉᵃᵈ‧ "ᶠⁱⁿᵉ; ˢᵉᵉ ʸᵃ‧‧‧" ᴮᵉˡˡᵃ ʰᵘⁿᵍ ᵘᵖ‧ "ᔆᵒ⸴ ᴵ ᵍᵒᵗᵗᵃ ʰᵉˡᵖ ᵂⁱˡˡ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ʰⁱˢ ˢⁱˢᵗᵉʳ ᔆᵒᵖʰⁱᵉ ʷᵃⁿᵗˢ ʰⁱᵐ ᵗᵒ ᵏᵉᵉᵖ ˢᵗᵘᵈʸⁱⁿᵍ ᵉᵛᵉⁿ ᵗʰᵒᵘᵍʰ ʷᵉ'ᵛᵉ ᶠⁱⁿⁱˢʰᵉᵈ ˢᶜʰᵒᵒˡⁱⁿᵍ‧ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ ᶜᵒᵐᵉ ʷⁱᵗʰ⸴ ⁱᶠ ʸᵒᵘ'ᵈ ˡⁱᵏᵉ‧‧‧" ᴮᵉˡˡᵃ ᵖᵒᵛ ᴬᶠᵗᵉʳ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵗᵉˣᵗᵉᵈ ʰᵉʳ ᵐᵘᵐ⸴ ʷᵉ ʳᵃⁿ ᵒᵛᵉʳ ᵗᵒ ᵂⁱˡˡ'ˢ ᵖˡᵃᶜᵉ‧ ᴼᶠ ᵃˡˡ ᵗʰᵉ ˢᵘᵇʲᵉᶜᵗˢ ᵗᵒ ˢᵗᵘᵈʸ⸴ ᵂⁱˡˡ'ˢ ˡᵒᵒᵏⁱⁿᵍ ᵃᵗ ᵃʳᵗ‧ "ᴹʸ ⁿᵉʷ ᵇᵘᵈ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ˡⁱᵏᵉˢ ᵃʳᵗ ᵃⁿᵈ ᵐⁱᵍʰᵗ ᵏⁿᵒʷ ᵃ ᵗʰⁱⁿᵍ ᵒʳ ᵗʷᵒ!" ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ᶠˡᵃᵗᵗᵉʳᵉᵈ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ⸴ ᵃⁿᵈ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ᵒᵛᵉʳ ᵗᵒ ᵂⁱˡˡ‧ "ᔆᵘʳᵉ!" ᔆʰᵉ ᵉˣᶜˡᵃⁱᵐᵉᵈ‧ ᴸᵉʷⁱˢ ᵖᵒᵛ ᴵ ʷᵃˢ ᵍᵒⁱⁿᵍ ᵒᵛᵉʳ ᵗᵒ ᵂⁱˡˡ'ˢ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ʰᵉ ʷᵃˢ ˢᵗⁱˡˡ ˢᵗᵘᵈʸⁱⁿᵍ‧ ᴵ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵏⁿᵒʷ ʷʰᵃᵗ ᴵ ᵉˣᵖᵉᶜᵗᵉᵈ ʷʰᵉⁿ ᵍᵒⁱⁿᵍ ᵒᵛᵉʳ‧ ᴵ ᵏⁿᵉʷ ᴮᵉˡˡᵃ ᵐⁱᵍʰᵗ ᵇᵉ ᵗʰᵉʳᵉ⸴ ˢⁱⁿᶜᵉ ᵗʰᵉʸ'ʳᵉ ᵇᵃˢⁱᶜᵃˡˡʸ ᵃ ᶜᵒᵘᵖˡᵉ‧ ᴵ ᵏⁿᵒᶜᵏᵉᵈ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ᵈᵒᵒʳ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ ᔆᵒᵖʰⁱᵉ ᵒᵖᵉⁿ ᵗʰᵉ ᵈᵒᵒʳ‧ "ᵀʰᵉʸ'ʳᵉ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵇᵃᶜᵏ" ˢʰᵉ ˢᵃʸˢ ⁿᵒⁿᶜʰᵃˡᵃⁿᵗˡʸ‧ ᴵ ᵗᵘʳⁿᵉᵈ ᵗʰᵉ ᶜᵒʳⁿᵉʳ ᵃⁿᵈ ʷᵃˡᵏᵉᵈ ⁱⁿ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵐᵃⁱⁿ ʳᵒᵒᵐ ᵗᵒ ᶠⁱⁿᵈ⸴ ᵗᵒ ᵐʸ ˢʰᵒᶜᵏ⸴ ⁿᵒⁿᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ‧ ʸᵉˢ⸴ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ⸴ ᵒᶠ ᵃˡˡ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ‧ ᴵ ʳᵉᶜᵒᵍⁿⁱˢᵉᵈ ʰᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉⁿ ᵗʰᵒᵘᵍʰ ᴵ ⁿᵉᵛᵉʳ ˢᵃʷ ʰᵉʳ ʰᵃⁱʳ ᵇʳᵃⁱᵈᵉᵈ ᵇᵃᶜᵏ ˡⁱᵏᵉ ⁱᵗ'ˢ‧ ᵀʰᵉ ᵗʰʳᵉᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉᵐ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ᵘᵖ ⁿᵒᵗⁱⁿᵍ ᵐʸ ᵖʳᵉˢᵉⁿᶜᵉ⸴ ᵃⁿᵈ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵗᵉˡˡ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ʳᵉᶜᵒᵍⁿⁱˢᵉˢ ᵐᵉ‧ "ᴴⁱ⸴ ᴸᵉʷⁱˢ"
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣿⠏⡉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠩⢏⠿⣙⢏⡻⡹⣙⠯⣙⠯⠹⠯⠽⢭⡛⣭⡛⣽⣻⣿⣯⣿⣽⡏⠛⠛⠛⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⢩⢋⣿⣽⣯ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣻⡿⣽⣯⣟⡧⣿⠇⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢈⡙⢎⣳⣊⣕⡳⣌⣻⢵⡎⠁⣤⠐⣣⣽⣭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⢼⣺⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣻⣽⣟⡾⣽⣓⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⢜⣹⣿⣿⣿⣿⣿⡾⣧⣹⠀⠠⠄⣜⣿⢣⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣂⣤⣤⣤⣀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠺⠙⠛⣛ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⡿⣽⣳⣯⣟⣳⣧⣿⡇⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣈⣙⣛⣛⣛⣛⣻⣛⣛⣳⣠⣄⣠⣉⣌⣁⡨⣍⣩⠭⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣮⢢⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠸⡩⢟⡱ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡾⣽⣷⣿⣹⡇⢨⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⢭⠺⣵⣋⡞⡥⢏⡵⢫⡜⣣⠳⣌⢧⡙⢦⡙⢶⡱⣵⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣑⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⠐⡡⢏⠰ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⡯⣿⣿⣿⣿⡯⢹⡗⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⢠⡀⠀⠀⠀⠀⠈⡻⣔⠣⣞⡙⢎⡜⢣⠜⣡⢋⠜⢢⡙⢮⡙⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠢⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⢀⠱⢌⠀ ⣿⣿⡿⠽⠿⢯⣿⣯⣾⣽⣭⣿⣶⣶⣶⢹⣯⠀⠀⢀⣿⠀⢠⣾⣯⣽⣶⣄⠀⠀⣴⣛⣮⣽⣷⣿⣔⣘⢦⣭⡦⠟⢉⠑⢯⠖⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠉⢻⣿⣒⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⠠⣏⣶⠫ ⡿⣣⢲⡤⡶⣏⡰⢻⣷⡻⣞⣷⢻⣾⣽⢺⣧⢸⠀⠈⡎⠀⢸⡿⣿⣿⣿⡇⢠⣾⣿⡟⠉⠉⠉⠹⣾⣯⣻⣯⣴⡮⢨⣑⠁⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡇⠀⢐⡉⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⠠⢹⡞⡍ ⣾⣿⢻⡿⣴⣟⡶⣷⣫⣗⡻⣜⣻⣾⢿⣹⡧⢸⣀⠘⡇⠀⢸⣇⣿⣿⣽⣇⣹⣿⣿⣬⣇⣆⣤⣖⣹⣟⣓⣛⣓⣛⣒⣓⣛⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⠓⣼⣿⣿⣿⣿⣷⣟⣦⣵⣾⠉⣉⣙⣛⣛⣛⣉⣉⣉⣀⣉⣙⡿⢿⡿⣄⣉⣉⣡ ⡿⣼⣿⣿⣷⣽⣿⣿⣷⣫⢷⣫⣿⡿⣾⢸⣟⢸⡿⡖⡇⠀⠈⠟⠛⠟⠻⠃⣾⣿⣿⢿⣿⡧⠙⠟⠉⣿⡽⣫⢟⡽⣫⢟⣭⣿⣿⣿⣿⣧⣛⣧⡛⡻⢿⣿⣿⡿⣟⡘⠿⠗⢂⠏⠠⠐⠈⢂⠱⠈⠂⠐⠀⠀⠀⠈⡐⠨⠱⡩⠝⡬ ⠗⣴⣳⣦⣝⣣⣿⣿⡷⣯⣿⣽⣿⡷⣿⢹⡯⣼⣻⣄⡹⠄⠀⣤⣤⣤⣤⡄⠙⣿⣾⣳⣼⣿⣟⣡⢢⣿⡵⣫⢟⡼⣣⢟⣲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡵⣙⢦⣃⠮⣕⢎⣁⣖⡠⡾⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠁⠀⠉⠔ ⡾⣽⣻⣿⢿⣟⠻⣿⣷⡷⣻⣿⣿⣗⣿⣹⡷⢹⣯⠿⡇⡄⠀⣿⣿⣿⣿⡇⠀⢸⣿⡽⣯⡟⣭⢨⣿⣿⣷⣙⠮⡵⢳⢮⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣱⢎⡜⣣⢭⡛⣏⣸⣽⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⢿⣾⡿⣏⢦⡀⣌⠡⣿⣯⣏⣭⣽⢼⡷⢸⣿⢦⡽⠀⠀⠹⣟⠯⠋⠁⢀⢸⣿⣿⣳⡟⢦⡘⢿⣿⣿⣼⣫⣜⣳⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣞⡭⢟⡿⢋⣿⣿⣿⣿⣶⡤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣟⡾⣛⢾⡹⣏⠷⣹⢦⣏⡽⣿⢩⡎⡽⢾⡗⣻⣷⠠⢾⠁⠀⠀⣏⣣⣤⣾⣿⡿⣿⣳⢯⠟⣦⠑⡌⣸⡟⣿⣳⢮⣗⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣾⣶⣿⣿⣿⣿⣽⢻⣿⡸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⡟⣼⡹⢎⡷⣹⣛⠾⣿⣿⣞⢧⠳⣜⡱⢿⡟⢸⣽⡦⣼⢆⠀⣴⣯⢷⣻⡽⣯⢿⣯⣻⣌⣻⡔⣭⣶⠿⣽⡶⣯⣷⠯⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠡⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠄ ⡿⢶⣉⢷⣉⢷⡎⡿⣿⣿⣿⢾⡹⣆⠹⣿⣏⢹⣾⣆⣼⣹⣾⣿⣏⡿⣷⣿⣹⣏⣿⣹⢿⣿⣿⢿⣹⠿⣇⣿⣿⠆⠀⠼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⢡⠀⠠⢀⠠⠀⡀⠄⠠⢀⠠⠈⢀⠀⡀ ⡟⣮⡝⣮⢽⢾⣼⣿⣿⣿⣿⣾⡳⣌⠳⣽⡷⢸⢺⣥⢀⣿⣿⣳⣯⣿⡷⣭⢿⡽⣾⡽⣧⣼⣟⣯⣗⢿⣚⣶⠏⢀⡀⠂⠄⠿⢽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡝⣾⢟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠑⠄⠸⡇⠂⠄⢂⠥⠐⠠⠁⡄⢂⠐⡠⠐⡀ ⣿⢶⣹⠽⣞⢯⡳⣿⡿⣿⣿⣿⣷⣎⣳⣿⣯⢹⢸⠿⡉⣼⣿⣿⣿⣷⣿⣟⡿⣽⢾⣝⢯⣿⣥⣟⡺⣭⣛⣮⡑⢎⡔⠉⡄⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣏⡤⣿⢞⣟⣙⣿⣿⡿⢿⡋⠀⠀⠈⠐⣧⣀⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⡟⣯⡹⢯⣹⢷⣫⣿⣿⡿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢸⢬⠛⢻⣿⣿⣿⡿⣽⣿⣻⣾⣹⢿⡾⢯⣷⣿⢻⣵⢳⣝⡾⡘⠦⡌⡑⠠⠀⠀⠀⠙⣿⠛⣿⢿⣿⠒⠈⢞⡬⠍⣼⡿⣿⣿⣴⢤⡯⠐⢸⣿⣿⣿⣿⡷⡴⠆⠀⠀⢀⠀⠀⢀⣀ ⣿⢶⣹⢳⡝⣲⠽⣿⣾⣟⣯⣿⢿⣟⣿⣿⣿⠈⣦⢈⣾⣿⣿⡿⢑⡇⣿⣿⣾⡽⣎⣟⣯⣾⣧⣿⣾⢏⣷⣿⡙⢦⡑⠌⡐⠀⠀⢨⣷⣞⢥⡚⣜⠿⠀⢘⠦⡘⠄⡏⢇⢔⠍⠁⣾⠱⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣗⣦⢶⠶⠿⠟⢃⢰⣶⣶ ⣻⢾⣧⡟⣼⢣⣟⢻⣿⡟⣶⣿⣿⣯⣿⣿⣿⠐⡇⢺⣿⣟⣿⠧⡬⢷⣻⣿⣿⣟⣯⡟⣾⡽⣿⡽⣿⣿⡼⡛⣭⠒⣌⠒⡀⠀⠀⠸⣿⡚⠧⡝⢋⡀⢀⣈⢒⣡⡸⢞⠕⠃⢨⢺⣧⢋⣄⣿⣯⣿⣿⣿⡏⠠⠀⠄⠠⢀⠂⢹⠀⠀ ⣷⣯⢾⣭⡿⢷⠾⣿⡻⢿⣿⣎⣛⠿⡟⣿⣿⠀⡇⠀⠙⠿⢧⡐⠨⡑⢮⡻⠿⣿⡿⠽⠶⠿⠿⠾⣝⣾⣽⡟⣧⢋⠴⢡⠀⠂⠀⠐⣿⣭⠶⣜⡠⠄⢡⡂⠉⡥⢂⡀⢈⠄⠀⢸⣧⢣⢸⣿⣷⣿⣿⣿⠃⠆⢀⠀⠖⠀⠄⢸⣿⣿ ⣟⣞⣻⣯⣽⡯⣟⣼⣷⠛⢯⣳⢭⡻⣝⢾⣿⡘⡇⠀⠄⢀⠈⣿⣗⣘⣌⣛⢁⣢⢄⡠⣄⣂⣠⣢⣼⡷⣯⣿⢻⣌⢣⠃⡌⠠⠀⠀⢿⣂⢎⠲⠬⣑⡲⣍⣻⣶⣄⡾⠒⠀⣀⣾⡵⣃⢞⠁⠉⠀⠤⠤⠶⠚⠁⠀⠂⠁⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠇⠸⣧⢏⠷⣘⡖⢦⡙⡇⠀⠐⠀⠂⣟⣻⣯⠖⣬⢫⡔⢯⢶⡱⢚⣳⢹⣽⡿⠛⠽⢹⡜⡢⢍⡔⠡⠀⠀⣻⡜⣎⢖⣡⣒⣭⣷⢻⣯⡳⡹⡭⡶⣽⡿⠚⠓⠨⡟⠋⠒⠒⠒⠒⠶⠠⠤⠤⢤⢤⣀⡀⢌ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⠀⠀⠀⠘⣎⡳⡱⢎⡳⣘⡇⠀⠀⠀⠀⣳⢹⣿⡻⣔⡳⣞⣯⢷⣻⢧⡿⣸⣯⣴⠟⣳⣎⠳⣍⠲⣌⠡⠂⠀⢸⣽⢾⣛⣋⣹⢃⣰⢛⢫⢭⣠⡑⡄⡇⡉⠐⠀⠀⡟⢛⢓⠲⠶⠶⠶⣶⠦⣬⢤⣤⣤⣌⠲ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⢀⢤⣤⠄⣏⠶⣙⢮⡱⢢⡇⠀⠀⠀⠀⠦⣿⣿⣿⣶⣹⣮⣽⣫⣞⣴⣾⣯⣭⣵⡾⣿⢣⡙⢦⢓⠬⡑⢂⠀⠸⡧⣌⡳⡜⣬⢫⡼⡍⢦⣖⡝⡶⢠⡷⣑⠂⠀⢀⡇⣎⡌⢒⠡⢚⡐⣿⢐⢢⠒⡔⢢⢌⢣ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠈⠹⠛⠀⢨⢳⡍⢶⡑⣣⡇⠀⠀⠀⠀⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡿⣯⣟⠏⡤⡙⡜⢎⡲⢉⠄⠀⠀⢷⢣⠷⣙⠶⣣⠟⣬⡿⡏⢘⡇⣼⡱⠀⠂⢀⡾⣹⡒⣖⡲⠤⡆⠥⣿⢈⠦⡙⢬⡑⠎⣆ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣣⠞⣥⠫⣔⡇⠀⡁⠠⠀⡵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⡟⡼⡘⠴⣡⠛⡼⣐⠃⠀⠀⠀⢸⣫⠞⣭⢳⡙⢎⡿⢛⣥⢶⢾⡟⣌⠁⣠⢼⢃⠥⣛⠴⣙⢮⣙⡒⣿⢈⡖⣩⠒⣌⠳⠤ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣦⢛⡴⢋⡖⡇⠐⡀⠄⠀⡖⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡾⢐⡍⢖⡡⢛⡴⣃⠞⡠⠀⠀⠘⡧⣛⢦⢣⡝⢮⡜⣻⢼⣊⣾⡱⡗⣺⠃⣾⢌⡚⣌⠳⡍⢶⡱⢌⣿⢈⡖⢥⢋⡴⣉⠞ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢟⡼⣘⠧⣚⡇⠐⡀⠂⠀⡇⢻⣿⣿⣿⡟⣶⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣗⠣⡜⢢⠵⣉⠶⣍⢞⡡⢣⠄⡀⠙⣜⣎⠧⣝⡳⣚⠥⣂⠻⡤⠗⠛⢁⣰⢏⢦⢹⡰⢋⡜⢦⠓⣍⢾⡒⡜⢎⡖⣱⢪⡙ ⣉⣉⣛⣿⣿⣿⣇⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣺⣲⣉⣖⣩⣧⣒⣂⣀⣁⣸⣭⣿⣿⣿⣿⣵⣻⣼⣻⣿⣿⣿⣿⣈⣳⣘⣥⣚⣌⣖⣩⣎⣵⣃⣞⣐⣀⣈⣪⣽⣲⣽⣌⣳⣄⣣⣙⣜⣟⣹⣼⣊⣖⣣⣜⣣⣚⣥⣛⣌⣻⣔⣙⣎⣴⣃⣧⣙
ᴶᵘˢᵗ ᴬᵈᵈ ᵂᵃᵗᵉʳ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ⁴ ᴬᵁ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗⁱᵒⁿ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᴴᵃʳᵗˡᵉʸ ᵐᵉᵉᵗˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶠⁱⁿⁱˢʰᵉᵈ ʰᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉˡˢ‧ S4 E4 ᴴᵃʳᵈ ᴹᵉᵐᵒʳⁱᵉˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ "ᴴⁱ⸴ ᴸᵉʷⁱˢ" ᴮᵉˡˡᵃ ˢᵃʸˢ⸴ ᵃˢ ᴵ ʳᵉᵍⁱˢᵗᵉʳ ᵗʰᵉ ᶠᵃᶜᵗ‧ ᴵ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ᵇᵒᵗʰ ˡᵃᵘᵍʰ ᵃⁿᵈ ᶜʳʸ ʳⁱᵍʰᵗ ⁿᵒʷ‧ ᴵ ʷᵃˢ ᶠᵉᵉˡⁱⁿᵍ ˢʰᵃᵏʸ‧ ᴰᵒᵉˢ ᴸᵉʷⁱˢ ᵗʰⁱⁿᵏ ᴵ'ᵐ ᵗʳʸⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᵖˡᵃʸ ᵃ ᵗʳⁱᶜᵏ⸴ ᵖˡᵒᵗᵗⁱⁿᵍ ˢᵒᵐᵉ ʳᵉᵛᵉⁿᵍᵉ? ᴰᵒᵉˢ ʰᵉ ᵗʰⁱⁿᵏ ᴵ'ᵐ ʰᵃᵛⁱⁿᵍ ᵃ ᶜʳᵘˢʰ ᵒⁿ ᵂⁱˡˡ? ᴺᵉⁱᵗʰᵉʳ ᵃʳᵉ ᵗʳᵘᵉ⸴ ᵇᵘᵗ ʷʰᵃᵗ ᵈᵒᵉˢ ʰᵉ ᵏⁿᵒʷ‽ ᵂᵃⁱᵗ⸴ ᴸᵉʷⁱˢ ᶜᵃᵐᵉ ᵒᵛᵉʳ ʰᵉʳᵉ‧ ᴴᵉ ᵐᵘˢᵗ ᵏⁿᵒʷ ᵂⁱˡˡ‧ ᴰⁱᵈ ʰᵉ ᵏⁿᵒʷ ᴮᵉˡˡᵃ? ᴼᶠ ᶜᵒᵘʳˢᵉ⸴ ˢʰᵉ ᵍʳᵉᵉᵗᵉᵈ ʰⁱᵐ‧ ᵂᵃⁱᵗ ᵗⁱˡˡ ᶜˡᵉᵒ ᶠⁱⁿᵈˢ ᵒᵘᵗ‧‧‧ ᴼʰ⸴ ᵈᵉᵃʳ; ᶜˡᵉᵒ! ᴰᵒᵉˢ ˢʰᵉ ᵏⁿᵒʷ ᴮᵉˡˡᵃ⸴ ⁱᶠ ᴸᵉʷⁱˢ ᵈᵒᵉˢ‧‧‧ ᶜᵒᵐᵉ ᵒⁿ⸴ ᶜʰᵃʳ ᵇʳᵉᵃᵏ ᵗʰᵉ ᵃʷᵏʷᵃʳᵈ ˢⁱˡᵉⁿᶜᵉ! "ᶜᵒᵐᵉ ˢⁱᵗ ᵈᵒʷⁿ ʷⁱᵗʰ ᵘˢ!" ᴮᵉˡˡᵃ ˢᵘᵍᵍᵉˢᵗᵉᵈ‧ ᴸᵉʷⁱˢ ᵐᵃⁿᵃᵍᵉᵈ ᵗᵒ ᵐᵒᵛᵉ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ˢᵉᵃᵗ ⁿᵉˣᵗ ᵗᵒ ᵂⁱˡˡ‧ ᴵᶠ ᶜˡᵉᵒ ʷᵃˡᵏᵉᵈ ⁱⁿ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ᵘˢ‧‧‧ ᶜʳᵒˢˢ ᵗʰᵉ ᵇʳⁱᵈᵍᵉ ⁱᶠ ʷᵉ ᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ⁱᵗ; ʲᵘˢᵗ ᵈᵉᵃˡ ʷⁱᵗʰ ᵉᵃᶜʰ ᵐᵒᵐᵉⁿᵗ ᵃˢ ⁱᵗ ᶜᵒᵐᵉˢ‧ ᔆᵃʸ ˢᵒᵐᵉᵗʰⁱⁿᵍ! ᴶᵘˢᵗ ˢᵃʸ ᵃⁿʸᵗʰⁱⁿᵍ! "ᵂᵉ ᵃʳᵉ ˡᵒᵒᵏⁱⁿᵍ ᵒᵛᵉʳ ᴸᵉᵒⁿᵃʳᵈᵒ ᴰᵃ⁻ ⱽⁱⁿᶜⁱ‧‧‧" ᴵ ᶠᵒʳᶜᵉᵈ ᵐʸˢᵉˡᶠ ᵗᵒ ˢᵃʸ‧ "ᴬⁿ ᵃᵗᵗᵉᵐᵖᵗ ᵗᵒ ˢᵗᵉᵃˡ ᴹᵒⁿᵃ ᴸⁱˢᵃ‧‧‧" ᵂⁱˡˡ ʷᵃˢ ʳᵉᵃᵈⁱⁿᵍ ᵃˡᵒᵘᵈ⸴ ʷʰᵉⁿ ᴸᵉʷⁱˢ ʲᵘᵐᵖᵉᵈ ᵒᵘᵗ ᵒᶠ ʰⁱˢ ˢᵉᵃᵗ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ˢᵒᵘⁿᵈ ᵒᶠ ʰⁱˢ ᵖʰᵒⁿᵉ ʳⁱⁿᵍⁱⁿᵍ‧ "ᴱˣᶜᵘˢᵉ ᵐᵉ⸴ ᵇᵘᵗ ᶜ‧‧‧ ᴵ ᵐᵉᵃⁿ⸴ ᵃ ᵖᵉʳˢᵒⁿ ⁱˢ ᶜᵃˡˡⁱⁿᵍ ᵐᵉ!" ᴴᵉ ʳᵃⁿ ᵒᵘᵗ ᵃˡᵐᵒˢᵗ ˡⁱᵏᵉ ᵃˢ ⁱᶠ ᵃ ᵖʳⁱˢᵒⁿᵉʳ ʳᵘⁿⁿⁱⁿᵍ ᵒᵘᵗ ᵒᶠ ᵗʰᵉⁱʳ ʲᵃⁱˡ ᶜᵉˡˡ ᵍᵃᵗᵉ ᵒᵖᵉⁿ‧ "ᵂʰʸ'ˢ ʰᵉ ˢᵘᵈᵈᵉⁿˡʸ ˢᵒ ʲᵘᵐᵖʸ?" ᴮᵉˡˡᵃ ʷᵒⁿᵈᵉʳᵉᵈ‧ ᴵ ᵐᵉᵃⁿ⸴ ᴵ ᶜᵃⁿ'ᵗ ˢᵃʸ 'ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ ᵘˢᵉᵈ ᵐʸ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ᵖᵒʷᵉʳˢ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵖᵒⁱⁿᵗ ʷʰᵉʳᵉ ᴵ ᵖᵘˢʰᵉᵈ ⁱᵗ ᵗᵒᵒ ᶠᵃʳ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉʸ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ⁿᵒᵗʰⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᵈᵒ ʷⁱᵗʰ ᵐᵉ ᵃⁿʸᵐᵒʳᵉ' ᶜᵃⁿ ᴵ? ᴮᵉˢⁱᵈᵉˢ⸴ ᵗʰᵉ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ˢᵉᶜʳᵉᵗˢ ⁿᵒᵗ ᵐⁱⁿᵉ ᵗᵒ ᵗᵉˡˡ‧ ᶜˡᵉᵒ ᵖᵒᵛ "ᴱᵐᵐᵃ ʲᵘˢᵗ ᵃʳʳⁱᵛᵉᵈ‧ ᴵ ᵏⁿᵒʷ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ˢᵗᵘᵈʸⁱⁿᵍ ʷⁱᵗʰ ʰᵉˡᵖⁱⁿᵍ ᵂⁱˡˡ⸴ ᵇᵘᵗ‧‧‧" "ʸᵉᵃ⸴ ᵍʳᵉᵃᵗ!" ᴸᵉʷⁱˢ ᵇˡᵘʳᵗᵉᵈ⸴ ⁱⁿ ᵃ ʰᵘʳʳⁱᵉᵈ ᵗᵒⁿᵉ‧ "ᵂʰʸ ᵈᵒ ʸᵒᵘ ˢᵒᵘⁿᵈ ⁿᵉʳᵛᵒᵘˢ?" ᴵ ᶜᵃˡˡ ʰⁱᵐ ᵃⁿᵈ ʰᵉ'ˢ ˢᵘᵈᵈᵉⁿˡʸ ᶠˡᵘˢᵗᵉʳᵉᵈ‽ "ᴼʰ⸴ ʷʰᵃᵗ?" ᴵˢ ⁱᵗ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ᵗʰᵉ ᵉˣᶜⁱᵗᵉᵐᵉⁿᵗ ᵒᶠ ˢᵉᵉⁱⁿᵍ ᴱᵐᵐᵃ? ᴵˢ ʰᵉ ᵃⁿˣⁱᵒᵘˢ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ʰᵒʷ ᴱᵐᵐᵃ ʳᵉᵃᶜᵗˢ ᵗᵒ ᴮᵉˡˡᵃ? "ᴸᵉʷⁱˢ‧‧‧" "ᴰᵒⁿ'ᵗ ʷᵒʳʳʸ ᶜˡᵉᵒ!" ᵂᵉˡˡ⸴ ᴵ ʷᵃˢⁿ'ᵗ ᵃᵗ ˡᵉᵃˢᵗ ᵘⁿᵗⁱˡ ⁿᵒʷ‧ "ᵂᵒʳʳʸ; ʷʰᵃᵗ? ᴸᵉʷⁱˢ⸴ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ⁿᵒᵗ ᵐᵃᵏⁱⁿᵍ ˢᵉⁿˢᵉ; ᴵ ᵈᵒⁿ'ᵗ‧‧‧" "ᶜˡᵉᵒ⸴ ˡⁱˢᵗᵉⁿ; ᴵ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵏⁿᵒʷ ʷʰᵃᵗ'ˢ ᵍᵒⁱⁿᵍ ᵒⁿ⸴ ᵇᵘᵗ ˡᵉᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ˢᵃʸ ᴮᵉˡˡᵃ ᵃⁿᵈ ᵂⁱˡˡ ᵃʳᵉ ᵛⁱˢⁱᵗⁱⁿᵍ ᵃⁿ ᵒˡᵈ ᶠᵃᵐⁱˡⁱᵃʳ ᶠᵃᶜᵉ‧‧‧" "ᴹˢ‧ ᶜʰᵃᵗʰᵃᵐ? ᴱᵐᵐᵃ? ᴰᴱᴺᴹᴬᴺ‽" ᴵ ᵍᵘᵉˢˢᵉᵈ ᴸᵒᵘⁱˢᵉ ᶜʰᵃᵗʰᵃᵐ ʷʰᵉⁿ ʰᵉ ˢᵃⁱᵈ ᵒˡᵈ⸴ ᵇᵘᵗ ᴱᵐᵐᵃ ᶜᵒᵘˡᵈⁿ'ᵗ ᵇᵉ ᵒᵛᵉʳ ᵗʰᵉʳᵉ⸴ ᴰᵉⁿᵐᵃⁿ ᵐⁱᵍʰᵗ ᵐᵃᵏᵉ ˢᵉⁿˢᵉ ᵃˢ ᵗᵒ ʷʰʸ ʰᵉ ˢᵉᵉᵐˢ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵃ ᵇᵘⁿᵈˡᵉ ᵒᶠ ⁿᵉʳᵛᵉˢ‧ "ᶜʰᵃ⁻ ˡᵒᵒᵏ⸴ ᴵ ᵍᵒᵗᵗᵃ ᵍᵒ; ᵇʸᵉ!" ᴴᵉ ʰᵘⁿᵍ ᵘᵖ‧ ᴴᵉ ˢᵃⁱᵈ ᶜʰᵃ⸴ ˢᵒ ᵗʰᵉ ⁿᵃᵐᵉ ᵐᵘˢᵗ ˢᵗᵃʳᵗ ʷⁱᵗʰ‧ ᴰᵉⁿᵐᵃⁿ'ˢ ⁿᵃᵐᵉ ᵈⁱᵈⁿ'ᵗ ˢᵗᵃʳᵗ ʷⁱᵗʰ ᶜʰᵃ‧ ᵂʰᵒ ᵈⁱᵈ ʷᵉ ᵏⁿᵒʷ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉ ⁿᵃᵐᵉ ˢᵗᵃʳᵗⁱⁿᵍ ᶜʰᵃ? ᴴᵉ ʷᵒᵘˡᵈⁿ'ᵗ ᵇᵉ ⁿᵉʳᵛᵒᵘˢ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵐˢ‧ ᶜʰᵃᵗʰᵃᵐ⸴ ʷʰⁱᶜʰ ⁱˢ ᶜʰᵃ‧ ᴼⁿˡʸ ᵒⁿᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ᵖᵉʳˢᵒⁿ ʷⁱᵗʰ ᶜʰᵃ ˢᵗᵃʳᵗⁱⁿᵍ ⁿᵃᵐᵉ ʷᵃˢ‧‧‧ ᴺᵒ‧ ᴺᵒᵗ ʰᵉʳ‧ ᴺᵒᵗ ʰᵉʳ‧‧‧
ᴶᵘˢᵗ ᴬᵈᵈ ᵂᵃᵗᵉʳ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ⁴ ᴬᵁ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗⁱᵒⁿ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᴴᵃʳᵗˡᵉʸ ᵐᵉᵉᵗˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶠⁱⁿⁱˢʰᵉᵈ ʰᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉˡˢ‧ S4 E5 ᴱⁿᵗᵉʳ ᵀʰᵉ ᴰᵉᵖᵗʰˢ ᴿⁱᵏᵏⁱ ᵖᵒᵛ ᴵ ʷᵃˢ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ᵖᵒᵒˡ ʷʰᵉⁿ ᶜˡᵉᵒ ˢʷᵃᵐ ᵒᵛᵉʳ‧ "ʸᵒᵘ ʷᵒʳʳⁱᵉᵈ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᴱᵐᵐᵃ?" ᶜˡᵉᵒ ˢᵉᵉᵐᵉᵈ ᵗʳᵒᵘᵇˡᵉᵈ‧ ᔆᵗⁱˡˡ⸴ ᴵ ᵈᵒⁿ'ᵗ ˢᵉᵉ ʷʰʸ ᵗʰᵉʸ‧‧‧ "ᔆʰᵉ'ˢ ᶜᵒᵐᵉ ᵇᵃᶜᵏ‧‧‧" ᶜˡᵉᵒ ˢᵃⁱᵈ⸴ ʰᵉʳ ᵛᵒⁱᶜᵉ ᶜʳᵃᶜᵏⁱⁿᵍ‧ ᴺᵒʷ⸴ ᴵ ᵏⁿᵒʷ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ ᵇᵉ ᵒᵛᵉʳʷʰᵉˡᵐᵉᵈ ᵇʸ ᵉᵐᵒᵗⁱᵒⁿ⸴ ᵇᵘᵗ ᶜˡᵉᵒ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ᶜᵒⁿᶜᵉʳⁿⁱⁿᵍ‧ "ᵂᵉˡˡ⸴ ⁱᶠ ᴱᵐᵐᵃ ᵈᵒᵉˢ ᶠʳᵉᵉᶻᵉ ᴮᵉˡˡᵃ⸴ ᴵ ᶜᵃⁿ ᵘˢᵉ ᵐʸ ʰᵉᵃᵗ‧‧‧" ᴼⁿᶜᵉ ᵃᵍᵃⁱⁿ⸴ ᶜˡᵉᵒ ⁱⁿᵗᵉʳʳᵘᵖᵗᵉᵈ ᵐᵉ; "ᴺᴼᵀ ᴱᴹᴹᴬ! ᴵᵗ'ˢ ⁿᵒᵗ ᴱᵐᵐᵃ ᴵ'ᵐ ᵗʰⁱⁿᵏⁱⁿᵍ ᵃᵇᵒᵘᵗ‧" "ᵂᵉˡˡ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ˢᵉᵉᵐᵉᵈ ᶠⁱⁿᵉ ʷʰᵉⁿ‧‧‧" "ᴿᴵᴷᴷᴵ⸴ ᴵ ᵃᵐ ʳᵉᶠᵉʳʳⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᶜᴴᴬᴿᴸᴼᵀᵀᴱ! ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ⸴ ᴿⁱᵏᵏⁱ! ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ!" ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ "ᔆᵒᵐᵉ ᵒᶠ ᵐʸ ᶠʳⁱᵉⁿᵈˢ ᵃʳᵉ ᶜᵒᵐⁱⁿᵍ ᵒᵛᵉʳ ᶠᵒʳ ᵃ ᵐᵉᵉᵗⁱⁿᵍ‧" ᴮᵉˡˡᵃ ˢᵃⁱᵈ‧ ᵂᵉ'ʳᵉ ᵃᵗ ʰᵉʳ ʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᶜᵉ ᵃᶠᵗᵉʳ ˢᵗᵘᵈʸⁱⁿᵍ ᵃᵗ ᵂⁱˡˡ'ˢ‧ ᴶᵘˢᵗ ᵗʰᵉⁿ⸴ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶜᵃᵐᵉ ⁱⁿ‧ ᴱᵐᵐᵃ ᵖᵒᵛ "ᴬʳᵉ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ᵍⁱʳˡˢ ʰᵉʳᵉ? ᵀʰᵉʸ ᵗᵒˡᵈ ᵐᵉ ᵗᵒ ᵐᵉᵉᵗ‧‧‧" ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵃⁿᵈ ˢᵒᵐᵉ ᵍⁱʳˡ ʷᵉʳᵉ ˢⁱᵗᵗⁱⁿᵍ‧ ᵂʰᵒ'ˢ ᵗʰᵉ ᵇˡᵒⁿᵈⁱᵉ? ᴵ ˢᵉᵉ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ʷᵃˢ ᵖʳᵉˢᵉⁿᵗ⸴ ʷʰⁱᶜʰ ᵉˣᵖˡᵃⁱⁿˢ ᵗʰᵉ ᵇⁱᵍ ⁿᵉʷˢ ᵗʰᵉʸ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ˢʰᵃʳᵉ‧ ᶜˡᵉᵒ ᵃⁿᵈ ᴿⁱᵏᵏⁱ ʷᵉʳᵉ ʷᵃˡᵏⁱⁿᵍ ⁱⁿ; ᵗʰᵉ ᵇˡᵒⁿᵈⁱᵉ ᶜˡᵒˢᵉᵈ ᵗʰᵉ ᵈᵒᵒʳ ᵇᵉʰⁱⁿᵈ ᵗʰᵉᵐ‧ ᶜˡᵉᵒ ᵖᵒᵛ "ᴱᵐᵐᵃ⸴ ᵒᵘʳ ᶠʳⁱᵉⁿᵈ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ; ʸᵒᵘ ˢᵉᵉ⸴ ʷᵉ ᵈⁱˢᶜᵒᵛᵉʳᵉᵈ‧‧‧" ᴵ ˢᵗᵒᵖᵖᵉᵈ ˢʰᵒʳᵗ ʷʰᵉⁿ ᴵ ʳᵉᵃˡⁱˢᵉᵈ ⁿᵒᵗ ᵒⁿˡʸ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᵇᵘᵗ ᵃˡˢᵒ ᵗʰᵉ ᶠᵃᶜᵗ ᴵ ʲᵘˢᵗ ʳᵉᵛᵉᵃˡᵉᵈ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ˢᵉᶜʳᵉᵗ ⁱᵈᵉⁿᵗⁱᵗʸ ⁱⁿ ᶠʳᵒⁿᵗ ᵒᶠ ʰᵉʳ‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ⁿᵒʷ ᵏⁿᵒʷˢ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᴮᵉˡˡᵃ; ˢʰᵉ ʳᵉᵃˡⁱˢᵉᵈ ʷʰᵃᵗ ᴱᵐᵐᵃ ʲᵘˢᵗ ᵈⁱᵈ⁻ ᵗʰᵉ ᶠᵃᶜᵗ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ᵃⁿᵈ ᵃ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ ᵒᵘʳ ᵍʳᵒᵘᵖ‧‧‧
ᴶᵘˢᵗ ᴬᵈᵈ ᵂᵃᵗᵉʳ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ⁴ ᴬᵁ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗⁱᵒⁿ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᴴᵃʳᵗˡᵉʸ ᵐᵉᵉᵗˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶠⁱⁿⁱˢʰᵉᵈ ʰᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉˡˢ‧ S4 E6 ᴮʳᵉᵃᵗʰ ᴼᶠ ᔆᵉᶜʳᵉᵗˢ ᴱᵐᵐᵃ ᵖᵒᵛ ᴵ ᵖʳᵉᵖᵃʳᵉᵈ ᵐʸˢᵉˡᶠ ᶠᵒʳ ᵃ ᶜᵒⁿᶠʳᵒⁿᵗᵃᵗⁱᵒⁿ ʷʰᵉⁿ ᶜˡᵉᵒ ʳᵉᵛᵉᵃˡᵉᵈ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ˢᵉᶜʳᵉᵗ ⁱⁿ ᶠʳᵒⁿᵗ ᵒᶠ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ‧ ᴬᵖᵖᵃʳᵉⁿᵗˡʸ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ⸴ ˢᵒ ᵗʰᵉʸ ᵐᵘˢᵗ'ᵛᵉ ᵇᵒⁿᵈᵉᵈ ʷʰⁱˡᵉ ᴵ ʷᵃˢ ᵍᵒⁿᵉ ᵃʷᵃʸ‧ ᴰᵒᵉˢ ᴮᵉˡˡᵃ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᵖᵒʷᵉʳ? ᴵᶠ ˢᵒ⸴ ʷʰᵃᵗ? ᴹʸ ᑫᵘᵉˢᵗⁱᵒⁿˢ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵒ ʷᵃⁱᵗ⸴ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ʷᵉ'ᵛᵉ ᵃ ᵐᵒʳᵉ ⁱᵐᵖᵒʳᵗᵃⁿᵗ ᵖʳᵒᵇˡᵉᵐ ᵗᵒ ᵈᵉᵃˡ ʷⁱᵗʰ⁻ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ‧ ᔆʰᵉ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ⁱⁿ ˢʰᵒᶜᵏ! ᴬᶠᵗᵉʳ ᵗʰᵉ ˢʰᵒᶜᵏ ʷᵒʳᵉ ᵒᶠᶠ⸴ ˢʰᵉ ʳᵉᵃᶜᵗᵉᵈ ᵇʸ ᵈᵒⁱⁿᵍ ˢᵒᵐᵉᵗʰⁱⁿᵍ ⁿᵒⁿᵉ ᵒᶠ ᵘˢ ᵖʳᵉᵖᵃʳᵉᵈ ᵗᵒ ⁱᵐᵃᵍⁱⁿᵉ‧‧‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᴵ ᵇʳᵒᵏᵉ ᵈᵒʷⁿ ʳⁱᵍʰᵗ ᵗʰᵉⁿ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉʳᵉ‧ ᴵⁿ ᶠʳᵒⁿᵗ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳˢ‧ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵗʰᵉ ˢᵘᵖᵖᵒˢᵉᵈ 'ᵒⁿˡʸ ᶜᵃⁿ ᵇᵉ ³ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ' ʳᵘˡᵉ‧ ᴬᶠᵗᵉʳ ᶠⁱᵍʰᵗⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᶠⁱᵗ ⁱⁿ‧ ᴵ ᵍᵘᵉˢˢ ᴵ ᵏⁿᵉʷ ᴵ ᵍᵒᵗ ʷʰᵃᵗ ᴵ ᵈᵉˢᵉʳᵛᵉᵈ⸴ ᵇᵘᵗ ⁱᵗ ˢᵗⁱˡˡ ʰᵘʳᵗ‧ ᴿⁱᵏᵏⁱ ᵖᵒᵛ ᵀʰᵉ ᵐᵉᵉᵗⁱⁿᵍ'ˢ ᵗᵒ ⁱⁿᵗʳᵒᵈᵘᶜᵉ ᴱᵐᵐᵃ⸴ ⁿᵒᵗ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ'ˢ ᵖⁱᵗʸ ᵖᵃʳᵗʸ‧ ᴼᶠ ᶜᵒᵘʳˢᵉ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᵈⁱᵈⁿ'ᵗ ᵏⁿᵒʷ ᵒᶠ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ‧ ᔆᵗⁱˡˡ⸴ ᴵ ᵈⁱᵈⁿ'ᵗ ʷᵃⁿᵗ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵉᵗⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ⸴ ᵇᵘᵗ ʷᵉ ᵍᵒᵗᵗᵃ ᵈᵉᵃˡ ʷⁱᵗʰ ʰᵉʳ ʷᵃⁿᵗⁱⁿᵍ ᵘˢ ᵗᵒ ᶠᵉᵉˡ ˢᵒʳʳʸ‧‧‧ "ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ‧‧‧" ᴮᵉˡˡᵃ ˢᵗᵃʳᵗᵉᵈ‧ "ᴵ ʷᵃˢ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ⸴ ᵗᵒᵒ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ‧" ᴼʰ ᵍʳᵉᵃᵗ⸴ ʲᵘˢᵗ ʷʰᵃᵗ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈᵉᵈ⸴ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵗᵃᵗᵗˡᵉ ᵃᵇᵒᵘᵗ ʰᵒʷ ʷᵉ ʷᵉʳᵉ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˢᵗ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵒⁿ ᵉᵃʳᵗʰ‧ "ᵂᵉ ᵃʳᵉⁿ'ᵗ ʰᵉʳᵉ ᵃᵇᵒᵘᵗ ʸᵒᵘ⸴ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ!" ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ "ᴵ'ˡˡ ᵍᵒ⸴ ᵇᵘᵗ ᴵ ʲᵘˢᵗ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ˢᵃʸ ʰᵒʷ ˢᵒʳʳʸ ᴵ ᵃᵐ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ʷʰᵒˡᵉ ᵗʰⁱⁿᵍ‧" ᴵ ᵉⁿʲᵒʸᵉᵈ ᵐʸ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ᵐᵃᵍⁱᶜ ʷʰⁱˡᵉ ⁱᵗ ˡᵃˢᵗᵉᵈ⸴ ᵃˢ ʷᵉˡˡ ᵃˢ ᵐʸ ˢʰᵒʳᵗ ᶠʳⁱᵉⁿᵈˢʰⁱᵖ ʷⁱᵗʰ ᴮᵉˡˡᵃ‧ "ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ‧‧‧" ᴮᵉˡˡᵃ ˢᵗᵃʳᵗᵉᵈ‧ "ᴵ ʷᵒⁿ'ᵗ ᵐᵃᵏᵉ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵉᵗⁱⁿᵍ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵐᵉ‧ ᴵ ˡᵒˢᵗ ᵐʸ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈⁿᵉˢˢ ᶠᵃⁱʳ ᵃⁿᵈ ˢᑫᵘᵃʳᵉ‧ ᴵ ʰᵃᵈ ᶜˡᵉᵒ'ˢ ᵖᵒʷᵉʳ⸴ ᴱᵐᵐᵃ'ˢ ᵖᵒʷᵉʳ⸴ ᴿⁱᵏᵏⁱ'ˢ ᵖᵒʷᵉʳ‧‧‧" "ᵂʰᵃᵗ'ˢ ᴱᵐᵐᵃ'ˢ ᵖᵒʷᵉʳ?" ᴱᵐᵐᵃ ˢᵐⁱˡᵉᵈ ᵃˢ ˢʰᵉ ᶠʳᵒᶻᵉ ᵐʸ ᵈʳⁱⁿᵏ‧ "ᵂᵒʷ! ᴿⁱᵏᵏⁱ⸴ ᶜᵒᵘˡᵈ ʸᵒᵘ ᵘⁿᶠʳᵉᵉᶻᵉ ⁱᵗ ˢᵒ ᴵ ᶜᵃⁿ ˢʰᵒʷ ᵐʸ ᵖᵒʷᵉʳ?" ᴬᶠᵗᵉʳ ᴿⁱᵏᵏⁱ ᵈⁱᵈ ˢᵒ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᵗʰⁱᶜᵏᵉⁿᵉᵈ ᵗʰᵉ ᵈʳⁱⁿᵏ! ᴸᵉʷⁱˢ ᵖᵒᵛ ᴵ ʷᵃˢ ᵍᵒⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ʰᵒʷ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵉᵗⁱⁿᵍ'ˢ ᵍᵒⁱⁿᵍ‧ ᴵ ʷᵃˡᵏᵉᵈ ⁱⁿ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ᵗʰᵉ ᶠᵒᵘʳ ʷⁱᵗʰ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ⸴ ʷʰᵒ ˢᵉᵉᵐᵉᵈ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵉᵃʳˢ ⁱⁿ ʰᵉʳ ᵉʸᵉˢ‧
ᴿᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳⁱⁿᵍ ᵃ ˡᵒᵛᵉᵈ ᵒⁿᵉ ᵈᵒᵉˢⁿ’ᵗ ⁿᵉᶜᵉˢˢᵃʳⁱˡʸ ⁿᵉᵉᵈ ᵗᵒ ᵉⁿᵈ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ᶠᵘⁿᵉʳᵃˡ ʰᵒᵐᵉ ᵒʳ ᵐᵉᵐᵒʳⁱᵃˡ ˢᵉʳᵛⁱᶜᵉ‧ ᴬ ᵗᵃᵖʰᵒᵖʰⁱˡᵉ ⁱˢ ᵒⁿᵉ ʷʰᵒ ᵗᵃᵏᵉˢ ᵃⁿ ⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗ ⁱⁿ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳⁱᵉˢ⸴ ᵗᵒᵐᵇˢᵗᵒⁿᵉˢ⸴ ᵒʳ ᵐᵉᵐᵒʳʸ ᵒᶠ ᵖᵃˢᵗ ˡⁱᵛᵉˢ‧ ᵀʰᵉʳᵉ ᵃʳᵉ ˢᵒ ᵐᵃⁿʸ ᵈⁱᶠᶠᵉʳᵉⁿᵗ ʳᵉᵃˢᵒⁿˢ ʷʰʸ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ˡⁱᵏᵉ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳⁱᵉˢ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉʳᵉ ᵃʳᵉ ˢᵒ ᵐᵃⁿʸ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ʷʰᵒ ᵈᵒ‧ ᴴᵃᵛᵉ ʸᵒᵘ ᵉᵛᵉʳ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ᵃᵇᵒᵘᵗ ⁱᵗ? ᴰᵒ ᶠʳⁱᵉⁿᵈˢ ᵃⁿᵈ ᶠᵃᵐⁱˡʸ ᵗʰⁱⁿᵏ ᵗʰⁱˢ ⁱˢ ᵒᵈᵈ⸴ ᵒʳ ᵈᵒ ᵗʰᵉʸ ˢʰᵃʳᵉ ᵗʰⁱˢ ⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗ ʷⁱᵗʰ ʸᵒᵘ? ᴰᵒ ʸᵒᵘ ˡᵒᵛᵉ ʳᵉᵃᵈⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ᵉᵖⁱᵗᵃᵖʰˢ? ᵀʰᵉʸ ᶜᵃⁿ ᵇᵉ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ᵖʳᵒᵛᵒᵏⁱⁿᵍ⸴ ʰᵉᵃʳᵗ ʷʳᵉⁿᶜʰⁱⁿᵍ ᵃⁿᵈ ˡᵒᵛⁱⁿᵍ‧ ᴳᵉᵗᵗⁱⁿᵍ ᵃ ˡⁱᵗᵗˡᵉ ᵍˡⁱᵐᵖˢᵉ ⁱⁿᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵖᵉʳˢᵒⁿ’ˢ ˡⁱᶠᵉ⸴ “ᴮᵉˡᵒᵛᵉᵈ ᶠᵃᵗʰᵉʳ⸴ ᔆʷᵉᵉᵗ ᴬⁿᵍᵉˡ”‧ ᵂʰᵉⁿ ᵗʰᵉʸ ʷᵉʳᵉ ᵇᵒʳⁿ⸴ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉʸ ᵈⁱᵉᵈ‧ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ ˡᵉᵃʳⁿ ˢᵒ ᵐᵘᶜʰ ᶠʳᵒᵐ ʳᵉᵃᵈⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ᵗᵒᵐᵇˢᵗᵒⁿᵉ‧ ᴰⁱᵈ ᵗʰᵉʸ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᶠᵃᵐⁱˡʸ⸴ ᶜʰⁱˡᵈʳᵉⁿ⸴ ᵖᵃʳᵉⁿᵗˢ⸴ ˢᵖᵒᵘˢᵉ? ᵂᵉʳᵉ ᵗʰᵉʸ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ˢᵉʳᵛⁱᶜᵉ⸴ ᵃⁿ ᵉˣᵖˡᵒʳᵉʳ ᵃⁿ ᵃʳᵗⁱˢᵗ⸴ ᵃ ᵖᵒᵉᵗ? ᴵˢ ⁱᵗ ᵗʰᵉ ᵇᵉᵃᵘᵗʸ ᵒᶠ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳⁱᵉˢ? ᵀʰᵉ ᵖᵃʳᵏ ˡⁱᵏᵉ ˢᵉᵗᵗⁱⁿᵍ ʷⁱᵗʰ ᵒʳⁿᵃᵗᵉ ᵗᵒᵐᵇˢᵗᵒⁿᵉˢ‧ ᵀʰᵉ ᵖᵉᵃᶜᵉ ᵃⁿᵈ ˢᵉʳᵉⁿⁱᵗʸ‧ ᵀʰᵉ ᵈᵉᶜᵃʸⁱⁿᵍ ᵗᵒᵐᵇˢᵗᵒⁿᵉˢ ᵒᶠ ʷᵒᵒᵈ ⁱⁿ ᵃ ᵍʰᵒˢᵗ ᵗᵒʷⁿ‧ ᴿᵉᵐⁿᵃⁿᵗˢ ᵒᶠ ʸᵉˢᵗᵉʳʸᵉᵃʳ‧ ᴬ ˢᵗᵒʳʸ ᵒᶠ ᵃ ᵗⁱᵐᵉ⸴ ᵒᶠ ᵃ ᵖˡᵃᶜᵉ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ʷʰᵒ ˡⁱᵛᵉᵈ ᵃⁿᵈ ᵈⁱᵉᵈ ᵗʰᵉʳᵉ‧ ᴵˢ ⁱᵗ ᵗʰᵉ ᵃʳᶜʰⁱᵗᵉᶜᵗᵘʳᵉ ᵗʰᵃᵗ ᵈʳᵃʷˢ ʸᵒᵘ? ᵀʰᵉ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ ᶜᵃʳᵛᵉᵈ ᵗᵒᵐᵇˢᵗᵒⁿᵉˢ ᵃⁿᵈ ˢᵗᵃᵗᵘᵉˢ‧ ᵀʰᵉ ˢᵗᵃⁱⁿᵉᵈ ᵍˡᵃˢˢ ᵃⁿᵈ ʷʳᵒᵘᵍʰᵗ ⁱʳᵒⁿ‧ ᴹᵘᶜʰ ᵗⁱᵐᵉ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ᵍᵒ ⁱⁿᵗᵒ ᵗʰᵉ ʳᵉᵐᵉᵐᵇʳᵃⁿᶜᵉ ᵒᶠ ᵃ ˡⁱᶠᵉ ᵗʰᵃᵗ ᵒⁿᶜᵉ ʷᵃˢ‧ ᴿᵉˢᵖᵉᶜᵗ ᵗʰᵒˢᵉ ᵗʰᵃᵗ ᵃʳᵉ ᵍᵒⁿᵉ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉ ᵖˡᵃᶜᵉ ᵒᶠ ʳᵉᵐᵉᵐᵇʳᵃⁿᶜᵉ⸴ ᵉⁿᵈˡᵉˢˢˡʸ ᶠᵃˢᶜⁱⁿᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉⁱʳ ˢᵗᵒʳⁱᵉˢ‧ ᴰᵒ ᵗʰᵉʸ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ˢⁱᵐᵖˡᵉ ʳᵉᶜᵗᵃⁿᵍˡᵉ ᵒᶠ ᵐᵃʳᵇˡᵉ ᵒʳ ᵃⁿ ᵉˡᵃᵇᵒʳᵃᵗᵉˡʸ ᶜʰⁱˢᵉˡˡᵉᵈ ᵃⁿᵍᵉˡ? ᴬʳᵉ ᵗʰᵉʳᵉ ᶠˡᵒʷᵉʳˢ⸴ ᵃⁿᵈ ᵈᵒ ᵗʰᵉʸ ˡᵒᵒᵏ ᶠʳᵉˢʰ? ᵂʰᵃᵗ ʰᵃᵖᵖᵉⁿᵉᵈ ᵗᵒ ⁱᵗ'ˢ ⁱⁿʰᵃᵇⁱᵗᵃⁿᵗˢ? ᴾʳᵒᶠᵉˢˢᵒʳ ᴰᵃᵛⁱᵉˢ ˢᵃʸˢ ʰᵉʳ ˡᵒᵛᵉ ᶠᵒʳ ᵍʳᵃᵛᵉʸᵃʳᵈˢ ˡᵉᵃⁿˢ ᵐᵒʳᵉ ᵗᵒʷᵃʳᵈ ᵇⁱᵇˡⁱᵒᵖʰⁱˡⁱᵃ ⁽ᵃ ˡᵒᵛᵉ ᵒᶠ ᵇᵒᵒᵏˢ⁾ ᵗʰᵃⁿ ⁿᵉᶜʳᵒᵖʰⁱˡⁱᵃ “ᵒʳ ᵃⁿʸ ᵒᵗʰᵉʳ ᵉᑫᵘᵃˡˡʸ ᵍʳᵒˢˢ ᵒʳ ᵐᵒʳᵇⁱᵈ ᵈᵉʳᵃⁿᵍᵉᵐᵉⁿᵗ‧” ᴵⁿ ᵗʰᵉ ᵉⁿᵈ⸴ ˢʰᵉ ʳᵉʲᵉᶜᵗˢ ᵗʰᵉ ᵗᵉʳᵐ ᵗᵃᵖʰᵒᵖʰⁱˡᵉ ᵃⁿᵈ ᵈᵉᶜⁱᵈᵉˢ ᵗᵒ ᶜᵃˡˡ ʰᵉʳˢᵉˡᶠ ᵃ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳⁱᵃⁿ‧ ᴵᵗ’ˢ ʲᵘˢᵗ ᵐᵃᵈᵉ ʰᵃᵖᵖʸ ᵗᵒ ᵏⁿᵒʷ ˢᵒ ᵐᵃⁿʸ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳʸ ᵒʳᵍᵃⁿⁱᶻᵃᵗⁱᵒⁿˢ ᵃʳᵉ ᵒᵘᵗ ᵗʰᵉʳᵉ⸴ ᵈᵒⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ᵍᵒᵒᵈ ʷᵒʳᵏ⸴ ʳᵉˢᵉᵃʳᶜʰⁱⁿᵍ ᵃⁿᵈ ᵈᵒᶜᵘᵐᵉⁿᵗⁱⁿᵍ ᵃⁿᵈ ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗⁱⁿᵍ ᵗʰᵉˢᵉ ᶠʳᵃᵍⁱˡᵉ ᵖˡᵃᶜᵉˢ‧ ᴱᵃᶜʰ ᵗᵉˡˡⁱ ᵃ ˢᵗᵒʳʸ ᵗʰᵃᵗ ⁱˢ ᵘⁿⁱᑫᵘᵉˡʸ ᵗʰᵉⁱʳ ᵒʷⁿ‧ ᴬ ᵗᵃᵖʰᵒᵖʰⁱˡᵉ ᵇʸ ᵈᵉᶠⁱⁿⁱᵗⁱᵒⁿ ⁱˢ ˢᵒᵐᵉᵒⁿᵉ ʷʰᵒ ⁱˢ ⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗᵉᵈ ⁱⁿ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳⁱᵉˢ⸴ ᵍʳᵃᵛᵉˢᵗᵒⁿᵉˢ⸴ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉ ᵃʳᵗ ᵃⁿᵈ ʰⁱˢᵗᵒʳʸ ᵗʰᵃᵗ ᵍᵒᵉˢ ᵃˡᵒⁿᵍ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉᵐ‧ ᔆᵒᵐᵉ ᵗᵃᵖʰᵒᵖʰⁱˡᵉˢ ᵃʳᵉ ᵃˡˢᵒ ⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗᵉᵈ ⁱⁿ ᶠᵘⁿᵉʳᵃˡˢ ᵃⁿᵈ ᶠᵘⁿᵉʳᵃʳʸ ᵗʳᵃᵈⁱᵗⁱᵒⁿˢ ᵒᵛᵉʳ ᵗʰᵉ ʸᵉᵃʳˢ‧ ᵀᵃᵖʰᵒᵖʰⁱˡᵉˢ ᵃʳᵉ ⁿᵒᵗ ᵍʰᵒᵘˡⁱˢʰ ᶠᵒˡᵏˢ ʷⁱᵗʰ ᵈᵉᵃᵗʰ ᵒᵇˢᵉˢˢⁱᵒⁿˢ‧ ᴵⁿ ᶠᵃᶜᵗ⸴ ᵗʰᵉʸ ᶜᵃⁿ ᵇᵉ ᑫᵘⁱᵗᵉ ᵗʰᵉ ᵒᵖᵖᵒˢⁱᵗᵉ‧ ᵀᵃᵖʰᵒᵖʰⁱˡᵉˢ ʷᵃⁿᵗ ᵗᵒ ᵏⁿᵒʷ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵇᵘʳⁱᵉᵈ ⁱⁿ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳⁱᵉˢ‧ ᵀʰᵉʸ ʷᵃⁿᵗ ᵗᵒ ˡᵉᵃʳⁿ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ʰⁱˢᵗᵒʳʸ ᵒᶠ ⁱⁿᵈⁱᵛⁱᵈᵘᵃˡˢ⸴ ᵃⁿᶜᵉˢᵗᵒʳˢ⸴ ᵃⁿᵈ ᵉᵛᵉⁿ ᵗʰᵉ ᶜᵒᵐᵐᵘⁿⁱᵗʸ‧ ᴬⁿᵈ ʷʰᵉⁿ ʸᵒᵘ ᶠⁱⁿᵈ ᵃ ᵍʳᵃᵛᵉˢᵗᵒⁿᵉ ᵗʰᵃᵗ ˡⁱᵗᵉʳᵃˡˡʸ ᵗᵉˡˡˢ ʸᵒᵘ ᵗʰᵉ ᵖᵉʳˢᵒⁿ’ˢ ˢᵗᵒʳʸ⸴ ⁱᵗ ᶜᵃⁿ ᵇᵉ ᵃᵐᵃᶻⁱⁿᵍ‧ ᴮᵉ ᶜᵒⁿˢⁱᵈᵉʳᵃᵗᵉ ᵒᶠ ᵒᵗʰᵉʳˢ‧ ᴵᶠ ᵃ ᶠᵘⁿᵉʳᵃˡ ⁱˢ ⁱⁿ ᵖʳᵒᵍʳᵉˢˢ ᵒʳ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵃʳᵉ ᵛⁱˢⁱᵗⁱⁿᵍ ᵃ ᵍʳᵃᵛᵉ⸴ ᵐᵒᵛᵉ ᵗᵒ ᵃⁿᵒᵗʰᵉʳ ˢᵉᶜᵗⁱᵒⁿ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳʸ‧ ᴰᵒ ⁿᵒᵗ ˢᵗᵃⁿᵈ⸴ ˢⁱᵗ ᵒʳ ˡᵉᵃⁿ ᵃᵍᵃⁱⁿˢᵗ ᵐᵒⁿᵘᵐᵉⁿᵗˢ‧ ᴬˢᵏ ᵖᵉʳᵐⁱˢˢⁱᵒⁿ ᶠʳᵒᵐ ᵗʰᵉ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳʸ ᵒᶠᶠⁱᶜᵉ ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ᵈᵒⁱⁿᵍ ᵃ ᵍʳᵃᵛᵉˢᵗᵒⁿᵉ ʳᵘᵇᵇⁱⁿᵍ; ᵗʰᵉʸ ᵐᵃʸ ⁿᵒᵗ ᵇᵉ ᵃˡˡᵒʷᵉᵈ‧ ᶠᵒˡˡᵒʷ ᵃˡˡ ᵖᵒˢᵗᵉᵈ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳʸ ʳᵘˡᵉˢ‧ ʸᵒᵘ ᵐⁱᵍʰᵗ ˡᵒᵒᵏ ᵃᵗ ᵃ ʳᵃⁿᵈᵒᵐ ᵍʳᵃᵛᵉ ᴴᵉʳᵉ ˡⁱᵉˢ ᔆᵐⁱᵗʰ ¹⁹ˣˣ⁻? ᴰᵒ ʸᵒᵘ ʷᵒⁿᵈᵉʳ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ᵖᵉʳˢᵒⁿ? ᴵ ʷᵒᵘˡᵈ'ᵛᵉ ᵇᵉᵉⁿ ᵃⁿ ⁱⁿᶠᵃⁿᵗ ʷʰᵉⁿ ʰᵉ ᵖᵃˢˢᵉᵈ‧‧‧ ᵂᵃˢⁿ'ᵗ ᵍʳᵃⁿᵈᵖᵃ ᵇᵒʳⁿ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ ʸᵉᵃʳ? ᴴᵒʷ ᵈⁱᵈ ᔆᵐⁱᵗʰ ˢᵖᵉⁿᵈ ʰⁱˢ ᵗⁱᵐᵉ? ᵂᵃˢ ᔆᵐⁱᵗʰ ˢᵃᵗⁱˢᶠⁱᵉᵈ ᵇʸ ᵗʰᵉ ᵗⁱᵐᵉ ʰᵉ ᵈⁱᵉᵈ⸴ ᶠᵘˡᶠⁱˡˡⁱⁿᵍ ᵃˡˡ ʰⁱˢ ᵈʳᵉᵃᵐˢ? ᵂᵃˢ ⁱᵗ ˢᵘᵈᵈᵉⁿ ʷʰᵉⁿ ⁱᵗ ʰᵃᵖᵖᵉⁿᵉᵈ⸴ ᵒʳ ʷᵃˢ ⁱᵗ ᶠᵒʳˢᵉᵉⁿ? ᵂʰᵉⁿᵉᵛᵉʳ ᴵ ᵍᵒ ᵗᵒ ᵃ ᵍʳᵃᵛᵉʸᵃʳᵈ⸴ ᴵ ᵗᵉⁿᵈ ᵗᵒ ʷᵃⁿᵗ ᵗᵒ ᵉˣᵖˡᵒʳᵉ ⁿᵉᵃʳᵇʸ ᵍʳᵃᵛᵉˢ; ʳᵉᵃᵈⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ⁿᵃᵐᵉˢ⸴ ᵗʰᵉⁱʳ ˡⁱᶠᵉᵗⁱᵐᵉ‧‧‧ ᴰʳʸ ˡᵉᵃᵛᵉˢ ᶜʳᵘⁿᶜʰ ᵃˢ ᴵ ʷᵃˡᵏ ᵈᵒʷⁿ ᵃ ʳᵒʷ‧ ᴵ ᶜᵃⁿ'ᵗ ʰᵉˡᵖ ᵇᵘᵗ ʷᵒⁿᵈᵉʳ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ʷʰᵒᵐ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵐᵒʳⁱᵃˡˢ ᵃʳᵉ ᶠᵒʳ‧ ᴸᵒᵒᵏˢ ᵇʳᵃⁿᵈ ⁿᵉʷ; ᵒʰ⸴ ⁱᵗ ˢᵃʸˢ ²⁰ˣˣ ˢᵒ ⁱᵗ ᵐᵘˢᵗ ᵇᵉ ʳᵉᶜᵉⁿᵗ‧ ᴬᵐᵃᵇᵉˡ; ʷʰᵃᵗ ᵃ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ ⁿᵃᵐᵉ! ᴬᵐᵃᵇᵉˡ‧‧‧ ᴿⁱᵍʰᵗ ⁿᵉᵃʳ ᵗʰᵉⁱʳ ᵇⁱʳᵗʰᵈᵃʸ‽ ᴬ ʰᵉᵃʳᵗ ˢʰᵃᵖᵉᵈ ᵍʳᵃᵛᵉ‧‧‧ ᴵ ᶜᵃⁿ'ᵗ ʰᵉˡᵖ ᵇᵘᵗ ʷᵃⁿᵗ ᵗᵒ ᵏⁿᵒʷ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ‧ ᔆᵒᵐᵉ ᵃʳᵉ ʸᵒᵘⁿᵍᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ᵒᵗʰᵉʳˢ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉⁱʳ ᵗⁱᵐᵉ ᶜᵃᵐᵉ‧ ᵂʰᵃᵗ ʰᵃᵖᵖᵉⁿᵉᵈ? ᴴᵃᵛᵉ ᵗʰᵉʸ ᵃⁿʸ ᶠᵃᵐⁱˡʸ? ᔆᵒᵐᵉ ʰᵃᵛᵉ ᵐᵃⁿʸ ᶠˡᵒʷᵉʳˢ ᵖˡᵃᶜᵉᵈ‧ ᴬʳᵉ ᵗʰᵉ ʳᵒˢᵉˢ ᵃʳᵗⁱᶠⁱᶜⁱᵃˡ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ᵗʰᵉʸ ˡᵒᵒᵏ ˢᵒ ᶠʳᵉˢʰ‧‧‧ ᴵ ˡᵒᵛᵉ ᵗʰᵉ ᶜᵒˡᵒᵘʳˢ! ᴮᵘᵗ ᴵ ᵗʳʸ ⁿᵒᵗ ᵗᵒ ʳᵘˢʰ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ⁱᵗ'ˢ ᵃ ˢᵃᶜʳᵉᵈ ᵖˡᵃᶜᵉ‧ ᴱᵛᵉⁿᵗᵘᵃˡˡʸ⸴ ʷʰᵉⁿ ᴵ ˡᵉᵃᵛᵉ⸴ ᴵ ˡᵒᵒᵏ ᵇᵃᶜᵏ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ᶜᵉᵐᵉᵗᵉʳʸ ʷʰᵉⁿᶜᵉ ᴵ ᶜᵃᵐᵉ‧ ᴬˡˡ ᵗʰᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ʰᵃᵛᵉ ᴬ ˡⁱᶠᵉ ˢᵗᵒʳʸ ʷᵒʳᵗʰ ᵗᵉˡˡⁱⁿᵍ ᵃⁿᵈ ᵏⁿᵒʷⁱⁿᵍ‧ ᴵ'ᵐ ˢᵉʳᵉⁿᵉ ʷʰᵉⁿ ᵇʸ ᴵ ᵍᵉᵗ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᶜᵃʳ‧
Sharlota Watsford شارلوت واتسفورد Շարլոտա Ուոթսֆորդ Шарлотта Уотсфорд Шарлот Уотсфорд Carlota Watsford שארלוט ווטספורד چارلۆت واتسفۆرد Šarlote Vatsforda Charlotte Watsfordas Шарлот Вотсфорд Шарлотт Ватсфорд शार्लोट वाट्सफोर्ड Шарлотка Уотсфорд Salote Watsford Љарлот Wатсфорд Шарлотта Ватсфорд ሻርሎት ዋትስፎርድ Sālote Watsford
⣿⣻⠿⣽⢯⠿⣽⣫⣟⡽⣫⢿⣹⢏⣿⡹⣏⢿⡹⣏⡿⣝⣯⢻⡽⣫⠿⣝⣯⢟⣯⣟⢯⣟⢿⣻⢟⣿⢻⣟⢯⣟⣾⣯⣿⣽⣟⣭⣯⣷⣼⡶⢏⡒⣡⣒⣬⡭⠿⡷⠾⢶⡷⣿⣶⣫⢿⣶⣥⣁⠂⠂⢀⠀⠀⠀⢀⡀⠄⢂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢺⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡷⣯⢿⡽⣞⡿⢧⡷⢾⡽⣽⡳⢯⣟⡶⣻⣭⢷⡻⣵⡻⣞⠾⣯⠷⣯⠿⡽⣞⠿⣞⣾⢻⣞⣯⣽⣛⢮⣿⣾⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣽⣻⢭⠭⣆⠄⣀⣀⣀⣀⠀⠠⢀⡠⠽⣻⡮⢷⡛⠳⢶⣢⣝⡢⣑⠢⠐⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⡝⣯⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿ ⡿⣼⣳⢻⡼⣝⡯⣽⣫⠾⣵⣛⢯⡞⣽⢳⢮⡳⣏⢷⣹⡭⣟⢾⡹⣧⢿⣹⢞⣻⣝⡮⣟⡼⣾⠱⣯⣿⣿⣻⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣛⣯⣿⣷⡯⠷⠖⣒⣒⣚⣛⣭⣿⣿⣶⣶⣿⣦⣟⠛⢷⣌⠉⠓⠚⠛⡲⣆⡁⢆⡐⢢⠐⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⢫⣿⣽⡿⣷⣿⡿⣿ ⣟⠶⣽⢳⣛⣮⡽⢶⣫⢟⡵⣫⢷⡹⣎⡟⣮⢳⣭⣛⢶⡹⣎⢷⡻⣼⢳⣏⡾⣳⢮⡽⣞⣽⢯⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣽⣞⣫⣭⣴⣗⣾⣿⣿⣾⣿⡿⣿⣿⣿⢿⡿⢿⣭⣛⣏⢻⠡⣿⡠⠦⠤⠤⢭⢿⣷⡀⠈⠄⠁⠀⢀⠈⠀⠄⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠡⢻⣯⣿⣿⢯⣿⣿ ⣯⣛⡾⣭⠷⣮⢽⣣⢟⣮⢳⡝⣮⢳⡝⣾⡱⣏⢶⡹⣎⢷⣹⢎⡷⣭⢳⣎⢷⡹⣎⠷⣽⣽⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠻⠟⣛⣋⣉⣵⣮⡷⠾⡟⣉⣡⣬⠴⠲⠜⢿⣦⡉⠉⠙⠽⣶⢽⣆⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠩⣟⣷⣿⡿⣟⣿ ⡷⣹⢞⡵⣻⡜⣧⣛⠾⣜⢧⡻⣜⢧⣛⢶⡹⣎⢷⡹⣎⢷⡹⣎⢷⣭⢳⢮⣏⠷⣭⢻⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⡶⠷⠛⣛⣋⣩⠡⠄⠭⢖⡫⢝⣤⣶⣾⡷⣾⠟⠛⠿⣧⡽⢭⣌⡻⣾⣥⠀⡐⠀⠁⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠿⣷⢿⣿⢿ ⣽⢣⡟⣼⢣⡟⡶⣭⢻⡜⣧⢻⡜⣧⣛⢮⡳⣝⢮⡳⣝⢮⡳⣝⠾⣜⢯⡞⣼⠻⣬⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡿⣭⢷⣾⢷⡻⣽⠞⠋⣑⣬⠾⣯⠾⣻⣿⣿⠿⣝⣫⣴⣾⣏⣟⡻⣤⣘⣫⠝⠻⠧⠀⢀⠈⠀⠄⠠⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠊⢛ ⢷⣫⢞⣧⢻⣜⡳⣭⡳⣝⢮⡳⣝⢶⡹⣎⢷⡹⣎⢷⡹⣎⠷⣭⢻⡜⣧⢻⣜⣫⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣽⣻⣿⠿⣭⣟⣿⡕⣯⣾⣿⣿⣻⡷⠿⣩⣷⡾⣟⣿⣿⡿⢹⠏⣸⡌⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣄⠈⡐⠈⠄⠂⢁⠠⠁⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡄⢃ ⡷⣹⢞⡼⣳⢎⡷⣣⢟⡼⣣⢟⡼⣣⢟⡼⣣⢟⡼⣣⢟⡼⣻⡜⣧⢻⡜⣧⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣟⣡⣶⠿⣛⣭⣿⣽⣿⠞⣱⡟⣰⠏⡼⣿⣿⣯⡽⣿⣿⣿⣿⣶⠀⡡⢈⡐⠄⠠⠀⠁⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⢤⣒⠣⠜⢂ ⣽⢣⡟⣼⢣⡟⣼⢣⡟⣼⢣⡟⣼⢣⡟⣼⢣⡟⣼⢣⡟⣼⢣⡟⣼⢣⣟⣞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣻⣽⣶⣿⣿⢟⢫⣱⣾⣿⡟⣩⢞⣡⢺⣽⣿⣿⣷⣿⣻⣿⣿⣧⠐⠤⠐⡈⠄⠈⠄⠀⠀⠀⠀⠀⡀⣠⣔⡲⣛⠜⡢⢌⠡⣉⠀ ⡞⣧⢻⡜⣧⢻⡜⣧⢻⡜⣣⢝⣮⢳⡝⣮⢳⡝⣮⢳⡝⣮⢳⡝⣎⣷⡟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠿⣟⣿⣿⣼⣿⣿⣿⣿⡿⡱⠁⠈⠙⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⡎⢤⡁⠰⣀⠡⢀⢂⡰⣰⣌⡷⣳⢏⡶⣑⢣⡙⢤⡃⢇⠦⣉ ⡽⣎⢷⡹⣎⢷⡹⣌⠓⡌⠐⠊⡖⢫⢞⡵⣫⢞⡵⣫⢞⡵⣫⢞⡵⣟⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⢟⠾⣹⣿⢯⣿⣻⣿⣿⣿⢏⡴⠁⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣣⢯⣷⡼⣽⣞⣾⢷⣻⢾⡹⢇⠯⣰⢡⡖⣹⢦⡙⢎⡒⠤ ⣳⡝⣮⢳⡝⣮⢳⣎⠡⠀⠌⡐⢌⡳⣎⢷⣙⢮⡳⣝⢮⡳⣝⡾⣽⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣻⡾⣱⠫⣼⡿⣵⡻⣷⢿⣿⢟⣏⠜⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣻⣽⣿⢿⣽⣯⢿⡱⢣⡝⢎⣳⡱⢧⡛⡴⢃⢮⠱⣌⢣ ⣧⢻⡜⣧⢻⡜⢳⡌⢃⡎⢰⢁⡏⣷⢹⣮⡝⣮⣵⢋⡞⣱⡟⣹⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣷⢁⣿⡟⣸⣿⡟⣷⡟⢁⣯⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢹⡞⣿⢻⣽⡎⣧⠙⣧⠚⣭⣶⢉⣧⠙⡖⣭⢲⡍⡖⢣ ⡽⣞⣳⡽⢮⡝⣏⠑⠂⠀⠁⢯⡜⣮⢳⣎⢷⡹⣜⢮⣽⡳⣽⢟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣝⢦⣿⣟⣽⣿⣿⣿⢟⣴⠟⠁⠀⠀⠀⠀⣀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣯⡿⣝⠯⢶⡹⣌⠟⡼⣩⠳⣌⠳⣌⢳⡱⢣⢎⡵⡭⣏ ⡿⣽⣳⣟⢯⣞⢦⣁⡀⠀⠀⡸⣝⠶⣋⡞⢮⣵⣻⡛⣶⡹⣏⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣮⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠵⠋⠀⠀⠀⣠⣴⠞⠋⠉⠙⢷⣄⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠉⡷⣙⢞⣣⠳⣌⠻⣔⢣⡛⣬⠳⣜⢣⣝⣣⢻⡴⢻⣜ ⣟⣷⣻⡞⢏⢞⠛⠁⠀⠀⠀⠙⣯⣝⣣⢟⢧⡳⢦⡟⣶⡹⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢯⢭⣙⠯⣟⡿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⠿⣿⣿⣿⠟⠋⠀⠀⣤⣶⣿⣿⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⡆⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠱⡸⢌⡞⡴⢫⣜⡳⢎⡧⡝⢦⡛⣬⢳⡺⣜⢧⣛⡷⣯ ⡞⣼⣳⡍⠎⠀⠰⣤⠤⡤⣤⢾⢳⢮⣜⡫⢮⡵⣫⣼⡷⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠯⡽⣭⠲⣍⢾⡱⣏⣶⣭⣶⣥⣮⣁⠂⠁⠄⢃⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠟⠉⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡡⡝⢮⡜⣵⢫⠶⣙⡏⡶⡹⢦⡝⣎⡳⣝⢮⢯⡽⣞⡷ ⡝⣶⣻⢿⡰⢄⡻⢬⣛⡵⢭⢎⡻⣜⡶⣹⢣⢞⣽⣿⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡯⣝⠳⢭⣻⣜⣷⣿⣿⣿⣿⡛⠓⠮⣍⡷⡄⠈⢦⡩⠄⠀⠀⠀⠀⡀⠀⣠⣶⡿⠿⣿⣯⣿⣳⣦⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠐⡈⢦⡙⢶⣋⢯⡕⣺⢱⡙⢦⣙⠶⡹⣬⢛⡮⢷⣏⣿ ⣝⡲⣯⢿⣷⣫⣝⡣⢽⣘⠧⡞⣵⢫⡼⣱⢋⠾⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣈⠃⢏⠽⣉⢿⣿⣿⣿⣿⡽⠀⠀⠈⡷⣝⡎⢲⢱⢊⠀⠀⠀⠀⠁⡼⣿⣿⣿⡗⡄⠀⠹⡿⢯⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠙⣮⡙⢧⣛⢮⣝⢶⣫⣽⣳⣮⣷⣝⢶⣋⣞⢧⡟⣾ ⢮⡱⣏⠿⣎⠱⢊⡝⠶⣩⢞⡹⢦⡳⣜⢣⡏⢾⣡⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⢤⡉⠢⠱⠌⣎⠙⡛⠻⠿⠖⠒⠒⠉⠉⢁⡞⢡⠚⡄⠂⠀⠀⠀⠈⠑⠻⠿⢿⣋⣀⣀⣼⠷⠀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠈⠦⡙⢦⡹⣞⢮⢷⣣⡟⣷⣻⢿⣾⡿⣟⣾⣧⣿⣳ ⠲⣙⢎⡓⠌⠤⢁⠈⡑⠤⢋⡼⣣⠷⣌⠯⣜⢣⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡺⡅⢎⡁⠂⡁⠀⠡⠀⠁⠀⠀⠀⠀⢀⠔⠃⡐⢂⡉⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣌⢳⣽⣳⣽⣻⢾⣿⢿⣿⣟⣿⣿ ⠓⠈⠀⠉⠀⠐⠀⠀⠀⠣⢅⢫⡑⠻⣌⠳⢬⢳⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⡙⢦⠉⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢂⠡⢂⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣖⠿⣼⣻⣞⡷⣯⣟⣿⣾⣿⡿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠒⢬⠑⡀⠣⣸⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢶⡹⢆⡍⢂⢁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢄⠈⡐⢌⠢⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠤⠒⢌⠫⠖⣭⣛⣧⢷⣯⣟⣷⣻⣷⣿⣻⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠃⢌⠠⢡⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢧⣛⠦⡘⢄⠊⠄⡁⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡾⠁⠎⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⢻⣞⢯⡾⣽⢾⣿⣽⣾⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣜⢣⢍⠢⠌⡐⢀⠂⢀⡀⠀⠀⠀⢀⢹⡅⠂⣠⣤⣤⡀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢘⡾⣹⢿⣽⣻⣾⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣮⢓⡎⡔⠡⠐⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠦⠽⠿⠿⠃⠀⠀⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣟⣿⣞⣯⣷⣿⡿⣟⣯⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠀⠀⢬⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣎⠷⡸⢄⢃⠂⡐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣻⡄⢀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⣌⢿⣼⣻⡿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣠⠴⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢯⡱⢊⠄⢂⠀⠄⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠠⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⢠⣄⣀⣀⢤⢺⣭⣟⣾⡽⣿⢿⣽⣻⣟⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠀⠐⠄⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢭⢣⠎⠄⠂⠀⠂⠄⠠⢴⣦⣴⣶⣶⣶⣻⣷⣦⣑⣚⣲⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣼⢫⣟⢯⡾⡷⣯⣟⣿⣿⣻⣾⢷⣻⣞⣿⢿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠔⠁⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣓⠮⡐⠀⠀⠀⡐⠀⠆⡘⢌⡑⠶⣤⣩⣉⣔⡙⣉⣉⡉⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⢦⡻⡜⣮⢳⣏⣷⢿⣟⣿⡿⣿⢿⣻⣾⣽⢿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠊⢀⣾⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣖⡡⢂⠀⡐⠀⢉⡐⠈⡀⠒⠀⠀⠉⠉⠑⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⡿⣟⡿⣧⡻⢼⡹⣏⠷⣯⣻⣾⣷⡿⣿⢿⣿⣻⣿⣿⣻ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢁⠞⡏⠀⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡳⢆⡒⠄⡀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⡯⢿⡳⣽⣍⣟⡶⣫⢷⡿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡅⠐⣿⣯⢺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣜⡣⡔⣀⠂⠌⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣧⡛⣿⣯⣽⣦⣖⢢⣏⠵⢫⡼⣿⣽⢿⣽⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢾⡇⠀⢿⣻⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣱⢳⡔⡢⢌⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡽⣿⣿⣷⡼⣷⡷⣬⣛⢧⡚⡜⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣤⣨⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣣⠎⡱⠪⣔⣢⣀⣀⣀⣀⣀⡠⠤⢶⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢿⣿⣿⣗⣯⣝⢶⢫⣞⣱⡎⠹⣞⡿⣟⣿⣿⣿ ⡔⢦⣣⢖⡥⠂⠀⠀⡠⠶⠿⡾⠿⠿⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢛⠟⡩⠉⠁⠄⠀⠀⠉⠉⠉⠀⠀⠀⣌⡳⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢼⣾⢫⣞⡷⣣⢿⣡⣿⣽⣻⣯⣿⣿ ⡘⠥⣋⣾⣳⢿⣦⣙⢥⡔⠋⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡛⣿⢷⡈⠀⠁⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡐⢦⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢺⣞⣻⢾⣹⢯⣺⡵⣾⣿⣳⣿⣿⣿ ⢈⠆⢥⣻⣿⢿⣿⣻⣯⣼⣆⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢹⣷⢳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡌⣘⢧⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⣆⢋⡗⠿⣮⣷⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿ ⢌⡘⢄⣻⣿⢿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡈⣿⣸⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⡘⢬⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⠿⢿⣿⡝⣽⣿⣾⢎⡵⢲⡴⣻⢭⡿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠢⠜⡰⢸⡿⣟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢻⣿⡇⣼⣷⡧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠌⡑⣌⢷⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣄⣿⣿⡎⣿⣾⣽⣀⠌⠙⠳⣝⢮⡝⠷⡻⣿⠿⠁ ⠤⠦⠤⠾⠿⠿⣛⡇⢼⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⣾⣿⡇⠘⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⣀⠣⣘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢘⣿⣿⢿⣘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⠃⠀⠀⠀⠀⠻⡜⣇⢣⠛⠄⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⡞⣡⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢡⣿⣿⠃⢸⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠌⡐⢠⠣⣙⣮⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣎⠻⣿⣿⣿⡌⣿⣿⡿⣿⠟⠁⠨⢰⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣄⠁⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠸⢾⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢾⣿⡧⣿⣿⠏⠀⣾⠏⠀⠀⢀⠠⠀⡈⠐⡈⢄⠣⡱⣞⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⣄⢸⣿⣿⣿⣽⢯⡴⠋⠀⢀⡇⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠣⡀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢲⣿⡟⢉⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡞⣿⣷⣿⠃⢀⣼⠋⠀⠀⠀⠠⠀⠐⠀⡁⠄⡈⢆⡱⢏⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡉⠛⢿⣿⣿⡿⣆⠀⢀⡠⠋⠁⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠑⠢ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣟⡹⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣇⣿⣿⡃⣴⠞⠃⠀⢃⠀⠀⠀⠄⠈⡀⠄⢂⠁⠆⢬⡙⣮⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣄⢺⣿⣿⣿⡟⣧⠘⠀⠀⠀⡘⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣴⡖⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣞⣿⣿⣿⡴⠃⠀⠀⠀⡘⠀⠀⠀⡐⠀⠄⡐⠠⠘⡌⢢⡙⢶⣹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡁⠀⠀⠀⠃⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡀⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⢀⠀⡇⠀⠀⠠⠀⠌⠠⢀⠡⠡⡘⠤⡙⢬⡓⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⢀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠤⠤⠦⠵⠾⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠠⠁⠔⢂⠑⢢⠱⣹⠽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⡿⣿⣻⡇⠀⠀⡀⠀⠀⠈⠢⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢐⣠⡿⢿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠈⠠⢈⠂⠥⢣⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⠙⣁⣤⠞⠃⠀⠀⡀⠀⠈⢆⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣀⣃⣜⣢⠼⠿⠏⢸⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣰⣾⠋⠁⠀⠀⠐⠿⠻⣷⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠈⠄⢣⢞⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡻⣷⡿⠞⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢨⡏⠀⠀⠐⠠⠀⢷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠌⢢⡛⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⡷⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⣿⠀⠀⠀⢢⣡⡂⣔⢫⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢀⣼⠰⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⢧⠹⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣍⠹⣿⣿⣿⣯⣿⡙⢤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡆⠠⣐⠀⣳⢿⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠠⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢉⢆⠻⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠾⣡⣾⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢗⠒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠂⠀⠄⡄⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣦⣜⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⢿⣷⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⣬⠓⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡃⢷⣿⣿⣿⣿⣿⠙⢿⣯⣪⠣⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠘⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣧⣶⣿⣷⣶⣶⣶⣶⣿⣷⣶⣾⣷⣘⣃⣀⣼⣿⣿⣿⣶⣶⣷⣶⣿⣿⣿⣶⣦⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⠄⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⡿⠉⠉⠉⣁⣀⣀⣀⡀⠀⠈⢹⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣶⣤⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣴⡶⢿⣛⣛⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⡛⠛⠛⠿⣷⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣛⣛⣋⠉⣿⣷⣶⣶⣤⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠼⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⢿⣛⣫⣽⣿⡶⠿⢿⣛⣩⣽⣷⣶⠿⣿⣿⣟⢛⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡶⢿⣿⣿⣻⡉⠁⢠⡶⠿⣫⣽⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣷⣶⣿⣿⡿⢟⣃⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⠎⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣛⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⢠⣤⣄⣠⣤⣶⡶⠶⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⠟⢛⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡉⢻⣿⡿⠛⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣿⠳⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣥⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠀⠀⢀⣀⣤⣤⡀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡞⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⢸⡇⠀⠀⠀⣀⣀⣀⣀⢀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⣠⡾⠛⠁⢙⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⢁⣀⣠⣴⣾⡿⠛⠉⠛⢿⣷⡄⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠈⠛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⢈⡅⠀⠀⢠⡟⠋⠀⠀⠈⣹⡇⠀⠀⠰⠞⡋⠀⢴⣆⣉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠉⠀⠉⠉⠛⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠁⢰⣶⣿⣿⣿⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠺⠷⠶⡶⠾⠟⠃⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠀⠀⣀⠀⠀⣀⣬⣵⣶⣶⣶⣦⣄⡀⠀⠀⠀⠈⠁⠀⠀⠀⠀⠸⠟⠋⠉⣀⣀⣀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⢸⣏⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⣭⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠻⢿⣿⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀ ⠀⠀⠘⣻⣷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⠂⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠉⠉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⣙⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢡⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠈⢻⣿⣿⡇⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣤⣤⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠋⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠻⠿⠿⠿⠟⠛⠛⠉⣽⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠿⠿⣿⣿⣥⣤⣿⡿⠃⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⠀⠉⢻⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣶⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⡾⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠁⠉⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢈⣁⠀⢀⡀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠈⠀⣎⣡⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣇⢀⣤⣴⣶⡀⠀⠀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⢆⣛⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⢿⣿⣿⣿⡇⠀⠘⠿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣆⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣻⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣰⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⢀⣄⡀⠀⠀⣤⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠛⠉⣽⣦⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣶⣤⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣬⣿⡅⢸⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢻⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣾⢫⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠉⠁⢶⣮⣽⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠙⠃⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣽⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⡿⣡⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠙⠛⠛⠛⠋⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡇⠀⠀⠘⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⢷⣿⡟⢛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣄⣉⣀⣞⡉⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣽⡇⢺⣿⣿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣯⡍⠉⠉⠉⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣧⠘⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡜⣿⣿⣿⡽⣷⣶⠀⠀⠀⣀⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣧⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣠⣤⣴⡾⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⡧⣿⣟⡇⠀⠀⢿⡀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠿⠟⠛⠀⠀⠈⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⡁⢐⡷⠶⢿⡄⣿⣛⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣷⣿⣣⣾⠟⠋⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢽⣿⣷⣾⡿⢟⣳⣤⣽⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠙⠿⣿⣤⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣶⣦⣀⢀⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⠟⣿⣿⣿⣯⡿⠿⣿⣤⡉⠻⣿⣿⣿⣿⠏ ⠶⠶⠶⠾⠿⢿⣿⣏⣩⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⢹⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠀⠙⢿⣦⡀⠛⠙⠃⠀ ⣀⠀⠀⠀⠀⣄⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⣸⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠙⠿⣦⡀⠀⠀ ⣈⠀⠀⠀⠀⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⡟⢰⣿⡟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⣰⡟⢻⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢻⣆⠀ ⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣻⣿⣟⠋⢙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣿⡏⣰⣿⠟⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⣿⣿⣿⣿⣷⡄⢠⣾⠟⠁⢸⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠷ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣴⡿⠋⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠁⠀⠀⣿⠀⢀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣷⣤⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠁⠀⠸⠏⠀⠀⠈⠉⠻⠇⠀⠀⠀⠀⠀ ⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⢠⣠⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⣠⡄⠀⠀⠀⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠉⠀⠀⠀⠶⣦⡶⠶⠾⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠈⢻⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉⣀⣤⠀⠀⠉⢿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢛⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⡿⠛⠀⢠⣤⠀⠙⢷⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢦⣄⣀⣀⣤⣾⣿⠟⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠈⠉⠻⣿⢿⣿⡷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠟⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢴⡄⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣽⡿⠁⠀⠀⠀⠸⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⢸⣿⠁⠀⠀⣿⣤⣄⢘⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣥⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠈⣿⣧⢶⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢹⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⢠⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✻ღϠ₡ღ✻(¯`✻´¯)Every life has a story *`*.¸.*✻ღϠ₡ღ¸.✻´´¯`✻.¸¸ღ¸.✻´´¯`✻.¸¸
⣶⣶⣶⡄⣴⣤⣆⠀⣠⣴⣄⢶⣷⣶⡶⠀⣴⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⢶⣶⠶⣶⠲⠶⠶⣶⣶⡶⢶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣩⣭⣭⣤⣽⣾⣾⢶⣿⣶⣿⣮⣿⣿⣧⣤⣧⣽⣿⣿⣏⠦⣩⡭⠎⣉⠻⣦⣙⢾⣩⣷⣎⡷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡈⣿⣿⣹⢻⣿⣾⡿⠁⠎⣋⠄⢻⣄⢢⡉⢿⣿⣿⣾⣿⣿⣽⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡍⢻⣿⣿⣿⠛⢻⣿⣟⣿⣿⠃⡁⠂⠐⠘⣦⢿⣦⠝⣮⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠋⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠁⠯⠴⢀⣰⡟⠀⠀⠀⠡⠐⢈⠹⢿⣾⣰⢋⡞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣶⣶⣾⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣷⠀⠀⠀⡀⠌⠠⢈⠜⣿⡽⣷⢌⡳⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠈⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⠀⠀⠀⡀⠄⠡⣈⠰⠹⣿⣽⡮⣑⢋⠾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣛⣀⣌⡙⣧⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠀ ⠀⠀⠀⠀⢤⣆⠀⠀⠂⢰⣶⡾⠶⠆⠀⠄⠀⡀⢽⡆⠀⠀⠀⠌⡐⠠⣁⠣⢽⣷⢒⣍⠺⡰⢩⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀⡀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠈⠀⢿⢿⣿⡿⠿⠿⠿⠿⠿⠇⠀⡐⢀⠐⠀⣰⡇⠀⠀⠈⠐⠠⠃⡄⠣⠌⣿⣧⢊⠵⣡⠣⡝⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⣿⣞⣷⣻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣻⢿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠠⠀⢀⠀⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠠⠁⠀⠈⠐⠛⠛⠛⠃⠀⠀⡀⠄⡐⢀⠂⣀⣿⡴⠶⣶⣶⣮⣅⣒⡈⠔⣡⠾⡛⣌⠲⣡⢣⣙⢶⣽⣿⣿⣿⣿⡿⣿⢫⣿⢻⡟⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡹⣶⢫⡟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣾⣯⣷⣭⣻⣿⡿⣿⡇⠀⠠⠀⠈⠀⠄⠀⠂⠀⠠⠁⠀⠐⠈⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⢀⣀⢄⣂⣐⣠⣀⣂⡠⣀⣡⣦⣴⣤⣤⣤⣦⡼⣿⠀⠄⢠⢉⡙⢻⢿⣿⣿⣧⣧⠱⣌⠳⡱⢮⡜⣿⣾⣿⣿⣻⣧⣿⣾⣷⣿⣷⣿⣷⣿⣾⣿⣿⣿⣻⢿⣽⣳⣟⡾⣽⣳⢽⡳⢯⡽⣺⡝⣿⣻⢿⡿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣱⣿⢯⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣦⣬⣤⣬⣭⣤⣦⣦⣴⣶⣶⣶⣶⣾⣶⣿⣿⣿⣿⣧⡘⣧⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣣⠌⣳⢹⣳⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢷⣏⡿⣳⠽⣮⡝⣷⡹⢧⣻⡵⣯⢿⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣿⢳⣿⢻⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⡀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠄⠀⠀⠀⠀ ⢭⡩⢭⠭⢭⠭⣩⠇⠯⡜⢥⠋⡖⠩⢌⠣⠍⠬⢉⠃⠹⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⡎⠴⣋⡾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣻⠷⣯⢻⣜⡳⣏⡟⣶⡹⣖⡻⣭⡳⣝⣞⣻⢶⣻⣿⣿⣿⢿⣫⣿⡏⢽⣿⣿⣿⣿⡀⠈⠠⠐⠀⢀⠐⠀⠌⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⢀⠀⠀⠀⠁⠀ ⠣⡙⢂⠛⢈⠑⠠⠉⠐⠀⠀⠂⠀⠁⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠸⢿⣿⣿⣿⢿⡟⣿⡿⢻⣏⠰⢡⢻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⣳⡽⢮⣳⢯⡿⣽⡻⣟⡞⣯⢷⡻⣵⢫⠞⣵⢫⡞⣵⢻⣜⡳⢧⣻⡜⣮⢳⣯⣿⣿⣣⠿⣾⣿⠏⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠄⢀⠈⠀⠠⠈⢀⠐⠀⡀⢀⠠⠀⢀⠀⠀⠂⠀⠀⠀ ⠑⠌⠃⠊⠂⠘⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡇⢈⠘⡣⢜⡢⢝⡣⡝⣿⠃⢌⡱⢫⣞⡿⣽⢾⣻⣟⣿⡷⣝⡞⣯⠳⣏⢾⡱⢻⠼⡹⢞⡲⣙⢦⢏⡻⣜⢧⡻⣜⣳⢮⡽⣳⢧⡻⣜⢯⣿⡿⢧⣳⢎⣴⢪⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⢀⠠⠀⠈⠀⠐⠀⠈⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⡁⢀ ⡠⠄⢂⡐⢀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡇⠠⢘⢀⠃⠎⡬⢑⣹⠏⢀⠢⢜⡩⢿⣞⡭⣯⢷⣞⣳⢿⡹⡞⡵⡛⡜⢦⡙⣇⢫⡕⣫⢶⡹⣎⢯⣳⢽⡺⣵⢫⡞⣧⢻⡵⣫⢷⡹⣿⣿⣻⢟⡼⣯⢞⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⢀⠀⡀⢀⠠⠀⢄⠠⡐⢄⠢⠔⣈⠖⡌⠦⡑⢂ ⠠⠌⠠⠐⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠨⣇⠀⠂⠌⡘⠤⢁⢣⡏⢀⠂⡘⠤⣙⢎⡷⡽⣎⡷⣺⡝⣮⢳⡙⠶⡙⡬⢓⡼⣌⢳⠼⣱⢎⣷⡹⣎⢷⣫⠷⣭⢳⡝⣮⢳⡝⣧⢯⡝⣿⣯⢳⠯⣟⣵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠄⠉⠄⢂⠐⠠⢁⠊⠄⢂⠡⠈⠄⠡⢀⠂⠌⠠⢅⠂ ⠙⠘⠀⠈⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⡑⠐⡈⠄⢃⠸⠀⠀⠀⡄⠣⡜⢮⣹⢽⡹⣿⣷⡿⣜⡣⡝⢣⡹⣘⢇⡞⣬⢏⡿⣱⢏⡶⣝⡞⣧⢏⡿⣜⡳⡽⣎⢷⡹⣎⢷⡹⣿⣿⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠆⠈⡐⠠⢈⠐⠠⠈⡐⠠⢀⠂⠌⡐⠠⢈⠰⠁⢎⡘ ⠀⡀⠈⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⡔⠈⠤⢁⠊⡄⠣⠄⠀⡐⣈⠳⣜⢣⠟⣮⢳⡽⣻⣿⣧⠑⢎⢣⡱⢎⡺⣜⢧⡻⣜⢷⣫⡽⢮⣝⢮⡻⣜⢧⡻⣵⢫⡞⣵⢫⣞⡹⣿⣷⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⣿⡁⠠⢀⠁⠂⠌⡀⠡⢀⠂⠄⠂⡐⠀⡁⠂⠄⡁⠂⠄ ⠀⠀⠁⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣷⠉⡰⠈⡔⠠⡑⣌⠐⠠⢣⠙⣬⣷⣾⣧⣍⣺⣽⣿⣏⡜⡈⢆⡱⡍⢶⡹⢮⣽⡹⣞⡵⢯⣳⢮⡳⣝⢮⡳⣝⢮⡳⣝⢮⡳⢎⣽⣿⣳⢽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⣳⣿⠀⡁⠂⠌⡐⠠⢀⠁⠂⠄⡈⠐⡀⢁⠠⠁⠂⠄⠡⠈ ⢷⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⡆⠡⠘⢠⠑⢤⠋⠟⣶⣦⠀⠛⠻⣿⣿⣿⣿⣿⡏⢶⢱⠣⡆⠱⠙⢦⠛⢷⡎⢷⠹⡞⣽⡎⢷⠹⡎⢷⠹⡎⢷⠹⡎⠳⣭⠓⣾⣯⡟⣮⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢳⣿⠁⠄⠠⠁⠂⠀⠁⠠⠈⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠈⠛⠳⢤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⡄⠒⡀⠔⡐⠢⡔⠠⢄⡘⢤⡣⢚⠽⣯⣛⢶⡸⣆⢏⡲⢄⠥⠳⣄⠻⣔⠻⡜⣧⠻⣕⠯⣜⢧⡻⣜⢧⡻⣜⣳⢚⠧⣆⢳⣿⡟⡾⣭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠠⠐⠀⡀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡠ ⠹⢶⣤⣀⠀⠈⠙⠲⢤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⠀⠜⡠⢁⠣⠌⡑⢢⠘⣦⣿⢂⡙⣦⠝⡮⣕⠺⡜⡴⢋⡞⡱⢎⡳⣌⢳⡙⢦⣛⣬⠻⣜⢧⡳⢭⢞⡱⣭⢒⢯⡹⣌⣷⡿⣝⣳⢧⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⣂⢁⢂⠡⡐⠤⡑⡌⣐⢂⠡⠌⢤⡁⢎⡰⠡⠚⠈⠉⠀⠀ ⠀⠙⠿⢯⡽⢶⣤⣀⡀⠈⠙⠳⢤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣇⠠⠡⠌⢂⠱⡈⠆⡱⣘⠻⣧⣜⣢⣛⡼⣌⢳⡹⡜⣣⠞⣱⢫⠴⣩⠖⣭⡓⢮⣒⠟⣼⢣⡝⡺⣌⢳⡌⣏⢲⠱⣾⣿⡹⣞⡽⣲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⡁⠊⡄⠳⣈⠵⡘⢴⣁⣮⠷⠟⢚⢛⠉⠀⠀⠀⢀⣠⣤⡴ ⣠⣴⣄⡶⠟⢋⣉⣥⣥⣀⣢⣤⣤⣼⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⡀⠁⠎⡄⢣⠰⣑⣿⣭⣷⣯⣿⣽⣿⣷⣿⣷⣷⣷⣦⡻⣔⢣⡛⠴⣋⠶⣙⢧⣋⠾⣥⢳⡚⡵⢪⡑⠞⣌⢣⣿⣟⢶⣫⢷⣹⢶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠠⢐⣡⣈⣵⡴⠞⠛⠋⠡⠄⠒⠉⠉⠀⠀⣠⡴⠟⠛⠈⢋⡡ ⡤⠀⢈⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⠷⢄⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⣆⠐⡈⢆⠛⡻⢿⣙⢯⣛⣭⣏⣷⣫⣿⡽⣟⢯⣳⢻⡜⣧⣹⢣⡝⢮⡱⢎⡜⡳⣌⠧⡱⢊⠵⣈⢏⣴⣿⢻⡜⣧⣛⢮⣳⢫⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠶⠛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣴⡟⣱⣾⣶⡜⣾⣦⡱ ⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⡟⠃⢀⣄⠈⣉⣑⣲⣄⣠⠤⠖⠂⠠⣄⠛⢧⡐⠌⢢⠁⡌⠑⢊⠜⣤⢩⠜⡱⢌⡣⡝⢮⡱⣏⢾⡱⢧⣫⡜⢦⢣⡍⠶⣑⢎⠲⡱⣉⠶⣩⢞⣻⡜⣧⣛⡶⣭⡳⣭⣛⣷⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⠟⠛⢼⠩⣌⣉⢿⣾⣿⣿ ⠛⠻⢿⣿⠟⠉⠉⠙⠛⠿⣿⡿⠇⠈⢍⣀⠉⠛⠋⠩⣁⣀⠒⢓⡄⠠⢼⠿⢿⣾⣀⠂⠒⡈⠜⡠⢛⢤⣋⠞⣱⢊⡵⣊⢧⢳⡹⢮⣝⣣⠗⡞⣥⠳⣘⢣⠜⣌⠣⡵⣘⣮⠽⣞⡵⣻⢵⣫⢞⡵⣛⠶⣝⣿⡺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⡟⣽⠇⡒⢚⠤⡳⣘⠼⣫⢟⣿⣿ ⠀⠀⠠⠀⠀⠐⢀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣈⡑⠒⢤⠀⠠⠐⠀⠀⠈⠉⠀⢀⠈⠀⠙⢦⡁⡐⠡⡐⢉⠒⡌⠹⣄⢫⠴⣩⢎⠷⣭⠳⢮⣜⡫⡕⢮⢱⡑⢎⡚⣌⡳⢯⣝⢮⡟⣽⢺⡵⣫⢞⡽⣺⢭⣛⡮⡽⢿⢻⣿⣿⣿⣿⠿⠿⢿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣤⣾⣿⡦⣶⣮⣵⢫⣖⣡⡉⢞⡱⢮⡹⢿ ⡄⠀⠐⠶⠲⠤⣤⣈⠙⠋⠉⠉⠈⠀⠀⠀⠉⠂⠐⠒⠒⠒⠊⠉⠉⠉⠁⠀⠆⠀⠀⠈⠳⠵⣦⡈⡐⠂⠌⡱⢀⠓⢮⡑⢮⣙⠮⡝⢧⢎⠵⡹⡘⢦⡙⢦⡽⣺⣝⣳⢮⣳⠽⣎⡷⣹⢧⡻⣜⢧⣻⣜⡳⣝⣏⢮⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣍⠳⣤⡴⠶⠿⢿⣽⣿⣧⡠⢴⡿⠓⡌⡛⠼⠿⣿⣦⣳⢮⡵⣫ ⠒⣀⠀⣀⡐⡐⠶⠦⠍⠓⠠⠔⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠂⠐⣖⣠⡴⠶⠾⣝⣦⣍⠰⡐⢌⡘⠤⣙⠲⣉⠞⡩⢖⠪⡜⣡⠝⡦⣝⢧⡻⢵⣎⢷⣫⢞⡽⣣⢟⡵⣫⢷⡹⣎⠷⣮⡝⡾⣸⢣⢇⠻⣿⣿⣿⣿⡶⠌⠁⠈⢿⣥⣫⣿⠋⣉⠛⡿⠿⣶⢿⣶⣭⣎⡵⣢⣭⣿⣷⣻⣷ ⠀⢀⡠⢀⠈⠙⢶⣸⣯⣠⠀⠂⠚⠒⠲⣄⣀⠀⠙⠓⠒⠒⠛⠛⠓⣶⡴⢤⣤⣀⡀⠲⠦⠴⠤⠀⠀⢻⣟⡁⠂⠐⡐⠈⠆⡱⢨⠑⡊⠵⡘⢤⢋⠶⣩⢎⡵⢫⡜⢮⣱⢫⢞⡵⣫⢞⡵⣫⠷⣭⣛⢶⣹⠳⣍⡳⢎⡳⡙⣿⣿⣿⡿⣱⣳⠀⠈⢿⡟⢡⣑⡦⡟⡼⢳⡜⢦⣍⡟⣿⣷⣻⣾⣿⣿⣿⣿ ⠚⡴⢒⢎⠲⢀⢸⢣⣤⣙⡓⠷⢤⡛⠢⣤⣌⣛⠉⠉⠉⠉⠉⠛⠓⠀⣈⠁⢀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⣈⠟⢉⣬⣿⣿⡃⠄⠡⠒⡐⠠⢡⠘⢠⠑⣊⠜⡢⢕⠮⣘⠧⣚⠵⣊⠗⣎⡳⡝⣮⢳⣭⢳⣣⣛⢮⣓⠟⣬⠳⣍⠲⡱⢌⠿⣿⣷⣷⣿⠑⡄⠀⠙⢷⣡⠚⡴⣩⢗⣞⡳⣾⣽⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣀⠠⢌⠢⢇⠌⡠⢁⠠⠈⡙⠲⣦⠽⠆⠄⠄⢂⠘⣦⡀⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣁⡨⠷⠶⠛⣁⣴⠾⡙⢆⢾⣷⠈⡁⠆⡐⢁⠢⢘⠠⢃⡌⢎⡱⢩⢲⣉⠶⡩⢞⣡⢛⡴⡹⢼⡱⢫⡖⣏⢶⡹⣎⣭⠻⣔⢫⠖⡥⠳⡌⢎⡹⢿⡿⠃⠀⠹⠀⠀⠀⠙⢿⡶⣝⡾⣽⣻⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠠⠔⠌⡐⠈⠰⠁⠃⢀⠃⠐⠠⠄⠂⢌⡘⠈⠆⢠⠀⠛⣦⣐⠶⠤⠀⠀⠀⢀⡼⠃⣀⡀⣰⠿⠋⢅⡊⡑⢊⣯⣿⢀⠰⢈⡐⢂⡁⠢⡁⢆⡘⢢⡑⢣⠖⡌⠶⡙⡬⢆⠭⡒⡝⡲⣍⠧⡝⣎⢧⡛⡜⢦⡛⣬⠓⣎⡱⢓⠬⣃⣾⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡔⠊⢻⣯⣿⣽⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠂⠄⠠⠁⠄⠀⠀⠂⠐⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠙⠲⢤⣤⡀⢀⣠⠞⢁⡴⠏⠠⠁⠄⢐⡈⣿⣿⢏⡀⠢⢁⡐⢂⠰⢁⠒⠤⡘⠤⣡⠃⡞⢨⠱⡱⡘⣌⢣⡙⠴⡓⣬⢳⡹⣜⠲⣭⡙⢦⡛⣔⠫⡔⢥⢋⣖⣿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡸⠁⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠓⠲⣤⠞⢁⣴⠏⠁⠀⠁⠠⠈⢼⣳⣿⡟⢢⠐⡡⠂⡔⢈⡐⢂⠩⡐⢡⠚⡄⢓⠬⡑⠬⣡⠱⠌⣆⡙⠦⡙⡔⣣⠳⣜⡹⢦⣙⢦⡛⣬⠳⣘⠧⣮⡿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡰⠃⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠞⠁⢠⡟⠁⠀⠀⠀⠈⣤⣹⣿⣿⣯⠕⡊⡔⢡⠘⡀⠆⢠⠁⠢⠑⢢⠑⡌⢃⠦⡉⢖⢠⠃⣍⠰⣈⠧⡱⣉⠶⣙⠦⡝⢦⣙⠦⡝⣆⠻⣜⡾⠏⢀⡠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠻⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠦⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣤⠴⠞⠁⢀⠜⢹⠀⠀⠀⠀⠠⡑⣶⣿⣿⡿⣱⢊⡕⡈⢆⠡⠌⡐⠡⢈⠡⠘⣀⠣⢌⠡⡒⣉⠆⣊⠜⡠⢃⢆⠲⡱⢌⡳⢍⡞⡹⢦⡙⢮⡱⢎⣿⠟⠁⡴⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠉⠛⢿⣿⣿⣿⣿ ⢂⡀⠂⠖⣉⡉⠉⠓⠤⠄⠠⠈⣤⣀⣄⣠⣄⡴⠖⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡏⠀⠀⠀⣇⢢⣽⣿⣿⣿⡱⢆⡣⢜⡰⠌⣂⠱⢈⠡⢂⠌⡑⢠⠒⡈⢆⠱⢠⠚⡄⢎⠱⡈⢆⢣⡑⣎⡱⢋⡼⣑⢣⠝⣦⣿⠟⠁⣠⠞⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠻⠿ ⠴⠒⠀⠢⠄⠀⠒⠐⢂⡈⡉⢙⣠⠴⠖⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠀⠀⢨⡇⠀⠀⢸⠷⣋⣿⣿⡿⣖⡯⣓⠜⡢⢆⠣⡐⢂⠡⢊⠔⡨⢰⠁⢎⠰⡈⢆⢡⠊⡔⡈⢆⡉⢆⠣⢞⡰⡱⢋⡴⣡⢋⣾⡾⠁⢠⡔⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠦⡔⣒⣒⠦⣙⣦⠙⡶⠿⠛⠉⠀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠇⠀⠀⢀⠒⢸⣿⣿⣻⢵⡳⣩⢎⡱⢌⢢⠑⡈⢆⠡⢊⠔⡣⣉⢎⠲⢡⠊⡤⠓⠤⠓⡬⡘⣌⠳⢬⡱⣑⢫⡴⣡⡿⠋⢀⠔⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴾᵃᵘˢᵉ ᵗᵒ ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳ ˢᵒᵐᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵒˢᵉ ʷᵉ ᵇᵃᵈᵉ ᶠᵃʳᵉʷᵉˡˡ ᶠʳᵒᵐ ᵛᵃʳⁱᵒᵘˢ ʷᵃˡᵏˢ ᵒᶠ ˡⁱᶠᵉ‧‧‧ ʰᵉᵃʳ ᵗʰᵉⁱʳ ˢᵗᵒʳⁱᵉˢ ᴱᵃᶜʰ ᵒⁿᵉ ⁱˢ ˢᵖᵉᶜⁱᵃˡ‧ ᴱᵛᵉʳʸ ⁱˢ ᵘⁿⁱᑫᵘᵉ‧ ᴺᵒ ᵗʷᵒ ᵃʳᵉ ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ‧ ᴵ ʷⁱˢʰ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵛⁱˢⁱᵗ ᵃˡˡ ᵒᶠ ᵗʰᵉᵐ⸴ ʳᵉᵃᵈ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵃˡˡ ᵒᶠ ᵗʰᵉᵐ⸴ ˡᵉᵃʳⁿ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵃˡˡ ᵒᶠ ᵗʰᵉᵐ⸴ ʷʳⁱᵗᵉ ˢᵒᵐᵉᵗʰⁱⁿᵍ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵃˡˡ ᵒᶠ ᵗʰᵉᵐ⸴ ᵃⁿᵈ ˡᵉᵃᵛᵉ ᵃ ᶠˡᵒʷᵉʳ ᶠᵒʳ ᵃˡˡ ᵒᶠ ᵗʰᵉᵐ‧ ᴸᵒᵒᵏⁱⁿᵍ ᵃᵗ ʰᵉᵃᵈˢᵗᵒⁿᵉˢ ᵃⁿᵈ ʷᵒⁿᵈᵉʳⁱⁿᵍ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ˡⁱᵛᵉˢ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵗʰᵉʸ ʳᵉᵖʳᵉˢᵉⁿᵗ‧
ᶜᶤᵇᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ⁽ᶠʳᵒᵐ ᴸᵃᵗᶤᶰ ᶜᶤᵇᵘˢ˒ ᵐᵉᵃᶰᵗ ᶠᵒᵒᵈˢ⁾ ᵃˡˢᵒ ᵏᶰᵒʷᶰ ᵃˢ ˢᶤᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ⁽ᶠʳᵒᵐ ᴳʳᵉᵉᵏ˒ ˢᶤ̂ᵗᵒˢ⁾ ᵗʰᵉ ᶠᵉᵃʳ ᵒᶠ ᶠᵒᵒᵈ ᵃᶰᵈ/ᵒʳ ᵈʳᶤᶰᵏ ᴮʳᵃᶰᶜʰᵉˢ ᵗʰᵉʳᵉᵒᶠ ᶤᶰᶜˡᵘᵈᵉ ᴾᵃᶰᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶻʸᵐᵃʳᶤᵏᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾᵃᵍᵒᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴰᶤᵖˢᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᶤᵇᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵃᶠᵉᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹʸᶜᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ˢᵃᶜᶜʰᵃʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬˡˡ ᶤᵗᵉᵐˢ # ᴬ ᴮ ᶜ ᴰ ᴱ ᶠ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴼ ᴾ ᵠ ᴿ ˢ ᵀ ᵁ ᵛ ᵂ ᵡ ᵞ ᶻ ᴬ ᴬᵇᶻᶤᶜʰᵉᵉᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬᶜᵉʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬᶜʳᶤˢᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬˡᵃᵗᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬˡˡᶤᵘᵐᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬˡᵗʰᵃᶤᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬᶰᵃᵖˢʸᵗᶤᵏᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬᵖᶤᵉᵐᵉᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬᵖᶤᵒᶰᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬᵠᵘᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬʳᵃᶜʰᶤᵇᵘᵗʸʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬʳᵃᵏᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬʳᵒᵐᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬʳᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴬᵘᵇᵉʳᵍᶤᶰᵉᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴮ ᴮᵃᵍᵉˡᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴮᵃᶰᵃᶰᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴮᵉᶤᵏᵒᶰᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴮᶤᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴮᶤᶠᵗᵉᵏᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴮᶤˢᵏᵒᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴮᵒᵒᵇᵉʳᵒᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴮʳᵒʷᶰᶤᵉᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴮᵘʳʳᶤᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜ ᶜᵃᵉʳᵗᵘʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵃᶠᵉᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵃᵏᵉᵈᵖᵃᶰˢᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵃˡᵃᵐᵘˢᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵃᶰᵈʸᶜᵃᶰᵉᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵃᶰᵈʸᶜᵒʳᶰᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵃʳᵃᵐᵉˡᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵃʳᶰᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵃʳʳᵒᵗᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʰᵉᵉᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʰᶤᶜˡᵉᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʰᶤˡᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʰᵒᶜˣʸᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʰᵒᶤʳᶤᶰᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʰᵒᶤʳᵒᵐᵉʳᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʰᵒᵗᵈᵒᶰᵏᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʰʸᵐᵒᵐᶤˡᵒᵘᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʰʸᵐᵒᵖᵒʳᵗᵒᵏᵃˡᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᶤᵇᵒᶠᵉˢᵗᶤᶰᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᶤᵇᵒˡᵃˡᶤᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᶤᵇᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵒᶜᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵒʳᵖᵒʳᶤᶜᵃʳᵃᵐᵉˡᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʳᵃᵖᵒˢᵃᶰᵈʷᶤᶜʰᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʳᶤˢᵖˡᵒʷᶠʳᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜʳᵘˢᵗᵘᵐᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵘᶜᵘʳᵇᶤᵗᵃᶜᵉᵃᵉᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵘᶜᵘʳᵇᶤᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶜᵘᵖᶜᵃᵏᵉᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴰ ᴰᵉʰʸᵈˡᵉᵍʳᶤᵗʰˡʸᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴰᶤᵖˢᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴰᵒᵘᵇᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴰᵘˡᶜᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴱ ᴱᵍᵍᵒᵖʰᵒᵇᶤᵘˢᵐᵃˣᶤᵐᵘˢᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶠ ᶠᵃʲᶤᵗᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶠᵃˢᵒˡᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶠᶤˡˡᵉᵗᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶠˡᶤᵗᶻᵃᶰᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶠʳᵃᵍᵃʳᶤᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶠʳᵃᵒᵘˡᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶠʳᵘᶜᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶠʸᵏᶤᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶠɤᵖᶜᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴳ ᴳᵃˡᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴳᵃʳᶤᵈᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴳᶤᵃᵒᵘʳᵗᶤᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴳᶤᶰᵍᵉʳᵇʳᵉᵃᵈᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴳˡᵉᶤᶠᶤᵗᶻᵒᵘʳᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴳᵘˢᵗᵃᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴴ ᴴᵃˡᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴴᵃᵐᵇᵘʳᵍᵉʳᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴵ ᴵᶜʰᵗʰʸᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴵᵉᶰˢᶤᵐᵖᵉᵗʳᵒᵛᵉˢᵗʳᶤᵖᵃᵗᵉʳᵃᵈˡᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴶ ᴶᵉˡˡʸᵇᵉᵃᶰᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴶᵘᶰᵏᶜᶤᵇᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴷ ᴷᵃˡᵃᵐᵖᵒᵏᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴷᵉʳᵃˢᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴷᵉᵗˢᵃᵖᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴷʳᵉᵐᵃᵏᵃˡᵃᵐᵖᵒᵏᶤᵒᵘᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴷᵘᵐᵠᵘᵃᵗᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴷᵘʳᵇᵉʳᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴸ ᴸᵃᶜʰᵃᶰᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴸᵃᶜᵘᵗᶤᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴸᵉᵐᵒᶰᵃᵈᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴸᶤᵖᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴸᵒᵠᵘᶤᵗᵘʳᶜᶤᵇᵘˢᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴸᵒᵘᵏᵃᶰᶤᵏᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴸᵒᵘᵏᵒᵘᵐᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴸᵃ̈ʳᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹ ᴹ&ᴹᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵃᶜᵃʳᵒᶰᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵃᵍᵉᶤʳᵒᶜᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵃᵍᶤᵒᶰᵉᶻᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵃˡˡᶤᵗᶤᵍʳᶤᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵃˡᵘˢᵈᵒᵐᵉˢᵗᶤᶜᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᶜᴰᵒᶰᵃˡᵈᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᶜᴰᵒᶰᵃˡᵈˢᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵉᵍᵃᵇʳᵘᶤˢᵉʳᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵉᵗʰʸᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵉᵗʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵒˢᶜʰᵒˡᵉᵐᵒᶰᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵒᵘʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵒᵘˢᵗᵃʳᵈᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹᵘᶠᶠᶤᶰᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹʸᶜᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴹʸʳᵗᶤˡᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴺ ᴺᵃᵇᶤˢᶜᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴺᵃᶜʰᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴼ ᴼᵃᵗᵐᵉᵃˡ⁻ᴳᵘʸᴾʰᵒᵇᶤᵃ ᴼᵉᶰᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴼʳᵉᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴼˢᵒˢᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴼˢᵗʳᵃᶜᵒᶰᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴼᵛᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴼᵛᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾ ᴾᵃᵍᵒᵗᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾᵃˡᵐᵃʳᶤᵃ ᴾᵃˡᵐᵃᵗᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾᵃᶰᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾᵃᵗᵃᵗᵃᵏᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾᵉᵐᵐᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾᵉᵖᵖᵉʳˡᵘᶜᶤᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾᵉᵖᵖᵉʳᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾʰᵒᵇᵒʷᶤᵏᶤᵖʰᵒᵇᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾᶤᶻᶻᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾᵒᵖᶜᵒʳᶰᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾᵒᵖˢᶤᶜˡᵉᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴾˢᵒᵐᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵠ ᵠᵘᵉˢᵃᵈᶤˡˡᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴿ ᴿᶤᵍᵃᵗᵒᶰᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᴿʸᶻᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ˢ ˢᵃᶜᶜʰᵃʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ˢᵃᵍᶤᵒᵘᵖʰᵒᵇᶤᵃ ˢᴬᵁˢᴬᴳᴱᴬᴴᵡᴾᴴᴼᴮᴵᴬ ˢᶜʰᶰᵉˢˢᵉᶰᵖʰᵒᵇᶤᵃ ˢᶤᶰᵃᵖᶤᵛᶤʳᵖʰᵒᵇᶤᵃ ˢᶤᵗᵃʳᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ˢᵏᶤᵗᵗˡᵉᵖʰᵒᵇᶤᵃ ˢᵐᵉᵒᵘʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ˢᵖᵃᵍʰᵉᵗᵗᶤᵖʰᵒᵇᶤᵃ ˢᵖˡᵉˢᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ˢᵗᵃʳᵇᵘᶜᵏˢᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵀ ᵀᵃᶜᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵀᶤᵍᵃᶰᶤᵗᵉᵖᵃᵗᵃᵗᵉᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵀᶤᵍᵃᶰᵒᵖˢᵒᵐᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵀᶤᵐᵐᶤᵉᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵀᵒʳᵗᶤˡˡᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵀᵘᵇᵉʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵀᵘʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵁ ᵛ ᵛᵃᶠˡᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵛᵃᶰᶤˡˡᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵛᵃᵗᵒᵐᵒᵘʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵛᶤᵛᶤᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵛᵒᵈᶤᶰᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵛᵒᵘᵗᶤᵐᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵛᵒᵘᵗʸʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵡ ᵡᵒᶜᵒˡᵃᵗᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵞ ᵞʳᵒᵘˣᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᵞᵁᴹᴹᵁᴷᴿᴵˢᴾᴱᴴᴷᴿᴱᴹᴹᴱᴾᴴᴼᴮᴵᴬ ᶻ ᶻʸᵐᵃʳᶤᵏᵃᵖʰᵒᵇᶤᵃ ᶻʸᵗʰᵒᵖʰᵒᵇᶤᵃ
{{{}}}}}}. {{{{{}}}}}}}. {{{{ {{{{{}}}} }}}}} _ _ {{{{{ }}}} m m }}}}} {{{{C ^ {{{{{ }}}}}}\ '=' /}}}}}} {{{{{{{{;.___.;{{{{{{{{ _ }}}}}}}}}) (}}}}}}}}}} |\\ {{{{{}{{{) : :{{{{{{{{{{{. \\\\(\}}}}/ `@` {{{}}}}}}}}}}. \ ( /{{{/ .CWWWO. .CWWW{{{{{{{. {{{ `\ \{{/ CWWWWWO'v'CWWWWWO}}\}}}} }} }\ \/ /'CWWWO' 'CWWW{{{{{\{{{{ { {{{\ /{{{{\ /}}}}}} \{{{}} }}}}\_/}}}}}}\ /{{{{{{{{ \{{{{{{ {{{{{{{{{{{{{{{) (}}}}}}}}}\ \}}}}}} }}}}}}}}}}} }/ \}{{{{{{{{\ \{{{{ {{{{{{{{{{{{{/ c \{{{{{{{{`\ '-. }}}} }}}}}.V. .V.}}{{{ )/\\\\ {{{ {{{{.CWWV. .VWWO.{ }}} `\\\ }} }}} CWWWWWWV.VWWWWWWO}} {{{ `"` { {{ CWWWWWWWVWWWWWWWO{ }} }} CWWWWWWWWWWWWWWWO}} { { CWWWWWWWWWWWWWWWO { 'CWWWWWWWWWWWWWO' 'CWWWWWWWWWWWO' 'CWWWWWWWWWO' 'CWWWWWWWO' ;CWWWWWO. CWWWWWWWO CWWWWWWWO CWWWWWWWO 'CWWWWWO' 'CWAWO' .CMAMO. .CMAAAMO. .CMAIMAMIAMO. .CMAAIMAAAMIAAMO. .CMMAAIIAAZAAIIAAMMO. .CMAAAIIAAZ.ZAAIIAAAMO. CMAAIIIAAZ...ZAAIIIAAMO CAAIIIIAZ.. ..ZAIIIIAAO 'CAIIIAZ.. ..ZAIIIAO' 'CIIIZ.. ..ZIIIO' 'CIIZ... ...ZIIO' 'CIZZ... ...ZZIO' 'CIZ.. ..ZIO' 'V.. ..V' Y' 'Y ' '
https://ktdb.me/h-2-0
,µµµ, ,,, ╔▒▒Ñ▒▒▒▒ ,µ▒▒▒▒▒▒▒╬▒▒u ▒Ö▒▒Ñ▒▒▓▒ ,▒▒▒Ñ▒Ñ▒▒▒Ñ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒M▒▓▒░ ╔▒▒▒▒╬▒Ñ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒@▓▓▒ ▒▒M▒▒DM▓▒░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓M▓M▓▓▓▓▓▒ ▒▓▒▒▒▒▒Ñ▓░ ▒▒▒▒▒▒▓▓▓▀▀▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒ ╔▒▒▒M╣▒▒▒▒ .,µµµ╦µµµ,. ▒▒▒▒@▒▓▒` `▒▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒ ▒▒▒ÑÑ▒▒▒▒░,µß@M╣▒▒▒▒▒Ñ▒▒▒▒▒╦, ,µµ╗▒▒pµµ. ░╬▒▒▒▒▒▒░ `▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒ ▒▒▒▒▒▒▒▓▓@ÑMM▒@@▒╬▓▓▓Ñ▓@▓▒▒▒Ñ▒µ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒%▒▒▒▒▒▒M▒▓▒ 1▓▓▓▓▓▓██▒ ▒▒▒▒▒▒▒M▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒M▒▒▒▒▒M@▒▒▒▒▒▒╬▒▒▒M▒@▓▓M▒. ▒▓▓▓▓▓▓██▒ ▒▓▒▒▒ÑM▓▓▓▓▓█▀▀╩``` ``╙▒▓▓▓▓▓▓▒▒╙` .▒▒ÑÑMÑM▒▒▒▒▓▓▓▓▓@▒▒▒µ, ,,µ@▓▓▓▓▓███▒░ ╙▒M▓▓M▓▓▓▓▓▌▒ ▒▓▓▓▓▓▒░ ╔å▒%M▒▓M╩ `▒▓▓▓▓▓▓MM▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓███▒` ▒▓▓▓▓▓▓▓▓█▒ ▒▓▓▓▓▓▌▒ ╔▒@▓▓▓M▒░ ▒▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▀▒ ▒▓▓▓▓▓▓██▌░ ▒▓▓▓▓▓█▒▒▒Ñ▓▓▓▓▓@@@@@pµ, ╙▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▀▀" ▒▓▓▓▓███▌▒ ▒▓▓▓▓█▀▒▓▓▓▓▓▓▓▀▀▀M▒▒M▒▒▒u `╙▀▀▀▀▀▀▀▀╝╙` ▒▀█████▀░ `╙▀▀╝"``╝╝╝╩` `╙▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╝M▒▒µµ. `╙╝▀▀╩ . . /. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▄▒µ ∩ ,` ╒└ :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄ ` └ (-` ',─ ¬ ` ' :▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀▒ ┌ `─ `¬` ' - `:ª ` . -:ª :▒▒▒▒M▓▓▓▓▓▓▓▀▀╝╝╙``` ` . :▒▒Ñ▓▓▓▓▓▓▒` .- . ` `¬ ▒Ñ▓▓▓▓▓▓▌▒ / ' ``, ╒ , └ ▒▓▓▓▓▓▓▓▒ ` \ `` : `` ▒▓▓▓▓▓▒░ ▒Ñ▓▓▓▒ `▒Ñ▀▒
H2O (série télévisée) Titre original H2O: Just Add Water Genre Série fantastique Pays d'origine Drapeau de l'Australie Australie Chaîne d'origine Network Ten Nb. de saisons 3 Nb. d'épisodes 78 Durée 24 minutes Diff. originale 7 juillet 2006 – 16 avril 2010 Épisodes Première saison (2006) Article détaillé : Saison 1 de H2O. Métamorphose (Metamorphosis) Soirée piscine (The Pool Party) Cléo se jette à l'eau (Catch of the Day) Soirée pyjama (Party Girls) La petite espionne (Something Fishy) Amour en herbe (Young Love) Pleine lune (Moon Spell) L'affaire Denman (The Denman Affair) Pêche en eaux troubles (Dangerous Waters) La caméra ne ment pas (The Caméra Never Lies) Nage ou coule (Sink or Swim) Le chant de la sirène (The Siren Effect) Le naufrage (Shipwrecked) Surprise ! (Surprise!) Le grand frisson (The Big Chill) Malade d'amour (Lovesick) Une maladie foudroyante (Under the Weather) La grande méchante lune (Bad Moon Rising) Sacrée cousine (Hurricane Angela) Ça mord (Hook, Line and Sinker) Une sirène rousse (Red Herring) Menace sur Mako (Fish Out of Water) Le médaillon (In Too Deep) Potion magique (Love Potion #9) La science attaque (Dr Danger) L'éclipse de lune (A Twist in the Tail) Deuxième saison (2007) Article détaillé : Saison 2 de H2O. La tempête (Stormy Weather) Self control (Control) Teuf d'enfer (The One That Got Away) Le feu et la glace (Fire and Ice) Abracadabra (Hocus Pocus) Poisson frais (Pressure Cooker) Un job pour Lewis (In Hot Water) Zane Zorro (Wrong Side of the Tracks) Herbe folle (Riding for a Fall) Cléo contre Charlotte (Missed the Boat) Une plongée qui rapporte (In Over Our Heads) Corail toxique (Fish Fever) Panique sur l'île (Moonwalker) La méthode forte (Get Off My Tail) Irrésistible (Irresistible) Double trouble (Double Trouble) Coup de lune (Moonstruck) De l'orage dans l'air (The Heat is On) L'héritage des sirènes (partie 1) (The Gracie Code (Part One)) L'héritage des sirènes (partie 2) (The Gracie Code (Part Two)) Une de plus (And Then There Were Four) Drôle d'équipe (Funny team) À la renverse (Reckless) L'anniversaire de Lewis (Three's Company) En eau trouble (Sea Change) La magie de la lune (Unfathomable) Troisième saison (2009) Article détaillé : Saison 3 de H2O. Ouverture (The Awakening) Juste un mauvais Rêve (Jungle Hunt) Des ennemies Sous la Main (Keep Your Enemies Close) La Saint-Valentin (Valentine's Day) Les grandes idées (Big Ideas) Secrets et mensonges (Secrets and Lies) Bonheur familial (Happy Families) Enlèvement (Kidnapped) Les apprentis sorciers (The Sorcerer's Apprentice) Un secret dévoilé (Revealed) Un cœur à prendre (Just a girl at heart) Crime et châtiment (Crime & punissement) Un mariage presque parfait (To Have and To Hold Back) La magie des sirènes (Mermaid magic) Jeux de pouvoir (Power play) Face cachée (The dark side) L'énergie de Mako (One magnetic attraction) Dans la lumière (Into the light) En rupture (Breakaway) Reine d'un jour (Queen for day) Le bijou volé (The Jewel Thief) Sur le chemin de la vérité (Mako's Masters) Fête sur la plage (Beach Party) Des vacances de rêve (Too Close For Comfort) Rendez-vous avec le destin (A Date With Destiny) Remise des diplômes (Graduation ceremony) Phoebe Tonkin interprète Cléo Sertori Cariba Heine interprète Rikki Chadwick Claire Holt interprète Emma Gilbert Indiana Evans interprète Isabella "Bella" Hartley
🔥❄️💧🔥❄️💧
🥥🧜‍♀️🌸
🌊 💧
𓇼 🌊 🐚 🌴 🌊꒰ 🥥 ꒱ؘ ࿐ ࿔*:・゚🐳⋆。˚
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⡟⠠⡐⠰⡈⡔⣈⠆⡱⢈⠦⡑⢌⠢⡑⠌⢦⡙⣌⢣⢯⡽⣹⢏ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣵⣾⣿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣻⣿⢿⡿⢾⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⢰⡿⢁⠆⡱⢡⠑⡰⢄⠚⡄⢃⠆⣉⠆⡡⢅⠋⡔⢒⡜⡸⢎⡷⣹⢞ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢏⡾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣻⢟⣿⣾⣟⠾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣄⠀⠀⣸⠇⢌⠢⡑⢢⠙⣐⢊⡱⠌⡃⠞⡠⢋⠔⣊⠱⣈⠣⢜⡱⢏⡾⣱⢏ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢊⠽⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⡿⣿⣷⢯⣛⢿⣞⡻⣿⣿⣳⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⢠⡟⡈⢆⠱⣈⠆⡑⡂⠦⡐⡡⠜⡰⢁⠎⣐⠢⡑⢄⠣⡘⢬⡻⣼⢹⣎ ⣿⣟⣿⣻⢿⣻⣟⣿⣻⣟⣿⣻⣟⣯⢟⡎⠳⢡⢯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠂⢍⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣟⣿⡹⢿⣿⣌⠳⣿⣿⡽⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣾⠃⡜⢠⠃⠴⣈⠱⢌⠢⡑⡰⢡⠒⣉⠒⡌⢢⠑⡊⡔⡉⢶⣹⢲⢫⡜ ⣿⣾⢳⣿⣿⣯⣿⣾⣷⣿⣾⣽⠋⠀⠸⡌⢠⢣⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣮⠘⡆⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢫⡟⢸⣿⣿⣿⣧⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢹⣿⡗⣯⣷⠚⢶⢩⠃⠻⣯⡖⣿⡏⢿⣷⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢻⣿⡏⠡⠘⢠⠉⠒⡄⠣⡌⠒⠡⡆⠡⡎⡄⢣⠘⡄⢣⠑⢤⠙⢦⠛⣼⢣⠛ ⡿⢯⡟⣷⢯⢿⡹⢏⠷⣻⠽⣛⣦⠀⠰⣧⣎⣾⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠳⣍⢾⣿⣿⣿⣿⡏⠀⣿⡾⢁⣿⣾⣿⣿⢎⣿⣿⣾⣟⣷⣿⢿⡳⣏⣻⢏⡳⣍⠻⣜⠢⣏⡚⠤⢿⣱⣿⣟⡼⣫⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⢿⣿⣿⣻⣿⣿⣦⡅⠂⠌⣈⠒⡡⢆⠱⣈⠆⡘⠤⢂⡱⢈⠆⡱⢈⡒⢄⠳⡜⣯⡱⣎⢟ ⡹⢧⡻⣌⢯⡲⣅⢎⡴⢡⡒⢤⣸⠇⠀⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⡗⠎⣽⣿⣿⣿⣿⢄⣼⣿⣧⣾⣿⣿⣿⣧⣞⣿⣿⣿⣯⣿⣻⣯⢷⣹⣾⢯⣳⣌⠣⣿⡔⣙⠦⣈⣻⡿⢿⣽⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⢿⣿⡿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣦⠁⢊⠤⢑⠰⠌⡒⠄⢎⠱⡈⣅⠢⢃⠜⡠⢃⠜⡠⢣⡝⣖⢧⡹⣎ ⡱⢫⢵⣫⢾⣵⢫⣞⣼⣳⣛⢮⢿⡀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣻⣽⣿⣿⣿⣿⠁⠀⣾⣿⣿⣿⣿⢾⣿⣾⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣯⣿⣻⣼⣿⣿⡜⣫⠳⣼⣿⣹⣶⠟⡋⢘⣦⣍⠻⠟⣻⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣽⡿⣯⣹⡶⢈⠒⡌⢢⡑⢌⡉⢆⡑⠆⠤⢃⠍⢢⠑⡌⢢⢑⠢⣝⠾⡸⠵⣎ ⡱⢋⢾⡱⣟⣮⡟⣮⡳⢧⡛⢮⡙⣿⢘⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣾⣿⣿⠂⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢿⣿⣿⣿⣿⣷⣀⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣞⣿⣿⣯⢇⡻⣄⢿⣝⡧⠐⠠⢃⡘⢳⢣⡘⠄⠡⠉⠼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢏⣉⣙⢻⣧⠛⠡⠌⠒⡌⡡⠜⡠⢑⠢⠜⡨⢑⠊⡜⢠⠃⡜⠰⣈⠱⣏⠞⣭⠳⣭ ⠥⣉⢶⣹⢳⣎⠟⣧⢛⡷⣽⢣⠜⣤⡳⡼⣽⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⠀⠠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⠟⣿⣿⣿⢻⡝⡫⢟⢻⡙⢏⡳⣭⣾⣿⣿⣿⣿⡿⠿⡟⠻⠶⠷⢦⣁⠃⠇⡌⠌⠠⢁⠊⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⡎⡙⢻⣷⣻⣿⠠⢊⠱⢠⠑⡌⠰⡁⢎⠰⡁⢎⠰⠌⡂⠅⠌⡱⢠⢙⠮⣙⢦⢛⠶ ⡷⣬⠲⣭⢳⢮⡝⣤⢋⡼⢭⣳⣞⣼⠗⣹⣭⢿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣽⣿⣿⣟⠀⠰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⡄⠙⣻⢿⣷⣮⡑⢌⢂⠩⣼⣿⣿⡿⣟⢯⠻⣟⢻⡙⢦⡁⠆⡌⡀⢆⡉⢒⠠⢈⠁⢂⠈⢹⣿⣿⣿⣿⣟⣠⣉⡤⢙⣿⢧⣿⠒⠢⡘⠄⢃⠌⠱⣈⠢⢡⢘⣤⣧⣶⣬⣤⣵⣤⣧⣬⠳⡥⢎⡽⣹ ⡿⣜⡷⣌⢯⣻⡼⣎⣷⣹⢯⣷⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⡰⠝⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⡴⢮⣾⣽⣿⣆⣬⠒⠈⢛⢷⡹⣾⡷⣟⣾⣷⣿⣶⡿⣞⡴⣑⠦⡌⢀⠂⠄⠈⡀⠐⡀⢏⠿⠛⣿⠘⢻⣿⣿⣊⣿⣹⣿⣴⢃⠰⢉⠰⣈⠑⠤⡘⣤⡿⢋⣤⢶⣾⣧⣴⣶⣶⣦⣤⣤⡤⢤⣥ ⠿⣝⡿⣞⢧⣻⢷⣹⢖⣯⢳⣻⣾⠟⠋⠁⠀⠀⠴⣨⠽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢡⠊⣼⢿⣿⣿⢿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣷⠴⣾⣿⣿⣿⣷⢸⡄⢈⠢⢋⡹⣿⣿⣿⣿⣯⣙⣿⣟⠋⡐⠉⠠⠀⠀⠀⠀⡐⠀⠡⠀⠌⢿⡄⢻⣧⢀⣿⡿⣼⢋⣿⣿⣧⠐⠂⠤⢁⠰⠈⢆⣵⠏⣠⡾⢫⣾⢟⣾⢋⣾⣿⡟⡽⠗⣠⣾⣿ ⣍⢫⢗⣯⣚⡼⣏⢧⠯⣜⣏⣾⠃⠀⠀⡀⠠⡙⢬⢱⢫⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⡂⠜⣼⢿⣿⣾⣿⣿⣻⣿⡿⣿⣿⣿⡇⠀⠸⣿⣿⣿⡏⣼⠀⢂⠁⢧⢈⠕⣻⢿⣿⣿⣿⢛⠬⠒⢠⠁⡀⠄⠀⠠⠐⠀⡁⠄⠡⢈⠈⡷⣤⡿⠛⡉⠖⢋⣼⣿⣿⣿⡆⢈⠐⠄⡂⣭⡾⠃⣴⣟⣵⠿⣱⡿⢁⣾⡿⢃⣾⡅⠴⢏⠾⠓ ⣾⣿⣾⣷⣿⣾⡿⣯⢞⡼⣮⣿⠀⠐⠶⣷⣤⡘⢂⡏⡳⣝⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⢉⢮⡱⣿⣿⣯⣿⣟⣿⡿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⣀⣭⠟⠁⡟⢀⠂⠌⡀⠊⠤⠑⠫⡔⢢⢆⡉⠆⠱⢀⠀⠀⡀⠐⠠⠀⠄⠐⡈⢀⠂⣸⣧⣽⠷⢀⠈⣼⣿⣿⣿⣿⣿⡗⠈⠄⢢⣼⠟⠀⠾⠛⢋⣁⣈⣩⣤⣬⣥⡴⣴⠶⠶⢶⠶⡶⠶ ⣿⣳⣟⢾⣳⢯⡿⡽⢯⣟⡷⣿⡆⠀⠀⢨⡙⢿⣦⡜⠱⡌⢿⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣟⡬⣒⢽⣻⣷⣿⣿⣻⣿⢿⣿⣿⣿⣿⡅⠀⠟⠛⣡⡆⣸⠇⠢⠘⣀⠂⡁⠆⡁⠆⣉⠂⠢⠘⡈⠐⡀⠂⠁⡀⠐⠠⢁⠂⡁⠄⠠⠀⣾⣁⣤⣙⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠃⢈⠀⢿⡷⠶⠾⠟⠛⠋⠋⢉⠉⠠⠀⠄⡀⠦⣙⠘⢆⢣⡱⢩ ⣿⣿⣾⣉⢿⣇⢿⡹⢷⡾⣹⣿⠇⠀⠀⢸⡉⢾⣹⣿⢇⡸⢁⠏⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣿⣹⣿⣿⣿⣿⣸⣁⢾⣹⣿⣷⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⢰⣿⠁⡿⠈⠈⠁⡀⠿⢷⣆⢱⠈⡀⠈⡀⢁⢀⠁⠰⢀⠁⡀⢁⠁⠆⠰⢀⠀⠁⠀⣿⡿⢏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⠇⠈⠀⡈⠀⢀⠀⡀⠰⠈⠀⠁⠆⢀⠁⠈⠰⠀⢷⡈⢸⠈⣆⠱⢇ ⣿⣿⣳⢯⢷⡺⢧⣛⣧⢻⣽⠃⠀⠀⠀⠀⡙⢆⣿⣿⡇⢆⡃⢎⠱⣌⠻⠿⣟⡛⢦⠻⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣳⢍⠾⣽⣷⣿⣟⣿⣿⢿⣷⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠸⣿⡜⢧⣔⣸⣥⣤⣄⣐⣾⢇⠣⢈⠔⡀⠢⠄⢊⡁⢢⠐⢄⠂⡌⠄⡃⠄⠂⢈⠀⠰⠄⢺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠁⠀⠌⠐⢀⠈⠠⠐⠀⠡⢀⠡⢈⠀⠂⠠⠁⢂⠑⡢⢌⠡⠚⢤⢋⠖ ⣳⣭⢳⣏⡾⣹⢳⣏⣾⣹⣧⠀⠀⠀⠀⠀⡑⢎⡾⣿⣏⠖⡌⣌⠣⡔⣩⠓⢦⡙⣎⢷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡳⢎⣹⣻⣽⣿⣻⣯⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠠⣯⣽⠟⠉⢻⣭⠉⠹⡟⠁⠌⢂⠣⡐⠠⠡⡘⢠⠘⢄⠊⡤⢣⡐⢌⠰⠈⠄⡀⢀⠣⠐⢾⣿⡹⣿⣞⣿⣿⣷⡀⠁⠠⠈⠀⠄⠁⠠⠁⡐⠀⠄⠂⢈⠠⠁⡐⠠⢀⠳⡀⢡⠙⢢⡘⡘ ⣳⣞⣯⢾⣽⡳⣏⢾⣳⢯⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠜⣬⢻⣿⣏⡜⡰⢌⡱⡘⢤⢋⠦⡱⢎⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢧⣉⠶⣻⣿⣟⣿⣟⣯⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⢻⡇⢀⣠⣏⣙⣣⣥⣀⣉⠘⠠⣃⡔⢡⠡⡐⢡⠊⡤⢋⡔⢣⠜⡤⢃⠩⠔⠀⠄⠂⠡⡘⢿⣷⣹⣿⣿⣿⡇⠁⠠⠁⠠⠁⠠⠈⡀⠐⠀⡐⠀⠌⠀⠄⠂⠐⠠⢈⠇⡘⠤⢉⠒⠤⢃ ⡳⢾⡹⣯⢾⡽⣭⢯⣛⣟⠾⣷⠀⠀⠀⢀⠹⡰⢯⣿⣇⠞⣠⠃⢖⡉⢦⡉⢖⡹⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡹⢄⡫⣿⣟⣿⣟⣿⣿⣻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠰⣿⣟⠻⠿⠿⡿⠿⠿⠿⢻⣿⣿⢿⡷⢂⠉⡅⢊⠔⡡⢊⡕⢪⠔⡩⢆⠍⣂⠡⠌⠐⠀⠌⢻⣯⢿⡿⠿⠀⢀⠐⠀⠁⠠⠁⡀⠐⠈⡀⠄⠐⠀⠌⠀⠌⠀⡁⢌⠢⠁⠌⠢⢉⠆⡡ ⣹⢳⢯⡳⢯⣟⡾⣽⣛⣾⣻⡟⠀⠀⠀⢀⢣⢹⢿⣿⢃⠞⣠⢙⠢⡜⢢⡙⢦⣳⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢀⠳⣽⣿⣻⣿⢯⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣀⠻⠋⠛⠿⣷⣷⡿⡿⡿⠛⠋⠄⠂⠄⠣⡘⢀⠎⠰⣐⠣⡜⣬⢚⣵⢋⡔⢢⠁⢂⠡⠈⠀⠈⠻⣿⣿⠄⠀⠀⢀⠈⠀⠁⡀⠄⠂⠁⠀⠄⠈⠠⠐⠈⢀⠐⠀⢌⠂⢁⠨⢁⠢⠌⡡ ⢧⣛⣮⣝⡻⢾⣽⣳⣟⣮⡿⠁⠀⠀⠀⢐⠪⡽⣿⡟⡜⡸⢄⢣⠓⡬⢣⠜⣣⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⢸⣻⣽⣿⢯⣿⣟⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠠⠖⢈⠑⡁⠆⡉⠌⠠⠉⠠⠁⠌⡄⢊⠱⣌⢣⡷⣜⠳⣎⡱⠜⡤⢉⠆⡰⠁⠀⠀⠀⢻⣿⣧⡀⠀⠀⡀⠈⠀⢀⠠⠐⠈⠀⠐⠈⠀⠀⠂⢀⠀⠂⡌⢀⠂⠄⠃⡄⢣⠐ ⣳⡝⡶⣭⢻⡝⣞⣷⣻⣾⠁⠀⠀⠀⠀⣮⢱⣹⣿⡟⣬⠱⢪⢅⢫⠔⣣⢋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⠋⠁⢪⣽⣿⣾⡿⣟⣿⣽⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⡀⢂⠐⠠⠐⡈⠀⠄⠡⣈⠒⣌⣦⡷⡞⣏⠶⣩⢏⠲⣍⡚⡥⣉⠆⡡⠌⢀⠀⠀⣾⡿⣼⣿⣦⣤⣀⠀⠁⠀⠀⢀⠠⠈⠀⢀⠈⠀⠐⠀⠠⠀⡜⠀⠈⠄⠃⢌⠂⠥ ⣷⣯⢷⣭⡳⣏⠷⣞⣽⠃⠀⠠⠎⠀⣰⣏⢲⣹⣿⡷⣌⡳⣩⠎⡆⠯⣔⣫⣿⣿⢿⣻⣿⣿⣿⢯⠙⡎⠀⠀⠸⣾⣷⡿⣿⢿⣯⣿⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠠⣀⡐⠠⢌⠠⣁⠂⣄⣣⣼⣷⡶⢿⣿⢿⣹⡓⢮⢳⡱⢎⡳⡰⢣⠒⢥⠊⡔⡈⠄⠠⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣦⣥⣄⣀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠠⠐⠀⠆⠀⡁⠌⠒⠠⠉⠄ ⣿⣿⣟⡾⣽⠞⡽⢿⡇⠀⠀⢀⠀⢰⡿⢌⢲⣿⣿⠳⣥⢓⡧⣞⡹⢞⣴⣿⡿⣽⡿⣟⠛⠧⡙⠂⢁⠎⠀⠀⢸⣿⣿⣟⣿⡿⣯⣿⢿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢀⣈⣙⣿⣷⣷⣾⣿⣿⣿⠉⠁⡰⢈⡽⣞⣧⠿⣭⢣⢏⣣⠱⣃⠧⣙⢂⠳⡐⠠⠈⠄⢀⡾⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠐⣬⣤⣴⣶⣬⣐⠡⠈ ⡹⣾⣿⡽⣦⡩⣄⣾⠁⠀⢀⠀⠀⡟⢠⢋⣾⣿⡟⢳⡌⠳⡜⠼⣍⢯⣖⣻⣿⣿⢳⡍⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠀⠀⢰⣻⣿⢯⣿⣟⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⢡⢣⢞⡹⣎⡟⣬⢓⡎⢲⠍⡦⢓⡜⢬⢂⠅⠃⠌⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶ ⡰⣽⣻⣿⣷⣻⢽⣿⠒⠐⠂⠀⣴⣍⡦⣿⣿⠟⠿⣶⣾⣷⣽⣾⣼⣶⣬⡳⣝⡏⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢨⢿⣽⡿⣯⣿⣿⠿⢻⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⢈⠗⣮⢳⡝⣺⢥⢫⡜⣣⠞⣡⠏⣜⠢⡍⡘⣰⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢣⢿⣿⣿⣻⣟⣾⡏⠀⠀⠀⠀⠻⠿⣷⣿⡟⠀⠀⠘⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⡱⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢘⡾⣽⣷⡿⠟⠉⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣦⣜⠲⣬⢚⡵⢫⡜⢦⡱⢫⡔⢫⠔⡌⠦⣀⠃⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠛⠿⣿ ⠢⣍⠺⢽⣟⣿⣯⣅⠀⠀⠀⠀⢂⠼⣿⣿⣧⣤⣤⣶⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡳⢆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣾⡿⠋⠁⠀⣰⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡳⣌⠳⣘⠣⣜⠣⡝⢣⡜⢣⠚⡌⠱⡠⢹⣿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢃⠐⠠⠀⠀⠀ ⡹⢦⢻⣄⠫⢟⡟⠀⠀⠀⠀⠀⢌⣺⣿⡟⢬⢃⠖⡰⢂⠖⡬⢭⢹⣙⢻⣛⢯⡟⡬⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⠏⠀⠀⠠⢜⠲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠌⡱⢈⠱⡈⢆⠉⠆⡌⢡⠊⠔⡡⢡⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⡐⠠⠈⢀⠀⠁⠀ ⣔⣫⢷⣮⢇⡈⠄⠀⠀⠀⠀⠐⣬⣿⣿⣵⣮⣶⣼⣴⣭⣾⣴⣯⣶⣬⣣⡝⣾⣹⠅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠴⠁⠀⠀⡴⠉⢆⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠠⠑⡈⢂⠁⢂⠉⠄⡐⠠⢈⡐⢄⣻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠔⠀⡁⠠⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣟⣾⡻⣜⢦⡿⠁⠀⠀⡸⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣯⠎⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡴⠋⠀⠀⡠⢚⠠⡉⠄⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠱⢊⠡⠐⠠⠁⠂⠌⡐⠠⢁⠂⣌⠲⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢁⠎⡐⠀⡐⠀⠠⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣳⣟⡼⡒⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠆⠁⠀⠀⣀⣤⠞⠁⠀⠠⡈⢁⠆⡑⠌⡸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠈⢆⠡⠌⡀⠡⠌⢂⠄⡑⠂⣥⣈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠱⣈⠐⡀⠁⠀⠀⠀⠄⠠⠀
🍡★🍥√♪🍇🍋🍬🥟🌷🧸🐻🫴🏻
h20🧊
~ ~ ~ ~ ~ ~ _.,-'=_.-'-._ ~ ~ ~ ~ ~ ._.-' '-._ ~ _.-':_.-' '-._ ~ ~ _.-' '-._.'-._ ~ .-'.-,' '-. '-._ /\ /\ _.-' ~ '-. (o)(o) / \ / \ ._' ~ '-._ (/ /\ ( _.'-._,-' '-._ / \ ) _.-' (o o) ~ ) ( ) ( ~ .-' ( .' ))~(( ~ ) " ( " ( .-' ) '-._.,. ~ ) " (" ( '-._ / '-._ ~ ) " ( ( ___ '-._ ( '. ~ " " | | ~ .' ) '-._ ---._-|--|--|--|--/ _.-' / (o)(o) _.' ~ \ o o o o/ '-._ / ( ) '-._-'-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ '-._ ( _.-' ~ ~ ~ '-. ) /\ _.-"._,' ~ _.' / /\ /\ '. ~ (o o) (o o) _.-'-._.-' / / \ \ '-._._ ))~(( ))~(( ~ _.-' / '-. ~ .-' .-'('-._ '-. ~ _.' _.-'-.-'~ ~ '. _.'-.-'._ .' .-'=_.'-' .-' ~ ~ _ _.-' _.-' ~ '.' _.-' '-._,.-'._.-' (o)(o) '_ ~ ~ .' \) '-._ ~ ~ '-.- = .-'. (o)(o) '=._ '._ ( ) '-. LGB ~ :_ _.-'.-' ~ ~ ~ "._,-'.-'._ .-`-._;'-._.='._ .-' ~ ~ '-_." ~ ~ '-._:'=~_.' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~ _♥__♥_____♥__♥___ Put This _♥_____♥_♥_____♥__ Heart _♥______♥______♥__ On Your __♥_____/______♥__ Page If ___♥____\_____♥___ You Had ____♥___/___♥_____ Your Heart ______♥_\_♥_______ Broken ________♥_________…………….
🌴⊹ ࣪🥥⋆.˚🌺
Meant s4 e9 (not z4) 🧜🏻‍♀️
https://64.media.tumblr.com/81abfd5684086498c7fa3ffb5973e47f/be9e5594b1106224-04/s1280x1920/8aec3934376560a1d3a7dcf008c12ab92518ec63.png
https://transcripts.foreverdreaming.org/viewforum.php?f=1756&sid=494402d3fcfa445b2a1f7cec94d2f950
full moon episodes of h2o: a directory season one: 1x01 ‘metamorphosis’ 1x07 'moon spell’ 1x12 'the siren effect’ 1x18 'bad moon rising’ 1x26 'a twist in the tail’ season two: 2x01 'stormy weather’ 2x13 'moonwalker’ 2x17 'moonstruck’ 2x21 'and then there were four’ 2x26 'unfathomable’ season three: 3x01 'the awakening’ 3x08 'kidnapped’ 3x16 'the dark side’ 3x22 'mako masters’ 3x26 'graduation’
https://phoebe-tonkin.org/gallery/index.php?cat=10
🌊💦🏊‍♀aesthetic, water
⋆⭒˚。⋆⋆⭒˚。⋆
Brittany Byrnes Výška: 1,78 m Brittany Byrnes je herečka, ktorá sa narodila 31.07.1987 (vek 36 rokov) v obci Austrália. Vyštudovala St John Paul II Catholic College. Nominácie: Cena Austrálskeho filmového inštitútu pre najlepšiu hosťujúcu herečku alebo herečku vo vedľajšej úlohe televíznej drámy Herecká filmografia 2006-2009 - H2O - Stačí přidat vodu (Rodinný, Fantasy, Dráma, Dobrodružný) - Charlotte 24 epiz., 2007-2008 2005 - Little Oberon (Dráma) - Natasha Green 2003 - Plavat proti proudu (Dráma, Športovný, Životopisný) - Diane Fingleton 2003 - Morské panny (Fantasy, Krimi, Akčný) - Tess 2001 - Keď sa dobrí démoni stávajú zlými (Rodinný, Fantasy, Komédia) - Dayna 2001 - Escape of the Artful Dodger - Hannah Schuller 13 epiz., 2001 1999-2002 - Pán šelem 1999-2002 (Fantasy, Akčný, Dobrodružný) 1999 - Pán šeliem (Fantasy, Akčný, Dobrodružný) - Muraki 1 epizóda, 2000 1996-2001 - Policajti z prístavu 1996 (Krimi, Akčný, Dráma) - Geena Sadler 2 epiz., 2000 1996-1998 - Mrazivé příběhy 1996 (Komédia, Sci-Fi, Mysteriózny) - Jessie Courtney 1 epizóda, 1996 1995 - Prasiatko Babe (Rodinný, Fantasy, Komédia, Dráma) - Granddaughter
⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⢻⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠶⠶⠶⠶⢭⣻⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠒⠒⠶⣭⣻⣿⣿⣿⠷⢶⣿⣿⣿⣿⠷⣾⣿⡿⠷⣾⣿⠷⠶⠶⠶⠶⠶⠲⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⢰⣶⣶⣦⡀⠙⣿⣿⡿⠋⢀⣴⣶⣶⣤⠀⠻⣿⣿⡇⠀⠀⢿⣿⣿⡇⢀⣿⣿⣧⢤⣿⣷⣶⣶⡆⠀⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⣾⣿⣿⣿⣷⠀⣻⣿⠃⢠⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⣿⣿⠁⢸⡆⠈⣿⣿⠀⢸⣿⣿⣵⣿⣿⣿⣿⣿⠁⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⢰⣿⣿⣿⣿⠃⢀⣿⣿⠀⢸⣿⣿⣿⣿⡿⠁⢰⣿⡟⠀⣾⣿⡄⠘⡏⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠼⠭⠭⠿⠃⣠⣿⣿⣿⡄⠈⠳⠭⠽⠟⠁⣠⣿⣿⠃⢠⣿⣿⣷⡀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣤⣤⣤⣤⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣤⣤⣶⣾⣿⣿⣿⣤⣾⣿⣿⣿⣷⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠗⠒⠒⠒⠒⠒⠒⣾⣿⠟⢲⣿⣿⣿⣿⠓⢺⣿⣿⠓⢺⣿⣿⠓⢲⣿⣿⣿⡿⠓⣾⣿⡿⠓⣾⣿⣿⣿⠟⢒⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠒⣿⣿⠟⢲⣿⣿⠟⠒⢲⣿⣿⣿⡿⠓⠒⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⡆⠀⣴⣶⣶⣿⡿⠀⣸⣿⣿⣿⡏⠀⣼⣿⡏⠀⣾⣿⡇⠀⠀⢿⣿⣿⡇⢀⣿⣿⠇⠀⣿⡿⠛⢁⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⢸⣿⣿⡤⣼⣿⡟⠀⡆⠘⣿⣿⡟⢀⡆⢠⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⢠⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠛⠒⠒⠚⠁⢠⣿⣿⠁⢠⣿⣿⠁⢸⡆⠈⢿⣿⠀⢸⣿⣿⠀⠸⠋⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⣾⣿⣯⣾⣿⣿⠇⢸⡇⠀⣿⡟⢀⣾⠁⣸⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⣸⣿⣿⣿⣿⠀⢸⣶⣶⣶⡿⠀⣸⣿⡟⠀⣼⣿⡟⠀⣿⣿⡄⠘⡏⠀⣿⣿⡇⠀⣠⣾⣧⠀⠹⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⣼⡇⠀⡿⠁⣼⡏⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⣿⣿⣿⣿⡇⠀⣾⣿⣿⣿⠇⢀⣿⣿⠇⢀⣿⣿⠇⢠⣿⣿⣷⡀⠀⢰⣿⣿⠁⢠⣿⣿⣿⣧⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢀⣿⣿⠀⠀⣼⣿⠃⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⣿⣿⣿⣦⣾⣿⣿⣶⣾⣿⣿⣦⣾⣿⣿⣿⣷⣤⣿⣿⣿⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣾⣿⣿⣤⣾⣿⣿⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠷⠲⠶⠶⠶⠮⣝⣿⣿⡿⠷⠶⠶⠶⠶⠶⢾⣿⣿⣿⣿⡿⠶⢶⣿⣿⣿⣿⡿⠷⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢶⣿⣿⣿⣿⣿⠷⢾⣿⣿⣿⣿⠷⢶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⣶⣶⣶⣦⡀⠘⣿⣿⠃⢀⣶⣶⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⠏⢠⡄⠸⣿⣿⣿⣿⡇⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠈⢿⣿⡿⠁⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⢸⠯⠭⠽⠟⠀⣸⣿⡿⠀⠸⠓⠒⠒⠒⢺⣿⣿⣿⠏⢠⣿⡇⠀⣿⣿⣿⣿⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠘⠟⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⣶⣶⣄⠀⢶⣻⣿⣿⡇⠀⣿⣶⣶⣶⣶⣿⣿⣿⠋⠰⠿⠾⠿⠀⢸⣿⣿⡏⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⢰⣿⣿⣿⣆⠀⢿⣿⣿⠀⠸⠯⠬⠭⠭⠭⣽⣿⠃⢠⣶⣶⣶⣶⡀⠸⣿⣿⠁⠰⠯⠭⠭⠭⢽⣿⡇⠀⠿⠬⠭⠭⠭⣿⣿⣿⡿⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣦⣼⣿⣷⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣴⣿⣧⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣤⣿⣿⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣾⣿⣧⣤⣤⣤⣤⣤⣴⣿⣿⣿⣧⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠒⠒⠲⢮⡻⣿⣿⠓⢶⣿⣿⣿⣿⣿⠟⢲⣿⠟⠒⠒⠀⠀⠀⠐⣿⣿⡟⠒⠒⠒⠒⠶⢮⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⢺⣿⠟⠒⠒⠒⠒⠒⠀⢺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⢀⣴⣶⣶⣦⠀⠹⣾⣿⡆⠀⣿⣿⣿⣿⠃⢠⣿⡿⠀⣰⣶⣶⣶⣶⣾⣿⣿⠀⢰⣶⣶⣶⣦⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⣼⣿⣶⣶⡶⠀⣰⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⢀⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⣿⣿⣇⠀⢿⣿⣿⠃⣠⣿⣿⠇⠀⠟⠒⠒⠒⠒⣿⣿⡏⠀⠾⠭⠭⠿⠋⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠃⢠⣿⣿⣿⣿⠇⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⠁⢠⣿⣿⣿⠀⢸⣿⠃⣰⣿⣿⣿⠀⢰⣶⣶⣶⣶⣾⣿⣿⠁⢠⣶⣦⡄⠐⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⣸⣿⣿⣿⣿⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠈⠳⠬⠭⠟⠁⣠⣿⣿⣿⣿⡇⠈⠁⣰⣿⣿⣿⡇⠀⠾⠭⠥⠤⠭⢭⣿⡟⠀⣸⣿⣿⣿⡄⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⣿⣿⣿⣿⡇⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣤⣤⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣼⣿⣿⣿⣿⣧⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣾⣿⣧⣴⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣼⣿⣿⣿⣿⣧⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿ ⠀⠀⠀⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠀⠀⢸⣿ ⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣸⣿
⡤⡐⢦⠀⣀⠡⡀⢠⠰⣄⢀⡠⢀⠀⡔⢂⠐⢢⠔⠀⠀⣄⠀⠀⠀⠀⡎⢄⠳⣆⢦⠣⠄⣌⢃⠀⠈⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠩⡍⠩⡟⡄⠌⠀⠀⡖⢬⠘⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡊⠀⠀⠀⣀⢆⡀ ⢳⠉⠦⡁⢄⡃⠈⠤⠲⡌⢦⢱⠣⠘⣌⠦⡀⠈⠂⠀⠐⡈⠀⠀⠀⠀⡍⠀⣿⠞⢤⣣⢀⠸⠉⠀⠀⠀⠘⢀⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⡄⠀⠀⠀⠠⠀⠧⣾⣳⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣷⣄⣠⣆⠰⣈⠳ ⡷⣞⡆⠉⠶⠈⠀⠸⠁⠘⢆⠈⡡⢲⢬⣃⠐⡀⠀⠀⡔⢈⠀⠀⠀⠀⠤⠑⠌⣘⠾⠛⣁⣠⠴⡀⠀⡤⡑⠈⢃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⡧⣤⠀⠀⢦⣠⣴⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡽⣿⡟⣷⢻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⠋⠝⠂⠄⢫ ⣳⢽⣿⡣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠂⠀⠁⠈⠓⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⣹⠴⠊⣁⡴⠚⡱⢆⢎⡅⣒⠠⣁⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠠⡀⢀⡀⠀⠀⠀⢸⢟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⣿⣷⡻⣷⣹⣿⣇⣘⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢻⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣸⡄⠀⠀⠀⠀ ⢯⠳⠍⡁⠀⠀⠰⢋⠀⠀⠈⠄⡀⢀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣀⠴⠎⠁⠦⡐⣄⠸⡚⣜⢨⠷⡹⢆⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠁⣿⢰⣸⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⠸⣿⡿⣷⣿⣷⣿⣟⢫⡉⢻⣟⣿⣿⣿⣿⣿⡞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣣⢤⡀⠄⠂ ⡃⠡⠀⠡⠀⡀⠀⠁⠀⠀⠀⠈⡑⠣⢎⠀⠀⠀⠀⠀⠆⠀⠀⠀⠀⡪⠙⢶⣘⠒⠀⠘⠘⣷⠸⣎⢧⢫⡑⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⣹⡼⠁⢐⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠾⠀⣹⣷⣿⣿⣿⣷⣿⣷⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣟⡖⣠⠡ ⡙⠀⠀⢢⡁⠐⠠⢄⠀⠀⠠⢡⠄⡐⠀⠀⢌⠀⠀⢰⣦⣿⠃⠀⠐⠛⣶⢤⡈⠓⣦⠄⢀⣮⢳⡜⣎⠶⡡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠁⢠⠟⠀⢀⠿⣻⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠛⢿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢾⡽⣒⠋ ⣅⠀⡰⣿⡬⠁⠄⢂⠀⠀⠠⠁⠀⠀⠀⠐⡬⠀⠀⠘⣿⠉⠀⠀⠀⠰⣏⡀⠙⠆⠀⠮⣄⡹⠓⠾⢬⣳⡁⠳⡀⠀⠀⠀⠀⢨⣷⠾⡦⣴⣦⠰⣿⣽⣟⣧⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠀⠀⠈⠁⠠⠏⣼⣯⣿⣿⡟⠿⠋⠙⠙⠃⠋⠀⠀⠈⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠩⠃⠀ ⣟⣲⣵⣉⠓⢦⡀⠀⠀⠣⠀⠀⠠⠐⣲⠈⠀⢠⠀⠈⢛⣧⠀⠀⠀⠐⣧⡉⠓⠴⠮⢦⡀⠙⠢⠤⡀⠘⢧⠑⠱⢠⠕⢄⡀⣸⣷⢰⣷⣾⣿⣿⣧⣾⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀ ⣧⠻⣟⣧⠄⡄⢻⡧⠀⠀⠠⠄⢃⠠⣃⠄⠀⠄⠀⠀⠤⡘⠀⠀⠀⠀⡿⠿⣄⡀⠀⠀⠘⢿⢤⡀⠘⡄⠘⣇⡸⠃⠀⠀⢸⡿⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠛⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣀⠻ ⡧⢳⣾⣟⣯⠲⣁⠀⠰⢂⠀⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠠⣁⠀⠀⠀⣿⠱⢯⠟⡓⠈⠀⠀⡀⠙⣖⠘⠀⠙⢧⣄⠀⠀⠘⠃⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣣⣝ ⡗⣿⢿⣿⣷⢣⣕⣦⣄⡀⠉⠶⣀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠐⠂⠇⠀⠀⠀⣧⠀⠀⠂⡀⠜⣠⠀⠉⢆⣘⣆⠀⠀⠨⣿⠂⠀⠀⢠⢰⣿⡿⢭⣛⠟⣯⢟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠰⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⣼⣿⡛⣤⠌⣜⢧⢫⢟⣷⣄⠈⢦⡀⢠⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⢒⡐⠀⣳⡬⢙⡳⣄⠀⠉⢿⠃⠀⣠⣿⠀⠀⠀⠈⠺⣿⣹⢎⡝⡮⢿⢚⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠜⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠌⢲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠜⣿⠷⣹⣿⠹⣚⢃⢎⣽⣹⢺⣦⡀⠳⡄⠈⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣷⠠⡀⠉⢵⡪⢕⡈⠳⣄⠀⠀⠈⣏⢙⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣾⢿⡁⠰⡾⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⠀⠠⡀⠀⠀⠀⢀⣀⣀⣠⣤⣽⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡅⢪⡿⢽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠌⢁⣯⣿⣷⣱⡌⡞⡌⠶⡉⠣⠌⣵⣄⠀⠐⠀⠀⠀⠎⢤⡞⠀⠀⠀⢈⣿⢀⣿⡀⢦⡽⣖⢦⡥⠌⢷⡀⠀⠘⣾⠀⠀⠀⠀⣆⠈⣿⡇⣾⣧⣴⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠑⠤⣦⣼⣿⠟⠛⠛⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠈⣼⢑⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠾⣿⣿⣟⡿⣘⠳⢈⡀⡁⢦⡜⢲⡉⠆⠀⠀⠀⠰⢦⣄⠈⠀⠀⠀⠘⣿⣧⣿⡿⣿⣧⡹⣮⡝⣌⠄⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⣦⣿⢇⣻⢯⣹⣿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠙⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡟⠤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⣏⢶⣿⡜⢰⢣⣌⣧⣛⡜⡣⠍⢠⠙⢢⠂⠀⠀⠈⢧⣟⡷⡄⠀⠀⢸⣿⣿⣿⡧⠿⢽⣧⢹⣿⣎⡴⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⡀⠃⠘⠌⣳⣫⡇⢯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣀⣀⣀⣀⣤⡤⠄⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠠⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡄⣟⣯⣿⡿⣜⡧⣎⣳⣿⣞⡱⣜⢦⣏⢮⡟⠀⠀⠐⣄⠈⠑⡄⠀⠀⢸⣏⢿⣫⣵⣶⡶⣿⠟⣺⢖⡗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢂⠴⢤⠚⡔⣯⠭⣭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⢀⣠⣔⣲⣒⣯⠥⠼⢛⡛⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡾⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠄⣌⣿⢿⣿⣳⡽⣏⢿⣳⢏⣿⢾⡽⣎⠏⠄⠀⠀⠈⠤⣤⡀⠁⠀⠀⢸⡛⢻⠏⢁⡔⠮⠐⠋⠼⡉⢹⣾⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢐⡒⠈⢠⠛⡜⢿⣸⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠀⠈⠁⢎⡁⠠⠤⠴⠊⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⢻⡿⣿⢷⣷⣽⣾⣾⠋⠛⠺⠧⠙⠮⡘⠄⠀⠀⠀⣟⡼⣿⡆⠀⠀⢈⣧⠈⢦⣜⠤⠒⠀⡀⢈⢀⣿⣿⣧⠀⠀⠀⢠⡀⢊⠀⠀⠠⣝⢸⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣀⠀⠀⠈⠑⠊⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡃⢴⣻⡷⠟⠉⠙⣿⠟⠠⡔⡠⢘⢣⡔⡠⢈⠀⠀⠀⣧⢻⣿⣆⠀⠀⠀⣾⡆⠘⣧⢢⠅⠀⢌⠻⣿⣿⣿⣿⣇⢀⠆⠀⠀⠀⠁⡀⢰⡌⢳⡹⣗⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⢦⣺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡀⠈⢿⣝⣀⣀⣰⣿⢢⣀⡖⣠⡡⣚⣽⣗⠮⠀⠀⢈⡿⣿⣷⣻⠀⠀⠀⣾⡇⠀⢸⣷⣎⠰⣌⣑⡀⢈⣷⡯⢿⡎⠀⠀⠀⠀⠀⠐⣡⢈⡇⢜⣳⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣶⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡅⢚⣿⣿⣿⣿⡿⢿⠿⡛⢻⣥⣳⠴⣶⣄⣀⠀⠀⠘⣍⢻⡉⠁⠀⠀⠀⢻⣿⡄⠈⢻⡵⠛⣿⠋⣡⣤⡿⢍⡞⠉⠀⠀⠀⠀⠐⡀⠁⢣⣐⣸⢿⣾⣟⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠆⣈⣆⡶⣴⡶⣖⠧⣈⢿⡁⣻⣯⣧⠳⣜⣺⡇⠀⠐⠈⢃⠀⢠⠀⠀⠀⠘⣿⣉⡀⠀⢳⡴⢋⣿⢙⠋⠀⠈⡄⡀⢤⡀⠀⡀⠀⢢⣜⡱⢎⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣦⣶⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡃⠐⣯⢿⣧⣓⡼⣷⡞⣿⣟⢯⣻⣽⣿⣿⡜⠃⠀⠀⢀⣦⣉⠞⠀⠀⠀⠀⣻⣿⢷⠀⠘⣿⢿⣹⣞⢿⡂⠘⣐⣉⢶⣬⣷⣅⡀⠱⣎⡷⢨⣿⢿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡄⠀⣹⢯⣾⡿⣼⢻⢿⡜⠿⡾⢱⠻⢍⡳⣝⠀⠀⠀⢾⣿⣿⣷⣦⡟⠀⠀⣿⣯⣻⡦⠀⠻⣧⣉⣜⣮⠟⢁⣀⣉⣈⢀⣀⣀⣀⣀⢀⡀⣿⢩⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠈⠹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣞⡿⡽⢿⣟⡿⣿ ⡄⢤⠱⣎⣶⣵⢮⢏⡚⡌⢧⡜⣥⢏⠶⣹⡛⡆⠀⠐⢫⢿⣿⢿⡏⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣷⣤⠤⠊⢹⣟⠫⢿⣿⢋⠉⣴⠈⠉⠛⠿⣽⢻⣼⡿⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⢘⠙⠛⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣛⣯⠽⡽⢞⣤⣭⣚ ⠁⠊⠛⣿⣿⣿⡎⣶⢁⠛⣠⠘⣠⢊⣷⢱⡜⠁⠀⢀⡇⠚⣿⣿⠀⠀⠀⠀⣾⣥⢀⡏⠀⣰⠊⠀⡉⣷⣬⠒⣯⣷⢹⠀⠀⠀⠀⠀⢻⢹⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠘⠈⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣽⣯ ⡅⡈⢾⣿⣿⣿⠌⠉⢂⠢⠄⡚⠵⣚⢤⠳⡅⠀⠀⣸⠇⣠⣿⣿⡃⠀⠀⠀⢽⡏⠋⢀⡎⢠⠄⠁⢒⠈⠻⢿⣶⣜⡃⠀⠀⠀⠀⢀⡟⣿⣯⢻⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣽⡿⣟⣿⡻⢿⣿⣿⣿⣿ ⡆⠐⣧⣟⣾⣽⡂⠀⠀⢀⠘⡀⢒⠠⢎⡱⠁⠀⠐⣿⡧⠟⣣⠜⠃⠀⠀⠀⢾⣷⢀⣾⣷⣿⡇⠀⠸⣦⡀⠈⠹⣿⣧⠀⢀⠀⠀⡄⢾⣯⣿⣼⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡹⣼⢿⣿⡇⠀⠀⠘⣸⢟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣼⣿⣛⡻⢿⣶⣶⣯⣷⢏ ⠇⠐⣌⡟⡼⢏⠡⠐⠎⠐⠀⠜⠌⠣⠀⡔⠃⠀⠘⠛⠁⢸⣷⣻⡆⠀⠀⠀⢸⡟⢸⣿⣯⣿⣦⣶⠇⠘⠿⠶⠐⡀⠛⡀⠈⠀⠀⠈⣼⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡿⡽⢿⣟⣿⣷⡀⠀⠀⣏⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣧⣟⣿⣿⣽⣳ ⡂⠀⡼⡃⠜⡃⠦⢉⠂⠀⢂⠘⠨⣑⢣⠐⠀⠀⠀⠿⠀⣸⣿⣿⣿⠀⠀⠀⡸⠀⣿⣿⣿⡿⠉⠁⠀⠀⢠⠄⠀⠈⣰⡘⣳⣠⡴⠞⣽⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣽⣻⡽⣿⣾⣿⣿⣇⠀⢸⣿⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⡽⣯⡿⣯ ⠅⠰⣹⠑⡈⠔⡡⢠⠸⡔⢂⠦⣱⢈⢧⣂⡀⠀⠀⠐⢠⣿⣿⠿⠏⠀⠀⠀⠁⢸⣿⣿⡿⠀⠀⠀⣠⢁⣴⣌⠰⡡⠭⡙⡿⠝⢢⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡾⣽⣏⣷⣿⣿⣿⣽⣿⣿⡟⢱⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⠲ ⠀⢠⡓⡜⣌⢒⡡⢃⠏⡄⢃⠎⣵⢯⡾⣽⡀⠀⠀⢠⡾⠟⠀⢩⠆⠀⠀⠀⣰⢿⡋⣝⡓⠀⣋⠑⣣⠞⠛⠭⢩⠱⢃⣬⢥⠞⢯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⡽⣾⡹⢧⣋ ⠀⢲⡳⣘⣤⢣⢚⡭⣚⠴⡡⢞⡬⣻⣼⡽⡁⠀⠀⠎⠷⡘⠄⡁⡆⠀⠀⣸⢇⣿⡜⠋⢀⠞⡵⡟⢁⡤⠏⢀⡦⣟⠿⠒⣫⢾⢿⢫⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣩⡉⠀⠑⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣟⡿⣽⣿⣿⡿⣽⢯⣛⣷⢻⠇⡬ ⠀⡹⡓⠴⡈⠁⢿⣽⡧⢯⣑⠈⢷⣻⣝⡳⠃⠀⠀⢨⢧⣍⣦⣰⣡⠀⠀⠟⠘⣿⢘⣀⢸⣾⡙⢋⣉⣄⣴⠿⣩⠅⣊⠝⡪⣝⢮⣳⢽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⡟⣿⣿⣷⣿⣿⣽⣿⣻⣛⡿⣟⣿⣿⣹⢏⣷⢻⣎⢏⡚⡔ ⣤⢷⣯⣷⣹⣼⣿⣿⡿⣤⢎⣤⣆⣦⢻⡕⠀⠀⠀⢨⢿⡌⣳⣿⣧⠀⠀⠀⠀⣿⣢⢌⠃⠀⣀⣇⣿⢋⣦⣝⡦⣱⣈⢆⣵⣫⣾⣽⣾⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣏⣟⢿⣻⢿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣾⣳⣭⣗⣻⣽⣿⣿⣿⡽⣟⣯⣟⣻⣿⣾⣝⣮⣳⣻⣮⢿⡭⣆⠵⢈
💙 Brittany Byrnes FaceBook Brittany Byrnes https://m.facebook.com/officialbrittanybyrnes/ https://m.facebook.com/brittany.byrnes.142/ https://m.facebook.com/profile.php?id=100004394372070 Brittany Anne Byrnes https://m.facebook.com/profile.php?id=100002408570791 Brittany Byrnes https://m.facebook.com/profile.php?id=100005152664267
✨⛓🎠🌬️🦢💫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⡇⠀⠀⠀⡥⢂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡞⡥⠂⠀⠀⢠⠜⣜⣣⣜⣧⣼⣶⣽⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣷⣿⣦⣧⣀⠊⡜⢭⣚⢧⡝⣮⢳⠹⡌⠒⡈⠴⣩⣟⣾⠥⡈⠀⠈⡔⠀⠁⠄⡈⠄⠠⠁⠌⡠⠁⠄⠡⢈⠐⠠⣙ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡑⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⡱⠀⠀⣠⣷⣾⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣷⣭⣞⡹⢦⣋⠖⡡⢢⡑⠬⡱⢾⣟⡧⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠀⡈⠡⠌⠐⠀⡐⡈⢠⠀⠌⡐⡬ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⣧⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣝⢢⡱⣁⢎⠰⣩⢟⣿⣖⠡⠀⠀⠂⠀⠀⠀⠐⠀⡐⢈⠀⡁⠀⠄⡀⠘⠠⠠⢱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣽⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣵⣊⠦⡑⣬⣻⣟⡞⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠁⢀⠂⠄⡀⠡⠀⡐⠀⡁⠰⢩ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣳⣜⣷⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⢀⠂⠠⢀⡁⠠⠐⠀⡁⢳ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⠀⠀⢈⡡⠀⠀⢀⠀⠀⡄⠂⡀⠁⠠⠐⠀⠂⠁⠠⣓ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠈⠄⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢁⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠂⠄⠃⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠃⡀⠌⠀⠈⠀⠀⠠⢀⣽ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡇⠀⠀⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡄⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡥⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡐⠠⠀⡀⠂⠡⠀⠀⠄⠀⣾ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⡇⠀⠀⡘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡀⠘⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠠⠀⠠⠀⠐⠀⠄⠠⠀⠁⠀⠀⠄⠀⠠⠐⠈⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡆⠀⠀⡈⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⢿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠂⠄⠈⠀⠠⠈⡀⠐⠀⠈⠀⠀⡀⠄⠀⠂⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⡇⠀⠀⠘⠠⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣰⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣼⠀⠀⠀⢒⡀⠐⠀⠀⠂⠁⠀⠀⢀⠠⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⢢⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠈⡀⠀⠣⠄⠁⠀⠀⠐⠈⠀⠀⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⢠⠐⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣧⣀⠂⢀⠐⠠⠀⠀⠀⠂⡀⠀⠐⠈⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡗⠀⠀⠸⠐⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣛⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⢢⠁⠀⡀⠁⠀⠀⠀⠂⠁⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣷⠀⢰⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⠏⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠉⠄⠂⠀⠁⠀⠀⠠⠈⠀⠀⢈⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⢨⡇⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣻⢯⠿⣽⢾⣽⣻⣽⢿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⡈⠀⠄⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡟⠀⢘⡧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣟⣯⢟⣳⢯⣳⢏⡾⣹⢎⡷⢫⡟⣽⣺⢳⣯⣟⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢃⠀⠄⢐⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠈⠀⠐⡼ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⢸⡇⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡿⢿⡿⣿⣿⢿⡿⣝⢯⢳⢎⡻⣜⣣⢏⡾⣱⢧⣋⡞⢧⣛⠶⣽⣫⢶⣻⣞⣷⣻⡟⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠀⠊⠠⠀⠀⠐⠀⠀⠀⠀⠀⢂⣽ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⢰⣧⣓⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡳⣝⢮⡓⢧⡙⢦⣙⢮⡱⢭⡚⢧⣞⣵⣓⢮⢣⣛⡵⢎⣳⢚⢧⣫⢟⡶⣏⡿⢶⣻⣞⡷⣿⡽⣿⣿⡃⠀⠀⠀⢀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢂⣾ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡟⠀⢸⣧⣏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠷⡹⢦⡙⢦⡙⢦⡙⣦⣝⡮⡹⢧⡻⣜⣣⢞⣣⢗⣺⢹⣒⠯⢮⡵⣫⢾⡽⣹⢯⡷⣯⢿⣽⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⢀⠀⠄⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠂⡽ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡧⠀⣼⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣜⡳⡹⢦⣙⢮⡝⣢⠝⣢⢝⡚⣭⣳⣵⡳⣬⠳⣎⢞⣥⠳⣍⡞⢧⡳⡽⣧⢻⣭⣿⣾⣽⣻⣾⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⢂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠁⡒ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⣼⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡟⢯⡹⣜⡳⣝⢦⡙⢦⠜⡱⢪⣑⣮⣱⣚⡿⣛⣷⣽⡳⢭⠾⣜⡹⢦⡛⣵⢫⠷⣭⢻⡵⣻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠆⠀⠀⠀⢂⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⢻⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣍⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣭⢳⡹⢜⡣⡕⢮⡱⢎⢧⣛⣬⣷⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣶⣍⣏⡻⢬⣳⢿⡜⣥⣛⡞⣱⢯⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠰⢃⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠤⡀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⢸⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢒⡌⣳⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣧⢻⡌⢧⢣⢫⠴⣙⢦⣳⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣻⣿⢻⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⡿⣹⠾⣱⢾⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⢀⠀⠡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢉⠀⠀⠀⠀⠠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⢸⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢊⡜⣿⣿⣿⠟⡿⣿⣿⣿⣿⡿⣝⢮⠳⡜⢣⡃⣇⢫⣼⣾⣿⣿⣿⣿⣶⣽⢾⣽⣿⣷⣞⣷⣮⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣿⣷⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠀⠀⠈⠀⢀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⢸⣿⣿⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡝⣎⠽⣿⣿⣇⡘⣼⣿⣿⣿⣿⣽⡹⢎⢣⡙⢦⠱⣘⠦⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡧⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⢸⣿⣯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣮⣝⠻⣿⣿⣿⣾⣟⣻⣿⣟⣶⡹⢎⡕⡺⢌⣣⠑⡎⡜⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢫⠗⣫⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠠⠈⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⢸⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⢳⡱⢊⠟⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡙⢮⡘⣕⠣⢆⠫⡔⡩⢎⡛⣿⠿⡿⢿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⡌⠣⢎⠱⣫⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⢸⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣹⠣⢞⡰⢋⢟⡻⣽⣿⣟⣦⠹⣌⠧⡙⢦⠱⣁⠦⡙⣜⣣⣝⢫⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡛⣌⠲⡁⢎⠱⢭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠈⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡃⠀⢸⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣆⡱⣉⢆⠳⣩⢿⡟⣎⠳⣌⠳⣙⡋⠷⣈⠖⡩⢆⡳⣜⢳⠺⣜⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣣⠱⠡⢌⡱⠈⢆⡩⢖⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣟⣾⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⢸⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣷⣿⡞⣌⠳⣌⠳⣡⠞⣡⢇⣎⢱⢊⡴⢩⠞⣝⢮⣛⢾⡛⣟⠟⣯⢹⡜⡡⢎⠑⢢⡐⡉⢄⠸⣌⢳⣻⣿⣿⣿⣿⣯⣟⣯⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⣸⣿⡯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⠿⢿⣿⡿⣌⠳⣌⣧⠱⣎⡕⢮⡙⣶⣫⡔⡫⢞⡱⢎⡜⢦⡹⢎⡽⢢⠟⣾⣷⡌⡜⠤⠓⡌⣄⠣⡜⢣⡝⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⠈⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⣏⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠈⠿⡿⣿⣿⣿⣿⣙⢮⣿⡿⣌⢳⡙⢦⡛⡴⣙⢦⡹⢤⡓⡼⢱⡩⢜⢣⡚⢥⠳⣩⢎⢧⣿⣿⣿⠴⣉⠾⣿⢿⠿⡷⢎⠳⡜⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⡷⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀⡀⣼⣿⣿⣿⡜⢮⣿⣷⣊⢧⡙⢦⡙⢶⢩⢖⡱⢣⡝⡼⢣⡜⢣⠞⣌⢣⡝⢦⣻⣾⣿⣿⣿⡳⢌⠲⡐⢎⡒⣑⢪⢱⣙⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⣤⣀⣄⢠⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠇⠀⢸⣿⣯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⠀⢀⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡼⣩⢿⣿⣧⢎⡹⢦⡙⣎⠧⣎⠵⣣⢞⡱⣣⢞⣥⡛⣬⢣⣞⣿⣿⣿⡟⣻⣿⢿⣮⣵⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠻⣔⠻⡿⢿⡳⢿⠿⡻⢟⡻⢖⡳⣒⠖⡲⢒⠖⡲⠶⠶⢶⣳⠖⡦⢶⡰⢆⡦⣄⠠⣄⢤⢠⡄⣠⠀⣄⢠⡀⣄⢠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢘⣿⠀⠀⢸⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⢀⢎⣿⣿⠟⣿⣿⣿⣿⣧⠓⡾⣿⣿⣮⡕⢮⡱⢎⡳⣌⢳⡱⢎⡵⣓⢞⣲⣙⢦⣻⣿⣿⣿⡛⠴⡡⢞⠲⡔⢮⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠳⣌⢳⡙⢦⡙⣎⠳⡙⢎⡱⢃⠖⣡⠚⢥⠋⡜⣡⠋⡜⢢⠆⡹⡐⠣⠜⡂⠖⡌⠓⡌⢎⠒⡔⢡⠊⡔⠢⠜⡠⠣ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⢸⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡧⠐⣬⣎⡟⠁⢀⣿⣿⣿⣿⣿⡝⣲⠹⣿⣿⣾⣡⢛⡬⢳⡌⢧⡹⢎⡵⢭⣚⠶⣽⣾⣿⣿⣿⣷⣯⣧⣵⣮⣷⣭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢇⠳⢌⠲⡹⢆⠽⣠⢏⡱⢊⠴⡉⡜⠠⢍⢢⠑⡰⢄⠣⢘⡄⢎⡐⡡⠑⢨⠄⠡⢌⡑⠰⣈⠆⠌⡰⠈⡄⣑⠂⢡⡑ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣷⠀⠀⢸⣿⣟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⢻⣿⣿⠀⠐⡿⢻⣿⣿⣟⢧⢣⢏⡽⣻⣿⣿⣷⣾⠱⣎⢧⡙⣞⡼⣷⣾⣿⢟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⣿⣛⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣋⢌⡚⣌⢣⡑⢎⡜⡡⢎⠴⣉⠖⡡⢌⠱⡈⢄⢊⠐⡈⠄⠃⢌⠠⢂⠡⠘⠠⢈⠂⡐⢈⠐⠠⠈⠄⡁⠒⠠⢀⠘⠠⠐ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⢸⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠈⢿⣿⣆⠈⠁⣻⣿⣿⡏⢮⡱⢎⠶⣱⢻⣿⣿⣏⡳⡜⢦⡛⡴⣭⢓⡦⣝⣾⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡍⢦⠱⡌⢦⡙⢦⡘⡱⢊⠖⡡⢎⡑⠢⣁⠒⡈⢄⠊⢄⡉⠌⢄⠢⢁⡘⢀⠃⠤⢈⠐⡠⢁⠊⡁⠂⠄⡁⠂⠌⠠⢁⢂ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠂⠀⢸⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠐⠀⠸⣿⣿⡀⢸⣿⣿⣿⡝⢦⠳⣍⠞⣥⢳⢺⣿⣿⣷⣹⠲⣍⡳⣬⢓⣮⣽⣿⣿⡿⣃⢏⡜⣻⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡜⢣⠓⡜⢢⡑⢦⠱⣡⢋⡜⡱⢊⡔⢡⢂⠱⢈⠰⠈⠤⢐⠨⠄⢂⠡⡐⢈⠰⢀⠂⠡⠐⣀⠢⠐⡁⠂⠄⠡⢈⠐⠄⠂ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⡄⠀⢸⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣧⣾⣿⣿⣿⡘⢎⡹⣌⢋⠶⣩⢳⢎⣿⣿⣷⣿⣬⡳⢬⣳⣾⢿⡛⣏⢲⢡⢎⡼⠱⣎⢏⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⡜⣡⢋⡜⣡⠚⡤⢓⠤⢣⠜⣡⠣⡘⢄⠢⢁⠊⠤⢉⠐⢂⠰⢈⠂⠡⠄⢃⠐⠠⢈⠁⠂⠄⢂⠡⢀⠡⢈⠐⠠⢈⡐⠡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⢸⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⢀⣄⣼⣿⣿⣿⣿⠿⣑⢎⡣⢳⢌⣋⠞⣥⢋⡾⡔⢯⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⢦⡙⢦⡍⠶⣎⠶⡹⣘⢮⡹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢿⣿⣿⣿⢎⡱⢊⠶⣡⢋⠴⣉⢎⡱⢊⠴⣁⠣⢌⡐⢂⠡⢘⠠⠌⢂⡐⢂⠡⠡⢈⠄⠌⡐⠠⢈⠂⠌⡀⠂⠄⢂⠐⡈⠐⠠⠠⢁ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⢸⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠀⣾⡟⣿⣿⣿⡿⣡⢋⡼⢆⡝⣢⢍⠦⡛⣔⠫⣖⠽⣣⠞⣭⢛⡿⣿⣿⣿⣶⣝⡲⢜⡱⡘⢖⡱⣉⢦⡙⣎⠶⣩⠶⣹⢏⣿⣿⣿⡿⣭⣿⣿⡿⣟⢮⢱⡩⠞⡤⢋⢖⡡⢎⠴⣉⠖⡌⡑⢢⠐⠄⠊⢄⠢⠌⢠⠐⠠⢂⠁⠆⡈⡐⠠⢁⠂⠌⡐⠠⠁⠌⡀⠂⠄⡉⠄⣁⠢ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⢾⣿⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⣈⢩⣽⣿⣿⣿⡳⢥⠣⡜⣩⠖⡱⢎⡳⣱⠎⡵⢊⡳⣡⢛⡴⢋⢶⢻⣿⣿⣿⣿⣷⣇⠶⡙⢦⠱⣌⢦⡙⢦⡛⡴⣋⢾⣹⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣽⣏⣎⠧⡜⡱⢌⢣⠚⡴⡉⢖⡡⢚⡰⢁⠆⡘⢠⠉⠄⢂⡘⠠⣈⢁⠂⡉⠐⠠⠄⡁⠂⠌⡐⠠⠁⠌⡐⠠⢁⠂⡐⠠⢀⠂ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣯⠀⠀⣹⣿⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣴⣷⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣙⢣⠓⣬⡑⢮⡱⢫⡔⣣⠞⣱⠫⣔⣣⠳⣌⢏⣎⡳⣝⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣟⡴⣪⣝⣣⣽⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣾⣼⣧⡹⣌⠳⣌⠳⡰⣉⠦⣉⠇⡔⠃⡌⡐⢂⠌⢌⠠⠄⡡⠄⢂⠡⢀⡉⠐⡠⠐⡁⠂⠄⠡⢈⠐⠠⢁⠂⡐⠠⢁⠂⠌ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⣽⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⡭⢎⡱⢢⢽⣂⠗⣣⠞⣡⠞⣥⢛⡬⢣⠿⣝⢮⢶⡹⣎⣿⣞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢼⡱⣋⠟⣿⣿⣿⣿⣷⣷⣌⡣⡕⣌⠲⢡⠚⣌⠱⢠⠑⡌⢢⠈⠔⢂⡐⠌⡐⠨⠀⠄⡡⢀⠡⢀⠡⢈⠐⠠⢈⠐⡀⠂⠄⡁⠂⠌⠠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠰⣿⡏⠇⠀⠀⢀⣴⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣣⢙⡼⡐⢣⢻⡔⣫⢲⡙⢦⡛⣤⢋⠶⣏⢞⡬⢏⡾⣱⢯⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣟⣿⣻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣼⣿⣿⡮⣵⢫⡞⡴⢫⢿⣿⣍⠿⣿⣿⣷⣎⣱⣣⣍⢢⠁⠆⠒⡀⠆⢨⠐⢂⠐⡐⡈⠤⢁⠂⡐⢀⠂⠄⠂⠄⡈⢐⠀⡂⠄⡁⠂⠄⠡⢈⠂ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠘⣿⡇⠀⠀⠀⠻⡞⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠻⣽⣧⣇⠖⣩⢒⡭⠲⣥⢣⠝⣮⢱⢎⡝⡺⣜⠮⣝⢮⡳⣏⡿⣾⣳⣿⣿⣞⣷⣻⢾⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣯⠝⣖⢻⣿⣷⢧⡻⣜⣳⠹⣎⢿⣿⣷⣌⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣮⣤⣅⡘⠠⡈⠄⠌⡐⠄⢂⠄⢂⠐⠠⠈⠄⡁⢂⠐⡀⢂⠐⠠⠐⠡⢈⠐⠠⠒ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠘⣿⣇⠂⠀⠀⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣜⡳⢜⣿⣿⣞⡤⢳⢸⡱⢆⡫⠞⣴⢫⠞⡼⣱⢫⡝⣮⢳⡽⣹⣟⣿⣿⣿⣿⣿⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣛⢬⡓⢾⣿⣷⡹⣞⡼⢫⡜⣦⠻⣿⣯⣓⢦⣛⣿⣬⡉⢟⠿⣿⣿⣿⣷⣷⣶⣬⡐⢠⠘⠠⠈⠄⡈⠄⡁⢂⠐⡀⢂⠐⠠⠈⠄⡁⠢⠐⡈⠄⠡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⢻⣿⣷⢀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡹⢦⣙⢎⠖⣻⣿⣷⣏⠶⣙⠧⣃⠟⣴⣋⠾⣱⢭⡳⣏⡷⢯⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⣳⢯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠳⣎⠶⣩⢻⣿⣿⣷⡹⣞⡵⣛⠶⣹⠽⣿⣿⣦⢣⢟⣷⣏⢮⡘⢥⢣⡙⡛⠿⣿⣿⣿⣷⣮⣄⠁⢂⠐⠠⠐⡀⠂⠄⠠⠈⠄⡁⠂⠄⡁⢂⠐⡈⢁ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣫⣿⣿⣗⢭⡚⣬⢫⠴⣩⢿⣿⣮⡥⢓⡭⣚⠴⣩⢞⡱⣏⡷⣯⣟⣯⢿⣿⣿⣿⣿⣟⢯⢯⡽⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⠳⣌⡳⢥⢣⣛⣿⣷⡹⣎⠷⣍⢾⣱⢫⡜⣿⣿⣷⣎⢿⣿⡢⡝⢢⢣⢜⡡⢏⡔⡛⢿⣿⣿⣿⣷⣄⡈⠄⠡⠐⡈⠄⢡⠈⡐⠠⢁⠂⡐⢀⠂⠄⡡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢳⣻⣿⣿⣮⢳⡜⣧⣛⢦⢫⠽⣿⣿⣇⡞⣡⢛⡴⢫⢵⣫⣽⣳⣟⣾⣿⣿⣿⢟⡶⡹⢎⡷⣽⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⢲⣝⣲⣛⣬⢳⡭⢖⣣⢿⣿⡿⣜⡻⣜⣣⢏⡷⣹⠼⣹⣿⣾⢎⡿⣿⣜⡣⢏⢦⡙⢦⢣⡝⢦⡙⢿⣿⣿⣿⣿⣄⡂⢁⠐⡈⠄⠡⢀⡁⢂⠐⣀⠂⠌⡐⠠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣾⣿⣿⣿⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣟⡾⣏⡷⣿⣿⣷⣏⣾⡱⣝⡮⢧⣏⠽⣿⣿⣯⣵⢋⠶⣩⠶⣹⣞⣿⣿⣿⣿⢿⡱⢎⠖⣍⠺⣔⢻⡙⣾⣿⣟⣾⣿⣿⢫⣓⣮⣷⣷⣮⡷⢭⡛⡼⣻⢿⣿⢧⣻⡜⣧⢻⡜⣧⢻⡱⢿⣿⣿⡜⡽⣟⢧⣋⢮⡝⣣⠳⣜⡣⡝⢦⣙⠟⣿⣿⣿⣿⣦⠂⠌⠡⠈⠄⡐⢊⠐⠠⢈⡐⠄⢃ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣯⢿⣝⣯⢷⡹⣽⣿⣿⣿⡾⣽⣻⣿⣿⣾⣷⡮⡽⣿⣿⣯⡞⣥⣻⣵⣿⣿⣿⣿⣛⢦⡙⣎⠚⡤⢓⠬⣷⣹⡿⣿⣿⣿⢻⡜⣣⠳⡜⣬⢳⡹⣛⢧⡙⢶⡡⢿⣿⣷⢣⣟⡼⢣⡟⣼⢣⡟⡭⢿⣿⣿⡱⢏⡶⢭⢶⡹⣥⣛⡼⣱⣹⣷⣯⢞⡲⢿⢿⣿⣿⣿⡄⠡⢈⠐⠆⡐⠈⠤⢁⠐⡈⠄ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢿⣿⣿⣏⡾⡽⡾⣝⢾⣿⣿⣿⢿⣟⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢧⣙⢦⠹⣌⠳⣌⠱⣊⠥⢣⣽⣿⡟⣏⢣⠜⣡⢛⡜⢦⢣⠳⣍⠶⣹⢆⡟⣿⣿⣿⢏⡾⣜⢧⣻⣜⡧⣿⣭⢏⢿⣿⣿⡹⣎⣏⢮⢳⡖⣱⢏⠶⣹⣿⡧⢏⡜⣧⠺⣝⣿⣿⣿⡔⠠⢈⡐⠠⠍⡐⢀⠂⢌⡈ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣟⣿⣿⡞⣵⣻⡽⣏⡾⣻⣿⣟⢮⡝⣮⠷⣯⣟⡽⢯⡟⣽⡹⢿⣿⣿⣾⣿⢻⢧⣛⠮⡕⢮⠱⣌⠳⣨⠱⢌⣺⣿⣿⡿⣙⢤⣋⢾⡱⣋⠟⣬⢳⡹⢬⣓⠧⣞⡱⢾⣿⣿⣫⢿⡟⣮⢵⣻⢳⡝⣿⢮⣳⢻⣿⣿⡞⣼⢣⡟⣼⢣⡟⣚⣿⣿⢏⡽⣺⣱⢻⡜⣻⢿⣿⣿⡆⠠⠄⡁⠒⡘⠠⠈⡄⠰ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣶⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⢾⣿⣿⡽⣳⢧⣿⣹⢞⡽⣿⣿⣎⠼⣣⢟⣳⢮⣛⡧⣟⢶⡹⢧⡻⢿⣿⣯⣟⠮⣍⢳⡙⢆⢯⡐⢇⢆⠳⣬⣿⣿⡟⡱⣌⠶⣌⠧⡲⢍⡞⡴⢣⡝⣲⠭⡞⣥⣛⢮⣿⣿⡵⢯⣿⡜⣮⢳⡟⣼⢣⡟⣼⢣⡟⣿⣿⣜⢧⣛⡴⢫⡞⣵⣿⡿⣎⢷⣷⣯⢳⡝⣧⢏⣿⣿⣿⡇⠐⡈⠔⣁⠢⢅⠠⢃ ⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⣿⣿⣿⣳⢯⣳⢮⢷⡻⡼⣿⣿⣾⡙⣧⢻⣜⡳⣝⢾⡹⢮⣝⡳⣝⣫⢟⣿⣿⣷⣌⠳⣬⢉⢦⡙⡌⣎⣵⣿⣿⢏⡼⢱⢻⠻⣌⠳⣍⠞⣼⢱⢫⡼⣥⡛⣼⠱⣎⠷⣿⣿⣟⣯⣷⣟⡼⣣⢟⡲⢏⡾⣱⣏⢾⡹⣿⣿⣞⡲⢭⡳⣝⢾⣿⣿⣜⣻⣿⢧⣻⣼⣧⡻⣽⣿⣿⣧⠐⡀⠆⡈⡐⠢⢐⠂ ⠀⠀⢠⣾⠟⠁⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣾⣿⣿⡳⣏⡷⢯⣟⣳⡽⣛⣿⣿⣱⢫⢗⣮⢳⡝⣮⣝⡳⢮⡝⣮⢷⣮⡝⢻⢿⣿⣗⡢⣍⠦⣑⢎⣽⣿⡿⣋⠶⣘⢣⢣⠏⣜⠳⣌⠻⣔⢫⠖⡽⢲⡛⡴⣛⡬⣓⣿⣿⡿⣜⢯⣏⢿⡱⢯⡹⡽⣜⡳⣝⢮⣳⢻⣿⣿⡝⣧⢻⣜⣻⣿⣷⣞⣿⣟⢮⣿⣿⣿⣷⣻⣿⣿⣿⣶⣀⢂⠡⢀⠁⠦⡑ ⠀⢠⣿⣟⣣⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡷⣻⣿⣿⣿⡿⣵⣿⣿⣿⣝⣳⡽⣻⠾⣵⣫⢽⣿⣿⣧⡛⣞⡼⣷⡹⢶⣍⡟⣧⣛⢬⡛⣬⠽⣷⣞⣿⣿⣷⣮⣷⣭⣾⣿⢟⡱⢣⡝⣬⢣⠟⡼⣌⠳⣌⠳⣬⢣⡛⣜⢣⡝⡲⢥⡓⣧⢿⣿⣿⡹⣞⢮⡿⣿⣳⣝⡳⣭⢻⣾⢣⡗⢯⣞⣿⣿⡜⣧⣏⣿⣿⣷⣿⣿⢭⣾⣿⡿⣿⣿⣷⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠂⣁⠒⡐ ⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣳⢿⣿⣿⡽⣻⡼⣿⣿⣷⡹⣮⢗⣯⢟⡧⣟⢮⢿⣿⣷⡹⣜⣞⣷⣝⡳⢮⡝⣶⡛⡮⢵⢪⡝⣻⢿⣿⣿⡝⠛⢻⣿⣿⢏⡎⡜⣣⢏⠵⣋⢞⡱⢎⡳⣌⠷⣬⢣⡝⣬⡳⣜⣱⢣⡝⣞⣻⣿⣷⣻⣝⣮⢿⣿⣱⢮⣳⢭⡳⢾⣽⣾⣳⢎⣿⣿⣾⡱⢾⣽⣿⣿⣿⣏⣞⣿⣿⣿⣿⣿⣳⣿⣯⢿⣿⣿⣿⣿⣧⢀⠆⡁ ⠀⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣟⣼⣻⣿⢷⡻⣵⣻⣿⣿⡶⣻⢵⣻⢮⣟⡼⣏⣞⣻⣿⣿⡷⣭⠞⡿⣇⡻⡵⢫⢶⣹⡱⢏⠶⣙⢦⣋⢾⣿⣿⣶⣿⣿⣏⠶⣸⡵⣧⠏⣞⡱⢎⡵⢋⠶⣩⠞⡴⢣⢞⡱⣙⡎⣖⢣⡞⣱⢾⣿⣿⡷⣺⡵⣻⢾⣱⢯⡳⢯⡹⢧⣛⡿⣿⣪⢝⣿⣷⡟⣧⣿⣿⣿⡟⣼⣿⣿⢿⣿⣿⢯⣽⣿⢯⣳⡟⣿⣿⣿⣾⣿⡆⠌ ⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣾⢽⣿⣞⣼⣿⣟⢯⣳⡽⣿⣿⣿⣳⢭⣟⣿⣻⣜⣳⡿⣜⣳⣿⣿⣷⡝⡾⣱⢯⡳⣝⠯⡷⢧⡹⣎⢻⡜⢦⡛⠦⣍⣙⣿⣿⣿⢫⡜⣱⢚⡴⣋⠶⣩⢞⡸⣍⢞⡱⢎⡵⣋⢎⠷⣱⢚⣬⠳⣜⣣⢞⣿⣿⣗⡯⢷⡿⣯⢳⣻⣿⡳⣝⢧⣻⣜⣿⣿⣮⡽⣿⣿⣽⣿⣿⡿⣝⣾⣿⣿⣿⣿⣟⡿⣿⢽⣳⢿⣟⡧⣿⣿⣿⣿⡇⡘ ⠀⠈⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣝⣯⣿⡿⣼⣿⡟⣞⡧⣿⣿⣿⣿⡱⣏⣞⣿⣷⡹⣞⡿⣱⢧⢿⣿⣿⡹⣵⢣⣟⣱⢫⡝⣭⡓⢧⡝⡦⡝⡶⣩⢷⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣧⣯⠶⣍⢞⣡⢎⡵⣊⢮⡱⢏⡶⣩⢎⠿⣰⢫⡜⣣⣿⠶⣩⣿⣿⡷⣫⣷⣿⡿⢧⣻⣿⣳⡝⣮⢳⣞⣮⢿⣿⣷⣹⢿⣿⣿⣿⡟⣾⣿⣿⣿⣿⣟⡾⣹⣳⣯⣯⣟⣿⣽⣿⣿⣿⣿⠁⡔ ⠀⠀⢺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣻⣼⡳⣷⣫⢿⣿⣿⣿⣿⣽⢳⣏⡾⣽⣿⣿⣿⢧⣻⠼⣝⣿⢿⡞⣼⢳⣏⡾⣭⢿⣿⣿⢧⣏⢿⡳⣏⣞⡳⣏⠷⣎⠷⣽⣾⣿⣿⣿⣿⠻⣿⣦⣼⣿⣿⣿⢇⡫⢜⢦⡙⣥⢋⡞⡱⢎⡵⣩⢎⡵⣋⢳⡙⢦⢫⡜⣖⢻⣿⣿⣼⢻⣿⡷⣭⢿⣿⡗⣯⢞⡵⣻⢏⣾⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⡟⣼⣯⣿⢿⣭⢿⡽⣿⣿⣿⠁⢆⠂⢡⠂⡜ ⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣻⢯⣟⣞⣻⣼⡳⢿⣱⢯⣟⡾⣿⣿⣿⣾⣯⣾⣵⣿⣿⣿⣟⢧⣏⢿⣹⡞⣯⢞⣧⣻⣼⣷⣭⣻⣿⣿⣟⡾⣷⣻⡼⣎⠷⣭⢳⣭⣛⣿⣿⡿⠻⢿⣿⢶⣬⢻⣿⣿⣿⣿⣾⡑⡎⢖⡩⣖⠯⡜⢧⣏⡶⣓⠮⢶⡙⡶⡹⢇⡷⡸⢎⡝⣿⣿⡞⣯⣿⣷⡹⣾⣿⣟⡼⣋⢾⡱⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⣽⣻⡿⣏⡿⢮⣻⣽⣿⣿⣿⡌⠰⡈⠦⠍⢠
ᴶᵘˢᵗ ᴬᵈᵈ ᵂᵃᵗᵉʳ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ⁴ ᴬᵁ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗⁱᵒⁿ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᴴᵃʳᵗˡᵉʸ ᵐᵉᵉᵗˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶠⁱⁿⁱˢʰᵉᵈ ʰᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉˡˢ‧ FINALe ᴸⁱᶠᵉ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ˢᵉᵃ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᴶᵘˢᵗ ʷʰᵉⁿ ᴵ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ 'ⁱᵗ ᶜᵃⁿⁿᵒᵗ ᵍᵉᵗ ᵃⁿʸ ᶜʳᵃᶻⁱᵉʳ' ᴷⁱᵐ ᔆᵉʳᵗᵒʳⁱ ⁽ᶜˡᵉᵒ'ˢ ˢⁱˢᵗᵉʳ⁾ ʰᵃᵈ ᵃ ᵗᵃⁱˡ‧ ʸᵉˢ⸴ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ᵗᵃⁱˡ‧‧‧ ᴬˡˡ ˢⁱˣ ᵒᶠ ᵘˢ ⁽ʸᵉᵃʰ⸴ ˢⁱˣ!⁾ ʷᵉⁿᵗ ᵘᵖ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ᵖᵒᵒˡ‧ ᶜˡᵉᵒ ᵖᵒᵛ "ʸᵒᵘ ᵗᵒᵒᵏ ᵐʸ ᵇᵒʸᶠʳⁱᵉⁿᵈ'ˢ ᵇᵒᵃᵗ‽" ᴵ ˢᵖᵃᵗ ⁱⁿ ʰᵒʳʳᵒʳ‧ "ᴸᵉᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ᵈᵉᵃˡ ʷⁱᵗʰ ᵒⁿᵉ ᵗʰⁱⁿᵍ ᵃᵗ ᵃ ᵗⁱᵐᵉ‧‧‧" ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ˢᵃⁱᵈ‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ˢᵉᵉᵐˢ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ ˡᵉᵃʳⁿᵗ ᶠʳᵒᵐ ʰᵉʳ ᵐⁱˢᵗᵃᵏᵉˢ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᵃⁿᵈ ᴱᵐᵐᵃ ᵇᵒᵗʰ ᵃᵖᵖᵃʳᵉⁿᵗˡʸ ᶠᵉˡᵗ ᵗʰᵉʸ'ᵛᵉ ᵏⁿᵒʷⁿ ᵉᵃᶜʰ ᵒᵗʰᵉʳ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ; ⁿᵒʷ⸴ ᴷⁱᵐ ⁱˢ‧‧‧ ᴸᵉʷⁱˢ ᵖᵒᵛ "‧‧‧ᴬ ᴹᴱᴿᴹᴬᴵᴰ‽" ᴵ ˢᵃⁱᵈ⸴ ᵗᵉʳʳⁱᶠⁱᵉᵈ‧ "ᔆʰᵉ ᵏⁿᵒʷˢ ᴵ'ᵐ ᵒⁿᵉ‧‧‧" "ᶜˡᵉᵒ ʰᵒʷ'ᵈ ˢʰᵉ ᵗᵃᵏᵉ ⁱᵗ? ᔆᵘʳᵉˡʸ ˢʰᵉ ʷᵒⁿ'ᵗ ᵘˢᵉ ⁱᵗ ᵃˢ ᵇˡᵃᶜᵏᵐᵃⁱˡ ⁱᶠ ˢʰᵉ'ˢ ᵒⁿᵉ⸴ ᵗᵒᵒ‧‧‧" "ᴬᶜᵗᵘᵃˡˡʸ⸴ ᵖʳᵉᵗᵗʸ ʷᵉˡˡ⸴ ᶜᵒⁿˢⁱᵈᵉʳⁱⁿᵍ ⁱᵗ'ˢ ᴷⁱᵐ ʷᵉ'ʳᵉ ᵗᵃˡᵏⁱⁿᵍ ᵃᵇᵒᵘᵗ‧‧‧" ᴮᵉˡˡᵃ ᵖᵒᵛ ᴷⁱᵐ ˡᵉᵃʳⁿᵗ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰⁱⁿᵍ‧ "ᔆᵒ⸴ ᵃʳᵉ ʷᵉ ᶜᵒᵒˡ?" ᶜˡᵉᵒ ᵃˢᵏᵉᵈ‧ "‧‧‧ᴵ ⁿᵉᵛᵉʳ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᶜᵒᵒˡ‧‧‧" ᴷⁱᵐ ˢᵃⁱᵈ ʷⁱᵗʰ ᵃ ˢᵐⁱˡᵉ ᵗᵘᵍᵍⁱⁿᵍ ᵃᵗ ʰᵉʳ ˡⁱᵖˢ‧ ᵂᵉ ᵃˡˡ ˢˡᵒʷˡʸ ˢᵗᵃʳᵗᵉᵈ ᵗᵒ ˡᵃᵘᵍʰ ᵘⁿᵗⁱˡ ʷᵉ ⁿᵒ ˡᵒⁿᵍᵉʳ ᶜᵒᵘˡᵈ; ᴷⁱᵐ ᵍᵒᵗ ᵗʰᵉ ᵖᵒʷᵉʳˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵘˢᵉᵈ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵃᶜᶜᵉᵖᵗᵉᵈ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰⁱⁿᵍ ʲᵘˢᵗ ᵇᵉⁱⁿᵍ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ᵖᵒʷᵉʳˢ‧ ᴷⁱᵐ ʷⁱˡˡ ᵏᵉᵉᵖ ᵗʰᵉ ˢᵉᶜʳᵉᵗ ᵇᵘᵗ ᵗʰᵉʸ'ˡˡ ˢᵗⁱˡˡ ᵗᵉᵃˢᵉ ᵉᵃᶜʰ ᵒᵗʰᵉʳ ᵃᵗ ᵗⁱᵐᵉˢ⸴ ᵗʰᵉ ᶠᵉᵉˡⁱⁿᵍ ᵐᵘᵗᵘᵃˡ ᵇᵉᵗʷᵉᵉⁿ ʰᵉʳ ᵃⁿᵈ ᶜˡᵉᵒ‧ ᴬˡˡ ˢⁱˣ ᵒᶠ ᵘˢ ʰᵉˡᵈ ʰᵃⁿᵈˢ ᵃˢ ʷᵉ ʷᵉⁿᵗ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ʷᵃᵗᵉʳ⸴ ˢʷⁱᵐᵐⁱⁿᵍ ᵃˢ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ ᵗᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ‧ ‧ ‧ ‧ ᴵⁿ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ ᵂᵉ'ʳᵉ ᵃˡˡ ᵃˡᵒⁿᵉ ʸᵒᵘ ᵏⁿᵒʷ ᴵ ˡᵒᵛᵉ ᵒᵘʳ ⁱˢˡᵃⁿᵈ ʰᵒᵐᵉ ᵂᵉ'ˡˡ ᵐᵃᵏᵉ ⁱᵗ ʳⁱᵍʰᵗ ᶠⁱⁿᵈ ᵒᵘʳ ʷᵃʸ ᵀʰʳᵒᵘᵍʰ ᵗʰᵉ ᵐʸˢᵗᵉʳʸ! ᴵ ʲᵘˢᵗ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵇᵉ ᔆʷⁱᵐᵐⁱⁿ' ⁱⁿ ᵗʰᵉ ˢᵉᵃ ᴺᵒʷ ⁱᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ʸᵒᵘ ᵃⁿᵈ ᵐᵉ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ ᴵ ʲᵘˢᵗ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵇᵉ ᵂⁱᵗʰ ʸᵒᵘ ᶠᵉᵉˡⁱⁿ' ᶠʳᵉᵉ ᴵᵗ'ˢ ᵐʸ ᵈᵉˢᵗⁱⁿʸ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ ᶜᵒᵐᵉ ʷⁱᵗʰ ᵐᵉ ᵂᵉ'ʳᵉ ᶠᵉᵉˡⁱⁿ' ᶠʳᵉᵉ ᵂᵉ'ʳᵉ ˢʷⁱᵐᵐⁱⁿ' ⁱⁿ ᵒᵘʳ ⁱˢˡᵃⁿᵈ ˢᵉᵃ ᵀʰᵉ ˢᵘⁿ ⁱˢ ᵇʳⁱᵍʰᵗ ᵀʰᵉ ˢʰⁱⁿⁱⁿ' ˡⁱᵍʰᵗ⸴ ⁱᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ʸᵒᵘ ᵃⁿᵈ ᵐᵉ ᴵ ʲᵘˢᵗ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵇᵉ ᔆʷⁱᵐᵐⁱⁿ' ⁱⁿ ᵗʰᵉ ˢᵉᵃ ᴺᵒʷ ⁱᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ʸᵒᵘ ᵃⁿᵈ ᵐᵉ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ ᴵ ʲᵘˢᵗ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵇᵉ ᵂⁱᵗʰ ʸᵒᵘ ᶠᵉᵉˡⁱⁿ' ᶠʳᵉᵉ ᴵᵗ'ˢ ᵐʸ ᵈᵉˢᵗⁱⁿʸ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ ᴶᵘˢᵗ ᵇᵉ ʸᵒᵘ ᵃⁿᵈ ᵐᵉ! ᴵ ʲᵘˢᵗ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵇᵉ ᔆʷⁱᵐᵐⁱⁿ' ⁱⁿ ᵗʰᵉ ˢᵉᵃ ᴺᵒʷ ⁱᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ʸᵒᵘ ᵃⁿᵈ ᵐᵉ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ ᴵ ʲᵘˢᵗ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵇᵉ ᵂⁱᵗʰ ʸᵒᵘ ᶠᵉᵉˡⁱⁿ' ᶠʳᵉᵉ ᴵᵗ'ˢ ᵐʸ ᵈᵉˢᵗⁱⁿʸ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ⸴ ᵉᵛᵉʳ ᵀᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ⸴ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ ᵀᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ ˡʸⁱⁿ' ⁱⁿ ᵗʰᵉ ˢᵘⁿ ᵀᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ⸴ ᵃⁿᵈ ᵉᵛᵉʳ ᵀᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ ᴶᵘˢᵗ ᵇᵉ ʸᵒᵘ ᵃⁿᵈ ᵐᵉ ᴵ ʲᵘˢᵗ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵇᵉ!
ᴶᵘˢᵗ ᴬᵈᵈ ᵂᵃᵗᵉʳ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ⁴ ᴬᵁ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗⁱᵒⁿ * ᴺᵒᵗ ʳᵉᵃˡ; ᴵ ᵈᵒ ⁿᵒᵗ ᵒʷⁿ ᵃⁿʸ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᶜʰᵃʳᵃᶜᵗᵉʳˢ ᵃⁿᵈ/ᵒʳ ᵃˢˢᵒᶜⁱᵃᵗⁱᵒⁿˢ ᵀʰᵉ ᶠᵃⁿ ᶠⁱᶜᵗⁱᵒⁿ ⁱˢ ʲᵘˢᵗ ˢᵒᵐᵉᵗʰⁱⁿᵍ ᴵ ᶜᵃᵐᵉ ᵘᵖ ʷⁱᵗʰ ⁽ᶠᵒʳ ᶠᵘⁿ⁾ ᴱᵐᵐᵃ ᵖᵒᵛ ᴵ ˢᵗᵘᵈⁱᵉᵈ ᵃⁿᵈ ᵍᵒᵗ ᵐʸ ᵈⁱᵖˡᵒᵐᵃ ᵒⁿˡⁱⁿᵉ ʷʰⁱˡˢᵗ ᵗʳᵃᵛᵉˡˡⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ‧ ᴿⁱᵏᵏⁱ ᵃⁿᵈ ᶜˡᵉᵒ ⁿᵒᵗᵉᵈ ᵗʰᵉʸ ʰᵃᵈ ᵇⁱᵍ ⁿᵉʷˢ ᵃⁿᵈ ˢᵃⁱᵈ ᴵ ᵐⁱᵍʰᵗ ᵇᵉ ᵗᵃᵏᵉⁿ ᵃᵇᵃᶜᵏ ᵃᵗ ᶠⁱʳˢᵗ‧ ᴬᵖᵖᵃʳᵉⁿᵗˡʸ ᵗʰᵉ ᵃⁿⁿᵒᵘⁿᶜᵉᵐᵉⁿᵗˢ ⁿᵒᵗ ᵗᵒ ᵇᵉ ˢᵖᵒᵏᵉⁿ ʲᵘˢᵗ ᵒᵛᵉʳ ᵗʰᵉ ᵖʰᵒⁿᵉ‧ ᵀʰᵉʸ ʷᵃⁿᵗ ᵗᵒ ᵗᵃˡᵏ ⁱⁿ ᵃ ˢᵃᶠᵉˡʸ ˢᵉᶜᵘʳᵉ ᵖʳⁱᵛᵃᵗᵉ ᵖˡᵃᶜᵉ ˢᵒ ᴵ'ᵐ ᵍᵘᵉˢˢⁱⁿᵍ ⁱᵗ ʰᵃˢ ᵗᵒ ᵈᵒ ʷⁱᵗʰ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈⁿᵉˢˢ‧ ᴮᵉˡˡᵃ ᵖᵒᵛ "ᴱᵐᵐᵃ ʲᵘˢᵗ ⁿᵒᵗⁱᶠⁱᵉᵈ ᵘˢ" ˢᵃʸˢ ᶜˡᵉᵒ‧ "ᔆʰᵉ'ˢ ᵒⁿ ʰᵉʳ ʷᵃʸ ᵇᵃᶜᵏ‧‧‧" ᴿⁱᵏᵏⁱ ˢᵐⁱˡᵉᵈ‧ "ᴱᵐᵐᵃ?" ᵀʰᵉʸ ⁿᵒᵗⁱᶜᵉᵈ ᵐʸ ᵖᵘᶻᶻˡᵉᵈ ᵉˣᵖʳᵉˢˢⁱᵒⁿ‧ "ᴸᵉᵗ'ˢ ᵗᵉˡˡ ᴮᵉˡˡᵃ; ʷᵉ ᶜᵃⁿ ᵉˣᵖˡᵃⁱⁿ ᵗᵒ ᴱᵐᵐᵃ ʷʰᵒ ᴮᵉˡˡᵃ ⁱˢ ʷʰᵉⁿ ˢʰᵉ ᶜᵒᵐᵉˢ‧" ᶜˡᵉᵒ ⁿᵒᵈᵈᵉᵈ‧ "ᵂᵉ ᵗᵒᵒᵏ ᴬ ʲᵒʸ ʳⁱᵈᵉ ᵒⁿ ᵃ ᵇᵒᵃᵗ ʷʰⁱˡˢᵗ ˢᵗʳᵃⁿᵈᵉᵈ; ʷᵉ ʷᵉⁿᵗ ᵘⁿᵈᵉʳʷᵃᵗᵉʳ ʷʰᵉʳᵉ ᵗʰᵉ ᵛᵒˡᶜᵃⁿᵒ ˡᵉᵃᵈ‧ ᴵᵗ ʷᵃˢ ᵃ ᶠᵘˡˡ ᵐᵒᵒⁿ‧‧‧" "ʸᵒᵘ ᵇᵉᶜᵃᵐᵉ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ‧‧‧" "‧‧‧ᴮⁱⁿᵍᵒ! ᔆʰᵉ ˡᵉᶠᵗ ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ʷᵉ ᵉⁿᶜᵒᵘⁿᵗᵉʳᵉᵈ ʸᵒᵘ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ‧" ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ᵇᵃᶜᵏ ᵗᵒ ʳᵒˢᵉʷᵒᵒᵈ ˢᵉᶜᵒⁿᵈᵃʳʸ ᶜᵒˡˡᵉᵍᵉ ʷʰᵉʳᵉ ᴵ ᵃᵗᵗᵉⁿᵈᵉᵈ ˢᶜʰᵒᵒˡⁱⁿᵍ ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ᵍᵒⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵍᵒˡᵈ ᶜᵒᵃˢᵗ ᵃⁿᵈ ᵐᵉᵗ ᴸᵉʷⁱˢ⸴ ᵉᵗᶜ‧ ᔆᵘʳᵉˡʸ ᶜˡᵉᵒ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉᵐ ʰᵃᵛᵉ ᵐᵒᵛᵉᵈ ᵒⁿ‧ ᵀʰᵉ ʷʰᵒˡᵉ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ᵗʰⁱⁿᵍ‧‧‧ ᴵ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ᵇᵉ ᶜᵒⁿⁿᵉᶜᵗᵉᵈ ᵗᵒ ᵐʸ ᵍʳᵃⁿᵈᵐᵒᵗʰᵉʳ⸴ ᵗᵒ ᵇᵉ ˢᵖᵉᶜⁱᵃˡ⸴ ᴵ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ᵇᵉ ˢᵘʳʳᵒᵘⁿᵈᵉᵈ ᵇʸ ᴸᵉʷⁱˢ ᵃⁿᵈ ʰⁱˢ ᶠʳⁱᵉⁿᵈˢ‧ ᵂᵉ ᵃˡˡ ᵈⁱᵈ ᵗʰⁱⁿᵍˢ ʷᵉ ˢʰᵒᵘˡᵈⁿ'ᵗ ʰᵃᵛᵉ‧ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵇᵉᵃᶜʰ ʰᵒᵖⁱⁿᵍ ⁿᵒⁿᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ ᵖᵒᵖᵖᵉᵈ ᵘᵖ‧ ᵂʰᵃᵗ ᵍᵒᵒᵈ ʷⁱˡˡ ⁱᵗ ᵈᵒ⸴ ᵗᵒ ᵇˡᵃᵇ ᵗʰᵉ ˢᵉᶜʳᵉᵗ ⁱⁿ ʳᵉᵛᵉⁿᵍᵉ? ᴵ ʷᵃˢ ᵘᵖˢᵉᵗ⸴ ᵇᵘᵗ ⁿᵒᵗ ᵐᵃᵈ ᵉⁿᵒᵘᵍʰ ᵗᵒ ᵈᵒ ˢᵘᶜʰ ᵃ ᵗʰⁱⁿᵍ‧ ᴮᵉˡˡᵃ ᵖᵒᵛ ᴵ ʷᵃˢ ʷᵃˡᵏⁱⁿᵍ ᵇʸ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ᵇᵉᵃᶜʰ ʷʰᵉⁿ ᴵ ˢᵃʷ ᵃ ʳᵉᵈʰᵉᵃᵈ ʷʰᵒ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ˡᵒⁿᵉˡʸ⸴ ᵖᵃⁱⁿᵗⁱⁿᵍ‧ ᵀʰᵉ ʷⁱⁿᵈ ᵖⁱᶜᵏᵉᵈ ᵘᵖ⸴ ᵇˡᵒʷⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ᵃʳᵗ ˢᵘᵖᵖˡⁱᵉˢ ᵃˢᵏᵉʷ‧ "ᴿⁱᵍʰᵗ ʷʰᵉⁿ ᴵ ʷᵃˢ ᵗᵒ ᶜᵃᵖᵗᵘʳᵉ ᵗʰᵉ ᵉˢˢᵉⁿᶜᵉ‧‧‧" ᴵ ᵖⁱᶜᵏᵉᵈ ᵘᵖ ᵗʰᵉ ᵖᵃⁱⁿᵗ‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᵀʰᵉ ᵍⁱʳˡ ˢᵐⁱˡᵉᵈ⸴ ʰᵉʳ ʰᵒⁿᵉʸ ᶜᵒˡᵒᵘʳᵉᵈ ʰᵃⁱʳ ᵇˡᵒʷⁱⁿᵍ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ʷⁱⁿᵈ‧ "ᴹʸ ⁿᵃᵐᵉ ⁱˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ" ᴵ ˢᵃⁱᵈ⸴ ᵖᵃᶜᵏⁱⁿᵍ ᵘᵖ ᵐʸ ˢᵗᵘᶠᶠ‧ "ᴵ'ˡˡ ᵖᵃⁱⁿᵗ ˢᵒᵐᵉᵗⁱᵐᵉ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉ ʷᵉᵃᵗʰᵉʳ'ˢ ⁿⁱᶜᵉʳ‧‧‧" ᔆᵘᵈᵈᵉⁿˡʸ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ᵖʰᵒⁿᵉ ʳᵃⁿᵍ‧ ˢʰᵉ ᵐᵒᵘᵗʰᵉᵈ 'ˢᵒʳʳʸ' ᵃˢ ˢʰᵉ ᵖⁱᶜᵏᵉᵈ ᵘᵖ ᵗʰᵉ ᵖʰᵒⁿᵉ‧ "ᴺᵒʷ?" ᴮᵉˡˡᵃ ʰᵘⁿᵍ ᵘᵖ‧ "ᔆᵒ⸴ ᴵ ᵍᵒᵗᵗᵃ ʰᵉˡᵖ ᵂⁱˡˡ‧ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ ᶜᵒᵐᵉ⸴ ⁱᶠ ʸᵒᵘ'ᵈ ˡⁱᵏᵉ‧‧‧" ᴸᵉʷⁱˢ ᵖᵒᵛ ᴵ ʷᵃˢ ᵍᵒⁱⁿᵍ ᵒᵛᵉʳ ᵗᵒ ᵂⁱˡˡ'ˢ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ʰᵉ ʷᵃˢ ˢᵗⁱˡˡ ˢᵗᵘᵈʸⁱⁿᵍ‧ ᴵ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵏⁿᵒʷ ʷʰᵃᵗ ᴵ ᵉˣᵖᵉᶜᵗᵉᵈ ʷʰᵉⁿ ᵍᵒⁱⁿᵍ ᵒᵛᵉʳ‧ ᴵ ᵏⁿᵉʷ ᴮᵉˡˡᵃ ᵐⁱᵍʰᵗ ᵇᵉ ᵗʰᵉʳᵉ⸴ ˢⁱⁿᶜᵉ ᵗʰᵉʸ'ʳᵉ ᵇᵃˢⁱᶜᵃˡˡʸ ᵃ ᶜᵒᵘᵖˡᵉ‧ ᴵ ᵏⁿᵒᶜᵏᵉᵈ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ᵈᵒᵒʳ ᵃⁿᵈ ʷᵃˡᵏᵉᵈ ⁱⁿ ᵗᵒ ᶠⁱⁿᵈ⸴ ᵗᵒ ᵐʸ ˢʰᵒᶜᵏ⸴ ⁿᵒⁿᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ⸴ ᵒᶠ ᵃˡˡ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᴸᵉʷⁱˢ ᶜᵃᵐᵉ ᵒᵛᵉʳ ʰᵉʳᵉ‧ ᴴᵉ ᵐᵘˢᵗ ᵏⁿᵒʷ ᵂⁱˡˡ‧ ᴰⁱᵈ ʰᵉ ᵏⁿᵒʷ ᴮᵉˡˡᵃ? ᴼᶠ ᶜᵒᵘʳˢᵉ⸴ ˢʰᵉ ᵍʳᵉᵉᵗᵉᵈ ʰⁱᵐ‧ ᴼʰ⸴ ᵈᵉᵃʳ; ᶜˡᵉᵒ! ᴰᵒᵉˢ ˢʰᵉ ᵏⁿᵒʷ ᴮᵉˡˡᵃ⸴ ⁱᶠ ᴸᵉʷⁱˢ ᵈᵒᵉˢ‧‧‧ ᶜᵒᵐᵉ ᵒⁿ⸴ ᵇʳᵉᵃᵏ ᵗʰᵉ ˢⁱˡᵉⁿᶜᵉ! "ᵂᵉ ᵃʳᵉ ˡᵒᵒᵏⁱⁿᵍ ᵒᵛᵉʳ ᴸᵉᵒⁿᵃʳᵈᵒ ᴰᵃ⁻ ⱽⁱⁿᶜⁱ‧‧‧" ᴵ ᶠᵒʳᶜᵉᵈ ᵐʸˢᵉˡᶠ ᵗᵒ ˢᵃʸ‧ "ᴱˣᶜᵘˢᵉ ᵐᵉ‧‧‧" ᴴᵉ ʳᵃⁿ ᵒᵘᵗ‧ ᶜˡᵉᵒ ᵖᵒᵛ "ᴱᵐᵐᵃ ʲᵘˢᵗ ᵃʳʳⁱᵛᵉᵈ‧ ᴵ ᵏⁿᵒʷ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ˢᵗᵘᵈʸⁱⁿᵍ ʷⁱᵗʰ ʰᵉˡᵖⁱⁿᵍ ᵂⁱˡˡ⸴ ᵇᵘᵗ‧‧‧" "ʸᵉᵃ⸴ ᵍʳᵉᵃᵗ!" ᴸᵉʷⁱˢ ᵇˡᵘʳᵗᵉᵈ⸴ ⁱⁿ ᵃ ʰᵘʳʳⁱᵉᵈ ᵗᵒⁿᵉ‧ "ᵂʰʸ ᵈᵒ ʸᵒᵘ ˢᵒᵘⁿᵈ ⁿᵉʳᵛᵒᵘˢ?" ᴵ ᶜᵃˡˡ ʰⁱᵐ ᵃⁿᵈ ʰᵉ'ˢ ˢᵘᵈᵈᵉⁿˡʸ ᶠˡᵘˢᵗᵉʳᵉᵈ‽ "ᴼʰ⸴ ʷʰᵃᵗ?" ᴵˢ ⁱᵗ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ᵗʰᵉ ᵉˣᶜⁱᵗᵉᵐᵉⁿᵗ ᵒᶠ ˢᵉᵉⁱⁿᵍ ᴱᵐᵐᵃ? ᴵˢ ʰᵉ ᵃⁿˣⁱᵒᵘˢ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ʰᵒʷ ᴱᵐᵐᵃ ʳᵉᵃᶜᵗˢ ᵗᵒ ᴮᵉˡˡᵃ? "ᴸᵉʷⁱˢ‧‧‧" "ᴰᵒⁿ'ᵗ ʷᵒʳʳʸ ᶜˡᵉᵒ!" ᵂᵉˡˡ⸴ ᴵ ʷᵃˢⁿ'ᵗ ᵃᵗ ˡᵉᵃˢᵗ ᵘⁿᵗⁱˡ ⁿᵒʷ‧ "ᵂᵒʳʳʸ; ʷʰᵃᵗ? ᴸᵉʷⁱˢ⸴ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ⁿᵒᵗ ᵐᵃᵏⁱⁿᵍ ˢᵉⁿˢᵉ; ᴵ ᵈᵒⁿ'ᵗ‧‧‧" "ᶜˡᵉᵒ⸴ ˡⁱˢᵗᵉⁿ; ᴵ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵏⁿᵒʷ ʷʰᵃᵗ'ˢ ᵍᵒⁱⁿᵍ ᵒⁿ⸴ ᵇᵘᵗ ˡᵉᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ˢᵃʸ ᴮᵉˡˡᵃ ᵃⁿᵈ ᵂⁱˡˡ ᵃʳᵉ ᵛⁱˢⁱᵗⁱⁿᵍ ᵃⁿ ᵒˡᵈ ᶠᵃᵐⁱˡⁱᵃʳ ᶠᵃᶜᵉ‧‧‧" "ᴹˢ‧ ᶜʰᵃᵗʰᵃᵐ? ᴱᵐᵐᵃ? ᴰᴱᴺᴹᴬᴺ‽" ᴵ ᵍᵘᵉˢˢᵉᵈ ᴸᵒᵘⁱˢᵉ ᶜʰᵃᵗʰᵃᵐ ʷʰᵉⁿ ʰᵉ ˢᵃⁱᵈ ᵒˡᵈ⸴ ᵇᵘᵗ ᴱᵐᵐᵃ ᶜᵒᵘˡᵈⁿ'ᵗ ᵇᵉ ᵒᵛᵉʳ ᵗʰᵉʳᵉ⸴ ᴰᵉⁿᵐᵃⁿ ᵐⁱᵍʰᵗ ᵐᵃᵏᵉ ˢᵉⁿˢᵉ ᵃˢ ᵗᵒ ʷʰʸ ʰᵉ ˢᵉᵉᵐˢ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵃ ᵇᵘⁿᵈˡᵉ ᵒᶠ ⁿᵉʳᵛᵉˢ‧ "ᶜʰᵃ⁻ ˡᵒᵒᵏ⸴ ᴵ ᵍᵒᵗᵗᵃ ᵍᵒ; ᵇʸᵉ!" ᴴᵉ ʰᵘⁿᵍ ᵘᵖ‧ ᴴᵉ ˢᵃⁱᵈ ᶜʰᵃ⸴ ˢᵒ ᵗʰᵉ ⁿᵃᵐᵉ ᵐᵘˢᵗ ˢᵗᵃʳᵗ ʷⁱᵗʰ‧ ᴰᵉⁿᵐᵃⁿ'ˢ ⁿᵃᵐᵉ ᵈⁱᵈⁿ'ᵗ ˢᵗᵃʳᵗ ʷⁱᵗʰ ᶜʰᵃ‧ ᵂʰᵒ ᵈⁱᵈ ʷᵉ ᵏⁿᵒʷ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉ ⁿᵃᵐᵉ ˢᵗᵃʳᵗⁱⁿᵍ ᶜʰᵃ? ᴴᵉ ʷᵒᵘˡᵈⁿ'ᵗ ᵇᵉ ⁿᵉʳᵛᵒᵘˢ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵐˢ‧ ᶜʰᵃᵗʰᵃᵐ⸴ ʷʰⁱᶜʰ ⁱˢ ᶜʰᵃ‧ ᴼⁿˡʸ ᵒⁿᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ᵖᵉʳˢᵒⁿ ʷⁱᵗʰ ᶜʰᵃ ˢᵗᵃʳᵗⁱⁿᵍ ⁿᵃᵐᵉ ʷᵃˢ‧‧‧ ᴺᵒ‧ ᴺᵒᵗ ʰᵉʳ‧ ᴺᵒᵗ ʰᵉʳ‧‧‧ ᴿⁱᵏᵏⁱ ᵖᵒᵛ ᴵ ʷᵃˢ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ᵖᵒᵒˡ ʷʰᵉⁿ ᶜˡᵉᵒ ˢʷᵃᵐ ᵒᵛᵉʳ‧ "ʸᵒᵘ ʷᵒʳʳⁱᵉᵈ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᴱᵐᵐᵃ?" ᶜˡᵉᵒ ˢᵉᵉᵐᵉᵈ ᵗʳᵒᵘᵇˡᵉᵈ‧ ᔆᵗⁱˡˡ⸴ ᴵ ᵈᵒⁿ'ᵗ ˢᵉᵉ ʷʰʸ ᵗʰᵉʸ‧‧‧ "ᔆʰᵉ'ˢ ᶜᵒᵐᵉ ᵇᵃᶜᵏ‧‧‧" ᶜˡᵉᵒ ˢᵃⁱᵈ⸴ ʰᵉʳ ᵛᵒⁱᶜᵉ ᶜʳᵃᶜᵏⁱⁿᵍ‧ ᴺᵒʷ⸴ ᴵ ᵏⁿᵒʷ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ ᵇᵉ ᵒᵛᵉʳʷʰᵉˡᵐᵉᵈ ᵇʸ ᵉᵐᵒᵗⁱᵒⁿ⸴ ᵇᵘᵗ ᶜˡᵉᵒ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ᶜᵒⁿᶜᵉʳⁿⁱⁿᵍ‧ "ᵂᵉˡˡ⸴ ⁱᶠ ᴱᵐᵐᵃ ᵈᵒᵉˢ ᶠʳᵉᵉᶻᵉ ᴮᵉˡˡᵃ⸴ ᴵ ᶜᵃⁿ ᵘˢᵉ ᵐʸ ʰᵉᵃᵗ‧‧‧" ᴼⁿᶜᵉ ᵃᵍᵃⁱⁿ⸴ ᶜˡᵉᵒ ⁱⁿᵗᵉʳʳᵘᵖᵗᵉᵈ ᵐᵉ; "ᴺᴼᵀ ᴱᴹᴹᴬ! ᴵᵗ'ˢ ⁿᵒᵗ ᴱᵐᵐᵃ ᴵ'ᵐ ᵗʰⁱⁿᵏⁱⁿᵍ ᵃᵇᵒᵘᵗ‧" "ᵂᵉˡˡ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ˢᵉᵉᵐᵉᵈ ᶠⁱⁿᵉ ʷʰᵉⁿ‧‧‧" "ᴿᴵᴷᴷᴵ⸴ ᴵ ᵃᵐ ʳᵉᶠᵉʳʳⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᶜᴴᴬᴿᴸᴼᵀᵀᴱ! ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ⸴ ᴿⁱᵏᵏⁱ! ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ!" ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ "ᔆᵒᵐᵉ ᵒᶠ ᵐʸ ᶠʳⁱᵉⁿᵈˢ ᵃʳᵉ ᶜᵒᵐⁱⁿᵍ ᵒᵛᵉʳ ᶠᵒʳ ᵃ ᵐᵉᵉᵗⁱⁿᵍ‧" ᴮᵉˡˡᵃ ˢᵃⁱᵈ‧ ᵂᵉ'ʳᵉ ᵃᵗ ʰᵉʳ ʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᶜᵉ ᵃᶠᵗᵉʳ ˢᵗᵘᵈʸⁱⁿᵍ ᵃᵗ ᵂⁱˡˡ'ˢ‧ ᴶᵘˢᵗ ᵗʰᵉⁿ⸴ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶜᵃᵐᵉ ⁱⁿ‧ ᴱᵐᵐᵃ ᵖᵒᵛ "ᴬʳᵉ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ᵍⁱʳˡˢ ʰᵉʳᵉ? ᵀʰᵉʸ ᵗᵒˡᵈ ᵐᵉ ᵗᵒ ᵐᵉᵉᵗ‧‧‧" ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵃⁿᵈ ˢᵒᵐᵉ ᵍⁱʳˡ ʷᵉʳᵉ ˢⁱᵗᵗⁱⁿᵍ‧ ᵂʰᵒ'ˢ ᵗʰᵉ ᵇˡᵒⁿᵈⁱᵉ? ᴵ ˢᵉᵉ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ʷᵃˢ ᵖʳᵉˢᵉⁿᵗ⸴ ʷʰⁱᶜʰ ᵉˣᵖˡᵃⁱⁿˢ ᵗʰᵉ ᵇⁱᵍ ⁿᵉʷˢ ᵗʰᵉʸ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ˢʰᵃʳᵉ‧ ᶜˡᵉᵒ ᵃⁿᵈ ᴿⁱᵏᵏⁱ ʷᵉʳᵉ ʷᵃˡᵏⁱⁿᵍ ⁱⁿ; ᵗʰᵉ ᵇˡᵒⁿᵈⁱᵉ ᶜˡᵒˢᵉᵈ ᵗʰᵉ ᵈᵒᵒʳ ᵇᵉʰⁱⁿᵈ ᵗʰᵉᵐ‧ ᶜˡᵉᵒ ᵖᵒᵛ "ᴱᵐᵐᵃ⸴ ᵒᵘʳ ᶠʳⁱᵉⁿᵈ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ; ʸᵒᵘ ˢᵉᵉ⸴ ʷᵉ ᵈⁱˢᶜᵒᵛᵉʳᵉᵈ‧‧‧" ᴵ ˢᵗᵒᵖᵖᵉᵈ ˢʰᵒʳᵗ ʷʰᵉⁿ ᴵ ʳᵉᵃˡⁱˢᵉᵈ ⁿᵒᵗ ᵒⁿˡʸ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ᵇᵘᵗ ᵃˡˢᵒ ᵗʰᵉ ᶠᵃᶜᵗ ᴵ ʲᵘˢᵗ ʳᵉᵛᵉᵃˡᵉᵈ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ˢᵉᶜʳᵉᵗ ⁱᵈᵉⁿᵗⁱᵗʸ ⁱⁿ ᶠʳᵒⁿᵗ ᵒᶠ ʰᵉʳ‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ⁿᵒʷ ᵏⁿᵒʷˢ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᴮᵉˡˡᵃ; ˢʰᵉ ʳᵉᵃˡⁱˢᵉᵈ ʷʰᵃᵗ ᴱᵐᵐᵃ ʲᵘˢᵗ ᵈⁱᵈ⁻ ᵗʰᵉ ᶠᵃᶜᵗ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ᵃⁿᵈ ᵃ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ ᵒᵘʳ ᵍʳᵒᵘᵖ‧‧‧ ᴱᵐᵐᵃ ᵖᵒᵛ ᴵ ᵖʳᵉᵖᵃʳᵉᵈ ᵐʸˢᵉˡᶠ ᶠᵒʳ ᵃ ᶜᵒⁿᶠʳᵒⁿᵗᵃᵗⁱᵒⁿ ʷʰᵉⁿ ᶜˡᵉᵒ ʳᵉᵛᵉᵃˡᵉᵈ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ˢᵉᶜʳᵉᵗ ⁱⁿ ᶠʳᵒⁿᵗ ᵒᶠ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ‧ ᴬᵖᵖᵃʳᵉⁿᵗˡʸ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ⸴ ˢᵒ ᵗʰᵉʸ ᵐᵘˢᵗ'ᵛᵉ ᵇᵒⁿᵈᵉᵈ ʷʰⁱˡᵉ ᴵ ʷᵃˢ ᵍᵒⁿᵉ ᵃʷᵃʸ‧ ᴰᵒᵉˢ ᴮᵉˡˡᵃ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᵖᵒʷᵉʳ? ᴵᶠ ˢᵒ⸴ ʷʰᵃᵗ? ᴹʸ ᑫᵘᵉˢᵗⁱᵒⁿˢ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵒ ʷᵃⁱᵗ⸴ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ʷᵉ'ᵛᵉ ᵃ ᵐᵒʳᵉ ⁱᵐᵖᵒʳᵗᵃⁿᵗ ᵖʳᵒᵇˡᵉᵐ ᵗᵒ ᵈᵉᵃˡ ʷⁱᵗʰ⁻ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ‧ ᔆʰᵉ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ⁱⁿ ˢʰᵒᶜᵏ! ᴬᶠᵗᵉʳ ᵗʰᵉ ˢʰᵒᶜᵏ ʷᵒʳᵉ ᵒᶠᶠ⸴ ˢʰᵉ ʳᵉᵃᶜᵗᵉᵈ ᵇʸ ᵈᵒⁱⁿᵍ ˢᵒᵐᵉᵗʰⁱⁿᵍ ⁿᵒⁿᵉ ᵒᶠ ᵘˢ ᵖʳᵉᵖᵃʳᵉᵈ ᵗᵒ ⁱᵐᵃᵍⁱⁿᵉ‧‧‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᴵ ᵇʳᵒᵏᵉ ᵈᵒʷⁿ ʳⁱᵍʰᵗ ᵗʰᵉⁿ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉʳᵉ‧ ᴵⁿ ᶠʳᵒⁿᵗ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳˢ‧ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵗʰᵉ ˢᵘᵖᵖᵒˢᵉᵈ 'ᵒⁿˡʸ ᶜᵃⁿ ᵇᵉ ³ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ' ʳᵘˡᵉ‧ ᴬᶠᵗᵉʳ ᶠⁱᵍʰᵗⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᶠⁱᵗ ⁱⁿ‧ ᴵ ᵍᵘᵉˢˢ ᴵ ᵏⁿᵉʷ ᴵ ᵍᵒᵗ ʷʰᵃᵗ ᴵ ᵈᵉˢᵉʳᵛᵉᵈ⸴ ᵇᵘᵗ ⁱᵗ ˢᵗⁱˡˡ ʰᵘʳᵗ‧ ᴿⁱᵏᵏⁱ ᵖᵒᵛ ᵀʰᵉ ᵐᵉᵉᵗⁱⁿᵍ'ˢ ᵗᵒ ⁱⁿᵗʳᵒᵈᵘᶜᵉ ᴱᵐᵐᵃ⸴ ⁿᵒᵗ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ'ˢ ᵖⁱᵗʸ ᵖᵃʳᵗʸ‧ ᴼᶠ ᶜᵒᵘʳˢᵉ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᵈⁱᵈⁿ'ᵗ ᵏⁿᵒʷ ᵒᶠ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ‧ ᔆᵗⁱˡˡ⸴ ᴵ ᵈⁱᵈⁿ'ᵗ ʷᵃⁿᵗ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵉᵗⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ⸴ ᵇᵘᵗ ʷᵉ ᵍᵒᵗᵗᵃ ᵈᵉᵃˡ ʷⁱᵗʰ ʰᵉʳ ʷᵃⁿᵗⁱⁿᵍ ᵘˢ ᵗᵒ ᶠᵉᵉˡ ˢᵒʳʳʸ‧‧‧ "ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ‧‧‧" ᴮᵉˡˡᵃ ˢᵗᵃʳᵗᵉᵈ‧ "ᴵ ʷᵃˢ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ⸴ ᵗᵒᵒ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ‧" ᴼʰ ᵍʳᵉᵃᵗ⸴ ʲᵘˢᵗ ʷʰᵃᵗ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈᵉᵈ⸴ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵗᵃᵗᵗˡᵉ ᵃᵇᵒᵘᵗ ʰᵒʷ ʷᵉ ʷᵉʳᵉ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˢᵗ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵒⁿ ᵉᵃʳᵗʰ‧ "ᵂᵉ ᵃʳᵉⁿ'ᵗ ʰᵉʳᵉ ᵃᵇᵒᵘᵗ ʸᵒᵘ⸴ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ!" ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ "ᴵ'ˡˡ ᵍᵒ⸴ ᵇᵘᵗ ᴵ ʲᵘˢᵗ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ˢᵃʸ ʰᵒʷ ˢᵒʳʳʸ ᴵ ᵃᵐ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ ʷʰᵒˡᵉ ᵗʰⁱⁿᵍ‧" ᴵ ᵉⁿʲᵒʸᵉᵈ ᵐʸ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ᵐᵃᵍⁱᶜ ʷʰⁱˡᵉ ⁱᵗ ˡᵃˢᵗᵉᵈ⸴ ᵃˢ ʷᵉˡˡ ᵃˢ ᵐʸ ˢʰᵒʳᵗ ᶠʳⁱᵉⁿᵈˢʰⁱᵖ ʷⁱᵗʰ ᴮᵉˡˡᵃ‧ "ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ‧‧‧" ᴮᵉˡˡᵃ ˢᵗᵃʳᵗᵉᵈ‧ "ᴵ ʷᵒⁿ'ᵗ ᵐᵃᵏᵉ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵉᵗⁱⁿᵍ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵐᵉ‧ ᴵ ˡᵒˢᵗ ᵐʸ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈⁿᵉˢˢ ᶠᵃⁱʳ ᵃⁿᵈ ˢᑫᵘᵃʳᵉ‧ ᴵ ʰᵃᵈ ᶜˡᵉᵒ'ˢ ᵖᵒʷᵉʳ⸴ ᴱᵐᵐᵃ'ˢ ᵖᵒʷᵉʳ⸴ ᴿⁱᵏᵏⁱ'ˢ ᵖᵒʷᵉʳ‧‧‧" "ᵂʰᵃᵗ'ˢ ᴱᵐᵐᵃ'ˢ ᵖᵒʷᵉʳ?" ᴱᵐᵐᵃ ˢᵐⁱˡᵉᵈ ᵃˢ ˢʰᵉ ᶠʳᵒᶻᵉ ᵐʸ ᵈʳⁱⁿᵏ‧ "ᵂᵒʷ! ᴿⁱᵏᵏⁱ⸴ ᶜᵒᵘˡᵈ ʸᵒᵘ ᵘⁿᶠʳᵉᵉᶻᵉ ⁱᵗ ˢᵒ ᴵ ᶜᵃⁿ ˢʰᵒʷ ᵐʸ ᵖᵒʷᵉʳ?" ᴬᶠᵗᵉʳ ᴿⁱᵏᵏⁱ ᵈⁱᵈ ˢᵒ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᵗʰⁱᶜᵏᵉⁿᵉᵈ ᵗʰᵉ ᵈʳⁱⁿᵏ! ᴸᵉʷⁱˢ ᵖᵒᵛ ᴵ ʷᵃˢ ᵍᵒⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᴮᵉˡˡᵃ'ˢ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ʰᵒʷ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵉᵗⁱⁿᵍ'ˢ ᵍᵒⁱⁿᵍ‧ ᴵ ʷᵃˡᵏᵉᵈ ⁱⁿ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ᵗʰᵉ ᶠᵒᵘʳ ʷⁱᵗʰ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ⸴ ʷʰᵒ ˢᵉᵉᵐᵉᵈ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵉᵃʳˢ ⁱⁿ ʰᵉʳ ᵉʸᵉˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᵂʰᵉⁿ ᴸᵉʷⁱˢ ᶜᵃᵐᵉ ⁱⁿ⸴ ᴵ ʳᵃⁿ ᵒᵘᵗ ᵖᵃˢᵗ ʰⁱᵐ‧ ᴵ ʳᵉⁿᵗᵉᵈ ᵃ ᵇᵒᵃᵗ ˢᵒ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵍᵒ ᵗᵒ ᴹᵃᵏᵒ ᵗᵒ ᵗʰⁱⁿᵏ‧ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ᵖᵒᵒˡ ᶜᵃᵛᵉ ᵗᵒ ˢᵒᵃᵏ ᵐʸ ᶠᵉᵉᵗ ⁱⁿ ᵃˢ ᵗʰᵉ ˢᵘⁿ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ᵒᵛᵉʳʰᵉᵃᵈ‧ ᴵ ʲᵘᵐᵖᵉᵈ ⁱⁿ ᵃˢ ˢᵘᵈᵈᵉⁿˡʸ ᵗʰᵉ ʷᵃᵗᵉʳ ᵇᵉᵍⁱⁿˢ ᵗᵒ ᵇᵘᵇᵇˡᵉ⸴ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ⁱᵗ ᵈⁱᵈ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ˡᵒᵒᵐᵉᵈ‧‧‧ ᴸᵉʷⁱˢ ᵖᵒᵛ ᴵ ʳᵉᵐⁱⁿᵈᵉᵈ ᶜˡᵉᵒ ᴵ ʷᵃˢ ᵒⁿ ʰᵉʳ ˢⁱᵈᵉ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉ ˢᵏʸ ˢᵉᵉᵐᵉᵈ ᵗᵒ ᶜʰᵃⁿᵍᵉ‧ ᴼᵈᵈ‧ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ʰᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᶜʰᵉᶜᵏ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ⁿᵉʷˢ‧ "ᴬ ʳᵃʳⁱᵗʸ ᵈᵒ ⁿᵒᵗ ˡᵒᵒᵏ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ˢᵘⁿ ᵈⁱʳᵉᶜᵗˡʸ ᵈᵘʳⁱⁿᵍ ᵉᶜˡⁱᵖˢᵉˢ‧ ᴱˢᵖᵉᶜⁱᵃˡˡʸ ˢⁱⁿᶜᵉ ⁱᵗ ˢᵉᵉᵐˢ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵐᵒʳᵉ ⁱⁿᵗᵉⁿˢᵉ‧ ᴬˡˡ ᵗʰᵉ ᵖˡᵃⁿᵉᵗˢ ⁱⁿ ˢᵒˡᵃʳ ˢʸˢᵗᵉᵐ ᵃʳᵉ ᵃˡⁱᵍⁿᵉᵈ‧‧‧" ᴵ ˢᵗᵒᵖᵖᵉᵈ ˡⁱˢᵗᵉⁿⁱⁿᵍ‧ ᴵ ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳᵉᵈ ᵗʰᵉ ᵍⁱʳˡˢ ᵗᵉᵐᵖᵒʳᵃʳⁱˡʸ ˡᵒˢᵗ ᵗʰᵉⁱʳ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈⁿᵉˢˢ ᵈᵘʳⁱⁿᵍ ᵃⁿ ᵉᶜˡⁱᵖˢᵉ‧ ᵂᵃⁱᵗ⸴ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ˡᵒˢᵗ ʰᵉʳˢ ᵖᵉʳᵐᵃⁿᵉⁿᵗˡʸ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉ ᵖˡᵃⁿᵉᵗˢ ʷᵉʳᵉ ᵃˡⁱᵍⁿᵉᵈ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉ ᶠᵘˡˡ ᵐᵒᵒⁿ‧‧‧ ᵂʰᵃᵗ ʰᵃᵖᵖᵉⁿˢ ⁱᶠ ʸᵒᵘ ᵍᵒ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ᵖᵒᵒˡ ᵈᵘʳⁱⁿᵍ ˢᵘᶜʰ ᵃⁿ ᵉᶜˡⁱᵖˢᵉ ʷⁱᵗʰ ᵃˡˡ ᵖˡᵃⁿᵉᵗˢ ᵃˡⁱᵍⁿᵉᵈ? ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᴵ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ᵈᵒʷⁿ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ᵃ ᵖᵉᵃᶜʰ ᶜᵒˡᵒᵘʳᵉᵈ ᶠⁱˢʰᵗᵃⁱˡ⸴ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴵ ᵘˢᵉᵈ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ ˡⁱᵏᵉ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳˢ‧‧‧ ᴸᵉʷⁱˢ ᵖᵒᵛ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵇᵘʳˢᵗ ⁱⁿ‧‧‧ "ᴸᵉʷⁱˢ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ᵗᵒ ᴹᵃᵏᵒ⸴ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᶜᵃᵛᵉ‧‧‧" ᴷⁱᵐ ᵖᵒᵛ ᴵ ᵈᵉᶜⁱᵈᵉᵈ ᵗᵒ ᵍᵒ ᵗᵒ ᴹᵃᵏᵒ‧ ᴵ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ⁱⁿᵛᵉˢᵗⁱᵍᵃᵗᵉ ᵗʰᵉʳᵉ‧ "ᴬʰ!" ᴵ ˢˡⁱᵖᵖᵉᵈ ⁱⁿ ᵃ ʰᵒˡᵉ‧ ᴳᵘᵉˢˢ ᴵ ᵍᵒᵗᵗᵃ ˢʷⁱᵐ ᵒᵘᵗ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵛᵒˡᶜᵃⁿᵒ‧‧‧ ᴮᵉˡˡᵃ ᵖᵒᵛ ᴵ ˡᵉᵃʳⁿᵗ ᵒᶠ ᵗʰᵉⁱʳ ʰⁱˢᵗᵒʳʸ ᵒᶠ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ʷʰᵉⁿ ᴵ ᵈᵉᶜⁱᵈᵉᵈ ʷᵉ ˢʰᵒᵘˡᵈ ᵃˡˡ ᵍᵒ ᵗᵒ ʰᵉʳ ᵒʷⁿ ᵖˡᵃᶜᵉ‧ "ᶜˡᵉᵒ⸴ ʸᵒᵘ ᵃⁿᵈ ᴸᵉʷⁱˢ ᵃʳᵉ ᵃⁿ ᵘⁿᵇʳᵉᵃᵏᵃᵇˡᵉ ᵇᵒⁿᵈ; ᴿⁱᵏᵏⁱ ˢʷᵃˡˡᵒʷ ʸᵒᵘʳ ᵖʳⁱᵈᵉ‧‧‧" ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᴵ ʰᵉᵃʳᵈ ᵃ ᵏⁿᵒᶜᵏ ᵒⁿ ᵐʸ ᵈᵒᵒʳ‧ "ᴴᵉˡˡᵒ‽" ᵀʰᵉ ᶠᵉˡˡᵒʷ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ ʷᵉʳᵉ ᵒⁿ ᵐʸ ᵈᵒᵒʳˢᵗᵉᵖ‧ "ᴾᵉʳʰᵃᵖˢ ʷᵉ ʷᵉʳᵉⁿ'ᵗ ᵐᵉᵃⁿᵗ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵃ ᵍᵃⁿᵍ ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ʸᵒᵘʳ ˢᵗʳᵒⁿᵍ ʷⁱˡˡᵉᵈ ˢᵗᵘᵇᵇᵒʳⁿⁿᵉˢˢ ᵗᵒ ᵇᵃˡᵃⁿᶜᵉ ᵒᵘᵗ‧‧‧" ᴿⁱᵏᵏⁱ ˢᵃⁱᵈ‧ ᴬˡˡ ᶠⁱᵛᵉ ᵒᶠ ᵘˢ ʰᵘᵍᵍᵉᵈ ᵃⁿᵈ ʷᵉⁿᵗ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵒᶜᵉᵃⁿ ᵗᵒ ˢʷⁱᵐ ᵗᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ‧ ᴷⁱᵐ ᵖᵒᵛ ᴵ ᶠⁱᵍᵘʳᵉᵈ ʷʰʸ ᶜˡᵉᵒ ᵗᵒᵒᵏ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵗʰ; ᴵ ˢᵖʳᵒᵘᵗᵉᵈ ᵃ ᵗᵃⁱˡ⸴ ʲᵘˢᵗ ˡⁱᵏᵉ ᴵ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ᴵ ˢᵃʷ ᵗʰᵉ ᵒⁿᵉ ᵗⁱᵐᵉ ᴵ ᵍᵒᵗ ᵃ ʰᵒˡᵈ ᵒᶠ ᶜˡᵉᵒ'ˢ ʷʳⁱᵗⁱⁿᵍ ʲᵒᵘʳⁿᵃˡ‧ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ˢᵉᵃ ʷᵃᵗᵉʳ ᵗᵒ ˢʷⁱᵐ ʷʰᵉⁿ ᴵ ˢᵃʷ ᶠⁱᵛᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ ᵗᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ‧‧‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᴶᵘˢᵗ ʷʰᵉⁿ ᴵ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ 'ⁱᵗ ᶜᵃⁿⁿᵒᵗ ᵍᵉᵗ ᵃⁿʸ ᶜʳᵃᶻⁱᵉʳ' ᴷⁱᵐ ᔆᵉʳᵗᵒʳⁱ ⁽ᶜˡᵉᵒ'ˢ ˢⁱˢᵗᵉʳ⁾ ʰᵃᵈ ᵃ ᵗᵃⁱˡ‧ ʸᵉˢ⸴ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ᵗᵃⁱˡ‧‧‧ ᴬˡˡ ˢⁱˣ ᵒᶠ ᵘˢ ⁽ʸᵉᵃʰ⸴ ˢⁱˣ!⁾ ʷᵉⁿᵗ ᵘᵖ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ᵖᵒᵒˡ‧ ᶜˡᵉᵒ ᵖᵒᵛ "ʸᵒᵘ ᵗᵒᵒᵏ ᵐʸ ᵇᵒʸᶠʳⁱᵉⁿᵈ'ˢ ᵇᵒᵃᵗ‽" ᴵ ˢᵖᵃᵗ ⁱⁿ ʰᵒʳʳᵒʳ‧ "ᴸᵉᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ᵈᵉᵃˡ ʷⁱᵗʰ ᵒⁿᵉ ᵗʰⁱⁿᵍ ᵃᵗ ᵃ ᵗⁱᵐᵉ‧‧‧" ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ˢᵃⁱᵈ‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ˢᵉᵉᵐˢ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ ˡᵉᵃʳⁿᵗ ᶠʳᵒᵐ ʰᵉʳ ᵐⁱˢᵗᵃᵏᵉˢ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᵃⁿᵈ ᴱᵐᵐᵃ ᵇᵒᵗʰ ᵃᵖᵖᵃʳᵉⁿᵗˡʸ ᶠᵉˡᵗ ᵗʰᵉʸ'ᵛᵉ ᵏⁿᵒʷⁿ ᵉᵃᶜʰ ᵒᵗʰᵉʳ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ; ⁿᵒʷ⸴ ᴷⁱᵐ ⁱˢ‧‧‧ ᴸᵉʷⁱˢ ᵖᵒᵛ "‧‧‧ᴬ ᴹᴱᴿᴹᴬᴵᴰ‽" ᴵ ˢᵃⁱᵈ⸴ ᵗᵉʳʳⁱᶠⁱᵉᵈ‧ "ᔆʰᵉ ᵏⁿᵒʷˢ ᴵ'ᵐ ᵒⁿᵉ‧‧‧" "ᶜˡᵉᵒ ʰᵒʷ'ᵈ ˢʰᵉ ᵗᵃᵏᵉ ⁱᵗ? ᔆᵘʳᵉˡʸ ˢʰᵉ ʷᵒⁿ'ᵗ ᵘˢᵉ ⁱᵗ ᵃˢ ᵇˡᵃᶜᵏᵐᵃⁱˡ ⁱᶠ ˢʰᵉ'ˢ ᵒⁿᵉ⸴ ᵗᵒᵒ‧‧‧" "ᴬᶜᵗᵘᵃˡˡʸ⸴ ᵖʳᵉᵗᵗʸ ʷᵉˡˡ⸴ ᶜᵒⁿˢⁱᵈᵉʳⁱⁿᵍ ⁱᵗ'ˢ ᴷⁱᵐ ʷᵉ'ʳᵉ ᵗᵃˡᵏⁱⁿᵍ ᵃᵇᵒᵘᵗ‧‧‧" ᴮᵉˡˡᵃ ᵖᵒᵛ ᴷⁱᵐ ˡᵉᵃʳⁿᵗ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰⁱⁿᵍ‧ "ᔆᵒ⸴ ᵃʳᵉ ʷᵉ ᶜᵒᵒˡ?" ᶜˡᵉᵒ ᵃˢᵏᵉᵈ‧ "‧‧‧ᴵ ⁿᵉᵛᵉʳ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᶜᵒᵒˡ‧‧‧" ᴷⁱᵐ ˢᵃⁱᵈ ʷⁱᵗʰ ᵃ ˢᵐⁱˡᵉ ᵗᵘᵍᵍⁱⁿᵍ ᵃᵗ ʰᵉʳ ˡⁱᵖˢ‧ ᵂᵉ ᵃˡˡ ˢˡᵒʷˡʸ ˢᵗᵃʳᵗᵉᵈ ᵗᵒ ˡᵃᵘᵍʰ ᵘⁿᵗⁱˡ ʷᵉ ⁿᵒ ˡᵒⁿᵍᵉʳ ᶜᵒᵘˡᵈ; ᴷⁱᵐ ᵍᵒᵗ ᵗʰᵉ ᵖᵒʷᵉʳˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵘˢᵉᵈ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵃᶜᶜᵉᵖᵗᵉᵈ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰⁱⁿᵍ ʲᵘˢᵗ ᵇᵉⁱⁿᵍ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ᵖᵒʷᵉʳˢ‧ ᴷⁱᵐ ʷⁱˡˡ ᵏᵉᵉᵖ ᵗʰᵉ ˢᵉᶜʳᵉᵗ ᵇᵘᵗ ᵗʰᵉʸ'ˡˡ ˢᵗⁱˡˡ ᵗᵉᵃˢᵉ ᵉᵃᶜʰ ᵒᵗʰᵉʳ ᵃᵗ ᵗⁱᵐᵉˢ⸴ ᵗʰᵉ ᶠᵉᵉˡⁱⁿᵍ ᵐᵘᵗᵘᵃˡ ᵇᵉᵗʷᵉᵉⁿ ʰᵉʳ ᵃⁿᵈ ᶜˡᵉᵒ‧ ᴬˡˡ ˢⁱˣ ᵒᶠ ᵘˢ ʰᵉˡᵈ ʰᵃⁿᵈˢ ᵃˢ ʷᵉ ʷᵉⁿᵗ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ʷᵃᵗᵉʳ⸴ ˢʷⁱᵐᵐⁱⁿᵍ ᵃˢ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ ᵗᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ‧
🔱💧❤️
⠀⠀⠀⠀⠀⢐⣿⡶⠀⣾⠟⢓⠆⠒⡒⢀⣴⠏⠉⣰⠟⣵⣿⣿⠋⢉⣷⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⣀⣢⣌⣧⡙⢿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣸⠇⢃⣶⡿⡰⣼⡿⠀⢡⣿⡿⠀⠀⣠⣾⣿⡟⢁⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡻⢯⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⡿⣠⣼⣿⣷⢡⡿⠃⢀⣾⡿⠁⡠⠀⣼⣿⠏⢀⣾⣷⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠻⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡑⣝⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠇⡇⢈⡿⠁⣾⠃⠀⣾⡿⢁⡼⠀⣰⣿⣿⠂⣾⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠛⠛⠿⣿⣿⣿⡟⢛⡟⢹⣙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠰⢋⣹⡇⡴⠃⠀⣼⣿⠁⡼⠁⣸⣿⣿⣿⣀⣿⣿⣿⡿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠛⣿⡈⣿⣦⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⡀⢸⣿⠁⠇⠀⣴⣻⢁⡾⠁⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣠⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⠾⣇⢻⣿⡇⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⢸⠇⣸⡇⠀⠀⣴⢻⠇⣸⠃⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠁⠀⠀⣠⣤⠶⣶⣤⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⠀⣽⣼⣿⣷⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⡿⠉⢹⡆⠀⣰⠟⠻⠾⠅⡀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠀⠀⠋⠁⣀⣠⣀⣈⠛⠻⠆⠀⢀⣤⡾⠟⠛⣷⣼⣿⣿⣿⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠛⣿⠟⠀⡴⢛⡶⠲⣶⠀⠀⢼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠰⠶⢾⣟⠛⠯⣿⡗⠀⠀⢰⣛⣷⢿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣾⡀⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⢰⡿⡀⠸⣡⣿⠃⣼⠏⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠛⠿⠃⠀⠀⠸⣿⣿⠒⠿⢋⢺⣿⣿⣿⣿⣇⢻⡰⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⡾⡵⠁⢠⣿⠏⣰⣿⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣦⠀⠀⢺⣿⣿⣿⣿⣿⠁⣅⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠁⠀⢠⣿⡏⣠⣿⣿⡀⠀⣰⣿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⠀⣹⡾⠛⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠈⣧⣤⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣟⣲⣿⣿⣟⠁⢀⣿⣿⣇⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢉⣠⣺⣿⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠁⠀⠀⠀⠀⠉⠉⠉⠉⠉⠉⢁⡀⠘⣿⣿⣿⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣤⣶⡾⢭⣭⣿⡇⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡍⢿⡿⣿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠋⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠱⠒⠧⠤⠴⠻⡟⢰⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣘⣷⣬⡷⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡤⣤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣼⣞⣻⡾⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣶⠋⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠉⠓⠶⢤⣀⣀⣀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠙⠭⣿⡿⠛⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⠁⠀⠠⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠆⠀⠀⠀⠈⠈⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣠⠀⣋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠘⢾⣿⣿⣿⣿⣏⢻⣿⣿⡏⣻⢻⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣀⣿⣿⠿⣿⣿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢭⣿⣿⣿⣿⣆⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠒⣻⣯⠟⡻⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣟⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢖⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣯⡉⠈⠃⢿⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣽⠋⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⣿⡷⡷⣄⣳⣾⣉⠻⠉⠉⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⣶⣤⣀⣶⣞⠁⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢫⣿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢀⡟⣻⡿⣿⣆⠙⣿⡇⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⡿⣿⣿⣿⠋⠈⠛⠒⢻⣿⣿⡿⣿⣿⣷⣏⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⠀⣴⠛⠉⠀⢸⢻⣧⣸⣿⣆⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡾⠀⡜⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣷⣿⠃⣿⢘⣿⣿⣿⣿⣿⢱⠇⠀⢷⣨⠏⠀⠸⢬⣿⣿⣺⣽⡄⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⢠⠄⠡⡤⣸⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⢸⡇⣾⣿⣿⣿⡋⠀⠋⠀⠀⣄⣿⠐⠀⠀⢼⡟⢹⣽⣿⣇⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⡟⣞⡁⢲⡜⠋⠀⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⠹⢻⡟⠋⠈⣻⣆⠀⠀⠀⢹⠘⣰⢸⣤⡟⠀⣾⠱⢿⢻⡀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢈⣼⡇⣿⡅⣾⡁⠀⠀⠠⠈⠀⠹⣿⣻⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⡟⠢⠌⢷⡀⢤⢹⡉⢷⡀⠀⡌⣾⠁⢨⣿⠇⡼⠁⢀⣿⡇⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡏⢸⣿⣏⠱⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣶⢿⠟⢿⣤⡀⠓⢻⡾⣯⣇⢻⣿⡸⣔⡧⠞⢸⣿⣼⠁⢠⣾⠟⡟⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⠃⠀⣿⠸⠀⡿⣏⠙⢦⣄⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣤⡾⠟⠁⠁⠀⠀⠈⠙⠛⠛⠓⠚⢿⡄⣿⡟⠙⢀⠀⢸⣴⠃⠀⣼⠃⠀⡄⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⠀⢰⢻⢹⡈⣇⠹⠀⠈⠭⠍⢩⣛⣓⡒⣒⠒⡛⠛⠋⠉⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠬⢿⣿⠁⠀⠈⠀⣿⣯⠀⣰⠇⠀⠀⠃⢠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠈⠀⠘⡇⢸⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⣿⣿⠇⠀⠀⣿⣿⢚⣩⠆⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠋⠃⠀⢸⣿⣿⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡀⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💦🫧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠁⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢲⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡼⣟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢳⣄⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡴⠚⢁⣠⠤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡦⣄⠀⠀⢤⢀⣤⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣻⡙⣿⣿⣷⢻⢿⣿⢿⣿⣿⡽⣿⡸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢿⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡴⠚⢁⡤⠚⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⢸⢟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠹⣿⣷⠸⣷⣽⣿⣇⠘⣸⣿⣿⣿⣿⣷⣿⡇⢿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠷⣸⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣁⡴⠚⠁⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⣠⠀⢀⣾⡏⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠸⣿⣿⣧⣿⣶⣿⣿⠛⡉⢻⡟⣿⣿⣿⣿⣿⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⠃⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠚⠉⢤⡀⠒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⣴⠋⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⢹⣷⣿⣿⣿⣧⣿⣷⣷⣾⣷⣼⣿⣿⣿⣿⣇⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣄⣴⠄⠀⠰⠛⢶⣄⡉⠲⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡞⠁⢀⡾⣻⢻⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠻⣿⣿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⡿⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⠋⠀⠀⠀⢠⡏⠀⠙⠆⠀⠠⣀⠙⠦⠤⣀⢀⠀⢰⡀⠀⠀⠀⠀⢀⣶⠾⠧⣤⡄⠀⣟⣵⡿⡇⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠀⠀⠁⠀⠞⣼⣟⣿⣿⡿⡾⠋⠉⠛⠋⠚⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠀⠀⠀ ⡇⠀⠀⠀⠀⢤⡀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⢦⠀⠀⠀⠠⣇⠉⠳⢤⣄⣀⠀⠁⠦⣄⡀⠘⣆⠀⠑⢀⡳⢄⠀⢸⡇⠀⣴⠾⣷⣶⣉⣼⣷⣿⣈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⠀ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠙⠻⣦⣀⠀⠀⠙⢶⠦⣄⠙⣆⠘⣧⡴⠀⠀⠀⢰⡿⠀⠀⣿⢿⣿⣿⡿⠋⣿⢑⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠓⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀ ⡇⠀⣴⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠋⠀⠀⠀⡀⠈⢯⠘⠀⠙⢷⣤⡀⠀⠈⠁⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣷⠶⠻⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀ ⠇⠀⠄⢹⡷⠂⠠⠴⢤⣀⠈⠲⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡀⠀⢠⠈⣦⠀⠀⠸⣿⡃⠀⠀⢠⢠⣿⡿⠁⠀⠋⣿⢀⣼⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⢀⡠⠋⢀⠀⠀⠀⠀⠈⠳⣄⠈⢦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣷⠀⠀⠀⢠⡄⠈⠳⣄⠀⠈⠻⠃⠀⣴⣿⠁⠀⠀⠈⠙⣧⡀⠀⠀⡤⢿⢺⠏⠙⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠘⠃⢀⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢷⡀⠳⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣇⠀⡀⠈⢄⡀⠀⠈⠳⣤⡀⠀⠈⣇⠈⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⡶⢻⡁⠀⡟⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠰⡄⠀⠀⠀⢀⣠⣤⣤⣤⣼⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡏⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯ ⠄⠀⢠⣾⣇⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⣿⠀⢤⠹⣄⠀⠀⠀⢹⡀⠀⠘⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡆⣀⣧⣴⡗⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠙⠶⣶⣸⣿⠟⠛⠛⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡀⠀⠀⣾⠉⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠁⠀⠀⠀⠀⢶⣄⠀⠀⠀⠀⠈⣿⠀⣿⡷⣼⣧⠘⣆⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠾⠇⠺⠋⣨⡟⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠙⠒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡟⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢧⣌⠳⡄⠀⠀⢠⡿⣦⣿⡦⠾⢼⣆⠘⣦⠄⣠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣯⡇⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣤⣀⣀⣤⣤⣦⠤⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠁⠀⠀⠀⢸⡁⠻⠋⣑⣶⠶⠿⠇⠈⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣯⠍⡀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⣠⣖⣲⣞⣯⠥⠴⣛⡛⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣟⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠋⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣄⠀⠁⠀⠀⢰⡟⢾⠛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⢀⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠀⠉⠉⢮⡀⠠⠤⠴⠚⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⢟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠛⠲⢶⣤⣤⡴⢶⠋⠳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⡇⠀⠀⠈⣧⠈⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣧⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⠟⠶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠉⠓⠚⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡆⠀⠀⠀⡞⠉⠙⣷⠞⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣆⠀⠀⠀⣽⡆⠘⣇⠀⠀⠀⠀⠘⣯⣿⣿⢿⣆⢀⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡇⢠⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠈⠀⠀⠀⢠⡟⢦⣀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡄⣸⠀⠀⠀⣿⡇⠀⢹⣦⡄⠀⣀⠀⡀⢈⢀⡀⢻⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⠟⣿⠁⢉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠂⠀⠠⣾⣶⣯⣽⢥⡴⠿⠯⣀⡀⠀⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠁⠀⠀⠀⢿⣿⡄⠈⢻⡤⠴⣾⠛⢁⣤⡟⠁⡴⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⢿⡾⠁⣧⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠆⠀⠀⡀⡤⡤⡄⠄⠀⢳⠀⢻⣄⠀⠀⠀⢠⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⠁⠀⠀⢷⡴⠛⢃⠘⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣷⣿⠀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣴⣤⣤⣶⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠘⣦⠀⢾⠛⠋⠀⣀⣠⣦⠀⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⡛⢧⠀⠘⣷⠚⣉⡀⠠⠄⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣀⠀⠀⣀⡠⢠⣿⠁⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⢠⡦⠀⠘⢧⠈⠳⠦⠀⠘⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠠⣷⣶⣶⣄⡿⠀⠀⢾⡟⣸⠆⠀⢻⣄⠉⠀⣠⠞⠂⣈⣉⡉⢉⣉⣁⣀⡀⠉⡀⣾⠁⣆⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠈⠻⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣖⣲⢭⣽⣿⣛⠛⠛ ⠀⠀⠀⠀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠐⢿⡟⢋⡟⠁⠀⠀⢸⣿⣿⡄⣀⣠⠝⢻⡟⠛⠛⣫⠍⠉⢱⠉⠛⠻⢭⣙⢛⠀⡇⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⢸⠛⠮⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣍⠙⠫⠍⠁⣀⣄⡀⠀ ⠃⠀⠀⣰⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⠂⠀⢠⡄⠀⣇⣘⠁⠀⠀⠀⣼⣅⢀⡟⢁⡤⠖⠀⠙⢀⡄⠀⠀⠀⠸⠄⠀⠀⠀⠈⠙⠀⡇⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣰⠋⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣯⣴⣶⣿⣿⡇ ⠀⠀⠀⠿⠟⠛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠇⢠⣿⠏⠃⠀⠀⠀⢹⡏⠈⢠⡏⢀⠀⠀⢀⠀⠙⢦⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣇⢸⣁⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠹⣿⣿⡇⠀⠀⢀⣼⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣉⢰⡷⡚⣹⡟⢿⣿⣿⣿⣿ ⡄⠀⠀⠀⠀⡂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⣿⡆⠋⠀⠀⠁⠀⠀⠀⢸⣷⠀⣿⠀⣼⡇⠀⠘⢧⡀⠀⠘⢿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⢻⣾⣭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠡⢤⣾⣿⡇⠀⠀⠈⡼⢃⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣜⡩⢍⡻⢿⣟⣶⣾⣷⡧ ⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠀⢸⣧⣀⡆⠀⠀⠀⢸⡏⢰⣿⣤⢙⣠⣶⠆⠀⠻⠷⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⡿⠟⠿⠿⣿⣿⣷⡄⠀⢀⣧⣾⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣾⣿⣷⣬⣻⣯⣿⣷ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⢸⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⡿⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣈⣑⣤⠴⠚⣡⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣷⣠⡤⠸⣌⣹⣿⣿⣿⣧⡀⢸⣿⣱⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⠿⣿⣷⣿⣿⠟⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⡿⠟⠋⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣿⡟⠀⠀⠀⠀⠀⣠⡀⠀⠀⠈⠉⡿⠟⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠀⣹⣏⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢟⠓⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡀⠀⠀⢠⡾⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⠿⠁⢀⠁⠀⠀⠀⣠⠜⠛⠁⠀⠀⢀⡤⢤⡖⣋⡾⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣴⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣼⠿⣦⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⠛⠃⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠞⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⠁⠀⠐⠉⠀⠀⠀⠼⢁⡤⠀⢀⣴⡞⠛⠓⠫⠞⠽⠃⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣍⣀⣈⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⢶⣿⡿⠿⠟⠟⢩⢌⣿⣿⡿⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠀⡟⠀⠀⠀⣄⡈⠋⠈⢀⣤⠾⠉⠀⠀⠐⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣯⡉⠉⠉⢹⣟⣴⣿⠿⣥⣿⣟⣛⡾⢿⣿⡛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⡀⠀⣀⣸⣿⠀⠀⠀⣀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⣀⣀⡴⠋⢀⡀⠀⣀⡀⠀⢀⣀⣀⣠⣞⣥⣼⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠁⠉⠉⠉⡙⠛⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢛⣳⣀⣄⣂⣀⣀⣈⣸⣿⣿⢟⡂⢿⣿⣉⡉⣿⣦⣉⣀⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀
https://m.vk.com/video-44994561_165356752
ℑ 𝔴𝔞𝔫𝔱 𝔞 𝔣𝔬𝔲𝔯𝔱𝔥 𝔰𝔢𝔞𝔰𝔬𝔫🥺 𝚆𝚊𝚒𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚏𝚘𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚘𝚞𝚛𝚝𝚑 𝚜𝚎𝚊𝚜𝚘𝚗 4 𝘴𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 4 4ᴛʜ sᴇᴀsᴏɴ
ᴳᴵᴿᴸ'ᔆ ᶠᴬᵀᴬᴸ ᶠᴬᴸᴸ ᴵᴺᵀᴼ ᴾᴼᴼᴸ ᔆʸᴰᴺᴱʸ⸴ ‧ ᵀᵘᵉˢᵈᵃʸ‧ — ᴰᵒʳᵉᵉⁿ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ⸴ ¹²⸴ ᵒᶠ ᴾᵃᶜⁱᶠⁱᶜ ᴴⁱᵍʰʷᵃʸ⸴ ᴮᵉʳᵒʷʳᵃ⸴ ᶠᵉˡˡ ³⁰ ᶠᵉᵉᵗ ᵈᵒʷⁿ ᵇᵉˡᵒʷ ⁿᵉᵃʳ ᵃ ʷᵃᵗᵉʳᶠᵃˡˡ ᵃᵗ ᴮᵉʳᵒʷʳᵃ ᵗᵒ⁻ᵈᵃʸ‧ ᔆʰᵉ ʷᵃˢ ᶜˡⁱᵐᵇⁱⁿᵍ ᵒᵛᵉʳ ˢᵒᵐᵉ ᵐᵒˢˢ ᶜᵒᵛᵉʳᵉᵈ ʳᵒᶜᵏˢ ⁿᵉᵃʳ ᵂᵃᵗᵉʳᶠᵃˡˡ ʷʰᵉⁿ ˢʰᵉ ˢˡⁱᵖᵖᵉᵈ ᵃⁿᵈ ᶠᵉˡˡ ⁱⁿᵗᵒ ʷᵃᵗᵉʳ ³⁰ ᶠᵉᵉᵗ ᵇᵉˡᵒʷ‧ ᵂʰⁱˡᵉ ᶠᵃˡˡⁱⁿᵍ⸴ ᶠᵒˡⁱᵃᵍᵉ ᵍʳᵒʷⁱⁿᵍ ᶠʳᵒᵐ ʳᵒᶜᵏˢ ᵇʳᵒᵏᵉ ʰᵉʳ ᶜʰⁱⁿ ᵃⁿᵈ ᵉᵛᵉⁿ ʰᵉʳ ʷⁱⁿᵈᵖⁱᵖᵉ‧ ᶠᵃᵗᵃˡ ᶠᵃˡˡ ᴰᵒʷⁿ ᴳᵒʳᵍᵉ — — — ^ — — — ᔆʸᵈⁿᵉʸ⸴ ᴶᵘⁿᵉ ²⁹‧— ᶠᵃᵗᵃˡ ⁱⁿʲᵘʳⁱᵉˢ ʷᵉʳᵉ ʳᵉᶜᵉⁱᵛᵉᵈ ᵇʸ ᴰᵒʳᵉᵉⁿ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ⁽¹²⁾ ʷʰᵉⁿ ˢʰᵉ ᶠᵉˡˡ ³⁵ ᶠᵗ‧ ᵈᵒʷⁿ ᵃ ᵍᵒʳᵍᵉ ᵃᵗ ᴮᵒʳᵒʷʳᵃ ᵗᵒ⁻ᵈᵃʸ‧ ᔆʰᵉ ʷᵃˢ ʷᵃˡᵏⁱⁿᵍ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᵗʰᵉ ᵇᵘˢʰ ʷⁱᵗʰ ʰᵉʳ ᶜᵒᵘˢⁱⁿ ʷʰᵉⁿ ʰᵉʳ ᶠᵒᵒᵗ ˢˡⁱᵖᵖᵉᵈ ᵒⁿ ᵃ ʳᵒᶜᵏ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ᵉⁿᵈ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵍᵒʳᵍᵉ‧ ᴬ ˢʰᵃʳᵖ ᵖⁱᵉᶜᵉ ᵒᶠ ᵃ ᵗʳᵉᵉ ᵖᵉⁿᵉᵗʳᵃᵗᵉᵈ‧ ᴴᵉʳ ʲᵃʷ ʷᵃˢ ᶠʳᵃᶜᵗᵘʳᵉᵈ ᵃⁿᵈ ˢʰᵉ ᵖᵃˢˢᵉᵈ ˢʰᵒʳᵗˡʸ ᵃᶠᵗᵉʳ ᵃⁿ ᵃᵐᵇᵘˡᵃⁿᶜᵉ ʰᵃᵈ ᵗᵃᵏᵉⁿ ʰᵉʳ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᴴᵒʳⁿˢᵇʸ ᴴᵒˢᵖⁱᵗᵃˡ
https://www.findagrave.com/memorial/102416085/doreen-watsford https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/206856573 https://newspaperarchive.com/broken-hill-barrier-miner-jun-30-1943-p-1/ Doreen June Watsford Doreen's barely a tweenager when she slipped near a rocky grotto by her cousins home. Doreen lost her footing balance on some unstable terrain crumbling down below with her. Doreen's lifetime was c. 193X-194X BURIAL Rookwood General Cemetery Rookwood, Cumberland Council, New South Wales, Australia PLOT Anglican Sect 15 grave 2539 MEMORIAL ID 102416085 ·

Warning: This item may contain sensitive themes such as nudity.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣟⣷⣶⠦⢤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣽⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣮⣽⣲⣤⣄⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⡿⣦⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡞⡵⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣮⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣌⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⡺⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣾⣆⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠶⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣳⣻⠷⡛⠶⡙⡟⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢯⡟⣞⠱⣃⠣⠑⠦⠑⡈⠒⠠⠙⢿⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠈⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣾⣇⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣇⢹⢁⡈⢀⠇⡀⢷⡈⠀⠀⠰⠀⠀⠀⠀⠀⠉⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣿⣷⡾⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⡿⣯⣿⢶⣄⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣏⠷⡊⠆⠰⠈⢂⠐⠠⠀⠳⣄⠀⠄⠀⠈⢄⠀⠀⠀⠀⠹⢻⣿⣿⣿⣿⣞⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣽⡿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡙⢎⠱⠈⡔⠁⠌⠀⡀⢀⠀⠂⠘⢦⡈⠠⡀⠈⡄⠀⠀⠀⠀⠣⠙⠎⢿⣿⣻⣞⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣯⣝⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡻⡝⢦⠙⡈⠔⠡⠀⠂⠈⠐⠀⡀⠌⠠⠁⠂⠘⢄⡙⡄⠀⠠⠄⠀⠀⠀⠈⢧⠈⢿⣿⣷⡼⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⡻⢿⡾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣯⢟⡶⡹⡘⢆⠱⡈⠜⡠⠁⠄⣀⣈⣤⣤⣤⣄⣀⠀⠄⠀⠘⠺⡄⠀⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣷⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣽⣧⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⡙⡎⢖⡡⠹⢄⠣⠜⣠⣶⡿⠿⠟⠛⠉⠉⠙⠛⣻⢿⣶⣦⣀⡀⠙⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⠨⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⢾⣿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡱⢆⠓⡌⢡⠜⡱⢊⠵⣨⠑⡆⡴⣠⠜⣴⣌⣧⣙⡾⣔⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣾⠀⠄⠀⢀⣤⣦⣶⡟⠻⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠳⡱⠈⠆⡌⠀⢎⠱⣩⢞⣴⣫⢷⣳⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣟⣿⣿⣿⡇⠎⡐⢣⣿⣿⣿⣋⡄⢰⠇⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⣟⣿⢳⣎⡱⠄⣃⠐⡈⠐⡀⠣⣙⣻⣶⣿⣿⣿⣿⡟⠛⠉⠁⠉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠻⢇⡞⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠎⢰⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣏⣾⡝⣾⣏⠶⡱⡘⠤⡑⡀⠂⠀⠀⠀⠈⠛⠛⣙⡻⢿⣿⣶⣤⣄⣀⣿⣿⣿⣛⣟⢺⡟⠧⠀⠀⢼⣿⡉⠀⣿⠛⠋⢀⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⣿⣵⣯⢳⣝⢮⡱⣍⠲⡁⠤⠁⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣯⣛⣟⣿⣛⠿⢲⠟⠉⡀⢉⡄⠀⠀⠸⣏⢻⣶⠿⠆⠀⠞⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢃⡍⢻⣿⣿⢳⢮⣗⡳⢬⡓⡜⡄⠣⠌⠠⢀⠀⡀⠀⠀⠁⠀⠙⠻⣍⣭⣡⣽⠊⠁⠀⠤⡜⠉⠀⠆⠀⠀⠹⡟⠳⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣣⢾⣥⢻⣿⣏⢾⡼⣹⢣⡝⡴⣉⠖⣉⠆⡁⢂⠰⢀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠚⠀⠀⠂⠀⠜⠋⠀⠠⠶⠀⠀⠀⡀⠈⠓⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⢮⡳⣍⢧⡛⡴⢣⠞⣄⠣⠜⡀⢆⠂⠌⡀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⣨⣼⡒⢓⢴⡄⠀⠀⠐⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢷⡘⢦⡹⣜⢣⢚⡤⣋⠬⡑⢦⢈⡒⡄⢢⠐⡠⢀⠀⢀⠀⢠⣿⣿⡇⠀⠘⢋⠰⣶⣤⡄⢘⡄⡀⠀⢀⡄⠀⠀⠀⣠⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣮⡝⢣⠖⡌⢧⢫⠴⣉⢖⡙⢦⢣⡙⡜⢤⠓⡄⢢⠘⠦⣍⣿⠿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠼⢡⠀⣼⡿⠶⠿⠛⠛⠻⢷⣦⣀⡤⠤⠄⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡹⣇⠞⣌⢇⡳⢎⡵⢪⡝⣎⠧⡹⡜⣎⢖⡩⢆⡝⣢⡿⣅⠳⢬⣙⠻⣿⢿⣿⡟⠉⠙⢿⣇⡞⣰⠘⣿⡀⠐⠆⠀⠸⠿⡖⢠⠴⠂⠐⠒⠐⠂ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⣎⡹⣸⢸⡸⢇⡾⢱⠾⣈⢷⢱⢹⡸⣎⢱⣏⣸⢿⠱⡆⢇⡆⡈⢷⡈⢹⣿⠁⠀⠀⢈⡿⢰⣏⣿⢿⠷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡾⣵⢣⢷⣘⢧⡚⡥⢏⡳⢎⡻⢬⠳⣭⢲⢭⢮⣿⡱⣚⡜⢲⡉⢦⣁⠚⠿⣇⠀⢀⡜⣰⠟⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣟⣶⡹⢦⡝⡹⢎⡵⢫⡕⣫⢓⡌⢧⣞⣿⣷⣿⣷⣾⣷⣿⣿⣿⣿⠿⠛⣿⡿⢠⡟⢆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⡽⣧⣻⡝⣾⣘⢧⢞⡥⣏⢾⡹⡜⠼⣘⢮⡳⢿⣿⣾⣷⣼⣴⡶⠂⢸⣳⠃⢻⡈⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣻⣞⡷⣯⣞⣯⡽⡞⣧⢳⡙⢦⡃⣎⠽⢻⠿⡻⢿⠿⠟⠁⢀⣾⣿⡄⠈⡇⠘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣾⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⣿⣞⡷⣽⣒⢧⡙⠦⠱⢊⠜⡠⠂⠅⡀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣇⠀⡇⠸⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣯⣿⢿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣳⣟⡶⣍⢮⡑⢎⠠⡁⢌⢢⡱⢆⠀⣰⣿⣿⣿⣾⡄⣇⢠⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⣟⣿⣻⣾⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣷⣽⣎⣷⣼⣌⣶⣻⣬⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡽⣏⣼⠶⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡿⣾⣽⣻⢷⡿⣿⣟⣿⣻⡼⣖⢯⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀👙
🌊🎐💦💧🚿🌎
⣿⣟⡿⣻⢟⡿⣛⡿⣛⣟⡻⣟⡻⣟⢿⡻⣟⢿⣻⢟⣿⣻⢿⣟⡿⣿⠿⣿⢿⡿⣿⢿⣿⡿⢿⣻⣏⣯⣽⣬⣃⣬⣐⣢⣬⣻⣦⣌⡩⠥⠞⢪⣩⡛⢿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣟⡾⣝⣯⢟⡽⣯⢽⡻⣜⢿⣱⢟⡽⣺⠵⣏⠿⣼⢻⡼⣭⣳⢏⡾⣝⡿⣭⢿⣹⢟⣯⢷⣻⠿⣝⣧⣟⣛⡭⣁⣀⡈⠉⠩⠙⣯⡝⢻⠿⠓⣤⢷⣻⣦⡙⡺⠿⣷⡿⣯⣟⣯⣿⣟⣿⢿⡿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣯⡽⣞⢧⡿⣹⢮⡗⣯⢽⡺⣵⢫⣞⡳⢯⡝⣯⢳⣏⢾⣱⢏⡾⣝⡾⣵⣛⢞⣵⣻⠮⢯⣳⣯⣿⣵⣶⣶⢶⡿⠿⢿⡿⣷⣦⣶⡄⡭⢅⣀⣀⢈⡹⣿⣵⡕⣍⢻⢿⣽⣯⢿⣾⣻⣽⡿⣟⣿⣾⡿⣿⣾⢿⣽⣾⣿⣿⣽⣿⡿⣿ ⣷⡹⣞⢧⡻⣵⢫⢾⡹⣎⠷⣭⢳⢮⡝⣧⢻⣜⡳⣎⠿⣜⢯⡞⣵⣛⢶⣽⣿⣻⣷⣿⣿⣿⣿⣻⣟⡯⠴⣒⠈⠭⣙⢒⣌⣥⡶⠦⣿⣗⣂⢼⣿⣶⣦⠽⣿⣆⢫⢾⣳⣿⢯⣷⣟⣿⣽⣿⣻⣾⢿⣿⣽⡿⣿⣻⣷⣿⣟⣯⣿⣿ ⣾⡱⢯⣞⡳⣭⣛⢮⡳⣭⢻⡜⡯⣞⢼⣣⢟⡲⣝⢮⡻⣜⢧⣛⢶⣽⣿⣟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡓⣎⣵⢶⡚⡯⠿⢟⣫⣭⡶⠏⡹⣿⣯⣍⡘⢮⡹⢿⣾⣻⣞⠹⣷⢯⣿⣻⢾⣯⣟⣾⡿⣽⣿⢾⡿⣽⣿⢿⣽⣯⣿⡿⣟⣿ ⣶⢻⡝⣮⡝⣧⣛⢮⡳⣭⢳⡽⣱⢎⡷⢎⡳⣝⢮⡳⣝⢮⠳⣜⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣏⣷⣿⡿⣛⣳⠴⢮⣽⡿⠻⢏⠵⡛⢀⠍⣻⣿⣿⣿⣿⣮⣻⣧⢳⡙⢼⣻⢾⣽⣻⣷⣻⣽⣟⣿⡾⣿⣟⣿⣽⣿⣯⣿⣷⣿⣿⣿ ⣳⢏⡾⣱⣛⢶⡹⣎⡗⣧⡛⣶⡹⣎⠷⣋⢷⡹⣎⢷⡹⣎⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣟⣽⣾⣿⣾⢫⠎⠲⢜⣓⣏⠿⣿⣻⢿⣿⣿⣧⢳⡌⣳⣻⣞⣷⢯⣟⣷⣿⣳⣿⣻⣽⣯⣿⡾⣟⣷⡿⣷⣿⣻ ⢯⡞⣵⢣⡟⣎⠷⣭⠞⣶⡹⢖⡳⡭⢯⡝⣮⢳⡝⡮⠵⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⣿⣾⣿⡿⢻⡜⡵⠃⠀⠀⠐⠓⠜⣯⣹⣿⣿⣿⣿⣿⡏⢷⡘⣧⣟⡾⣿⣽⣳⣯⢿⣞⣿⣽⣾⢷⣿⢿⣻⣿⢿⣽⣿ ⡻⣜⢧⡻⡼⢭⣛⣖⢻⡲⣝⣫⢵⢫⡳⡝⡶⢫⡼⣹⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣫⢳⣾⡽⣵⣿⠏⣰⢏⠜⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢻⣿⣿⣿⣿⣿⡌⣗⢻⡾⣽⢷⣯⢿⣽⣻⣯⢿⣞⣯⣿⢯⣿⡿⣽⣿⣻⣾ ⣝⢮⡳⡽⣙⢧⡳⣎⢷⡹⢆⠧⣫⢗⡭⣝⡞⢧⢻⠴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⢾⣿⣿⣿⡟⣡⣺⡫⠊⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⣜⣳⣟⡿⣞⣿⣳⣯⢿⣯⡿⣽⣾⣟⣯⣿⡿⣽⣿⣻ ⢮⡳⡽⣱⢏⡾⣱⡝⣦⠓⡈⠀⢑⠪⡵⢫⡜⣏⢮⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⡯⣜⡵⠋⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣧⢚⡾⣽⢯⡷⣿⡽⣯⣷⢿⣯⡷⣟⣿⣞⣿⢿⣽⣿ ⡳⡽⣱⢏⡾⣱⢧⣛⡼⡡⢄⠢⡜⣳⡝⢧⣛⡬⣳⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠚⠉⠀⢀⣠⣤⣤⡶⠛⠉⠀⠉⠙⢦⡀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣼⡜⣽⢯⡿⣽⢷⣟⡿⣞⣯⣷⢿⣻⣷⣻⣽⣿⣻⣾ ⣝⡳⣭⢞⡵⣯⡞⣼⠒⠀⠀⠈⣷⡓⡞⢧⣛⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⡿⡿⢟⡛⠛⠉⠛⡍⠁⠀⠀⠀⠸⠛⠛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⡄⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣇⠾⣭⢿⣽⣻⢾⣽⣻⣽⢾⣻⣟⣾⢯⣷⣟⣷⢿ ⣧⢛⡖⢯⣻⢷⣫⠗⡏⠒⠀⠐⢳⡽⣙⡾⡵⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣜⣲⣿⣿⣿⣿⡽⣲⣌⠼⣡⠂⠀⠀⠀⠀⣀⣴⣾⣿⣯⣭⣕⣦⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢿⢸⡝⣯⢾⣽⣻⣞⡷⣯⣿⣻⢾⣯⢿⣳⣿⢾⣿ ⣗⣫⡜⢧⣛⣿⡐⠈⢓⡤⣤⠴⡾⣱⢻⣱⢣⡓⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡴⢛⣩⠛⠿⠛⠃⠴⠛⣿⢣⠇⠀⠀⠀⠀⠚⠷⠿⠿⠮⠒⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⡌⢿⣹⣟⣾⣳⢯⣟⡷⣯⣟⡿⣾⣻⣟⣾⢿⣾ ⣯⠶⣩⠗⣮⢟⣷⣂⢯⡜⣖⢫⡕⢧⣋⢖⣳⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡱⠠⠀⠈⠉⠓⠒⠂⢀⡼⡱⢊⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢽⡇⢧⠳⣏⡾⣽⣻⢾⣽⣳⢯⣟⡷⣟⣾⢯⣿⢾ ⢧⡛⣬⢛⡴⣻⠿⡜⢳⠼⣌⡳⢎⠷⣘⢺⣣⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢡⠁⠂⡀⠀⠀⠀⠀⠊⠜⣁⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣧⠊⡽⡸⣝⣳⢯⣟⡾⣽⢯⡿⣽⣻⣽⣻⣞⢯ ⠣⠜⡠⢋⠼⡱⢃⠐⠂⡈⢀⠻⡼⣙⢦⠏⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢂⠍⡐⠀⢀⠀⠀⢄⣪⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⣣⠝⣎⢷⣛⡾⣽⢯⡿⣽⣳⣟⣾⣳⢯⡿ ⠀⠐⠀⠉⠁⠀⠀⠉⠐⠠⢁⠚⡰⡉⢤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢎⡰⠠⡁⠠⠈⣐⢆⠹⢤⣦⣴⡀⠀⠠⠤⠄⠀⠹⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠡⡛⢬⡳⣏⡾⣝⣻⣞⢷⣻⣞⡷⣯⢿⣽ ⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠓⣅⢡⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣋⡶⡑⠤⠁⢈⡡⢎⡘⠀⠈⠒⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠈⢻⠢⣙⠮⣗⢯⠷⣞⣯⢷⣛⡾⣽⣻⣞ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢷⠡⠀⢰⡟⣴⣧⣵⣶⡴⣦⣤⣠⣐⣤⣤⣄⣀⣀⡀⠹⠂⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⡀⠂⠩⠪⣿⢎⡿⣱⢯⣞⣭⢟⡷⣏⠞ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣼⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣣⠀⠀⢳⠘⡿⣿⣧⢇⣅⣀⣁⣀⣁⣠⣰⣼⠟⠁⠸⠁⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣷⢋⢄⠀⠐⡈⢯⢞⡽⣺⡜⣮⣻⡝⡎⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⢫⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢆⠀⠘⣦⡙⠾⣭⣛⢒⠂⢆⠂⠶⣖⡋⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⢂⠑⢄⠈⡜⡎⢷⡡⢟⡴⣏⢾⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣣⢿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⣌⠘⡌⠥⠀⠉⠉⠉⠈⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠧⣀⠀⠸⣙⠦⣙⢎⠶⣹⢎⠄⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⢎⣾⠃⢼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣞⢦⡀⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣻⣷⣥⡈⠂⢹⡰⢡⢎⠳⣱⢺⡄⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠃⣏⢜⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣷⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡹⢞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡜⣿⣿⣿⣿⡏⢻⢿⣿⣦⠘⠠⢃⠎⣡⢣⠳⣎⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠸⡄⢻⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢿⣽⣲⠤⢀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⡐⢌⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⢿⣿⣿⣿⣽⠸⢪⢻⣿⡇⢈⢣⠒⡁⢆⠻⡔⣃ ⣀⠀⠀⠒⠠⠤⠤⠄⠀⠹⡆⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢢⠘⠫⠿⠗⠘⠂⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡜⢬⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⢆⡙⣼⣯⡇⢀⠲⡁⠖⡈⢆⠹⡔ ⡹⢮⡔⡠⢄⡠⣄⢄⡀⣠⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⢌⠶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠠⢡⠘⡄⠣⢌⠒⡌ ⡑⢢⠘⡡⢋⠷⣯⣾⠟⢻⣷⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣎⢣⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢡⢊⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣄⢸⣿⣷⢹⣆⠂⠡⢌⠱⣈⠒⡌ ⠈⡀⢣⠰⡁⠚⠋⠀⠀⢈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠰⠑⢄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⢂⡜⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣹⣼⣆⣿⣣⢿⣿⣀⠁⠌⡒⢄⠣⡐ ⡺⡅⠃⢆⣁⠠⠀⣀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠐⢧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠑⢂⠜⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢄⢸⣿⣧⣯⣿⣟⣾⣿⠟⠹⠚⠭⣓⠦⡑⠠ ⣿⡽⠓⠊⠀⠀⠀⠀⠱⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡦⣿⠀⠀⠀⠘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⢉⠂⡎⣵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣼⣿⣷⡌⢿⣿⣷⣟⣻⠟⠁⡠⠂⠀⠀⠀⠑⢌⡡ ⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢀⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠐⠀⠠⠃⡜⡰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⡆⠀⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠑ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⣸⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠌⠀⠡⡘⢄⡳⣭⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⡀⢀⣀⣀⣀⣠⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣋⣼⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠐⡈⠆⡱⢌⢯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣘⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⡾⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠘⡀⢎⢎⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣹⣁⡴⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠐⢀⠀⡈⡶⠀⣴⠟⠃⣠⠿⠩⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⡌⣚⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢿⣿⣿⣯⣿⡱⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⢄⠀⠀⠀⠔⠁⠀⣿⡄⣏⠀⠢⣄⣀⣺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⣐⠯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣅⠈⣻⣿⣿⡿⡯⡓⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⢄⠊⢀⡀⠀⠀⠘⢷⣭⣛⢚⡿⣟⣫⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⢨⠓⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣋⢻⣿⡟⣿⠻⣷⡜⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠉⠒⠚⡄⠀⣀⣀⢉⡿⠿⠿⠿⣿⣿⣯⣽⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣎⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢿⠟⡱⢠⣿⣿⡿⠇⠀⢹⡇⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Бриттани Энн Бернс, "Шарлотта Уотсфорд" Карьера - Актриса Жанры - Драма,Семейный,Фэнтези Дата Рождения - 31 июля, 1987 • лев • Место Рождения - Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия Flag of Australia (converted).svg Рост - 1.78 м Всего Фильмов - 23,1989-2018 Фильмы H2O: Просто добавь воды(сериал, 2006–2010) When Sally Left Steve(2018) We Are Darren and Riley(сериал, 2014) Страна чудес(сериал, 2013–2015) Коробочка игрушек(сериал, 2010–...) Хуже не бывает(2008) H2O: Просто добавь воды(сериал, 2006–2010) Маленький Оберон(2005) Русалки(2003) Против течения(2003) Коалы не виноваты(сериал, 2002–2003) Побег Артфула Доджера(сериал, 2001) Привидение за работой(2001) Повелитель зверей(сериал, 1999–2002) Search for Treasure Island(сериал, 1998–2000) Все святые(сериал, 1998–2009) Неистовая земля(мини-сериал, 1998) Breakers(сериал, 1998–1999) Детская больница(сериал, 1997–...) Водяные крысы(сериал, 1996–2001) Необычные истории(сериал, 1996–1998) Бэйб: Четвероногий малыш(1995) Школа разбитых сердец(сериал, 1994–1999) Джи Пи(сериал, 1989–1996) Британи Энн Бёрнс (англ. Brittany Anne Byrnes) (родилась 31 июля 1987, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) - австралийская актриса. Наиболее известна благодаря роли Наташи Грин в фильме 2005 года Little Oberon (англ.). В России получила известность благодаря роли Шарлотты Уотсфорд в австралийском молодёжном сериале H2O: Просто добавь воды Британи родилась в Австралии и тренировалась во всех видах танца с четырёх лет. Во время своих школьных лет она посещала колледж Terra Sancta в Quakers Hill. Её актёрская карьера началась в восемь лет, когда она сыграла в фильме Бэйб: Четвероногий малыш. Актерская Карьера Первая роль Британи была в фильме 1995 года Бэйб: Четвероногий малыш, где она сыграла внучку. Вскоре она получила главную роль в фильме When Good Ghouls Go Bad (англ.). После этого она снималась в таких фильмах, как Little Oberon (англ.), Mermaids (англ.) и Swimming Upstream (англ.) В 2005 Британи была номинирована на награду Австралийского Института Фильмов (англ.) за её игру в фильме Little Oberon (англ.) Британи также была в ряде телесериалах, например Beastmaster (англ.), All Saints (телесериал) (англ.) и во втором сезоне австралийского сериала H2O: Просто добавь воды
Films starring Brittany Byrnes‎ Babe (1995 film)‎ Twisted 1996 1998–2000: Auf der Suche nach der Schatzinsel 2001: Verloren in Sydney 2003 - Swimming Upstream Natasha Green in Little Oberon (2005) Au coeur de la fournaise (2008) H2O: Just Add Water 2014 - Wonderland (TV): Pip Sallinger
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣏⢩⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⢻⣶⣿⣿⡿⣿⣛⣿⣿⣿⣿⣿⡛⣤⠻⣿⣿⡷⠶⠶⢶⣤⣤⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣶⣾⣷⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣦⣤⣴⣦⣶⣶⣿⣿⠆⣀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡧⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢟⣥⡞⣫⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣴⣦⣍⡻⠃⠀⠀⠉⠿⠏⠳⢶⣤⣭⠹⣿⣏⣉⠡⢭⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⢠⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠛⠛⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⢀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣣⣾⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡿⣿⣼⣿⣿⡌⢻⣿⠿⣦⣜⡛⠂⣤⡀⠒⠶⢿⣶⣾⣿⡿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣧⣤⠀⠀⣼⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠿⠿⠿⠿⠿⢿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠟⠉⠀⠀⠀⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠸⣷⠙⠿⠏⢛⣿⣿⣿⣩⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣿⡆⠐⠛⣿⡞⣿⡄⠀⠉⢻⣄⠘⣿⣄⠀⣠⣦⣾⣿⣿⣻⣦⣰⣿⣿⠿⣿⣿⡇⢠⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠀⠀⣹⣿⣿⡟⠟⠀⠀⠀⠀⣿⡀⠀⢨⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⡟⣿⣿⣿⡇⢸⡇⠘⠃⠘⠿⣦⠀⠀⣿⣧⠸⣿⣇⠹⣯⣿⣿⣿⣏⣿⣿⣿⣿⣬⡿⢻⣷⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⠀⠀⠰⣿⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣘⠧⠀⣾⣿⡿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⡋⣿⡏⢹⣿⠏⣾⣿⠱⠟⠈⣿⠇⠈⣷⠀⠀⠀⠀⠸⣧⠀⣿⠙⣷⡀⠙⠷⠍⠉⠉⠉⣉⡉⠀⠀⠉⠉⠤⠈⣿⠿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠦⠀⠀⣠⡀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠲⡄⠙⠃⠀⠀⢀⠀⠀⢠⡟⠀⣾⣿⡏⢀⣿⡿⢡⣿⣿⣿⡿⠀⣿⣷⣖⠀⣴⠈⠛⠀⠀⢀⠁⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠀⣿⡧⠀⡀⠀⠀⣤⣤⠴⠟⠋⠀⠀⡀⠠⢿⠻⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⠆⠀⣿⣷⡄⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⡤⠀⢰⡿⢰⣿⣿⣤⣼⣿⣷⣾⣿⣿⣿⣧⣬⣿⣿⣿⡀⠀⠙⠃⠀⠀⣾⡀⢠⡄⠀⢻⡄⢀⠀⠀⣠⡾⠋⠠⣼⣧⣤⣘⣿⣷⡶⠶⣐⠚⠛⠋⠀⢘⣲⠾⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡄⠀⢿⣿⡏⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⠁⠀⢸⡿⢾⣿⣿⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣤⣀⢶⡀⢸⣿⣧⠀⠉⠀⠈⣷⣾⣶⠟⠋⠀⣤⡀⠈⠉⠉⠙⠛⢻⣦⡀⢈⣤⣄⣾⣿⣫⣭⣄⠙⡿⣽⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠿⠀⠀⠿⣿⣼⣿⣿⣉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⠀⠀⣾⣧⣾⣿⣿⣿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣄⣙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠈⠿⣿⣄⠀⢀⣀⣹⣿⡇⠀⠀⠀⠈⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⢻⣿⣿⡿⠏⣉⣙⣿⣆⡈⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢻⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⠀⠀⣿⠟⠛⠛⣿⣿⣆⢉⣿⣿⣾⡿⢿⣿⡟⠀⠀⠀⠉⠉⠉⠉⢀⣠⣤⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠿⠛⠷⠶⠦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠈⠉⢻⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⠃⠀⠀⠀⣨⣿⡏⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⢸⣿⡟⠀⠀⣿⠀⠀⠀⢹⣏⣿⣷⣽⣿⣿⣆⠘⠻⢿⣷⣤⡀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⠿⠛⠉⠙⠛⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣏⣀⣀⡀⠀⣿⢸⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣤⣴⣤⣤⣤⣤⣤⡄⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⣶⣾⣷⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠁⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠈⠹⣧⠙⠿⣿⣿⣿⣦⣤⣤⣬⣽⣿⣄⣀⠀⠈⠛⠥⠀⣤⡶⣾⣿⣿⣷⣶⣶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠻⠋⣩⠈⠻⣿⣿⠀⣿⣼⣿⣴⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡾⢋⣵⡾⣿⡷⣼⣷⣶⣦⡤⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⡾⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⢶⣄⠸⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣾⣿⣿⣹⡄⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⠉⣿⡿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢶⡀⢹⣆⢀⣾⡿⣾⢛⣿⣿⣏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⡟⣡⡿⢋⣾⢏⣾⢏⣾⣿⡟⣁⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠘⣿⣶⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⡿⠀⢹⣿⣿⣿⡿⣾⠁⠀⠀⠀⠀⠉⠻⣿⣿⣿⣿⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠶⣤⣽⠟⠋⠐⠋⣼⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⣠⣾⢋⣴⡟⣱⡿⣣⡿⢃⣾⡿⠋⣬⠅⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠆⠰⢶⣦⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⢹⣿⡿⢹⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⡇⠀⠀⢈⣭⡿⢃⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣤⣭⡤⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⢀⣴⡿⠡⠾⠿⠛⢋⣀⣋⣡⣬⣭⣤⣤⣤⣴⣶⣶⠶⠦ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⠈⠛⢿⣦⡀⠀⠀⠀⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⣿⡃⠸⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢨⣿⣿⡇⠀⠿⠛⣋⣶⣼⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡁⡀⢁⣠⣾⣿⣽⣿⣿⣿⡿⠃⠀⠀⢿⣯⣴⠶⠶⠿⠛⠛⠋⠉⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠇⠀⠀⠀⠀⠈⠙⣷⡄⠀⠀⠀⠘⠿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠀⢀⠹⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⣻⣧⠀⠀⢰⣿⢻⡿⠀⠀⠀⠀⠲⠶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢾⠟⠛⣿⣿⡿⢿⣾⣿⠿⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠋⠀⠀⠀⢀⣿⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠛⢿⡆⠀⠘⢿⣟⣷⣄⣠⣤⣤⣤⣀⣼⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣷⢴⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⠀⠸⣷⠀⢀⣤⣽⠟⠋⢻⣦⠈⠩⠏⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠉⢿⣬⣿⣽⣇⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⠀⠀⢹⣧⠈⢻⣏⣀⣤⣏⣉⣣⣤⣀⣀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣧⣸⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⢹⣇⠠⣿⣿⠿⠿⠿⠿⠟⠛⠻⣿⣿⣿⠿⠷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣏⣻⣿⠿⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⡟⠁⢻⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⢿⣄⠺⠟⠻⠿⣿⣿⣿⠿⠿⠛⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⡿⠁⢰⣿⣬⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠿⠿⣣⣤⣬⣿⡿⠛⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣼⣿⣶⣤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠏⠀⢰⠟⠀⣠⡄⠀⢀⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⠟⠀⢀⣿⣿⢿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⢤⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣤⣶⠾⠿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠶⣦⣤⣄⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢴⡟⠀⠀⢋⠀⢰⡟⠁⢀⣼⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠋⣠⣾⠟⠛⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣹⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡀⠀⠀⠀⢀⣠⣼⡏⢀⣉⣻⣷⣶⣶⣶⣾⣿⣿⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣾⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣬⣭⡙⢿⣶⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣤⣤⣄⡀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠇⠀⢀⡞⠀⠛⠀⢀⣼⣿⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣻⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣤⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢋⣹⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣻⣿⣿⡏⠹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢿⣿⣷⣶⣤⣤⣾⣿⣿⣛⢹⣿⣿⣷⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠷⠶⠦⠀⣀⣀⠀⣸⣿⠿⢷⣤⣤⣤⣀⣀⣀⣀⠀⠀⠙⠋⠘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣴⣾⣿⣯⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⡿⣿⣿⡟⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠙⠻⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣭⣿⣿⣿⣛⠻⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⡏⠀⠀⠀⠀⠙⠻⣷⣿⠏⠀⠀⠈⠉⠉⠛⠛⠻⢿⣿⣶⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⠟⠉⢰⣿⣿⣿⣿⣿⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣬⣿⣿⣿⣦⣾⣿⣿⠀⠉⢻⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠛⠻⢿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣤⣤⣤⡤⠶⠿⠷⣿⣾⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⠟⠁⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⢀⡀⠀⠘⠃⠀⢰⣶⣴⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⠟⠁⠀⠀⠀⠀⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣩⣿⣿⣿⡇⠀⠈⠁⠀⠀⣰⣾⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⣿⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣄⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⡾⠋⠀⠀⠄⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⠙⠛⠿⠿⢿⢿⠛⢁⠐⠂⠒⢀⢸⣿⡿⢋⣼⣿⣿⣿⡿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣷⣤⠀⠀⠀⠀⠀⣾⠃⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣦⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣥⠛⣿⣿⣉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⠋⢠⡿⠁⠀⠐⠓⣆⠈⠀⠈⠁⠀⣶⢉⡀⠈⢡⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⡞⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠰⣿⣿⣻⣿⣿⣿⡋⣿⣩⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣼⣿⣿⣃⣴⠛⠀⠈⢁⣀⠠⠉⠀⠀⠀⠀⢘⣁⢾⡃⢠⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴶᵘˢᵗ ᴬᵈᵈ ᵂᵃᵗᵉʳ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ⁴ ᴬᵁ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗⁱᵒⁿ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᴴᵃʳᵗˡᵉʸ ᵐᵉᵉᵗˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶠⁱⁿⁱˢʰᵉᵈ ʰᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉˡˢ‧ S4 E7 ᴬˡˡ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᴹᵒᵒⁿ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᵂʰᵉⁿ ᴸᵉʷⁱˢ ᶜᵃᵐᵉ ⁱⁿ⸴ ᴵ ʳᵃⁿ ᵒᵘᵗ ᵖᵃˢᵗ ʰⁱᵐ‧ ᴵ ʳᵉⁿᵗᵉᵈ ᵃ ᵇᵒᵃᵗ ˢᵒ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵍᵒ ᵗᵒ ᴹᵃᵏᵒ ᵗᵒ ᵗʰⁱⁿᵏ‧ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ᵖᵒᵒˡ ᶜᵃᵛᵉ ᵗᵒ ˢᵒᵃᵏ ᵐʸ ᶠᵉᵉᵗ ⁱⁿ ᵃˢ ᵗʰᵉ ˢᵘⁿ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ᵒᵛᵉʳʰᵉᵃᵈ‧ ᴵ ʲᵘᵐᵖᵉᵈ ⁱⁿ ᵃˢ ˢᵘᵈᵈᵉⁿˡʸ ᵗʰᵉ ʷᵃᵗᵉʳ ᵇᵉᵍⁱⁿˢ ᵗᵒ ᵇᵘᵇᵇˡᵉ⸴ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ⁱᵗ ᵈⁱᵈ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ˡᵒᵒᵐᵉᵈ‧‧‧ ᴸᵉʷⁱˢ ᵖᵒᵛ ᴵ ʳᵉᵐⁱⁿᵈᵉᵈ ᶜˡᵉᵒ ᴵ ʷᵃˢ ᵒⁿ ʰᵉʳ ˢⁱᵈᵉ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉ ˢᵏʸ ˢᵉᵉᵐᵉᵈ ᵗᵒ ᶜʰᵃⁿᵍᵉ‧ ᴼᵈᵈ‧ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ʰᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᶜʰᵉᶜᵏ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ⁿᵉʷˢ‧ "ᴬ ʳᵃʳⁱᵗʸ ᵈᵒ ⁿᵒᵗ ˡᵒᵒᵏ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ˢᵘⁿ ᵈⁱʳᵉᶜᵗˡʸ ᵈᵘʳⁱⁿᵍ ᵉᶜˡⁱᵖˢᵉˢ‧ ᴱˢᵖᵉᶜⁱᵃˡˡʸ ˢⁱⁿᶜᵉ ⁱᵗ ˢᵉᵉᵐˢ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵐᵒʳᵉ ⁱⁿᵗᵉⁿˢᵉ‧ ᴬˡˡ ᵗʰᵉ ᵖˡᵃⁿᵉᵗˢ ⁱⁿ ˢᵒˡᵃʳ ˢʸˢᵗᵉᵐ ᵃʳᵉ ᵃˡⁱᵍⁿᵉᵈ‧‧‧" ᴵ ˢᵗᵒᵖᵖᵉᵈ ˡⁱˢᵗᵉⁿⁱⁿᵍ‧ ᴵ ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳᵉᵈ ᵗʰᵉ ᵍⁱʳˡˢ ᵗᵉᵐᵖᵒʳᵃʳⁱˡʸ ˡᵒˢᵗ ᵗʰᵉⁱʳ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈⁿᵉˢˢ ᵈᵘʳⁱⁿᵍ ᵃⁿ ᵉᶜˡⁱᵖˢᵉ‧ ᵂᵃⁱᵗ⸴ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ˡᵒˢᵗ ʰᵉʳˢ ᵖᵉʳᵐᵃⁿᵉⁿᵗˡʸ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉ ᵖˡᵃⁿᵉᵗˢ ʷᵉʳᵉ ᵃˡⁱᵍⁿᵉᵈ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉ ᶠᵘˡˡ ᵐᵒᵒⁿ‧‧‧ ᵂʰᵃᵗ ʰᵃᵖᵖᵉⁿˢ ⁱᶠ ʸᵒᵘ ᵍᵒ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ᵖᵒᵒˡ ᵈᵘʳⁱⁿᵍ ˢᵘᶜʰ ᵃⁿ ᵉᶜˡⁱᵖˢᵉ ʷⁱᵗʰ ᵃˡˡ ᵖˡᵃⁿᵉᵗˢ ᵃˡⁱᵍⁿᵉᵈ?
⡉⣉⠉⡉⠈⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠁⠈⠀⠈⠀⠈⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡠⡾⢭⣍⣻⣽⣻⢯⠿⠾⠛⠛⠸⢋⢏⡭⣽⢛⠯⣟⠻⡝⢯⢣⢏⠭⡩⠍⢉⠩⣙⡟⡻⣏⣿⣭⣷⣞⣲⣭⣶⣾⣡⠄⠀⣀⣈⠁⠙⠋⠛⣧⣠⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠰⠀⠡⠀⠂⠀⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣺⣷⣿⠿⠞⠛⡉⣀⠆⠠⠐⠌⡐⣀⣄⣂⣲⡰⣏⡞⣴⢫⣍⣉⣙⣊⡗⣭⠒⠄⢣⣰⡿⢛⠋⡍⣡⣍⢉⠉⠛⠛⠓⠾⠿⣿⡛⠙⠿⠦⣀⠀⠈⢳⡕⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠂⠁⠀⠄⠐⠈⠀⠀⠌⠠⢁⠐⠀⠀⠀⠀⠂⢀⠂⠁⠆⢁⠠⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡾⣿⢟⣻⢎⠿⠘⣃⡴⠴⠚⠒⡉⡭⢥⢢⡜⣧⢷⣳⣶⡹⣾⣿⣾⢿⣿⠟⢋⡷⠊⣤⠿⣉⣤⡭⠄⣠⠀⠀⡉⠙⠛⠓⠊⠉⠳⢤⣉⠲⢤⡀⠈⡓⢄⠢⡘⣞⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠈⠀⠄⠀⠂⠀⢀⠀⠄⠀⠀⠂⠈⢀⠠⠀⠀⠀⠄⠀⠐⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⢡⡯⢏⡵⢮⢶⡻⣍⠶⣉⢏⠹⡉⢇⢳⢂⣙⡲⣛⢶⡲⣽⢦⡱⣭⠋⡅⣈⡞⣠⡾⢋⡔⣿⣦⢸⣂⣷⣶⣷⣦⣤⡀⠓⢦⣶⡢⣤⣈⡉⠲⢌⡑⢝⢢⡕⢜⢮⢻⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠠⠀⠀⠁⠀⠄⠂⠁⠌⡐⢈⠀⠀⡀⠀⢀⠂⠁⠠⠀⠀⠄⠁⠀⠀⠈⢠⢈⠀⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⡇⢸⣯⣷⢾⢯⢯⡵⢞⡺⢱⣎⣛⣧⣻⣬⢯⡔⣃⣛⠮⡝⣎⠧⢓⡁⠎⣰⣟⡴⢋⡐⠡⢳⣹⣷⣻⢿⡷⣯⣎⣙⠳⠳⡄⠀⠙⢯⣟⣻⣿⣶⣤⣉⠂⠀⠊⡮⡀⠻⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠈⡀⠐⠈⠀⠄⠀⠄⠂⠐⠠⢁⠌⢀⠀⠐⠀⠠⢈⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠁⠀⢢⠜⣂⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⠃⣹⣯⣾⣭⣾⣶⣿⡿⣿⠻⣏⢟⣮⢳⣹⣏⣾⣙⢮⣻⠱⢎⠳⡐⣈⠴⣿⣸⢇⡃⡄⣁⢂⣈⠩⡙⢞⡻⣿⣿⣽⣻⡳⣦⡄⠀⠀⠈⢻⣷⣝⣿⠿⣷⣦⡀⠀⠙⣆⢹⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠐⠀⠠⠁⠀⢂⠈⡐⢈⠢⢑⠂⠌⠀⠀⠌⠀⡁⠠⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠌⢂⠡⡞⠤⠁⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠃⣸⣿⣛⣟⣿⣭⣽⣷⣵⡿⣾⣟⣯⡿⣿⣾⢯⣟⣞⢶⣛⢮⡱⠡⢼⣀⢿⢸⣎⠴⣑⡢⢜⡠⢃⠍⢦⠑⡬⣙⠿⣿⣿⣿⣮⣗⢦⡀⠀⠘⠻⣿⣿⣦⣙⠺⠷⡄⠈⢦⣻⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⢀⠈⠀⠀⠁⠀⢒⢈⠱⣊⠆⠃⠄⠀⠂⠀⠀⠐⠀⡃⠄⠀⠀⠀⠌⢐⡠⢎⣝⡣⡅⢈⠀⡀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣧⢸⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⢿⡷⣿⣳⣿⣻⣟⡾⢯⣝⢦⠳⣩⠘⣿⠈⣯⠻⣦⢡⡙⠆⡥⢋⠜⢢⠙⡴⣉⠶⣈⠝⣻⣿⣿⣳⣬⡳⣄⠈⠘⢿⣭⡿⣷⣆⡈⠢⠀⠙⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⡀⠠⠀⠁⠀⠂⠀⠎⡰⢱⡊⢌⠠⠀⡀⠀⠐⠀⡀⠁⡀⠂⠈⠄⠠⢫⠴⣫⢞⡱⢥⠂⠀⠄⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣣⣇⣾⣾⢷⣮⣷⡽⣞⣾⣷⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣻⣽⣟⡹⢚⠦⡓⠴⡉⡜⢧⡈⠳⣍⡳⠚⠷⠶⠿⠼⢦⢵⣠⣅⡛⢬⢳⣦⡌⢻⡖⣿⣿⣬⠣⡀⠈⠹⣟⠻⡿⠛⠳⣄⠀⠹⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠠⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠄⠂⣡⢃⠞⣈⠆⠡⠄⠐⠀⠀⠀⠀⡀⠠⠈⠤⢁⢏⢾⡱⣏⠷⡀⠌⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⢿⣇⡾⣿⠾⣿⣯⣷⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣟⣿⣟⣿⣻⠗⡮⠱⢋⠔⡩⢒⠹⡘⢣⢛⣦⣌⡛⠳⢾⣄⡋⠶⠄⠢⢄⠢⣉⢋⠶⡱⢿⢮⡹⣘⣿⣿⣷⣝⢆⠀⠙⣇⢳⣤⠀⠸⣷⣄⡃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠠⢁⠀⠀⡀⠄⠂⢀⡐⢤⠪⡜⡡⢊⠐⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠘⡄⢮⡳⡝⣮⠁⠆⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠾⠯⢿⣧⢻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢯⢳⠋⠴⣉⠒⡌⠦⣉⠲⢩⠖⣣⠦⣍⡛⠿⣔⠪⣝⡛⢞⡃⢆⡡⢄⡉⢆⠓⠻⣦⣷⣡⢻⣿⢾⣻⣮⢣⠀⠸⡆⢳⢳⣄⠀⣿⡟⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠂⡅⠂⠄⠀⡀⠠⠠⢰⢈⠓⡌⠱⢀⠂⠈⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠑⡈⢶⢩⠳⣌⠣⠀⠀⠀⠀⢀⣠⡶⢶⡶⡘⣏⣧⣻⣾⣽⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⠯⡝⢣⠊⡍⠒⡄⢣⢘⡰⢡⠇⢧⠮⣕⠺⡴⣹⠳⣬⢓⣦⣙⢦⡙⢞⠦⣥⣜⡠⠉⡕⠦⣍⢧⠣⢿⢿⣶⣯⠷⣷⡀⢹⡈⢿⢻⣦⠈⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⡌⠡⢊⠐⡄⠒⣀⢃⠈⠒⠌⡁⢀⠀⠂⢀⠀⠀⠂⠁⠀⠀⢀⠀⠘⡌⣇⢏⠴⠁⡀⠀⠀⠀⣾⣳⣿⡟⢧⠱⣎⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⠞⣆⠳⠌⡔⢡⠊⡔⢩⡐⢡⢢⣑⣣⣞⣦⣳⣬⣳⣑⣣⢛⡴⣋⠶⣩⢞⡹⢎⡳⢶⣌⣛⠻⢶⣤⣍⣙⣛⠾⢾⣴⣿⣦⣿⣧⠀⢣⠘⣯⣻⣆⠘⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⡀⠣⠌⠒⡌⢒⠀⠠⠀⠀⠐⠠⠀⡐⠀⠀⠀⠂⠀⠐⠀⢀⠀⢀⠢⣘⡜⢮⡘⠄⠀⠀⠀⢸⣿⣿⡟⡸⢎⡳⣌⠯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡾⣱⠋⡔⡈⢆⡑⠢⡑⢬⠒⡌⢖⠫⡝⣹⡌⡷⢫⡟⡽⣯⢷⣯⣶⣭⣚⡕⣪⢕⡫⢜⡡⢎⠙⡛⠷⣦⣜⡤⢯⠿⣦⠹⣧⣀⠸⢿⣆⠈⠆⢿⡙⣯⢧⡈⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠠⠐⢈⠱⢠⠡⠈⠀⠠⠈⠄⠂⠔⡠⠡⡀⠁⢀⠐⠀⠠⠀⠠⠈⡀⠦⡙⠦⡀⠀⠀⠀⠀⣸⣽⢏⣜⢥⣋⣳⣌⠳⣭⢻⣿⣿⣿⢿⣹⢧⡍⠒⠤⡑⠢⢌⠱⣈⠦⡙⡜⣌⠳⡸⢥⡞⣵⣫⢞⡳⣭⢞⡹⣎⠷⣫⢞⡵⣋⢖⡣⢱⢊⠵⣈⠒⡉⠞⣿⢒⡷⣬⣇⠰⣉⠛⠖⣿⡀⠀⠘⠏⣻⡌⠇⢷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠠⠁⠀⠡⢀⠀⣁⠂⢍⢢⡱⢡⠌⡐⠀⠀⠠⠀⠌⢀⠡⡑⢠⠑⡀⠁⠀⠀⠀⠀⢹⣟⣺⣿⣿⢿⣿⣏⠳⡌⠷⡭⣿⣟⠯⡝⠦⣈⠃⢆⠡⢃⡌⢦⠡⢎⡱⡜⡴⢫⣝⣧⣟⡶⣏⡾⣝⣧⣏⢷⣚⢧⢫⢞⡼⣩⢎⡕⣃⠎⢲⡁⢎⡱⡘⠤⣏⢴⣋⡷⣃⠦⡉⠀⠹⣧⠀⠀⢲⢸⡇⣧⠘⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠂⠐⠠⡘⢄⠣⡜⢡⢊⠐⡀⠁⠀⡐⢠⢂⠱⡈⢆⠒⡀⠠⠀⠀⠀⠀⣿⣯⢿⣿⣿⢯⣻⣧⡽⢌⠓⢦⠱⣊⠧⣉⠒⠤⠩⢌⡜⡡⠜⡤⣛⢬⣳⢽⣾⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣯⣷⣏⡾⣹⢞⡲⢥⡊⡜⢤⢋⢒⡸⠤⡑⢌⢣⢞⣣⠮⣝⠾⣶⣧⡄⠀⣷⡀⡀⢸⢹⡅⢹⢂⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠠⢁⠘⡰⠐⡌⢒⠈⡔⠀⢂⠀⠀⠂⠠⠐⣪⢱⡱⢎⡲⢔⠢⠀⠀⠀⣠⣿⣷⢻⡿⢿⣿⣿⡟⡱⢌⡘⢢⢑⢂⡒⠤⣉⠒⡍⡒⢬⣑⣋⠶⣹⢞⣷⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⢮⡝⢦⡓⡜⡰⢌⡒⠤⢃⡘⢌⡣⢎⢲⡙⣞⡛⠛⠛⠛⠃⢿⡇⡇⢸⡛⡇⢸⠀⣏⠂⠄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⢀⠠⠀⠐⢤⣊⡕⢣⠜⣀⢂⠐⡨⢀⠂⠥⡘⢄⠣⡌⢷⣘⢧⡙⢎⡰⠁⣀⣾⣿⣿⡜⣷⡘⢢⢿⣿⣇⠱⢊⠔⡡⠊⡔⣈⠒⠤⣉⠴⣉⠆⢧⡜⣣⢇⡻⡼⢯⡿⣿⢿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⢥⢳⡹⣐⣣⠘⠄⡃⢌⣂⢖⣭⣶⡙⣦⡙⡌⢃⢠⠜⢻⡇⣧⠸⡅⠃⢸⠄⣿⠀⣖⢠⠄⠤⡀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠠⠁⠀⡀⠀⠠⠐⡀⠑⡚⡱⢊⠔⠢⢄⠱⡌⣜⢢⡕⢪⢱⡘⣣⠞⣬⡙⢆⠒⣴⣿⣿⣿⣿⣷⡙⣬⢃⠞⣿⠇⣽⠂⡜⢠⠣⡐⠤⣉⠒⡌⠲⢌⢎⡱⢊⡕⢮⢱⢫⠿⣽⣳⣯⡿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢿⣚⢧⡙⣦⡟⠈⣰⣼⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣽⣢⠜⠀⣾⡇⣿⠀⣿⠀⢸⡆⣟⢷⣨⡓⣎⢧⠱⢀⠀⠀⠀ ⠀⢂⠀⠄⠀⡐⠠⣂⣁⠢⢀⠕⡡⢚⡡⢎⡲⣑⢎⠧⣜⠣⡖⡥⢓⡺⢰⡉⢆⣹⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣷⣄⠫⣜⡢⢋⡄⢃⡐⠢⡐⢡⠃⠤⣩⠰⣉⠎⢦⡑⢫⡘⠦⣉⢎⡱⢹⢻⣷⣿⣯⣿⣻⣟⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⠜⣶⣟⣿⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠗⣼⢣⣇⣿⠀⢸⠀⢸⢳⡿⣌⢧⡟⡌⢮⡑⠤⠀⠀⠀ ⡈⠄⠀⠀⡀⢄⡱⣱⣞⣳⣯⢼⣱⢯⣝⣮⣵⣫⢞⡳⣌⠳⡜⡼⣡⢃⠇⡌⣲⣿⣿⣿⣻⣾⣿⣿⣿⣿⠗⣌⢻⡡⠘⡄⠂⡅⡘⠤⣉⠒⡄⢣⠰⣉⠦⡙⢦⡙⢦⡑⡊⠔⡡⠆⡸⠰⣍⡹⣋⠟⣽⣻⢿⣿⣿⢳⡟⡶⣭⢻⣟⠃⡇⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣻⣿⣿⣏⣲⠃⢺⣏⣧⠀⡌⠀⣿⠘⣇⠘⢌⢻⡌⠢⢘⠠⠁⠀⠀ ⠰⢉⠠⢁⠰⣌⣳⢽⡾⣽⣿⣯⣟⡿⣞⣷⣯⣿⢯⡳⣭⢛⣼⣱⢣⢎⡘⣴⣿⣿⣟⣾⣿⢿⣿⣿⣿⣻⢅⡎⡖⣷⡇⠄⣃⠰⢈⠒⡄⢣⠘⡄⢓⠤⢣⡙⢦⡙⢦⠱⣉⠞⡠⢃⠔⡁⠆⡱⢌⡛⡴⢋⢯⡜⣮⡛⣜⠳⣮⢿⣸⣱⠃⠀⢹⣿⣯⣿⣟⡿⣿⢋⣉⠟⢋⠙⢈⣿⠀⣼⣳⠇⠀⡅⠀⡏⢣⡘⣆⠈⠀⠣⠁⠀⠁⠊⠄⡀ ⡑⣂⠂⡄⠳⡜⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣽⣻⣾⢿⣭⡳⢧⣛⣶⣹⣺⠇⣸⣾⣟⣷⣻⣿⣟⣿⣿⣿⣿⡏⢲⢸⠱⡭⣿⠐⡄⠢⢁⠎⡰⢁⠎⡘⣌⠚⡥⢚⡤⣋⢦⢋⡴⢩⠔⣡⠂⡌⠰⠐⡂⢱⣌⢫⢖⡹⢖⡹⣌⡳⢋⠧⣿⠃⠀⠀⠀⢻⣿⡿⠿⠾⡽⠋⠄⠀⠁⠈⠀⡇⢴⣿⢈⡇⢰⠁⢨⢻⠀⠳⡌⢧⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠈⡐ ⡱⢄⠣⠄⡁⠈⠐⠋⢛⠿⢻⠟⣿⡽⣞⡷⣯⣟⠾⡽⢯⣛⡶⣳⡏⠠⣽⣿⡽⣾⣽⣿⣟⣾⣿⣿⣿⢣⢉⢆⡛⢼⡿⢀⠰⢁⠊⠤⡑⢌⢒⡱⢌⡹⣐⠫⢴⡩⢖⡭⣒⢣⠚⡤⢃⠌⡡⢂⠅⢧⣘⠞⡼⣙⢮⡱⢎⡕⢫⠼⣿⠀⠀⠈⡆⠈⠻⣽⣆⠁⠀⠀⠀⠀⠘⠆⠀⠃⠀⣿⠄⡇⡟⠀⡀⣼⡇⠀⣿⡈⢧⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠐ ⡱⢊⠔⠡⠒⡀⠁⠀⠀⠀⠀⠈⠆⠻⣽⠽⣶⢫⢿⡹⢯⡝⣞⡟⢀⢱⣿⡿⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡇⢎⠦⡙⢾⠃⠌⢂⡁⠎⡐⢡⠊⡔⠒⣌⠲⣡⢋⠖⣭⢚⡴⣩⠖⣭⠒⣍⢢⠱⡈⢜⢢⢮⣟⠶⣩⢖⡱⢎⡜⡡⠊⠌⡆⠀⠀⢣⠀⠀⠀⢻⣍⣗⡆⠠⠀⠀⠠⡀⢀⠀⣿⡡⢋⠇⢠⢧⠿⣇⠂⠈⠳⣌⢧⡀⠀⠀⢀⠀⠄ ⠱⡈⢌⠡⡡⢀⠡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⢎⡿⣚⣯⢯⡝⢧⡛⣼⠃⢨⢒⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⡇⢎⠲⣉⡏⠌⡐⢡⠐⡌⠰⢡⠘⣄⠫⡔⢣⢆⢫⠜⣆⢏⠶⣡⠻⣔⢫⡔⣃⠖⣩⢎⡳⣿⣏⠷⡱⢎⡱⢎⠴⣡⠣⣰⠀⠀⠀⠘⡆⠀⠀⠀⠙⢿⡴⠧⠀⠀⠀⠓⡼⢸⡟⡆⠀⠀⡾⡏⢁⢹⡌⠐⠀⠈⢦⢳⠀⢀⠂⣘⡴ ⡑⢌⠠⠑⡐⢀⠂⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢎⢷⣛⡾⣇⢯⢣⡙⣼⠂⢸⣹⡷⣯⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⡿⣿⠃⡜⣡⢒⡇⠘⠤⡁⠎⣀⠃⢆⠱⣀⠳⢌⠣⢎⡚⠼⣌⢎⡳⣍⢳⣌⠳⡜⣤⢛⣦⢻⡜⣿⣏⢮⡱⣋⣞⣾⢣⢇⡖⡙⡖⠀⠀⡀⢻⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠇⣸⠃⠁⢀⡼⢱⠁⠈⡎⢷⣉⡘⢠⡉⠧⠁⠰⣘⢰⡻ ⢌⠢⡀⠑⠄⠂⡐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢊⡾⣝⢾⡱⢎⡳⠜⣼⠀⢸⣿⣽⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣻⡏⢔⡘⢤⠚⡄⢩⠐⠤⠡⡐⠌⡂⢅⠢⡑⢎⡱⢣⠝⣚⢤⣋⠶⣙⢶⣊⢷⡹⣶⡻⣜⡧⢿⣹⢿⣷⢷⣿⣿⣿⣿⢎⠼⡱⣟⣤⣶⡆⣸⠃⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠟⢠⠇⠀⢠⡟⢁⣟⠀⢀⠆⠘⢧⠘⡂⠽⠐⢀⠒⢠⠊⡵ ⡦⠑⠀⠃⠈⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡭⢿⣽⡳⣝⡯⣜⠳⣌⠠⣿⣿⣷⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣻⣿⠃⡜⢰⢢⠹⡔⢂⠍⢢⠑⡠⠑⡌⢄⠣⡘⢦⡑⢣⢚⢥⡚⣬⠳⣭⢶⡹⣞⡽⢧⡻⣝⡾⣭⢳⣛⡾⣯⣞⣶⡽⢾⣇⠊⠹⠿⠛⠉⢐⡿⡐⢌⢳⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠏⣰⠏⠀⠀⣸⠟⠛⠁⠁⠀⠀⠀⠈⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠐⢫⠛⡶⢻⢭⠳⠍⢓⠡⢰⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⡿⣧⣿⡇⡘⢄⠣⢎⡱⣏⠰⡘⡄⢣⠰⡉⠴⡈⢆⠱⢢⡙⢦⠩⣆⡝⢦⡻⣜⢧⣿⣭⢋⠷⣙⢮⡱⣎⣳⣋⣞⣥⣫⠐⠙⠺⠏⠂⠀⠠⠀⠀⣺⡥⣹⡇⢸⠇⠀⠀⠀⢠⠏⣰⠋⠀⠀⣴⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢦⡄⠀⠘⠠⠋⠄⠁⠈⠀⢂⣹⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣯⢿⣽⣿⡿⢠⠑⠬⡑⢎⣱⣏⠖⡡⢜⢠⠃⡜⠤⡑⢪⠜⡡⢞⡰⢓⡬⣚⡥⣟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⢿⣟⣿⣯⢿⡿⣶⣤⣤⣀⠀⠀⠀⢀⣿⠱⠋⣸⠈⠀⢀⠄⣰⠋⢊⠋⠀⢀⣸⢻⡁⢄⢠⡠⢄⠤⣄⠠⠄⣠⣄⣤⣰⣄⣦⣤⣤⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⣀⠀⠀⠀⠹⣧⠀⠀⠠⠀⠀⠀⠀⣆⣿⣿⠿⣿⣾⣛⢿⣾⣿⢿⣿⠁⡆⣉⠲⣉⠞⣻⣧⢺⡑⢎⠆⡭⢐⠣⡜⢡⢎⠱⣊⠴⣋⠴⣣⠞⣵⢻⠾⣽⢻⣿⣿⣿⣿⣷⣜⣾⢏⡍⡛⢿⠿⠾⣿⣷⣾⣷⣄⠀⣸⡿⠉⠜⠁⠀⠠⠊⡴⠁⢀⡨⠀⣠⠏⣿⢸⠑⠈⠀⠐⠉⠊⠁⠐⠊⠕⠉⠊⠓⠙⠚⠙⠋⠛ ⠶⣑⠆⡖⢤⢠⡀⡀⡀⠀⠑⠀⠀⠀⠈⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣯⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣧⣶⠋⢦⡑⠤⢓⣌⡚⡭⢿⣶⣙⠮⣜⡰⣉⠖⣌⠣⢎⡱⢌⠖⣭⢚⡥⣛⢮⣏⠿⡼⣇⢻⣾⣧⣿⣹⢻⣿⡻⡶⣦⢬⣀⣀⣟⣼⣽⣿⣿⣶⣟⡇⠌⠀⠀⠀⣀⡞⠁⢠⡾⠀⡼⡟⢀⡿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠋⠄⠉⠐⠈⠀⠳⢱⣇⠐⢦⣰⡀⠀⠀⠘⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⡳⣿⣿⣩⣟⡾⣿⢿⣿⢫⡜⣥⢊⡜⣡⢆⡟⡜⡧⢿⣮⡗⣧⢻⣱⢪⠔⣩⠚⡱⢊⡜⢆⡏⢶⡙⡾⢬⡳⣝⡺⣕⡎⡿⣞⣿⣷⣬⣉⠙⠳⠜⠟⠾⠿⠟⢋⡉⢿⣿⣟⠀⠀⠀⠀⣴⣾⠁⠴⠋⢀⡜⡽⠁⡼⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⡣⢄⠀⠀⠀⠀⠀⠂⢿⣌⣂⠙⢮⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢺⣿⣽⣿⣹⣿⡾⣱⢯⠋⠉⢷⣝⣚⡦⢱⡡⢞⡼⣹⢇⡯⡽⣿⣞⡽⣯⣷⣍⠦⡙⡔⢣⠜⣢⢙⢦⡛⡵⣋⠶⣭⢳⡞⣜⡳⣝⠾⣿⣿⣞⡿⢶⣶⢤⡤⣠⣤⠎⠀⠘⠉⠃⠀⠀⢠⠞⣽⡟⠀⢀⡔⠃⡰⠁⠰⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⡽⣌⠲⡠⠀⠀⠀⠈⢼⠳⡜⢆⣘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⡏⣔⣿⣶⡿⣿⡷⠋⣀⠒⠒⠦⢽⣷⣻⣧⢞⡭⣞⡵⣫⢞⡵⣫⢿⣿⣳⢿⣿⣷⣭⡘⡥⡚⢤⢋⠦⣹⠲⣍⠷⣩⠷⣹⢏⣷⣫⠟⣦⢭⡛⠿⢷⢾⣿⠖⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⢈⣴⣫⢺⡏⠁⠠⠏⠀⠊⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⠀ ⡷⢎⡳⣡⠇⢂⠀⠌⠘⣧⢙⢢⡞⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢐⣿⡧⡏⣿⡿⠟⠃⣠⠴⡛⣇⠀⠀⢘⣿⣷⣿⣿⣞⡵⣫⣗⢯⢾⣱⢯⣟⡿⣿⡾⣽⣻⣷⣵⡙⢦⡉⢞⡰⢋⡴⢋⠶⣩⢅⣋⠖⣉⠫⠱⠾⠿⢿⡾⠾⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⡟⡅⣴⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠈⠀ ⣿⢩⡳⢴⡩⢆⡄⠀⠐⢈⣯⣾⠁⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣾⡿⢁⡗⠋⣠⠶⠛⠥⠓⡌⡹⣆⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⣟⡾⣯⡽⣾⣹⢾⣽⣻⢷⣷⣽⣫⢿⣦⣙⠦⣑⠣⡜⣩⠖⣥⢊⠦⡙⠄⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣶⣿⢟⡶⡾⠋⡤⠔⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣟⠣⠙⠦⢻⡵⢲⡀⡐⣤⣿⠋⠀⠀⠀⠀⠄⢀⣟⠻⣆⠉⠀⠙⠿⠶⠿⠴⠭⠤⠵⠼⠦⠢⣼⣟⠿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⢯⣟⡷⣯⢟⣶⢫⡟⣞⠻⢧⡻⣼⢻⡷⣬⡓⢬⡑⡞⡴⢋⡖⡍⠎⢄⠀⠐⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣱⣾⡝⣡⠞⣱⠆⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⡇⠀⠀⠀⠹⣞⢧⡒⢡⣾⡟⠀⠀⠀⠀⢠⡎⠉⠉⠛⠾⣷⢸⠻⣛⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣤⡀⠀⠀⠘⠻⠦⣿⣛⣿⣿⣯⣿⣟⣿⡽⣯⢞⡣⢟⡬⣋⢧⠳⣍⢷⣚⡝⡻⢄⢣⠙⠾⣕⢮⡙⡜⡌⢲⡈⠀⠑⠀⢀⡠⢴⠚⢻⣿⣟⣼⡿⢋⣾⣯⣾⠟⡨⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣧⠠⢀⠀⡝⣮⣳⣭⣿⠟⡀⠀⢀⣤⡶⢟⣦⠀⠒⠀⢀⠈⠙⠲⠈⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠻⣿⣷⢿⡾⣽⢞⡽⣣⢋⠴⡉⢆⡛⡜⣎⠶⣉⠖⣩⠂⠍⠈⠙⠳⢷⣜⣘⣤⣹⡦⠧⠖⠋⠀⠀⢀⣿⣿⣽⢟⣴⣿⣿⣿⢣⡟⡴⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣷⠫⢴⡹⣾⣽⣷⣿⣟⢚⡴⢚⣿⣶⣴⣿⣏⣇⡙⠲⠀⠓⢄⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠋⠻⠿⠿⡿⡄⠀⣀⣴⣶⣿⡿⠿⢻⣿⡽⣏⢾⡱⣃⠏⠆⢉⠐⡜⡘⢆⠓⣌⠚⡄⡟⠉⠀⠀⠀⠀⣠⠶⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣽⡿⣳⣿⣿⣿⣿⣯⢷⡙⢦⠁⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣟⣧⠶⣺⠒⠓⠚⣖⣷⣐⠓⢟⣿⣭⠦⣄⠀⠙⠄⠀⠀⠀⠈⠁⠀⠈⠉⠉⢁⣽⣿⡿⢿⡉⠦⣉⠧⣼⠻⣾⣙⠦⣓⠡⠎⠈⠁⠀⠐⠈⠌⠣⢌⢒⠜⠁⠀⠀⠀⣴⠛⢳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⢺⢧⢛⡐⠂⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⣀⠈⠙⠛⡿⠏⠤⠴⠟⠀⣻⡦⠀⠉⠓⢯⣆⢭⣙⢻⣿⣷⣖⣀⠀⠐⠄⠀⠀⠀⣀⣤⣾⡿⢿⣿⣿⣦⡛⣧⣬⠦⠽⢆⢹⣎⠒⠁⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠒⢀⠀⠋⠀⠀⠀⠀⠀⣿⢀⠀⡷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⢮⠱⡈⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠁⠀⠠⣔⣒⠉⠉⠁⣠⠾⠋⠀⠀⠠⠐⠒⠽⣉⣛⠿⣿⣾⣍⠉⠛⠓⠢⠴⠒⠾⠟⠋⠁⠀⠀⢻⣿⣿⣿⡏⢻⠙⢷⢮⡛⣿⣮⡀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡜⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣘⣴⡇⠙⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣮⣓⢧⡘⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⡴⠂⠿⢗⣠⢤⣴⣞⣁⡀⠀⠀⠀⢀⣰⠃⠀⠀⠈⣙⠺⣷⣻⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣀⣒⠛⠛⣿⢧⣀⢳⠸⣟⢷⡄⠹⡟⢦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠰⢀⣾⣿⣿⠃⢉⡦⣈⠣⡀⠀⠀⠀⠀⠘⢿⣿⣿⣿⣿⡿⡿⢾⡭⡒⢍⠢⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⢼⠁⢐⣮⠵⢚⠿⣿⣏⣚⣟⣷⡴⠖⣋⡭⠥⢤⡀⠀⠗⠓⠈⠳⣤⣀⣠⣠⣄⣤⣤⣤⣬⣽⣿⣽⣿⣿⣿⣾⣿⣾⣿⣷⣿⣶⣿⣤⣿⠸⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣾⣇⠀⠑⠘⢦⠀⠀⠀⠀⠚⠛⠃⠛⠚⠑⠋⠓⠊⠑⠊⠂⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠤⠚⠉⠀⣐⣁⣤⣤⡴⠟⠉⠁⠀⠀⣀⣀⣀⣀⡈⢦⠐⠀⢀⡤⠒⠘⠋⠙⢿⣻⡿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠛⣦⠐⣄⠀⠀⠀⢰⣴⠀⠁⠂⢠⣿⡟⣿⣤⠴⣽⠿⣤⡀⠐⢦⠳⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠒⠒⢀⠼⠿⠷⢛⡁⠀⠤⠤⠴⢛⣉⣁⣈⡀⠈⠉⠙⠷⢤⡋⠀⡐⠐⢈⡀⣀⡈⢉⠉⠛⠻⣿⣻⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⢲⣬⣇⢼⣆⠀⢀⠠⠙⡀⠀⢀⡾⡿⣿⣿⣿⣧⠏⠀⠈⣧⡀⠘⡆⠘⠲⢤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣰⣾⡏⠁⢤⡤⠊⠀⠀⣀⢉⠀⠀⡀⣀⣀⣀⣭⣭⣷⣤⣀⡈⢳⣠⣾⡿⠟⠛⠛⠉⠉⠷⡄⡀⠉⢹⠪⡿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⢿⣿⣿⣟⣛⠮⠉⣧⢧⠀⠰⠁⠀⠀⢸⡽⣿⣿⣿⠿⠁⣠⣴⣾⣿⣿⣼⣀⠀⠀⡄⠘⡟⢶⣦⣴⣤⣦⣴⣦⣴⣦⣴⣦⣴⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣄⣤⣄⣄⣠⣄⣤⣠⣤⣀⣄⣀⣀⣄ ⡥⠵⠒⠉⠁⢀⣠⣶⢿⢯⣟⣻⡿⣅⡁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⢹⡍⠀⠀⣠⡶⠛⠋⠉⠉⢁⠀⠘⣇⣰⣎⣧⣹⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⡁⠀⢷⣿⠈⢳⡀⠡⠀⠀⠀⢿⣹⣿⡇⣠⡾⠁⣉⡵⢦⣤⣍⠒⡙⣖⣀⡄⡀⢤⡙⢿⣿⣿⢿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣤⣤⣤⣀⣀⠞⣛⣛⣛⣛⣛⣉⣡⣀⡤⠼⠛⠓⠒⠒⠊⠉⠉⠉⠀⠛⠳⠚⠁⡀⢀⣄⣡⣌⣀⢀⠲⣿⣿⠛⠿⢫⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡖⣖⣲⣴⠂⠛⠖⠀⠀⠀⢈⡷⣻⣿⣿⢿⣿⢻⠵⣚⢴⡼⠓⠉⣓⠈⠀⠘⣆⢣⠀⢙⠿⣏⡞⣧⠻⣜⣳⣛⠾⣽⢏⣿⣹⣏⣿⣹⣳⡯⢿⣹⣏⣿⣹⣏⣿⣽⣯⣛⣯⢿⣻⣻⣟⣻
🫧🌊🌪𓆉⭐️🫧🌀
ᴶᵘˢᵗ ᴬᵈᵈ ᵂᵃᵗᵉʳ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ⁴ ᴬᵁ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗⁱᵒⁿ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᴴᵃʳᵗˡᵉʸ ᵐᵉᵉᵗˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶠⁱⁿⁱˢʰᵉᵈ ʰᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉˡˢ‧ S4 E9 ᴺᵉʷ ᔆᵉᶜʳᵉᵗˢ ᶜˡᵉᵒ ᵖᵒᵛ "ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ'ˢ ᵃ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈ⸴ ᵇᵘᵗ ˢʰᵉ ʰᵃˢⁿ'ᵗ ᵃⁿʸ ᵖᵒʷᵉʳˢ‧‧‧" ᴸᵉʷⁱˢ ˢᵃⁱᵈ ⁱⁿ ᵇᵉᵗʷᵉᵉⁿ ᵇʳᵉᵃᵗʰˢ‧ "ᵂʰᵃᵗ‽" ᴷⁱᵐ ᵖᵒᵛ ᵀʰᵉ ᵉᶜˡⁱᵖˢᵉ ᵍᵒᵗ ᵐᵒʳᵉ ⁱⁿᵗᵉⁿˢᵉ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵖᵒⁱⁿᵗ ʷʰᵉʳᵉ ᴵ ᵈⁱᵈⁿ'ᵗ ᵏⁿᵒʷ ʷʰᵃᵗ ᵈⁱʳᵉᶜᵗⁱᵒⁿ‧‧‧ "ᴬʰ!" ᴵ ˢˡⁱᵖᵖᵉᵈ ⁱⁿ ᵃ ʰᵒˡᵉ‧ ᴳᵘᵉˢˢ ᴵ ᵍᵒᵗᵗᵃ ˢʷⁱᵐ ᵒᵘᵗ‧‧‧ ᴵ ˢᵃʷ ᴵ ʷᵃˢ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵐⁱᵈᵈˡᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵛᵒˡᶜᵃⁿᵒ ʷʰᵉⁿ ᵃˢ ᴵ ʲᵘᵐᵖᵉᵈ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵇᵘᵇᵇˡⁱⁿᵍ ʷᵃᵗᵉʳ⸴ ᵐʸ ˡᵉᵍˢ ᵗⁱⁿᵍˡⁱⁿᵍ‧‧‧ ᴮᵉˡˡᵃ ᵖᵒᵛ ᴵ ˡᵉᵃʳⁿᵗ ᵒᶠ ᵗʰᵉⁱʳ ʰⁱˢᵗᵒʳʸ ᵒᶠ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ʷʰᵉⁿ ᴵ ᵈᵉᶜⁱᵈᵉᵈ ʷᵉ ˢʰᵒᵘˡᵈ ᵃˡˡ ᵍᵒ ᵗᵒ ʰᵉʳ ᵒʷⁿ ᵖˡᵃᶜᵉ‧ ᴬᵖᵖᵃʳᵉⁿᵗˡʸ ˢʰᵉ ᵐᵒᵛᵉᵈ ᵇᵃᶜᵏ ⁱⁿ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ʰᵒᵐᵉ ˢʰᵉ ᵘˢᵉᵈ ᵗᵒ ˡⁱᵛᵉ ⁱⁿ‧ "ᶜˡᵉᵒ⸴ ʸᵒᵘ ᵃⁿᵈ ᴸᵉʷⁱˢ ᵃʳᵉ ᵃⁿ ᵘⁿᵇʳᵉᵃᵏᵃᵇˡᵉ ᵇᵒⁿᵈ; ᴿⁱᵏᵏⁱ⸴ ˢʰᵒʷ ʸᵒᵘʳ ˢᵗʳᵉⁿᵍᵗʰ ᵇʸ ˢʷᵃˡˡᵒʷⁱⁿᵍ ʸᵒᵘʳ ᵖʳⁱᵈᵉ‧‧‧" ᴿⁱᵏᵏⁱ ᶜᵃⁿ ᵇᵉ ᵃ ˡᵒᵒˢᵉ ᶜᵃⁿⁿᵒⁿ⸴ ᵃᵗ ᵗⁱᵐᵉˢ‧ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᴵ ʰᵉᵃʳᵈ ᵃ ᵏⁿᵒᶜᵏ ᵒⁿ ᵐʸ ᵈᵒᵒʳ‧ "ᴴᵉˡˡᵒ‽" ᵀʰᵉ ᶠᵉˡˡᵒʷ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ ʷᵉʳᵉ ᵒⁿ ᵐʸ ᵈᵒᵒʳˢᵗᵉᵖ‧ "ᴾᵉʳʰᵃᵖˢ ʷᵉ ʷᵉʳᵉⁿ'ᵗ ᵐᵉᵃⁿᵗ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵃ ᵍᵃⁿᵍ ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ʸᵒᵘʳ ˢᵗʳᵒⁿᵍ ʷⁱˡˡᵉᵈ ˢᵗᵘᵇᵇᵒʳⁿⁿᵉˢˢ ᵗᵒ ᵇᵃˡᵃⁿᶜᵉ ᵒᵘᵗ‧‧‧" ᴿⁱᵏᵏⁱ ˢᵃⁱᵈ⸴ ᵉʸᵉˢ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ᶠˡᵒᵒʳ‧ ᴷⁿᵒʷⁱⁿᵍ ᴿⁱᵏᵏⁱ⸴ ⁱᵗ'ˢ ʰᵉʳ ʷᵃʸ ᵒᶠ ᶜᵃˡˡⁱⁿᵍ ᵃ ᵗʳᵘᶜᵉ‧ ᴵ ᵐᵉᵃⁿ⸴ ⁱᵗ'ˢ ᴿⁱᵏᵏⁱ‧ ᴬˡˡ ᶠⁱᵛᵉ ᵒᶠ ᵘˢ ⁽ʸᵉˢ⸴ ᶠⁱᵛᵉ!⁾ ʰᵘᵍᵍᵉᵈ ᵃⁿᵈ ʷᵉⁿᵗ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵒᶜᵉᵃⁿ ᵗᵒ ˢʷⁱᵐ ᵗᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ‧ ᴷⁱᵐ ᵖᵒᵛ ᵂᵉˡˡ⸴ ˡᵉᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ˢᵃʸ ᴵ ᶠⁱᵍᵘʳᵉᵈ ʷʰʸ ᶜˡᵉᵒ ᵗᵒᵒᵏ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵗʰ; ᴵ ˢᵖʳᵒᵘᵗᵉᵈ ᵃ ᵗᵃⁱˡ⸴ ʲᵘˢᵗ ˡⁱᵏᵉ ᴵ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ᴵ ˢᵃʷ ᵗʰᵉ ᵒⁿᵉ ᵗⁱᵐᵉ ᴵ ᵍᵒᵗ ᵃ ʰᵒˡᵈ ᵒᶠ ᶜˡᵉᵒ'ˢ ʷʳⁱᵗⁱⁿᵍ ʲᵒᵘʳⁿᵃˡ‧ ᴴᵘʰ‧ ᴹⁱᵍʰᵗ ᵃˢ ʷᵉˡˡ ᵉⁿʲᵒʸ ⁱᵗ‧ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ˢᵉᵃ ʷᵃᵗᵉʳ ᵗᵒ ˢʷⁱᵐ ʷʰᵉⁿ ᴵ ˢᵃʷ ᶠⁱᵛᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ᵐᵉʳᵐᵃⁱᵈˢ ⁽ᶜˡᵉᵒ ʰᵉʳˢᵉˡᶠ ᵇᵉⁱⁿᵍ ᵒⁿᵉ ᵃᵐᵒⁿᵍ ᵗʰᵉᵐ⁾ ˢʷⁱᵐᵐⁱⁿᵍ ᵗᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ⸴ ᵗᵃⁱˡˢ ⁱᵈᵉⁿᵗⁱᶜᵃˡ‧‧‧ * ⁿᵉˣᵗ ⁽ˡⁱᶠᵉ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ˢᵉᵃ⁾ ʷⁱˡˡ ᵇᵉ ᶠⁱⁿᵃˡᵉ
ᴶᵘˢᵗ ᴬᵈᵈ ᵂᵃᵗᵉʳ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ⁴ ᴬᵁ ᴬᶠᵗᵉʳ ᵍʳᵃᵈᵘᵃᵗⁱᵒⁿ⸴ ᴮᵉˡˡᵃ ᴴᵃʳᵗˡᵉʸ ᵐᵉᵉᵗˢ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵂᵃᵗˢᶠᵒʳᵈ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴱᵐᵐᵃ ᴳⁱˡᵇᵉʳᵗ ᶠⁱⁿⁱˢʰᵉᵈ ʰᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉˡˢ‧ S4 E8 ᴮˡⁱⁿᵈᵉᵈ ᴮʸ ᵀʰᵉ ᴺⁱᵍʰᵗ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵖᵒᵛ ᴵ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ᵈᵒʷⁿ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ᵃ ᵖᵉᵃᶜʰ ᶜᵒˡᵒᵘʳᵉᵈ ᶠⁱˢʰᵗᵃⁱˡ⸴ ʲᵘˢᵗ ᵃˢ ᴵ ᵘˢᵉᵈ ᵗᵒ ʰᵃᵛᵉ ˡⁱᵏᵉ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳˢ‧‧‧ ᴸᵉʷⁱˢ ᵖᵒᵛ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ ᵇᵘʳˢᵗ ⁱⁿ ᵃᶜᵗⁱⁿᵍ ᵃˢ ⁱᶠ ˢʰᵉ'ˢ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ʳᵘⁿ‧ "ᶜʰᵃʳ‧‧‧" "ᴸᵉʷⁱˢ ˡⁱˢᵗᵉⁿ ᵗᵒ ᵐᵉ ᴵ ʷᵉⁿᵗ ᵗᵒ ᴹᵃᵏᵒ ᵗᵒ ᵍⁱᵛᵉ ᵐʸˢᵉˡᶠ ˢᵒᵐᵉ ˢᵖᵃᶜᵉ⸴ ᵃⁿᵈ‧‧‧" "ᴰⁱᵈ ʸᵒᵘ ᵍᵒ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᶜᵃᵛᵉ?" "ᴼᶠ ᶜᵒᵘʳˢᵉ; ᴵ ⁿᵉᵉᵈᵉᵈ ᑫᵘⁱᵉᵗ! ᴮᵘᵗ ᴵ ⁿᵉᵛᵉʳ ᵐᵉᵃⁿᵗ ᶠᵒʳ ᵃⁿʸ ᵒᶠ ⁱᵗ ᵗᵒ ʰᵃᵖᵖᵉⁿ‧‧‧" "ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ⸴ ᵖˡᵉᵃˢᵉ ᵗᵃᵏᵉ ᵃ ᵇʳᵉᵃᵗʰᵉʳ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉⁿ ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ‧‧‧" ᵀʳʸⁱⁿᵍ ⁿᵒᵗ ᵗᵒ ʰʸᵖᵉʳᵛᵉⁿᵗⁱˡᵃᵗᵉ⸴ ˢʰᵉ ʷᵃˢ ᵖᵃᶜⁱⁿᵍ ᵃʳᵒᵘⁿᵈ‧ ᴵ ᵍᵒᵗ ᵃⁿ ᵘⁿᵉᵃˢʸ ᶠᵉᵉˡⁱⁿᵍ‧‧‧ ᴷⁱᵐ ᵖᵒᵛ "ᴷⁱᵐ'ˢ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˢᵗ!" ᴮᵉˡˡᵃ ˢᵃⁱᵈ‧ "ʸᵉᵃʰ‧‧‧" "ᴿⁱᵍʰᵗ?" ᶜˡᵉᵒ ᵃⁿᵈ ʰᵉʳ ᵗʰʳᵉᵉ ᶠʳⁱᵉⁿᵈˢ ˡᵃᵘᵍʰᵉᵈ‧ ᔆᵘᵈᵈᵉⁿˡʸ⸴ ᴸᵉʷⁱˢ ᶜᵃᵐᵉ ⁱⁿ⸴ ˢᵉᵉᵐⁱⁿᵍˡʸ ᵘⁿˢᵘʳᵉ ʷʰᵉᵗʰᵉʳ ᵒʳ ⁿᵒᵗ ᵗᵒ ᵖʳᵒᶜᵉᵉᵈ ⁱⁿ‧ "ᵀʰᵉʸ'ʳᵉ ᵘᵖˢᵗᵃⁱʳˢ‧‧‧" ᴸᵉʷⁱˢ ⁿᵒᵈᵈᵉᵈ ᵃⁿᵈ ʳᵃⁿ ᵘᵖ‧ ᴵ ᵈᵉᶜⁱᵈᵉᵈ ᵗᵒ ᵍᵒ ᵗᵒ ᴹᵃᵏᵒ‧ ᴵ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ᵗᵒ ⁱⁿᵛᵉˢᵗⁱᵍᵃᵗᵉ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ᵒᵈᵈ ᵒᶜᶜᵘʳʳᵉⁿᶜᵉˢ ᵗʰᵉʳᵉ‧ ᵀʰᵉ ᶜᵃᵐᵖⁱⁿᵍ ᵗʳⁱᵖ ʷⁱᵗʰ ᵐʸ ᶠᵃᵐⁱˡʸ⸴ ᵛᵒˡᶜᵃⁿⁱᶜ ᵉⁿᵉʳᵍʸ ʰᵃˡᵗⁱⁿᵍ ᵃ ᶜᵒᵐᵉᵗ‧‧‧ ᴸᵉʷⁱˢ ʰᵃᵈ ᵃ ᵇᵒᵃᵗ; ᴵ'ˡˡ ᵘˢᵉ ⁱᵗ ᵗᵒ ᵍᵒ ˢᵉᵉ ʷʰᵃᵗ'ˢ ʷʰᵃᵗ!
If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!
AI Story Generator - AI Chat - AI Image Generator Free