سارة Emojis & Text

Copy & Paste سارة Emojis & Symbols ☪🗡️🗡️🧕

Related Text & Emojis

⠍⣉⣉⠍⡍⡍⢏⢏⢏⢏⢏⢏⢏⢻⣻⢿⢿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣻⣻⢻⣻⣻⡿⣻⣻⣛⡝⡝⡝⣙⢍⢍⢍⡙⡝⡍⣉⢩⢉⡘⡉⠎⣉⠘⡉⡉⢊⠑⣉⢍⢍⣉⣉⡉⡉⠌ ⣉⣉⢍⢍⢍⢍⢍⢏⢏⢏⣛⢟⣛⣛⢟⢿⣻⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣻⢻⣻⣛⡝⣍⢍⡙⠍⡩⡩⢊⠍⡍⡍⡍⡍⢍⢍⢭⢩⢩⢩⢩⢩⢩⡉⠜⠌ ⡍⢍⢩⢩⢩⢩⢩⢋⢏⢻⡻⣻⢿⡻⡻⣻⣻⣻⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡻⡻⣻⢻⣻⢏⣋⢍⢍⠍⡍⡍⡍⡍⡩⡩⡩⡩⣋⢏⢍⢍⣍⢭⣋⡍⡍ ⡍⡍⡍⡍⣍⢋⢏⣋⢏⢏⣟⢿⢿⣟⣟⣟⣟⣟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣻⣻⣻⣙⢍⢍⢍⢍⡉⣉⠍⡍⣍⢍⢍⠭⣋⢏⢏⢏⣛⢻⡻⣛⢟ ⡉⣉⡉⡍⡍⢏⢯⣫⢫⣻⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣻⡹⡹⣩⢩⢩⢩⢩⢋⡍⡍⡍⣋⣍⢹⡹⡹⡹⣻⣻⣻⣻⣻⣻ ⣉⢉⠩⡩⡩⡙⡝⣟⣟⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⡹⡩⡩⣋⢍⢍⢍⢏⢭⢫⢫⣫⢏⢫⣻⣻⣻⣻⢿⣻⢿⢿ ⠍⡍⡍⡍⡍⡍⡍⢫⣻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣏⢏⢏⢏⢏⢫⢫⢫⢫⡻⣻⢻⢻⣻⢿⢿⢿⢿⣻⣻⢿ ⡍⡍⡍⡍⡍⡍⡍⣏⢿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⢟⡙⢭⢫⢫⢫⢿⣛⢿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢿⣟⣟⣟⣝⣝⢟⢻⣻⣻⣻⣻⢿⢿⣿⣟⣟⢿⣻⢿ ⣋⢍⢍⢍⢍⣋⠝⡝⡝⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡏⡍⡍⢋⣉⢏⣋⢏⢻⢫⢭⢏⢏⢏⣛⠿⡹⡹⣏⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡿⣟⣟⣟⢿⣿⣿⢿⢿⣻⣻⢿⢻ ⣏⢏⢏⡙⡝⡝⡝⡝⣛⣟⣟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠍⢋⢌⢎⢎⢫⢋⠳⣩⣉⢛⢛⢽⣍⢏⢫⡭⣉⣉⢋⢻⡙⡍⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⢿⣻⢿⣿⣿⣿⢿⢿⣻⢻⣻⣻ ⣏⢏⢏⢏⢻⡹⡹⡹⣻⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣉⠜⣟⢏⢫⣫⢫⢫⢋⠭⣋⢍⢍⢍⠫⣫⣛⢯⢫⡩⡛⡹⡩⡉⠓⢏⠹⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣻⢻⢻⣛⢟⢿⣻⢿⢿⣻⣻⣻⣻⢻ ⡻⣛⢟⢽⢫⣻⢿⢿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡩⡡⡩⢡⢋⠍⣉⠞⡹⡩⣘⡍⣏⢏⣟⣭⢫⢫⣋⡍⢫⣋⢻⣍⠍⢫⢛⢓⡹⠩⢋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣛⢟⢟⢟⣛⣛⢻⣛⢟⣛⡝⡟⡟ ⣻⣻⢻⣿⣿⡿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡍⠌⢌⡉⡅⣉⠍⠌⣩⡜⡝⡙⢉⠘⠌⢌⣉⡙⢟⢻⣛⡝⡹⡍⡹⡩⣫⠩⡩⡍⢏⢍⣋⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣻⢯⣫⢻⢻⢻⣛⣟⢟⣛⢏⢏⢏⢏ ⡿⣿⣿⣿⡻⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣏⢏⠏⡹⡈⠍⣏⢋⠡⡉⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣍⢏⢿⣿⣉⡉⡉⢃⢙⢌⢃⢍⢏⡟⢹⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⢿⡿⣻⢻⣻⣟⡿⣻⣻⣻⡻⣛⡝⡝ ⡟⣟⣿⣟⣟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠱⡉⠞⢩⡚⡍⢡⢩⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣉⢙⡝⣛⢏⣋⢍⡝⡘⡹⡹⣛⡹⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡿⡿⣻⡻⣛⢏⢏ ⣟⢟⣟⣟⣟⣟⣟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢩⠨⡈⢃⠭⡩⡹⢩⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢙⢍⢍⢫⢩⡙⡹⡩⢫⢻⣟⢏⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢟⡝⡝⡝⡝⡝ ⣟⣟⣟⣟⣟⣟⣟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢁⠁⢡⢩⢃⢻⢈⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣍⡙⡙⡝⡍⡝⡍⡙⣏⢟⣟⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣻⡻⣫⢫⢫⢫⣛ ⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢡⢩⢉⢍⠟⡈⡘⡹⠹⡛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⢟⢟⢟⡝⡙⡌⢩⢉⢏⢫⡩⡩⣻⡹⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣻⢫⣋⠹⡙⡍⢏⣛ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠱⣩⢉⠌⢈⢌⣚⣟⡝⡌⠈⢉⠙⣿⣿⣿⣿⢛⠍⠌⢉⢡⣣⢯⣎⢎⢩⡙⠭⢣⠩⡘⡩⡙⡍⣋⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⢫⣋⢫⢋⢏⢍⢫⢫⢫⡻ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⢩⣋⠎⠌⠈⡘⡍⡉⢌⣞⠌⠎⡌⢣⢹⣿⣿⣿⢣⣉⠛⣭⢌⠬⣈⢉⢉⡹⣹⣋⠘⡡⢩⢩⠹⡘⡍⣉⡙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡻⡿⡿⣫⢋⠭⣯⢏⢏⢏⢻⡻⡻⣛ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢏⢉⢻⠡⠡⠡⣙⣿⣿⣻⣻⣻⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣛⣻⡽⣻⣿⣿⣿⣟⡍⠌⣚⢡⢫⢃⢩⢩⢉⢍⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣛⡝⡝⡝⡝⡝⡝⡝⡝⣏⣛⡝ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⡍⡿⠡⡩⡁⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠍⡉⡟⡍⡏⡃⢩⣋⢩⣺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡝⡝⡝⡝⡝⡝⡝⡝⣏⣛⡝⡝ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢫⡉⡙⣏⢙⢡⢙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠡⣩⢏⡏⣏⢏⡉⣏⢍⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣟⣟⡟⣏⢏⣛⠽⡻⣛⡝⡝⡝⡝⡙ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣍⠘⢻⢿⠡⡉⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡻⡍⡌⢹⡍⡏⡏⣏⢊⡟⡍⢫⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣻⢻⣻⡻⣙⠝⡝⡝⣛⣛⢏⢏⢏⢏⢏⢍ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⢍⠅⢩⣟⡅⠃⢍⢻⣿⣿⣿⣿⣿⡛⢡⠉⡉⢩⣹⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣛⢝⠍⣋⢟⡍⡏⣟⣟⡉⣟⢍⢏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡻⣻⡟⡝⡝⣙⡝⡝⡝⡝⡝⡝⡝⡝⡝⡹⡙ ⣟⣟⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡹⡩⡩⡘⣟⠏⠌⢌⢏⡟⡿⡏⣉⠌⠌⢡⠑⣩⢃⢉⢋⢉⡛⢻⢿⣿⡿⣫⢩⢉⢍⡘⣟⡍⡏⡿⣻⡍⣟⡝⡝⢿⣿⣿⣿⣿⡿⣟⢏⣛⡙⡝⡹⡹⡹⣛⢏⣋⡝⡝⡹⣩⢋⢍⢍ ⡟⡟⣟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣋⢏⡉⣉⢍⢻⣙⠌⡃⡍⡉⠣⡁⡁⠡⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡁⢃⠅⢻⡿⡿⢻⢩⢩⢹⢩⣟⢍⢏⡿⣻⣏⢹⡹⣹⢏⣿⣿⣿⣿⣛⠝⢏⢋⡹⡩⡩⣋⢏⢏⣛⡝⡝⡝⡝⣙⢍⢍⢍ ⣏⢟⢻⣟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢏⢫⢫⢋⠍⢫⣻⡏⡘⡍⠌⣉⠌⢃⠡⠁⠉⠌⢉⠌⢉⠉⢩⢋⠌⠌⢡⢛⣟⣿⣻⡟⡡⣉⡟⢹⡩⣿⣹⣟⢹⡙⡽⣫⣻⣿⣿⣟⡝⡝⣍⡝⡝⡹⡹⡹⣙⡝⡝⡝⣙⢹⡙⡍⡍⢩⢩ ⣛⡟⣟⢿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡍⣟⢻⡍⡝⣟⣟⡏⡘⠡⢃⠡⡁⠡⠡⣉⠌⢃⢇⢙⣙⢍⠍⡘⡍⡃⢈⠭⡩⣛⢿⡟⡉⠭⣏⢹⡍⢿⡍⣿⠩⣋⡙⡝⡝⣿⣿⢿⣻⢻⣛⡝⣝⡝⣍⢭⢩⢋⢍⢍⢍⢍⢍⢋⢍⢍⢍ ⡿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡏⡏⣟⣿⣿⣻⣿⣿⠏⠡⡉⡑⢁⠩⢡⢉⢋⢛⡟⣟⡿⣻⢿⣻⢻⣹⡍⡍⠭⣫⠣⢩⢃⢍⠽⣏⢻⡉⣹⢏⣿⠏⡍⣻⡍⡍⡻⡻⣻⣛⣛⡝⡹⣹⣛⡝⣍⢍⢍⢍⡍⡍⡍⡍⡍⡍⡍⡍ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡿⣏⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡉⠎⠈⠌⡑⠣⡹⣃⠹⡏⢫⡙⡻⣻⣿⢻⡙⡫⣛⠍⢣⢍⡉⢍⢏⢹⣻⣛⣛⠡⢹⣏⢻⡻⣹⡿⡏⡍⣏⢏⣛⢽⢏⢏⢋⢻⣛⢏⣛⢍⢍⡙⡍⡍⠍⡩⢩⢩⢩⢩ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢡⢉⠌⡈⠡⡉⢃⢉⡙⡭⡩⡩⣉⣟⢏⠹⡘⠭⢃⡙⡙⡉⠌⡈⡹⡻⡻⡻⣛⠡⡉⣏⢹⢻⡿⡿⣏⢍⢫⢻⢿⣻⡿⣻⣟⣟⡟⣟⣟⢏⣋⢍⢍⢍⢍⢍⢍⢍⢍⢍ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⣏⢹⣿⣿⣿⣿⣿⡹⢩⣛⣧⠁⠁⠡⠁⡅⡉⠩⣈⢊⢉⠅⢃⠭⠃⠡⠡⡉⠡⡑⢍⡹⣹⣻⡹⡿⣫⢈⠌⠍⡹⣹⢿⡻⡹⡈⡘⢩⢫⢻⣻⢿⣟⢟⣏⢏⢏⢍⠍⣉⢍⢍⠍⡩⡩⡩⡩⡩ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⢻⡹⣙⣛⡝⡍⣿⣿⣿⣿⢩⢫⢙⢻⣿⣿⠡⠡⠁⡁⢁⠑⡉⠌⠌⠌⡈⠌⠌⠌⢃⠅⢍⣭⣿⣻⣏⣏⢏⣟⣟⠅⠡⠡⣛⢿⢿⢏⢏⠌⠌⠌⠌⡉⠍⡍⣋⣋⢍⣉⢝⢍⠍⡩⣉⢉⡉⣉⢍⢍⢍⢍ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡽⣫⢫⢫⢩⢋⢩⠹⡍⣿⣿⣿⡏⢩⢫⡩⡩⣿⣿⣿⣍⠌⢎⢍⠎⠌⠌⡌⡍⡍⡍⡍⡍⣭⣿⣿⣿⣿⢻⣻⡙⣟⣿⡿⡍⠌⡘⣛⢿⡿⣫⣋⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⡡⡩⡩⡩⡉⡉⣉⢍⢍⢍⢍⢍⠍ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢟⣟⣟⢟⢝⠝⡙⡹⡡⢩⢩⢫⠺⣿⣿⣿⣯⣛⣟⢹⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣏⢏⢏⡟⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢟⢿⡙⣿⣿⣿⠍⠌⡘⡝⣿⣟⢽⡙⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⡘⢡⢉⠩⣉⠍⡍⡍⡍⡍⡍⡍ ⡿⡿⣿⣿⣿⣟⣟⣟⣟⣟⣟⡟⡝⡝⡹⡙⡍⠌⢩⢩⢫⣋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣻⣿⢏⢏⣿⡙⡍⠌⠌⡘⡹⣿⢏⡟⡝⠌⡈⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⢡⢉⢉⡉⡍⡍⡍⣍⡙⣍ ⣟⣟⢿⣻⣻⢫⢫⡻⣻⣻⢻⡹⡹⣙⠹⡹⣉⠌⡘⡍⣏⢫⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⡿⡿⡿⡹⣿⢩⢋⡉⠌⠌⡘⡿⣟⢽⣛⡍⠌⡈⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠡⡉⡘⡉⡩⢩⢩⢩ ⣏⣛⢽⣻⠩⡹⡻⣻⣟⢟⡝⡝⡹⡹⡹⣫⣉⠌⡘⡍⡹⣙⠹⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⡟⠽⡩⡹⡩⠡⡁⢡⢩⣿⢫⢻⣛⠅⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⡉⡉⡉ ⡹⡹⡻⡩⢩⢫⣻⣻⣛⡝⣏⢹⠹⣹⣛⢍⢍⢉⡉⡍⢏⣛⣍⠹⡹⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⢩⢋⢍⢿⡏⠌⠌⣉⣿⣛⢏⢏⢏⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⡉⢊⡉⡘⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌ ⣏⢏⠏⡉⡹⣹⣻⡻⣛⣛⢹⡙⡽⡻⣙⢍⢍⠘⡡⡩⢫⣋⢫⣋⢍⢛⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⢏⠍⡍⣟⣿⡏⢌⠌⣺⢏⢻⢩⣛⡝⠌⠌⠌⠌⠌⠌⢊⢩⢩⢩⢉⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌ ⣏⢏⡉⡍⣛⢟⢟⢽⢻⢹⡹⣹⡻⣏⢏⢍⢃⢍⡘⡍⣏⢏⣋⢫⣋⢍⡙⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡩⢩⢫⢿⣿⠱⠡⣹⢫⢫⢫⢩⢩⢫⡈⠌⠌⠌⠌⠌⣉⢍⣋⢍⡉⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌ ⣏⢍⢍⢻⢻⢫⢻⣛⡝⡝⡽⣻⣛⠽⡩⡩⡘⡅⡍⡍⢏⣛⡝⡍⢏⣋⢍⢙⢟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣏⢍⢹⠙⠡⡉⠌⢸⢩⣛⠝⡍⡍⣙⡝⠌⠌⠌⠌⠌⠌⣉⢝⠝⡍⡍⠌⠌⠌⢌⠡⡉⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌ ⡋⣉⢏⡟⡝⣛⢟⠝⣏⢏⡟⡟⡽⣫⢩⢃⢍⢊⠍⡍⢏⢟⣟⡝⡙⡍⢩⠡⡙⣻⢿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣟⡟⠍⠌⠌⡈⠌⠌⢸⢍⢏⢍⠍⡍⡙⡝⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⢩⢫⣋⢍⣉⠌⠌⠌⡩⡉⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌ ⡉⡹⣛⡝⡝⣛⠝⣛⠝⡽⣛⢽⣛⢍⢍⢍⠍⡩⡩⣋⢏⢻⣟⡟⡍⡍⠌⡍⡩⢫⢻⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡻⣛⠍⠌⠌⡈⠌⠌⣸⣛⡝⠍⡉⡍⡍⡍⡏⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⡍⣏⢋⢍⡉⠌⠌⣉⠍⡡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡ ⢩⢫⣋⢏⢏⢋⣛⠝⡹⣛⡽⡻⡉⡍⡉⡍⠌⡍⡹⡹⣛⣟⣟⣟⡍⡍⢍⠍⡍⣙⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⢿⣿⣛⡝⠡⠡⢁⠡⡱⣉⢿⣻⣻⡏⡡⠡⡉⡍⢏⢍⠌⠌⠌⠌⠌⠌⡘⡹⡹⡩⡩⡉⠌⡘⡩⢃⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡ ⣛⡝⡝⣏⢋⢏⢏⡙⡝⡽⣻⡉⢩⡉⢩⠡⠡⡩⣛⢟⡝⡻⣻⣻⡏⡹⡹⣙⢭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢟⣿⣛⡝⡍⡡⠡⣹⣻⢿⡿⡿⣿⠿⣉⠌⠌⡘⡝⡍⡃⠡⠡⠡⠡⠡⠡⣩⢻⢫⢩⢩⢃⠡⡩⡉⠌⠌⠌⠌⡊⠡⠡⠡⠡⠡ ⡏⡹⡹⣩⢫⢫⡙⡝⣟⡟⣙⠌⡍⠌⠡⠡⢩⢩⣛⣟⡝⣏⢟⣟⡏⢫⢫⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢏⢿⡟⡝⡍⣍⡾⡿⡟⡟⡟⢏⢋⠡⠡⠡⠡⣉⢍⠡⡙⠡⡉⠌⠌⠌⠌⢩⣛⡟⡝⡍⡍⠌⡩⡉⠌⠌⠌⠌⡩⠡⠡⠡⡉⠌⡉ ⡹⡹⡩⣫⣋⢏⢯⣻⡋⡹⡡⡩⠃⠡⠡⡉⡍⡿⡹⣻⡹⡹⣛⡟⡝⡝⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡹⣿⡹⣹⢫⣛⢍⢍⢍⢹⣻⠩⡈⠌⠌⡘⡍⢃⠡⡉⡍⡘⠡⠡⠡⠡⡉⡝⡿⣛⡍⡍⡉⣉⢉⠌⠌⠌⡘⡍⢃⠡⠡⡉⡉⡉⣉ ⣏⢏⢏⢏⢫⣛⢟⠍⣚⡝⣉⠍⠌⠌⠌⢊⣹⢏⢏⢟⡝⡝⣛⢟⠝⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⡟⡟⣻⢫⢋⠍⡍⣟⣿⢉⠌⠌⡉⠌⡘⠡⠡⠡⡩⡉⡘⠡⠡⠡⠡⣙⢿⣻⡹⣉⢉⠘⠌⠌⠌⠌⠌⣙⠅⠡⠡⣉⢉⣉⠍⡍ ⢏⢫⢫⢫⣛⢟⢉⢘⣛⠍⡍⢃⢉⠌⠌⡘⣟⢍⢫⢫⢫⢫⢫⣛⡝⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣻⠹⡻⣛⠝⡍⡍⡝⡏⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⡩⡈⠌⠌⠌⠌⢩⢻⣻⡹⡉⡉⠌⠌⠌⠌⠌⡘⡹⡉⠌⠌⡘⣉⢍⢍⢍⢩ ⡍⢫⢫⢫⣛⢉⢘⡝⢩⠘⣉⠌⠌⡈⠌⡹⣏⢍⢋⢏⢏⡙⡝⡹⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣏⢹⢻⣛⡝⡝⡝⡝⠡⠡⠡⠡⠡⡩⡉⠌⠌⠌⡘⠍⠌⠌⠌⠌⠌⡹⣻⢏⡉⠌⠌⠌⠌⠌⠌⡘⡹⠡⠡⠡⠡⣉⣉⢍⢍⢍⠍ ⡙⣙⡝⡝⣉⢉⢏⢃⠃⡉⠌⠌⠌⡈⢈⢻⣏⢍⢋⢏⢏⢍⢍⠹⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢩⢩⢩⢻⣟⢿⣿⢿⢉⠌⠌⠌⠌⣘⢍⠌⠌⠌⠌⢊⠌⠌⠌⠌⠌⢊⣟⠟⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⣉⣛⠡⠡⠡⠡⠡⣉⢍⢍⢍⠍⡍ ⣋⢏⢏⠩⢩⢫⡋⡉⠌⠡⠡⠡⠡⡁⠡⣻⡙⡍⢫⢫⢫⡉⣉⢍⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠹⡩⣉⢉⢿⢿⡟⡉⠌⠌⠌⠌⡘⡝⠡⠁⠡⡁⠡⢃⠡⠡⠡⠡⠡⣻⡟⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⡩⣛⠡⡉⠌⠌⠌⡉⢩⢩⢩⢩⢉⢏ ⢏⣋⢍⢩⢫⡋⡘⠌⠡⠡⠡⠡⠁⠡⡉⣟⡍⡍⣏⢏⣛⢍⢊⣙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡹⡩⡉⣉⢿⢿⡉⡘⢡⢃⠡⠡⢩⢏⠌⢈⢈⠌⢊⠌⡈⠌⠌⠌⡹⡻⠡⠡⠡⡁⠡⠡⠡⡩⡻⣉⠘⠌⠌⠌⡘⢩⢩⢩⢩⠡⣫⣋ ⣋⢍⢍⢏⠏⠌⠡⠡⠡⠁⠡⠡⠡⠡⣉⣟⡍⠭⣫⢫⢫⣋⡍⣏⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⢏⣋⢉⡉⡟⣛⠡⡩⣩⢩⢈⢡⢻⠃⡁⡁⠡⡉⠌⡈⡈⠌⡈⡘⡿⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⡹⡛⡩⠡⠡⠡⠡⣉⢍⠹⡩⡩⡉⡏⡏⡍ ⡍⣉⢏⠏⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⡘⡍⡘⣻⢫⢩⢫⢫⢫⢫⢹⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⢻⣙⠍⢊⠹⡍⣍⢏⢟⡍⡑⡝⣿⠈⡈⢈⠌⠍⡈⠌⢈⠌⢌⢿⠃⠡⢁⠡⠡⠡⢡⢫⢏⢉⠌⠌⠌⢊⢍⢍⢏⢏⢋⢍⢏⢏⢍⠡ ⡍⣫⢋⠌⠌⠌⠌⠌⡈⠌⠌⠌⡍⡍⠌⡹⡹⡩⡩⣋⢏⢏⢍⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣟⡝⡍⡍⣉⠹⡹⣛⣛⡍⠭⣻⡏⢈⠈⠌⡩⢈⢈⠌⡈⠌⣻⠏⡈⠌⡈⠌⠌⣊⣻⠍⠌⠌⠌⠌⡩⡩⢫⢫⢫⢋⢍⢏⢋⠍⡉⡘ ⣏⠍⠌⠌⠌⠌⠌⢈⠌⠌⠌⢊⠭⣋⢉⠌⢏⢍⢉⢍⢫⢫⢃⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⡟⣏⢋⢍⢍⢫⢫⢻⣻⡹⣹⣿⢈⠌⡈⡘⠡⢁⠡⡁⠡⣹⡏⠌⢈⠌⠌⠌⣊⣿⢉⠌⠌⠌⣉⢍⢫⣛⢏⢏⢍⢍⢏⢋⡉⣉⢍⢍ ⢃⠡⠡⠡⠡⢁⢁⠡⠡⠡⡉⣉⢏⣋⢏⢍⢘⡙⣉⣉⡙⡙⡝⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣟⢟⡍⡍⡍⢫⢫⡻⡿⣻⣿⡟⢈⠌⠌⢃⢁⠡⢁⠡⣹⡟⢈⢈⢈⠌⠌⢭⡿⠡⠡⠡⢩⢩⢩⣻⣛⣛⢍⠍⡍⡍⠡⡉⢊⡹⣙⡝ ⠡⠡⠁⡱⡝⣍⠘⠌⠌⢌⠩⡩⡫⣫⢫⡉⡹⣉⢍⢍⢍⢫⡉⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣟⡟⡍⣉⢍⢫⣛⣟⣿⣿⣿⢃⠡⠡⡉⠌⡈⠌⡈⢎⡟⠌⡈⠌⡈⠌⢭⡟⠌⠌⠌⢩⢹⢻⣻⢫⢫⡉⡘⡉⠌⠌⠌⡩⣹⡹⡹⡹ ⠡⢁⣹⢋⠍⡩⡩⡩⣛⢭⣩⢭⢫⢫⢫⡋⢩⢩⢊⢉⢏⠹⡹⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⢟⡟⡍⣉⢍⢫⢻⣻⣿⣿⣿⢁⠡⠡⠡⡁⠡⠡⢩⡿⠈⡈⠌⡈⢌⢻⢋⠌⠌⡘⢭⢫⡿⣛⡝⡙⠡⡉⠌⠌⠌⠌⡍⣻⡻⣛⡝⣏ ⡟⠟⡍⠡⠡⣉⡜⡭⣊⠛⡹⣛⣛⡝⡝⡍⠌⣏⢍⠌⡃⠡⡙⡝⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢽⡻⡩⡉⣉⢹⢻⣻⣿⣿⡏⡈⠌⢃⠡⡁⠡⢩⠿⢈⠌⡈⠌⡘⡽⠡⠡⢡⢩⢻⢿⣟⢏⢏⡉⠌⡈⢈⠌⠌⠌⣍⢏⢿⢫⢫⢫⢫ ⡁⠁⡹⣛⢩⢩⣭⣛⢟⢛⣟⡟⣍⢍⢉⠡⡹⡝⡝⢍⢍⢊⣬⢟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡹⣫⢩⢈⢉⠹⣹⣻⣿⣿⠡⢁⢉⠌⡈⠌⢊⡿⠈⡈⠌⡈⣘⡟⠌⠌⣉⡹⣻⣟⢏⢏⠍⠌⠌⠌⡈⠌⠌⣊⢏⢏⡟⡝⡝⡝⡝⡍ ⠛⣉⣩⡻⡻⡹⣉⢉⢚⢽⣻⢻⣟⢻⣉⢉⢹⣍⠼⡻⡻⡹⡘⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡙⠍⠌⡘⡍⣏⢿⣿⡟⠌⡘⠌⡈⠌⣘⠿⢈⢈⠌⡈⣹⡏⠌⠌⣩⣻⡿⣛⢍⠍⡉⠌⠌⡈⠌⠌⡘⣍⢏⢍⠹⣹⣻⢻⢫⢋⠍ ⢏⡙⡙⡍⡍⡍⠩⡉⣉⢍⢍⢣⠡⣉⢍⢍⢍⠙⡹⡹⡫⡩⣫⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⡃⠡⠡⡩⢫⢿⣿⠃⡑⠍⡈⠌⣘⡟⢈⢈⠈⠌⣻⢉⢃⣉⢭⣿⡟⡝⡍⡉⠌⠌⠌⠌⠌⡘⢭⢫⢏⢩⣹⣻⡿⡻⡩⡉⢊⢍ ⡩⡹⣹⢏⢏⣏⣯⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣯⣍⣋⢏⠍⡩⡘⣝⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡍⠌⢊⢍⣛⣿⣿⠡⡩⢈⠌⡸⡛⢈⠈⡈⡘⡟⠡⠡⣙⡽⣟⢏⠍⠡⠡⠡⠡⠡⢡⢩⡹⣹⣛⢍⡹⣿⣿⡿⡋⠡⠡⡉⡩⡉ ⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⢫⢻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣻⠡⡩⣙⢽⢿⡏⢚⠌⠌⣚⠏⢈⢈⠌⢭⡛⡉⡱⣹⢿⣋⢍⠌⠌⠌⠌⢌⢩⡹⡽⣻⡻⣛⡽⣿⣿⡿⡩⡈⠌⠌⠌⢡⢉⢍ ⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢫⢉⢍⢫⣻⣿⢡⠡⠡⡹⡁⡁⠡⠡⡹⡉⠎⢭⣻⡛⠍⠌⠌⠌⠌⡘⣍⢏⣟⢿⢿⢿⣿⣿⣿⡟⠍⡈⢈⢈⠌⠌⠌⣉⢘⢍ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠍⡍⣛⢿⡟⡁⠡⣫⢈⢈⠌⠌⣏⠡⡩⣫⡻⡉⠌⠌⠌⡡⡩⣙⠽⣻⣻⣟⣿⣿⣿⣿⠛⠡⠁⡁⠡⠡⠡⠡⠡⡩⠨⣩⣛ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣋⢍⢍⢏⢿⠃⢡⠏⠌⢈⢈⠜⡝⢩⡹⡛⡉⠌⠌⠌⣉⢍⢫⣛⣟⣟⢿⣿⣿⣿⡟⡉⠌⢈⢈⢈⠌⠌⠌⠌⡩⡉⡜⡍⣏⢏ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡻⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢉⢩⢩⢻⣻⢘⠉⡈⢈⠌⡹⠡⢩⡋⠡⠁⠡⠡⠡⡩⡹⣹⣻⢿⣿⣿⣿⣿⠛⠡⠡⠁⡁⡝⠍⠌⠌⠌⡘⡉⡍⡍⡍⢏⢏⢋ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⣿⣿⡿⣽⣯⠩⢿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡩⣉⢍⢻⢏⠌⢈⠈⢌⢋⢌⠍⠌⢈⢈⠌⠌⡩⣩⢫⣻⢿⣿⣿⣿⠿⡉⠌⢈⢈⣜⠏⠡⠡⠡⠡⠡⡉⡘⣉⠍⡩⡩⣋⢏⡉ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠍⡩⣩⣋⠌⠈⡈⢎⢏⢋⠌⠌⠌⠌⠌⡍⣍⢏⣟⢿⣿⣿⡟⡏⡍⢈⢈⡘⡝⡉⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⢊⠌⡘⠌⡉⡍⣙⢍⠡ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣿⣿⣿⢏⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⢍⢍⢫⠈⡈⠌⣋⢉⠌⠌⡘⠜⣉⢍⢏⢏⡟⣟⢟⣛⡝⡙⢉⠌⢈⠌⠌⡈⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⢊⠌⠌⡘⣉⢍⢍⠍⡡ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡩⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡙⣉⢭⠃⠡⡩⡉⢈⠌⡘⡹⡹⣙⢍⢋⢏⢋⢍⠍⠡⠡⠡⠡⠡⢁⠡⢁⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⢃⠑⡉⡌⠡⣉⢍⠍⠡⠡ ⣿⡿⣻⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⢉⠌⡍⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡉⢩⣋⠌⣏⠏⡈⢈⢎⢏⢏⢏⡙⡍⡍⢍⠍⡑⠡⡁⡁⠡⡁⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⡉⡉⣉⡉⡍⡍⢍⢉⠌⠌ ⡿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⡁⡁⠡⢫⣛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠍⡙⢭⣻⡻⡁⠡⣩⢫⢫⢫⢩⢉⠘⠡⠡⠡⠡⠡⠡⡁⠡⢁⠡⡁⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⠡⡉⢊⣉⢍⢍⢍⢍⣉⠡⠡⠡ ⣿⣿⣿⣿⠟⡿⣻⠏⠌⢈⢈⢈⠌⠌⣛⢟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢏⠏⢻⣿⣿⣿⣟⢿⣻⣻⡋⢡⢉⢻⢻⠡⠡⠩⡩⡉⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⡘⡉⡩⡩⡩⡩⡩⡩⡩⡉⡅⠡⠡ ⣿⣿⣿⡟⣽⠟⢁⠁⡁⡁⠡⡁⠡⡁⠡⡙⡟⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡍⡍⡍⢿⣿⣿⣟⣛⢏⠡⢃⢉⠍⡍⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⡈⠌⡈⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⠌⣉⣉⢍⢍⢍⢍⢍⢍⢍⢍⠩⡉⡡⡉ ⣿⣿⠋⠌⢈⠌⠌⡘⡍⢭⢉⠌⡈⠌⠌⠌⠹⡹⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡹⡩⡩⢛⢿⣿⢿⣍⠌⠌⠌⠌⡈⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⠌⠌⠌⠌⡘⡉⣉⠍⡍⡍⡍⡍⢍⢩⢩⢩⢩⠩⣉⣉⠍ ⡍⡌⡌⡌⢎⢍⡹⠙⢈⠌⠌⠌⠌⢊⢌⢉⠎⢹⡹⣻⣻⣿⣿⣿⣿⢿⢿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡍⠌⡈⢈⠉⡈⠌⡈⡈⢈⢈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⡈⠌⠌⠌⡘⡡⣉⣉⣉⠍⡩⣉⠍⡍⢩⢉⣉⣉⠍⡩⣉⠍⡩⡩⡩
🕋🕌🌙 🙏❤️🕋☪️🛐🤲☪📿
🕋☪☪️🕌🙇🏽🙇🏻🙇🏿🙇🏼🙇🏾⤵🙏🏾
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣆⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣆⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⠃⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣆⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠜⠀⣀⣠⡴⠖⠋⠀⠀⠀⠀⢿⣿⠻⡆⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣤⠴⠞⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡴⠞⠋⠉⣠⡆⠰⡇⠸⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⡇⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣤⡈⠀⠀⠀⠀⢻⡇⢀⣷⣀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣧⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡿⠗⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠛⡉⠛⠁⠀⠀⠀⣧⠀⠀⠀⠀⢻⣿⠀⠀ ⠀⠀⠀⠴⠞⠉⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⡄⠀⠀⠀⠸⣿⣧⠀⠀⠀⢸⣿⡀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⡇⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣧⠀⠀⠀⠀⢻⣿⠷⠀⠀⠈⣿⡇⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⡿⢻⡇⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⠀⠀⠀⠀⠘⣿⡆⠀⠀⠀⣿⣧⠀ ⢠⡆⠀⠀⠀⠀⣾⠃⣾⡇⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⡄⠀⠀⠀⠀⢿⣿⡀⠀⠀⢸⣿⠀ ⢸⡇⠀⠀⠀⢠⡿⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣇⠀⠀⠘⣿⡄ ⢸⣧⠀⠀⠀⢸⡇⠀⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⢹⡟⠀⠀⠀⣿⡇ ⠈⣿⡄⠀⢀⣿⠇⠀⣿⣧⡀⠀⠀⠀⣠⣿⠋⣿⣿⣦⣀⣀⣠⣾⡇⠀⠀⠀⢿⡇ ⠀⢻⣿⣶⣾⡿⠀⠀⠹⣿⣿⣶⣶⣿⣿⠋⠀⠈⠻⣿⣿⣿⡿⠟⠀⠀⠀⠀⢸⡇ ⠀⠀⠙⠛⠋⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠿⠿⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⠀
🕋🕌🌙✨
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣄⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠟⠉⠉⠉⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⡾⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣧⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⡇⠀⠀⣴⣦⠀⣿⠸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⢸⡄⢿⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⡿⢠⡇ ⠀⠸⣿⣿⣧⠀⢀⣿⣿⡇⠀⠈⠉⠀⣿⣿⠃⣿⠗⣼⣿⣿⠏⠀ ⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⡈⣿⡇⠀⠀⠀⣸⣿⣿⢀⣾⣿⣿⠁⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⣿⣷⡈⢿⣿⣷⡀⠀⣾⠁⣾⣿⡿⢁⣶⣿⣿⡆⠀⠀ ⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⡀⡼⠀⣼⣿⣿⣯⠀⠀⢠⢿⣿⣿⣿⣿⠀⠀ ⠀⠋⠀⠀⠀⠀⣠⡿⣿⠁⠀⠀⠀⠇⠀⣿⢿⣄⠀⠀⠀⠙⠷⠀ ⠀⠀⠀⢠⡟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⡆⠀⠀⠀
🧕
ramadan mubarak ⋆。˚ ☪︎ ˚。⋆
FROM THE RIVER TO THE SEA, PALESTINE WILL BE FREE 🇵🇸 GUYS ALSO LIKE ALL PALESTINE EMOJI'S AND DISLIKE ALL THE ISNOTREAL ONES❌
⠀⣦⠀⠀⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⣿⣿⠀⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠛⢿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠈⠩⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠻⢿⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠽⣿⣷⣦⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠫⠿⢻⣿⣦⣤⡀⡀⠀⠀⠀⠀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠁⣿⣿⣿⡇⣄⠀⡀⣹⣇⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠉⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢴⡿⠃⠈⠉⠙⠻⠿
┈••✦ لآ اِلَهَ اِلّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوُل اللّهِ ✦••┈
❤️🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 ❤️❤️🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 ❤️❤️❤️🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 ❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 ❤️❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 ❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 ❤️❤️❤️💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚 ❤️❤️💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚 ❤️💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
🕌⋆˙⟡♡
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢋⡿⢻⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣬⣭⣾⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠉⢀⠉⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢀⢀⢀⢀⡀⢀⡀⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⡿⠿⣟⣛⣛⣛⣃⣀⣘⣀⣈⣃⣀⣃⣀⣀⣘⣛⣛⣛⡛⠿⠿⣿ ⢟⣛⣛⣛⣛⣉⣉⣉⣉⣉⣉⣉⣉⣉⣉⣉⣉⣉⣉⡉⢉⡉⠛⠛⠓ ⡶⠰⠈⠇⠁⣿⠉⢀⠉⢸⢻⡿⠛⢿⡟⡇⠉⢀⠉⡇⢀⠐⢀⠂ ⠛⠼⠤⠧⠤⠿⠤⢀⢀⠘⠊⢁⣀⡈⠓⠃⢀⢀⠤⠇⢀⠐⢀⠂ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⡇ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⡇v
🤍🍉𓂆𓂆🕊️☪ 🍉𓂆فلسطين🇵🇸🕊️
ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ
☮︎
♡ ⊹ ♡ ⊹ ‎‏  . 。゚゚・。・゚゚。 ‎🌙مـبـارك عـلـيـكـم الـشـهـر🌙 . ゚・。・゚ ⊹    ♡ ⊹
☾⋆⭒˚.⋆☽
⠱⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⡀⠀⠃⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠈⡀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠒⢀⠎⢳⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠘⠸⠬⡓⢢⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠣⠭⢺⣟⠦⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠁⢇⠀⠀⠆⠀⠀⠀⣹⣇⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠐⠀⠈⠸⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢴⡾⠃⠈⠉⠙⠻⠿
بسم الله الرحمن الرحيم
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡂⡢⠈⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡘⠂⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢀⡔⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢒⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠄⡀⠀⡀⠄⠒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠆⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⢠⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢧⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠂⠀⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡠⠸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢨⠐⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡐⠁⡡⠀⠐⠪⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠘⠀⠀⠀⠀⢀⡄⠀⠀⠀⢘⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⡁⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⢐⠕⠁⠁⠀⠀⠀⠀⢠⡂⠀⠀⠀⠀⠀⢅⠁⠀⠀⠀⠀⡎⠂⠀⠀⠀⠾⠅⠀⡦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠃⠂⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠰⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠍⡂⠀⠀⠀⠀⠀⡅⠂⠀⠀⡀⠊⠉⠇⣄⠀⣠⡟⠀⠀⣁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡂⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⡸⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠩⣼⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠃⢖⠅⠒⠃⠀⠑⠚⠫⠄⠀⠀⠀⡗⡁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣃⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⢀⡈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⣈⢍⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⢀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠤⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⢘⡡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠅⡧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣖⠠⡎⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡄⠄⠀⠀⠀⠀⠀⡚⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠚⣂⠀⠀⠀⡀⢄⡢⠋⠀⠂⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡋⠄⢻⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣘⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠈⠕⠒⠒⡂⠀⠁⠀⠀⢀⣺⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡆⠩⠢⡃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠉⠀⠀⠀⠀⠀⡍⠄⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡼⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢇⠀⣑⠥⢁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢨⡃⠁⠀⠀⠀⠀⡄⡁⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢈⢂⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠬⡇⠀⠌⡈⡆⠂⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠁⠀⠀⠀⠀⢔⡂⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⡗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡝⠀⠠⠀⠐⣪⡀⢁⠀⠀⠀⠀⢻⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠃⡆⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣏⢁⠀⠀⠀⠀⠀⢨⡇⢀⠀⠀⠀⠐⢣⡁⠴⢀⢀⣉⡽⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢘⡗⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡿⢆⢂⠀⠀⠠⠈⡞⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⠪⡍⠬⡏⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠨⢄⠡⠕⣕⡠⠔⣉⠓⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠓⠋⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠁⠈⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⡉⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡛⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣯⠿⠿⠿⠛⠛⠛⠛⠚⠛⠛⠛⠿⠿⠿⣙⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣻⣿⡽⠞⠛⠉⠉⠀⠀⠀⠀⣀⢀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠛⠺⠯⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣻⠽⠛⠉⠁⠀⢀⣀⣤⣴⣶⣾⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⢿⣻⣿⣾⣿⢿⣿⣷⣶⣦⣤⣀⡀⠀⠀⠉⠓⠿⣽⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⢻⣿⡟⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣨⣿⣻⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣯⠟⠋⠁⠀⢀⣠⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣷⣿⣿⣿⣟⣷⣶⣤⣀⠀⠀⠉⠻⢯⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣏⡷⠋⠀⠀⣀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣿⣟⣷⣦⣄⠀⠀⠉⠻⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣯⠟⠁⠀⢀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣏⡼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣯⣐⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣹⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠀⠈⠹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠟⠁⠀⣠⣴⣿⣷⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣷⣽⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣴⡏⢈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢷⣄⠀⠀⠹⢿⣻⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣷⡟⠁⠀⢀⣾⣿⣻⣿⣿⣿⣿⢿⣯⣿⣿⣿⣿⣮⣙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣻⣷⣄⠀⠈⠻⣟⣿⣿⣧⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣾⣿⡿⣿⠋⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣏⡹⠶⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣷⢾⠙⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣾⣿⣿⣇⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣿⣿⣿⣾⣻⣦⡀⠀⠙⢿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠀⢠⣾⣿⣿⣿⢷⣿⣿⣿⣿⣶⣮⣽⣿⣿⣿⣿⡿⣫⣶⣿⣶⣿⣷⣿⣿⣿⢀⣿⢿⣿⣿⡄⠀⠙⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣄⠀⠈⢻⣿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⡿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣧⡼⠁⠀⣰⣿⡿⣿⣿⣧⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⣿⢫⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡧⢠⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠈⢙⣿⣿⣷⣼⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣻⣆⠀⠀⢻⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣽⣷⣿⡿⠁⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣣⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢩⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⢀⠼⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠈⠙⢿⣿⣿⢁⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣦⠀⠀⢻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣽⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠀⣰⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⡟⢯⣷⣿⣷⣭⡛⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠀⠙⠿⣾⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣆⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣻ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⠃⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣶⣝⢻⣿⣭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠨⣀⡘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⠀⡀⠈⠻⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⡆⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⣿⣯⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⣾⣏⣉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠈⠉⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢿⡀⠀⠸⣷⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣼⣿⣿⠁⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠀⠹⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⡀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⠉⣻⣟⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⣿⢙⣿⣿⣽⣿⣿⣿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡏⠸⣿⣄⣸⣿⣅⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡰⠀⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⣿⣦⣄⠀⠀⠉⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⡀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣏⡘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣏⣿⡇⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠻⣿⣿⣿⣿⠁⠻⣿⠀⣉⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠀⠘⢿⣿⣿⣿⣷⣴⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⡇⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿⣿⣿⢿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡐⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣇⠀⠀⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡟⢻ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⣿⣿⣟⢻⠅⠀⢾⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⡿⠃⠘⣿⣿⣿⣦⡀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠀⢀⢻⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⣏⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡅⡀⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⣫⣿⣿⠀⠀⢈⣿⣿⢿⣷⣄⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⠿⣉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⡉⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡅⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⡏⠸⣿⣿⣿⣾⣿⣿⡇⠀⢻⣿⣿⣿⣿⡇⠀⢰⣿⣿⣿⣇⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣼⡆⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠸⡟⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢇⡴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠙⢿⣿⣿⡀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⡇⠀⢀⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠉⢀⣰⡎⠰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠈⣿⣿⣧⠀⠀⣿⣿⡟⢻⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠀⠙⣿⣿⣷⣾⣿⠀⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣵⢶⣾⣿⣿⡇⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⡆⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⠸⣿⣿⡄⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣶⣄⠀⣽⣿⣿⢿⡟⢸⣿⣏⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⡿⣇⠀⠀⢿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢀⠈⠻⠿⠿⢿⣷⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⡇⠀⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⢠⣿⣿⣇⠀⢹⣷⣿⣿⠿⠿⠿⠟⠛⠛⠛⠻⣼⣿⣿⣿⣿⢧⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣉⣻⣿⣷⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣙⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⡏⣻⣿⣿⣿⣿⢿⡄⠀⠘⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠉⠀⢀⣠⣾⢿⡄⠈⢿⡿⠿⣿⣿⣿⣾⣿⡄⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⡇⣼⣿⣿⣿⠈⠉⣿⣿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⠶⡟⠛⠛⠻⠟⠿⠻⠛⠛⠛⠛⠋⠉⠉⣰⣿⠇⠀⢀⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣽⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣉⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⡀⠀⠸⣿⢿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠠⠀⠙⠒⠉⣡⣾⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠉⠉⢩⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠠⠘⣿⣶⣷⣶⣶⣤⣤⣤⣄⣤⣃⢀⣀⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣤⣾⣿⠏⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣟⣷⡀⠀⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣤⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡖⠀⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠋⠉⠁⠀⣀⣠⣴⣶⣾⣿⣿⣿⢿⠏⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣷⡀⠀⠙⣷⡿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢃⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣳⣿⡄⠀⠈⢿⣿⣿⢿⣿⡟⢉⣠⣤⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⠏⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⢷⡀⠀⠈⢿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⡿⠛⣡⣾⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠙⠿⣤⠼⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡽⠃⠀⢀⣾⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠻⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢀⠈⠛⠿⠿⠿⠿⠛⠛⠉⢀⣤⣾⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠀⠀⠈⠀⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣯⠟⠁⠀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣯⣿⣧⡀⠀⠈⢳⣀⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣄⡀⠁⠀⠀⢀⣀⣤⣴⣾⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⣿⣿⣶⣄⡀⠀⠀⠀⠉⠛⠻⠿⣿⣿⣿⣯⣿⡿⠋⠀⢀⣴⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠀⠉⠻⣻⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣀⡀⠀⠀⢀⣾⣿⣻⡾⠋⠀⢀⣰⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠻⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣦⡀⠀⠈⠛⢿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠁⠀⢀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⣄⠀⠀⠈⠛⢿⣯⡿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣻⡽⠟⠋⠀⠀⣠⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⠶⣄⡀⠀⠈⠙⠳⢯⣟⡿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⢿⣟⣿⡿⠟⠋⠁⠀⠀⣠⣴⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣷⣦⣀⡀⠀⠀⠉⠛⠛⠾⢽⣯⣿⣽⣻⡿⣿⣟⣿⣻⢿⣻⣿⣽⣿⠿⠽⠞⠛⠉⠁⠀⠀⣀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⡷⣶⣤⣄⣀⠄⠀⠀⠀⢀⡉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣤⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣉⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢋⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⢿⣽⣷⣶⣶⣾⣦⣴⣤⣤⣤⣦⣶⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣉⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⠻⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣯⣩⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
┈••✦ لآ اِلَهَ اِلّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوُل اللّهِ ✦••┈☪︎
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩالله اكبر
🫶🏻🌙🪞🦢✨
⋆。゚︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
🕌₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
‎‏إنَّا ِللهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُوْن
‎‏وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
☾⋆𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝒈𝒐𝒅 𝒘𝒐𝒓𝒕𝒉𝒚 𝒐𝒇 𝒘𝒐𝒓𝒔𝒉𝒊𝒑 𝒃𝒖𝒕 𝑨𝒍𝒂𝒉౨ৎ⋆ ˚。⋆ 🤲🕋🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿☪
🦁🗡️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⠿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣤⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣼⣤⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⡅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡟⠛⢻⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⡟⠛⢻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⣀⢸⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⣀⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡏⣏⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣙⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠉⢹⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡏⠉⢹⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⣰⣧⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣇⣀⣸⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣇⣀⣸⡀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣦⠀ ⠈⣿⣾⠇⠀⠀⠀⠀⠈⡟⠛⠛⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣿⣶⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠛⠛⢻⠁⠀⠀⠀⠀⠠⣷⣾⠃ ⠀⡿⠿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣇⠶⡄⡇⠀⠀⠀⠀⡧⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠚⢡⠃⠀⠘⡌⠓⢄⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⠀⠀⢸⢠⣶⣼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡿⢿⠀ ⠀⣧⣴⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠓⠃⡇⠀⠀⠀⣰⣿⡄⠀⠀⢠⡏⠀⡰⠃⠀⠀⠀⠘⢆⠀⠱⡄⠀⠀⢠⣞⣆⠀⠀⠀⢸⠘⠚⢻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣧⣼⠀ ⠀⡿⠿⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣇⣀⣀⣇⢀⡠⢚⡝⠉⢯⡢⣄⢈⠀⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⡱⣀⠔⡿⠉⠹⡑⢄⡀⣸⣀⣀⣸⡀⠀⠀⠀⠀⠀⡿⢿⠀ ⢀⣇⣠⡀⠀⠀⡄⠀⠘⠿⠿⠿⠟⡌⠀⡏⠀⠀⠀⢡⠈⣿⣖⣒⣛⣒⣒⣒⣒⣒⣛⣒⣲⣿⠃⠈⠀⠀⠀⢹⠀⢱⢻⠿⠿⠿⡏⠀⠀⠀⠀⢀⣇⣸⡀ ⠀⣏⣹⠁⢠⡾⢷⣄⠀⣀⣴⣄⡄⡸⠾⠿⠿⠿⠿⢿⢷⣷⣁⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣈⣟⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⢏⢸⢠⣦⣀⡇⣠⡾⢷⡄⠀⢋⣉⠁ ⠀⡿⢿⠀⣸⠿⡿⢿⠀⣸⣙⣿⠁⡏⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⢹⠾⠗⠛⠻⠛⠗⠻⠿⠾⠗⠷⡏⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⢹⢸⣳⣿⡟⡇⣿⠿⠿⣷⠀⠻⠿⠀ ⢠⣧⣤⣄⣼⣾⣿⢸⠀⢸⠛⠛⡀⡇⠀⢀⣴⣶⣤⡀⠀⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠀⢀⣠⡾⣦⡀⠀⢸⢸⠘⠛⠃⡇⡷⣿⣷⢻⢠⣦⣴⡄ ⠈⠉⠉⣿⠛⢛⠛⠛⣛⠓⠒⡚⠓⡇⠀⠟⠁⠀⠘⡇⠀⢸⢀⣴⣤⡀⣠⣶⣄⡀⣤⣦⡀⡇⠀⢸⠉⠀⠀⢹⠀⢸⠚⢓⠒⠛⢛⠛⠛⣛⠛⣿⠉⠉⡇ ⠀⣴⣦⣿⠀⣟⡇⢸⣿⠀⣾⣿⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠀⢸⢸⠂⠈⡏⡟⠀⢻⢹⠁⠉⡏⡇⠀⢸⠀⠀⠀⢸⠀⢸⠀⣟⣿⠀⣟⡇⢸⣻⠃⣿⣴⣦⡇ ⠀⠿⠼⠿⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠧⠤⠤⠤⠤⠤⠧⠤⠼⠼⠤⠤⠧⠧⠤⠼⠼⠤⠤⠷⠧⠤⠼⠤⠤⠤⠼⠤⠼⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠿⠧⠼⠇
‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⣿⣷⣶⣴⣾⣿⣿⣿⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣤⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣬⣥⣔⠀⠀⢀⠀ ⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢀⠀⠀ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀ ⢀⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠅⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠀⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⡀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⠟⠃⠀⢈⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡁ ⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠀⠈⠛⠁⢠⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠀⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠈⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠀ ⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠛⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠛⠛⠉⠁⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⣿⣿⣿⠿⢿⡻⠿⣿⣿⣿⠟⠁⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
🌙🕌🤲🕋
🕋📿☪️🕌☮️🕊
Alhamdulillah الحمد للهالحمد لله
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
🕌𝓡𝓪𝓶𝓪𝓭𝓪𝓷🤲🏻ᥫ᭡.
𓆩♡𓆪 Everyone stop fighting and for the nasty people maybe you should use the right tags. And for the people wanting to stop this, Stop searching it up!
*ੈ𑁍༘⋆
عرض المزيد
⋆˙⟡♡🕌
༄🕌* ੈ
الحمد لله
حُبُّ الوَطَن مِنَ الإِيمَان
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⠿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣤⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣼⣤⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⡅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡟⠛⢻⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⡟⠛⢻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⣀⢸⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⣀⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡏⣏⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣙⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠉⢹⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡏⠉⢹⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⣰⣧⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣇⣀⣸⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣇⣀⣸⡀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣦⠀ ⠈⣿⣾⠇⠀⠀⠀⠀⠈⡟⠛⠛⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣿⣶⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠛⠛⢻⠁⠀⠀⠀⠀⠠⣷⣾⠃ ⠀⡿⠿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣇⠶⡄⡇⠀⠀⠀⠀⡧⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠚⢡⠃⠀⠘⡌⠓⢄⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⠀⠀⢸⢠⣶⣼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡿⢿⠀ ⠀⣧⣴⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠓⠃⡇⠀⠀⠀⣰⣿⡄⠀⠀⢠⡏⠀⡰⠃⠀⠀⠀⠘⢆⠀⠱⡄⠀⠀⢠⣞⣆⠀⠀⠀⢸⠘⠚⢻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣧⣼⠀ ⠀⡿⠿⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣇⣀⣀⣇⢀⡠⢚⡝⠉⢯⡢⣄⢈⠀⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⡱⣀⠔⡿⠉⠹⡑⢄⡀⣸⣀⣀⣸⡀⠀⠀⠀⠀⠀⡿⢿⠀ ⢀⣇⣠⡀⠀⠀⡄⠀⠘⠿⠿⠿⠟⡌⠀⡏⠀⠀⠀⢡⠈⣿⣖⣒⣛⣒⣒⣒⣒⣒⣛⣒⣲⣿⠃⠈⠀⠀⠀⢹⠀⢱⢻⠿⠿⠿⡏⠀⠀⠀⠀⢀⣇⣸⡀ ⠀⣏⣹⠁⢠⡾⢷⣄⠀⣀⣴⣄⡄⡸⠾⠿⠿⠿⠿⢿⢷⣷⣁⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣈⣟⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⢏⢸⢠⣦⣀⡇⣠⡾⢷⡄⠀⢋⣉⠁ ⠀⡿⢿⠀⣸⠿⡿⢿⠀⣸⣙⣿⠁⡏⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⢹⠾⠗⠛⠻⠛⠗⠻⠿⠾⠗⠷⡏⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⢹⢸⣳⣿⡟⡇⣿⠿⠿⣷⠀⠻⠿⠀ ⢠⣧⣤⣄⣼⣾⣿⢸⠀⢸⠛⠛⡀⡇⠀⢀⣴⣶⣤⡀⠀⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠀⢀⣠⡾⣦⡀⠀⢸⢸⠘⠛⠃⡇⡷⣿⣷⢻⢠⣦⣴⡄ ⠈⠉⠉⣿⠛⢛⠛⠛⣛⠓⠒⡚⠓⡇⠀⠟⠁⠀⠘⡇⠀⢸⢀⣴⣤⡀⣠⣶⣄⡀⣤⣦⡀⡇⠀⢸⠉⠀⠀⢹⠀⢺⠚⢓⠒⠛⢛⠛⠛⣛⠛⣿⠉⠉⡇ ⠀⣴⣦⣿⠀⣟⡇⢸⣿⠀⣾⣿⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠀⢸⢸⠂⠈⡏⡟⠀⢻⢹⠁⠉⡏⡇⠀⢸⠁⠀⠀⢸⠀⢸⠀⣟⣿⠀⣟⡇⢸⣻⠃⣿⣴⣦⡇ ⠀⠿⠼⠿⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠧⠤⠤⠤⠤⠤⠧⠤⠼⠼⠤⠤⠧⠧⠤⠼⠼⠤⠤⠷⠧⠤⠼⠤⠤⠤⠼⠤⠼⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠤⠿⠧⠼⠇
🕌✨🌙‧₊˚ ☁️⋅♡🪐༘⋆
فِلَـٓسَـٓــِٓطٓـيَنَُ 𓂆🍉𓂆🇵🇸𓂆。°🕋ﷲ﷽🍉𓂆🇵🇸✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩𓆩🖤𓆪☾✮🤍🍉𓂆𓂆💚❤️🤍🖤☪︎✮⋆˙🇵🇸🕊️✨𔓘🇮🇱💩
‎ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﷲﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
‧₊˚✩ 🕋✩˚₊‧🕌
🌙⭑☽ﷲ☪︎
🪐🌙
✧˚ ༘ ⋆。♡˚🕌🌙₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
🕋 ﷲ ﷽🕋ﷲ﷽🕋 ﷲ ﷽📿☪︎﷽☪︎💞
☪︎‧
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
🕌🌙🧕🏼
لقد تغيرت و لكن للافضل
🕌🌙☀️
🕋🌙🕍☪💚🤲🐫🧕📿🕌🐪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪﷽صلى الله عليه وسلم🕋🤲🏻قران 📖🇸🇦 ﷲ الله
If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!
AI Story Generator - AI Chat - AI Image Generator Free